Dato for udgivelse
25 Oct 2005 06:56
SKM-nummer
SKM2005.419.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
59/05-4740-00024
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Pension, omgørelse
Resumé
A klagede over et afslag på omgørelse af indbetalinger på hans pensionsordninger. Ligningsrådet imødekom anmodningen om omgørelse, da klageren hverken havde fået fradrag i Danmark eller Grønland for sine pensionsindbetalinger.
Hjemmel
LBK nr. 824/2005 og LBK 868/2004
Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 54
Skattestyrelsesloven § 37 C

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 afsnit A.C.1.1.1

Henvisning
Processuelle regler på ToldSkats område 2005-2 afsnit O.1
Ansøgning
A har klaget over Skattecenter Xs afslag på tilladelse til omgørelse af indbetalinger på hans pensionsordninger.

Han anfører, at han intetanende har indbetalt på to ordninger, hvor han hverken får fradrag i Danmark eller Grønland, selvom udbetalingerne fra ordningerne vil blive beskattet i Danmark.    

Afgørelse
Ligningsrådet imødekommer anmodningen om omgørelse, således at indbetalingerne på pensionsordningerne fra 15. april 1999 til 31. december 2001 kan tilbagebetales.

Sagsfremstilling og begrundelse
A oprettede den 1. december 1998 en kapitalpension og en ratepension i forsikringsselskabet B.

As fulde skattepligt til Danmark ophørte den 15. april 1999, hvor han flyttede til Grønland.

Under opholdet i Grønland fortsatte A indbetalingerne til ordningerne med midler fra hans indkomst i Grønland. Disse indbetalinger kunne ikke fratrækkes i Danmark.

Indbetalingerne til ordningerne udgjorde følgende beløb i årene 1999 til 2001:

                                               Ratepension     Kapitalpension         I alt

Ikke fratrukket i DK 1999:             23.453 kr.        23.183 kr.              46.636 kr.

2000:                                       33.073 kr.        33.999 kr.              67.072 kr.

2001:                                       33.201 kr.        35.200 kr.              68.401 kr.

Ikke fratrukne beløb:                   89.727 kr.        92.382 kr.            182.109 kr.

Skattekontoret i As grønlandske kommune meddelte ham senere, at indbetalingerne ikke kunne fratrækkes ved den grønlandske skatteansættelse.

A anmodede derefter ToldSkat, region Y om tilladelse til at overføre de indbetalte beløb til en almindelig bankkonto. Regionen afslog dette med henvisning til manglende hjemmel efter reglerne om korrektion i Ligningsvejledningen afsnit A.C.1.1.1.

På den baggrund anmodede A den 12. oktober 2004 Skattecenter X om tilladelse til omgørelse efter skattestyrelsesloven § 37 C, således at indbetalingerne fra den 15. april 1999 blev overført fra pensionsordningerne til en almindelig bankkonto. Skattecentret afslog anmodningen den 27. oktober 2004, idet As sag ikke blev anset for analog med SKM2004.91.LR.

Told- og Skattestyrelsen bemærker, at omgørelse efter skattestyrelsesloven § 37 C bl.a. forudsætter, at dispositionen ikke i overvejende grad har været båret af hensyn til at spare eller udskyde skatter eller afgifter, og dispositionen utvivlsomt har haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige.

Ligningsrådet har i ét tilfælde tilladt omgørelse af indbetalinger på en pensionsordning, SKM2004.91.LR. I sagen havde ligningsmyndigheden for to anpartshavere anset selskabets indbetalinger på deres pensionsordninger for maskeret udlodning.

Styrelsen finder, at betingelserne for omgørelse er opfyldt. Det må således anses for utilsigtede skattemæssige virkninger, at A hverken har fået fradrag i Danmark eller Grønland for sine væsentlige pensionsindbetalinger.

Styrelsen indstillede derfor, at anmodningen om omgørelse blev imødekommet.

Forsikringsselskabet B havde ikke på forhånd taget stilling til anmodningen om omgørelse.

Ligningsrådet tiltrådte Styrelsens indstilling.