Dato for udgivelse
01 Jul 2024 11:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Jul 2024 09:50
SKM-nummer
SKM2024.356.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
24-0730685
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Arv og gaver + Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
Genoptagelse, forældelse, gaveafgift, succession, værdiansættelse, udskudt skat
Resumé

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en højesteretssag om fastsættelse af kursværdien af udskudt skat ved overdragelse med succession. Højesteret har den 27. februar 2024 afsagt dom i sagen (SKM2024.344.HR) og Skatteministeriet har udsendt en kommentar til dommen i SKM2024.345.DEP.

Skattestyrelsen vil udsende et styresignal om højesteretssagens betydning for praksis, og der vil i dette styresignal endvidere være angivelser af relevante frister, krav til dokumentation mm. Adgangen til genoptagelse af gaveafgift er ikke betinget af, at der er offentliggjort et styresignal. Muligheden for genoptagelse er betinget af, at kravet ikke er forældet.

Reference(r)

Kildeskattelovens § 33 C
Aktieavancebeskatningslovens §§ 34, 35 og 35 A
Dødsboskattelovens §§ 27, 28, 29 og 36 og 39
Boafgiftslovens § 27
Forældelseslovens § 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit C.C.6.7.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit C.A.6.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit C.A.6.2.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit C.E.9.3.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit C.E.9.3.3.

Redaktionelle noter

Se i øvrigt SKM2024.344.HR og SKM2024.345.DEP.

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en højesteretssag om fastsættelse af kursværdien af udskudt skat ved overdragelse med succession. Højesteret har den 27. februar 2024 afsagt dom i sagen (SKM2024.344.HR).

Skatteministeriet har udsendt en kommentar til dommen i SKM2024.345.DEP.

Sagen angik, om erhververen af en virksomhed, som var overdraget med succession efter kildeskattelovens § 33 C, opnåede en formuefordel, der udløste gavebeskatning, når handelsprisen var reduceret med et højere opgjort skattenedslag end nutidsværdien af den overtagne skat. Praksis om, at handelsprisen kan reduceres med kursværdien af den overtagne skat, finder ligeledes anvendelse ved succession efter aktieavancebeskatningslovens §§ 34, 35 og 35 A, og når der er tale om udlodning med skattemæssig succession fra et dødsbo.

Skattestyrelsen vil udsende et styresignal om ændring af praksis vedrørende fastlæggelse af kursen på skatteforpligtigelsen ved overdragelse med succession. Der vil i dette styresignal endvidere være angivelser af relevante frister, krav til dokumentation mm.

1. Anmodning om genoptagelse

Denne SKM-meddelelse har til formål at præcisere, at anmodninger om genoptagelse og tilbagebetaling af gaveafgift ikke vil blive afvist med den begrundelse, at Skattestyrelsen endnu ikke har udsendt et styresignal om konsekvenserne af højesteretssagen.

For så vidt angår spørgsmål om genoptagelse af allerede afgjorte værdiansættelser af aktiver og passiver i afsluttede dødsboer, skal Skattestyrelsen oplyse, at en eventuel genoptagelse af denne type af sager ikke er omfattet af skattemyndighedernes kompetence, jf. dødsboskiftelovens § 80 hvoraf følger, at beregning af bo- og tillægsafgift behandles ved domstolene.

Skattestyrelsens kompetence til genoptagelse af allerede afgjorte værdiansættelser på baggrund af ovennævnte højesteretsdom omfatter således alene sager om gaveafgift.

2. Suspension af forældelse - gaveafgift

Det fremgår af skatteforvaltningslovens §§ 26, stk. 9, og 27, stk. 5, at tilbagebetaling af gaveafgift ikke er omfattet af skatteforvaltningslovens fristregler. Krav om tilbagebetaling af gaveafgift er derfor omfattet af forældelsesfristen på 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.

Skattestyrelsen skal herved meddele, at styrelsen accepterer, at forældelsesfristen i forhold til krav på tilbagebetaling af gaveafgift suspenderes fra og med Højesterets dom den 27. februar 2024.

Suspensionen indebærer ikke, at Skattestyrelsen er afskåret fra at påberåbe sig forældelse, som allerede måtte være indtrådt før suspensionsperioden.

Hvornår suspensionen ophører, vil nærmere fremgå af styresignalet om genoptagelse mv.

For så vidt angår anmodning om tilbagebetaling, som allerede måtte være fremsat overfor Skattestyrelsen, og som ikke var forældet på fremsættelsestidspunktet, vil den 3-årige forældelsesfrist under alle omstændigheder være stillet i bero fra tidspunktet for kravets fremsættelse og indtil det tidspunkt, hvor Skattestyrelsen træffer endelig afgørelse i sagen, jf. forældelseslovens § 21.