Indhold


Dette afsnit beskriver de regler og lovhjemler, der regulerer lønindeholdelser.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvornår kan lønindeholdelse foretages?
 • Hvad er omfattet af en afgørelse om lønindeholdelse?
 • Gebyr ved afgørelse om lønindeholdelse
 • Forholdet til forældelse  

Regel

Lønindeholdelse er et tvangsinddrivelsesmiddel på linje med fx udlæg, men modsat udlæg giver lønindeholdelse mulighed for, at RIM kan inddrive i en skyldners kommende A-indkomst.

Det er kun RIM, der kan træffe en afgørelse om lønindeholdelse.

Lønindeholdelse kan kun iværksættes, når der er udtrykkelig lovhjemmel til det. Hjemlen til at foretage lønindeholdelse findes i INDOG § 10. De kravtyper, der er nævnt i lovens bilag 1, med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, kan inddrives ved lønindeholdelse

 • Beløbsgrænse på 100 kr.
  RIM kan kun træffe afgørelse om lønindeholdelse for krav der overstiger 100 kr. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 10.

  Se også
  Afsnit I.2.2, der angiver hvilke kravtyper, der er nævnt i bilag 1 til INDOG.

  Hvornår kan lønindeholdelse foretages?

  Lønindeholdelse kan foretages på det tidspunkt, hvor udlæg kan begæres. Se INDOG § 10, stk. 1.

  Udlæg for krav, der har udpantningsret, kan tidligst begæres dagen efter sidste rettidige betalingsdag. Jf. RPL § 486. Lønindeholdelse skal derfor ikke afvente den forkyndelse eller bekendtgørelse, der er foreskrevet i ►SKINDL◄ § 9.

  Der kan foretages lønindeholdelse, indtil fordringen er forældet, og lønindeholdelse kræver ikke, at udlæg først har været forsøgt.

  Selv om der er foretaget udlæg hos skyldneren, kan der samtidig iværksættes lønindeholdelse. Se UfR 1998, 542 ØLK.

  Hvad er omfattet af en afgørelse om lønindeholdelse?

  RIM træffer afgørelse om lønindeholdelse efter bestemmelsen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 8. Indeholdelsen omfatter udover den misligholdte gæld også renter, omkostninger, gebyrer og retsafgift. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 1.

  Det er RIMs opfattelse, at løbende renter på en fordring, der er omfattet af en afgørelse om lønindeholdelse, også er omfattet af selve afgørelsen om lønindeholdelse, men ikke af de særlige forældelsesregler vedrørende lønindeholdelse.

  Gebyr ved afgørelse om lønindeholdelse

  RIM opkræver et gebyr på 250 kr. for en afgørelse om lønindeholdelse på følgende krav:

 • Fordringer omfattet af § 2, stk. 1 og 2, i lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af RIM
 • Fordringer omfattet af AMBL § 15, stk. 4 vedrørende bidragskrav, der påhviler personer
 • Fordringer vedrørende ikke rettidigt betalt foreløbig skat efter KSL § 50 og restskatter efter KSL §§ 61 og 62 A
 • Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 28, nr. 2.

  RIM opkræver et gebyr på 200 kr. for en indberetning til Det Fælles Lønindeholdelsessystem for:

 • ekspedition af finansforvaltningsopgaver i forbindelse med inddrivelse af offentlige fordringer, herunder misligholdt studiegæld.
 • Se bekendtgørelse nr. ►1669 af 21. december 2010 ◄om gebyrer for ekspedition ved inddrivelse af restancer § 1, stk. 1, nr. 4.

  RIM har ikke hjemmel til at opkræve et gebyr for et varsel om lønindeholdelse.

  Landsskatteretten fastslog, at der ikke var hjemmel til at opkræve gebyr for udsendelse af et varsel om lønindeholdelse. Et gebyr for en erindringsskrivelse, der var påført i overensstemmelse med inddrivelsesbekendtgørelsens § 28, nr. 1 (§ 26, nr. 1) bortfaldt, da det vedrørte et afdrag, der var for højt ansat. Se SKM2006.681.LSR

  Forholdet til forældelse

  Retten til at begære lønindeholdelse for et krav bevares, så længe selve kravet ikke er forældet.

  Når RIM træffer en afgørelse om lønindeholdelse, sker der en afbrydelse af forældelsesfristen, hvis RIMs underretning om afgørelsen er kommet frem til skyldner. Der er altså 2 forhold, der begge skal være opfyldt for, at en lønindeholdelse afbryder forældelsesfristen:

   1. der skal foreligge en afgørelse om lønindeholdelse og
   2. underretning om afgørelsen skal være kommet frem til skyldner

   Der sker ikke afbrydelse af forældelsesfristen:

  1. når RIM sender et varsel om lønindeholdelse
  2. hvis lønindeholdelsen sker uden underretning til skyldner.
  3. Se også

  4. Afsnit F.9.3.3.4 Lønindeholdelse, der beskriver hvornår en lønindeholdelse har afbrudt forældelsen.
  5. SKM2010.376.SKAT, der beskriver reglerne om lønindeholdelse som forældelsesafbrydende skridt efter 1. januar 2009.
  6. SKM2008.495.SKAT der beskriver hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at RIM kan sende et varsel og træffe en afgørelse om lønindeholdelse.