Dato for udgivelse
07 Apr 2006 12:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Mar 2006 10:41
SKM-nummer
SKM2006.215.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-011410
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ophørspension, oprettelse, indskud
Resumé
A spurgte, om han i perioden 2005 til 2011 kunne indskyde på en ophørspension på grundlag af en fortjeneste fra salget af en virksomhed i 2001. Skatterådet fandt, at spørgsmålet skulle besvares ud fra den i 2001 gældende formulering af pensionsbeskatningsloven. Rådet besvarede derefter spørgsmålet benægtende, idet 10 års perioden med selvstændig virksomhed skulle beregnes ud fra tidspunktet for oprettelsen af pensionsordningen. Da der endnu ikke var oprettet en § 15 A-ordning, var betingelsen om selvstændig virksomhed i mindst 10 år umiddelbart forud for oprettelsen af pensionsordningen ikke opfyldt.
Reference(r)
Pensionsbeskatningsloven § 15 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 A.C.1.1.6.6

Spørgsmål

Kan Skatterådet godkende, at der indbetales op til 358.186 kr. efter pensionsbeskatningslovens § 15 A med nedsættelse af indkomsten i salgsåret til følge, hvis A afhænder ejendommen X-gade 96 inden for en periode på 10 år fra 2001 med en fortjeneste på den erhvervsmæssige del på over 358.186 kr.?

Svar

Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A afhændede i 2001 sin tømrerforretning med en fortjeneste på 100.000 kr. vedr. goodwill og 258.186 kr. vedr. driftsmidler, i alt 358.186 kr. Beløbene blev beskattet i 2001.

Erhvervsejendommen X-gade 96, hvorfra tømrervirksomheden blev drevet, er efterfølgende udlejet til køberen af tømrerforretningen. Ejendommen består af en erhvervsdel og en beboelsesdel.

Skatteyderen agter at sælge erhvervsejendommen inden for en periode af 10 år fra salget af tømrervirksomheden og herefter indbetale op til 358.186 kr. på en ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A. Skatteyderen spørger om den avance der fremkommer på erhvervsdelen kan nedsættes med avancen ved salg i 2001: 358.186 kr., såfremt avancen ved salg af erhvervsdelen overstiger 358.186 kr.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmålet i sagen er altså, om skatteyder kan indskyde på en ophørspension på grundlag af en fortjeneste fra salget af en virksomhed, som er sket flere år tidligere. Midlerne til indskuddet vil blive skaffet ved det senere salg af udlejningsejendommen og den skattepligtige avance ved dette salg vil blive reduceret med indbetalingen.

Pensionsbeskatningslovens § 15 A bestemmer, at personer, der opnår en skattepligtig fortjeneste i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne, kan indskyde fortjenesten på en pensionsordning og derved få fradrag for det indskudte beløb.

Pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 2 havde i 2001 følgende ordlyd: Den, der opretter en (ophørs)pensionsordning, skal i en periode på mindst 10 år forud for det indkomstår, hvori pensionsordningen oprettes, have drevet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 1. oktober 2001.

Forarbejderne til lov nr. 1282 af 22. december 2005 om indsættelse af § 15 A (L 33 2000/01) giver ikke yderligere oplysninger om dette spørgsmål.

Det bemærkes, at den citerede tekst i § 15 A, stk. 2 er ændret til "mindst 10 inden for de seneste 15 år" ved lov nr. 423 af 6. juni 2005. Da lovændringen efter lovens § 4, stk. 5 først har virkning for afståelser i indkomståret 2005 eller senere, finder den ikke anvendelse på As salg i 2001.

Det fremgår af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 7, at indbetaling til en ophørspension skal foretages inden for en periode på 10 år. Bemærkningerne til L 33 giver ikke nærmere oplysninger om bestemmelsens forhold til stk. 2. Det fremgår bl.a. af bemærkningerne:

"Ifølge stk. 7 skal beløbet indbetales inden for en 10 års periode, der begynder med det år, hvori virksomheden eller en andel af denne er afstået. En fuld neutralisering af den avancebeskatning, der skal finde sted på grund af virksomhedsophøret, fordrer, at indbetalingen finder sted i afståelsesåret eller - jf. forslaget under nr. 3 - senest den 1. juli i det efterfølgende indkomstår. Indbetaling i de efterfølgende indkomstår i 10-årsperioden kan ikke på samme måde neutralisere avancebeskatningen, men giver personer, der har indgået aftale om afdragsvis betaling af afståelsessummen, og som ikke har frie midler til at foretage hele pensionsindbetalingen på én gang, mulighed for at oprette disse pensionsordninger."

7 siger således ikke noget om, hvornår pensionsordningen skal være oprettet, men siger, at den maksimale indbetaling skal være foretaget indenfor en 10 års periode.

Ifølge Ligningsvejledningen 2006-1 afsnit A.C.1.1.6.6 henføres fradragsretten til det eller de indkomstår, hvori virksomheden er afstået, også hvis indbetalingen først foretages i det umiddelbart efterfølgende indkomstår. Det er dog en betingelse, at indbetalingen sker senest den 1. juli i det efterfølgende indkomstår.

Hvis eksempelvis en virksomhed afstås i 2006, skal indbetalingen på pensionsordningen ske senest den 1. juli 2007, hvis der skal opnås fradrag for indbetalingen i afståelsesåret, dvs. 2006. Sker indbetalingen senere end den 1. juli 2007, er der fradrag i indbetalingsåret, dvs. 2007. (I forhold til Ligningsvejledningen 2001 er alene årstallene ændret).

Landsskatteretten har i kendelsen SKM2003.518.LSR taget stilling til fortolkningen af den tidligere pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 2. I denne sag havde der været en afbrydelse af skatteyderens aktive erhvervsvirksomhed på ca. 3 år, hvorefter aktiviteten blev genoptaget. Landsskatteretten fandt, at det var en betingelse for at anvende bestemmelsen, at der var drevet erhvervsvirksomhed i en sammenhængende periode på 10 år umiddelbart forud for det indkomstår, hvori pensionsordningen oprettes. Der kunne derfor ikke lægges vægt på en periode på 10 år med selvstændig virksomhed, som skatteyder havde haft før afbrydelsen.

SKAT finder herefter, at § 15 A, stk. 2 i overensstemmelse med ordlyden må forstås således, at perioden med reel selvstændig virksomhed skal beregnes ud fra tidspunktet for oprettelsen af pensionsordningen som jo forudsætter, at virksomheden er helt eller delvist ophørt. Det er derfor efter SKATs opfattelse en betingelse for at anvende § 15 A, at oprettelsen af ordningen sker senest indkomståret efter afståelsen. Når ordningen herefter er oprettet, giver § 15 A, stk. 7 mulighed for at foretage yderligere indbetalinger med fradrag i indbetalingsåret, hvis dette er muligt inden for maksimumsbeløbsrammen i stk. 6.

SKAT bemærker herved, at det ikke kan antages at have været formålet med § 15 A, stk. 7 at give en generel adgang til at vente 10 år efter virksomhedsophøret med at oprette en ophørspensionsordning.

I As tilfælde er der endnu ikke oprettet en § 15 A-ordning. Perioden med selvstændig erhvervsvirksomhed er således afbrudt i 2001, mens der ikke er sket oprettelse af en pensionsordning inden udgangen af 2002.

Den dagældende betingelse om selvstændig virksomhed i mindst 10 år umiddelbart forud for oprettelsen af pensionsordningen er derfor ikke opfyldt. Der kan herefter ikke foretages indskud på en ophørspension på baggrund af fortjenesten fra salget i 2001.

SKAT indstillede derfor, at spørgsmålet besvares med "Nej".

Det tilføjedes, at udlejningen af ejendommen siden 2001 har været passiv virksomhed, jf. herved § 15 A, stk. 3, og fortjenesten ved salget af ejendommen kan derfor ikke i sig selv give mulighed for at anvende reglerne om ophørspension.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte indstillingen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år fra afgørelsens dato (jf. Skatteforvaltningsloven § 25).