Dokumentets dato
14 jun 2005
Dato for offentliggørelse
20 jun 2005 15:31
Cirkulærets nummer
2005-11
Ansvarlig fagkontor
Planlægningsafdelingen, Planlægningskontoret
Sagsnummer
99/04-5130-00051
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20050004609-regl

Denne plan for tilsynet med den kommunale personligning er vedtaget af Ligningsrådet og udarbejdet i henhold til skattestyrelseslovens § 13, stk. 1.

Formålet med tilsynsplanen er:

 • at beskrive området for tilsynet
 • at sikre indsigt om ligningens kvalitet, ensartethed og effektivitet
 • at sikre et ensartet tilsyn
 • at fastlægge rammerne for efterprøvelse af skatteansættelser.

Det forudsættes, at de regionale told- og skattemyndigheder og kommunerne sideløbende med tilsynet samarbejder om bl.a.:

 • udveksling af kontrolerfaringer
 • forslag til og tilrettelæggelse af fælles kontrolaktioner
 • evaluering af kontrolsamarbejdet
 • orientering om nye regler
 • planlægning af skatteinstruktioner
 • drøftelse af principielle spørgsmål og sager.

Told- og Skattestyrelsen og Ligningsrådet vil følge tilsynet på baggrund af afrapporteringer fra de regionale told- og skattemyndigheder.

Betegnelsen kommune bruges i det efterfølgende som betegnelsen for såvel kommuner som kommunale fællesskaber om personligning, som er oprettet før 1. juli 2003, samarbejder om skatteforvaltning efter skattestyrelseslovens § 1 A og ligningscentre efter skattestyrelseslovens § 1 B.

Skatteforvaltningsloven, lov nr. 427 af 6. juni 2005, træder i kraft den 1. november 2005. Loven flytter personligningsopgaven fra kommunerne til staten og tillægger staten det fulde ansvar for kontrolplanlægning - herunder ligningsplanen - på området. I og med at der fremover vil være tale om én myndighed, vil et tilsyn, i den form vi kender det i dag, ikke fremover være aktuelt.

Nærværende tilsynsplan omhandler hovedsageligt tiden før skatteforvaltningslovens ikrafttræden. Den forudsætter dog, at de kommunale ligningsmyndigheder udarbejder lokale ligningsplaner for perioden 1. juli - 31. december 2005, hvilket er i overensstemmelse med den ligningsplan, som Ligningsrådet har vedtaget for den samme periode.

Endvidere forudsættes det, at de regionale told- og skattemyndigheder udarbejder tilsynsrapporter senest den 1. november 2005 og sender disse til kommunalbestyrelsen, som har haft ansvaret for ligningen i 2004/2005.

Endelig forudsættes det, at Told- og Skattestyrelsen orienterer Ligningsrådet om status på tilsynet. Denne orientering vil - på grund af skatteforvaltningslovens vedtagelse - ikke finde sted.

Det vil også fremover være nødvendigt at redegøre for ligningsindsatsen. Det vil være de statslige skattecentre, som skal redegøre for den lokale indsats.

De enkelte tilsynselementer

1. Kontrol af kommunale ligningsplaner

2. Kontrol af målopfyldelse

3. Efterprøvelse af skatteansættelser mv.

4. Afrapportering

Som et led i tilsynet indgår endvidere kommunens redegørelse om forløbet af lignings- og revisionsarbejdet (ligningsredegørelsen), jf. ligningsplanen.

Kontrol af de kommunale ligningsplaner vedrører ligningsplanerne for produktionsperioden 1. juli - 31. december 2005. Kontrol af målopfyldelse og efterprøvelse af skatteansættelser mv. vedrører produktionsåret 2004/2005, jf. TSS-cirkulære 2004-9 om ligningsplanen for produktionsåret 2004/2005.

1. Kontrol af kommunale ligningsplaner (perioden 1. juli - 31. december 2005)

De regionale told- og skattemyndigheder skal sikre, at indholdet af de kommunale ligningsplaner stemmer overens med de retningslinjer, der er opstillet i Ligningsrådets ligningsplan og de udsendte anvisninger. Kommunen og den regionale told- og skattemyndighed aftaler den nærmere fremgangsmåde herfor.

Den regionale told- og skattemyndighed skal påse følgende forhold:

 • Bliver der vedtaget en ligningsplan og bliver den vedtaget til tiden?
 • Er der afvigelser mellem de udmeldte antals- og pointmåltal og de måltal, der anvendes i den kommunale ligningsplan?
 • Er der foretaget en fordeling af antal kontroller på de enkelte kontrolprocesser?
 • Er der i ligningsplanen taget forbehold for, at måltallene nås?
 • Er de øvrige krav til ligningsplanen opfyldt f.eks. redegørelse for specielle lokale ligningstemaer eller kontrolaktioner samt ansvarssager?

Såfremt den vedtagne ligningsplan ikke opfylder Ligningsrådets retningslinjer, meddeler den regionale told- og skattemyndighed dette til kommunalbestyrelsen og Told- og Skattestyrelsen.

Denne kontrol omfatter alle kommuner.

2. Kontrol af målopfyldelse

De regionale told- og skattemyndigheder skal følge op på, om ligningsindsatsen opfylder Ligningsrådets krav, der fremgår af ligningsplanen for produktionsåret 2004/2005 under "Flerårig opfølgning".

På baggrund af registreringerne i det statslige ligningsstatistiksystem følger den regionale told- og skattemyndighed produktionen på de enkelte ligningsgrupper. Den regionale told- og skattemyndighed foretager udtræk fra ligningsstatistiksystemet og omregner produktionen til points.

Såfremt den regionale told- og skattemyndighed vurderer, at ligningsindsatsen i ligningsplanperioden ligger væsentlig under den produktion, som måtte forventes, skal den regionale told- og skattemyndighed bede kommunen om at redegøre for forholdet. Vurderingen foretages på det samlede pointmåltal, hvor indsatsen i det enkelte år ikke må være mindre end 85 % af det samlede måltal, på det årlige pointmåltal fordelt på kontrolprocesserne, hvor indsatsen ikke må være mindre end 50 % samt på målopfyldelsen i den forløbne del af indeværende 3-årsperiode.

For så vidt angår kommuner, der deltager i "Dialogbaseret måltal", foretages en vurdering af, om kommunen følger den aftale, der er indgået ved aftalen om dialogbaseret måltal.

Kommunens målopfyldelse behandles desuden i forbindelse med ligningsredegørelsen.

Efter ligningsperiodens udløb drøfter den regionale told- og skattemyndighed og kommunen visiteringsproceduren i det tilfælde, hvor den regionale told- skattemyndighed finder proceduren utilstrækkelig til at sikre en kvalificeret visitering. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor træfprocenten er så lav, at det med stor sandsynlighed er givet, at proceduren ikke er overholdt, og hvor kommunen ikke har nået et eller flere måltal.

I de tilfælde, hvor træfprocenten ligger højt, drøftes visiteringsproceduren og ligningen ligeledes med henblik på at klarlægge, om der gennemføres bagatelagtige ændringer, eller om visiteringen og ligningen har en sådan kvalitet, at der er grundlag for at videreformidle erfaringerne til andre ligningsmyndigheder.

Den regionale told- og skattemyndighed kontrollerer, om kommunen har opfyldt sine måltal efter ligningsperiodens udløb, og sammenholder opfyldelsen med træfprocentens størrelse.

Denne kontrol omfatter alle kommuner.

3. Efterprøvelse af skatteansættelser mv.

3.1 Personligt erhvervsdrivende

For så vidt angår kommuner, som har opfyldt samtlige antalsmåltal de seneste to ligningsplanperioder, og hvor tilsynet i den foregående periode ikke har givet anledning til opfølgning på konkrete sager eller bemærkninger til formel eller materiel retsanvendelse, skal den regionale told- og skattemyndighed ikke udvælge skatteansættelser for personligt erhvervsdrivende til gennemgang.

Tilsynet kan dog fra 2. år, hvor der i en kommune ikke skal udvælges sager til gennemgang, udvælge et antal sager til sikring af, at kommunen fortsat har en tilstrækkelig kvalitet i sin sagsbehandling vedrørende den formelle og materielle retsanvendelse. Hvis denne gennemgang viser et utilfredsstillende resultat, kan tilsynet bestemme, at kommunen udtræder af det begrænsede tilsyn og med virkning fra næste tilsynsperiode skal have udvalgt et antal skatteansættelser til efterprøvelse efter de almindelige bestemmelser.

Antallet af skatteansættelser, der skal gennemgås for kommuner, der ikke opfylder ovenstående kriterier, afhænger af de samme data, der ligger til grund for udmeldelsen af kommunernes måltal for indeværende ligningsplanperiode.

I kommuner med mere end 9.000 personligt erhvervsdrivende udtages 25, i kommuner med mere end 1.500 personligt erhvervsdrivende 15, og i kommuner med 1.500 personligt erhvervsdrivende eller færre udtages 10. Fordeling af antal efterprøvelser, som de regionale told- og skattemyndigheder skal gennemføre for hver kommune, fremgår af bilag 1.

Skatteansættelserne udvælges fra indeværende ligningsplanperiode, dvs. skatteansættelser gennemført i perioden 1/7 2004 - 30/6 2005. De regionale told- og skattemyndigheder skal udvælge sager under hensyntagen til, at der skal være en spredning i omsætningsstørrelsen.

Efterprøvelserne omfatter skatteansættelser, hvor der er:

 • gennemført ansættelsesændringer, der medregnes til måltalsopfyldelse
 • gennemført kontroller, der medregnes til måltalsopfyldelse, men som ikke har medført ansættelsesændringer.

Den regionale told- og skattemyndighed skal bl.a. vurdere:

 • om kontrolprocesserne er anvendt og dokumenteret i overensstemmelse med TSS-cirkulære 2000-16
 • om de formelle krav er opfyldt
 • om den regionale told- og skattemyndighed er materielt enig i ansættelsen.

Ved gennemgangen af skatteansættelserne for personligt erhvervsdrivende anvendes tilsynsskemaet vedlagt som bilag 2.

Told- og Skattestyrelsen retningslinjer til brug for udvælgelsen af skatteansættelser er beskrevet i TSS cirkulære 1999-40.

3.2 Hovedaktionærer

I ligningsplanen er anført, at kommunen skal beskrive sin visiteringsprocedure.

Den regionale told- og skattemyndighed skal kontrollere, om kommunen efterlever sin egen visiteringsprocedure for hovedaktionærer.

Drøftelsen med kommunen tager udgangspunkt i, hvilke prioriteringer kommunen anlægger i visiteringsproceduren. Disse kan blandt andet vedrøre ændringer, retssikkerhed, koordinering med ligning af selskab m.v.

Efter ligningsperiodens udløb kontrolleres kommunens træfprocent. For kommuner med en træfprocent, der er lavere end 40 %, udtages 10 skatteansættelser til gennemgang, som bør fordele sig på sager, der er visiteret og lignet med efterfølgende regulering, samt sager som er visiteret og henlagt efter ligning, for derigennem at kontrollere, om den i ligningsplanen beskrevne visiteringsprocedure overholdes, og om den er hensigtsmæssig.

3.3 Personer med særlig tilknytning til kommunen

De regionale told- og skattemyndigheder skal efterprøve skatteansættelser vedrørende personer, der har en særlig tilknytning til den enkelte kommune, f.eks. borgmesteren og skatteankenævnsformanden, samt skattechefen og kommunaldirektøren, når disse er hjemmehørende i kommunen.

Den regionale told- og skattemyndighed fastlægger i samarbejde med kommunen, hvem der indgår i personkredsen.

Den regionale told- og skattemyndighed skal efterprøve skatteansættelserne for personer, der kan henføres til denne personkreds, inden for en 3-årig periode. Den regionale told- og skattemyndighed planlægger selv inden for denne periode, hvornår efterprøvelsen af den enkelte VIP-person skal ske.

Den regionale told- og skattemyndighed drøfter, hvor der findes behov herfor, om kommunen efterlever sin egen procedure for ligningen af VIP-personer, således som denne er beskrevet i ligningsplanen.

3.4 Arbejdsgiverkontrol

De regionale told- og skattemyndigheder følger op på en eventuel manglende tilbagemelding fra kommunerne på de tilsendte kontroloplysninger. Der henvises til Intern Meddelelse af 3. september 2002 om kontroloplysninger fra arbejdsgiverkontrollen til kommunerne mv.

3.5 Øvrige tilsynspunkter

I særlige tilfælde kan de regionale told- og skattemyndigheder undersøge andre områder, som har betydning for, om ligningen sker korrekt. Den regionale told- og skattemyndighed skal kun iværksætte en sådan undersøgelse, såfremt den konkret erfarer, at der er et område, som giver anledning til problemer.

4. Efterprøvelse af bindende ligningssvar

De regionale told- og skattemyndigheder udvælger og efterprøver 5 % af de bindende ligningssvar og afslag på bindende ligningssvar, som er afgivet af kommunerne i perioden 1/7 2004 - 30/6 2005.

Herudover udvælger og efterprøver de løbende 5 % af de bindende ligningssvar og afslag på bindende ligningssvar, som afgives i den igangværende planperiode, dvs. perioden 1/7 - 31/12 2005.

Efterprøvelsen omfatter alle kommuner.

Den regionale told- og skattemyndighed skal bl.a. vurdere;

 • om de formelle krav er opfyldt
 • om den regionale told- og skattemyndighed er enig i det materielle indhold af svaret
 • om det er rimeligt, at der gives afslag på bindende ligningssvar.

5. Afrapportering

Som dokumentation for tilsynets gennemførelse udarbejder de regionale told- og skattemyndigheder en tilsynsrapport, der omhandler alle de berørte emner for hver kommune.

Tilsynsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med allerede udsendte vejledninger.

Tilsynsrapporten skal indeholde kopier af de tilsynsskemaer, som den regionale told- og skattemyndighed udfylder i forbindelse med efterprøvelsen af de udvalgte skatteansættelser.

Den regionale told- og skattemyndighed har i tilsynsrapporten mulighed for at fremkomme med bemærkninger til kommunens generelle planlægning og gennemførelse af ligningsarbejdet, samt hvorvidt dette har været hensigtsmæssigt udført.

Hvis den regionale told- og skattemyndighed i forbindelse med tilsynet konstaterer, at kommunens anvendelse af ligningsmyndighedskoder ikke er i overensstemmelse med slutvejledningen, skal den regionale told- og skattemyndighed gøre kommunen opmærksom på forholdet.

Udkast til tilsynsrapport sendes til kommunen og dennes eventuelle bemærkninger indarbejdes.

For at sikre rimelige høringsfrister kan den regionale told- og skattemyndighed og kommunen f.eks. aftale, at tilsynsskemaer og dele af rapporten fremsendes til særskilt høring.

Evaluering af de enkelte punkter i tilsynet sker regionalt. Den regionale told- og skattemyndighed og kommunen evaluerer det gennemførte tilsyn på et møde, såfremt dette ikke har fundet sted på et tidligere tidspunkt.

Den regionale told- og skattemyndighed og kommunen aftaler den nærmere opfølgning på enkeltsager.

Den regionale told- og skattemyndigheds bemærkninger til kommunens ligningsredegørelse indarbejdes i tilsynsrapporten.

Den endelige tilsynsrapport skal være udarbejdet senest den 1. november 2005.

Den regionale told- og skattemyndighed foretager en sammentælling af resultaterne fra tilsynsskemaerne samt foretager en sammentælling af resultaterne fra efterprøvelsen af de bindende ligningssvar og afslagene herpå.  Sammentællingerne foretages under ét for alle den regionale told- og skattemyndigheds kommuner og skal ikke fordeles på de enkelte kommuner. Sammentællingerne indsendes til styrelsen sammen med den regionale told- og skattemyndigheds overordnede bemærkninger til det gennemførte tilsyn for alle den regionale told- og skattemyndigheds kommuner. Styrelsen orienterer herefter Ligningsrådet om status for tilsynet.

Styrelsen udsender et samleskema til brug for sammentællingerne.

Hvis kommunen ikke har nået minimums måltallene, eller der ikke har kunnet opnås enighed mellem den regionale told- og skattemyndighed og kommunen om et eller flere punkter i tilsynsrapporten skal den regionale told- og skattemyndighed sende tilsynsrapporten til styrelsen. Tilsynsrapporten skal alene indeholde de tilsynsskemaer, hvortil den regionale told- og skattemyndighed har knyttet bemærkninger.

Tilsynsrapporten sendes til kommunalbestyrelsen. Tilsynsrapporten skal alene indeholde de tilsynsskemaer, hvortil den regionale told- og skattemyndighed har knyttet bemærkninger. Forinden tilsynsrapporten sendes til kommunalbestyrelsen, skal oplysningerne i rapporten med oversendte bilag anonymiseres.

Den regionale told- og skattemyndighed skriver til kommunalbestyrelsen, hvis den kommunale skattemyndighed ikke efterkommer anvisninger fra den regionale told- og skattemyndighed, eller hvis der konstateres væsentlige fejl og mangler i skattemyndighedens arbejde.

Den regionale told- og skattemyndighed kan efter skattestyrelseslovens § 14, stk. 4, foretage skatteansættelsen, hvor denne ikke tidligere er foretaget eller ændre den kommunale skatteansættelse, hvis den regionale told- og skattemyndighed finder, at den er urigtig.

Opmærksomheden henledes på, at skatteyderen i almindelighed har krav på omkostningsgodtgørelse, når den regionale told- og skattemyndighed ændrer en kommunal ansættelse.

 

Ole Kjær                              

/Susanne Reinholdt Andersen

Reference(r)
Skattestyrelsesloven § 13, stk. 1
Henvisning
Procesvejledningen 2005-2 A.2.2.1.1