Dato for udgivelse
23 May 2006 12:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 May 2006 09:05
SKM-nummer
SKM2006.322.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-041482
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Forfatterrettigheder, afkald, fond, almenvelgørende
Resumé
Skatterådet fandt, at en forfatter ikke kunne give afkald på 50 % af rettighederne til en bog, til fordel for en navngiven fond, uden at afkaldet udløste beskatning, idet der var tale om et dispositivt afkald.
Reference(r)
-
Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-2 A.A.1.3.10.

Spørgsmål
 1. Kan X til fordel for fonden Y vederlagsfrit give afkald på en ideel anpart på 50 % af forfatterrettighederne til en bog uden at afkaldet udløser beskatning af X?
 2. Er konsekvensen af X's afkald på halvdelen af de fremtidige indtægter til fordel for fonden Y, at X ikke vil være skattepligtig af den del af indtægterne, der tilfalder fonden Y, men alene af den halvpart, der tilkommer X?
 3. Kan X til fordel for fonden Y vederlagsfrit give afkald på forfatterrettighederne til udgivelsen af bogen på engelsk/amerikansk, uden at afkaldet udløser beskatning af X?
 4. Er konsekvensen af X's afkald på de fremtidige indtægter af bogens udgivelse på engelsk/amerikansk til fordel for fonden Y, at X ikke vil være skattepligtig af den del af indtægterne, der tilfalder fonden Y, men alene af de indtægter, der hidrører fra bogens udgivelse på dansk og andre sprog bortset fra engelsk og amerikansk?
Svar

1. Nej.

2. Ja.

3. Nej.

4. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

X har tidligere stiftet fonden Y. Fonden er en almenvelgørende fond.

Midlerne til fondens uddelinger hidrører fra indtægterne af X's roman "A". Forfatterrettighederne til denne roman blev tidligere indskudt i fonden, efter at Skatteforvaltningen havde godkendt, at dette kunne ske vederlagsfrit fra X til fonden Y og uden, at indtægterne fra forfatterrettighederne blev beskattet hos X.

Efter at X havde givet afkald på forfatterrettighederne til fordel for fonden, indgik fonden aftale med et forlag om udnyttelse af forfatterrettighederne, og fonden har siden oppebåret samtlige indtægter fra udnyttelsen af disse rettigheder.

X er formand for bestyrelsen i fonden, men har ikke haft noget at gøre med fondens løbende administration. Fonden har i alle årene været revideret af en statsaut. revisor.

Den nuværende situation:

Situationen for fonden er i dag den, at der stort set ikke er flere indtægter hidrørende fra "A". Selvom mange af de igangsatte projekter i dag er selvkørende, er det X's opfattelse, at fonden stadig vil have sin berettigelse, men det kræver, at fonden tilføres nye indtægtsmuligheder.

X har derfor overvejet at overdrage yderligere forfatterrettigheder til fonden efter lignende princip, som da X gav afkald på forfatterrettighederne til "A".

X er imidlertid også i den situation, at X har behov for en del af de kommende indtægter fra denne bog, og X har derfor overvejet 2 alternative muligheder for at tilgodese disse formål.

Den påtænkte disposition:

Den første løsning er, at X giver afkald på en ideel halvpart af samtlige forfatterrettigheder til den kommende bog, at der herefter mellem Y og X på den ene side og et forlag på den anden side indgås forlagskontrakt om udnyttelsen af forfatterrettighederne, og at samtlige indtægter heraf fremover deles lige mellem Y og X, idet forlaget forudsættes kontraktmæssigt forpligtet til at afregne samtlige indtægter ligeligt mellem Y og X.

Det er en forudsætning for X for en sådan løsning, at X vederlagsfrit kan give afkald på en ideel halvpart af de kommende indtægter fra forfatterrettighederne til fordel for fonden, således at X selv fremover alene beskattes af den halvpart af indtægterne, der tilkommer ham.

Den alternative løsningsmodel er, at X ikke giver afkald på en ideel halvpart af samtlige forfatterrettigheder, men giver afkald på den del af forfatterrettighederne, der vedrører udnyttelsen af disse i det engelske sprogområde, hvilket primært vil være USA og Storbritannien.

I begge situationer vil dispositionen indebære følgende:

 1. X giver afkald til fordel for Y.
 2. Y og X indgår aftale med et forlag om bogens udgivelse.
 3. Forlagsaftalen fastlægger entydigt, hvorledes indtægterne skal fordeles mellem fonden og X.
 4. Forlaget foretager i overensstemmelse med aftalen løbende afregning direkte til fonden henholdsvis X.
 5. Fondsbestyrelsen påser, at fonden oppebærer sin retmæssige del af indtægterne.
 6. Fondens regnskaber revideres af statsaut. revisor.
 7. Fondens revisor afgiver evt. erklæring om, at fonden fuldt ud har modtaget samtlige de indtægter, fonden i medfør af afkaldet og aftalerne med forlaget har krav på.
Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Afgørelsen fra Skatteforvaltningen ses ikke støttet på lovgivningen, men alene på meget gammel skatteretlig praksis.

Udover afgørelsen kan repræsentanten henvise til de afgørelser, der er refereret i kommunens skrivelse jf. RR 1968 SM 52 (F.29.369) og SO 1969 42.

De nævnte afgørelser vedrører alle situationer, hvor forfatterrettigheder fuldt ud afstås til fordel for en fond, men de bagved liggende grunde ses i alle situationer at være, at der, inden forfatterrettighederne udnyttes ved indgåelse af forlagskontrakt, er givet afkald til fordel for en almenvelgørende fond.

Der ses ikke at være noget til hinder for, at der kan ske en afståelse af en ideel anpart af forfatterrettighederne til et kommende værk, når de øvrige betingelser, der er stillet i de tidligere afgørelser, kan opfyldes.

Det væsentligste moment synes nemlig at være, at afkaldsgiveren effektivt har afskåret sig fra at modtage eller disponere over det afkast, X uden et afkald ville kunne have opnået. Det kan ved forlagskontrakten sikres, at X alene vil kunne oppebære sin halvdel af samtlige indtægter, ligesom fondens bestyrelse samt fondens statsaut. revisor vil kunne og skulle føre kontrol med, at fonden fuldt ud oppebærer sin halvdel af samtlige indtægter fra forfatterrettighederne.

Den alternative løsning foreslås som en anden mulighed for en opdeling af forfatterrettighederne. I denne situation vil det være usikkert, hvor stor en andel af de fremtidige indtægter, der vil tilfalde henholdsvis X og Y. På den anden side vil forfatterrettighederne kunne opsplittes på forskellige kontrakter og evt. med forskellige forlag, således at adskillelsen mellem de rettigheder, X oppebærer afkastet af, og de rettigheder, Y oppebærer afkastet af, vil kunne identificeres på en lige så præcis og entydig vis.

For ikke at forsinke udgivelsen på dansk vil X kunne give afkald på samtlige forfatterrettigheder til f.eks. det engelske sprogområde med et forbehold om, at et sådant afkald gives under forudsætning af en bekræftende besvarelse af spørgsmål 3 og 4. X vil herved være i stand til straks at forhandle en forlagskontrakt om udgivelse af bogen i Danmark og overlade til fonden at forhandle om udgivelse af bogen på engelsk og amerikansk.

Det er repræsentantens opfattelse, at afgørelsen fra Skatteforvaltningen er en direkte konsekvens af tidligere praksis jf. RR 1968 SM 52 (F.29.369) og SO 1969 42.

Der er samtidig repræsentantens vurdering, at der er tale dispositive dispositioner i samtlige 3 sager, og en sådan praksis baseret på begunstigende forvaltningsakter må være bindende for myndighederne, når lovgivningen ikke siden hen er ændret og ud fra det almindelige forvaltningsretlige lighedsprincip, hvorefter alle borgere skal behandles efter samme regler.

Repræsentanten gør samtidig opmærksom på, at der i nærværende som de 3 tidligere situationer er tale om afkald eller overdragelser til fordel for almenvelgørende fonde.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT forudsætter i det bindende svar, at forfatterrettigheder civilretligt kan opdeles i ideelle anparter.

Ad spørgsmål 1.

En skattepligtig indtægt skal som hovedregel medregnes ved indkomstopgørelsen på tidspunktet for den endelige retserhvervelse. Er der først erhvervet ret til en indtægt, kan et efterfølgende afkald på at modtage indtægten normalt ikke tillægges skattemæssig betydning.

Hvis der gives afkald på en indtægt forud for tidspunktet for den endelige retserhvervelse, skal der normalt ikke ske beskatning. Beskatning indtræder dog, hvis modtageren i forbindelse med afkaldet træffer beslutning om, hvordan indtægten skal anvendes (dispositivt afkald). Det er således en forudsætning for skattefrihed, at der gives et blankt afkald over for den, der skulle have udredet vederlaget. Der skal f.eks. ikke ske beskatning af en skuespiller, der uden vederlag optræder for en velgørende forening, hvorimod beskatning skal ske, såfremt der optrædes "gratis" imod, at der betales et beløb til et af skuespilleren nærmere angivet formål (dispositivt afkald). jf. Ligningsvejledningen Alm. Del 2006-2, afsnit A.A.1.3.10.

Det er SKATs opfattelse, at der er tale om et dispositivt afkald, idet spørger i forbindelse med afkaldet har truffet beslutning om, at 50 % af forfatterrettighederne skal gå til Fonden Y. Der er således ikke tale om et blankt afkald, som skattefriheden forudsætter.

Afgørelsen fra Skatteforvaltningen støtter alene ret på ældre skatteretlig praksis jf. RR 1968 SM 52 (F.29.369) og SO 1969 42. Skatteforvaltningen lagde ved afgørelsen vægt på, at spørger giver et blankt afkald på fremtidige indtægter og samtlige rettigheder af en enhver art over for Y, og at selve forlagsaftalen indgås mellem Y og forlaget. SKAT mener ikke, at skatteforvaltningens afgørelse er korrekt, idet kommunen ikke har lagt vægt på, at spørger giver et dispositivt afkald. Det bemærkes, at Ligningsmyndighederne ikke er bundet af tidligere materiel forkerte afgørelser, og SKAT tillægger derfor ikke afgørelsen betydning for denne sag. Samtidig er det SKAT's opfattelse, at afgørelsen RR 1968 SM 52 (F.29.369) er forkert.

Det er herefter SKATs opfattelse, at X ikke kan give afkald på 50 % af forfatterrettighederne, til fordel for Y, uden at afkaldet udløser beskatning.

X skal således beskattes af handelsværdien af 50 % af forfatterrettighederne på tidspunktet for den endelige retserhvervelse, dvs. det tidspunkt X og Y indgår en bindende aftale.

SKAT indstiller, at der svares nej til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2.

Det er SKATs opfattelse, at X ikke er skattepligtig af de fremtidige indtægter, der vedrører de forfatterrettigheder (50 %), der er overdraget til fonden.

X skal alene beskattes af de 50 % af rettighederne, som X ikke har overdraget til fonden.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmål 2. Der henvises i øvrigt til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 3.

Det er SKATs vurdering, at der ligeledes er tale om et dispositivt afkald, som ikke hjemler ret til skattefrihed, såfremt spørger vederlagsfrit giver afkald på forfatterrettighederne til udgivelsen af bogen på engelsk/amerikansk, jf. gennemgangen under spørgsmål 1.

SKAT indstiller, at der svares nej, til spørgsmål 3.

Ad spørgsmål 4.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmål 4, jf. gennemgangen under spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKAT's indstilling med den af SKAT anførte begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.