åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Ved lov nr. 567 af 30. november 1983 om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.m. bestemmes, at der ved mellemfolkelig overenskomst kan indrømmes internationale organisationer og institutioner samt disses embedsmænd, og eventuelt personer, der optræder på de pågældende institutioners vegne, særlige rettigheder og immuniteter.

Dette medfører skattefrihed for den løn, der af organisationen udbetales til den faste stab af embedsmænd i en sådan organisation.

Hvis andre personer end den faste stab skal være omfattet af skattefriheden, skal dette udtrykkeligt være hjemlet i overenskomsten vedrørende den pågældende organisation. Mange organisationer ansætter specialister til særlige projekter. Disse personer benævnes bl.a. som Field Officer, Expert on Mission, Tecnical Adviser eller lignende. Disse er sjældent en del af den faste stab af embedsmænd ved den pågældende organisation. Det vil oftest af disse kontrakter fremgå, at de pågældende personer ikke vil blive givet de samme rettigheder og immuniteter (herunder skattefrihed) som indrømmes den faste stab af embedsmænd.

Når det drejer sig om sådanne personer eller andre personer, der ikke er en del af den faste stab, indrømmes skattefritagelsen kun på begæring, og under forudsætning af, at der fra den organisation, hvor den pågældende er ansat, foreligger erklæring om, at organisationen anser den pågældende for ansat som embedsmand (official eller staff member) og at vedkommende er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i art ... i konvention af ... vedrørende ... (navnet på den pågældende organisation).

En ansættelse på ekstern basis vil ikke berettige til skattefritagelse. Der kan indrømmes lempelse efter LL § 33 A, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Ansøgningen om skattefritagelse indsendes til told- og skatteforvaltningen, bilagt den foran omtalte erklæring. Et eventuelt afslag kan påklages til skatteankenævnet og videre til Landsskatteretten.

Gives skattefritagelsen som fuld exemption (objektiv fritagelse), kan der ikke fratrækkes driftsudgifter eller befordringsudgifter vedrørende erhvervelsen af den skattefrie løn.

Skattefritagelse kan indrømmes personer ansat ved bl.a. FN og FN's hjælpeorganisationer samt en række internationale organisationer, med hvilke Danmark har underskrevet konventioner eller aftaler.

Skattefriheden for organisationernes embedsmænd gives som fuld exemption (objektiv skattefritagelse) eller som gammel eller ny exemption (dvs. med progression). Den metode, der skal anvendes, fremgår af den pågældende konvention eller aftale.

Ansatte ved internationale organisationer er ikke omfattet af kildeskattelovens § 3, og er derfor ikke omfattet af fritagelsen efter ejendomsværdiskattelovens § 2. De øverste administrative ledere ved internationale organisationer med værtsaftaler og disses stedfortrædere er som følge af Kgl. Anordning nr. 18 af 18. januar 1951 omfattet af Wienerkonventionen, men det giver dem ikke fritagelse for at betale ejendomsværdiskat, da de ikke er omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, og dermed heller ikke af ejendomsværdiskattelovens § 2, jf. SKM2003.135.TSS.

Af SKM2004.479.TSS følger, at ansatte ved internationale organisationer, hvor Danmark har indgået en værtsaftale om fritagelse for betaling af skat til Danmark, ligeledes i medfør af værtsoverenskomsterne er fritaget for arbejdsmarkedsbidrag.