åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

En kunstner (eller dennes arvinger), der for første gang sælger sine egne kunstgenstande, skal ikke momsregistreres og betale moms, når salget hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 300.000 kr. Denne forhøjede registreringsgrænse finder alene anvendelse for virksomheder, der er etableret her i landet, jf. SKM2005.158.TSS.

Hvis kunstneren i det indeværende år sælger for mere end 300.000 kr. og således skal momsregistreres, skal han derfor også forblive momsregistreret i det følgende år, selvom hans salg i det år er under 300.000 kr.

Der skal først betales moms af det salg, der sker efter, at registreringspligten er indtrådt.

Hvis en kunstner i et år sælger kunstværker for 250.000 kr. og herefter sælger et stykke kunst til 200.000 kr., bliver han registreringspligtig ved dette salg. Han skal imidlertid først betale moms i forbindelse med evt. senere salg i det pågældende år og ved alle salg i året efter.

Det er styrelsens opfattelse, at momslovens § 30, stk. 3 og § 48, stk. 2, nr. 2 finder anvendelse for såvel fysiske som juridiske personer. Med kunstneren forstås såvel en virksomhed ejet af fysisk person, som en virksomhed organiseret som en juridisk person, jf. SKM2005.158.TSS

Det følger af EF-domstolens praksis, at princippet om afgiftsneutralitet er til hinder for, at sammenlignelige varer som konkurrer indbyrdes behandles forskelligt med hensyn til momsen og de pågældende varer skal dermed pålægges en ensaret sats. Det fremgår endvidere af EF-domstolens praksis, at princippet  om afgiftens neutralitet er til hinder for, at erhvervsdrivende som udfører de samme transaktioner, behandles forskelligt med hensyn til momsen, jf. C-109/02, Kommissionen mod Tyskland, præmis 20 og C-216/97, Gregg & Gregg, præmis 20.

Der er ikke på baggrund af bemærkningerne til momsloven grundlag for at antage, at bestemmelsen om et reduceret momsgrundlag og den forhøjede registreringsgrænse for kunstneres førstegangssalg, ikke finder anvendelse for kunstnervirksomhed organiseret som en juridisk person.

Betingelsen for at kan anvende det reducerede afgiftsgrundlag og den forhøjede regsitreringsgrænse er, at der foreligger et førstegangssalg af kunstnerens egen kunstgenstand.

Ved vurderingen af om der foreligger et førstegangssalg vil det være afgørende, om kunstneren fra starten har ejet den pågældende kunstgenstand.

Hvis en kunstner er ansat i et selskab og som lønmodtager fremstiller en kunstgenstand, jf. § 69, stk. 4, vil selskabet som udgangspunkt være ejer af kunstgenstanden fra starten og kan ved salg af kunstgenstanden anvende det reducerede afgiftsgrundlag, jf. § 30, stk. 3.

Hvis kunstnervirksomheden er en juridisk person, men hvor der ikke er nogen ansatte i selskabet, kan der som udgangspunkt ikke være fremstillet en kunstgenstand som fra starten ejes af selskabet, med mindre selskabet fra 3. part har købt kunstnerydelser omfattet af § 13, stk. 1, nr. 7 eller andre ydelser, til brug for fremstillingen af kunstgenstanden således, at selskabet fra starten har ejet kunstgenstanden.

Se R.3.2 om hvad der i relation til momsloven forstås ved begrebet kunstgenstande.

Se også G.6, SKM2002.167.TSS og SKM2002.263.TSS.