Dokumentets dato
16 jun 2000
Dato for offentliggørelse
16. juni 2000
Cirkulærets nummer
2000-16
Ansvarlig fagkontor
Kontrol- og Inddrivelsesafdelingen; Planlægningskontoret
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20000009109-regl

Dette cirkulære om definition af kontrolprocesser er udarbejdet i henhold til skattestyrelseslovens § 13, stk. 3, og vedtaget af Ligningsrådet.

Cirkulæret erstatter TSS Cirk. nr. 1998-9. Der er ikke med dette cirkulære foretaget ændringer i de grundlæggende definitioner, men der er foretaget en række justeringer især med henblik på at tydeliggøre definitionen af kontrolprocessen partiel revision samt skabe klarhed over, hvilke krav til dokumentation af kontrolprocesser, der er gældende.

Cirkulæret træder i kraft med virkning fra ligningsplanperioden 2000/2001.

RevisionVed en revision forstås handlinger, der under hensyn til væsentlighed og risici, er nødvendige for at erhverve en begrundet overbevisning om, at skatteyderens/virksomhedens vare- og pengestrømme er korrekt registreret.

Hertil kommer handlinger i forbindelse med undersøgelse af, om aktivernes ejerforhold, værdiansættelse og tilstedeværelse er korrekte, samt korrekt registrering/angivelse af kapitaltilvejebringelse.

Revisionens formål er at undersøge, om retsgrundlaget (subjektiv skattepligt) for skattepligt er til stede, og om skatteyderens/virksomhedens skattepligtige indkomst (objektiv skattepligt) er opgjort i overensstemmelse med gældende skatteregler.

Ved revision skal der være opklarende kontakt til skatteyderen/virksomheden, skatteyderens/virksomhedens repræsentant, andre myndigheder, penge-, realkredit-, pensionsinstitutter eller samhandelspartnere m.v. efter skattekontrolloven og andre myndigheder internt i kommunen, til oplysning vedrørende selve regnskabsgrundlaget.

Afgrænsningen af, hvad der forstås ved andre myndigheder må foretages ud fra en konkret vurdering af det underliggende retsgrundlag. Det vurderes, hvilken grad af selvstændighed den enkelte myndighed indtager, om den træffer afgørelser på egne vegne, hvorledes klageadgang er reguleret m.v. Forskelle i organisatorisk opbygning i de enkelte kommuner/kommunefællesskaber bør ikke være afgørende for den konkrete vurdering af, om der er tale om en anden myndighed.
Desuden skal revisionen omfatte en gennemførelse af revisionsmæssige arbejdsprocedurer vedrørende selve regnskabsgrundlaget med henblik på konstatering af eventuelle materielle og formelle fejl og lovovertrædelser.

Det regnskabsmæssige grundlag defineres som regnskab, grundbilag i form af købs- og salgsfakturaer, kontrakter mv., kassekladder, kontospecifikationer, posteringsark, momshæfter samt eventuelt øvrigt materiale, der ligger udenfor selvangivelsen.

Det er skatteyderens samlede aktiviteter, der danner udgangspunkt for gennemførelsen af en revision.

Hvis skatteyderen har flere virksomheder, er det de samlede aktiviteter, der danner grundlag for til- og fravalg af hovedposter. Hvis revisionen alene skal vedrøre en af skatteyderens virksomheder blandt flere, skal der foretages begrundet fravalg af de øvrige virksomheders tilsvarende hovedposter.

Skatteydere, der tages op til revision, skal vurderes ud fra kriterier om væsentlighed og risici, således at samtlige hovedposter, herunder fravalgte hovedposter, bliver vurderet og kommenteret i relation til en helhedsbedømmelse.

Der er ikke formkrav til begrundelsen for fravalg af hovedposter. Der skal blot i sagen angives årsagen til, hvorfor et konkret tilvalg og fravalg er foretaget.

Revision omfatter nedennævnte hovedposter:
 • Omsætning
 • Varekøb
 • Igangværende arbejder
 • Lønninger
 • Omkostninger
 • Afskrivninger
 • Finansielle indtægter/udgifter
 • Immaterielle anlægsaktiver
 • Materielle anlægsaktiver
 • Omsætningsaktiver
 • Gæld
 • Egenkapitalen
Det gennemførte revisionsarbejde skal dokumenteres i sagen.

Der er udarbejdet en skabelon til et internt notatark, som kommunen kan vælge at anvende til dokumentation af de gennemførte kontrolprocesser. Se bilag 1.

Partiel revision

For partiel revision gælder der samme krav med hensyn til formål, ekstern kontakt samt gennemførelse af revisionsmæssige arbejdsprocedurer som for revision, hvorfor der i det hele henvises til afsnittet herom.

Partiel revision adskiller sig fra revision derved, at kontrolhandlingen i en partiel revision alene omfatter en eller flere hovedposter i regnskabet. Fravalgaf delposter under en hovedpost skal i givet fald begrundes.

Hvis skatteyderen har flere virksomheder, er det de samlede aktiviteter, der danner grundlag for valg af hovedpost(er). Hvis den partielle revision alene skal vedrøre en af skatteyderens virksomheder blandt flere, skal der foretages begrundet fravalg af de øvrige virksomheders tilsvarende hovedposter.

Der er ikke formkrav til begrundelsen for fravalg af delposter. Der skal blot i sagen angives årsagen til, hvorfor et konkret fravalg er foretaget. Samtlige delposter under en hovedpost skal vurderes og kommenteres i relation til en helhedsbedømmelse. Denne vurdering kan eventuelt ske samlet, hvor regnskabsmaterialet er begrænset.

Det gennemførte revisionsarbejde skal dokumenteres i sagen.

Ligningsmæssig gennemgang

Ved ligningsmæssig gennemgang forstås kontrol- og ligningshandlinger, der foretages efter visitering, og indebærer en skattemæssig stillingtagen til enkeltposter i selvangivelsen/regnskabet.

I det omfang den skattemæssige kontrol retter sig mod poster i selvangivelsen, der er erhvervsvirksomheden uvedkommende, kan der alene registreres en ligningsmæssig gennemgang.

Ligningsmæssig gennemgang retter sig primært mod selvangivelsens poster, men adskiller sig derudover fra partiel revision ved, at regnskabsgrundlaget kun gennemgås i det omfang, det er nødvendigt for at tage skattemæssig stilling til de kontrollerede enkeltposter.

Ligningsmæssig gennemgang omfatter desuden undersøgelser rettet imod skattemæssige korrektioner fra regnskabet til selvangivelsen.

Den ligningsmæssige gennemgang skal omfatte kontakt til skatteyderen/virksomheden, skatteyderens/virksomhedens repræsentant, andre myndigheder, penge-, realkredit-, pensionsinstitutter eller samhandelspartnere m.v. efter skattekontrolloven og andre myndigheder internt i kommunen til oplysning af sagen.

Denne kontakt anses også for at være sket ved udsendelse af agterskrivelse/kendelse til skatteyderen.

Afgrænsningen af, hvad der forstås ved andre myndigheder må foretages ud fra en konkret vurdering af det underliggende retsgrundlag. Det vurderes hvilken grad af selvstændighed den enkelte myndighed indtager, om den træffer afgørelser på egne vegne, hvorledes klageadgang er reguleret m.v. Forskelle i organisatorisk opbygning i de enkelte kommuner/kommunefællesskaber og regioner bør ikke være afgørende for den konkrete vurdering af, om der er tale om en anden myndighed.

Ligningsmæssig gennemgang kan igangsættes såvel på grundlag af interne vurderinger, som på grundlag af eksterne i form af systemadviseringer og henvendelser fra andre myndigheder eller fra skatteyderen m.v.

Der kan efter sagsafslutningen tilgå oplysninger, der betinger genoptagelse af sagen ved gennemførelse af nye arbejdshandlinger, som efterfølgende gør, at en registrering af kontrolprocesen ændres.

Det gennemførte ligningsarbejde skal dokumenteres i sagen.

Visitering

Som visitering anses det arbejde, der går forud for ligningsarbejdet, som forberedelse for ligningen, og som hverken gøres til genstand for måltalsudmelding eller indgår i registreringen af kontrolresultaterne til det statslige statistiksystem.

I visiteringen vil følgende arbejdshandlinger kunne indgå: Gennemlæsning, intern informationsindsamling og risikovurdering. Visitering kan udføres både manuelt og af et EDB-system.

Visitering omfatter også udsøgte sager, der efter en fornyet gennemgang kan henlægges uden, at der har været kontakt til skatteyderen / virksomheden, skatteyderens / virksomhedens repræsentant eller andre myndigheder, herunder penge-, realkredit- eller pensionsinstitutter, samhandelspartnere m.v. efter skattekontrolloven og andre forvaltninger internt i kommunen til oplysning af sagen.

Selv om sagen har været omfattet af de af Ligningsrådet udmeldte udsøgninger til støtte for lønmodtagerligningen eller af temaligningen, vil den skulle henregnes under visitering, hvis der ikke har været etableret kontakt til skatteyderen eller andre.

Tekniske rettelser
Tekniske rettelser anses som visitering. Dette indebærer, at alle arbejdsprocesser, der indgår i visiteringsarbejdet, også de arbejdsprocesser, som dels er beskrevet i slutvejledningen, dels i brev af 28. maj 1996 fra styrelsen til kommunerne, ikke indgår i måltal og målopfyldelsen.Frantz Howitz / Karsten Juncher
Bilag
1