Dokumentets dato
22 dec 1999
Dato for offentliggørelse
22. december 1999
Cirkulærets nummer
1999-43
Ansvarlig fagkontor
Ret; Erhvervsbeskatning
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990020609-regl

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr.149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.
 
Ligningsrådet har i medfør af skattestyrelseslovens § 13 fastsat følgende vejledende mindstesatser vedrørende 2000:
 
1. Handlendes forbrug af egne varerHandlende, der udtager varer fra lageret til eget forbrug, skal i princippet løbende bogføre det private forbrug. Foreligger der ikke en registrering af eget forbrug, må værdien heraf ansættes skønsmæssigt.
 
Til brug ved udøvelsen af dette skøn har Ligningsrådet fastsat nedenstående vejledende mindstesatser for forskellige varegrupper. For den enkelte handlende skal værdien ansættes ved en individuel sammensætning af værdien af de varegrupper, som den pågældende handlende har i sin forretning:

Fødevarer: 12.195 kr.
Drikkevarer: 2.905 kr.
Tobak: 9.450 kr.
Andet: 2.005 kr.
 
For tobak bemærkes, at værdien forudsætter et forbrug på 20 stk. cigaretter om dagen.
 
De ovenfor nævnte tre hovedgrupper: Fødevarer, drikkevarer og andet er sammensat af følgende varegrupper:
Brød, mel, gryn og kager: 1.460 kr.
Kød og kødvarer: 3.535 kr.
Fisk: 580 kr.
Mælk, fløde, ost, æg, smør og margarine mv.: 2.365 kr.
Frugt, grøntsager og kartofler: 1.800 kr.
Kaffe, te, kakao og sukker: 1.160 kr.
Andre fødevarer: 1.295 kr.
Sodavand o.l.: 620 kr.
Spiritus: 580 kr.
Vin: 430 kr.
Øl: 985 kr.
Andet: 290 kr.
Vaske- og rengøringsmidler, andre artikler til husholdningsbrug: 625 kr.
Blomster og planter: 625 kr.
Aviser, blade og tidsskrifter: 800 kr.
Toiletartikler: 220 kr.
 
Beløbene er eksklusive moms. Vareforbruget er angivet pr. person. For børn, som ikke er fyldt 14 år ved indkomstårets begyndelse, medregnes forbruget med halvdelen af de anførte beløb. Vin, øl og spiritus medregnes dog ikke for børn.
 
For beklædning og fodtøj er fastsat følgende satser, eksklusive merværdiafgift, pr. person, inklusive børn, som ikke er fyldt 14 år ved indkomstårets begyndelse:
Beklædning 3.040 kr.
Fodtøj 695 kr.
 
Værdien af varegrupper, der ikke er omfattet af cirkulæret, må medregnes efter et konkret skøn.
 
For restauratører m.v. skal cirkulærets satser lægges til grund med et passende tillæg for eventuelle manglende varegrupper. Hvor restauratøren ikke selv udfører arbejdet i restauranten, må der tillige foretages et skønsmæssigt tillæg for lønudgifter.
 
2. Privat andel af telefonudgifter
 
a. Telefon uden for arbejdsstedet
 
En telefon anses skattemæssigt for at være placeret uden for arbejdsstedet, hvis
 
- telefonen er placeret i hjemmet eller fritidshus og lign.
 
- telefonen er placeret i virksomheden, når denne drives fra hjem-
met, og der kun er én telefon
 
- telefonen er en mobiltelefon, der anvendes delvis privat.
 
* Abonnementsudgift
 
Erhvervsdrivende kan ikke fradrage abonnementsudgifter til telefon uanset den erhvervsmæssige anvendelse, hvis telefonen anses for at være placeret uden for arbejdsstedet.
 
Hvis en mobiltelefon tages med hjem, er der formodning for, at den også benyttes privat, og abonnementsudgiften kan ikke fradrages. På tilsvarende måde må en mobiltelefon, som installeres i en firmabil, der er til rådighed for privat kørsel, formodes at blive benyttet privat.
 
** Samtaleudgift
 
Anvendelse af Ligningsrådets vejledende mindstesats for private samtaleudgifter forudsætter, at den erhvervsdrivende ikke efter de almindelige regler kan fremlægge behørig dokumentation eller sandsynliggøre størrelsen af den erhvervsmæssige samtaleudgift.
 
For erhvervsdrivende, som anvender én eller flere telefoner uden for arbejdsstedet til erhvervsmæssige samtaler, fastsættes mindsteværdien af privatsamtalerne vedrørende telefon nr. 1 til kr. 1.445 ekskl. moms.
 
Værdien af privatsamtalerne vedrørende hver af de øvrige telefoner fastsættes efter et konkret skøn.
 
Hvis den faktiske samtaleudgift ikke overstiger kr. 1.445 ekskl. moms anses hele udgiften for at være privat.
 
b. Telefon på arbejdsstedet
 
Erhvervsdrivende kan fradrage abonnementsudgifter til telefon, selv om telefonen også anvendes privat, hvis telefonen er placeret på arbejdsstedet.
 
For erhvervsdrivende, som benytter en telefon på arbejdsstedet til private samtaler, fastsættes mindsteværdien af de private samtaler til kr. 1.445 ekskl. moms. Såfremt den faktiske samtaleudgift ikke overstiger kr. 1.445 ekskl. moms pr. år, anses hele udgiften for privat.
 
 
3. Privat andel af elektricitet og varme
 
Privat andel af elektricitet og varme fastsættes på grundlag af følgende oplysninger om det årlige forbrug:
 
Elforbrug
 
Til opvarmning: 80 kwh. pr. m²
Til varmt vand for 1-4 personer: 3.000 - 3.600 kwh
 
Til lys og husholdning
for lejligheder: 2.000 kwh.
for parcelhuse: 4.000 kwh.
 
Olieforbrug.
 
For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes olieforbruget til 2.500 l.
 
Gasforbrug.
 
For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes gasforbruget til 2.200 m³.
 
 
4. Privat hesteholdUdgifterne til hestehold, der ikke er erhvervsmæssigt, ansættes til kr. 2.200,- eksklusive merværdiafgift, pr. hest.
 
 
Frantz Howitz
/ Kim Lohse