åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

FN-udsendte vil opnå skattefritagelse i Danmark af FN-lønnen i henhold til bestemmelserne i artikel V om immuniteter og rettigheder i FN-konventionen.

Se D.F.1

Hvis boligen bibeholdes i Danmark, og der dermed fortsat vil være fuld skattepligt, skal der indsendes selvangivelse til Danmark efter de almindelige regler. Disse personer vil, hvis de anses for skattemæssigt hjemmehørende i en fremmed stat efter bestemmelserne i en DBO, dog alene kunne fratrække udgifter jf. KSL § 1, stk. 2, der vedrører indtægter, som Danmark efter overenskomsten kan beskatte.

Har Danmark ikke nogen DBO med det pågældende land, anses personen for skattemæssigt hjemmehørende i Danmark.

En FN-observatør, der var ansat og aflønnet af Forsvarsministeriet, og som var udsendt til opgaver i Indien og Pakistan, blev anset for fuldt skattepligtig efter KSL § 1, stk. 1, nr. 4, TfS 2000, 647. Se også afsnit D.A.1.4.