Dato for udgivelse
31 Aug 2005 11:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. juli 2005
SKM-nummer
SKM2005.362.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-3-1839-0923
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Værdi af egne varer, kød, tobak
Resumé
Ved værdiansættelsen af forbrug af egne varer i en virksomhed, der solgte tobak, skulle der ikke medregnes værdi af fri tobak for personer, der var ikke-rygere.
Reference(r)
Ligningsloven § 16 A
Statsskatteloven § 4

Klagen vedrører opgørelse af værdien af eget vareforbrug.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

Personlig indkomst

 

Indkomståret 2000

Værdi af udtagne varer anset som udlodning, jf. ligningslovens § 16 A, 34.210 kr.

 

Landsskatteretten stadfæster selskabsbeskatningens afgørelse.

 

Indkomståret 2001

Værdi af udtagne varer anset som udlodning, jf. ligningslovens § 16 A, 31.719 kr.

 

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 28.839 kr.

 

Indkomståret 2002

Værdi af udtagne varer anset som udlodning, jf. ligningslovens § 16 A, 32.736 kr.

 

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 29.721 kr.

 

Sagens oplysninger

 

B og C omdannede pr. 1. januar 2000 deres personligt ejede virksomhed til selskabet A ApS.

 

Indtil omdannelsen er der foretaget beskatning af eget vareforbrug, senest i 1999 med 33.317 kr. inkl. moms. Der er ikke i selskabets regnskab for indkomstårene 2000 - 2002 bogført forbrug af udtagne varer. Anpartshavernes privatforbrug for indkomståret 1999 udgjorde ifølge kapitalkontoen 157.071 kr. inkl. værdi af eget varebrug. Af kapitalforklaringer for indkomstårene 2000 - 2002 fremgår, at privatforbrugene for disse år er opgjort til henholdsvis 161.445 kr., 167.192 kr. og 115.469 kr.

 

Revisor har efterfølgende korrigeret kapitalforklaringerne og opgjort privatforbrugene for 2000 - 2002 til henholdsvis 203.949 kr., 240.423 kr. og 224.698 kr. Privatforbruget for 2002 er af skattemyndigheden nedsat til 165.658 kr. Denne korrektion er godkendt af revisor.

 

Selskabsbeskatningens afgørelse

 

Ifølge statsskattelovens § 4 skal der til den skattepligtiges indkomst medregnes årets samlede indtægter, herunder også værdien af varer til rådighed fra eget selskab. Værdien af varer udtaget fra eget selskab betragtes som udlodning i henhold til ligningslovens § 16 A, idet selskabet anses som et selvstændigt skattesubjekt.

 

Ved fastsættelsen af værdien af udtagne varer til privat må der som udgangspunkt henses til det faktiske forbrug. Hovedanpartshaverne har tilkendegivet, at det private forbrug af dagligvarer er dækket dels ved kontant køb i selskabet, dels ved køb af varer i andre forretninger. Der er ikke fremlagt dokumentation for omfanget af hovedanpartshavernes udtagelse af selskabets varer til privat forbrug. Forbruget af udtagne varer må derfor fastsættes efter et skøn. Ved skønnet henses til et traditionelt forbrug af det pågældende varesortiment for en husstand som hovedanpartshavernes, og ud fra en prisfastsættelse til vejledende udsalgspriser med fradrag for traditionelle personalerabatter.

 

Ved den skønsmæssige fastsættelse af udtagne varer er endvidere henset til hovedanpartshavernes privatforbrug. Uanset tillægget for forbrug af udtagne varer vil hovedanpartshaverne ikke have uantageligt høje privatforbrug. Derimod vil privatforbrugene nærmere have et niveau svarende til husstandens størrelse og karakter.

 

Forbrugene er opgjort i henhold til TSS-cirkulære nr. 1999-43, TSS-cirkulære 2000-36 og TSS-cirkulære 2001-52 eller således:

 

Indkomståret 2000

 

Fødevarer

12.195 kr.

Drikkevarer

2.905 kr.

Andet

2.005 kr

Ansat forbrug 2 voksne

34.210 kr.

Indkomståret 2001

 

Fødevarer

10.060 kr.

Drikkevarer

3.240 kr.

Tobak

1.920 kr.

Andet

3.089 kr.

I alt

18.300 kr.

1. person medregnes med 1 forbrugsenhed eller

18.300 kr.

Efterfølgende personer over 14 år med 0,5 forbrugsenhed eller

9.150 kr.

Børn under 14 år med 0,3 forbrugsenhed eller

4.269 kr.

I alt

31.719 kr.

Indkomståret 2002

 

Fødevarer

10.410 kr.

Drikkevarer

3.280 kr.

Tobak

2.010 kr.

Andet

3.170 kr,

I alt

18.870 kr.

1. person medregnes med 1 forbrugsenhed eller

18.870 kr.

Efterfølgende personer over 14 år med 0,5 forbrugsenhed eller

9.435 kr.

Børn under 14 år med 0,3 forbrugsenhed 2ll23

9.435 kr.

I alt

32.736 kr.

 

Hovedanpartshavernes skattepligtige indkomst vil skulle forhøjes med de angivne beløb tillagt moms, jf. ligningslovens § 1 6 A.

 

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at værdien af udtagne varer nedsættes med følgende beløb svarende til forbrug af tobak de enkelte år.

 

Indkomståret 2000 svarende til 18.900 kr.

Indkomståret 2001 svarende til 2.880 kr.

 

Indkomståret 2002 svarende til 3.015 kr.

 

Til støtte herfor er henvist til, at hovedanpartshaverne ikke ryger, og at der derfor ikke for nogle af årene skal beregnes forbrug af tobaksvarer.

 

Herudover er fremsat påstand om, at værdien af fødevarer nedsættes med 70 % af værdien af kød og kødvarer eller med følgende beløb:

 

Indkomståret 2000 svarende til 4.949 kr.

 

Indkomståret 2001 svarende til 2.986 kr.

 

Indkomståret 2002 svarende til 3.125 kr.

 

I selskabets forretning sælges der kun hakket oksekød, hvorfor der bør ske en reduktion med 70 % af værdien af kød og kødvarer. Der er tale om en døgnkiosk, hvorfor forretningens udvalg på dette område er yderst beskedent.

 

Hovedanpartshavernes skattepligtige indkomst skal ændres i overensstemmelse hermed.

 

Selskabsbeskatningens fornyede udtalelse

 

Skatteforvaltningen er enig i, at der for indkomståret 2000 ikke skal ske beskatning at tobak, idet forudsætningen for beskatning af tobak er, at der rent faktisk er et forbrug. Der er imidlertid ikke foretaget beskatning af tobak for dette år.

 

Vedrørende indkomstårene 2001 og 2002 er det skatteforvaltningens opfattelse, at tobak nu indgår som en varegruppe på lige fod med de øvrige varegrupper, hvorfor der skal ske beskatning, uanset om der rent faktisk er et forbrug eller ej. Der henvises til Ligningsvejledningen for 2001 afsnit E.B. 2.1 og TSS cirkulære 2000-36.

 

Vedrørende revisors anbringende om reduktion med 70 % af satsen for kød og kødvarer er det forvaltningens opfattelse, at der til denne gruppe tillige hører pålæg, frosne kødvarer mv. Med forvaltningens kendskab til forretningens varesortiment indenfor kød/kødvarer forefindes der hakket okse/flæskekød, fersk hamburgerryg, færdigretter, pålæg, pølser og kylling. 

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Værdien af selvstændige erhvervsdrivendes forbrug af egne varer skal medregnes ved indkomstopgørelsen som personlig indkomst, jf. statsskattelovens § 4. Der er ikke bogført varer udtaget fra selskabet til eget forbrug. Værdien af forbrug af udtagne varer må derfor tage udgangspunkt i Ligningsrådets fastsatte vejledende mindstesatser, jf. TSS-cirkulærerne 1999-43, 2000-36 og 2001-52.

Ved skønnet skal der henses til selskabets varesortiment og husstandens størrelse mv.

 

Landsskatteretten kan tiltræde selskabsbeskatningens opfattelse af, at varegruppen kød og kødvarer foruden eksempelvis hakket kød også omfatter diverse pålægsvarer samt dybfrost. På denne baggrund er der ikke grundlag for en reduktion af satsen for kød og kødvarer.

 

Retten er derimod enig med klagerens repræsentant i, at der ikke for personer, som er ikke-rygere, skal ske beskatning af værdien af fri tobak, blot fordi virksomheden sælger tobak. Efter TSS-cirkulære 1999-43 og tidligere cirkulærer samt praksis skulle der alene medregnes værdi af tobak, såfremt den skattepligtige røg. Denne praksis anser Landsskatteretten ikke for at være ændret med udformningen af TSS-cirkulærerne nr. 2000-36 og 2001-52.

 

De påklagede ansættelser for indkomstårene 2001 og 2002 nedsættes derfor med henholdsvis 2.880 kr. og 3.015 kr., idet bemærkes, at der ikke ved ansættelsen for indkomståret 2000 er sket beskatning af tobak.