Dato for udgivelse
12 mar 2024 15:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 jan 2024 14:33
SKM-nummer
SKM2024.164.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
6. afdeling S-3453-23
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, forsvarer, salær
Resumé

T havde modtaget og vedtaget en bøde på 110.000 kr. i en administrativ straffesag om overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1, og skattekontrollovens § 82, stk. 1. T havde haft beskikket en forsvarer.

Byretten fastsatte salæret til 7.990 kr. med tillæg af moms og afgjorde, at beløbet skulle betales endeligt af det offentlige.

Skattestyrelsen kærede kendelsen til landsretten med påstand om, at salæret betales endeligt af T. T fremkom ikke med bemærkninger til kæremålet. Det fremgår af landsrettens kendelse, at dommeren ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

Landsretten fandt, at udgifterne til forsvarerens salær skulle betales af T, idet bødeforlægget efter det oplyste var i overensstemmelse med den af Skattestyrelsen rejste sigtelse og foretagne vurdering af sagen, og idet der ikke sås at være oplyst omstændigheder, der gav grundlag for at fravige udgangspunktet i forsvarerbistandslovens § 5, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1.

Reference(r)

Forsvarerbistandslovens § 5, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1: A.C.3.3.6 (Forsvarerens vederlag og det offentliges regreskrav)

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T, cpr-nummer (red.fjernet.cpr),

Y1-adresse,

Byrettens afgørelse

tillagt Dem salær           7.990,00 kr.

moms af salær              1.997 50 kr.

i alt                                   9.987,50 kr.

som forsvarer for ovennævnte

Beløbet betales endeligt af det offentlige.

Politiet betaler beløbet, når De sender en elektronisk faktura til politikredsen og vedhæfter denne salærmeddelelse. Fakturaen skal henvise til politiets og rettens journalnummer.

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt brev af 30. november 2023 fra Skattestyrelsen med anmodning om, at der fastsættes salær til advokat Sten Balslev, der er beskikket som forsvarer.

Der fremlagdes endvidede salæropgørelse fra advokat Sten Balslev af 30. novmber 2023.

Retten fastsatte salær på 7.990 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Sten Balslev. Salæret betales af statskassen.

Sagen sluttet.

Retten hævet.

Østre Landsrets afgørelse

Skattestyrelsen 

mod

T

(cpr.nr. (red.fjernet.cpr))

(v/advokat Sten Balslev, besk.)

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes kæreskrift af 13. december 2023, hvori Skattestyrelsen har kæret afgørelse af 5. december 2023 fra Retten i Hillerød om salærtilkendelse samt rettens fremsendelsesbrev af 14. december 2023.  

Dommeren har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

Der fremlagdes udskrift af retsbogen fra Retten i Hillerød med rettens afgørelse. 

Skattestyrelsen har nedlagt påstand om, at det af Retten i Hillerød fastsatte salær på 7.990 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Sten Balslev, betales endeligt af T. 

Landsretten har ikke modtaget bemærkninger fra indkærede i anledning af kæren. 

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes

 Kendelse:

T har modtaget og vedtaget en bøde på 110.000 kr. i en administrativ straffesag om overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1, og skattekontrollovens § 82, stk. 1. 

Bødeforlægget er efter det oplyste i overensstemmelse med den af Skattestyrelsen rejste sigtelse og foretagne vurdering af sagen, og idet der ikke ses at være oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at fravige udgangspunktet i forsvarerbistandslovens § 5, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1, finder landsretten, at udgifterne til forsvarerens salær skal betales af T.

Bestemmes:

Byrettens afgørelse af 5. december 2023 ændres, således at T skal betale forsvarersalæret.

Sagen sluttet.

Retten hævet.