åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.5.6.2 Kulturelle aktiviteter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen af kulturelle aktiviteter.

Afsnittet indeholder:

 • Momsfritagelse af kulturelle aktiviteter
 • Eksempler på momsfritagne kulturelle aktiviteter
 • Leverancer i nær tilknytning til kulturelle aktiviteter
 • Eksempler på momspligtige kulturelle aktiviteter
 • Særlige tilfælde af momsfritagne aktiviteter
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Momsfritagelse af kulturelle aktiviteter

Kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer, zoologiske haver og lignende, er fritaget for moms. Se ML § 13, stk. 1, nr. 6. Bestemmelsen tilsigter at fritage store dele af det kulturelle område fra momspligt.

Fritagelsen omfatter også levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil.

Biblioteker og museer m.fl. er fritaget for at betale moms af deres afsætning af kataloger, fotokopier mv., hvis salgsprisen ikke overstiger omkostningerne ved fremstillingen.

Eksempler på momsfritagne kulturelle aktiviteter

Som eksempler på momsfri kulturelle aktiviteter kan nævnes salg af museumskort og adgang til fx akvarieudstillinger og blomsterparker.

Salg fra museumsområde: Entreindtægter, som turister betaler i forbindelse med rundvisning på en herregårds museumsstuer og -sale, er momsfrie, selvom der er mulighed for at købe nogle af de udstillede møbler og kunstgenstande. Se TfS1997.448.MN.

Leverancer i nær tilknytning til kulturelle aktiviteter

En transaktion mellem to museer, som består i at fordele løn til den fælles billetadministration, kan regnes som en ydelse med nær tilknytning til museumsdriften og er derfor fritaget for moms.

Dette har Skatterådet slået fast i en sag og anførte som begrundelse, at museerne havde samme geografiske beliggenhed, fælles indgang og parkeringsarealer mv., og af denne grund havde museerne fælles billetsalg, fælles annoncering, fælles brochurer og oversigtskort. Den ordinære entréindtægt fra fællesbilletsalget og markedsføringsudgifter m.v. blev desuden fordelt ligeligt mellem museerne. Se SKM2008.356.SR.

Eksempler på momspligtige kulturelle aktiviteter

Fritagelsen omfatter ikke

 • radio- og fjernsynsudsendelser
 • biograf- og teaterforestillinger eller
 • koncerter og lignende.

Der er derfor ikke momsfritagelse for revy- og varieteforestillinger, ligesom teatertrupper, der afsætter forestillinger til foreninger, skoler, biblioteker m.fl., også er momspligtige.

Tilsvarende er der momspligt for den formidling, som impresarioer, bureauer og lignende udfører i forbindelse med momspligtige koncerter mv. Selve den kunstneriske virksomhed er derimod momsfri. Se afsnit D.A.5.7 om kunstnerisk virksomhed.

Dyrskuer er momspligtige af entréindtægten.

Som andre eksempler på momspligtige aktiviteter kan nævnes opvisninger af forskellig art, fx opvisning i kunstskøjteløb og flyveopvisninger.

Desuden er følgende aktiviteter momspligtige:

 • Filmforevisning med ledsagende foredrag
 • Forlystelsesparker, herunder vandlande
 • Adgang til karruseller, luftgynger, minigolf mv., samt
 • Spilleforretninger med fx computerspil og lykkehjul.

Se også

Se også D.A.5.22 Offentlige radio- og fjernsynsforetagenders ikke-kommercielle virksomhed.

Arkæologiske arbejdsydelser

Siden 1. april 2007 er arkæologiske arbejdsydelser, der leveres af statslige og statsanerkendte museer i forbindelse med fund af spor af fortidsminder, blevet regnet for momspligtige. Se SKM2006.620.SKAT.

Konsekvenserne af praksisændringen er omtalt i SKM2007.220.SKAT.

Se også

Se også afsnit D.A.11.1.2.3 om fradrag for købsmoms.

Særlige tilfælde af momsfritagne aktiviteter

Indtægter, der opkræves særskilt hos besøgende for en tur med en lokal togbane til og fra en turistattraktion, var omfattet af momsfritagelsen for personbefordring, og derfor ikke momsfritagelsen af kulturelle aktiviteter. Aktiviteten havde mere karakter af en personbefordring end af en egentlig forlystelse. Se SKM2009.456.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

EU-domme

Sag C-592/15, British Film Institute

Artikel 13, punkt A, stk. 1, litra n) i 6. momsdirektiv (Rådets direktiv nr. 77/388 af 17. maj 1977), der fastsætter fritagelsen af "visse kulturelle tjenesteydelser" skal fortolkes således, at den ikke har direkte virkning, hvorfor denne bestemmelse i tilfælde af manglende gennemførelse ikke kan påberåbes direkte af et offentligretligt organ eller et andet kulturelt organ, som er anerkendt i den pågældende medlemsstat, og som leverer kulturelle ydelser.  

Sag C-11/15, Ceský rozhlas

Artikel 2, nr. 1), i 6. momsdirektiv (Rådets direktiv nr. 77/388 af 17. maj 1977) skal forstås sådan, at offentlig radiovirksomhed som udøves af et radioselskab, der er oprettet ved lov, og som finansieres af en obligatorisk lovpligtig licensafgift, som betales af personer, der ejer eller er i besiddelse af en radiomodtager, ikke udgør levering af tjenesteydelser, som "foretages mod vederlag", som omhandlet i denne bestemmelse, og er derfor ikke omfattet af direktivets anvendelsesområde.

Momspligten for radio- og fjernsynsudsendelser har baggrund i Momssystemdirektivets artikel 370, hvorefter de medlemsstater, som pr. 1. januar 1978 opkrævede moms af transaktioner, som er anført i momssystemdirektivets bilag X, del A, kan opretholde denne retstilstand. Det fremgår bl.a. af bilaget, at medlemsstaterne kan fortsætte med at lægge moms på offentlige radio- og fjernsynsforetagenders ikke-kommercielle virksomhed. Det er med hjemmel i denne stand still-klausul, at der opkræves moms af public service-aktiviteter i form af radio- og fjernsynsudsendelser i Danmark.

Landsskatteretskendelser

SKM2022.66.LSR

Klagen skyldtes, at SKAT havde påbudt en fællesregistrering en sektoropdeling således, at et museum skulle opgøre sin fradragsret særskilt, jf. ML § 38, stk. 3.

Landsskatteretten fandt, at den af museet udøvede aktivitet, der vedrørte den museale oplevelse på H1 (museumssektoren), var forskellig fra de af fællesregistreringen i øvrigt udøvede driftsaktiviteter.

Der blev henset til, at arten af disse aktiviteter adskilte sig klart fra arten af de øvrige aktiviteter, der blev udøvet af fællesregistreringen, ligesom museet oppebar en særskilt omsætning herfra. Dermed udøvede den af SKAT påbudte sektor tilstrækkeligt afgrænsede driftsaktiviteter, og denne ansås at kunne fungere uafhængigt af den øvrige driftsaktivitet.

Det forhold, at der var en sammenhæng mellem de af museet afholdte udgifter til udstillingerne og den af fonden oppebårne omsætning fra caféen og butikken, fandtes ikke at være til hinder for en sektoropdeling.

Retten fandt endvidere, at det måtte lægges til grund, at museet havde afholdt udgifter til kunstudstillinger, der udgjorde sektorspecifikke fællesomkostninger. Der ansås således at være afholdt udgifter, der vedrørte den momspligtige og momsfritagne indtægt i museumssektoren, som ikke kunne henføres til aktiviteterne i den resterende del af fællesregistreringen.

Retten fandt på den baggrund, at betingelserne for at udstede et påbud om sektoropdeling i medfør af ML § 38, stk. 3, var opfyldt. Landsskatteretten stadfæstede dermed SKATs afgørelse.

 

SKM2009.456.LSR

En lokal togbane beliggende ved en turistattraktion var omfattet af momsfritagelsesreglen i ML § 13, stk. 1, nr. 15, om persontransport.

Kendelsen er ændret ved SKM2012.324.SR. Togbanen er momspligtig, når den af Trafikstyrelsen anses som en offentlig forlystelse.

TfS1997.448.MN

Momsnævnet har truffet afgørelse om, at entréindtægter, som turistbesøgende betaler i forbindelse med rundvisning på en herregårds museumsstuer og -sale, var omfattet af momslovens fritagelsesbestemmelse om kulturelle aktiviteter, selvom der var mulighed for at købe nogle af de udstillede møbler og kunstgenstande.

Skatterådet

SKM2014.763.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers levering af konserveringsydelser mod vederlag til statsanerkendte museer er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 6, idet spørger leverer konserveringsydelserne i direkte konkurrence med momspligtige erhvervsvirksomheder. Dette gælder også, hvis Spørger fusionerer med et statsanerkendt museum.

SKM2012.324.SR

Skatterådet bekræfter, at indtægter der opkræves som særskilt betaling hos besøgende for en tur med et tog i en turistattraktion er momspligtig, når jernbanen af Trafikstyrelsen anses som en offentlig forlystelse.

Svaret ændrer Landsskatterettens kendelse i SKM2009.456.LSR.

SKM2011.548.SR

Skatterådet bekræftede, at et museums vederlag, der modtages for udlån af kunstgenstande til andre museer, er omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 6, som levering af varer og ydelser i nær tilknytning til museumsdrift og dermed omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

SKM2008.356.SR

Skatterådet traf afgørelse om, at fordeling af løn til fælles billetsalgsadministration mellem to museer på samme adresse var momsfritaget. Transaktionen foregik så det ene museum ansatte personalet til billetsalget og derefter opkrævede et beløb af det andet museum til dækning af lønudgift. Skatterådet fandt, at transaktionen mellem de to museer kunne regnes som en ydelse i nær tilknytning til museumsdriften efter ML § 13, stk. 1, nr. 6, og derfor fritaget for moms.