Dato for udgivelse
20 Mar 2024 14:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Jun 2023 09:44
SKM-nummer
SKM2024.181.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-35341/2021-RAN
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indberetning, regulering og efterangivelse + Angivelse og betaling
Emneord
Skattepligtig indkomst, udeholdt omsætning
Resumé

En skatteyder skulle beskattes af maskeret udlodning som følge af, at skatteyderens selskab havde haft udeholdt omsætning. 

Sagen blev sambehandlet med sagerne BS-35001/2021-RAN, BS-35128/2021-RAN, BS-35147/2021-RAN.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.A.2.2

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten, j.nr. 15-1276295, ej offentliggjort

Appelliste

Sag BS-35341/2021-RAN

Parter

A

(advokat René Bjerre)

mod

Skatteministeriet Departementet

(advokat Malthe Gade Jeppesen)

Denne afgørelse er truffet af dommer Astrid Lohmann Knudsen.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 17. september 2021.

A har nedlagt påstand om, at hans skatteansættelse for indkomståret 2012 skal nedsættes med 307.603 kr., subsidiært at sagen skal hjemvises til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

Skatteministeriet Departementet har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen drejer sig om, hvorvidt der er grundlag for at beskatte A af maskeret udlodning med 307.603 kr. i udeholdt omsætning i selskabet G1-virksomhed.

Sagen er sambehandlet med BS-35128/2021, BS-35147/2021 og BS-35001/2021. 

Oplysningerne i sagen

IA, er A's (red.familiebetegnelse.nr.1.fjernet) der drev enkeltmandsvirksomheden G7-virksomhed v/IA fra 1. oktober 1984 til 15. september 2007.

IA har desuden været hovedanpartshaver i selskabet G4-virksomhed. Selskabet blev stiftet den 8. februar 2007 og A var fra stiftelsen registreret som direktør i selskabet. Det fremgår af udskrift fra Erhvervsstyrelsen, at det den (red.dato.nr.5.fjernet) er registreret, at A er fratrådt som direktør pr. 30. december 2011. Den 22. februar 2012 blev det registeret, at han på ny indtrådte som direktør og den 1. marts 2012 blev det registeret, at han den 22. februar 2012 på ny fratrådte. Selskabet blev opløst den (red.dato.nr.6.fjernet).

De fire sambehandlede sager involverer ud over G4-virksomhed selskaberne i en koncern, hvor A var hovedaktionær, og som bestod af selskaberne G1-virksomhed og datterselskaberne G2-virksomhed og G3-virksomhed.

G1-virksomhed blev stiftet den (red.dato.nr.1.fjernet), og A har siden (red.dato.nr.1.fjernet) været registreret som direktør i selskabet.

Datterselskabet G2-virksomhed blev stiftet den (red.dato.nr.2.fjernet) og var 100 % ejet af G1-virksomhed. G2-virksomhed blev opløst den (red.dato.nr.3.fjernet) af skifteretten som følge af manglende regnskabsaflæggelse. G2-virksomhed’ datterselskab, G3-virksomhed, blev også stiftet den (red.dato.nr.2.fjernet). G3-virksomhed indsendt ikke regnskab eller selvangivelse for selskabets første og eneste regnskabsår, og selskabet blev opløst den (red.dato.nr.4.fjernet).

IA har været beskæftiget i G2-virksomhed og G3-virksomhed og haft prokura til G3-virksomhed’ bankkonto.

SKAT har anset driften i G4-virksomhed for videreført i G2-virksomhed.

Af Landsskatterettens afgørelse af 17. juni 2021 fremgår det:

"

Klager:

A

Klage over:

SKAT’s afgørelse af 21. januar 2015

Cpr-nr.:

...11

Klagepunkt

SKAT’s afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2012

Udlodning fra G1-virksomhed

307.603 kr.

0 kr.

307.603 kr.

Møde mv.

Der har været afholdt møde mellem klageren, klagerens repræsentant og Skatteankestyrelsens sagsbehandler, ligesom repræsentanten har udtalt sig ved et møde med Landsskatteretten.

Faktiske oplysninger

Klageren er beskæftiget indenfor (red.branchebeskrivelse.nr.1.fjernet), og udøver sine aktiviteter gennem deltagelse og medejerskab i en række selskaber, hvorefter han gennem sit holdingselskab G1-virksomhed ejer 50% eller nom. 62.500 kr. i moderselskabet G5-virksomhed og mindst 40% i dettes datterselskab G6-virksomhed.

Ud over (red.branchebeskrivelse.nr.1.fjernet) har klageren også fra indkomståret 2012 udøvet handel med primært sølvskrot, guld, brugskunst og antikviteter gennem Holdingselskabet G1-virksomhed’ datterselskaber G2-virksomhed og G3-virksomhed (sidstnævnte er opløst i indkomståret 2013 grundet manglende regnskabsaflæggelse).

Disse aktiviteter er forestået af klagerens (red.familiebetegnelse.nr.1.fjernet), som i mange år har drevet forretning med antikviteter og brugskunst, senest gennem sit selskab G4-virksomhed. Der er primært tale om opkøb og salg af sølv, og i mindre omfang guld bestemt til omsmeltning, samt antikviteter og brugskunst m.m.

I forbindelse med afviklingen af aktiviteterne i G4-virksomhed, hvor klageren var registreret som direktør fra den 8. februar 2007 til den 31. december 2011, og igen én dag den 22. februar 2012, blev en del aktiver ifølge SKAT overdraget via klageren og G1-virksomhed til G2-virksomhed, i hvilket selskab G4-virksomhed’ aktiviteter reelt er blevet videreført.

Sagen er opstået i forbindelse med en kontrol af skatteansættelserne for indkomståret 2012 for selskaberne G2-virksomhed og G3-virksomhed, og de ændringer som fremgår af nærværende sag, er dels affødt af denne kontrol, dels et resultat af gennemgangen af mellemregningerne mellem klageren og selskaberne G5-virksomhed og dettes datterselskab G6-virksomhed.

Selskabet G2-virksomhed har i løbet af regnskabsåret 2012 indkøbt og fratrukket varekøb vedrørende guld, brugskunst og antikviteter, som efter SKAT’s overbevisning ikke er registreret som videresolgt, og som ikke indgår i selskabets ultimo lager pr. 30. september 2012.

SKAT har anset, at der foreligger et uregistreret varesalg for ikke under 307.603 kr. Som selskabets ultimative ejer er dette merprovenu anset for tilgået klageren som maskeret udbytte.

SKAT har foretaget en registrering af vareflow og pengestrømme i datterselskabet G2-virksomhed, herunder med dets 100 % ejede datterselskab G3-virksomhed.

Samhandelen har efter det oplyste været tilrettelagt således, at indkøbet, som primært består af sølv, er sket i G2-virksomhed’ regi, primært fra private og auktionshuse. Indkøbene blev puljet og videresolgt til datterselskabet G3-virksomhed, som umiddelbart efter videresolgte det til omsmeltning.

Det fremgår af SKAT’s kortlægning, at 99% af G2-virksomhed’ omsætning er solgt og faktureret til datterselskabet G3-virksomhed, og at salgene jf. afregningsbilagene udelukkende omfatter sølv med forskellig renhed.

Af G3-virksomhed’ salgsfakturaer, som er indkaldt fra 3. mand, fremgår det, at datterselskabet i mindre omfang primo året også har videresolgt guld til 3. mand.

Af købsbilagene i G2-virksomhed fremgår det, at der udover indkøb af sølv, i årets løb også er indkøbt en del guld, brugskunst og antikviteter.

Af selskabets lageropgørelse pr. 30. september 2012 fremgår det endvidere, at der ikke fandtes lager af guld, brugskunst og antikviteter udover, hvad der måtte være indeholdt i det uspecificerede restlager fra G4-virksomhed og under betegnelsen "dødsbo m.v.":

Ultimo pr. 30/9 2012 har selskabet opgjort sit varelager således:

Dødsbo og andet indbo købt 1/3 - 30/9 2012                              29.500 kr.

Rest værdi af lager købt samlet fra G4-virksomhed                     63.500 kr.

Diverse sølvbestik/korpus 81,1 kg. à  4.000,- kr./kg.                  324.420 kr.

                                                                                                _            417.420 kr.

SKAT’s afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens indkomst for indkomståret 2012 med i alt 307.603 kr. vedrørende maskeret udlodning.

Udlodning fra G1-virksomhed

SKAT har begrundet ændringerne således:

"(…)

SKAT har registreret G2-virksomhed’s indkøb og salg i regnskabsåret og kan konstatere, at der i årets løb er indkøbt mere guld, antik og brugskunst end der er solgt eller lagerført ultimo.

Der er således indkøbt:

Guld                                                                       188.556 kr.

Antik og brugskunst m.v.      248.292 kr.        436.848 kr.

Bogført salg eller beholdning af guld, antik og brugskunst kan delvist være indeholdt i følgende beløb:

Varesalg private                                            

-515 kr.

"Dagens salg" iflg. røde dags dato bons

-27.885 kr.

WEB salg

-7.845 kr.

Varelager pr. 30/9 2012 iflg. Selskabets opgørelse indeholder "dødsbo og andet køb"   -29.500 kr.

Restlager ultimo fra G4-virksomhed iflg. selskabets opgørelse                                       -63.500 kr.

Indkøbt guld og andre effekter som anses for solgt                                                         307.603 kr.

Da dette salg ikke er registreret i bogføringen hos G2-virksomhed tillægges det selskabets indkomst jf. Statsskattelovens § 4, og anses derefter udloddet til dig som selskabets ultimative hovedaktionær gennem moderselskabet G1-virksomhed.

SKAT anser det ikke for dokumenteret, at der er tale om ukurante varer, idet de forudsætningsvis er indkøbt indenfor 6 måneder ligesom en del af emnerne består af guld, der ikke svinger voldsomt i pris.

SKAT har ikke forholdt sig specielt til avancens størrelse, idet vi finder der reelt er tale om manglende indtægtsføring af varesalg - ikke om fastsættelse af avancen.

Til de i advokat OA’s indsigelse af 28/8 2014 fremførte bemærkninger, har SKAT følgende kommentar.

SKAT’s opgørelser af selskabets uregistrerede varesalg tager udgangspunkt i selskabets egne lageropgørelser primo og ultimo, og i den fremlagte dokumentation for selskabets køb og salg. Det er herved specifikt påvist, at der er indkøbt guld, brugskunst og antikviteter i det anførte omfang, og som ikke er bogført som varesalg eller varelager.

Der er endvidere tale om selskabets første regnskabsår, startende den 23/2 2012, hvorfor en eventuel forskydningsdifference primo ikke vil kunne forekomme.

Advokatens beskrivelse af forretningsgangen omkring til- og afgange fra lageret tilfører ikke sagen nye oplysninger.

SKAT fastholder derfor, at der er konstateret et uregistreret salg af guld, brugskunst og antikviteter på ikke under 307.603 kr.

(…)"

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at skatteansættelsen for indkomståret 2012 nedsættes med i alt 307.603 kr.

Repræsentanten har under sagens behandling hos SKAT anført følgende:

"(…)

Selskabets advokat har anført, at der kan have været indkøbt ukurante varer som er kasseret. Han har endvidere gjort gældende, at priserne på de emner, som selskabet forhandler, svinger meget og dermed også i avance, og at SKAT ikke har hjemmel til at kritisere en avances størrelse.

Selskabets advokat har videre i indsigelse af 28/8 2014 meddelt følgende, idet han har henvist til sin indsigelse over forslag til ændring af skatteansættelsen for G2-virksomhed:

"Der er ikke foretaget noget uregistreret salg i G2-virksomhed". og videre i indsigelsen til G2-virksomhed, hvortil der er henvist:

"G2-virksomhed anvender et almindeligt lagersystem som regnskabsprincip.

Ved køb af blandede effekter, for f.eks. kr. 60.000 lagerføres disse til kostpris. Sælges der effekter for kr. 50.000 nedskrives restlagerværdien med dette beløb.

De resterende effekter, der står lagerført til kr. 10.000 vil jo imidlertid have en væsentlig større værdi - ellers var der samlet set ingen avance.

Denne merværdi indtægtsføres og beskattes ved salg.

Forholdet kan medføre en forskydning af beskatningen, men princippet er gængs praksis indenfor branchen.

SKAT’s regneeksempler er således misvisende.

Jeg bemærker videre, at SKAT’s oplysninger om varesalg i G3-virksomhed fremtræder ukorrekte.

I regnskabsudkast for G3-virksomhed for perioden 23. februar 2012 til 30. september 2012 er anført en samlet omsætning på kr. 7.153.203, fordelt på sølv med moms kr. 3.421.708, sølv uden moms kr. 3.644.319 og guld kr. 87.176.

Der har således i G3-virksomhed været et salg cirka kr. 1.000.000 større end angivet af SKAT.

SKAT’s opfattelse kan således ikke tiltrædes.

SKAT’s opfattelse er reelt udtryk for, at der er sket en strafbar overtrædelse af skattereglerne.

Jeg skal derfor opfordre SKAT til at indgive en politianmeldelse, således at de faktuelle forhold kan blive klarlagt."

Klagerens repræsentant har den 8. juli 2019 fremsendt yderligere bemærkninger således:

"(…)

Det bestrides som anført ovenfor, at der er foretaget uregistrerede salg af et ekstra varelager fra G4-virksomhed i G2-virksomhed. Det bestrides på denne baggrund, at der er hjemmel til at gennemføre beskatning af maskeret udlodning hos A af et uregistreret salg i selskaberne.

(…)"

Retsmøde

Ved retsmødet i Landsskatteretten gjorde repræsentanten desuden gældende, at der ikke er afhændet antik og guld ud over det i regnskabet opgjorte.

SKAT’s opgørelse er fejlbehæftet og baseret på misforståelser af sagens faktum og fejlkvalifikation af de foretagne indkøb.

Bevisbyrden for, at der foreligger indtægter ud over de selvangivne, påhviler SKAT, som ikke har løftet denne. Der er således ingen dokumentation for "sort" salg.

Skattestyrelsen indstillede på retsmødet afgørelsen stadfæstet.

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4. Udgifter, som er nødvendige for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, litra a.

Alt, hvad der af selskaber udloddes til aktionærer medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier. Det fremgår af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Landsskatteretten har ved afgørelse af d.d. i sammenholdt sag vedrørende G1-virksomhed fundet, at selskabet er rette indkomstmodtager af indtægter, som anses for udeholdt omsætning med 307.603 kr. Der henvises til sagsnr. 15-1376374.

Det påhviler klageren som hovedaktionær at godtgøre, at den udeholdte omsætning i selskabet ikke er tilgået ham. Der kan henvises til Højesterets dom af 15. januar 2008, offentliggjort i SKM2008.85.H og Østre Landsrets dom af 4. juni 2010, offentliggjort i SKM2010.350.ØLR.

Klageren har ikke godtgjort eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at den udeholdte omsætning ikke er tilgået ham.

Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen."

Parternes synspunkter

A har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der ikke har været udeholdt omsætning for 307.603 kr. i G1-virksomhed i 2012. Der er ikke baggrund for at beskatte A af maskeret udlodning.

A har nærmere gjort gældende, at G1-virksomhed´s datterselskab, G2-virksomhed, ikke har afhændet guld, brugskunst og antikviteter for yderligere 307.603 kr. i 2012.

A har henvist til argumentationen i G2-virksomhed´s sag under afsnittet "Uregistreret indtægt fra salg af guld, brugskunst og antikviteter.

Skatteministeriet Departementet har til støtte for sin påstand gjort gældende, at A skal beskattes af maskeret udlodning fra G1-virksomhed på i alt 307.603 kr.

Det følger af ligningslovens § 16 A, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer. Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til kapitalejerne, jf. § 16 A, stk. 2, nr. 1. Skattepligtigt udbytte omfatter udbytte, uanset i hvilken form det fremtræder, og uanset om der er tale om deklareret udbytte eller maskeret udbytte.

A var direktør og eneanpartshaver i G1-virksomhed og dermed også ultimativ ejer af datterselskabet G2-virksomhed jf. udskrifter fra CVR-registret (bilag 2 og 3 i sag BS-35341/2021, A).

Som beskrevet i afsnit 3.2 har G2-virksomhed haft et uregistreret varesalg på mindst 307.603 kr. i perioden 2. marts til 30. september 2012. Omsætningen, som altså ikke indgår i selskabet, må derfor anses for udloddet til A som ultimativ anpartshaver i G2-virksomhed.

Det påhviler A som eneanpartshaver og direktør i G1-virksomhed at godtgøre, at den udeholdte omsætning i datterselskabet G2-virksomhed, ikke er tilgået ham, jf. SKM2008.85.H og SKM2010.350.ØLR.

Denne bevisbyrde har A ikke løftet.

Som Skatteministeriet forstår stævningen, støtter A udelukkende sin påstand på, at G2-virksomhed ikke skal beskattes af et uregistreret varesalg, og ministeriet henviser derfor i det hele til argumentationen i afsnit 3.2, ovenfor.

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

A var direktør og eneanpartshaver i G1-virksomhed og dermed også ultimativ ejer af datterselskabet G2-virksomhed.

Retten har i sagen BS-35001/2021, der er sambehandlet med denne sag, fundet, at der i G2-virksomhed har været et uregistreret varesalg på 307.603 kr. i perioden fra 2. marts til 30.september 2012.

Det påhviler A som eneanpartshaver og direktør i G1-virksomhed at godtgøre, at denne udeholdte omsætning i datterselskabet G2-virksomhed, ikke er tilgået ham.

Denne bevisbyrde har A ikke løftet.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages derfor til følge.

Sagens genstand er opgjort til 153.802 kr.

Efter sagens udfald skal sagsøgeren betale sagsomkostninger til sagsøgte.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb, herunder, at sagen har været sambehandlet med tre andre sager og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 15.000,00 kr.

Skatteministeriet Departementet er ikke momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet Departementet frifindes.

A skal til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 15.000 kr.

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.