Dato for udgivelse
10 Jun 2024 08:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 May 2024 07:49
SKM-nummer
SKM2024.306.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
24-0142002
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Forening, filantropi, medlemskontingent
Resumé

Spørger var en forening, der, i henhold til sit formål, skulle skabe inspiration og nytænkning indenfor kunst- og socialområder samt andre områder af almennyttig karakter. Spørger skulle realisere sit formålet ved at skabe rammen for et community og forbinde de personer og/eller de organisationer, der kunne have glæde af hinandens viden og kompetencer og understøtte, at medlemmerne aktivt skulle dele viden, skabe dialog og samarbejde for fælles dagsordner, som medlemmerne brændte for.

Spørgers medlemmer fik mod betaling af kontingent adgang til dette community og til et fællesskab med faciliteter som bl.a. mødelokaler, workshops lokaler og kontormiljøer.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at medlemskontingenterne kunne fritages for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Spørgers formål og de ydelser, medlemmerne blev tilbudt mod betaling af kontingent, kunne ikke anses for at have filantropisk karakter, hvorefter betingelserne efter bestemmelsen ikke kunne anses for opfyldt.

Hjemmel

Momsloven

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-2, afsnit D.A.5.4.

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes at Spørger er omfattet af momslovens § 13, stk. 1 nr. 4, og at foreningen derfor ikke skal opkræve moms af indtægter fra medlemskontingent?

Svar

 1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Af hensyn til skatteforvaltningens tavshedspligt er afgørelsen offentliggjort i redigeret form.

Spørger er en almennyttig forening.

Spørgers formål er at skabe inspiration og nytænkning indenfor kunst- og socialområderne samt andre områder af almennyttig karakter.

Gennem Spørgers fælles aktiviteter og netværk har Spørger til formål at udvikle sine forehavender og indsatser til gavn på konkret såvel som systematisk niveau for blandt andet unge på kanten og andre socialt udsatte samt at bidrage til at nyskabe muligheder for kunsten og udøvende kunstnere. Herudover kan Spørger også arbejde for andre almene dagsordener, såfremt disse er relevante for opnåelse af Spørgers formål.

Som led i opnåelsen af sit formål, skal Spørger blandt andet forbinde dem eller de personer og/eller organisationer, der kan have glæde af hinandens viden og kompetencer og understøtte, at dens medlemmer aktivt deler viden og skaber dialog og diskussion gennem formidlings- og debatformater samt samarbejde om fælles dagsordener, som medlemmerne brænder for.

Spørger kan i den forbindelse blandt andet danne rammen for et community af aktører - et community, der emmer af energi og virketrang, og hvor forskellige fagligheder, logikker og perspektiver møder hinanden med henblik på at skabe og definere nye tanker og muligheder i samfundet indenfor blandt andet kunst- og socialområderne.

Konkrete aktiviteter udøvet i regi af Spørger for at opnå Spørgers formål kan for eksempel bestå i:

 • Platforms-, event- og hverdagsbaseret deling af viden, specialistkompetencer, kontakter og inddragelse af sociale og kunstfaglige indsatsers målgrupper, der skaber mere effekt i indsatserne
 • Understøttede og selvorganiserede arbejdsgrupper og partnerskaber om fælles dagsordner, der gør det muligt at skabe systemiske forbedringer for socialt udsatte og for kunsten og kunstnere og
 • Offentlige og interne formater for sparring og idéudvikling, hvor medlemmerne deler udviklingsarbejde af almennyttig karakter med hinanden og modtager sparring, erfaringer og andre bidrag fra øvrige deltagende medlemmer.

Medlemmer af Spørger

Som medlemmer af Spørger kan optages fysiske og juridiske personer indenfor social- og kunstområdet, som ønsker at støtte og yde en aktiv indsats for at fremme Spørgers formål.

Der kan ligeledes optages medlemmer fra andre fagområder, hvis disse har en velbegrundet interesse i at bidrage til Spørgers formål og er motiveret af Spørgers missioner.

Spørger tilstræber en høj grad af diversitet i sin medlemsbase. Medlemmet skal derfor opfylde visse nærmere definerede kriterier, for at kunne optages som medlem af Spørger.

Ud fra disse kriterier lægges således vægt på at medlemmet:

 • Kan noget helt særligt
  • Medlemmet er blandt de dygtigste aktører indenfor sit felt. De bidrager eller kan bidrage med noget unikt, som andre i Foreningen kan lære noget af.
 • Laver noget vigtigt og relevant
  • Medlemmet brænder for noget, der relaterer sig til Spørgers formål.
 • Vil forandre vores verden.
  • Medlemmet har drive og handlekraft og ambitioner for et bedre samfund. Medlemmet er ikke bange for at løfte blikket og hæve barren. Medlemmet kan være ideologer, men deltager ikke i Foreningen for at tjene partipolitiske interesser.
 • Kender nogen andre ikke kender.
  • Medlemmet har - eller ønsker - et netværk, som bruges aktivt. Uanset størrelse udvider deres netværk andres netværk, f.eks. til at nå unge og nye kræfter, som ikke kender alle.
 • Vil dele og samarbejde.
  • Medlemmet er interesseret i at dele viden, indsigt og processer og har interesse i communitytanken. De tør dele oplevelser - også de svære - og ikke blot rapporter og statistik, og så tør de udfordre og stille spørgsmål.

Spørgers medlemmer forpligter sig til at yde en aktiv indsats i foreningen for at fremme Spørgers formål. Medlemmerne er således forpligtet til at leve op til de medlemsforpligtelser, som er beskrevet i vedtægterne.

Medlemskontingent

Spørger finansieres blandt andet af medlemskontingenter.

Udover medlemskontingenter er Spørgers økonomi baseret på betalinger for særskilte arrangementer og aktiviteter samt donationer.

Medlemskontingentets størrelse afhænger af hvilken medlemskategori, det enkelte medlem tilhører. Til de enkelte typer af medlemskategorier hører forskellige retningslinjer for medlemmets brug af Spørgers faciliteter.

Spørger opererer med følgende 3 medlemskategorier:

 • Medlemmer i kategori 1
  • Omfatter medlemmer, der er tilknyttet Spørger og bidrager i foreningen og bruger foreningen i begrænset omfang. Disse medlemmer har adgang til at deltage i netværk, arrangementer og events arrangeret i Spørger og benytter - sammen med andre medlemmer - foreningens faciliteter til at mødes og samarbejde om fælles dagsordner. Det månedlige kontingent udgør DKK x pr. medlem
 • Medlemmer i kategori 2
  • Omfatter medlemmer, der er fast tilknyttet Spørger og bidrager i foreningen og bruger foreningen jævnligt. Disse medlemmer har samme rettigheder som medlemmer i kategori 1. Herudover har medlemmerne i kategori 2 adgang til alle fagligt relevante aktiviteter og mulighed for at udøve sit virke i foreningens møde-, workshop- og eventrum, samt at bruge de fleksible arbejdspladser/kontorpladser 2 gange om ugen. Det månedlige kontingent udgør DKK x pr. medlem.
 • Medlemmer i kategori 3
  • Omfatter medlemmer, der er de faste og centrale kræfter i Spørger og bidrager i foreningen og bruger foreningen dagligt. Disse medlemmer tager et større ansvar for Spørgers virke og realiseringen af dens formål, men har også større indflydelse på dens retning. Disse medlemmer har samme rettigheder som medlemmer i kategori 1 og 2 samt adgang til, efter nærmere bestemmelser, at få fast adgang til kontorplads, ubegrænset adgang til møde-, workshop- og eventrum til fagligt relevante aktiviteter, samt mulighed for at indrette sig i Spørgers rammer med egen identitet og brand. Det månedlige kontingent udgør DKK x pr. medlem.

Spørger er en non-profit forening og arbejder således ikke med gevinst for øje. I overensstemmelse med formålsbestemmelsen for Spørger, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af de af foreningens midler, der ikke er anvendt til aktiviteter i løbet af året.

Eventuel opløsning af Spørger sker efter selskabslovens regler om solvent likvidation, og et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Nærmere beskrivelse af Spørger og dennes baggrund

Som det fremgår af ovenstående, er Spørgers formål at skabe og iværksætte samarbejde på tværs af interessenter med henblik på, at foreningen kan skabe positiv forandring i samfundet.

Spørger har således et selvstændigt formål om at skabe inspiration og nytænkning indenfor kunst- og socialområderne, herunder at deltage aktivt i forebyggende børne- og ungearbejde samt andre områder af almennyttig karakter.

Ved at være en aktiv spiller i forhold til arbejdet med at skabe fællesskab om samarbejde mellem de relevante aktører i samfundet, vil Foreningen arbejde intensivt for at opfylde dette formål.

Et af midlerne til at opfylde Spørgers formål er således at skabe rammerne for disse samarbejder og partnerskaber. Det at skabe rammerne skal dog forstås langt bredere end det at stille fysiske faciliteter til rådighed for foreningens medlemmer og foreningens samarbejdspartner og øvrige interesserede. De fysiske faciliteter på Y1-Adresse er således alene en platform, som er nødvendig for at sammenføre og blande forskelligheder (forskellige aktører) for herved at skabe innovation og ideer til forandring og indsatser, som vedrører Spørgers formål om at skabe positiv forandring i samfundet.

Ved at skabe et community på den fysiske Y1-Adresse, er det således en mulighed for de forskellige interessenter at mødes og udvikle projekter, som ligger indenfor Spørgers formål.

Huset på Y1-Adresse er således åben for offentligheden og vil indeholde forskellige faciliteter og initiativer, som alle bidrager til at opnå Spørgers almennyttige formål: at skabe inspiration og nytænkning indenfor kunst- og socialområderne og andre områder af almennyttig karakter.

Formålet med medlemmernes deltagelse i foreningen er herefter at styrke foreningens mulighed for at bidrage til samfundet, hvor et særligt fokus vil være på kunst- og socialområdet.

Spørger vil derfor, ved hjælp af medlemmernes øgede viden, erfaring og indsat netop komme en bredere kreds af personer tilgode - og således vil formålet med et medlemsskab ikke kun tilgodese det enkelte medlem.

I forbindelse med Spørgers stiftelse har G1-Virksomhed ønsket at få bekræftet, at Spørger anses for at have et selvstændigt almennyttigt formål. G1-Virksomhed har derfor bedt […] FKR om at udarbejde et responsum herom.

For at belyse nærmere at Spørger har et selvstændigt formål af almennyttig karakter, har vi nedenfor beskrevet nogle af de konkrete samarbejder og initiativer, som indtil videre er udsprunget af communityet.

Beskrivelse af konkrete samarbejder og initiativ i Spørger:

Interne initiativer:

Spørger har fokus på at inddrage og involvere erfaringseksperter, som besidder erfaringer, som kan være relevant for Spørgers formål.

Disse initiativer består bl.a. i vidensdelingssessioner, inspirationsoplæg og workshops, som har til formål at synliggøre marginaliserede stemmer og facilitere borger- og brugerinvolvering for prekære kunstnere og udsatte unge. Initiativerne skal samtidig bidrage til foreningens inklusions- og diversitetsstrategi.

I den forbindelse kan følgende konkrete eksempler nævnes:

-Lunch & Learn med […] om, hvordan man skaber inklusion tidligt i udviklingsprocesser.

- Inspirationsoplæg fra […] og […] om, hvordan man kan skabe inkluderende arbejdspladser for de mennesker, der lever på kanten af arbejdsmarkedet.

-Communitymøde med […] om, hvordan man skaber og måler impact på socio-innovative projekter, med fokus på empowerment af børn og unge gennem kunst.

Eksterne initiativer og samarbejder:

Gennem Spørgers eksternt rettede aktivitetsspor, […], bidrager foreningen med øget kendskab til særligt social- og kunstfeltet og skaber et bredt deltagelsesrum for borgere og organisationer, der vil engagere sig i udviklingen af felterne, herunder synergierne mellem dem.

Aktiviteterne i […] har til formål at skabe bedre muligheder for organisationer og individer, der arbejder med systemforandrende dagsordener, herunder særligt med fokus på udsatte unge og kunstnere. Dertil har aktiviteterne til formål at skabe et bredt offentligt engagement for i sidste ende at skabe bedre vilkår for felterne.

[…] er åbent for offentligheden og inviterer en bred gruppe af fagpersoner og erfaringseksperter til at dele viden og erfaringer, der kommer både lokalsamfundet og samfundet til gode.

I den forbindelse kan følgende konkrete eksempler nævnes:

 • Redder Data Verden: En panelsamtale om, hvordan data kan komme offentligheden til gavn
 • PRISME#1 - retfærdighed: En filosofisk samtale om retfærdighed i samfundet.
 • RISME#2 - omsorg: En filosofisk samtale om (om)sorg og om hvordan man kan bruge sorgens kraft til at drage omsorg for andre mennesker og for kloden.
 • […]: En åben talk med international karakter om, hvordan vi kan udnytte synergierne mellem kunstfeltet og socialområdet til at skabe systemisk forandring.
 • Global Filantropi med […]: En åben talk med internationalt perspektiv om filantropiske metoder og impact.
 • Fernisering med […], […]: En åben kunstudstilling, der gransker grænserne for kunst på moderne arbejdspladser.
 • Åbne redaktionsmøder med […]: Et forsøg på at invitere nye stemmer ind i reaktionen og den kritiske journalistik.

Samarbejder, der er opstået i regi af communityet:

Spørger er en katalysator for nytænkende løsninger og samarbejder, der skal bidrage til almennyttige formål, særligt på socialområdet og kunstfeltet. Gennem vidensdeling, faglig sparring og tværfaglig inspiration, skaber Spørger nye almennyttige løsninger.

I den forbindelse kan følgende konkrete eksempler nævnes:

 • […] og […]: To medlemmer, der er gået sammen om Z1-Domæne. En ny platform, der giver brugerne ny adgang til samtidskunst, den kunstneriske proces og kunstnerne. En platform, der udvider og udvikler mulighederne og forretningsmodellerne for kunstnere.
 • […]: To medlemmer er gået sammen om at etablere social og grøn bæredygtighed i en stor organisation.
 • […]: To medlemmer, der vil gå sammen om et fælles kunstværk om dataindsamling og registrering af data.
 • […]: Et samarbejde om at hjælpe den nye hjemløsereform på vej og i mål.

Generalforsamlingen:

Spørger arbejder aktivt med medlemsinvolvering gennem den årlige generalforsamling, hvor medlemmer går sammen om større forandringsdagsordenener, de ønsker at engagere sig i for at mobilisere den kollektive handlingskraft i foreningen og skabe langvarige, meningsgivende og tværfaglige fællesskaber.

På generalforsamlingen vælges derfor nogle relevante temaer af almennyttig karakter, som Spørger arbejder med henblik på at skabe inspiration og nytænkning indenfor foreningens vedtægtsbestemte formål. Der arbejdes således løbende med de valgte temaer for herigennem at skabe samfundsmæssig forandring og værdi indenfor kunst- og socialområderne og andre områder af almennyttig karakter.

Huset:

Spørger skal være en fysisk lokalitet, hvor man ser og mærker virkeligheden for de mennesker i samfundet, som foreningen arbejder for og med. Spørger fokuserer på at skabe stærke samarbejder med lokalområdets aktører, herunder […], […] etc.

Huset skal drives gennem socialøkonomiske samarbejder. Allerede i dag samarbejder Spørger med […], […] etc.

Spørger har flere gange stillet faciliteter til rådighed til lokalområdet, NGO’er og almennyttige organisationer samt skabt rammer for filantropiske indsatser (fx[…].)

Bygningen på Y1-Adresse bliver åben for offentligheden. Den kommer til at indeholde black box, white cube, atelierer, video- og lydstudier, værksteder, en cafe og ikke mindst en formidlingsscene, der alt sammen kommer til at være delvist åbent for offentligheden. Spørger vil byde erfaringseksperter, lokalområdet og den brede befolkning inden for til debatter, inspirationsoplæg, workshops og meget mere.

Gennem […] og […] aktivitetsprogram vil Spørger desuden gøre kunst og kunstneriske processer tilgængeligt for offentligheden. Dertil har Spørger en ambition om at indrette et folkekøkken på sigt.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at Skattestyrelsen skal besvare spørgsmålet bekræftende.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, er foreninger og organisationer med visse formål momsfritaget af deres kontingentindtægter i forbindelse med levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer. Det er en betingelse for momsfritagelse at foreningen m.fl. ikke arbejder med gevinst for øje.

Det er desuden en betingelse for momsfritagelsen, at leveringerne mod kontingent til medlemmerne sker i medlemmernes fælles interesse.

Det er yderligere en betingelse for momsfritagelse at fritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

De formål, som foreningen m.fl. efter bestemmelsen skal have for at blive momsfritaget, er formål af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller formål, som vedrører borgerlige rettigheder.

Spørgers formål

Der er sammenfald mellem definitionen af de almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl., som efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, nr. 17 og nr. 21, er omfattet eller kan omfattes af momsfritagelse. Det fremgår af Den juridiske vejledning afsnit D.A.5.21.3.

I forarbejderne til de omtalte bestemmelser i momsloven nævnes som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, at disse kan være amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, ulandshjælp samt kirkeligt arbejde.

Baggrunden for Spørgers opfattelse af, at foreningen har et almennyttigt (filantropisk) formål, skal bl.a. findes i, at Spørger er en non-profit organisation, som har til formål at danne rammen for et fællesskab af aktører, der skaber inspiration og nytænkning indenfor blandt andet socialområderne og kunstområderne.

Spørgers formål er således, via medlemmernes fælles aktiviteter og netværk, at udvikle forehavender og indsatser, herunder at skabe systemiske forbedringer, til fordel for unge "på kanten" samt andre socialt udsatte i befolkningen.

Herudover tilstræber Spørger at bidrage til at nyskabe muligheder for kunsten og udøvende kunstnere og i den forbindelse dele erfaring m.v. med udviklingsarbejde af almennyttig karakter såvel medlemmerne imellem samt ved inddragelse af eksterne personer og/eller organisationer indenfor samme almennyttige virkefelt.

Spørgers formål realiseres ved bl.a. at forbinde de personer og/eller organisationer, der kan have glæde af hinandens viden og kompetencer samt ved at understøtte, at Spørgers medlemmer aktivt deler viden og skaber dialog og diskussion gennem formidlings- og debatformater samt samarbejde om fælles dagsordner, som medlemmerne brænder for.

Efter praksis anses foreninger, som arbejder indenfor bl.a. sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsarbejde, ulandshjælp, kirkeligt arbejde samt amatøridrætsarbejder, for at have et formål af velgørende eller almennyttig karakter.

Da Spørgers formål kan betegnes som forebyggende børne- og ungdomsarbejde må det derfor lægges til grund, at Spørgers formål efter momsreglerne må anses som almenvelgørende eller på anden måde almennyttige (filantropisk).

Gevinst for øje

Det er som nævnt ovenfor en forudsætning for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, at foreningen ikke arbejder med gevinst for øje.

Det fremgår direkte af vedtægternes pkt. 11, at Spørger ikke arbejder med gevinst for øje. Spørgers indtægter må udelukkende anvendes til at opfylde de i vedtægterne angivne formål og ingen midler kan udloddes til deling blandt medlemmerne.

Konkurrencefordrejning

Endelig er det en forudsætning for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, at fritagelsen ikke kan medføre konkurrencefordrejning.

Det vil efter praksis bero på en konkret, skønsmæssig vurdering, om en momsfritagelse af en forenings leverancer af varer og ydelser til dens medlemmer mod et kontingent, fremkalder konkurrencefordrejning.

For at vurdere om momsfritagelsen fremkalder konkurrencefordrejning kan det være relevant at se på afstanden til nærmeste konkurrent, salgets omfang, markedsføring, priser m.v.

Normalt er der ikke tale om konkurrencefordrejning, når en forening sælger varer og ydelser som en normal service for medlemmerne og foreningen ikke bruger momsfritagelsen til at nedsætte priserne.

EU-domstolen har i sag C-8/01, Taksatorringen, fortolket begrebet "konkurrencefordrejning" i fritagelsesbestemmelsen for tjenesteydelser præsteret af selvstændige grupper.

Af dommen kan det udledes, at det er momsfritagelsen i sig selv, som ikke må medføre konkurrencefordrejning, og dette på et marked, hvor konkurrencen under alle omstændigheder påvirkes af, at der findes en aktør, som leverer ydelser til sine medlemmer, og som ikke søger at opnå et overskud.

I sagen udtalte EU-Domstolen, at hvis en sammenslutning, uanset enhver afgiftspålæggelse eller afgiftsfritagelse, kan være sikker på at beholde medlemmerne som kunder, kan det ikke antages, at en momsfritagelse, vil bevirke, at uafhængige erhvervsdrivende holdes ude fra markedet.

Overført til momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, betyder dette, at hvis en momsfritagelse af kontingentet ikke i sig selv er egnet til at påvirke konkurrencen, vil momsfritagelsen ikke kunne føre til konkurrencefordrejning i den betydning, som udtrykket er brugt i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Opsummering

Det er på baggrund af ovenstående Spørgers opfattelse at foreningen ikke arbejder med gevinst for øje og har et formål af filantropisk (velgørende eller almennyttig) karakter.

Det er desuden Spørgers opfattelse at en momsfritagelse af medlemskontingentet ikke i sig selv er egnet til at påvirke konkurrencen, idet medlemmer under alle omstændigheder forbliver medlemmer af foreningen, uanset om kontingentet er omfattet af momspligt eller ej. En momsfritagelse af kontingentet vil derfor ikke kunne føre til konkurrencefordrejning.

Det er derfor Spørgers opfattelse, at foreningen opfylder betingelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, hvorfor foreningen ikke er momspligtig af dens kontingentindtægter.

Spørgers høringssvar af 15. marts 2024

I høringsbrevet skriver Skattestyrelsen følgende:

"Skattestyrelsen finder ikke, at et formål om at skabe rammerne for et fællesskab/ community, der forbinder personer og organisationer i et fællesskab der skaber inspiration og nytænkning på bl.a. kunst- og socialområder, kan anses som forebyggende børne- og ungearbejde med den følge, at Spørgers formål er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige (filantropiske).

Det er Skattestyrelsens vurdering, at Spørges formål, aktiviteter og de faciliteter som medlemmer mod betaling af kontingent får adgang til at benytte, arbejde i, og for nogle at etablere sig i under eget brand, anses for et fællesskab eller et netværk for medlemmerne, hvor sparring, videndeling, inspiration og samarbejder på tværs inden for kunst- og socialområder tilvejebringes/faciliteres af Spørger. Dette netværk og de faciliteter medlemmerne får adgang til mod betaling af kontingent anses ikke for at være omfattet af formålet om filantropi i § 13, stk. 1, nr. 4. Spørgers formål og aktiviteter synes endvidere ikke at tilgodese en bredere kreds af personer, men findes primært at være direkte rettet mod medlemmernes virke og udvikling af medlemmernes egne forehavender inden for kunst- og socialområdet.

Som følge af ovenstående, finder Skattestyrelsen ikke, at Spørgers formål har filantropisk karakter. Spørger opfylder således ikke betingelserne for at være omfattet af momslovens § 13, stk.1, nr. 4, hvorfor Spørgers opkrævning af medlemskontingenter er momspligtige".

Det er vores opfattelse at Skattestyrelsen slet ikke har forstået Spørgers formål, idet Skattestyrelsen synes at være af den opfattelse, at Spørgers formål er at stille de fysiske rammer på Y1-Adresse til rådighed for foreningens medlemmer.

Skattestyrelsen synes således at være af den opfattelse, at Spørgers formål alene går ud på at facilitere medlemmerne i forhold til medlemmernes individuelle interesser og aktiviteter og at foreningens aktiviteter derfor ikke tilgodeser en bredere kreds af personer.

Det er meget vigtigt for os at slå fast at Spørger ikke er et kontorfællesskab!

Dette fremgår også klart og tydeligt i alt det materiale, som foreningens formål og virke bygger på. Det enkelte medlem arbejder ikke kun på egne projekter - der arbejdes i særdeleshed for fælles projekter og initiativer, som inddrager såvel interne som eksterne kræfter i foreningen.

Spørger er med andre ord et community for dem, der er drevet af en brændende tro på, at positive forandringer er mulige. Y1-Adresse er således en platform og et mødested, der samler de mest ambitiøse aktører, hvorved Spørger skaber mulighed for samarbejde på tværs af hierarkier, fag og erfaringer med det formål at involvere alle de afgørende kræfter, der er nødvendige for at skabe transformationer, der virker på alle niveauer og kan blive til reelle forandringer. Således er Spørger katalysator for at danne unikke netværk, som krydser private og offentlige aktører med hver deres faglighed og indflydelse på bl.a. de samfundsmæssige beslutningsprocesser.

For at forstå Spørgers formål, er det derfor nødvendigt at se ud over "rammen" på Y1-Adresse, og i stedet se på resultatet af Spørgers arbejde, hvor der arbejdes målrettet mod at koble aktører på tværs af områder, fag og erfaring. Spørgers virke bygger nemlig på en stærk tro om, at måden hvorpå foreningen kan gøre en forskel for samfundet, netop er ved at koble aktører på tværs.

Y1-Adresse er dermed også et fortroligt rum for det fysiske møde mellem dem, der vil, og dem, der kan, og Spørger forbinder dermed de aktører, som typisk ikke støder på hinanden i deres vanlige netværk. På denne måde understøtter Y1-Adresse såvel de stærke faglige som sociale relationer for at sikre optimalt samarbejde for løsninger af høj kvalitet, som kommer kunst - og socialområdet til gavn.

Dette tværfaglige fokus kommer også til udtryk i Spørgers medlemsforpligtelser, hvorved alle medlemmer forpligter sig til at bringe sit netværk i spil. Således fremgår det af medlemsforpligtelserne, at medlemmer af foreningen bl.a. forpligter sig til aktivt at stå til rådighed for og deltage i samarbejder med eksterne interessenter, for herved at skabe dialog og grobund for positiv forandring i samfundet.

Der er til brug for dette mål designet et decideret aktivitetsprogram med forskellige spor, herunder work-shops, "talks" m.v., hvor out-puttet forventes at styrke netop dialogen med eksterne interessenter med henblik på samfundsforandring, som kommer bl.a. udsatte børn og unge til gode. Det enkelte medlem er således forpligtet til at bakke op om disse tværgående aktiviteter, som alle har Spørgers filantropiske formål for øje - nemlig at medvirke til gennemgribende forandringer, der skaber en reel positiv forandring i menneskers liv.

Det er Spørgers opfattelse, at Skattestyrelsen slet ikke i deres vurdering inddrager hverken foreningens vedtægter eller de indsendte beskrivelser af både interne og eksterne initiativer og aktiviteter, som Spørger - på grund af faciliteterne på Y1-Adresse - har været i stand til at sætte i gang og være tovholder på.

Faciliteringen på Y1-Adresse er hele forudsætningen for, at foreningen kan forbinde relevante personer, aktører og organisationer uden for foreningens medlemskreds med foreningens medlemmer, således at alle parter har et fysisk samlingspunkt, hvorfra der i fællesskab kan arbejdes for aktiviteter og initiativer til gavn for kunst- og socialområder, herunder forebyggende børne- og ungearbejde.

De fysiske faciliteter på Y1-Adresse er således alene en platform eller et redskab, som er nødvendig for at sammenføre og blande forskelligheder (forskellige aktører) for herved at skabe innovation og ideer til forandring og indsatser, som vedrører Foreningens formål om at skabe positiv forandring i samfundet. Netop disse aktiviteter, som altså fremkommer i forbindelse med faciliteringen, kommer således i den grad en bredere kreds af personer til gode.

Huset på Y1-Adresse er også åben for offentligheden og vil indeholde forskellige faciliteter og initiativer, som alle bidrager til at opnå foreningens almennyttige formål: at skabe inspiration og nytænkning indenfor kunst- og socialområderne og andre områder af almennyttig karakter.

Formålet med medlemmernes deltagelse i Spørger er herefter at styrke Spørgers mulighed for at bidrage til samfundet, hvor et særligt fokus vil være på kunst- og socialområdet.

Spørger vil derfor, ved hjælp af medlemmernes øgede viden, erfaring og indsats netop komme en bredere kreds af personer til gode - og således vil formålet med et medlemskab ikke kun tilgodese det enkelte medlem. Det er jo netop samarbejdet mellem medlemmer og ikke-medlemmer, som får grobund ved faciliteringen på Y1-Adresse, hvorved der kan planlægges og udføres aktiviteter af almennyttig karakter, som kommer en bredere kreds af personer til gode.

Spørgers formål er derfor utvivlsomt at skabe og iværksætte samarbejde på tværs af interessenter med henblik på at foreningen kan skabe positiv forandring i samfundet. Vi henviser i den forbindelse til beskrivelsen af de konkrete samarbejder og initiativer i Foreningen, som var medsendt i vores anmodning om bindende svar af 19. december 2023.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, og dermed ikke skal opkræve moms af indtægter fra foreningskontingenter.

Begrundelse

Det følger af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, at foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent, kan fritages for moms, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Leveringen er finansieret af kontingentet
 • Leveringen har nær tilknytning til foreningens formål
 • Foreningen har et formål, som er nævnt i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4
 • Foreningen arbejder ikke med gevinst for øje, og
 • Afgiftsfritagelsen medfører ikke konkurrencefordrejning.

Ifølge EU-Domstolens faste praksis skal momsfritagelsesbestemmelserne fortolkes indskrænkende, da de er undtagelser fra det almindelige princip, hvorefter der skal opkræves moms af enhver levering mod vederlag, der gennemføres af en afgiftspligtig person, jf. bl.a. EU-Domstolens afgørelse i sag C-434/05, Horizon College.

Leveringen er finansieret af kontingentet

Spørgers medlemmer er inddelt i 3 kategorier.

Medlemmer i kategori 1 får mod betaling af kontingentet adgang til at deltage i netværk, arrangementer og events og adgang til Spørgers faciliteter i forbindelse med møder med andre medlemmer.

Medlemmer i kategori 2 får mod betaling af kontingentet, udover de rettigheder der er nævnt for kategori 1-medlemmer adgang til en kontorplads to dage om ugen, fri adgang til bygningen, mødelokaler og workshoplokale samt fri adgang til brug af alle rum til eksterne arrangementer.

Medlemmer i kategori 3 får mod betaling af kontingentet, udover de rettigheder nævnt for kategori 1- og 2-medlemmer, en garanteret fast kontorplads og mulighed for at indrette sig i Spørgers bygning/faciliteter med egen identitet og brand.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at Spørgers medlemmer mod betaling af kontingent får adgang til et fællesskab/community med faciliteter som bl.a. mødelokaler, workshops lokaler og kontormiljøer. På denne baggrund anses den første betingelse for opfyldt.

Leveringen har nær tilknytning til foreningens formål.

Det følger af vedtægterne, at Spørger har til formål at skabe inspiration og nytænkning inden for kunst- og socialområderne. Spørger skaber rammerne for et fællesskab/community, der emmer af energi og virketrang, hvor forskellige fagligheder, logikker og perspektiver møder hinanden med henblik på at skabe og definere nye tanker og muligheder i samfundet inden for kunst og socialområderne. Spørger forbinder de personer og/eller organisationer, der kan have glæde af hinandens viden og kompetencer og understøtter, at medlemmerne aktivt deler viden og skaber dialog og diskussion samt samarbejder om fælles dagsordner som medlemmerne brænder for.

Medlemmernes adgang mod kontingentbetaling til dette fællesskab/community og de faciliteter og arrangementer der skabes og stilles til rådighed, må efter Skattestyrelsens opfattelse anses for at have en nær tilknytning til Spørgers formål om at skabe inspiration og nytænkning gennem dette fællesskab.

Den anden betingelse er derfor opfyldt.

Foreningen har et formål, som er nævnt i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

De formål, som en forening skal have for at være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, fremgår udtømmende af bestemmelsen. Omfattet er bl.a. formål af filantropisk karakter.

Det er en forudsætning for at betingelsen om filantropisk formål kan anses for opfyldt i momslovens forstand, at foreningens formål og aktiviteter udadtil fremstår som velgørende og at foreningens aktiviteter skal komme en bredere kreds af personer, der ikke er medlemmer af foreningen, til gode, jf. SKM2001.268.TS.

Sagen angik en ældreklub, der ifølge vedtægterne havde som formål at samle enlige til selskabeligt samvær. Ved vurdering af om foreningen havde et filantropisk formål, udtalte Styrelsen, at en forudsætning for, at betingelsen om et filantropisk formål kan anses for opfyldt i momslovens forstand, er at foreningen udadtil fremstår som en velgørende forening, og at det må være et krav, at foreningen udøver velgørenhed som tilgodeser en kreds af personer, der ikke er medlemmer af foreningen.

Princippet, om at en forenings formål og aktiviteter skal tilgodese en bredere kreds af personer, er ligeledes blevet anvendt af Skatterådet i SKM2020.323.SR.

Sagen angik en dansk almennyttig forening, der havde det formål at styrke A (et medicinsk speciale), herunder modtagelse og behandling af svært tilskadekomne patienter i Danmark. Gennem foreningens tiltag, herunder et årsmøde, udveksles A viden, praktiske erfaringer mv. ligesom foreningen udarbejder vejledninger og instrukser til dets medlemmer (læger) og til nationalt brug på landets hospitaler

Spørgsmålet for Skatterådet var bl.a., om foreningens kontingenter var momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Skatterådet udtalte bl.a., at " […] det er en forudsætning for at anse en forenings formål for at være af filantropisk karakter, at foreningens formål og aktiviteter må antages at komme en bredere kreds til gode. Foreningens formål og aktiviteter er især rettet mod faggrupper inden for specialet A, men drejer sig også om behandling af svært tilskadekomne patienter. Foreningen formål og aktiviteter måtte dermed antages at komme en bredere kreds til gode".

Det er Spørgers opfattelse, at Spørger i henhold til sit formål skal danne rammen for et fællesskab af aktører, der skaber inspiration og nytænkning inden for bl.a. socialområderne og kunstområderne. Dette formål realiseres ved bl.a. at forbinde de personer og /eller de organisationer der kan have glæde af hinandens viden og kompetencer og at understøtte, at medlemmerne aktivt deler hinandens viden og skaber dialog gennem formidlings- og debatformat samt samarbejde om fælles dagsordner, som medlemmerne brænder for.

Skattestyrelsen finder ikke, at et formål om at skabe rammerne for et fællesskab/community, der forbinder personer og organisationer i et fællesskab der skaber inspiration og nytænkning på bl.a. kunst- og socialområder, kan anses som forebyggende børne- og ungearbejde med den følge, at Spørgers formål er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige (filantropiske).

Det er Skattestyrelsens vurdering, at Spørgers formål, aktiviteter og de faciliteter som medlemmer mod betaling af kontingent får adgang til at benytte, arbejde i, og for nogle at etablere sig i under eget brand, anses for et fællesskab eller et netværk for medlemmerne, hvor sparring, videndeling, inspiration og samarbejder på tværs inden for kunst- og socialområder tilvejebringes/faciliteres af Spørger. Dette netværk og de faciliteter medlemmerne får adgang til mod betaling af kontingent anses ikke for at være omfattet af formålet om filantropi i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Spørgers formål og aktiviteter synes endvidere ikke at tilgodese en bredere kreds af personer, men findes primært at være direkte rettet mod medlemmernes virke og udvikling af medlemmernes egne forehavender inden for kunst- og socialområdet.

Denne vurdering ses også at være i overensstemmelse med SKM2022.79.SR, der angik en forening, som i henhold til vedtægterne havde et dobbelt formål med fokus på både medlemsaktiviteter samt almenvelgørende aktiviteter.

De medlemsaktiviteter som medlemmerne mod betaling af kontingent fik adgang til, var forskellige arrangementer, modtagelse af medlemsblade samt rådighed over opbevaringsplads. Uanset at Spørger også havde velgørende aktiviteter fandt Skatterådet, at Spørgers medlemsaktiviteter ikke faldt ind under de formål, som omfattet af § 13, stk. 1, nr. 4. idet de velgørende aktiviteter ikke var en del af det som medlemmerne modtog mod betaling af kontingentet. 

Skattestyrelsen skal endvidere henvise til SKM.2008.705.SR, som angik en forening, der ifølge vedtægterne havde til formål at arbejde for, at psykosocial rehabilitering i Danmark skal tage udgangspunkt i FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede, således at borgere med sindslidelser sikres de samme rettigheder og muligheder som andre mennesker.

Det fremgår af sagen, at foreningen, via betaling af kontingenter fra medlemmerne, som var professionelle, der arbejdede i feltet, bl.a. varetog disses interesser, iværksatte diverse aktiviteter i form af konferencer, kurser, temadage mv., gennemførte forskellige tiltag på medlemmernes vegne, fx adgang til faglig konsulentbistand og adgang til intranet med fora for vidensdeling.

Skatterådet fandt ikke, at foreningen opfyldte et af de i bestemmelsen nævnte formål, hvorfor betingelserne for momsfritagelse af medlemmernes kontingent i henhold til § 13, stk. 1, nr. 4, ikke var opfyldt.

Spørger har i sit høringssvar bemærket, at Skattestyrelsen har misforstået foreningens formål.

Det skal hertil bemærkes, at § 13, stk. 1, nr. 4 fritager en foreningens levering af ydelser til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod betaling af kontingent. Denne og andre momsfritagelser skal fortolkes indskrænkende, jf. EU-Domstolens afgørelse i sag C-434/05, Horizon College.

Det fremgår af foreningens vedtægter, at Spørger tilbyder sine medlemmer adgang til et community og et fællesskab med faciliteter som bl.a. mødelokaler, workshops lokaler og kontormiljøer, et community der skaber inspiration og nytænkning, mod betaling af kontingent. Denne leverance og dermed de kontingentindtægter Spørger oppebærer, vedrører ikke aktiviteter der har filantropisk karakter. 

På denne baggrund og som følge af ovenstående, finder Skattestyrelsen ikke, at Spørgers formål har filantropisk karakter. Spørger opfylder således ikke betingelserne for at være omfattet af momslovens § 13, stk.1, nr. 4, hvorfor Spørgers opkrævning af medlemskontingenter er momspligtige.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej"

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

 4) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen mv. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

Praksis

SKM2001.268.TS

En ældreklub, der har til formål at samle enlige til selskabeligt samvær. Klubben skal gennem aktiviteter tilstræbe at samle ældremedlemmerne til fester, spisning, underholdning, dans og andre aktiviteter. Medlemmerne betaler et månedligt kontingent og betaler endvidere særskilt for deltagelse i klubbens arrangementer.

Det må være en forudsætning for, at betingelsen om et filantropisk formål kan anses for opfyldt i momslovens forstand, at foreningen udadtil fremstår som en velgørende forening. Det må således være et krav, at foreningen udøver velgørenhed, som tilgodeser en kreds af personer, der ikke er medlemmer af foreningen. Dette var ikke tilfældet, jf. foreningens vedtægter og faktiske formål.

SKM2022.79.SR

Skattestyrelsen vurderede, at Spørger ikke kunne anses for udelukkende at have almennyttige aktiviteter, og derfor kunne Spørgers aktiviteter ikke anses som momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 21. Skattestyrelsen lagde i sin vurdering vægt på, at det fremgik af organisationens vedtægter samt dennes hjemmeside, at spørgers formål bl.a. omfattede fokus på personlig udvikling af dennes medlemmer. Dvs. at Spørger, udover at have velgørende aktiviteter, ligeledes havde aktiviteter rettet mod dets medlemmer.

Skattestyrelsen inddrog SKM2003.254.TSS i sin vurdering. Sagen omhandlede Lions Club, som blev anset for omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 21, selvom foreningen ikke udelukkende havde et almenvelgørende formål. Der blev i sagen lagt afgørende vægt på, at overskuddet fra de almenvelgørende aktiviteter fuldt ud blev hensat i "aktivitetskasserne" på en særligt båndlagt konto i et pengeinstitut til anvendelse til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, samt at klubberne ved fremlæggelse af et specificeret regnskab over "aktivitetskassens" indtægter og udlodninger, kunne dokumentere overskudsanvendelsen. Spørger kunne dog ikke fremlægge en tilsvarende dokumentation.

Skattestyrelsen vurderede, at spørgers kontingentindtægter ikke var momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 4. Skattestyrelsen lagde vægt på, at Spørger bl.a. havde til formål at sørge for sine medlemmers personlige udvikling, hvilket ikke kunne anses for at falde ind under de formål, som var omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

SKM2020.323.SR

Sagen drejer sig om momsfritagelse efter ML § 13, stk. 1, nr. 4 og nr. 21. Spørger er en forening, der ikke driver virksomhed med gevinst for øje, og hvis formål er at styrke A - et medicinsk speciale.

Spørger er en almengørende forening, som afholder en årlig konference. Levering af varer og ydelser i forbindelse med konferencen kan fritages for moms. Spørgers indtægter herfra, der består af deltagerbetaling og indtægter fra standleje, er dermed momsfrie som vederlag for Spørgers leverancer, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 21.

Spørger er også en forening med et formål af filantropisk karakter. Levering af varer og ydelser til foreningens medlemmer kan fritages for moms. Spørgers kontingenter, som er vederlag for levering af nyhedsbreve mv. til egne medlemmer, er dermed fritaget for moms, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 4.

SKM2008.705.SR

Skatterådet har truffet afgørelse om, at foreningen ikke kan fritages for betaling for moms af foreningens aktiviteter efter bestemmelsen i momsloven om momsfritagelse for varer og ydelser, der leveres af almennyttige foreninger. Foreningens levering af kurser, konferencer og temadage kan dog momsfritages, når disse har et indhold af faglig uddannelse, da foreningen ikke drives med gevinst for øje.