Dato for udgivelse
27 Jul 2006 10:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Feb 2006 11:40
SKM-nummer
SKM2006.486.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
531/2003
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Pension, FN, konvention, WHO, værtsoverenskomst, national
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt den i værtsoverenskomsten mellem WHO og Danmark indeholdte skattefritagelsesbestemmelse vedrørende gager og ydelser ydet til "organisationens embedsmænd" tillige omfatter pensionsudbetalinger.

Højesteret fandt, at værtsoverenskomstens skattefritagelsesbestemmelse, som er identisk med en tilsvarende bestemmelse i FN-konventionen, efter en sproglig fortolkning - i sammenhæng med reglerne om immunitet - alene hjemler national skattefrihed for personer, der aktuelt er ansat i FN's organisationer. Der var ikke grundlag for at betragte appellantens pension som en udskudt lønudbetaling, og det fandtes at være uden betydning, at appellanten under sin ansættelse har betalt skat til FN af den del af hendes løn, som har udgjort hendes egenbetaling til pensionen. Ligeledes fandtes det uden betydning for kvalifikationen af udbetalingerne, om FN's pensionsfond ville kunne drive pensionskassevirksomhed i Danmark.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-3 D.F.2.2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 D.F.1

Parter

A
(advokat Jesper Hjetting)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Marie-Louise Andreasen, Wendler Pedersen, Per Sørensen, Niels Grubbe og Marianne Højgaard Pedersen.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 12. afdeling den 2. december 2003.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand og har endvidere nedlagt subsidiær påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at den andel af sådanne fremtidige ydelser, som måtte blive udbetalt fra The United Nations Joint Stag Pension Fund til hende, og som modsvarer hendes egen andel af bidraget til fonden skal være fritaget for intern dansk beskatning, hvis hun efter sin pensionering fra WHO måtte vælge at tage ophold her i landet.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Til brug for Højesteret er der tilvejebragt oplysninger om beskatningsforholdene i en række andre lande vedrørende ydelser fra FN's Pensionsfond til tidligere embedsmænd i FN-organisationer.

Anbringender

A har til støtte for den subsidiære påstand navnlig anført, at hendes egne bidrag til FN's Pensionsfond er beskattet af FN i forbindelse med lønudbetalingerne. Beskatning af den tredjedel af ydelserne fra pensionsfonden, der modsvarer hendes egne bidrag, vil medføre en reel dobbeltbeskatning i strid med værtsoverenskomstens art. V, stk. 18, og princippet i pensionsbeskatningsloven om, at der alene skal ske beskatning af udbetalinger, for hvilke den berettigede har haft fradragsret for indbetalingerne.

Skatteministeriet har heroverfor gjort gældende, at der ikke er hjemmel til at undtage en del af pensionsydelserne fra beskatning. Der foreligger i øvrigt ikke en dobbeltbeskatning i strid med konventionen og pensionsbeskatningsloven.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at skattefritagelsen for FN-organisationers embedsmænd ikke gælder pensionsydelser, der udbetales af FN's Pensionsfond til personer, der efter pensionering ikke længere er ansat som embedsmænd i en FN-organisation.

Herefter, og idet der i FN-konventionernes bestemmelser om skattefritagelse heller ikke er hjemmel til at undtage en del af pensionsydelserne fra beskatning, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 50.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

Sagsomkostningsbeløbet for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8 a.