åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.6.1.6.2 Regler fra 2021" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet indeholder:

  • Definition på fjernsalg
  • Leveringssted ved fjernsalg
  • Begrænset salg
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition på fjernsalg

Ved fjernsalg af varer inden for EU forstås levering af varer, der af leverandøren eller på dennes vegne forsendes eller transporteres, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved transporten eller forsendelsen af varerne, fra et andet EU-land end det, hvor forsendelsen eller transporten af varerne til en køber afsluttes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Køberen er ikke registreret efter §§ 47, 49-50 a, 51 eller 51 a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.

2) De leverede varer er hverken nye transportmidler eller varer, der med eller uden afprøvning leveres af leverandøren eller på dennes vegne efter montering eller installering.

Se ML § 4 c, stk. 3, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 14, stk. 4, i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Ved fjernsalg af varer indført fra et sted uden for EU forstås levering af varer, der af leverandøren eller på dennes vegne forsendes eller transporteres, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved transporten eller forsendelsen af varerne, fra et sted uden for EU til en køber i EU, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Køberen er ikke registreret efter §§ 47, 49-50 a, 51 eller 51 a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.

2) De leverede varer er hverken nye transportmidler eller varer, der med eller uden afprøvning leveres af leverandøren eller på dennes vegne efter montering eller installering.

Se ML § 4 c, stk. 4, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 14, stk. 4, i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Momsforordningen

Ved anvendelsen af artikel 14, stk. 4, i momssystemdirektivet skal varer anses for at være blevet forsendt eller transporteret af eller på vegne af leverandøren, herunder hvor leverandøren indirekte medvirker ved forsendelsen eller transporten af varerne, navnlig i følgende tilfælde:

a) når forsendelsen eller transporten af varerne gives i underentreprise til en tredjepart, der leverer varerne til kunden

b) når forsendelsen eller transporten af varerne foretages af en tredjepart, men leverandøren enten helt eller delvist er ansvarlig for levering af varerne til kunden

c) når leverandøren fakturerer og opkræver transportgebyrerne fra kunden og videresender dem til en tredjepart, som står for forsendelsen eller transporten af varerne

d) når leverandøren på en hvilken som helst måde fremmer en tredjeparts leveringsydelser over for en kunde, sætter kunden og en tredjepart i kontakt med hinanden eller på anden måde giver en tredjepart oplysninger, som denne skal bruge til at foretage levering af varerne til forbrugeren.

Varer anses imidlertid ikke for at være forsendt eller transporteret af eller på vegne af leverandøren, når kunden transporterer varerne selv, eller når kunden arrangerer levering af varerne med en tredjemand, og leverandøren ikke direkte eller indirekte medvirker til at levere eller tilrettelægge forsendelsen eller transporten af disse varer.

Se artikel 5a i momsforordningen, som indsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Leveringssted ved fjernsalg

For fjernsalg af varer inden for EU er leveringsstedet her i landet, når varerne befinder sig her i landet på tidspunktet, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren afsluttes.

For fjernsalg af varer indført fra et sted uden for EU til et andet EU-land end der, hvor forsendelsen eller transporten af varerne til aftageren afsluttes, anses leveringsstedet for at være i det land, hvor varerne befinder sig på tidspunktet, hvor forsendelsen eller transporten af varerne til aftageren afsluttes.

For fjernsalg af varer indført fra et sted uden for EU til det EU-land, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren afsluttes, anses leveringsstedet for at være i dette EU-land, forudsat at afgiftsangivelsen for disse varer foretages i henhold til reglerne for importordningen i momslovens kapitel 16.

Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på leveringer af brugte varer, herunder brugte transportmidler, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, der pålægges moms i henhold til særordningen i kapitel 17.

Se ML § 14 b, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artiklerne 33 og 35 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Begrænset salg

Om begrænset salg, se afsnit D.A.6.4.

Se også

Se også afsnit:

  • D.A.16.3 om importordningen i Moms One Stop Shop-særordningerne.
  • D.A.18 om brugtmomsordningen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2022.429.SR

Spørger er en tysketableret virksomhed, som sælger energiprodukter igennem sin hjemmeside til bl.a. danske privatkunder.

Skatterådet træffer afgørelse om, at Spørgers henvisning til mulige transportører på den del af deres hjemmeside, som er rettet mod erhvervsdrivende, ikke medfører at Spørger skal anses for at være indirekte medvirkende til forsendelsen af varer til deres privatkunder. Spørgers salg af energiprodukter til danske private kunder har derfor i denne situation ikke leveringssted i Danmark, og salgene er derfor ikke momspligtige i Danmark.

Skatterådet træffer afgørelse om, at der er tale om fjernsalg, når Spørger telefonisk henviser privatkunder til mulige transportører. I dette tilfælde må Spørger anses for at være indirekte involveret i forsendelsen af varerne, hvorved fjernsalgsreglerne finder anvendelse. Spørgers salg af energiprodukter til danske private kunder har derfor i denne situation leveringssted i Danmark, og salgene er derfor momspligtige i Danmark

Skatterådet træffer afgørelse om, at Spørger er indirekte involveret i transporten af varerne, når Spørger informerer en transportør, som en privatkunde selv har hyret, om, hvornår denne kan afhente de bestilte varer. Spørgers leverancer i disse tilfælde er omfattet af fjernsalgsreglerne. Spørgers salg af energiprodukter til danske private kunder har i denne situation leveringssted i Danmark, og salgene er derfor momspligtige i Danmark

►Påklaget til Landsskatteretten.◄

SKM2021.182.SR

Skatterådet kan bekræfte, at Spørgers salg af træpiller via hjemmesiden efter reglerne før 1. juli 2021 ikke har leveringssted i Danmark, når de udleveres fra et lager i Tyskland og Spørger på dets hjemmeside henviser til tre fragtmænd.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger ikke vil blive omfattet af de nye regler om fjernsalg i momslovens nye bestemmelse i § 4c, stk. 3, for de transaktioner, hvor en af de tre fragtmænd listet på Spørgers hjemmeside anvendes af køber. Spørger skal derfor i disse tilfælde afregne dansk moms af salgene, jf. den nye bestemmelse i ML § 14b, stk. 1.

Det bekræftes af Skatterådet, at der ikke skal dansk moms på transaktionerne efter de nye regler om fjernsalg, hvis Spørger ikke henviser til fragtmænd på hjemmesiden.