Dato for udgivelse
15 Sep 2005 12:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Aug 2005 09:28
SKM-nummer
SKM2005.378.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, B-1179-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Told
Emneord
Told, tarifering, objektive egenskaber, karakteristika, anvendelse
Resumé

Sagen vedrørte toldtarifering af patronpressostater anvendt af H1 A/S i kølekredsløb. Spørgsmålet var, om pressostaterne skulle henføres under toldtariffens position 9032 "instrumenter og apparater til automatisk regulering af ... tryk", eller - som det var H1's opfattelse under toldtariffens position 9026 "instrumenter og apparater til måling og kontrollering af ... tryk". Landsretten fandt det efter bevisførelsen godtgjort, at pressostaten ikke udelukkende anvendes som på H1, hvor pressostaten benyttes som en del af et integreret system, der automatisk regulerer tryk, men at pressostaten også kan anvendes til kontrol af tryk eksempelvis ved at tænde en lampe, hvorefter trykreguleringen udføres manuelt. Landsretten bemærkede, at tarifering efter EF-Domstolens praksis skal ske på grundlag af produktets objektive karakteristika og egenskaber. Varens anvendelse kan dog udgøre et objektivt kriterium med tarifering, såfremt varen og dens anvendelse hænger uløseligt sammen, og denne sammenhæng kan påvises ud fra varens objektive karakteristika og egenskaber.

Landsretten fandt, at pressostaten og dens anvendelse til automatisk regulering af trykket i bl.a. et kølesystem ikke hænger uløseligt sammen, hvorfor denne sammenhæng ikke kan påvises ud fra varens objektive egenskaber. På den baggrund fandt landsretten, at pressostaterne skal tariferes under toldposition 9026 om "instrumenter og apparater til måling og kontrollering af ... tryk".

Reference(r)
   
Henvisning

Toldtariffen 2005-5 9026 

Henvisning
Toldtariffen 2005-5 9032
Redaktionelle noter
Dommen er efterfølgende anonymiseret i forbindelse med anken til Højesteret

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

mod

H1 A/S
(advokat Tom Kári Kristjánsson).

Afsagt af landsdommerne

Ulrik Jensen, Helle Bertung og Helle Thor (kst.)

Denne sag drejer sig om toldtariferingen af patronpressostater (også kaldet pressostater).

Efter sagsøgerens, Skatteministeriets, opfattelse skal pressostater henføres under toldtariffens position 9032 "Instrumenter og apparater til automatisk regulering af ... tryk", hvorimod sagsøgte, H1 A/S, har henført pressostaten under toldtariffens position 9026 "Instrumenter og apparater til måling og kontrollering af ... tryk".

Sagen er anlagt den 19. maj 2004.

Parternes påstande

Skatteministeriet har nedlagt påstand om, at H1 skal betale 542.187,60 kr. med tillæg af renter i henhold til toldlovens § 30 a fra den 16. februar 2002. Skatteministeriet har subsidiært nedlagt påstand om hjemvisning.

H1 A/S, der ikke bestrider den beløbsmæssige opgørelse af påstandsbeløbet, har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Landsskatteretten afsagde den 20. februar 2004 følgende kendelse om tariferingen af patronpressostater:

"...

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten ændrer toldcentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

H1 A/S (herefter selskabet) producerer og forhandler køle-, varme- og industriautomatik. Selskabet indfører bl.a. patronpressostater (herefter pressostater) fra Texas Instruments i USA. I perioden 1999 til maj 2001 har selskabet ved fortoldningen af pressostaterne henført varerne under position 9026 20 med en tarifmæssig told på 0,8% i 1999 og 0% i 2000 og 2001.

Pressostaterne anvendes til indbygning i kølesystemer og luftkølesystemer m.v. Pressostaten fungerer ved montering på et lukket system, hvor dens funktion er overvågning af et tryk i væske eller gasser - herunder også potentiel atmosfærisk luft - i det lukkede system. Trykket kan i princippet både eksistere som et tryk og som et vakuum. Pressostaten har en eller flere rustfaste stålmembraner. Hver membran har en krumning, der ændrer sig, når den udsættes for et forudbestemt tryk. I det øjeblik det forudbestemte tryk nås, og membranen klikker, påvirker den via en trykstang et kontaktsæt, der åbner eller lukker. Pressostaten falder automatisk tilbage, når trykket er faldet under en forudbestemt værdi. I visse pressostater er tilbagefaldet dog ikke automatisk, men kræver en manuel påvirkning - manuel re-set - af kontakten, ventilen m.v.

Repræsentanten har oplyst, at de omhandlede pressostater reelt kun har to tilstande; åben eller lukket. Pressostatens funktion er udelukkende mekanisk. Pressostaten kan alene aktivere en ventil, pumpe eller andet mekanisk ved at lade trykstangen påvirke ventilen, en elektrisk kontakt indbygget i pressostaten eller andet. Det er imidlertid ikke pressostaten, som afgiver elektriske signaler. Den skaber alene den elektriske forbindelse af en eksisterende tilsluttet strømstyrke. Pressostaten kan således ikke i sig selv udføre nogen funktion, der udligner eller på anden måde ændrer på et tryk. Pressostaten fungerer alene ved at skabe elektrisk forbindelse i det apparat eller den maskine, som påvirker trykket. Pressostaten er en vigtig del til apparater til automatisk trykpåvirkning m.v., men kan ikke selvstændigt påvirke trykket.

Repræsentanten har videre oplyst, at pressostaten er et "dumt" instrument, der reagerer når et tryk eller vakuum kommer over eller under en vis forudfastsat værdi. Pressostaten har ingen mulighed for at fastholde et konstant tryk i et lukket system. Pressostaten kan alene slå til eller fra.

...

Toldcentret har sendt pressostaterne til undersøgelse i Force Instituttet med henblik på tarifering. I Force Instituttets analyseresultat af 30. oktober 2001 er angivet:

"...

Varebeskrivelse

H1 patronpressostater CC20W m.fl.

Modtaget

8. oktober 2001

I henhold til det medsendte datablad for CC20W består patronpressostaten af et kammer med en speciel membran, der ændrer krumning, når trykket overskrider en bestemt værdi. Via en trykstand aktiveres en elektrisk kontakt, der er godkendt til 240 V. Som beskrevet i databladet er der kun to mulige stillinger af membranen.

Ved tarifering kan positionerne 8536, 9026 og 9032 komme på tale.

Position 8536 omhandler elektriske afbrydere. De i positionen nævnte trykafbrydere er efter vor opfattelse afbrydere, der aktiveres ved at man trykker på en knap, og altså ikke ved tryk fra et medie. Der er en svensk BTO SE 10958/99 på en "tryckvakt" som afbryder eller tænder for strømmen, når et tryk overstiger eller kommer under en grænse. Denne "trykvagt" fungerer som H1 pressostaten.

Pos. 9026.20 omhandler udstyr til måling eller kontrollering af tryk. På tysk eller engelsk anvendes Überwachung hhv. checking, for det danske kontrollering, der er altså tale om passiv kontrol uden regulering. Der er en tysk BTO DEB./B/00109/97/01-01 på et udstyr med rent mekanisk trykaktivering af en kontakt. Den beskrevne "Druckschalter" fungerer som H1 pressostaten.

Pos. 9032.20 omhandler udstyr til automatisk regulering af tryk, manostater. På flere sprog (fransk, italiensk, svensk, hollandsk) omtales manostater også som pressostater. FB til positionen beskriver manostater som en anordning, der er følsom overfor tryk, en kontrolanordning, som sammenligner trykket med det ønskede tryk (f.eks. ved en indstillelig fjeder), samt en elektrisk kontakt, der kan aktivere en kompressor. H1 pressostaten fungerer på samme måde som beskrevet i FB, idet membranen både fungerer som trykfølsom anordning og som kontrolanordning. Der er ingen mulighed for at indstille til andre tryk.

Da H1 pressostaten anvendes til automatisk regulering, præcis som beskrevet i FB for manostater, er pos. 9032 formentlig den mest korrekte, men som det ses af de to BTO SE10958/99 og DEB./B/109/97/01-01 er tarifering af sådanne simple pressostater ikke entydig.

Tariferingsforslag

9032.20.90.00

..."

I en tysk BTO DEB./00109/97/01-01 fra 1997 har de tyske toldmyndigheder således henført en tilsvarende pressostat under position 9026 20 90. Repræsentanten har fremlagt følgende oversættelse af beskrivelse af varen i den tyske BTO:

"Ikke elektronisk apparat til måling eller overvågning af tryk, ikke beregnet til civile luftfartøjer, ikke et manometer med metalfjederurværk, en såkaldt pressostat FF4, primært bestående af en konsol af støbegods, hvorpå der er monteret tryktilkobling, trykaflæser, overføringsmekanisme og elektronisk tilslutning. Det tryk, der opstår ved tryktilkoblingen til det medium, der skal overvåges, påvirker, afhængig af trykområdet, en faldmembran eller et stempel og aktiverer via en fjeder og en vægtstang et kontaktsæt.

Pressostaten bruges til overvågning af tryk i rørledninger, beholdere og apparater."

I en svensk BTO SE10958/99 har de svenske toldmyndigheder henført en pressostat under position 8536.

Repræsentanten har oplyst, at selskabet frem til medio 1998 anvendte position 9032 ved tarifering af de omhandlede produkter, men at selskabet på baggrund af den tyske BTO DEB/B/00109/97/01-01 ændrede tariferingen til position 9026 for at komme i overensstemmelse med praksis. Toldcentret har dertil oplyst, at selskabet under et kontrolbesøg har oplyst, at ændringen af varekoden skyldtes, at position 9026 efter selskabets opfattelse var mere dækkende for varen end 9032.

Told- og Skattestyrelsen har oplyst, at Danmark og Tyskland under et møde i Bruxelles indledte bilaterale drøftelser om begrundelsen for tysk tarifering under position 9026. Ved e-mail af 23. maj 2003 fra Bundesministerium der Finanzen til Told- og Skattestyrelsen fremkom den tyske forvaltning med en begrundelse for henførsel under position 9026. Herefter videresendte styrelsen ved e-mail af 23. maj 2003 den tyske udtalelse til Force Instituttet, som blev anmodet om en fornyet udtalelse til sagen. En direkte kontakt mellem Force Instituttet og Oberfinanzdirektion Cottbus, som er ansvarlig for udstedelse af den tyske BTO, blev igangsat. Denne kontakt resulterede den 10. juni 2003 i, at Tyskland angav, at den tyske BTO måtte anses for at være forkert. Den tyske BTO er i mellemtiden bortfaldet grundet tidsbegrænsningen.

Toldcentrets afgørelse

Toldcentret har anset pressostaterne for at henhøre under Toldtariffens position 9032 2090 00 med en tarifmæssig told på 2,8% i hele den omhandlede periode. Toldcentret har følgelig efteropkrævet et toldbeløb på 553.262,40 kr. hos selskabet.

Toldcentret har henvist til Force instituttets tariferingsforslag.

Toldcentret har anset pressostaterne for at udføre en aktiv funktion, fordi køletrykket i kølesystemet reguleres ved hjælp af pressostaten. Toldcentret har henvist til Toldtariffens bestemmelser til kapitel 90, bestemmelse 6a og De Forklarende Bemærkninger under position 9032.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Toldtariffens kapitel 90 omfatter

"Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; dele og tilbehør dertil."

I bestemmelse 7.a) til kapitel 90 fremgår

"Pos. 9032 omfatter kun

a.) instrumenter og apparater til automatisk regulering af strømningshastighed, standhøjde, tryk og andre variable størrelser i væsker og gasser eller til automatisk temperaturregulering, også når deres virkemåde beror på et elektrisk fænomen, der varierer med den størrelse, der skal automatisk reguleres; instrumenterne og apparaterne er bestemt til at bringe denne størrelse til en ønsket værdi og derefter fastholde den stabiliseret mod forstyrrelser ved konstant eller periodisk måling af størrelsens aktuelle værdi."

Toldtariffens hovedposition 9032 omfatter

"Instrumenter og apparater til automatisk regulering:"

Position 9032 20 10 omfatter

"Manostater".

Position 9032 20 90 omfatter

"I andre tilfælde".

I De Forklarende Bemærkninger til Toldtariffen er angivet til position 9032

"...

Denne gruppe omfatter

A. Trykregulatorer og trykkontrolapparater, der i nogle tilfælde betegnes manostater. Disse apparater består hovedsagelig af en anordning, der er følsom over for tryk, en kontrolanordning, som sammenligner trykket med det ønskede tryk (fx ved hjælp af en indstillelig fjeder), samt en elektrisk kontakt eller en lille ventil, der styrer et servosystem.

..."

Toldtariffens hovedposition 9026 omfatter

"Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af strømningshastighed, standhøjde, tryk eller andre variable størrelser i væsker eller gasser (f.eks. gennemstrømningsmålere, væskestandsmålere, manometre, varmemålere), undtagen instrumenter og apparater henhørende under pos. 9014, 9015, 9028 eller 9032:

Position 9026 20 omfatter

"Til måling eller kontrollering af tryk".

Position 9026 20 90 00 omfatter

"Andre varer"

Med den foreliggende beskrivelse af omhandlede patronpressostaters anvendelse, finder Landsskatteretten i overensstemmelse med det af repræsentanten anførte, at det ved tariferingen er mest korrekt at henføre pressostaterne under position 9026 20. Retten finder således, at pressostaterne må anses for instrumenter, der anvendes til måling eller kontrollering af tryk. Der gives således selskabet medhold i den af repræsentanten fremsatte påstand.

..."

Forud for toldcentrets afgørelse i sagen havde toldcentret søgt oplysninger om den tekniske beskrivelse af varer, leveret af Texas Instruments Inc. Varerne var beskrevet af toldcentret med angivelse af varenumre, anvendt hos H1 A/S.

H1 A/S fremsendte i den anledning et datablad for Patronpressostat type CC 20W, der er en pressostat med automatisk reset.

Ved brev af 3. oktober 2001 fremsendte toldcentret pressostat CC 20W til Force Instituttet. I brevet hedder det bl.a.:

"...

H1 A/S meddelte, at pressostaten anvendes i køleanlæg såsom køleskabe og kølediske. Pressostaten måler trykket på damp/væske eller freon. Den sætter en kompressor i gang, når trykket når der forudindstillede tryk, som produktet er indstillet til.

..."

H1 A/S har i et diagram, ekstraktens side 59, vist pressostatens anvendelse i et kombineret køle- og frostrum. I tilknytning til diagrammet står blandt andet:

"Patronpressostat type CC (Cartridge Controls) anvendes til en lang række applikationer, hvor et elektrisk kredsløb ønskes sluttet eller afbrudt, når et forudbestemt tryk er opnået.

...

En, typisk anvendelse af patronpressostaten er til lav- og højtryks beskyttelse af køleanlæg."

Efter at have modtaget Landskatterettens kontors indstilling til afgørelse i sagen - der indstillede, at Skatteministeriet fik medhold - skrev KPMG på vegne H1 A/S den 16. januar 2004 til Landskatteretten. I brevet står blandt andet:

"Automatisk regulering?

ToldSkat og Force begrunder sin holdning til tariferingen med den mulige anvendelse af patronpressostater i et samlet system.

Landsskatterettens kontors indstilling til afgørelse begrundes primært med samme system-beskrivelse.

Det er - for det første - vor opfattelse, at denne begrundelse er forkert, idet det beskrevne system ikke nødvendigvis er det rigtige system. Det er korrekt, at den beskrevne pressostat kan anvendes som beskrevet i Forces udtalelse. Som vi tidligere har beskrevet, kan pressostaterne af denne og andre typer i stedet forbindes til en signalgiver f.eks. en lampe, en sirene eller andet - som kan informere en person til at sikre en trykregulering eller en reparation af tryksystemet.

Trykregulering med en kompressor eller lignende direkte eller indirekte forbundet til en pressostat er ikke en nødvendighed for pressostatens funktion. I den situation, hvor pressostaten forbindes til f.eks. en lampe, udfører pressostaten ikke regulering, endsige automatisk regulering.

..."

Forklaringer

TK har forklaret, at han har været ansat i H1 siden 1979. Siden 2002 har han været produktansvarlig i Teknisk Service. Han har det tekniske ansvar for patronpressostater, dvs. rådgivning af kunder om brugen af produktet. Han behandler også reklamationssager vedrørende dette produkt. H1 producerede i den pågældende periode ikke selv patronpressostater. Fakturaen på ekstraktens side 36 angår en patronpressostat. Det kan han se af varenummeret. Der er tale om en patronpressostat med manuel reset. I mange sammenhænge er det hensigtsmæssigt med manuel reset, fordi personale forinden skal kontrollere forskellige ting. Ekstrakten, side 62, er et datablad, der bruges som teknisk brochure. Ved købet hos Texas Instruments så patronpressostater af denne type ud som på billedet. H1 foretog ingen bearbejdning af produktet. H1 var kun mellemhandler. Vidnet har gennemgået diagrammet, ekstaktens side 59. H1 solgte de komponenter, der fremgår af diagrammet, bortset fra to. Diagrammet viser et typisk køleanlæg, med køleanlæg til henholdsvis køleskab og fryser. Patronpressostaterne sidder omkring punkt 1, kølekompressorerne ved angivelserne CC. Bogstaverne i parentes angiver henholdsvis en højtrykssikring og en lavtrykssikring, som aktiveres af ekstraordinære forhold. Vidnet har endvidere gennemgået indretningen af en patronpressostat, som vist på diagrammet, ekstraktens side 64. Den viste patronpressostat (CC80W) har kun to indstillinger: lukket eller åben. Patronpressostaten kan ikke sammenligne det aktuelle tryk med et ønsket tryk. Der er ikke noget servosystem i en patronpressostat. Et servossystem er en slags forstærker. Den viste patronpressostat har automatisk reset. Patronpressostaten (CC29B), ekstraktens side 67, er med manuel reset, på tegningen angivet med rødt.

Funktionen af patronpressostater kan være som beskrevet i brevet af 16. januar 2004 fra KPMG, ekstraktens side 56, dvs. tilsluttet en lampe. Dette gælder f.eks. for bremselygter. Side 59 viser patronpressostater i et kølesystem, der er en typisk anvendelse i H1' produkter. Under normale driftsforhold aktiveres patronpressostaterne ikke. Det er ikke sikkert, at det er et signal, udløst af patronpressostaten, der skal aktivere kompressoren igen. Lavtrykspressostaten sikrer også, at kompressoren ikke kører i tomgang. Højtrykspressostaten sikrer mod unormalt højt tryk. Patronpressostater kan også anvendes til kontrol af mange andre ting, f.eks. olietryk.

Tryk i kompressorer kan reguleres med kondenseringstrykregulatorer som vist i ekstraktens side 70. En pressostat kan ikke regulere tryk inden for et forudindstillet område. På diagrammet, ekstraktens side 59, er komponent 14 en trykreguleringsventil. Komponent 15 er også en sådan ventil. Patronpressostaten kan bestilles til et bestemt "smæktryk", dvs. det tryk, der udløser patronpressostaten. Patronpressostaten kan ikke måle det aktuelle tryk, eller bringe et tryk til den ønskede værdi. Det tager andre komponenter sig af. Den kan afbryde kompressoren. Kondenseringstryksregulatorer er ikke det samme som manostater.

Procedure

Skatteministeriet har til støtte for sin principale påstand anført, at patronpressostater skal tariferes under position 9032 som et instrument til regulering af tryk, og ikke under position 9026 som et instrument til måling og kontrollering af tryk. Ordlyden af position 9032 "Instrumenter og apparater til automatisk regulering af ... tryk..." må naturligt forstås på den måde, at positionen omfatter instrumenter og apparater til brug for automatisk regulering af tryk. Pressostaten virker netop ved et udløse en regulering af trykket, og den skal derfor tariferes under position 9032. Det er ikke en betingelse for tarifering under position 9032, at pressostaten selv regulerer trykket. Denne fortolkning støttes af De Forklarende Bemærkninger til position 9032. Heri er blandt andet de trykregulatorer og trykkontrolapparater, der i nogle tilfælde betegnes manostater - og som er omfattet af ordlyden i position 9032 20 90 - beskrevet som apparater, der hovedsagelig består af en "anordning, der er følsom over for tryk, en kontrolanordning, som sammenligner trykket med det ønskede tryk (fx ved hjælp af en indstillelig fjeder), samt tryk (fx ved hjælp af en indstillelig fjeder), samt en elektrisk kontakt eller en lille ventil, der styrer et servosystem". Det gøres gældende, at dette netop dækker beskrivelsen af en pressostat, og at en pressostat derfor er det samme som en manostat. Dette støttes af, at der i en lang række sprogversioner af toldtariffens position 9032 står "pressostat" i parentes efter "manostat".

Det afgørende kriterium for tarifering er varens objektive karakteristika og egenskaber, som beskrevet i den enkelte position, jf. EF-Domstolens dom af 5. april 2001 i sag C 201/99, præmis 19 og 20. Varens anvendelse kan udgøre et objektivt kriterium ved tariferingen, såfremt varen og dens anvendelse hænger uløseligt sammen, og denne sammenhæng kan påvises ud fra varens objektive karakteristika og egenskaber. Det gøres gældende, at pressostater er forudsat anvendt ved trykregulering, og - som meddelt af H1 A/S under sagens behandling hos toldcentret - anvendes til indbygning i kølesystemer.

Det bestrides, at sagen vedrører andre typer pressostater end pressostat CC 20W, der er en pressostat med automatisk reset. Det var en pressostat af type CC 20W, der blev udleveret til toldcentret af H1 A/S, og selskabet har oplyst, at den udleverede komponent var identisk med de patronpressostater, der blev importeret fra Texas Instruments Inc., og som blev undersøgt af Force Instituttet. Afgørelsen om toldtariferingen er tillige truffet på baggrund af det udleverede datablad for patronpressostat CC 20W. Det gøres i øvrigt gældende, at pressostater med manuel reset også skal tariferes under position 9032, idet også disse pressostater virker aktivt ved at udløse regulering af tryk.

Den subsidiære påstand om hjemvisning er nedlagt for det tilfælde, at Landsretten måtte finde, at Landsskatterettens afgørelse også vedrører pressostater med manuel reset, og at pressostater med manuel reset skal tariferes anderledes end pressostater med automatisk reset.

H1 A/S har til støtte for frifindelsespåstanden bl.a. anført, at pressostater skal tariferes under position 9026 som et instrument til måling og kontrollering af tryk. Udgangspunktet for tariferingen er varebeskrivelserne i positionsteksterne, og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser. Kapitelbestemmelse 7 a er en definitionsbestemmelse, der angiver de karakteristika, som varen skal have, for at være omfattet af position 9032. Det gøres gældende, at pressostaten ikke har de heri beskrevne karakteristika. En pressostat virker som en kontakt, der enten slutter eller afbryder et kredsløb. Pressostaten har kun to tilstande - åben eller lukket - og der er derfor ikke tale om, at pressostaten regulerer trykket i et lukket system, og den kan heller ikke bringe trykket til en ønsket værdi og fastholde det der. Pressostaten er efter denne beskrivelse og funktion ikke omfattet af kapitelbestemmelse 7 a. Regulering af trykket sker ved hjælp af andre komponenter, eksempelvis trykregulatorer.

Pressostaten skal derfor tariferes under position 9026, idet den kontrollerer tryk, eksempelvis ved at afbryde den elektriske strøm, hvis trykket er steget til en forudbestemt værdi. Under alle omstændigheder skal patronpressostaten tariferes efter de objektive karakteristika og ikke efter den konkrete anvendelse. H1 A/S har illustreret pressostaten i et kølesystem, fordi selskabet bl.a. anvender pressostater i kølesystemer, men pressostater anvendes i et utal af sammenhænge, som H1 A/S er uden viden om eller indflydelse på i det omfang, pressostaterne videresendes. Populært sagt er en pressostat blot en trykreguleret kontakt. Pressostaten kan derfor ikke forudsættes anvendt i systemer med trykregulering, og den skal derfor ikke tariferes under position 9032, men i stedet under position 9026.

For så vidt angår Skatteministeriets subsidiære påstand gøres det gældende, at sagen vedrører pressostater både med automatisk og manuel reset, hvilket fremgår af Landsskatterettens sagsfremstilling. H1 A/S har ladet alle pressostater - herunder pressostater med manuel reset - fortolde efter position 9026. Pressostater med manuel reset kan under ingen omstændigheder tariferes under position 9032, der alene angår instrumenter eller apparater til automatisk regulering.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det fremgår af Landsskatterettens sagsfremstilling, at pressostater bl.a. anvendes til indbygning i kølestystemer, hvor pressostaten automatisk aktiveres, når trykket falder til en bestemt værdi, men at visse pressostater kræver manuel reset af kontakten, ventilen m.v. Det lægges derfor til grund, at Landsskatterettens afgørelse både omfatter pressostater med automatisk reset og pressostater med manuel reset.

Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at pressostaten virker som en kontakt, der afbryder ved et forudbestemt tryk. Pressostaten kan - som beskrevet af H1 A/S - bl.a. anvendes i et kølesystem, hvor den virker i et integreret system, der automatisk regulerer tryk.

Tariferingen af pressostaten skal ske på grundlag af produktets objektive karakteristika og egenskaber, og ikke dets konkrete anvendelse. Efter EF-domstolens praksis kan varens anvendelse dog udgøre et objektivt kriterium ved tariferingen, såfremt varen og dens anvendelse hænger uløseligt sammen, og denne sammenhæng kan påvises ud fra varens objektive karakteristika og egenskaber.

Det fremgår af Force Instituttets analyse af 30. oktober 2001, at instituttets anbefaling af tarifering under position 9032 bl.a. hviler på en forudsætning om, at pressostaten anvendes til automatisk trykregulering i et kølesystem.

Vidnet TK har forklaret, at ikke alle de pressostater, som H1 A/S har importeret ved de fremlagte fakturaer, er med automatisk reset, og at pressostater også kan anvendes i en række andre sammenhænge, således som det er beskrevet i brevet af 16. januar 2004 fra KPMG til Landsskatteretten.

H1 A/S har derfor sandsynliggjort, at pressostater ikke udelukkende anvendes som en del af et integreret system, der automatisk regulerer tryk, men også anvendes til kontrol af tryk, eksempelvis ved at tænde en lampe, hvorefter trykreguleringen udføres manuelt.

Pressostaten og dens anvendelse til automatisk regulering af trykket i blandt andet et kølesystem hænger således ikke uløseligt sammen, og sammenhængen kan derfor ikke påvises ud fra varens objektive egenskaber.

Pressostater er herefter ikke omfattet af ordlyden i toldposition 9032, og skal derfor i stedet tariferes under toldposition 9026.

Landsretten tager derfor den af H1 A/S nedlagte frifindelsespåstand til følge.

Skatteministeriet skal betale sagsomkostninger til H1 med i alt 47.400 kr. Beløbet dækker 45.000 kr. til sagsøgtes udgifter til advokatbistand og 2.400 kr. til udarbejdelse af ekstrakt og materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, H1 A/S, frifindes.

Sagsøgeren, Skatteministeriet, skal til H1 A/S betale sagens omkostninger med 47.400 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage.