åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C.3.3.6 Forsvarerens vederlag og det offentliges regreskrav" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver fastsættelse og betaling af honorar og udlæg til forsvareren.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indstilling til retten om fastsættelse af vederlaget
  • Den valgte forsvarers vederlag
  • Afgørelse om fordeling af sagsomkostninger
  • Statens regreskrav
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Vederlaget til den beskikkede forsvarer fastsættes efter straffesagens afslutning af den ret, der har foretaget beskikkelsen, og det betales forlods af Skatteforvaltningen i sager, der er afsluttet administrativt. Se FORSVBIL § 4, stk. 1.

Se SKM2022.102.ØLR hvor landsretten ophævede byrettens kendelse om fastsættelse af salær før straffesagens afslutning. Landsretten bemærkede, at der efter sagens omfang og karakter ikke fandtes at foreligge oplysninger, der kunne danne grundlag for tilkendelse af salær til den beskikkede forsvarer forud for straffesagens afslutning.

En sigtet, der senere findes skyldig, har normalt pligt til at erstatte det offentlige de nødvendige sagsomkostninger - herunder salær til den beskikkede forsvarer. Se FORSVBIL § 5.

I SKM2021.436.VLR blev en administrativ skattestraffesag afsluttet med en advarsel til T. Landsretten pålagde T endeligt at betale salæret til sin forsvarer. Landsretten henviste til, at den tildelte advarsel er sket i medfør af en analogi af RPL § 900 og er en sanktion.

Bemærk

Disse regler svarer til retsplejelovens regler om vederlag til offentlige og valgte forsvarere. Det betyder, at retspraksis om fastsættelse af vederlaget i straffesager i almindelighed kan anvendes som fortolkningsbidrag i administrative skatte- og afgiftsstraffesager.

Vederlaget fastsættes ved kendelse, der kan kæres til højere ret. Fristen for kære er 14 dage. Fristen regnes fra modtagelsen af byrettens kendelse. Se SKM2019.476.ØLR.

Vederlaget udredes forskudsvis af Skatteforvaltningen.

Indstilling til retten om fastsættelse af vederlaget

Når straffesagen er afsluttet, underretter Skattestyrelsen den ret, der har foretaget forsvarerbeskikkelsen, om udfaldet. Hvis den sigtede har accepteret et bødeforelæg, vedlægges en kopi af dette.

Den beskikkede forsvarer kan fremsende sit honorarkrav til Skattestyrelsen, der herefter videresender kravet til retten vedlagt Skattestyrelsens eventuelle bemærkninger. Alternativt kan forsvareren sende honorarkravet til retten med anmodning om godkendelse, og retten videresender herefter kopi til Skattestyrelsen med anmodning om bemærkninger.

Den valgte forsvarers vederlag

Sigtede kan altid selv skaffe sig bistand af en forsvarer. Dog vedkommer vederlaget til en valgt forsvarer normalt ikke det offentlige.

Afgørelse om fordeling af sagsomkostninger

Retten skal have de oplysninger, som er af betydning for fastlæggelsen af det offentliges regreskrav.

Det kan fx være

  • oplysninger om, at væsentlige forhold, der oprindelig blev betragtet som ansvarspådragende, er frafaldet efter møde med den beskikkede forsvarer, eller
  • væsentlige forhold efter møde er henført under mildere straffebestemmelser (grov uagtsomhed i stedet for forsæt).

Det skal også indstilles til retten, hvem (den skatte- eller afgiftspligtige/eller det offentlige) der efter Skattestyrelsens opfattelse skal udrede vederlaget til den beskikkede forsvarer.

Eksempel

En erhvervsdrivende havde vedtaget en bøde for overtrædelse af momsloven. Den beskikkede forsvarer fandt, at honoraret til forsvareren burde betales af det offentlige. Da den erhvervsdrivende havde vedtaget bøden, og da den erhvervsdrivende havde bedt om at få beskikket en forsvarer, blev han af både byret og landsret pålagt at betale omkostningerne. Se TfS 1995.357 ØLK.

Bemærk

Hvis sagen - efter møde - slutter med andet end en bøde (advarsel eller henlæggelse), er der ikke hjemmel til at indgå forlig om omkostningerne til forsvareren.

Størrelsen af salæret fastsættes i disse tilfælde af den ret, der har foretaget beskikkelsen. Kopi af afgørelsen sendes til retten. Udgangspunktet vil være, at sigtede ikke bliver pålagt omkostninger, medmindre de er forårsaget af sigtedes tilregnelige og retsstridige handlinger eller undladelser.

Se UfR 2000.413 VLK.

Hvis det efter mødet med Skattestyrelsens straffesagsenheder besluttes, at sagen skal anmeldes til politiet med henblik på indbringelse for domstolene, skal den ret, der har foretaget beskikkelsen, ikke underrettes herom, idet retten i forbindelse med domsafsigelse i straffesagen træffer beslutning om salæret til forsvareren.

Dækning af udlæg

Hvis det er nødvendigt for forsvareren at afholde udgifter til sagkyndig bistand, fx revisorbistand, indgår disse udgifter i sagsomkostningerne.

Eksempel

En beskikket forsvarer blev tillagt godtgørelse for udgifter til revisorbistand. Landsretten udtalte, at det er fast antaget i praksis, at en beskikket forsvarer, eventuelt efter rettens forudgående godkendelse, kan indhente den sagkyndige bistand, der er nødvendig for en forsvarlig udførelse af forsvarerens hverv. Se TfS 1990.501 VLK.

Statens regreskrav

En sigtet, der findes skyldig, har normalt pligt til at erstatte det offentlige de nødvendige sagsomkostninger, herunder salær til den beskikkede forsvarer. Se FORSVBIL § 5 og RPL § 1008. Se SKM2020.439.VLR, SKM2022.304.VLR ,SKM2022.457.VLR ►og SKM2023.432.ØLR◄. Dette gælder når den administrative straffesag sluttes med en bøde eller advarsel. Byretten har ved en kendelse afgjort, at sigtede skulle betale salæret til forsvareren i et tilfælde, hvor sagen blev afsluttet med en advarsel. Se SKM2016.617.BR. Se tilsvarende kendelse fra Østre Landsret i SKM2019.412.ØLR.

►Om fastsættelse af salær, se afsnittet nedenfor om Vejledende takster for salær i straffesager og fx SKM2023.60.ØLR og SKM2023.541.ØLR, der er omtalt i afsnit A.C.3.3.7.◄

Sagsomkostninger, der pålægges den sigtede eller som vedtages administrativt, kan inddrives efter samme regler som inddrivelse af bøder. Se FORSVBIL § 4, stk. 2.

Skatteforvaltningen kan således opkræve det beløb, som retten har fastsat til dækning af sagsomkostninger. Udgifter til tolkning i straffesager afholdes endeligt af staten, jf. § 2, stk. 1, i Justitsministeriets cirkulære nr. 104 af 7. juli 1989 om afholdelse af udgifter til tolkning. Se SKM2022.304.VLR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelser Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme
SKM2023.432.ØLR

►En administrativ skattestraffesag blev afsluttet ved, at T vedtog et bødeforlæg på 40.000 kr. 

Byretten tilkendte T's beskikkede forsvarer et salær på 5.670 kr. med tillæg af moms og afgjorde, at salæret skulle betales af det offentlige.

Skattestyrelsen kærede afgørelsen.

Landsretten fandt, at salæret endeligt skulle betales af T, idet der ikke sås at være omstændigheder, der gav grundlag for at fravige udgangspunktet i FORSVBIL § 5 jf. RPL § 1008, stk. 1.◄

SKM2022.457.VLR

I en administrativ straffesag havde T vedtaget en bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af skattekontrolloven.

Byretten tilkendte T’s beskikkede forsvarer 22.955 kr. i salær med tillæg af moms og afgjorde, at salæret skulle betales endeligt af statskassen.

Skattestyrelsen kærede salærafgørelsen med påstand om, at salæret til den beskikkede forsvarer skulle betales endeligt af T, når han havde erkendt at have overtrådt skattekontrolloven og vedtaget bøden. Desuden påstod Skattestyrelsen salærets størrelse nedsat under henvisning til, at der var tale om et forholdsvist ukompliceret forhold.

Landsretten nedsatte salæret til 18.000 kr. med tillæg af moms. Retten bemærkede, at efter en samlet vurdering af sagens karakter og omfang oversteg et tidsforbrug på 14,5 timer hvad en forsvarer med rimelighed kunne forvente at få honoreret af det offentlige.

Landsretten fandt ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om, at T efter sagens udfald endeligt skulle betale forsvarersalæret. Landsretten henviste i den forbindelse til forsvarerbistandslovens § 5, samt at der ikke var oplyst omstændigheder, som gav grundlag for at fravige udgangspunktet om, at T efter sagens udfald endeligt skulle betale salæret til sin beskikkede forsvarer, jf. RPL § 1008, stk. 1.

Nedsættelse af salær under henvisning til sagens karakter og omfang. Salæret skulle betales endeligt af T.

SKM2022.304.VLR

I en administrativ afgiftsstraffesag havde T vedtaget et bødeforelæg. Der havde i den administrative sag været udgifter til tolk.

Byretten tildelte forsvareren et salær på 8.950 kr. plus moms. Betalingen af salæret og udlægsgodtgørelsen til tolkning påhvilede ifølge byretten statskassen.

Skattestyrelsen kærede byrettens kendelse med påstand om, at salæret og udlægsgodtgørelsen skulle betales endeligt af T.

Landsretten ændrede byrettens kendelse, således at T skulle betale salæret. T frifandtes for påstanden om, at han også skulle betale forsvarerens udlæg til tolkning under henvisning til Justitsministeriets cirkulære om udgifter til tolkning i straffesager, hvorefter udgifter til tolkning afholdes endeligt af statskassen.

Udgifter til tolkning afholdes endeligt af staten.

SKM2022.102.ØLR

I en administrativ afgiftsstraffesag havde Skattestyrelsen sendt tiltalebegæring til politiet, idet sagen ikke kunne afsluttes administrativt. Før straffesagen var afsluttet, anmodede Ts forsvarer om salær for arbejde til dags dato.

Byretten tildelte forsvareren et salær på 20.137,50 kr. plus moms.

Skattestyrelsen kærede byrettens kendelse med påstand om, at spørgsmålet om fastsættelse af salær samt hvem, der skal betale salæret, først kan afgøres, når straffesagen er afsluttet.

Landsretten ophævede byrettens kendelse. Efter sagens omfang og karakter fandtes der ikke ud fra de foreliggende oplysninger i sagen at have været grundlag for tilkendelse af salær til den beskikkede forsvarer forud for straffesagens afslutning.

Tilkendelse af salær sker efter straffesagens afslutning.

SKM2021.436.VLR

I en administrativ straffesag blev T tildelt en advarsel.

Byretten tilkendte T’s beskikkede forsvarer salær og afgjorde, at salæret skulle betales af statskassen.

Skattestyrelsen kærede salærkendelsen med påstand om, at salæret til den beskikkede forsvarer endeligt skal betales af T.

Landsretten ændrede byrettens afgørelse, så T endeligt skulle afholde salæret. Landsretten fandt, at den tildelte advarsel er en sanktion tildelt i medfør af en analogi af RPL § 900.

T, hvis sag blev sluttet med en advarsel, blev pålagt at betale salæret til sin beskikkede forsvarer.

Landsretten fandt, modsat forsvarerens opfattelse i kæresvarskriftet, at Skattestyrelsen har hjemmel til at afslutte en administrativ straffesag med en advarsel.

Se også SKM2019.412.ØLR, der er nævnt nedenfor.

 SKM2020.439.VLR

T vedtog et administrativt bødeforlæg på 15.000 kr. for grov uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven.

Byretten fastsatte salær på 12.425 kr. med tillæg af moms, som skulle betales af det offentlige.

Kendelsen blev kæret af Skattestyrelsen med påstand om, at salæret betales endeligt af T.

Landsretten stadfæstede med hensyn til salærets størrelse, men ændrede byrettens afgørelse, således at T skulle betale salæret. Der var ikke oplyst omstændigheder, som gav grundlag for at fravige udgangspunktet om, at det offentlige skal have regresret overfor T i samme omfang, som der efter de gældende regler i retsplejeloven består regresret for det offentlige overfor en sigtet.

 
SKM2019.476.ØLR

I en administrativ straffesag havde byretten ved kendelse den 9. maj 2019 tillagt T’s forsvarer et salær på 19.585,80 kr. med tillæg af moms.

Den 9. maj sendte retten kendelsen til politiet. Den 20. maj afviste politiet at betale salæret under henvisning til, at salærmeddelelsen vedrørte Skattestyrelsen.

Den 2. august modtog Skattestyrelsen elektronisk kopi af salærmeddelelsen. Grundet visitering og afholdelse af ferie gjorde den ansvarlige sagsbehandler sig først bekendt med salærmeddelelsen den 19. august 2019. Skattestyrelsen kærede salærmeddelelsen.

Landsretten afviste kæremålet, allerede fordi kære ikke var iværksat 14 dage efter, at Skattestyrelsen den 2. august 2019 var blevet orienteret om byrettens salærfastsættelse.

 
SKM2019.412.ØLR

I en administrativ straffesag havde T modtaget en advarsel for overtrædelse af skattekontrolloven.

Byretten fastsatte forsvarersalær på 13.966 kr. med tillæg af moms, som skulle betales endeligt af det offentlige.

Landsretten fastholdt salærets størrelse, men pålagde T at betale salæret til den beskikkede forsvarer. Landsretten henviste til, at en sådan advarsel er en sanktion, og at der ikke var oplyst omstændigheder, der gav anledning til at fravige udgangspunktet i FORSVBIL § 5, jf. RPL § 1008, stk. 1.

 
SKM2018.135.ØLR

T vedtog et bødeforelæg på 45.000 kr. i en administrativ skattestraffesag. Normalbøden ville udgøre 95.000 kr., men blev nedsat på grund af, at den ansvarspådragende unddragelse blev reduceret og formildende omstændigheder.

Byretten pålagde det offentlige endeligt at udrede salæret til den beskikkede forsvarer.

Landsretten bemærkede, at T havde vedtaget et bødeforelæg vedrørende skatteunddragelse for et betydeligt beløb og var derfor som udgangspunkt pligtig til at erstatte det offentlige udgifter til forsvarerbistand, jf. FORSVBIL § 5 jf. RPL § 1008, stk. 1. Uanset at omfanget af skatteunddragelsen blev reduceret beløbsmæssigt i forhold til den oprindelige sigtelse, og at skattemyndigheden anså, at der forelå formildende omstændigheder, fandtes der ikke at foreligge sådanne omstændigheder som nævnet i RPL § 1008,stk. 4.

Landsretten pålagde herefter T at betale salæret til den beskikkede forsvarer.

 
SKM2014.628.ØLR

A havde vedtaget et bødeforelæg for grov uagtsom skatteunddragelse. A var enig i den talmæssige opgørelse. Normalbøden var nedsat fra 294.865 kr. til 200.000 kr., da A havde betalt de unddragne skatter.

Byretten pålagde det offentlige endeligt at udrede salæret til den beskikkede forsvarer.

SKAT kærede kendelsen.

A påstod i landsretten, at der var så langt mellem den oprindelige sigtelse, som han havde forstået vedrørte forsætlige unddragelser af skat og arbejdsmarkedsbidrag, og sagens udfald, at omkostningerne endeligt skulle afholdes af det offentlige.

Landsretten gav SKAT medhold i, at salæret endeligt skulle udredes af A. Bødeforelægget fandtes i overensstemmelse med den af SKAT rejste sigtelse og foretagne vurdering af sagen.

 

Byretsdomme

SKM2016.617.BR

Sagen, der drejede sig om ikke angivet moms, blev sluttet med en advarsel.

Byretten pålagde den sigtede at betale salæret til sin beskikkede forsvarer.