Dato for offentliggørelse
21 jan 2011 12:04
Overordnede emner
Inddrivelse
Resumé

Inddrivelsesvejledningen beskriver grundlaget for restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af offentlige krav samt reglerne for bobehandling, betalingsordninger, gældssanering og eftergivelse mv.

Inddrivelsesvejledningen erstatter den tidligere Håndbog om inddrivelse og bobehandling, der gjaldt for ToldSkats inddrivelse af skatte- og afgiftskrav mv. Samtlige gældende cirkulærer mv. er indarbejdet i de relevante afsnit og ophæves derfor.

Hvad er nyt?

I den foreliggende udgave af Inddrivelsesvejledningen, 2011-1, er følgende SKAT-meddelelser indarbejdet:

SKM nr.

Resumé

Indarbejdet i afsnit

SKM2010.724.SKAT

Regulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser

I.1.1.3.3

Følgende landsskatteretskendelser er indarbejdet:

SKM nr.

Resumé

Indarbejdet i afsnit

SKM2010.559.LSR

Betalingsevnevurdering - Fastsættelse af afdrag på gæld vedrørende en tidligere virksomhed

I.1.1.3.4

SKM2010.560.LSR

Anmodning om opsættende virkning af klage til Folketingets Ombudsmand

A.3.3

SKM2010.586.LSR

Lønindeholdelse - Ændring i lovgrundlag - Retsvirkning af allerede indgåede aftaler

I.2.4.4

SKM2010.587.LSR

Tilbagekaldelse af delvist eftergivelse af gæld

H.7.2.3.4

SKM2010.601.LSR

Modregning i børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance

K.7.10

SKM2010.630.LSR

Opgørelse af gæld til det offentlige - Afvisning

C.2.1.

SKM2010.641.LSR

Modregning i overskydende skat for restskat for sambeskattet selskab

K.5.2.1.3

SKM2010.642.LSR

Lønindeholdelse - Betalingsevne

I.1.2.4

SKM2010.659.LSR

Forældelse af skattekrav - Aftale om berostillelse af inddrivelse - Forfaldstidspunkt

F.13

SKM2010.680.LSR

Modregning i negativt momstilsvar - Indsigelse mod kravets eksistens

A.3.4.1

SKM2010.699.LSR

Sikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat registrering af selskab

D.2.3.1

SKM2010.709.LSR

Eftergivelse af ikke-forfalden studiegæld

H.7.2.1.2

SKM2010.711.LSR

Fastsættelse af afdragsordning

I.1.1.3.4

SKM2010.779.LSR

Afdragsordning - Mangelfuld begrundelse

I.1.1.3.4

SKM2010.810.LSR

Henstand - Modregningsforbehold

K.7.10

SKM2010.835.LSR

Henstand - Nedsættelse af afdragsbeløb

I.1.1.3.4

I.2.4.3.4

Følgende domme er indarbejdet:

SKM nr.

Resumé

Indarbejdet i afsnit

SKM2010.569.VLR

Lønindeholdelse - Ændring i lovgrundlag - Retsvirkning af allerede indgåede aftaler

I.2.4.4

SKM2010.694.BR

Omstødelse - Betaling til SKAT

H.3.12.13

SKM2010.717.VLR

Udlæg i motorcykel - Ejerforhold - Rådighed over motorcyklen - Omlakering

G.5.1.1.4

SKM2010.757.BR

Udlæg i andelsbolig - Gebyr for adkomsterklæring

G.5.9.9

SKM2010.758.ØLR

Udlæg i smykker - Ejerforhold - Forhåndsformodning

G.5.1

SKM2010.759.ØLR

Transport- Overskydende skat- Renter omfattet

L.4.3

SKM2010.761.ØLR

Udlæg i kontantbeløb - Fundet på skyldner - Formodningsreglen om beløbstilhør

G.5.1.

Følgende ny lovgivning er indarbejdet:

Retskilde

Titel

Indarbejdet i afsnit

Lov nr. 1609 af 22. december 2010

Lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om et indkomstregister

G.1.6.3

K.7.10

Bekendtgørelse nr. 1669 af 21. december 2010

Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition ved inddrivelse af restancer

I.2.1

Bekendtgørelse nr. 1255 af 9. november 2010

Bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter mv.

D.1.4.2.6.2

D.1.4.2.6.3.

D.2.3.1

H.8.3

L.3.1

Andre ændringer:

Overskrift

Resumé

Indarbejdet i afsnit

Præcisering

I relation til betalingsart nr. 268, 269, 281 til 287 og nr. 289 er det præciseret, at der er modregningsret/indtrædelsesret i overskydende skat/arbejdsmarkedsbidrag

Q.2 

Præcisering

Præcisering af, at krav på B-skat i relation til anmeldelsen i bobehandlingssager stiftes ved indkomstårets udløb

H.6.4.1.1

Præcisering

Præcisering af retstilstanden vedrørende inddrivelse af udenlandske skattekrav efter INDOG § 12

E.1.8

J.2.11

K.7.6

ISBN-nummer
978-87-7121-017-0
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Inddrivelsesvejledning 2011-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.