Dato for udgivelse
18 mar 2002 18:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
8. februar 2002
SKM-nummer
SKM2002.160.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, B-2224-96, B-1874-97
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
10-mandsprojekt, leasing, ejendomsret, hæftelse, driftsrisiko, aftalekompleks, non-recourse vilkår, realitetsbedømmelse, kompetence, formalitet
Resumé

10-mandsprojekt vedrørende non recourse-lånefinansieret sale and lease back af containere tilsidesat i overensstemmelse med Højesterets domme i UfR 2000.1509H (TfS 2000, 374) og UfR 2001.556H (TfS 2000, 1011)

Landsretten fandt, at det måtte lægges til grund, at realiteten i det konkrete aftalekompleks var, at sagsøgerne købte sig til et midlertidigt formelt ejerskab til containerne for at opnå mulighed for afskrivningsret. Under disse omstændigheder kunne sagsøgerne ikke anses for i skattemæssig henseende at have været medejere af aktiverne. Der var endvidere ikke grundlag for at anerkende rentefradrag for lånet, idet det efter en samlet bedømmelse måtte lægges til grund, at der ikke havde påhvilet sagsøgerne nogen retlig gældsforpligtelse.

Formalitetspåstand vedrørende ugyldighed som følge af kompetencemangel blev ikke taget til følge. Det forhold at den kommunale skattemyndighed traf afgørelse i sagen, efter at der var indkommet høringssvar, men forinden høringsfristens udløb, fandtes efter en konkret væsentlighedsvurdering ikke at føre til ugyldighed.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6
Skattestyrelsesloven § 2
Ligningsvejledningen 2001 A.E.1.1.1, A.E.1.4.4, E.C.1.1.2 S.A.1.2 
Procesvejledningen 2002 A.3 og E.3.5.2

Af tekniske årsager er dommen opdelt i 1. del og 2. del.