åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Udenlandske virksomheder, der ikke har forretningssted her i landet, men har momspligtigt salg af varer og ydelser her i landet, er registreringspligtige efter § 47, stk. 1. Det samme gælder, når virksomheder etableret uden for EU erhverver varer her i landet fra andre EU-lande.

Registreringen har hidtil skulle ske ved en herboende repræsentant.

Ved lov nr. 1088 af 19. december 2001 er momslovens § 47, stk. 2, ændret således, at kravet om registrering ved en herboende repræsentant fra og med 1. januar 2002 kun gælder for virksomheder etableret uden for EU, bortset fra Færøerne, Grønland, Island og Norge.

Ændringen betyder, at en udenlandsk momspligtig virksomhed kun skal registreres ved en fiskalrepræsentant, hvis virksomheden er etableret i et tredjeland, med hvem Danmark ikke har indgået en aftale om gensidig bistand svarende til reglerne i EU. I alle andre tilfælde kan virksomheden selv vælge, om den vil registreres ved en fiskalrepræsentant. De udenlandske virksomheder er dog ikke omfattet af registreringspligten, i det omfang aftageren er gjort betalingspligtig efter lovens § 46, se L.1.2.

Registrering gennem en herboende repræsentant skal ske ved repræsentantens skattecenter.

Registrering i andre tilfælde skal ske direkte ved told- og skatteforvaltningen.

Told- og skatteforvaltningen kan fra den 1. januar 2009, i henhold til momslovens § 47, stk. 6 og 7, give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1-3 og stk. 5, 1. pkt., fastsatte bestemmelser om registrering m.v. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 77, indtil påbuddet efterleves. Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Definition af fast forretningssted

Det faste forretningssted er ofte det sted, hvor sælgeren fysisk har etableret sig i form af en butik, kontor eller udsalg, hvorfra virksomheden helt eller delvist udøves.

Som eksempel på fast forretningssted (eller det sted, hvorfra en virksomhed ledes) kan nævnes en filial, et kontor, en fabrik eller et værksted.

En postadresse er ikke nok til at statuere fast forretningssted. Det skal fastsættes ud fra en samlet vurdering af en række omstændigheder, som tilkendegiver, at det faste forretningssted er her i landet.

Se ligeledes Den juridiske vejledning afsnit D.A.6.2.3.1. og D.A.6.2.3.3.

Efter lovens § 60, 2. pkt. kan told- og skatteforvaltningen fravige kravet om en herværende repræsentant efter § 47, stk. 2., for virksomheder, der kun drives i kort tid.

Fjernsalg § 48, stk. 3Der skal heller ikke ske registrering eller betales moms via en repræsentant her i landet, hvis der er tale om levering af varer ved fjernsalg fra andre EU-lande, når leveringen vedrører andre varer end punktafgiftspligtige varer (harmoniserede punktafgifter). Det er dog en betingelse, at den samlede levering her til landet ved fjernsalg hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 280.000 kr., jf. § 48, stk. 3.

En udenlandsk fjernsælger, der i ét år sælger varer for mere end 280.000 kr. og således skal momsregistreres ved en herboende repræsentant, jf. § 47, stk. 2, skal derfor også være momsregistreret og betale dansk moms i det følgende kalenderår, selvom registreringsgrænsen ikke overskrides i dette år.

Om fjernsalg, se ligeledes Den juridiske vejledning afsnit D.A.6.1.6.

RepræsentantenRepræsentanten kan enten være en person, der bor her i landet, eller en virksomhed, der har sit forretningssted her. Repræsentanten må forudsættes at være myndig.

Repræsentant-fælles momsnummer for de udenlandske virksomhederRepræsentanten kan på visse betingelser repræsentere flere udenlandske virksomheder under ét fælles momsnummer.

Efter momsbekendtgørelsens § 69 kan en herboende repræsentant repræsentere flere udenlandske virksomheder ved ét momsnummer for følgende transaktioner:

  1. Levering af varer efter lovens § 36, stk. 1, nr. 5, til andre EU-lande (se evt. Den juridiske vejledning D.A.10.3.5).
  2. Levering af varer direkte fra et afgiftsoplag til et andet EU-land eller til steder uden for EU.
  3. Erhvervelse af varer her i landet fra et andet EU-land og varerne oplægges direkte på et afgiftsoplag, et frilager, i Københavns Frihavn eller udføres til steder uden for EU.

Efter § 69, stk. 2, udfylder den herboende repræsentant for de i stk. 1 nævnte transaktioner en samlet momsangivelse for de udenlandske virksomheder. Efter stk. 3 skal den herboende repræsentant for de i stk. 1 nævnte transaktioner føre et regnskab for hver enkelt momspligtig.