åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.2.2.1.1 Skat" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

På skatteområdet er Told- og Skattestyrelsens opgaver opregnet i SSL §§ 12-14. Told- og Skattestyrelsen kan efter SSL § 16, stk. 1 delegere de opgaver, som påhviler Told- og Skattestyrelsen til de regionale told- og skattemyndigheder. I praksis er opgaverne i stort omfang lagt ud til de regionale told- og skattemyndigheder.

Told- og skatteforvaltningens hovedopgaver på skatteområdet er ifølge skattestyrelsesloven for det første tilsyn og kontrol med kommunernes foretagelse af skatteansættelser af indkomst for personer, jf. nedenfor.

For det andet er det en hovedopgave for told- og skatteforvaltningen at foretage ansættelser af indkomst for juridiske personer bortset fra dødsboer, jf. nedenfor om selskabsligning.

Ifølge sagsudlægningsbekendtgørelsens § 8 bemyndiges de regionale told- og skattemyndigheder og Told- og Skattestyrelsen til at træffe afgørelse i sager om skattefri aktieombytning. Denne bestemmelse er udnyttet i TSS-cirkulære 2001-12.

 Ifølge sagsudlægningsbekendtgørelsens § 7 bemyndiges de regionale told- og skattemyndigheder, henholdsvis København og Frederiksberg kommuner, og Told- og Skattestyrelsen til at træffe afgørelsesager om skattefri fusion.

Endelig har told- og skatteforvaltningen også andre opgaver på skatteområdet, som er pålagt den i henhold til love eller efter bemyndigelse fra skatteministeren, fx via sagsudlægningsbekendtgørelsen. Der henvises i øvrigt til bilag 1, som er en oversigt over bevillings- og dispensationsbemyndigelser. Et andet eksempel på told- og skatteforvaltningens opgaver er sekretariatsbetjening af Ligningsrådet, jf. forretningsorden for Ligningsrådet § 1, stk. 5.

Tilsyn og kontrol Personligning Kommunernes skatteforvaltninger og skatteankenævnene er efter lovgivningen selvstændige myndigheder. De er begge undergivet tilsyn fra de statslige skattemyndigheder. For så vidt angår skatteankenævnene har Ligningsrådet vedtaget en plan for tilsynet med skatteankenævnene, se TSS-cirkulære 2004-22.Tilsynet med den kommunale ligningsaktivitet er henlagt til de regionale told- og skattemyndigheder, jf. Ligningsrådets tilsynsplan og skrivelse af 28. marts 1990 til amtsskatteinspektoraterne (senere de regionale told- og skattemyndigheder) om bemyndigelse til amtsskatteinspektoraterne i en række spørgsmål. Der henvises til bilag 2. Told- og skatteforvaltningen kan i forbindelse med tilsynet kræve alle nødvendige oplysninger fra de kommunale skattemyndigheder - herunder skatteankenævnet.

Formålet med tilsynet Kernen i tilsynet er, at de statslige skattemyndigheder skal sikre en ensartet og korrekt ligning, jf. TfS 1996, 459 LSR og TfS 1996, 474 LSR. I disse afgørelser i sager om en stor mængde projekter af meget ensartet karakter havde Told- og Skattestyrelsen fremsat forslag til kommunerne om, at det ville være hensigtsmæssigt, at der blev udpeget en ansvarlig ligningsinteressentkommune for hvert enkelt projekt. Forslaget indeholdt ikke anvisninger eller påbud, og en påstand om ugyldighed på grund af manglende individuel sagsbehandling blev ikke taget til følge. I TfS 2000, 21 LSR havde en skatteforvaltning rejst tvivl om et investeringsarrangements økonomiske og skattemæssige realitet på baggrund af materiale modtaget fra Told- og Skattestyrelsen. Landsskatteretten udtalte, at det påhvilede klageren at løfte bevisbyrden for, at der var økonomisk realitet i arrangementet og fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte afgørelsen som ugyldig som følge af manglende individuel sagsbehandling.

Tilsynet kan opdeles i et forudgående og et efterfølgende tilsyn.

Forudgående tilsyn Det forudgående tilsyn opfyldes først og fremmest ved udsendelse af ligningsplanen og tilsynsplanen, som udsendes årligt i form af et cirkulære fra Told- og Skattestyrelsen og ved udsendelse af Ligningsvejledningen og bindende anvisninger, der er godkendt af Ligningsrådet, jf. SSL § 13 og § 18. Den seneste ligningsplan indeholdes i TSS-cirkulære 2005-06, der vedrører produktionsåret 1. juli - 31. december 2005, og den seneste tilsynsplan findes i TSS-cirkulære 2004-22, der vedrører perioden 1. juli 2003 - 30. juni 2004. Bindende anvisninger er bindende for såvel de kommunale skattemyndigheder som skatteankenævnene, jf. SSL § 13, stk. 3. Den statslige told- og skatteforvaltning skal endvidere løbende informere de lokale skattemyndigheder om forhold af betydning for deres arbejde.

Det efterfølgende tilsyn Det efterfølgende tilsyn betyder, at tilsynsmyndigheden skal undersøge rigtigheden af de lokale skattemyndigheders afgørelser, jf. SSL § 14. Tilsynspligten medfører dog ikke en pligt til revision af samtlige skatteansættelser foretaget af kommunale skattemyndigheder. FOB 2000, 302 ff vedrører indholdet og omfanget af tilsynsforpligtelsen, jf. SSL § 14. Den statslige told- og skatteforvaltning kan af egen drift ændre skatteansættelser foretaget af de kommunale skattemyndigheder, hvis den statslige told- og skatteforvaltning på grundlag af en revision finder, at den kommunale skattemyndigheds afgørelse er urigtig, jf. SSL § 14, stk. 4. Dette gælder, uanset om en korrektion vil medføre en højere eller en lavere skatteansættelse. Denne adgang til revisionsmæssige ændringer ophører, hvis en klageinstans (skatteankenævnet eller Landsskatteretten) eller Ligningsrådet har taget stilling til sagen, jf. afsnit A.3.

Herudover vil tilsynsmyndigheden normalt være forpligtet til at foretage en realitetsbehandling af en henvendelse fra en skattepligtig, medmindre det umiddelbart forekommer åbenbart, at der ikke er grundlag for at ændre den pågældende ansættelse. Denne pligt gælder, selv om en skatteansættelse kan påklages efter sædvanlige regler. Hvis realitetsbehandlingen af henvendelsen fra den skattepligtige resulterer i, at ansættelsen anses for urigtig, skal ansættelsen ændres, i det omfang fristreglerne i SSL §§ 34 og 35 giver mulighed herfor, jf. afsnit G.3.

Selskabsligning I henhold til SSL § 12 A er de statslige told- og skattemyndigheder ansvarlige for ligningen af juridiske personer bortset fra dødsboer. Kompetencen gælder for såvel løbende som tidligere indkomstår. Ifølge sagsudlægningsbekendtgørelsens § 28 kan direktøren for Told- og Skattestyrelsen indgå aftaler med en kommunalbestyrelse om udførelse af ligning af juridiske personer bortset fra dødsboer, med dertil hørende administrative opgaver. Når ligningen foretages af kommunen, foretages den på vegne af den told- og skatteregion, hvor den skattepligtige er hjemmehørende.

Den pågældende regionale told- og skattemyndighed eller Told- og Skattestyrelsen skal udøve tilsyn med den kommunale ligning efter tilsvarende regler som i SSL § 14, og told- og skatteforvaltningen kan herunder revidere en skatteansættelse foretaget af kommunen, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 28, stk. 2. I de kommuner, hvor der ikke er indgået aftale om selskabsligning, er det som udgangspunkt den pågældende regionale told- og skattemyndighed, der er skatteansættende myndighed. De skatteansættende myndigheder for juridiske personer bortset fra dødboer fremgår af TSS-cirkulære 2004-41.

ToldSkat Selskabsrevisionen Ifølge sagsudlægningsbekendtgørelsens § 29 kan direktøren for Told- og Skattestyrelsen bestemme, at nærmere angivne juridiske personer, bortset fra dødsboer skal lignes af ToldSkat Selskabsrevisionen. Denne bestemmelse er udnyttet i TSS-cirkulære 2005-01.

Uanset om ligningen foretages af de statslige told- og skattemyndigheder eller en kommune, skal den ansættelsesvirksomhed, som sker efter SSL § 12 A, foretages i overensstemmelse med forvaltningslovens sagsbehandlingsregler og de særlige sagsbehandlingsregler i skattestyrelsesloven. Der henvises til afsnit E og G og M.

Den skatteansættende myndighed er bemyndiget til at træffe en række afgørelser i forbindelse med administrationen af selskabsligningen, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 14, og for så vidt angår juridiske personer bortset fra dødsboer, der skal lignes af Told- og Skattestyrelsen, bekendtgørelsens § 15, stk. 2.