Dato for udgivelse
31. januar 2006
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 mar 2006 13:46
SKM-nummer
SKM2006.117.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1665-0172
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Publikation, momspligtig
Resumé

Publikationen "B" kunne ikke anses for en avis omfattet af momsloven § 34, stk. 1, nr. 14.

Reference(r)
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 14
Henvisning
Momsvejledningen 2006-2, I.1.8

Kendelsen erstatter SKM2006.113.LSR. Erstatningen skyldes fejl i forbindelse med anonymiseringen. 

Klagen vedrører ToldSkats afgørelse af 13. april 2004, hvorved A A/S' (herefter benævnt selskabet) publikation "B" ikke er anset for omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.

Landsskatterettens afgørelse

ToldSkats afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Selskabet udgiver publikationen "B".

I brev af 29. december 2003 har selskabet anmodet ToldSkat om momsfritagelse for B efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, med virkning fra 1. februar 2004. Af brevet fremgår bl.a. følgende:

"(...)

Når vi ansøger om datoen 1. februar 2004, skyldes det alene det forhold, at loven taler om minimum én udgivelse om måneden. Den tilpasning af vore 12 årlige numre - så de opfylder dette krav - vil vi ikke kunne efterleve før fra denne dato.

B udkommer på 21. år til en bred kreds indenfor byggeri.

Bladet er indtil 1. marts 2004 godkendt af Færdselsstyrelsen til postbefordring efter de gældende regler. B har siden starten haft denne godkendelse - altså siden 1982.

B ønsker at sikre en seriøs, aktuel, engageret og uafhængig redaktionel linie, der på en levende og overskuelig måde følger branchen. Således både aktuelle emner, nyheder og produktinformation - alle branchens vinkler. Målsætningen er desuden, som ovenfor nævnt, at vort stof for 70-80% vedkommende bygger på egen research.

B er uafhængig.

På redaktionen i X sidder 5 journalister samt en redaktør, der alle i det daglige har en meget bred kontakt. Redaktionen modtager således 30-50 henvendelser om dagen.

Desuden samarbejdes med freelance journalister efter behov.

Foruden stof til B sender redaktionen en betydelig mængde nyheder ud over internettet.

Forlaget er helt at sidestille med en avis. Der er de samme arbejdsrutiner, journalister, produktion, internet, bladsekretær, konsulenter, redaktionsmøder, deltagelse i pressemøder, abonnementsafdeling osv.

(...)"

Selskabet har under sagens behandling for ToldSkat oplyst, at B har en veldefineret målgruppe bestående af tømrer- og snedkermestre, arkitekter, murermestre, entreprenører, ingeniører m.v., og at 90% af læserne er beslutningstagere, når der skal indkøbes materialer og maskiner. Videre har selskabet oplyst, at B har 45.000 læsere i basisudgaven.

Ved en gennemgang af B nr. 1, 8 og 11 fra 2003, er det konstateret, at B er opbygget på følgende måde:

  • Forside med overskrifter og referencer til artikler i publikationen.
  • Leder.
  • Artikler vedrørende byggesektoren.
  • Debat.
  • Artikler vedrørende byggematerialer o. lign.
  • "Leverandøren"; en rubrik hvor det er muligt at finde en samarbejdspartner med netop det eller de produkter, der er brug for til en aktuel     opgave.
  • Navne; udnævnelser, jubilæer m.v.
  • Køb og salg.

Af forsiden fremgår bl.a., at B er det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre.

Af side 2 i B fremgår bl.a., at B distribueres til arkitekter, ingeniører, snedker- og tømrermestre, murermestre, entreprenører, typehusproducenter, industribyggeri, trælasthandler og byggemarkeder, tekniske forvaltninger og amtskommuner, boligselskaber/boligadministration, byggeriets leverandører, tekniske skoler, brancheorganisationer, opinionsdannende enkeltpersoner, handelsdelegationer, dagblade/lokalaviser samt lokalradio/TV. Fire gange årligt udsendes B tillige til VVS- og el-installatører, malermestre og maskinstationer.

Selskabet har oplyst, at den journalistiske tekst og annoncer i de tre numre gennemsnitligt udgjorde henholdsvis 67,3% og 32,7%, og at der i B nr. 1, 8 og 11 har været henholdsvis tre, fire og et aktuelt indlæg.

Videre har selskabet oplyst, at B ikke har Journalisthøjskolens godkendelse som praktikplads for journalistelever, men at B kan få denne godkendelse. B har ikke tidligere søgt om en sådan godkendelse, idet B har foretrukket uddannede journalister med erfaring fra tidligere arbejdspladser.

ToldSkats afgørelse

ToldSkat har ikke imødekommet selskabets anmodning om momsfritagelse efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, for B.

B læses ikke primært på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof, og indholdet i B kan ikke anses for hovedsagelig at vedrøre nyheder, der har været aktuelle siden sidste udgivelse. Endvidere er B's emneindhold ikke afhængig af eller bestemt af B's aktuelle udgivelsestidspunkt.

Hertil kommer, at B ikke henvender sig til en videre (almen) kreds af læsere. Der er herved henvist til selskabets egne oplysninger om B's veldefinerede målgruppe samt til indholdet af B's artikler, der alene vedrører byggesektoren.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at B anses for omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.

Der er en meget høj nyhedsdækning i B, når der også ses på det faktum, at der er ca. fire uger mellem udgivelserne.

Der er endvidere eksempler på historier, der er startet i B og f.eks. kørt videre i Jyllandsposten. ToldSkat har ingen kompetence som journalistisk ekspert.

En veldefineret modtagergruppe udelukker på ingen måde en momsfritagelse. Til eksempel har Børsen en meget veldefineret modtagergruppe i erhvervslivet, hvilket ikke udelukker bladet fra at være momsfritaget.

Andre momsfritagne medier er meget lokale aviser, it-blade og "aviser" med en meget ensidig politisk vinkel.

Den afviste momsfritagelse bygger på manglende viden og er i strid med de opstillede regler og deres hidtidige anvendelse.

Et andet dagblad, C, der udgives til byggebranchen, har en langt snævrere målgruppe - oplaget er opgivet til 6.000. Til sammenligning har B et oplag på ca. 25.000.

SKATs udtalelse

SKAT har indstillet, at den påklagede afgørelse stadfæstes.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, er levering af aviser, som normalt udkommer med mindst et nummer månedligt, fritaget for moms.

Ved Østre Landsrets dom af 21. februar 1996, gengivet i TfS 1996.249, fandt landsretten, at begrebet "avis" i momslovens § 34, stk. 1, nr. 14, skal fortolkes i overensstemmelse med de kriterier, som det tidligere Momsnævns praksis byggede på, nemlig om en publikation primært læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof, om den henvender sig til en videre (almen) kreds af læsere, og om den behandler et bredt emneområde. Landsretten fastslog endvidere, at der ikke kan opnås momsfritagelse ud fra en lighedsgrundsætning under henvisning til Momsnævnets tidligere afgørelser, uden at den enkelte publikation tillige opfylder momslovens krav om at være en avis.

På grundlag af de foreliggende oplysninger om B samt efter gennemgang af de fremlagte eksemplarer af B må B anses for udelukkende at behandle forhold, der vedrører byggesektoren, hvormed B må antages at henvende sig primært til en skare af læsere med særlig interesse for dette område, og ikke en videre, almen kreds af læsere.

Allerede af denne grund kan B ikke anses som en avis efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 14.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.