Dato for udgivelse
11 jun 2024 10:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 maj 2024 09:57
SKM-nummer
SKM2024.313.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-1135177
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse, hestevogn, hestevognskørsel, kulturel aktivitet
Resumé

Skatterådet bekræftede, at hestevognskørsel, som foregår indenfor de fysiske rammer af et museum, hvor der anvendes traditionelle hestevogne, kuskene er klædt på, som de var i gamle dage og under turen fortæller om livet som kusk, i sig selv udgør en kulturel aktivitet, som er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 6. Henset til at det primære formål med den omhandlede hestevognskørsel ikke er transportere de besøgende på museet, var det ikke relevant at vurdere, om betingelserne for at ydelsen er omfattet af fritagelsen for personbefordring, var opfyldt.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, nr. 4.

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 6.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit D.A.5.6.2.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at den påtænkte hestevognskørsel er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, som en del af Spørgers museale aktivitet?
  2. Såfremt Skatterådet svarer nej på spørgsmål 1, kan Skatterådet så bekræfte, at den påtænkte hestevognskørsel er omfattet af momspligten i momslovens § 4, fordi aktiviteten falder uden for anvendelsesområdet for momslovens § 13?

Svar

  1. Ja
  2. Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et statsanerkendt museum.  

De største museumsgenstande er museets historiske huse, gårde, haver m.v. Størstedelen af husene er indrettet med originale interiører.  

Spørger vil tilbyde, at besøgende kan komme rundt på museet i en hestevogn. Hestevognskørslen bliver således en integreret del af den museale aktivitet.

Hestevognskørslen vil ske i Spørgers navn og for Spørgers regning og risiko. Der vil blive opkrævet særskilt betaling herfor.  

Der er ingen "stoppesteder" undervejs, hvilket betyder, at det ikke er muligt at stå af eller på hestevognen undervejs. Start og stop for rundturene er således i alle tilfælde samme sted på museet.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Momslovens § 13, stk. 1

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[…]

6. Kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer, zoologiske haver og lign. samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke radio- og fjernsynsudsendelser, biograf- og teaterforestillinger, koncerter og lign.

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit D.A,5.6.2. Kulturelle aktiviteter, uddrag:

"Momsfritagelse af kulturelle aktiviteter

Kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer, zoologiske haver og lignende, er fritaget for moms. Se ML § 13, stk. 1, nr. 6. Bestemmelsen tilsigter at fritage store dele af det kulturelle område for momspligt.

Fritagelsen omfatter også levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Biblioteker og museer m.fl. er fritaget for at betale moms af deres afsætning af kataloger, fotokopier m.v., hvis salgsprisen ikke overstiger omkostningerne ved fremstillingen.

Eksempler på momsfritagne kulturelle aktiviteter

Som eksempler på momsfri kulturelle aktiviteter kan nævnes salg af museumskort og adgang til fx akvarie udstillinger og blomsterparker.

Salg fra museumsområde: Entreindtægter, som turister betaler i forbindelse med rundvisning på en herregårds museumsstuer og -sale, er momsfrie, selvom der er mulighed for at købe nogle af de udstillede møbler og kunstgenstande. Se TfS1997, 448.MN."

Ad. spørgsmål 1

"Kan Skatterådet bekræfte, at den påtænkte hestevognskørsel er omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 6, som en del af Spørgers museale aktivitet?"

Det er Spørgers opfattelse, at turen i hestevogn er en integreret del af museumsaktiviteten hos Spørger, som giver de besøgende indblik i, hvorledes transporten af personer foregik i tiderne før biler blev allemandseje.

Der anvendes traditionelle historiske vogne, og kuskene er klædt på som de var i gamle dage. Kuskene vil også under turen fortælle om livet dengang.

Det er Spørgers opfattelse, at hestevognene og kørslen hermed er at anse som en integreret del af det levende museum.  

Det er endvidere Spørgers opfattelse, at denne vurdering ikke ændres af, at der skal betales særskilt for en tur med hestevognene. Der er tale om interaktiv formidling af historien.  

Interaktiv formidling er en formidlingsform, som anvendes af mange museer med henblik på at gøre den museale oplevelse så nærværende og interessant som mulig for gæsterne, og som ikke påvirker vurderingen af den museale oplevelse i et momsmæssigt perspektiv.

Således gør museet særdeles meget ud af den interaktive formidling, og man kan året rundt møde mennesker, der skaber den livagtige illustration af livet i en anden tid.    

Kusken lever sig ind i rollen som kusk i gammel tid og transporten i hestevognen er derfor en formidling af både kørslen, men også oplevelsen fra gamle dage.

I lighed med andre rundvisninger har hestevognskørslen til formål at formidle viden om det emne, som rundvisningen vedrører.

Der betales særskilt for alle rundvisninger, og da rundvisningen foregår i hestevogn samtidig med en formidling af historien, får man her en integreret og konkret livagtiggørelse af den museale oplevelse, som er omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 6.

Der opkræves ikke moms af de øvrige rundvisninger, idet disse også er omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 6, som en del af Spørgers museale aktivitet uagtet, at disse også anses for selvstændige hovedydelser.

Idet hestevognskørslen er en integreret del af den museale aktivitet, er der efter Spørgers opfattelse tale om ydelser, der er omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 6.

Spørgsmål 1 kan således besvares med et "Ja".

Ad. spørgsmål 2

"Såfremt Skatterådet svarer nej på spørgsmål 1, kan Skatterådet så bekræfte, at den påtænkte hestevognskørsel er omfattet af momspligten i ML § 4, fordi aktiviteten falder udenfor anvendelsesområdet for ML § 13?"

Det er Spørgers klare opfattelse, at skulle Skatterådet være uenig i, at hestevognskørslen er at anse som en integreret del af den museale aktivitet, så er kørslen i stedet omfattet af momspligten i ML § 4, som en almindelige momspligtig aktivitet, da formålet med kørslen er selve oplevelsen.

Spørger er af den opfattelse, at aktiviteten med hestevognen ikke er at anse for personbefordring som er omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 15, idet der ikke er tale om transport af personer fra et sted til et andet.

Det er Spørgers opfattelse, at sagen er sammenlignelig med Landsskatterettens afgørelse i SKM2017.54.LSR.

I sagen var der tale om, at en ydelse, der bestod i en flyvetur i et til jorden med et kabel fastspændt luftskib, ikke blev anset for momsfri personbefordring.

Det fremgår af sagens faktiske oplysninger, at selskabet ønsker at transportere personer i et luftskib fra landjorden og op i luften i en højde af 125 meter og derefter ned på landjorden ingen. Personerne har i denne forbindelse mulighed for at nyde udsigten og tage billeder m.v. Det forventes, at turen vil vare ca. 15 min. Inklusive op- og nedstigning.

Landsretten fastslog, at idet Den Danske ordbog definerer begrebet "personbefordring" som transport af passagerer fra ét sted til et andet sted" så kunne den pågældende ydelse ikke anses for personbefordring omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 15, fordi passagererne ikke transporteres fra ét sted til et andet sted.

Videre fastslog Landsskatteretten, at transporten i luftskibet anses således ikke for hovedformålet med den omhandlede ydelse. Det primære formål for kunderne er oplevelse, herunder at nyde udsigten, tage billeder m.v. frem for behovet for egentlig transport.

Selvom fritagelsen for persontransport, som udgangspunkt omfatter befordring med personer med alle former for befordringsmidler, fx taxa- og limousinekørsel, kørsel i hestevogn m.v. så kan Spørger udlede af Landsskatterettens seneste afgørelse på området, at det som er afgørende for om en given ydelse er omfattet af fritagelsen, er dels om passagererne transporteres fra ét sted til et andet, dels om det primære formål, er behovet for egentlig transport.

Skatterådet bemærker i SKM2017.715.SR, at rådet ikke er enig i, at der er tale om momsfritaget personbefordring, så snart personer bliver transporteret ved hjælp af et transportmiddel. Der er, udtaler Skatterådet, tale om en momsfritaget ydelse omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, når personer bliver befordret med et transportmiddel, og formålet hermed er personbefordring (Spørgers understregning).

I nærværende sag, er der tale om, at af- og påstigningen vil ske samme sted. Der er således ikke en transport fra ét til et andet sted. Der vil ikke være mulighed for stop undervejs, og det primære formål for kunderne er formidlingen og oplevelsen af Den Gamle By, herunder at nyde udsigten, tage billeder m.v. frem for behovet for egentlig transport.

Det er Spørgers klare opfattelse, at afgørelsen SKM2009.456.LSR ikke kan anvendes i nærværende sag, idet det efterfølgende viste sig, at de forhold som Landsskatteretten traf afgørelse på baggrund af, ikke var korrekte. Sagen kan derfor efter Spørgers opfattelse ikke bruges til at skabe præcedens i andre sager.

I SKM2012.324.SR tog Skatterådet fornyet stilling til sagen med de korrekte faktiske forhold, og her kom Skatterådet frem til, at der ikke var tale om persontransport som omfattet af momsfritagelsen, idet togbanen ikke kræver tilladelse fra Trafikstyrelsen. Der var derfor tale om en momspligtig aktivitet.

I nærværende sag er der heller ikke tale om, at hestevognskørslen kræver særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen eller Færdselsstyrelsen, hvorfor dette underbygger, at der er tale om almindelige momspligtig aktivitet omfattet af ML § 4.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i en forkortet og redigeret form.

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at den påtænkte hestevognskørsel er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, som en del af Spørgers museale aktivitet.

Begrundelse

Af Spørgers hjemmeside fremgår, at Spørger tilbyder hestevognskørsel på museets område. 

Spørger er et statsanerkendt museum, som består af en række historiske huse, gårde m.v. 

Adgang til museet sker mod betaling af entré. Adgangsbilletter koster XX kr. 

Spørger tilbyder endvidere hestevognskørsel på en rute indenfor museets område. Der opkræves særskilt vederlag herfor, idet en hestevognstur koster XX kr. 

Da Spørger leverer hestevognskørsel mod et vederlag, skal der som udgangspunkt betales moms af ydelsen, jf. at der i medfør af momslovens § 3, stk. 1 og § 4, stk. 1, betales moms af ydelser, som mod vederlag leveres her i landet af afgiftspligtige personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

I medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, er kulturelle aktiviteter, herunder museer, momsfritaget, idet fritagelsen dog ikke omfatter teaterforestillinger og lignende. 

Bestemmelsen implementerer Momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra n, hvorefter medlemsstaterne fritager levering af visse kulturelle ydelser og varer med tilknytning hertil, der præsteres af offentligretlige organer eller af andre kulturelle organer, som er anerkendt af den pågældende medlemsstat.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at den omhandlede hestevognskørsel er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, som en kulturel aktivitet. 

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at ydelsen leveres af museet, som er et statsankerkendt museum, hvor den konkrete museale oplevelse består i, at besøgende kan opleve, hvordan livet foregik.  

Museets formidling af livet i det pågældende århundrede illustreres både via de genrejste huse, og gårde, men også af levende aktører iført historiske dragter, som både gengiver og fortæller om livet i de forskellige situationer m.v.  

Ved hestevognskørslen anvendes traditionelle hestevogne, kuskene er også klædt på som de var i gamle dage og kuskene fortæller under turen om, hvordan livet som kusk var. 

Via hestevognskørslen får de besøgende således et indblik i, hvorledes transporten af personer tidligere foregik, ligesom ydelsen formidler viden om den periode, hvor kørsel i hestevogn var den typiske transportmåde. 

Under disse betingelser må hestevognskørslen i sig selv anses for levering af en kulturel ydelse og dermed omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 6.

Henset til at det primære formål med den omhandlede hestevognskørsel ikke er, at de besøgende på museet skal transporteres, men derimod en levendegørelse af den pågældende tidsperiode, er det Skattestyrelsens vurdering, at det konkret ikke er relevant at vurdere, hvorvidt betingelserne for at ydelsen er omfattet af fritagelsen for personbefordring, er opfyldt.  

På denne baggrund indstiller Skattestyrelsen, at Skatterådet bekræfter, at den omhandlede hestevognskørsel er omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 6.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Såfremt Skatterådet svarer "nej" på spørgsmål 1, ønskes det bekræftet, at den påtænkte hestevognskørsel er omfattet af momspligten i momslovens § 4, fordi aktiviteten falder uden for anvendelsesområdet for momslovens § 13. 

Begrundelse

Spørgsmål 1 er besvaret med "Ja", hvorfor spørgsmål 2 bortfalder.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Bortfalder"

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1 og 2

Lovgrundlag

Momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra n)

Stk. 1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

[…]

n) levering af visse kulturelle ydelser og varer med nær tilknytning hertil, der præsenteres af offentligretlige organer eller af andre kulturelle organer, som er anerkendt af den pågældende medlemsstat.

Momslovens § 3, stk. 1

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4, stk. 1

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 6 og 15, 1. pkt.

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[…]

6) Kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer, zoologiske haver og lign. samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke radio- og fjernsynsudsendelser, biograf- og teaterforestillinger, koncerter og lign.

[…]

15) Personbefordring.