Dato for udgivelse
05 mar 2024 15:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 nov 2023 13:21
SKM-nummer
SKM2024.134.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-24174/2022-OLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indberetning, regulering og efterangivelse + Virksomheder + Personlig indkomst
Emneord
Aktionærlån, hævninger, mellemregningskonto
Resumé

Byretten havde fastslået, at skatteyderen var skattepligtig af en række hævninger i sit selskab foretaget via en mellemregningskonto i medfør af ligningslovens § 16 E. 

For landsretten angik sagen, om tre lønudbetalinger fra selskabet, der var anvendt til delvis indfrielse af de beskattede aktionærlån, var sket kontant, eller om lønudbetalingerne var sket ved en overførsel af selskabets fordring på skatteyderen til skatteyderen selv. 

Landsretten udtalte, at hverken ordlyden af de fremlagte aftaler og lønsedler, indholdet af selskabets årsrapporter eller posteringsteksterne i bogføringen indikerede, at der var sket udbetaling af løn i andre værdier end kontanter. Landsretten fremhævede endvidere, at selskabet havde indberettet lønudbetalingerne til skattemyndighederne og indeholdt skat heraf. 

Landsretten fandt det på den baggrund ikke godtgjort, at lønudbetalingerne var sket i andre værdier end kontanter. 

Landsretten fandt derfor ikke grundlag for at nedsætte skatteyderens indkomst yderligere, end hvad Skatteministeriet havde anerkendt for byretten, og Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom (SKM2022.376.BR) i det omfang den var anket.  

Reference(r)

Ligningslovens § 16 E

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.B.3.5.3.3

Redaktionelle noter

Tidligere instans:

Delvis anke af SKM2022.376.BR

Landsskatteretten, j.nr. 17-0538610, ej offentliggjort

Appelliste

Sag BS-24174/2022-OLR (16. afdeling)

Parter

A

(advokat Christian Falk Hansen)

mod

Skatteministeriet  

(advokat Camilla Bjerg Ipsen)

Retten i Helsingør har den 27. maj 2022 afsagt dom i 1. instans (sag BS33003/2020-HEL).

Landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Dorthe Wiisbye og Thomas Smed (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande

Appellanten, A, har nedlagt påstand om principalt, at Skatteministeriet skal anerkende, at hans skatteansættelse for indkomståret 2013 nedsættes med 200.000 kr., og at skatteansættelsen for indkomståret 2014 nedsættes med 279.000 kr. Subsidiært har han nedlagt påstand om, at hans skatteansættelse for indkomstårene 2013 og 2014 hjemvises til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

Indstævnte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om stadfæstelse af dommen i det omfang, den er anket.

Forklaringer

Registreret revisor IA har afgivet supplerende forklaring.

IA har supplerende forklaret blandt andet, at inden Erhvervsstyrelsen udarbejdede sin vejledning af 8. september 2017 om udbyttebetaling i andre værdier end kontanter, havde foreningen "(red.brancheforening.nr.1.fjernet)" i et notat detaljeret beskrevet, hvorledes ulovlige aktionærlån skulle håndteres. Han fulgte indholdet af notatet fra (red.brancheforening.nr.1.fjernet) til punkt og prikke ved udlodningerne af udbytte i indkomstårene 2013 og 2014. Han fulgte samme fremgangsmåde i relation til den udlodning af udbytte på 381.000 kr. i indkomståret 2015, som Skatteministeriet godkendte forud for hovedforhandlingen i byretten.

Det var på baggrund af de da foreliggende oplysninger fra bogføringsprogrammet, at beløbet, der blev udloddet til A den 31. december 2013, blev fastsat til 200.000 kr. Baggrunden for at de samlede hævninger på mellemregningskontoen for indkomståret 2013 af SKAT er opgjort til 343.701,10 kr. kan være, at dette beløb tillige omfatter hævninger foretaget af IC samt renter, der er tilskrevet efterfølgende. Det samme gør sig gældende i relation til udlodningen på 60.000 kr. for indkomståret 2014. Uden yderligere undersøgelser er det ikke i dag muligt for ham at oplyse præcis, hvilke hævninger på mellemregningskontoen i 2013 og 2014 der er omfattet af udlodningerne, herunder af udlodningen på 219.000 kr. til IC for indkomståret 2014. Det er heller ikke muligt for ham at udpege, hvilke hævninger på mellemregningskontoen der er omfattet af den udlodning på 381.000 kr. for indkomståret 2015, som Skatteministeriet har godkendt.

Med den viden han har i dag, ville han nok have oprettet en separat mellemregningskonto til IC’s hævninger, uanset at hun og A bor sammen og har fælles økonomi.

Anbringender

Parterne har gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

For landsretten vedrører sagen i første række spørgsmålet om, hvorvidt A har godtgjort, at lønudbetalingerne til ham på henholdsvis 200.000 kr. den 31. december 2013 og 60.000 kr. den 30. juni 2014 samt lønudbetalingen til IC på 219.000 kr. den 30. juni 2014 er udtryk for, at selskabets daværende fordring på A er overført til ham som løn i andre værdier end kontanter.  

I bekræftende fald vedrører sagen i anden række, om disse dispositioner, herunder lønudbetalingen til IC, er skattefrie for A med den konsekvens, at hans skatteansættelse for 2013 og 2014 skal nedsættes.

Ordlyden af allongerne til A’s og IC’s ansættelseskontrakter indikerer ikke, at der er sket udbetaling af løn i andre værdier end kontanter. Dette gælder heller ikke ordlyden af deres lønsedler, hvor de omtvistede lønudbetalinger blot er anført som "ferieberettiget løn", uanset at A i juni 2014 også modtog løn i andre værdier end kontanter i form af fri bolig, fri bil og fri telefon. Ej heller indholdet af selskabets årsrapporter for 2013 og 2014 eller formuleringen af posteringsteksterne på A’s mellemregningskonto indikerer, at der er tale om udbetaling af løn i andre værdier end kontanter.

Endelig har G1-virksomhed indberettet de omtvistede udbetalinger til skattemyndighederne og har indeholdt A-skat heraf i det omfang, udbetalingerne ikke var omfattet af det årlige skattefrie fradrag.

Landsretten finder på denne baggrund, at A ikke har godtgjort, at der ved udbetalingerne på 200.000 kr. den 31. december 2013 og 60.000 kr. den 30. juni 2014 er sket udbetaling af løn til ham i andre værdier end kontanter.  

For så vidt angår udbetalingen af 219.000 kr. den 30. juni 2014 er denne udbetaling sket til IC. Allerede af denne grund er det heller ikke godtgjort, at denne udbetaling skal anses som udbetaling af løn i andre værdier end kontanter til A.

Herefter tager landsretten Skatteministeriets påstand om stadfæstelse af byrettens dom i det påankede omfang til følge.

Efter sagens udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 55.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet taget hensyn til sagens omfang og forløb.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes, for så vidt den er anket.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 55.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.