Dato for udgivelse
27 Feb 2024 16:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Dec 2023 15:58
SKM-nummer
SKM2024.112.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-23747/2021-KBH
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arv og gaver
Emneord
Gavebeskatning, realkreditbelåning, 15%-reglen
Resumé

Sagen drejede sig om værdiansættelsen af en ejendom, der var blevet overdraget fra et forældrepar til deres barn til en pris ifølge 15 %-reglen.

Skattestyrelsen fandt, at overdragelsen ikke kunne ske til den aftalte pris, fordi der forelå særlige omstændigheder som følge af bl.a. realkreditbelåning af ejendommen. Landsskatteretten gav ved afgørelse af 22. marts 2021 (j. nr. 20-0051920) parterne medhold i, at overdragelsen kunne ske ifølge 15 %-reglen.

Skatteministeriet indbragte Landsskatterettens afgørelse for domstolene, fordi der forelå særlige omstændigheder i form af realkreditbelåning. Sagen blev udsat på Højesterets sag nr. BS-40807/2022-HJR. Højesteret afsagde dom i denne sag den 30. november 2023 om stadfæstelse af landsrettens dom (SKM2022.497.VLR). 

Efter Højesterets dom tog sagsøgte bekræftende til genmæle over for ministeriets påstand. 

Reference(r)

Boafgiftslovens § 38, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.A.6.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten, j.nr. 20-0051920, offentliggjort

Appelliste

Parter

Skatteministeriet Departementet

(v/advokat Steffen Sværke)

mod

A

(v/advokat Michael Serup)

Denne afgørelse er truffet af dommer J. Stausbøll.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 21. juni 2021.

Skatteministeriet Departementet har nedlagt påstand:

Principalt:  A skal betale gaveafgift med 130.710 kr. med tillæg af rente efter boafgiftslovens § 38, stk. 1, for perioden fra den 17. april 2019, og indtil gaveafgiften betales.  

Subsidiært: A skal betale gaveafgift med 148.710 kr. med tillæg af rente efter boafgiftslovens § 38, stk. 1, for perioden fra den 17. april 2019, og indtil gaveafgiften betales.

Sagen har efter modtagelsen af svarskriftet været udsat på en afgørelse fra Højesteret, og A har efter Højesterets dom i sag BS40807/2022-HJR, taget bekræftende til genmæle.

Rettens begrundelse og resultat

Da A har anerkendt at skylde beløbet angivet i den principale påstand, afsiger retten dom efter Skatteministeriet Departementets påstand.

Efter sagens forløb og på baggrund af Højesterets omkostningsafgørelse i sag BS-40807/2022-HJR, finder retten, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.  

THI KENDES FOR RET:

A skal betale gaveafgift med 130.710 kr. med tillæg af rente efter boafgiftslovens § 38, stk. 1, for perioden fra den 17. april 2019, og indtil gaveafgiften betales.  

Sagens omkostninger ophæves.