Dato for udgivelse
06 feb 2024 06:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 nov 2023 11:06
SKM-nummer
SKM2024.67.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-11214/2023-ODE
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Indberetning, regulering og efterangivelse + Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
Emneord
Ekstraordinær ansættelse, personligt indkomst, maskeret udbytte, ordinær frist
Resumé

Retten fandt, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at indsætningerne ikke var skattepligtige for ham, eller at der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af hans overskud af virksomhed. Retten fandt desuden, at skatteyderen ikke var berettiget til fradrag for tab på anparter, og at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt. 

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 27

Skatteforvaltningslovens § 26

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2023-2, A.B.4.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landskatteretten, j.nr. 20-0095282, offentliggjort

Byrettens dom er anket til Østre Landsret.

Appelliste

A

(advokat Nis Stemann Knudsen)

mod

Skatteministeriet

(advokat Maria Norgil Donslund)

Denne afgørelse er truffet af dommer Karin Bøgh Pedersen.

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er modtaget den 28. februar 2023, har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at As skattepligtige indkomst skal nedsættes med 435.458 kr. for indkomståret 2014, med 392.638 kr. for indkomståret 2015, med 190.790 kr. for indkomståret 2016, med 385.390 kr. for indkomståret 2017 og med 757.136 kr. for indkomståret 2018.

A har subsidiært påstået sagen hjemvist til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse. 

Sagen drejer sig om Landsskatterettens afgørelse af 30. november 2022, som forhøjede As skattepligtige indkomst for indkomstårene 2014-2018.

Sagens nærmere omstændigheder

Det fremgår af Skattestyrelsens sagsnotat udarbejdet af sagsbehandler ML, at sagen blev opstartet i 2019, fordi A i 5 år havde haft selskaber, som var stiftet og så opløst, inden der var indsendt regnskaber. 

Efter at Skattestyrelsen den 30. marts 2020 sendte forslag til afgørelse til A, blev der den 27. maj 2020 afholdt møde mellem Skattestyrelsen og A. Det fremgår af Skattestyrelsens sagsnotat fra mødet, at der blev talt om, at det nok var bedst, hvis A fik noget ekstern hjælp, da han ikke selv kunne overskue situationen, og at fordi afgørelsen skulle være ude senest 30. juni 2020, hvilket ikke ville kunne nås, hvis A skulle have ekstern hjælp, blev det aftalt, at A skulle anmode om forlænget frist, hvis han så bort fra Skattestyrelsens frister.

I en mail af 2. juni 2020 fra A til Skattestyrelsen er anført, at A accepterede fristforlængelse som aftalt.

Skattestyrelsen traf afgørelse den 20. august 2020, der herefter blev påklaget til Landsskatteretten.

 

Den 30. november 2022 traf Landsskatteretten afgørelse i As sag vedrørende indkomstårene 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. Af afgørelsen fremgår blandt andet følgende:

". . .

Klagepunkt                    

Indkomståret 2014

Skattestyrelsens Klagerens Landsskatterettens

afgørelse

     opfattelse afgørelse

Forhøjelse af klagerens personlige indkomst med indsætninger fra G1-virksomhed, der anses 

som løn — punkt 1        

Forhøjelse af klagerens resultat

23.303 kr.

     0 kr.

  23.303 kr.

af virksomhed — punkt 5 

Forhøjelse af klagerens skatte- pligtige indkomst med indsæt-

86.635 kr. 

     0 kr. 

  86.635 kr.

ninger af kontanter — punkt 6 

Forhøjelse af klagerens skatte- pligtige indkomst med bank-

77.113 kr.

     0 kr. 

  39.000 kr.

indsætninger — punkt 7

155.020 kr. 

     0 kr. 

155.020 kr.

Forhøjelse af klagerens skatte- pligtige indkomst med indsæt-

ninger via Mobilbetaling — punkt 8 

Forhøjelse af klagerens aktieind- komst med ikke godkendt fradrag 

   6.500 kr. 

     0 kr.                6.500 kr.

for tab på aktier — punkt 11

Indkomståret 2015

Forhøjelse af klagerens personlige indkomst med indsætninger fra  G1-virksomhed der anses

125.000 kr. 

     0 kr.             125.000 kr.

som løn - punkt 1          

Forhøjelse af klagerens personlige indkomst med indsætninger fra  G2-virksomhed, der anses som 

351.490 kr. 

     0 kr. 

351.490 kr.

løn - punkt 2                  

Forhøjelse af klagerens skatte- pligtige indkomst med bankind-

   10.000 kr. 

     0 kr. 

  10.000 kr.

sætninger - punkt 7       

Forhøjelse af klagerens skatte- pligtige indkomst med indsæt-

   19.617 kr. 

     0 kr. 

  19.617 kr.

ninger via Mobilbetaling - punkt 8 

Indkomståret 2016

Forhøjelse af klagerens personlige indkomst med indsætninger fra  G1-virksomhed, der anses

   11.531 kr. 

     0 kr. 

  11.531 kr.

som løn - punkt 1          

Forhøjelse af klagerens personlige indkomst med indsætninger fra  G2-virksomhed, der anses

   38.922 kr. 

     0 kr. 

  38.922 kr.

som løn - punkt 2          

Forhøjelse af klagerens skatte- pligtige indkomst med bankind-

   25.000 kr. 

     0 kr. 

  25.000 kr.

sætninger - punkt 7       

 174.406 kr. 

     0 kr. 

 174.406 kr.

Forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst med indsætninger via 

Mobilbetaling - punkt 8                            15.462 kr. 

Indkomståret 2017

Forhøjelse af klagerens personlige indkomst med indsætninger fra  G3-virksomhed, der anses som 

     0 kr. 

  15.462 kr.

løn - punkt 3                                               357.247 kr.    150.000 kr. 

  357.247 kr.

Forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst med bankindsætning fra 

G4-virksomhed - punkt 7                          100.000 kr.       0 kr. 

  100.000 kr.

Forhøjelse af klagerens skattepligtige

indkomst med indsætninger via 

Mobilbetaling - punkt 8  

Gevinst ved salg af aktier- punkt

   46.066 kr. 

     0 kr. 

   46.066 kr.

11                                      

Indkomståret 2018

Forhøjelse af klagerens personlige indkomst med indsætninger  fra G3-virksomhed, der anses

   32.077 kr. 

     0 kr. 

   32.077 kr.

som løn - punkt 3          

Forhøjelse af klagerens personlige indkomst med indsætninger fra G5-virksomhed, der anses

   471.647 kr.

  150.000 kr.

  471.647 kr.

som løn - punkt 4          

   229.037 kr.    100.000 kr. 

  229.037 kr.

Forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst med indsætninger

af kontanter - punkt 6                               17.150 kr.           0 kr. 

Forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst med bankindsætninger - 

    17.150 kr.

punkt 7                                                         256.614 kr.       0 kr. 

Forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst med indsætninger

  256.614 kr.

via Mobilbetaling - punkt 8                      32.688 kr.          0 kr. 

    32.688 kr.

Faktiske oplysninger

Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR, at klageren den 3. september 2004 har stiftet G6-virksomhed, cvr. nr. (red.cvrnr.nr1.fjernet), med en kapital på 125.000 kr., der blev indbetalt kontant til kurs 104. Selskabet blev tvangsopløst den 25. marts 2013 på baggrund af en anmodning om opløsning efter selskabslovens § 255, der blev sendt til skifteretten i Y1-by den 5. februar 2013. Klageren har været direktør i G6-virksomhed, cvr. nr. (red.cvrnr.nr1.fjernet). Selskabet har været registreret med branchekode "(red.branchekode.nr1.fjernet)". Selskabets formål har været at eje anparter i G7-virksomhed samt andre fremtidige datterselskaber og associerede selskaber samt investeringer i øvrigt. Klageren har den 20. december 2010 sammen med en anden person stiftet G8-virksomhed

ApS, cvr. nr. (red.cvrnr.nr2.fjernet). Selskabet er stiftet med en kapital på 80.000 kr., der blev indbetalt kontant til kurs 107,81. Selskabet blev tvangsopløst den 4. oktober 2013 på baggrund af en anmodning om opløsning efter selskabslovens § 225, der blev sendt til skifteretten i Y1-by den 22. august 2013. Klageren har været ejer af 50 % af anparterne i selskabet og direktør i selskabet. Selskabet har været registreret med branchekode "(red.branchekode.nr2.fjernet)". Selskabets formål har været køb og salg og hermed beslægtet virksomhed.

Klageren har den 13. februar 2012 stiftet G9-virksomhed, cvr. nr. (red.cvrnr.nr3.fjernet), med en kapital på 80.000 kr., der blev indbetalt kontant til kurs 100. Selskabet blev tvangsopløst den 17. marts 2014 på baggrund af en anmodning om opløsning efter selskabslovens § 225, der blev sendt til skifteretten i Y1-by den 3. februar 2014. Klageren har været ejer af 100 % af anparterne og direktør i G9-virksomhed. Selskabet har været registreret med branchekode "(red.branchekode.nr3.fjernet)". Selskabets formål har været at drive virksomhed med køb, salg og udleje af motorkøretøjer og hermed beslægtet virksomhed.

Det fremgår af CVR, at klageren den 1. april 2014 har stiftet G1-virksomhed, cvr. nr. (red.cvrnr.nr4.fjernet), med en kapital på 50.000 kr., der er indbetalt kontant til kurs 100. Selskabet er blevet tvangsopløst den 1. marts 2016 på baggrund af en anmodning om opløsning efter selskabslovens § 225, der blev sendt til skifteretten i Y1-by den 27. januar 2016. Klageren har været ejer af 100 % af anparterne og direktør i selskabet. Selskabet har været registreret med branchekode "(red.branchekode.nr4.fjernet)". Selskabets formål har været salg af tøj og konsulentydelser og hermed beslægtet virksomhed.

Klageren har den 9. februar 2015, sammen med G10-virksomhed, stiftet G2-virksomhed, cvr. nr. (red.cvrnr.nr8.fjernet), med en kapital på 50.000 kr., der er indbetalt kontant til kurs 100. Selskabet er blevet tvangsopløst den 23. februar 2017 på baggrund af en anmodning om opløsning efter selskabslovens § 225, der er blevet sendt til skifteretten i Y1-by den 14. januar 2017. Klageren har været ejer af 50 % af anparterne i selskabet og direktør i selskabet. Selskabet har været registreret med branchekode "(red.branchekode.nr5.fjernet)". Selskabets formål har været at drive handel og hermed beslægtet virksomhed.

Klageren har den 17. oktober 2016 stiftet selskabet G3-virksomhed cvr. nr. (red.cvrnr.nr5.fjernet), med en kapital på 1 kr., der er indbetalt kontant til kurs 100. Selskabet er blevet tvangsopløst den 6. juni 2018 på baggrund af en anmodning om opløsning efter selskabslovens § 225, der er blevet sendt til skifteretten i Y1-by den 25. april 2018. Klageren har været ejer af 100 % af kapitalen i selskabet og direktør i selskabet. Selskabet har været registreret med branchekode: "(red.branchekode.nr2.fjernet)". Selskabets formål har været at sælge tøj med logo og firmagaver.

Klageren har den 29. maj 2018 stiftet G5-virksomhed, cvr. nr. (red.cvrnr.nr6.fjernet), med en kapital på 50.000 kr., der er indbetalt kontant til kurs 100 Selskabet er blevet tvangsopløst den 26. juni 20198 på baggrund af en anmodning om opløsning efter selskabslovens § 225, der er blevet sendt til skifteretten i Y1-by den 22. maj 2019. Klageren har været ejer af 100 % af anparterne og direktør i selskabet. Selskabet har været registreret med branchekode: "(red.branchekode.nr6.fjernet)." Selskabets formål har været handel med gaveartikler og tøj samt andet dermed beslægtet virksomhed.

Klageren har den 15. maj 2013 startet enkeltmandsvirksomheden G11-virksomhed

Due Albrektsen, cvr.nr. (red.cvrnr.nr7.fjernet). Klageren har lukket virksomheden igen den 17. april 2014. Virksomheden har været momsregistreret i perioden fra 15. maj 2013 til 17. april 2014. Virksomheden har været registreret med branchekode "(red.branchekode.nr7.fjernet)".

Det fremgår af klagerens personlige skatteoplysninger for indkomståret 2014, at han ikke har selvangivet resultat af virksomhed og ingen lønindkomst har haft.

Det fremgår af klagerens personlige skatteoplysninger for indkomståret 2015, at han fra 1. april 2015 til 31. december 2015 har været ansat hos G12-virksomhed, der for perioden har indberettet A-indkomst for klageren på 239.190 kr.

Af klagerens personlige skatteoplysninger for indkomståret 2016 fremgår det, at klageren fra 1. januar 2016 - 31. oktober 2016 har været ansat hos G12-virksomhed, der for perioden har indberettet A-indkomst for klageren på 223.547 kr.

Det fremgår af klagerens personlige skatteoplysninger for indkomståret 2017, at han fra 1. januar 2017 til 28. februar 2017 har været ansat hos G13-virksomhed, der for indkomståret har indberettet A-indkomst på 35.905 kr.

Af klagerens personlige skatteoplysninger for 2018 fremgår det, at klageren fra 1. januar 2018 til 31. marts 2018 har været ansat hos G14-virksomhed, der for perioden har indberettet A-indkomst for klageren på 84.949 kr. Fra marts 2018 til december 2018 har klageren ingen indkomst haft eller selvangivet.

Ifølge klagerens personlige skatteoplysninger for indkomstårene 2014 - 2018 har han ikke været ejer eller bruger af biler i indkomstårene.

Det fremgår, at Skattestyrelsen på baggrund af klagerens personlige skatteoplysninger for indkomstårene 2014 - 2018 har beregnet klagerens privatforbrug således:

Indkomstår                                                Beregnet privatforbrug

2014                                                                          -87.910 kr.

2015                                                                          -14.616 kr.

2016                                                                          -42.492 kr.

2017                                                                          -50.312 kr.

2018                                                                          145.306 kr.

På baggrund heraf har Skattestyrelsen den 12. november 2019 anmodet klageren om at fremsende:

•        Bemærkninger til det beregnede privatforbrug for indkomstårene 2014 til 2018.

•        Oplysninger om de faktisk afholdte private udgifter ved udfyldelse af vedlagte skemaer, hvor udgifterne er opført i hovedposter.

•        Samtlige kontoudtog for klagerens konti for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2018.

•        Dokumentation for tab på aktier, som klageren har fratrukket med 125.000 kr. for indkomståret 2014, 50.000 kr. for indkomståret 2016 og 50.000 kr. for indkomståret 2018

•        Dokumentation for klagerens køb og salg af aktier i indkomståret 2017, idet klageren ifølge Skattestyrelsens oplysninger har haft en fortjeneste på aktier på 32.077 kr. i indkomståret 2017.

•        Bankkontoudtog for konti, tilhørende G9 ApS, cvr. nr. (red.cvrnr.nr3.fjernet), for perioden fra 13/2 2012 til 17/3 2014.

•        Bankkontoudtog for konti, tilhørende G1-virksomhed, cvr.nr. (red.cvrnr.nr4.fjernet), for perioden fra 1/4 2014 til 25/2 2016.

•        Bankkontoudtog for konti, tilhørende G2-virksomhed, cvr.nr. (red.cvrnr.nr8.fjernet), for perioden fra 9/2 2015 til 23/2 2017.

•        Bankkontoudtog for konti, tilhørende G3-virksomhed, cvr.nr. (red.cvrnr.nr5.fjernet), for perioden fra 17/10 2016 til 6/6 2018.

Det fremgår af den påklagede afgørelse, at klageren herefter den 6. december 2019 har kontaktet Skattestyrelsen pr. telefon og oplyst:

•        At han har været nede med stress/depression.

•        At han har fået hjælp af et firma til indberetning af tab på aktier (egne selskaber).

•        At han i 2017 har haft en gevinst ved salg af nogle aktier, som han har købt i 2005/2006 igennem F2-bank.

•        At han i 2016 har solgt en ejerlejlighed for ca. 3.374.000 kr. og haft en fortjeneste ved salget.

•        At han i årene 2014 - 2018 har vundet flere gevinster fra G15-virksomhed.

•        At han i årene 2014-2018 har haft flere veninder boende, der har bidraget til udgifterne til forbrug og mad.

•        At han ikke har mulighed for selv at fremskaffe de efterspurgte kontoudskrifter.

Den 10. december 2019 har Skattestyrelsen herefter rekvireret kontoudskrifter for klagerens konti hos F1-bank og hos F2-bank. Den 16. december 2019 har Skattestyrelsen tillige rekvireret kontoudskrifter for klagerens konti hos F3-bank.

Skattestyrelsen har den 11. december 2019 modtaget kontoudtogene for klagerens konti i F2-bank.

Den 17. december 2019 har klageren sendt Skattestyrelsen en række præmiekuponer fra G15-virksomhed vedrørende præmier, som klageren ifølge kuponerne har modtaget og indløst i F4-bank i indkomstårene 2014 til 2018.

Skattestyrelsen har den 17. december 2019 modtaget kontoudskrifter fra F1-bank for klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr1.fjernet) for perioden fra den 2. marts 2015 til 31. december 2018.

Skattestyrelsen har den 3. januar 2020 modtaget kontoudtog fra F3-bank for klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr2.fjernet) for perioden fra 7. august 2018 til 30. december 2018.

Den 4. februar 2020 har Skattestyrelsen anmodet F2-bank om nærmere information om en række indsætninger i indkomståret 2014 på klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr3.fjernet) og på klagerens erhvervskonto nummer (red.kontonr.nr4.fjernet). Skattestyrelsen har modtaget yderlige oplysninger fra F2-bank om indsætningerne den 4. februar 2020.

Den 4. februar 2020 har Skattestyrelsen endvidere anmodet F3-bank om nærmere information om en række indsætninger i indkomståret 2018 på klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr2.fjernet). F3-bank har den 24. marts 2020 oplyst, at en del af indsætninger i indkomståret 2018 er overførsler fra G5-virksomhed.

Den 24. februar 2020 har F1-bank sendt Skattestyrelsen kontoudtog for klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr1.fjernet) for perioden fra 14. maj 2014 til 2. marts 2015.

Skattestyrelsen har gennemgået kontoudskrifterne fra klagerens pengeinstitutter og konstateret, at der i indkomstårene 2014 -2018 har været en række indsætninger og overførsler, som ikke ses at være selvangivet eller indberettet som skattepligtige indtægter for klageren.

Ved brev af 30. marts 2020 har Skattestyrelsen på baggrund af bankindsætningerne foreslået at forhøje klagerens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2014, 2015, 2015, 2017 og 2018 med i alt 3.228.146 kr. Skattestyrelsen har endvidere foreslået at forhøje klagerens aktieindkomst for indkomstårene 2014, 2016 og 2017 med i alt 207.077 kr. I brevet af 30. marts 2020 er klageren givet mulighed for at fremsende bemærkninger til forslaget inden den 22. april 2020.

I forlængelse af forslaget til afgørelse har klageren den 2. juni 2020 anmodet Skattestyrelsen om udsættelse af fristen for at komme med indsigelse til forslaget til afgørelse til den 15. august 2020. Klageren har samtidig accepteret, at Skattestyrelsens frist for at træffe afgørelse i sagen er blevet udskudt til den 1. september 2020.

Den 13. august 2020 har klagerens repræsentant fremsendt bemækninger til Skattestyrelsens forslag til afgørelse af 30. marts 2020. I brevet har repræsentanten anført, at klageren siden 2012 har haft betydelige psykiske udfordringer. Repræsentanten har endvidere oplyst, at klageren siden 2011 løbende og årligt har modtaget afgiftsfrie gaver fra forældrene [LDA] og [IDA] i niveau 40.000 kr. - 60.000 kr. årligt, men at det ikke er muligt at fremskaffe nærmere dokumentation for de omtalte gaver. Repræsentanten har sammen med indsigelsen fremlagt en lægeerklæring af 6. august 2020, hvori der står, at klageren siden sommeren 2012 har haft symptomer på depression og angst, og at han har været henvist til psykologisk behandling. Det fremgår, at klageren i 2015 også har været undersøgt for blodigt opspyt, formentlig stressrelateret. Det fremgår videre, at klageren i denne periode har været meget påvirket af depression, og at det ikke kan udelukkes, at han på grund af sin sindstilstand har vanskeligt ved at huske nogle af disse episoder. I indsigelsen af 13. august 2020 er repræsentanten endvidere kommet med bemæringer til de enkelte punkter i Skattestyrelsens forslag til forhøjelse.

Indsætninger fra G1-virksomhed - punkt 1

Det fremgår af kontoudskrifterne for klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr1.fjernet) i F1-bank, at der i indkomstårene 2014, 2015 og 2016 har været følgende overførsler fra G1-virksomhed til lønkontoen:

           Dato:                               Posteringstekst                                             Beløb:

           13-08-2014                         G1-virksomhed - Medd. nr. 4              2.303,00

           26-08-2014                         G1-virksomhed - Medd. nr. 5              5.000,00

           01-12-2014                         G1-virksomhed - Medd. nr. 1            10.000,00

           18-12-2014                         G1-virksomhed - Medd. nr. 4              6.000,00

           I alt i 2014                                                                                23.303,00

           06-01-2015                         G1-virksomhed - Medd. nr. 3            30.000,00

           09-01-2015                         G1-virksomhed - Medd. nr. 4            10.000,00

           20-01-2015                         Udligning - Medd. nr. 5 - G1-virksomhed  16.500,00 02-02-2015     Leje 2014 - Medd. nr. 2 - G1-virksomhed    30.000,00

           02-02-2015                         Leje 2015 - Medd. nr. 4 - G1-virksomhed     30.000,00 06-03-2015     G1-virksomhed - Medd. nr. 7                             15.490,00

           23-03-2015                         G1-virksomhed - Medd. nr. 9            10.000,00

           07-04-2015                      Lån retur - Se medd.                              11.600,00

           08-04-2015                      Lån retur - Se medd.                              43.400,00

           12-05-2015                       Kørsel a/c 2015 - Se medd.                                  15.000,00 06-07-2015     G1-virksomhed - Se medd.       13.500,00

           15-07-2015                      MDA kørsel - Se medd.                         10.000,00

           16-07-2015                      Husleje 2015 - Se medd.                        10.000,00

           12-08-2015                       MDA - Se medd.                                                   15.000,00 18-08-2015     Husleje - Se medd.                                               15.000,00

           19-08-2015                      Kørsel - Se medd.                                    10.000,00

           09-09-2015                      Fejl betaling - Se medd.                         40.000,00

           10-09-2015                      MDA- Se medd.                                        4.000,00

           03-12-2015                      Kørsel a/c 2015 - Se medd.                      9.500,00

           08-12-2015                      Lån retur- Se medd.                               12.500,00

           I alt i 2015                                                                                        351.490,00

           26-01-2016                       MDA kørsel 2015 - Se medd.                      25.000,00 29-01-2016     Husleje - Se medd.                                               13.500,00

           09-02-2016                      Rest - Se medd.                                            422,86

           I alt i 2016                                                                                          38.922,86

Det fremgår af den påklagede afgørelse, at G1-virksomhed ikke har indsendt regnskaber til Skattestyrelsen for indkomstårene 2014, 2015 og 2016, men at G1-virksomhed ifølge selskabets momsangivelser har haft en momspligtig omsætning på ca. 244.000 kr. i indkomståret 2014 og på ca. 338.388 kr. i indkomståret 2015.

For indkomstårene 2014, 2015 og 2016 har G1-virksomhed ikke indberettet A-indkomst eller aktieindkomst for klageren. Klageren har for indkomstårene 2014, 2015 og 2016 ikke selvangivet indtægter fra G1-virksomhed.

Skattestyrelsen har anset indsætningerne fra G1-virksomhed som løn fra selskabet til klageren og i forslaget af 30. maj 2020 foreslået at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med 23.303 kr. for indkomståret 2014, 351.490 kr. for indkomståret 2015 og 38.922 kr. for indkomståret 2016.

Klagerens repræsentant har i indsigelsen af 20. august 2020 til forslaget anført, at indsætningerne fra G1-virksomhed er refusion af udlæg. Repræsentanten har anført, at klageren ikke er i besiddelse af dokumentation herfor.

Ved afgørelse af 20. august 2020 har Skattestyrelsen på baggrund af indsætningerne fra G1-virksomhed forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 23.303 kr. for indkomståret 2014, 351.490 kr. for indkomståret 2015 og 38.922 kr. for indkomståret 2016.

Indsætninger fra G2-virksomhed - punkt 2

Det fremgår af kontoudskrifterne for klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr1.fjernet) i F1-bank, at der i indkomstårene 2015 og 2016 har været to overførsler fra G2-virksomhed til kontoen:

Dato:      

Posteringstekst: 

Beløb:

09-07-2015 

MDA kørsel a conto 

   10.000,00

17-05-2016 

G2-virksomhed - Se medd. 

   

   25.000,00

Det fremgår af den påklagede afgørelse, at G2-virksomhed ikke har indsendt regnskaber til Skattestyrelsen for indkomstårene 2015 og 2016, men at G2-virksomhed ifølge selskabets momsangivelser har haft en momspligtig omsætning på ca. 52.000 kr. i indkomståret 2016.

For indkomstårene 2015 og 2016 har G2-virksomhed ikke indberettet A-indkomst eller aktieindkomst for klageren. Klageren har for indkomstårene 2015 og 2016 ikke selvangivet indtægter fra G2-virksomhed.

Skattestyrelsen har anset indsætningerne fra G2-virksomhed som løn fra selskabet til klageren og i forslaget af 30. maj 2020 foreslået at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med 10.000 kr. for indkomståret 2015 og 25.000 kr. for indkomståret 2016.

Klagerens repræsentant har i indsigelsen af 20. august 2020 til forslaget anført, at indsætningerne fra G2-virksomhed er refusion af udlæg, men at klageren ikke er i besiddelse af dokumentation herfor. Repræsentanten har anført, at der aldrig har været aktivitet eller ansatte i selskabet.

Ved afgørelse af 20. august 2020 har Skattestyrelsen på baggrund af indsætningerne fra G2-virksomhed forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 10.000 kr. for indkomståret 2015 og 25.000 kr. for indkomståret 2016.

Indsætninger fra G3-virksomhed - punkt 3

Det fremgår af kontoudskrifterne for klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr1.fjernet) i F1-bank, at der i indkomstårene 2016, 2017 og 2018 har været følgende overførsler fra G3-virksomhed til kontoen:

           Dato:                               Posteringstekst:                                            Beløb:

           02-12-2016                      Husleje - Se medd.                                 15.000,00

           09-12-2016                       Inventar - Se medd.                                              24.600,00 12-12-2016     Computer - Se medd.                                             9.500,00

           12-12-2016             G3-virksomhed - Se medd.                             14.500,00

           I alt i 2016                                                                                          63.600,00

           30-01-2017                      Kørsel a/c - Se medd.                                   350,00

           19-05-2017                       G3-virksomhed - Se medd.                                   5.000,00 06-06-2017       Husleje 1. halvår 2017 - Se medd.                      25.000,00

           12-06-2017                       Printer - Se medd.                                                   3.000,00 22-06-2017       G3-virksomhed  - Se medd.                               18.750,00

           23-06-2017                      Kontorstole - Se medd.                            6.250,00

           11-07-2017                      MA retur - Se medd.                                8.200,00

           12-07-2017                      Auto - Se medd.                                      26.500,00

           19-07-2017                      Auto - Se medd.                                      13.575,00

           03-08-2017                      ACK - Se medd.                                      15.500,00

           03-08-2017                      Auto - Se medd.                                      12.000,00

           29-08-2017                      Auto - Se medd.                                      34.500,00

           26-09-2017                      MDA - Se medd.                                            75,00

           27-09-2017                       Husleje+ udlæg - Se medd.       21.600,00 03-10-2017       Auto - Se medd.                                                    14.375,00

           06-10-2017                       Kørsel - Se medd.                                                 14.200,00 27-10-2017     Auto - Se medd.                                                      8.750,00

           14-11-2017                      Husleje AT - Se medd.                           19.500,00

           15-11-2017                      Auto - Se medd.                                        6.000,00

           23-11-2017                      Rest - Se medd.                                            292,00

           28-11-2017                       Kørsel - Se medd.                                                 29.745,16 30-11-2017     MDA retur - Se medd.                                              460,63

           30-11-2017                      Bil - Se medd.                                          29.500,00

           01-12-2017                      Computer og mobil - Se medd.            16.500,00

           13-12-2017                      Hjemmeside - Se medd.                        12.500,00

           14-12-2017                      Kørsel - Se medd.                                      3.125.00

           21-12-2017                      Leje af møbler og inventar - Se medd.                    12.000,00

           I alt i 2017                                                                                                      357.247,79 03-01-2018  Leje af bil - Se medd.                                            29.437,50

           08-01-2018                       Renter og oprettelsesgebyr - Se medd.             17.586,33 08-01-2018     Tilbagebetaling af lån- Se medd.                        50.000,00

           15-01-2018                      Afdrag lån - Se medd.                            17.500,00

           16-01-2018                      Hjemmeside 2017 - Se medd.                25.000,00

           22-01-2018                      Kørsel a/c - Se medd.                                1.800,00

           26-01-2018                       Kørsel a/c - Se medd.                                             1.400,00 02-02-2018       Afdrag lån nr. 1001 - Se medd.                           53.500,00

           05-02-2018                      Kørsel a/c - Se medd.                                5.250,00

           23-02-2018                      Kørsel a/c -- Se medd.                            10.700,00

           23-02-2018                      Leje af bil - Se medd.                              29.250,00

           26-02-2018                      køle frys - Se medd.                                25.000,00

           01-03-2018                      køle frys del 2 - Se medd.                      30.000,00

           08-03-2018                      Kørsel - Se medd.                                      5.480,00

           13-03-2018                      leje af bil - Se medd.                               17.700,00

           14-03-2018                      Tilbagebetaling lån - Se medd.             15.000,00

           14-03-2018                      Kørsel - Se medd.                                      3.600,00

           16-03-2018                      MDA - Se medd.                                       2.550,00

           20-04-2018                      Kørsel a/c - Se medd.                                8.560,00

           30-04-2018                       Kørsel - Se medd.                                                   8.908,00 03-05-2018       Lønoverførsel - Se medd.                                    24.893,00

           03-05-2018                      Leje af bil - Se medd.                              29.800,00

           07-05-2018                      Leje af trailer og bil - Se medd.             15.000,00

           07-05-2018                      Lån retur - Se medd.                              32.000,00

           17-05-2018                      Kørsel tilgode - Se medd.                           401,01

           06-06-2018                      Lån retur - Se medd.                              11.331,25

           I alt i 2018                                                                                        471.647,09

Det fremgår af den påklagede afgørelse, at G3-virksomhed ikke har indsendt regnskaber til Skattestyrelsen for indkomstårene 2016, 2017 og 2018.

For indkomstårene 2016, 2017 og 2018 har G3-virksomhed ikke indberettet A-indkomst eller aktieindkomst for klageren. Klageren har for indkomstårene 2016, 2017 og 2018 ikke selvangivet indtægter fra G3-virksomhed.

Skattestyrelsen har anset indsætningerne fra G3-virksomhed som løn fra selskabet til klageren og i forslaget af 30. maj 2020 foreslået at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med 63.600 kr. for indkomståret 2016 og 357.247 kr. for indkomståret 2017 og 471.647 kr. for indkomståret 2018.

Klagerens repræsentant har i indsigelsen af 20. august 2020 til forslaget anført, at han anerkender, at overførslerne på i alt 63.000 kr. i indkomståret 2016 er løn til klageren. Repræsentanten har endvidere anført, at hovedparten af indsætningerne i 2017 på i alt 357.247 kr. vedrører refusion af udlæg, hvilket understøttes af, at posteringsteksten i forbindelse med overførslerne af beløbene er "printer", "kontorstole", "bil" og "udlæg". Repræsentanten har anerkendt, at 150.000 kr. ud af de 357.247 kr. kan betragtes som skattepligtig løn til klageren for indkomståret 2017. Ud af indsætningerne på i alt 471.647 kr. i indkomståret 2018 har repræsentanten anført, at cirka 150.000 kr. er skattepligtig løn til klageren, men at resten af indsætningerne er refusion af udlæg. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at klageren har afholdt udgifter for G3-virksomhed i 2017 eller 2018.

Ved afgørelse af 20. august 2020 har Skattestyrelsen på baggrund af indsætningerne fra G3-virksomhed   forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 63.600 kr. for indkomståret 2016 og 357.247 kr. for indkomståret 2017 og 471.647 kr. for indkomståret 2018.

Indsætninger fra G5-virksomhed - punkt 4

Det fremgår af kontoudskrifterne for klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr1.fjernet) i F1-bank og for klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr5.fjernet) i F3-bank, at der i indkomståret 2018 har været overførsler fra G5-virksomhed til klageren på samlet 229.036,88 kr.

Der har i indkomståret 2018 været følgende overførsler fra G5-virksomhed til klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr1.fjernet) i F1-bank:

           Dato:                               Posteringstekst:                                            Beløb:

           31-05-2018            Fra (red.kontonr.nr6.fjernet), Erhverv - Se medd.          44.955,00

           06-06-2018                      Husleje -Se medd.                                   19.500,00

           06-06-2018                      Leje af bil -Se medd.                                15.000,00

           11-06-2018                      Udlæg tøj -Se medd.                                 9.500,00

           14-06-2018                       Udlæg computer, printer o -Se medd.              16.875,00 18-06-2018     Udlæg retur -Se medd.                                          9.000,00

           29-06-2018                      Kørsel -Se medd.                                       5.000,00

           02-07-2018                      Udlæg retur -Se medd.                             3.000,00

           03-07-2018                      Bil -Se medd.                                            12.000,00

           04-07-2018                      Udlæg tøj -Se medd.                                 8.000,00

           16-07-2018                      Udlæg -Se medd.                                          200,00

           18-07-2018                      Udlæg -Se medd.                                       2.350,00

           25-07-2018                      CPU -Se medd.                                          8.800,00

           I alt i 2018                                                                                        154.180,00

Der har i indkomståret 2018 været følgende overførsler fra G5-virksomhed til klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr5.fjernet) i F3-bank:

           Dato:                               Posteringstekst:                                            Beløb:

           10-09-2018                      Kørsel                                                          4.570,14

           10-09-2018                      Udlæg retur                                                4.000,00

           20-10-2018                      Kørsel                                                          5.000,00

           20-10-2018                      Tilgodehavende                                        2.500,00

           12-11-2018                      Udlæg                                                         1.200,00

           12-11-2018                      Kørsel                                                          3.594,24

           13-11-2018                      Udlæg papir                                                  747,50

           13-11-2018                      Skrivebord og stol                                     5.750,00

           16-11-2018                      Udlæg                                                         3.195,00

           06-12-2018                      Udlæg                                                         2.800,00

           06-12-2018                      Husleje E20                                              16.500,00

           23-12-2018                      Udlæg                                                         5.000,00

           27-12-2018                      lån retur                                                    20.000,00

           I alt 2018                                                                                            74.856,88

Det fremgår af den påklagede afgørelse, at G5-virksomhed ikke har indsendt regnskaber til Skattestyrelsen for indkomståret 2018. For indkomståret 2018 har G5-virksomhed ikke indberettet A-indkomst eller aktieindkomst for klageren. Klageren har for indkomståret 2108 ikke selvangivet indtægter fra G5-virksomhed.

Skattestyrelsen har anset indsætningerne fra G5-virksomhed som løn fra selskabet til klageren og i forslaget af 30. maj 2020 foreslået at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med 229.037 kr. for indkomståret 2018.

Klagerens repræsentant har i indsigelsen af 20. august 2020 til forslaget anført, at størstedelen af indsætningerne i 2018 på i alt 229.037 kr. vedrører refusion af udlæg. Det anerkendes, at 100.000 kr. ud af de 229.037 kr. kan betragtes som skattepligtig løn til klageren for indkomståret 2018. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at klageren har afholdt udgifter for G5-virksomhed i 2018.

Ved afgørelse af 20. august 2020 har Skattestyrelsen på baggrund af indsætningerne fra G5-virksomhed forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 229.037 kr. for indkomståret 2018.

Overskud af virksomhed - punkt 5

Klageren har ikke selvangivet overskud af virksomhed for indkomståret 2014.

Det fremgår af kontoudskrifterne for klagerens erhvervskonto nummer (red.kontonr.nr4.fjernet) i F2-bank, at der i indkomståret 2014 har været følgende indsætninger på erhvervskontoen:

           Dato:           Posteringstekst:                          Beløb      Beløb ekskl. moms

       03-01-2014      G15-virksomhed - Medd. nr. 1      5.197,50  4.158,00 07-01-2014                Indbetaling: 1.400,00             

       15-01-2014       Fakt. 0026 - Medd. nr. 2             1.120,00 

                      G15-virksomhed                                         81.113,75 

  64.891,00

17-01-2014 Faktura 0022 - Medd. nr. 3 - G16-virksomhed    4.818,75 

    3.855,00

23-01-2014 Overførsel - Medd. nr. 4 - G17-virksomhed

19.556,25     

  15.645,00

28-01-2014 G15-virksomhed - Medd. nr. 5   

  4.195,00      

    3.356,00

10-02-2014 Indbetaling                            

17-02-2014 Fak. Nr. 29 - Medd. nr. 1 - 

20.000,00 

  16.000,00

                    G18-virksomhed                  

50.000,00 

  40.000,00

04-03-2014 G15-virksomhed - Medd. nr. 2

06-03-2014 Overførsel - Medd. nr. 1. - 

  4.286,25   

    3.429,00

                    G19-virksomhed                   

  9.850,00    

    7.880,00

21-03-2014 Indbetaling                            

11.000,00   

    8.800,00

09-04-2014 G1 fak 0032 - Medd. nr. 1 

     100,00

         80,00

10-04-2014 G1 fak 0033 - Medd nr. 2

     150,00      

       120,00

I alt                                                                                    211.667,50 

169.334,00

F2-bank har den 4. februar 2020 oplyst, at indbetalingerne den 7. januar 2014 på 1.400 kr., den 10. februar 2014 på kr. 20.000 kr. og den 21. marts 2014 på 11.000 kr. er kontante indbetalinger ved kassen i en af bankens filialer.

Det fremgår endvidere af kontoudskrifterne for klagerens erhvervskonto nummer ((red.kontonr.nr7.fjernet) i F2-bank, at der i indkomståret 2014 har været følgende betalinger fra erhvervskontoen:

           Dato:            Posteringstekst:                                           Beløb           Beløb ekskl. moms

          02-01-2014   G20-virksomhed                                           -208,75                  -167,00

          02-01-2014   G21-virksomhed                                               -398,75                  -319,00

          02-01-2014   G21-virksomhed                                              -144,94                  -115,95

          07-01-2014   G22-virksomhed                                          -210,00                              -168,00 07-01-2014  

                              G22-virksomhed                                                -4.824,60                       -3.859,68

           07-01-2014   G22-virksomhed                                                -2.015,44                                     -1.612,35

           13-01-2014   G23-virksomhed                                                       -2.683,60                                     -2.146,88

           13-01-2014   G23-virksomhed                                                                      -447,72                                                -358,18

           15-01-2014   G24-virksomhed                                           -4.050,00                                          -3.240,00

           15-01-2014   G22-virksomhed                                                 -55,98                  -44,78

           15-01-2014   G22-virksomhed                                                               -3.370,78                                     -2.696,62

           15-01-2014   G25-virksomhed                                                         -12.722,87                                   -10.178,30

           03-02-2014   G20-virksomhed                                           -208,75                                             -167,00

           03-02-2014   G26-virksomhed                                     -1.412,50                                     -1.130,00

           03-02-2014   G22-virksomhed                                                 -78,38                  -62,70

           06-02-2014   MCD 00007 (red.webside.nr1.fjernet)                  -1,00                       -0,80

           06-02-2014   G27-virksomhed                                  -400,00                  -320,00

           10-02-2014   MCD 00009 (red.webside.nr1.fjernet)                -39,33                  -31,46

           10-02-2014   G22-virksomhed                                                             -12.092,64                                     -9.674,11

           10-02-2014   G21-virksomhed                                                              -6.002,19                                     -4.801,75

           10-02-2014   G28-virksomhed                                                -396,50                  -317,20

           17-02-2014   MA fak. 20130003                                                      -35.380,00                                   -28.304,00

           17-02-2014   MA fak. 20130004                                                        -5.000,00                                     -4.000,00

           28-02-2014   MCD 00010 (red.webside.nr1.fjernet)                -59,00                  -47,20

           05-03-2014   MCD 00011 (red.webside.nr1.fjernet)              -500,91                  -400,73

           24-03-2014   G23-virksomhed                                                                 -10.285,28                                     -8.228,22

           25-03-2014   G22-virksomhed                                                 -27,98                  -22,38

           31-03-2014   MCD 00013 G30-virksomhed         -296,00                                  -236,80

           10-04-2014   MCD 00014 G29-virksomhed                   -59,00                                         -47,20

           I alt                                                                                                  -103.372,89                                   -82.698,31

Skattestyrelsen har anset indsætningerne på erhvervskontoen for indtægter ved virksomhedsdrift og ud fra posteringerne opgjort klagerens overskud af virksomhed excl. moms for perioden 1. januar 2014 til 10. april 2014 således:

Omsætning                                               

169.334 kr.

Fradragsberettigede driftsomkostninger 

 -82.699 kr.

Overskud                                                  

  86.635 kr.

Ved brev af 30. maj 2020 har Skattestyrelsen foreslået at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med 86.635 kr. for indkomståret 2014.

Klagerens repræsentant har i indsigelsen af 20. august 2020 til forslaget anført, at klageren ikke har mulighed for at dokumentere de enkelte posteringer, men at det må antages at indbetalingerne på erhvervskontoen i et vist omfang består af lån og ikke salg. Endvidere må det antages, at der forefindes yderligere udgifter end de på kontoudtoget konstaterede. Der er ikke fremlagt underliggende bilag til posteringerne på erhvervskontoen.

Den 20. august 2020 har Skattestyrelsen på baggrund af posteringerne på erhvervskontoen truffet afgørelse om at forhøje klagerens overskud af virksomhed med 86.635 kr. for indkomståret 2014.

Kontante indsætninger - punkt 6

Det fremgår af kontoudskrifterne for klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr1.fjernet) i F1-bank, klagerens erhvervskonto nummer (red.kontonr.nr4.fjernet) i F2-bank og klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr3.fjernet) i F2-bank, at der i indkomstårene 2014, 2016, 2017 og 2018 har været følgende indsætninger:

Dato            Konto          

Posteringstekst                         Beløb

07.01.2014  (red.kontonr.nr3.fjernet) 

Indbetaling                                   2.500,00

07.01.2014  (red.kontonr.nr4.fjernet)   

Indbetaling                                   1.400,00

10.02.2014  (red.kontonr.nr4.fjernet) 

Indbetaling                                 20.000,00

11.02.2014  (red.kontonr.nr3.fjernet) 

Indbetaling                                 20.000,00

21.02.2014  (red.kontonr.nr3.fjernet) 

[JN] - Medd.nr. 2 [J]                                      2.200,00

21.03.2014  (red.kontonr.nr3.fjernet) 

Indbetaling                                   1.000,00

21.03.2014  (red.kontonr.nr4.fjernet)  

Indbetaling                                 11.000,00

30.04.2014  (red.kontonr.nr3.fjernet) 

FRA [konto nummer] 

(A)                                                 3.513,40

20.08.2014  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetaling                                   1.500,00

26.09.2014  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetaling                                 10.000,00

29.09.2014  (red.kontonr.nr3.fjernet) 

Indbetaling                                   5.000,00

28.10.2014  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetaling                                 25.000,00

29.10.2014  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetaling                                 25.000,00

25.11.2014  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetaling                                   4.000,00

02.12.2014  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetaling                                   5.000,00

I alt 2014                          

                                          

                                                   137.113,40

05.10.2015  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetaling                                 55.488,00

19.10.2015  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetaling                                 25.000,00

02.11.2015  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetaling                                 30.000,00

08.12.2015  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetaling                                   6.500,00

11.12.2015  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetalt 0438 0404                   25.000,00

17.12.2015  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

INDB - Se medd.                       25.000,00

I alt 2015                          

                                                   166.988,00

14.01.2016  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

INDB - Se medd.                       50.000,00

24.11.2017  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetalt 0721 1727                     6.000,00

26.01.2018  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetalt (red.kontonr.nr9.fjernet)           8.700,00

30.04.2018  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetalt (red.kontonr.nr10.fjernet)         2.950,00

30.04.2018  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetalt (red.kontonr.nr11.fjernet)            500,00

09.05.2018  (red.kontonr.nr1.fjernet) 

Indbetalt (red.kontonr.nr12.fjernet)         2.800,00

I alt 2018                          

                                                     17.150,00

F2-bank har den 4. februar 2020 oplyst, at indsætningen den 30. april 2014 er en overførsel fra en bankkonto, tilhørende klageren.

Ved brev af 30. maj 2020 har Skattestyrelsen på baggrund af indsætningerne foreslået at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med 137.113 kr. for indkomståret 2014, 166.988 kr. for indkomståret 2015, 50.000 kr. for indkomståret 2016, 6.000 kr. for indkomståret 2017 og 17.150 kr. for indkomståret 2018.

Klagerens repræsentant har i indsigelsen af 13. august 2020 til forslaget anført, at de kontante indsætninger er skattefrie gevinster fra G15-virksomhed, og at indsætningerne derfor er skattefrie. Repræsentanten har fremsendt oversigter for 2014 - 2018 med tilhørende underbilag i form af præmieudbetalingsbilag med overskriften "Præmieudbetaling TIL VINDER" fra G15-virksomhed v/ F4-bank. I oversigterne har repræsentanten anført tidspunkt for udbetaling, gevinstens størrelse og om og i hvilken udstrækning klageren har fået gevinsten udbetalt kontant i banken, eller om gevinsten er blevet indsat på klagerens bankkonto:

           Dato             Bilag          Gevinst            Overført til konto          Udbetalt kontant

           07.01.2014   10                  19.561,00          19.561,00                                0,00

           26.09.2014   1                    78.156,00                   0,00                          78.156,00

           27.10.2014   2            98.831,00                   0,00                                    98.831,00               

           28.10.2014   3                               44.676,00                                    0,00                                    44.676,00

           29.10.2014   4                             55.580,00                   0,00                                    55.580,00

            I alt i 2014                 296.804,00          19.561,00                        277.243,00

            03.08.2015   11                  33.384,00                   0,00                                    33.384,00

            12.10.2015   12                           22.190,00                   0,00                          22.190,00

            19.10.2015   13          50.238,00                   0,00                          50.238,00

            19.10.2015   14          50.238,00                   0,00                          50.238,00

            28.10.2015   6                    96.690,00                   0,00                       96.690,00

            02.11.2015   7                  105.100,00                   0,00                     105.100,00

           24.11.2015   15                  24.433,00                   0,00                                    24.433,00

           27.11.2015   16                           24.057,00                   0,00                          24.057,00

           07.12.2015   8                  190.813,00                   0,00                     190.813,00

           08.12.2015   17                   4.201,00                    0,00                         4.201,00

           11.12.2015   9                   86.315,00                    0,00                       86.315,00

           11.12.2015   18                 86.315,00                   0,00                        86.315,00

           17.12.2015   19                 

           I alt i 2015                       829.462,00                  0,00                      829.462,00

           05.01.2016   25                  27.685,00                  0,00                        27.685,00

           08.02.2016   20                  69.876,00         69.876,00                                                                    0,00

           29.02.2016   21                  95.313,00         95.313,00                                 0,00

           17.03.2016   26    24.878,00   24.878,00              0,00

           06.04.2016   27    24.840,00            0,00     24.840,00

           12.04.2016   28                  57.448,00         42.448,00                        15.000,00

           13.04.2016   22  275.125,00       195.125,00     80.000,00

           18.04.2016   23    65.696,00   65.696,00              0,00

           18.04.2016   29                  32.254,00         18.554,00                        13.700,00

           02.05.2016   30                  63.520,00                  0,00                        63.520,00

           31.05.2016   31                  19.401,00                  0,00                        19.401,00

           16.06.2016   32                  40.000,00                  0,00                        40.000,00

           18.08.2016   33                  77.819,00                  0,00                                     77.819,00

           05.09.2016   34                           44.136,00                  0,00                           44.136,00

           03.10.2016   35          60.417,00                  0,00                           60.417,00 11.11.2016   36          55.930,00                  0,00                           55.930,00

           14.12.2016   37          42.878,00                  0,00                           42.878,00

           19.12.2016   24                167.679,00         42.679,00                      125.000,00

           I alt i 2016                    1.244.895,00       554.569,00                      690.326,00

           17.08.2017   38                  41.603,00         26.603,00                        15.000,00

           21.07.2017   41                  28.078,00                  0,00                        28.078,00

           16.11.2017   39                  38.014,00           8.014,00                        30.000,00

           29.11.2017   40                117.132,00         82.132,00                        35.000,00

           06.12.2017   42                  23.048,00         16.000,00                             7.048,00 I alt i 2017               247.875,00       132.749,00                                                 115.126,00

           17.01.2018   43                  10.385,00                  0,00                                     10.385,00

           25.05.2018   44                           25.664,00                  0,00                           25.664,00

           08.06.2018   45                  89.591,00         49.591,00                        50.000,00

           I alt i 2018                       125.640,00         49.591,00                        86.049,00

Der er endvidere fremlagt en oversigt over gevinster ved spil hos G15-virksomhed i 2014 - 2018, hvor der ikke af F4-bank i forbindelse med udbetaling af gevinsten er anført en dato på præmieudbetalingsbilaget. Desuden er fremlagt tilhørende underbilag i form af præmieudbetalingsbilag med overskriften "Præmieudbetaling TIL VINDER" fra G15-virksomhed v/ F4-bank uden datoer. Ifølge oversigten er der kontant udbetalt gevinster på 469.605 kr. på ikke nærmere kendte datoer i 2014 - 2018.

Der er ikke fremsendt regnskab eller underliggende bilag vedrørende spil, der har været tabsgivende for klageren.

Klagerens repræsentant har endvidere fremsendt en erklæring fra [J], der er dateret den 24. juli 2020. Det fremgår af erklæringen, at [J] har betalt beløb til klageren vedrørende gevinster, mellemværende og udlæg, og at [J] sammen men klageren i en årrække har spillet tips og odds i perioder flere gange ugentligt. De skiftedes til at spille, og den af dem, der kunne, hentede gevinsterne, der blev udbetalt kontant. Afregning imellem dem foregik typisk kontant eller via Mobilbetaling på daglig eller ugentlig basis. Skattestyrelsen har på baggrund af erklæringen fra [J] afstået fra at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med indsætninger fra [J].

Skattestyrelsen har sammenholdt fremsendte præmieudbetalingsbilag med posteringer på klageren bankkonti og konstateret, at der ved følgende bankindsætninger på klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr1.fjernet) i F1-bank har været en tidsmæssig forbindelse med de kontante præmieudbetalinger i henhold til repræsentantens oversigter og de fremlagte præmieudbetalingsbilag:

           Præmieudbetalingsbilag:                 Indsætning på lønkonto nummer red.kontonr.nr7.fjernet):

Bi-   Dato på bilaget   Gevinst     Udbetalt     

                                                           kontant

Dato: 

Indsat beløb: 

1     26.09.2014         78.156,00   78.156,00 

26.09.2014

10.000,00

3     28.10.2014         44.676,00   44.676,00  

28.10.2014 

25.000,00

4     29.10.2014         55.580,00   55.580,00 

29.10.2014 

25.000,00

11   03.08.2015         33.384,00   33.384,00

I alt 2014 

60.000,00

12   12.10.2015         22.190,00   22.190,00 

05.10.2015 

55.488,00

13   19.10.2015         50.238,00   50.238,00 

19.10.2015 

25.000,00

7     11.02.2015       105.100,00 105.100,00 

02.11.2015 

30.000,00

8     07.12.2015       190.813,00 190.813,00 

08.12.2015 

  6.500,00

9     11.12.2015         86.315,00   86.315,00 

18   11.12.2015         86.315,00   86.315,00

11.12.2015 

25.000,00

19   17.12.2015                                           

17.12.2015 

25.000,00

I alt 2015        166.988,00

25   05.01.2016        27.685,00   27.685,00 

14.01.2016        50.000,00

30   16.11.2017        38.014,00   30.000,00 

24.11.2017          6.000,00

Skattestyrelsen har på baggrund af de fremlagte præmieudbetalingsbilag fundet, at ovenstående bankindsætninger på klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr1.fjernet) i F1-bank har været skattefrie gevinster ved spil for klageren.

Skattestyrelsen har derimod konstateret, at der ved nedenstående kontante indsætninger på klagerens bankkonti ikke har været en tidsmæssig forbindelse mellem bankindsætningerne og kontante præmieudbetalinger i henhold til repræsentantens oversigter og de fremlagte præmieudbetalingsbilag:

           Dato                    Konto                Posteringstekst                                Beløb

           07.01.2014  (red.kontonr.nr3.fjernet)    Indbetaling                       2.500,00

           07.01.2014   (red.kontonr.nr4.fjernet)    Indbetaling                      1.400,00

           10.02.2014                       (red.kontonr.nr4.fjernet)    Indbetaling                                 20.000,00 

           11.02.2014                 (red.kontonr.nr3.fjernet)    Indbetaling                     20.000,00

           21.02.2014  (red.kontonr.nr3.fjernet)    [JN] - Medd.nr. 2                                                                2.200,00

           21.03.2014  (red.kontonr.nr3.fjernet)    Indbetaling                       1.000,00

           21.03.2014  (red.kontonr.nr4.fjernet)    Indbetaling                     11.000,00

           30.04.2014  (red.kontonr.nr3.fjernet)    FRA red.kontonr.nr8.fjernet) 

                                                                                       (A)                            3.513,40

           20.08.2014                       (red.kontonr.nr1.fjernet)   Indbetaling                              1.500,00

           29.09.2014                 (red.kontonr.nr3.fjernet)   Indbetaling                                                 5.000,00

           25.11.2014                 (red.kontonr.nr1.fjernet)   Indbetaling                                        4.000,00

           02.12.2014        (red.kontonr.nr1.fjernet)   Indbetaling                              5.000,00

           I alt 2014                                                                                            77.113,00

           26.01.2018         (red.kontonr.nr1.fjernet)   Indbetalt (red.kontonr.nr9.fjernet)                     8.700,00

           30.04.2018         (red.kontonr.nr1.fjernet)   Indbetalt (red.kontonr.nr10.fjernet)                                                     2.950,00

           30.04.2018         (red.kontonr.nr1.fjernet)   Indbetalt (red.kontonr.nr11.fjernet)                                                        500,00

           09.05.2018         (red.kontonr.nr1.fjernet)   Indbetalt (red.kontonr.nr12.fjernet)                                                     2.800,00

            I alt 2018                                                                                          17.150,00

Ved afgørelsen af 20. august 2020 har Skattestyrelsen på baggrund af ovennævnte bankindsætninger forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 77.113 kr. i indkomståret 2014 og 17.150 kr. i indkomståret 2018.

Diverse indsætninger - punkt 7

Det fremgår af kontoudskrifterne for klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr1.fjernet) i F1-bank, at der i indkomstårene 2014, 2015, 2016 og 2018 har været følgende indsætninger på kontoen:

           Dato              Posteringstekst                                                                Beløb

              27.05.2014 For udlæg - Medd.nr. 1 - G31-virksomhed              5.000,00

              29.09.2014 MCD 00041 G32-virksomhed Y1-by                              12.940,00

              29.09.2014 MCD 00040 G32-virksomhed Y1-by                        14.476,00

             30.09.2014 MCD 00042 G32-virksomhed Y1-by                        14.104,00

             21.10.2014 Som aftalt - Medd. nr. 2 -G18-virksomhed              35.000,00

             11.11.2014 [RK] Medd.nr. 4                                                            38.500,00

             03.11.2014 G18-virksomhed                                                          35.000,00

             I alt i 2014                                                                                        155.020,00

             18.02.2015 MCD 00205 G32-virksomhed Y1-by                                     6.539,00

             18.02.2015 MCD 00204 G32-virksomhed Y1-by                                   13.078,00

             I alt i 2015                                                                                          19.617,00

             05.07.2016 G12-virksomhed - Se medd.                                          23.750,00

             20.10.2016 Overførsel -Se medd.                                                   58.950,00

07.11.2016 G13-virksomhed -Se medd. 

                           32.000,00

15.11.2016 1003 G33-virksomhed -Se medd.                                                                      

                           59.706,00

I alt i 2016                                                  

                        174.406,00

09.03.2018 A udlæg -Se medd.  

                           25.000,00

22.05.2018 A -Se medd.                           

                        231.614,00

I alt i 2018                                                  

                        256.614,00

Skattestyrelsen har anset bankindsætningerne for skattepligtig indkomst for klageren og i forslaget til afgørelse af 30. marts 2020 foreslået at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med 155.020 kr. for indkomståret 2014, 19.617 kr. for indkomståret 2015, 174.406,25 kr. for indkomståret 2016 og 256.614,15 kr. for indkomståret 2018.

I indsigelsen af 13. august 2020 har repræsentanten anført, at bankindsætningerne i 2014, 2015, 2016 og 2018 hidrører fra gevinster fra G15-virksomhed og derfor ikke er skattepligtig indkomst.

Den 20. august 2020 har Skattestyrelsen på baggrund af bankindsætningerne på klagerens lønkonto truffet afgørelse om at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med 155.020 kr. for indkomståret 2014, 19.617 kr. for indkomståret 2015, 174.406 kr. for indkomståret 2016, 100.000 kr. for indkomståret 2017 og 256.614 kr. for indkomståret 2018.

Det fremgår endvidere af kontoudskriften for klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr1.fjernet) i F1-bank, at der i indkomståret 2017 har været følgende indsætning på kontoen:

           Dato              Posteringstekst                                                                Beløb

           10.02.2017     Provenu Y2-adresse Se medd.                           100.000,00

Det fremgår af den påklagede afgørelse, at indsætningen den 10. februar 2017 på 100.000 kr. er en overførsel fra G4-virksomhed, cvr. nr. (red.cvrnr.nr9.fjernet). Det fremgår af CVR, at G4-virksomhed er ejet af G34-virksomhed.

Skattestyrelsen har anset indsætningen for skattepligtig indkomst for klageren og i forslaget til afgørelse af 30. marts 2020 foreslået at forhøje klagerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2017 med 100.000 kr.

I indsigelsen af 13. august 2020 har repræsentanten anført, at beløbet på 100.000 kr., der er indsat den 10. februar 2017, hidrører fra salg af ejerlejligheden, beliggende Y2-adresse.

Det fremgår af tingbogen, at klageren har været ejer af 50 % af ejerlejligheden, beliggende Y2-adresse, og at han ved skøde af 30. juni 2016 som medejer af ejerlejligheden har været med til at sælge ejerlejligheden til G34-virksomhed for en købesum på 3.379.616 kr. og med overtagelsesdato den 1. juli 2016. I skødet er anført, at aftalegrundlaget består af købsaftale, underskrevet af parterne henholdsvis 24.6.2016 og 28.6.2016. Klageren har ikke fremsendt købsaftalen.

Det fremgår af kontoudskriften for klagerens boliglånskonto nummer (red.kontonr.nr13.fjernet) i F2-bank, at saldoen på kontoen den 4. juli 2016 var minus 329.022,54 kr., og at der den 7. juli 2016 blev foretaget en indbetaling på kontoen på 330.015,39 kr. med posteringsteksten "Ref: (red.referencenr.nr1.fjernet)". Efter indbetalingen af beløbet på 330.15,39 kr. er kontoen gået i plus med 992,85 kr.

Skattestyrelsen har ikke anset indbetalingen den 10. februar 2017 på 100.000 kr. for provenu ved salg af klagerens ideelle anpart af ejerlejligheden, beliggende Y2-adresse.

Den 20. august 2020 har Skattestyrelsen på baggrund af bankindsætningerne på klagerens lønkonto truffet afgørelse om at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med 100.000 kr. for indkomståret 2017.

Indsætninger via Mobilbetaling - punkt 8

Det fremgår af kontoudskrifterne for klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr1.fjernet) i F1-bank, at der i indkomstårene 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 har været følgende indsætninger på kontoen med Mobilbetaling:

           Dato                    Posteringstekst                                      Beløb

           29-12-2014       Mobilbetaling [TL]                                       560,00

           29-12-2014       Mobilbetaling [R]                                      1.120,00

           29-12-2014       Mobilbetaling [S]                                       1.480,00

           29-12-2014       Mobilbetaling [TB]                                       720,00

           29-12-2014       Mobilbetaling [TB]                                    1.500,00

           30-12-2014       Mobilbetaling [AB]                                   1.120,00

           I alt i 2014                                                                            6.500,00

           11-02-2015       Mobilbetaling - [AD]                                   582,00

           07-04-2015       Mobilbetaling: [HH] -Se medd.                  500,00

           27-08-2015       Mobilbetaling: [P] -Se medd.                      829,85

           07-09-2015       Mobilbetaling: [R] -Se medd.                   1.000,00

           29-09-2015       Mobilbetaling: [R] -Se medd.                      600,00

           12-10-2015       Mobilbetaling: [AD] -Se medd.               3.000,00

           02-11-2015       Mobilbetaling: [AD] -Se medd.               3.000,00

           25-11-2015       Mobilbetaling: [CSH] -Se medd.                750,00

           11-12-2015       Mobilbetaling: [TL] -Se medd.                    600,00

           11-12-2015       Mobilbetaling: [TB] -Se medd.                    670,00

           I alt i 2015                                                                          11.531,85

           27-01-2016       Mobilbetaling: [KL] -Se medd.                   500,00

           03-02-2016       Mobilbetaling: [AD] -Se medd.               1.080,00

           18-04-2016       Mobilbetaling: [AD] -Se medd.               2.500,00

           25-04-2016       Mobilbetaling: [AD] -Se medd.                  500,00

           25-04-2016       Mobilbetaling: [TL] -Se medd.                 1.080,00

           30-05-2016       Mobilbetaling: [PH] -Se medd.                1.800,00

           30-05-2016       Mobilbetaling: [B] -Se medd.                      900,00

           30-05-2016       Mobilbetaling: [JK] -Se medd.                    500,00

           30-05-2016       Mobilbetaling: [JB] -Se medd.                     650,00

           04-07-2016       Mobilbetaling: [TM] -Se medd.                  500,00

           19-12-2016       Mobilbetaling: [RJ] -Se medd.                 1.407,00

           19-12-2016       Mobilbetaling: [CSH] -Se medd.             1.120,00

           30-12-2016       Mobilbetaling: [SM] -Se medd.                1.950,00

           30-12-2016       Mobilbetaling: [JA] -Se medd.                    975,00

           I alt i 2016                                                                          15.462,00

           02-01-2017       Mobilbetaling: [TB] -Se medd.                    525,00

           02-01-2017       Mobilbetaling: [SE] -Se medd.                    500,00

           02-01-2017       Mobilbetaling: [MH] -Se medd.                 650,00

           23-01-2017       Mobilbetaling: [JB] -Se medd.                  1.200,00

           06-02-2017       Mobilbetaling: [TB] -Se medd.                 1.000,00

           23-02-2017       Mobilbetaling: [KL] -Se medd.                3.000,00

           27-02-2017       Mobilbetaling: [TB] -Se medd.                    700,00

           10-03-2017       Mobilbetaling: [KL] -Se medd.                   550,00

           22-03-2017       Mobilbetaling: [R] -Se medd.                   1.000,00

           10-04-2017       Mobilbetaling: [SM] -Se medd.                   507,00

           11-04-2017       Mobilbetaling: [KL] -Se medd.                   500,00

           15-05-2017       Mobilbetaling: [TB] -Se medd.                 1.000,00

           19-05-2017       Mobilbetaling: [AD] -Se medd.                  500,00

           15-06-2017       Mobilbetaling: [KL] -Se medd.                2.700,00

           16-06-2017       Mobilbetaling: [RFN] -Se medd.             2.000,00

           16-06-2017       Mobilbetaling: [TB] -Se medd.                 1.000,00

           21-06-2017       Mobilbetaling: [K] -Se medd.                      500,00

           04-07-2017       Mobilbetaling: [RFN] -Se medd.             1.100,00

           19-07-2017       Mobilbetaling: [TB] -Se medd.                    534,00

           21-07-2017       Mobilbetaling: [HE] -Se medd.                1.500,00

           25-07-2017       Mobilbetaling: [A] -Se medd.                     500,00

           27-07-2017       Mobilbetaling: [K] -Se medd.                      500,00

           15-08-2017       Mobilbetaling: [RFN] -Se medd.                500,00

           11-09-2017       Mobilbetaling: [JJ] -Se medd.                      600,00

           22-09-2017       Mobilbetaling: [RFN] -Se medd.             1.000,00

           03-10-2017       Mobilbetaling: [TB] -Se medd.                 1.000,00

           30-10-2017       Mobilbetaling: [ME] -Se medd.                  750,00

           30-10-2017       Mobilbetaling: [SA] -Se medd.                   750,00

           30-10-2017       Mobilbetaling: [C] -Se medd.                      750,00

           30-10-2017       Mobilbetaling: [R] -Se medd.                      750,00

           30-10-2017       Mobilbetaling: [KH] -Se medd.                  750,00

           30-10-2017       Mobilbetaling: [JP] -Se medd.                     500,00

           30-10-2017       Mobilbetaling: [RB] -Se medd.                   750,00

           03-11-2017       Mobilbetaling: [TB] -Se medd.                 1.000,00

           05-12-2017       Mobilbetaling: [MK] -Se medd.               3.575,00

           08-12-2017       Mobilbetaling: [MK] -Se medd.               5.000,00

           22-12-2017       Mobilbetaling: [JH] -Se medd.                    500,00

           22-12-2017       Mobilbetaling: [JHo] -Se medd.               1.000,00

           27-12-2017       Mobilbetaling: [TB] -Se medd.                 1.250,00

           27-12-2017       Mobilbetaling: [AD] -Se medd.               1.175,00

           28-12-2017       Mobilbetaling: [SM] -Se medd.                1.500,00

           28-12-2017       Mobilbetaling: [AD] -Se medd.               1.000,00

           I alt I 2017                                                                          46.066,00

           02-01-2018       Mobilbetaling: AM] -Se medd.                   850,00

           29-01-2018       Mobilbetaling: TB] -Se medd.                  1.000,00

           29-01-2018       Mobilbetaling: TB] -Se medd.                     812,00

           29-01-2018       Mobilbetaling: TB] -Se medd.                  1.350,00

           05-02-2018       Mobilbetaling: KL] -Se medd.                 1.558,00

           16-02-2018       Mobilbetaling: KL] -Se medd.                 2.500,00

           05-03-2018       Mobilbetaling: ML] -Se medd.                    500,00

           05-03-2018       Mobilbetaling: JH] -Se medd.                     600,00

           05-03-2018       Mobilbetaling: Ls] -Se medd.                  1.000,00

           22-03-2018       Mobilbetaling: ML] -Se medd.                    600,00

           23-03-2018                       Mobilbetaling: R] -Se medd.    2.000,00

           03-04-2018       Mobilbetaling: R] -Se medd.       999,00

           09-04-2018       Mobilbetaling: KL] -Se medd.                    784,00

           11-04-2018       Mobilbetaling: CSH] -Se medd.               1.000,00

           30-04-2018       Mobilbetaling: KL] -Se medd.                 1.100,00

           22-05-2018       Mobilbetaling: KL] -Se medd.                 1.000,00

           23-05-2018       Mobilbetaling: KL] -Se medd.                 2.050,00

           28-05-2018       Mobilbetaling: KA] -Se medd.                    500,00

           11-06-2018       Mobilbetaling: R] -Se medd.                       750,00

           27-06-2018       Mobilbetaling: MN] -Se medd.                1.300,00

           29-06-2018       Mobilbetaling: SE] -Se medd.                  1.500,00

           03-07-2018       Mobilbetaling: JA] -Se medd.                  3.000,00

           23-07-2018       Mobilbetaling: KL] -Se medd.                 1.800,00

           06-08-2018       Mobilbetaling: TB] -Se medd.                  1.000,00

           06-08-2018       Mobilbetaling: TB] -Se medd.                  2.000,00

           06-08-2018       Mobilbetaling: TB] -Se medd.                  1.135,00

           I alt I 2018                                                                          32.688,00

Skattestyrelsen har anset indsætningerne med Mobilbetaling som skattepligtige indtægter for klageren og i forslaget af 30. maj 2020 foreslået at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med 6.500 kr. for indkomståret 2014, 11.531 kr. for indkomståret 2015, 15.462 kr. for indkomståret 2016, 46.066 kr. for indkomståret 2017 og 32.688 kr. for indkomståret 2018.

I indsigelsen af 13. august 2020 til Skattestyrelsens forslag til afgørelse har repræsentanten anført, at indsætningerne med Mobilbetaling hidrører fra, at klageren løbende har sørget for køb af billetter til sociale arrangementer som koncerter, fodboldkampe, festivaler, indkøb til hygge-samvær mv. Klageren har således har lagt penge ud, der herefter er blevet refunderet via indsætninger med Mobilbetaling. Der er ikke fremlagt dokumentation for disse indkøb, udlæg eller udlån.

Den 20. august 2020 har Skattestyrelsen på baggrund af Mobilbetaling indsætningerne truffet afgørelse om at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med 6.500 kr. for indkomståret 2014, 11.531 kr. for indkomståret 2015, 15.462 kr. for indkomståret 2016, 100.000 kr. for indkomståret 2017 og 256.614 kr. for indkomståret 2018.

Tab på aktier - punkt 11

Det fremgår af klagerens personlige skatteoplysninger for indkomståret 2014, at han den

18. juli 2017 via Tast-Selv har indberettet et tab på aktier på 125.000 kr. for indkomståret

2014. I forbindelse hermed har klageren anført: "I marts 2014 blev vi selskab G6-virksomhed tvangsopløst - cvr.nr. (red.cvrnr.nr1.fjernet). Det indskudte beløb var kr. 125.000 var betalt kontant. Jeg anmoder hermed om at få fradrag for dette beløb. Med venlig hilsen A".

Ved brev af 30. marts 2020 har Skattestyrelsen foreslået at nægte fradrag for tab på aktier i G6-virksomhed for indkomståret 2014.

I indsigelsen af 13. august 2020 har repræsentanten anført, at G6-virksomhed blev tvangsopløst i indkomståret 2013, men at fradrag for tabet angiveligt først er modtaget i 2014, hvilket der anmodes om tilladelse til at foretage fradrag for.

Der er ikke fremlagt dokumentation for, at klageren var ejer af anparterne i G6-virksomhed i indkomståret 2013. Der er ikke dokumentation for forløbet af tvangsopløsningen af selskabet.

Skattestyrelsen har ikke godkendt, at klageren i indkomståret 2014 har haft et tab på aktier på 125.000 kr. vedrørende anparterne i G6-virksomhed, cvr.nr. (red.cvrnr.nr1.fjernet), og den 20. august 2020 truffet afgørelse om at forhøje klagerens aktieindkomst for indkomståret 2014 med 125.000 kr.

Skattestyrelsen har anset det for dokumenteret, at klageren i indkomståret 2016 har haft et tab på 50.000 kr. ved afståelse af aktier i G1-virksomhed, cvr. nr. (red.cvrnr.nr4.fjernet).

Gevinst på salg af G35-virksomhed aktier - punkt 12

Klageren har for indkomståret 2017 ikke selvangivet gevinst ved salg eller afståelse af aktier.

Det fremgår af kontoudskrifterne for klagerens lønkonto nummer (red.kontonr.nr1.fjernet) i F1-bank, at der den 23. marts 2017 har været en indbetaling på kontoen på 133.377 kr. med posteringsteksten "Fonds 00500986".

Det fremgår af den påklagede afgørelse, at klageren har oplyst til Skattestyrelsen, at han har haft 3 aktier i G35-virksomhed., som han i marts 2017 har solgt i forbindelse med, at selskabet er blevet børsnoteret. Klageren har oplyst, at han har købt de 3 aktier i G35-virksomhed. i 2006 for 25.000 kr. pr. aktier med tillæg af handelsomkostninger på i alt 9.450 kr.

Skattestyrelsen har på baggrund af oplysningerne beregnet klagerens gevinst ved afståelse af de 3 aktier i G35-virksomhed. således:

           Købspris                                                    75.000 kr.

           Omkostninger ved køb                             9.450 kr.

           - Salg                                                        113.377 kr.

           Gevinst                                                      32.077 kr.

Ved brev af 30. marts 2020 har Skattestyrelsen foreslået at forhøje klagerens gevinst på aktier med 32.077 kr. for indkomståret 2017.

I indsigelsen af 13. august 2020 har repræsentanten anført, at klageren ikke skal beskattes af gevinsten på 32.077 kr., da han i de forudgående indkomstår har haft tab på aktier, der skal fremføres til modregning i gevinsten. Skattestyrelsens opgørelse af klagerens gevinst er ikke bestridt. Det er heller ikke bestridt, at salget af aktierne udløste beskatning efter aktieavancebeskatningsloven.

Den 20. august 2020 har Skattestyrelsen truffet afgørelse om at forhøje klagerens gevinst på aktier med 32.077 kr. for indkomståret 2017.

Under klagesagens behandling har Skattestyrelsen ved e-mail af 19. august 2022 oplyst, at der i indkomståret 2017 er sket modregning med klagerens aktietab på 50.000 kr. fra indkomståret 2016. Det fremgår af klagerens årsopgørelse for 2017, at klageren i indkomståret 2017 er blevet beskattet af en samlet aktieindkomst på 0 kr. Tab på aktier fra tidligere år til videre fremførsel er på årsopgørelsen opgjort til 17.923 kr.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har for indkomståret 2014 forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med

23.303 kr., der er anset som løn fra G1-virksomhed, med overskud af virksomhed på

86.635 kr., med kontante bankindsætninger på 77.113 kr., med diverse bankindsætninger på 155.020 kr. og bankindsætninger via Mobilbetaling på 6.500 kr. Skattestyrelsen har desuden nægtet klageren fradrag for tab på aktier på 125.000 kr.

Skattestyrelsen for indkomståret 2015 forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 351.490 kr., der er anset som løn fra G1-virksomhed, 10.000 kr., der er anset som løn fra G2-virksomhed, og med diverse bankindsætninger på 19.617 kr. og bankindsætninger via Mobilbetaling på 11.531 kr.

Skattestyrelsen har for indkomståret 2016 forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 38.922 kr., der er anset som løn fra G1-virksomhed, og med 25.000 kr., der er anset som løn fra G2-virksomhed, med diverse bankindsætninger på 174.406 kr. og bankindsætninger via Mobilbetaling på 15.462 kr.

Skattestyrelsen har for indkomståret 2017 forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 357.247 kr., der er anset som løn fra G3-virksomhed, med en bankindsætning den 10. februar 2017 på 100.000 kr. samt med bankindsætninger via Mobilbetaling på 46.066 kr. Skattestyrelsen har endvidere forhøjet klagerens gevinst på aktier med 32.077 kr.

Skattestyrelsen for indkomståret 2018 forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 471.647 kr., der er anset som løn fra. G3-virksomhed, og 229.037 kr., der er anset som løn fra G5-virksomhed, og med kontante bankindsætninger på 17.150 kr., diverse bankindsætninger på 256.614 kr. og indsætninger via Mobilbetaling på 32.688 kr.

. . .

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ.

Erhvervsdrivende skal ifølge skattekontrollovens § 3 indgive et skattemæssigt årsregnskab i overensstemmelse med de regler, som skatteministeren har fastsat. Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab. Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan indkomsten fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af skattekontrollovens § 5, jf. § 3, stk. 4. Kravene til regnskabet fremgår af mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder (bekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006) og bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006). Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Skatteforvaltningen kan bestemme, at en skatteyder skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomståret udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug. Det følger af skattekontrollovens §§ 1, stk. 1, og 6 B, stk. 1.

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift og for, at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. den dagældende skattekontrollovs § 5, stk. 3, (nuværende § 74, stk. 1).

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, påhviler det efter omstændighederne skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der henvises til SKM 2008.905 H. Efter praksis er det den skattepligtige, der skal dokumentere sine formueforhold, herunder for modtagne kontante indbetalinger på bankkonti, jf. SKM2013.274.BR.

Spillegevinster opnået ved spil medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 4, litra f. Undtaget herfra er gevinster, der fremgår af spilafgiftsloven § 1, stk. 3. Det er skatteyderen, der har bevisbyrden for, at der er tale om indtægter undtaget fra skattepligten, hvilket kan udledes af SKM2010.131.ØLR. Det fremgår af retspraksis, at der kan stilles krav om et regnskab for spil, hvor både tabsgivende og gevinstgivende spil skal indgå, jf. SKM2010.131.ØLR og SKM2014.134.BR.

Skattestyrelsen har blandt andet begrundet afgørelsen med, at klageren har haft en meget lav indkomst i de omhandlede indkomstår, men alligevel har et meget stort antal indsætninger på sin konto i disse indkomstår. Skattestyrelsen har konstateret, at der løbende og over flere indkomstår er indsat mange beløb af en sammenlagt betragtelig størrelse på klagerens konti. Omfanget af indsætningerne vil blive gennemgået nærmere nedenfor.

Landsskatteretten finder på baggrund af det store antal indsætninger igennem flere indkomstår og klagerens erhvervsmæssige tilknytning og det lave privatforbrug, at der tegner sig et billede af, at klageren løbende har modtaget midler, som han ikke har selvangivet, og som kan være skattepligtige indtægter. Retten finder på den baggrund, at det påhviler klageren at godtgøre, at de konkrete indsætninger stammer fra midler, som allerede er beskattede, eller som er undtaget fra beskatning.

Indsætninger på klagerens lønkonti fra selskaber - punkt 1 -4:

Skattestyrelsen har konstateret, at der i indkomstårene 2014 - 2018 er foretaget en række indsætninger fra G1-virksomhed, G2-virksomhed, G3-virksomhed   og G5-virksomhed på klagerens private lønkonto. Klageren er indehaver af de pågældende selskaber. Der er ikke indberettet løn fra selskaberne til klageren, men han har løbende modtaget indsætninger af en vis størrelse fra selskaberne. På baggrund heraf påhviler det klageren at godtgøre, at der ikke er tale om skattepligtig indkomst. Der kan henvises til Højesterets dom af 10. oktober 2008, offentliggjort som KM2008.905.HR, og Østre Landsrets dom af 22. september 2015, offentliggjort som SKM2015.633.ØLR.

Det anses ikke for dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at dele af indsætningerne er refusion af udlæg, som klageren har afholdt for selskaberne. Der er herved henset til, at der ikke er fremlagt dokumentation for, at klageren har foretaget indkøb for eller betalt udgifter på vegne af selskaberne, herunder til brændstof og kørsel.

Indsætningerne og overførslerne fra selskaberne anses på den baggrund at være tilgået klageren som skattepligtig lønindkomst, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1.

Indsætninger på erhvervskontoen - punkt 5:

Klageren har i perioden været momsregistreret med enkeltmandsvirksomheden G11-virksomhed, cvr.nr. (red.cvrnr.nr7.fjernet). Skattestyrelsen har konstateret, at der fra 3. januar 2014 til 10. april 2014 er indsat i alt 211.667,50 kr. på erhvervskontoen. Der er i forbindelse med størstedelen af indbetalingerne henvist til en faktura.

Klageren har ikke fremlagt skattemæssigt årsregnskab for indkomståret 2014 på ansættelsestidspunktet. Landsskatteretten finder således, at Skattestyrelsen har været berettiget til at fastsætte klagerens overskud af virksomhed for indkomståret 2014 skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Klageren har anført, at indsætningerne den 7. januar 2014 på 1.400 kr., den 10. februar 2014 på 20.000 kr. og den 21. marts 2014 på 11.000 kr. dækker over lån fra klageren til virksomheden. Klageren har i forbindelse hermed henvist til, at posteringsteksten ved indsætningerne er "indbetaling". F2-bank har den 4. februar 2020 oplyst, at der er tale om kontante indbetalinger ved kassen i en filial. Klageren har ikke ved fx fremlæggelse af lånedokumenter godtgjort eller dokumenteret, at der er tale om udlån til virksomheden. Klagerens forklaring herom er ikke bestyrket af objektive kendsgerninger. Retten er derfor enig med Skattestyrelsen i, at indsætningerne på i alt 211.667,50 kr. på erhvervskontoen skal anses for at være skattepligtig omsætning i klagerens virksomhed. Heraf skal 169.334 kr. anses som skattepligtig omsætning ekskl. moms.

Skattestyrelsen har konstateret, at der i perioden fra 2. januar 2014 til 10. april 2014 har været betalinger fra erhvervskontoen på i alt 103.373 kr., svarende til 82.698 kr. ekskl. moms. Klageren har anført, at det må antages, at der er afholdt yderligere udgifter end de på kontoudtoget konstateret, og at der skal foretages et nærmere skøn herover. Klageren har ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at der i indkomståret 2014 har været afholdt flere fradragsberettigede driftsudgifter end de driftsomkostninger, som Skattestyrelsen har opgjort og godkendt på baggrund af betalingerne fra erhvervskontoen. Retten lægger vægt på, at klageren ikke har fremlagt regnskaber, bogføring eller andet, der kan dokumentere eller sandsynliggøre, at der har været afholdt yderligere driftsomkostninger i virksomheden. Der er derfor ikke grundlag for at godkende skattemæssigt fradrag for yderligere driftsomkostninger for indkomståret 2014. Da Skattestyrelsen har opgjort de fradragsberettigede driftsomkostninger på baggrund af en sammentælling af betalingerne fra erhvervskontoen, har Skattestyrelsen ikke været forpligtet til at foretage et nærmere skøn over virksomhedens driftsomkostninger.

Landsskatteretten er dermed enig med Skattestyrelsen i, at virksomhedens resultat for indkomståret 2014 kan opgøres til: 169.334 kr. - 82.699 kr. = 86.635 kr.

Da klageren ikke har selvangivet overskud af virksomhed for indkomståret 2014, er retten enig med Skattestyrelsen i, at klagerens overskud af virksomhed for indkomståret 2014 skal forhøjes med 86.835 kr.

Indsætning af kontanter i indkomstårene 2014 og 2018 - punkt 6:

Skattestyrelsen har opgjort, at der har været kontante indsætninger på klagerens bankkonti, der ikke tidsmæssigt stemmer overens med de kontante præmieudbetalinger i henhold til repræsentantens oversigter og de fremlagte præmieudbetalingsbilag på 77.133 kr. i indkomståret 2014 og på 17.150 kr. i indkomståret 2018.

Klageren har anført, at de kontante indsætninger vedrører gevinster fra G15-virksomhed, som ikke er skattepligtig indkomst, og at han har valgt at indbetale dele af beløbet ad flere omgange for at undgå at opbevare for store summer i kontanter.

Landsskatteretten finder ikke, at klageren har løftet bevisbyrden for, at de kontante indsætninger i indkomstårene 2014 og 2018 vedrører skattefrie indtægter ved spil hos G15-virksomhed. Retten lægger vægt på, at der ikke er tidsmæssigt sammenfald mellem de kontante indbetalinger på klagerens lønkonti og tidspunktet for udbetaling af kontante præmier fra spil i henhold til de fremlagte præmieudbetalingsbilag fra G15-virksomhed og repræsentantens opgørelse.

Da indsætningerne den 7. januar 2014 på 1.400 kr., den 10. februar 2014 på kr. 20.000 kr. og den 21. marts 2014 på 11.000 kr. på klagerens erhvervskonto indgår i Skattestyrelsens forhøjelse af klagerens overskud af virksomhed for indkomståret 2014, kan disse indsætninger ikke medregnes ved forhøjelsen af klagerens skattepligtige indkomst i indkomståret 2014 på baggrund af indsætningerne.

Skattestyrelsen har på baggrund af den fremlagte erklæring fra [] af 24. juli 2020 afstået fra at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med bankoverførsler fra [] til klageren. På baggrund heraf finder retten, at det beror på en fejl, når bankoverførslen den 21. februar 2014 på 2.200 kr. fra [] er medtaget i Skattestyrelsens opgørelse af de kontante indsætninger i indkomståret 2014. Retten finder derfor ikke, at overførslen skal medregnes ved forhøjelsen af klagerens skattepligtige indkomst i indkomståret 2014 på baggrund af indsætningerne.

F2-bank har den 4. februar 2020 oplyst, at indsætningen den 30. april 2014 på 3.513,40 kr. er en overførsel fra en bankkonto tilhørende klageren. Retten finder ikke, at overførslen den 30. april 2014 på 3.513,40 kr. skal medregnes i forhøjelsen, da der er tale om en intern overførsel mellem klagerens egne konti.

Landsskatteretten finder derfor, at de kontante indsætninger på klagerens lønkonti kan opgøres til 39.000 kr. i indkomståret 2014 og til 17.150 kr. i indkomståret 2018.

Landsskatteretten finder dermed, at klagerens skattepligtige indkomst på baggrund af de kontante indsætninger skal forhøjes med 39.000 kr. i indkomståret 2014 og med 17.150 kr. i indkomståret 2018.

Diverse bankindsætninger - punkt 7:

Skattestyrelsen har opgjort, at der i indkomstårene 2014, 2015, 2016 og 2018 har været diverse bankindsætninger på klagerens lønkonto på 155.020 kr. i indkomståret 2014, 19.617 kr. i indkomståret 2015, 174.406 kr. i indkomståret 2016 og 256.614 kr. i indkomståret 2018.

Klageren har anført, at de opgjorte bankindsætningerne vedrører gevinster fra G15-virksomhed, som ikke er skattepligtig indkomst.

Retten finder ikke, at klageren har løftet bevisbyrden for, at bankindsætningerne i indkomstårene 2014, 2015, 2016 og 2018 vedrører skattefrie indtægter ved spil hos G15-virksomhed. Retten lægger vægt på, at der ikke er tidsmæssigt sammenfald mellem indsætningerne på klagerens lønkonti og tidspunktet for indsætninger af præmier fra spil på klagerens bankkonti henhold til de fremlagte præmieudbetalingsbilag fra G15-virksomhed og repræsentantens opgørelse. Retten lægger endvidere vægt på, at det af posteringsteksterne ved bankindsætningerne fremgår, at der ikke er tale om gevinster fra G15-virksomhed, men at der derimod er tale om overførsler fra forskellige virksomheder og personer.

Landsskatteretten er derfor enig med Skattestyrelsen i, at klagerens skattepligtige indkomst på baggrund af de kontante indsætninger kan forhøjes med 155.020 kr. for indkomståret 2014, 19.617 kr. for indkomståret 2015, 174.406 kr. for indkomståret 2016 og 256.614 kr. for indkomståret 2018.

Det fremgår af kontoudtoget for klagerens lønkonto, at der den 10. februar 2017 har været en bankindsætning på 100.000 kr. med posteringsteksten "Provenu Y2-adresse Se medd." Retten lægger til grund, at beløbet er overført af G4-virksomhed, der er ejer af G34-virksomhed. Det fremgår af tingbogen, at klageren har været ejer af 50 % af ejerlejligheden, beliggende Y2-adresse, og at han ved skøde af 30. juni 2016 som medejer af ejerlejligheden har været med til at sælge ejerlejligheden til G34-virksomhed for en købesum på 3.379.616 kr. og med overtagelsesdato den 1. juli 2016. I skødet er anført, at aftalegrundlaget består af købsaftale, underskrevet af parterne henholdsvis 24.6.2016 og 28.6.2016. Klageren har ikke fremsendt købsaftalen.

Det fremgår af kontoudskriften for klagerens boliglånskonto nummer (red.kontonr.nr13.fjernet) i F2-bank, at saldoen på kontoen den 4. juli 2016 var minus 329.022,54 kr., og at der den 7. juli 2016 blev foretaget en indbetaling på kontoen på 330.015,39 kr. med posteringsteksten "Ref: (red.referencenr.nr1.fjernet)". Efter indbetalingen af beløbet på 330.15,39 kr. er kontoen gået i plus med 992,85 kr.

Landsskatteretten finder på baggrund heraf, at klageren ikke har godtgjort, at indsætningen på 100.000 kr. den 10. februar 2017 er en delvis betaling fra G34-virksomhed af købesummen på 3.379.616 kr. for ejerlejligheden, beliggende Y2-adresse. Der er herved lagt vægt på, at ejerlejligheden blev solgt ved skøde af 30. juni 2016 og med overtagelse den 1. juli 2016, det vil sige mere end et halvt år før indbetalingen den 10. februar 2017. Retten lægger tillige vægt på, at køberen af ejerlejligheden var G34-virksomhed og ikke moderselskabet G4-virksomhed, der har foretaget indbetalingen. Retten lægger endvidere vægt på, at klageren ikke har fremlagt købsaftalen med aftalegrundlaget for handlen, herunder bestemmelserne om, hvornår og hvordan købesummen skulle erlægges.

Landsskatteretten er derfor enig med Skattestyrelsen i, at klagerens skattepligtige indkomst på baggrund af indsætningen fra G4-virksomhed den 10. februar 2017 kan forhøjes med 100.000 kr. for indkomståret 2017.

Indsætninger via Mobilbetaling - punkt 8:

Skattestyrelsen har opgjort, at der i indkomstårene 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 har været indsætninger på klagerens lønkonto via Mobilbetaling på 6.500 kr. i indkomståret 2014, 11.531 kr. i indkomståret 2015, 15.462 kr. i indkomståret 2016, 46.066 kr. i indkomståret 2017 og 32.688 kr. i indkomståret 2018.

Klageren har anført, at indsætningerne vedrører refusion af udlæg til sociale arrangementer, så som koncerter, fodboldkampe, festivaler og indkøb til hygge-samvær, og at udlæggene delvist er betalt af de skattefrie kontante gevinster, som klageren har modtaget fra G15-virksomhed.

Retten finder, at klageren ikke har dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at indsætningerne via Mobilbetaling dækker over private indsætninger, herunder refusion af udlæg. Det er således ikke alene ved klagerens forklaring bevist, at indsætningerne er tilbagebetaling af udlæg eller noget andet privat. Det bemærkes, at klagerens forklaring herom ikke er bestyrket af objektive kendsgerninger.

Landsskatteretten er derfor enig med Skattestyrelsen i, at klagerens skattepligtige indkomst på baggrund af indsætningen via Mobilbetaling kan forhøjes med 6.500 kr. i indkomståret 2014, 11.531 kr. i indkomståret 2015, 15.462 kr. i indkomståret 2016, 46.066 kr. i indkomståret 2017 og 32.688 kr. i indkomståret 2018.

Tab og gevinst på aktier

Af aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 1, fremgår, at gevinst og tab ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i denne lov.

Af aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 1, fremgår, at gevinst og tab ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber m.v. i det kalenderår, hvori selskabet endelig opløses, behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Det betyder, at udlodning i forbindelse med likvidation af et aktieselskab betragtes som afståelse af aktier.

Gevinst ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 12.

Tab ved afståelse af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 13. 

Tab og gevinst opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen for de pågældende aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 26, stk. 2.

Det fremgår af personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 4, at tab og gevinst efter aktieavancebeskatningslovens §§ 12-14 er aktieindkomst.

Tab på anparter kan fradrages i aktieindkomsten efter reglerne i personskattelovens § 8 a. Hvis aktieindkomsten bliver negativ, beregnes en negativ skat af aktieindkomsten, og denne negative skat modregnes i den skattepligtiges slutskat. Kan den negative skat ikke rummes i den skattepligtiges slutskat, overføres den negative skat til modregning i ægtefællens slutskat. Kan den negative skat heller ikke rummes i ægtefællens slutskat, fremføres den resterende negative skat til modregning i slutskatten eller ægtefællens slutskat for de efterfølgende år.

Tab ved afståelse af aktier - punkt 11

Bevisbyrden for skattemæssige tab påhviler skatteyderen. Det påhviler derfor klageren at godtgøre, at han i indkomståret 2014 har haft et tab på 125.000 kr. ved salg eller afståelse af aktier i G6-virksomhed.

Klageren har ikke godtgjort, at han har solgt eller afstået aktier i indkomståret 2014.

Landsskatteretten finder derfor, at klagerne ikke har godtgjort, at han i indkomståret 2014 har haft et fradragsberettiget tab på anparter, jf. aktieavancebeskatningslovens § 13.

Gevinst ved salg af G35-virksomhed aktier - punkt 12

Skattestyrelsen har på baggrund af klagerens oplysninger om anskaffelsessummen for aktierne i G35-virksomhed. og indbetalingen på klagerens lønkonto den 23. marts 2017 på 133.377 kr. med posteringsteksten "Fonds 00500986" opgjort klagerens gevinst ved afståelse af aktier til 32.077 kr. for indkomståret 2017.

Skattestyrelsens opgørelse af klagerens gevinst er ikke bestridt. Det er heller ikke bestridt, at salget af aktierne har udløst beskatning efter aktieavancebeskatningsloven.

Klageren har gjort gældende, at han ikke skal beskattes af gevinsten på 32.077 kr., da han i de forudgående indkomstår har haft tab på aktier, der skal fremføres til modregning i gevinsten.

Klageren har ifølge sine egne oplysninger erhvervet aktierne i G35-virksomhed. for en anskaffelsessum på 75.000 kr. og i forbindelse med købet afholdt handelsomkostninger på 9.450 kr. Retten kan på baggrund heraf tiltræde, at klagerens anskaffelsessum for aktierne udgør 84.450 kr. Da klageren i indkomståret 2017 har solgt aktierne for 113.377 kr., er retten enig med Skattestyrelsen i, at klageren har haft en aktieavance i indkomståret 2017 på 32.077 kr., der er skattepligtig. Landsskatteretten stadfæster derfor den påklagede afgørelse på dette punkt.

Det bemærkes, at klageren ikke er blevet beskattet af aktieindkomst for indkomståret 2017. Det skyldes, at klagerens aktietab på 50.000 kr. fra indkomståret 2016 er blevet fremført og modregnet i hans gevinst på aktier på 32.077 kr. for indkomståret 2017.

Landsskatteretten finder, at Skattestyrelsens forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst på baggrund af kontante bankindsætninger i indkomståret 2014 skal nedsættes til 39.000 kr. for indkomståret 2014 (punkt 6). Landsskatteretten stadfæster de resterende punkter i Skattestyrelsens afgørelse.

Det forhold, at klageren siden sommeren 2012 har haft symptomer på depression og angst, kan ikke føre til en anderledes vurdering af sagens materielle afgørelse. Det samme gælder klagerens oplysning om, at han siden 2011 løbende og årligt har modtaget afgiftsfrie gaver fra sine forældre i niveau 40.000 kr. - 60.000 kr. årligt, da klageren ikke har fremlagt dokumentation eller materiale, som kan dokumentere eller godtgøre, at han i de påklagede år har modtaget afgiftsfrie gaver fra forældrene.

Landsskatteretten skal herefter tage stilling til, om forhøjelsen af klagerens skattepligtige indkomst er foretaget i overensstemmelse med reglerne om genoptagelse i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27, herunder om fristerne i §§ 26 og 27 er iagttaget.

Formalitet

Told- og skatteforvaltningen kan ikke afsende varsel om foretagelse eller ændring af en ansættelse af indkomstskat senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal foretages senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

Fristen for varsling af ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, af klagerens skatteansættelse for 2016, 2017 og 2018 udløb den 1. maj 2020, den 1. maj 2021 og den 1. maj 2022. Skattestyrelsens forslag til afgørelse af 30. marts 2020 er blevet fremsendt til klageren inden for fristen i skatteforvaltningslovens § 26 for ordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2016, 2017 og 2018.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, at fristen efter stk. 1 først udløber i det sjette år efter indkomstårets udløb, for så vidt angår kontrollerede transaktioner. Bestemmelsen finder blandt andet anvendelse for skattepligtige, som har bestemmende indflydelse over et selskab, jf. skattekontrollovens § 3B.

Af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, fremgår, at en ansættelsesændring kan foretages uden for fristerne i § 26, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

En ansættelse kan kun foretages i de i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nævnte tilfælde, hvis den varsles af Skattestyrelsen senest 6 måneder efter, at Skattestyrelsen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i skatteforvaltningslovens § 26. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. punktum. En ansættelse, der er varslet af Skattestyrelsen, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 2. punktum. Har det betydning for den skattepligtiges mulighed for at varetage sine interesser, at fristen for at foretage ansættelsen forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 4. punktum.

Klageren har i indkomstårene 2014 og 2015 været ejer af samtlige anparter i G1-virksomhed. Da klageren har haft bestemmende indflydelse i selskabet, anses overførsler fra G1-virksomhed til klagerens private bankkonto for at være kontrollerede transaktioner, der er omfattet af den forlængede ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5. Fristen for varsling af ordinær genoptagelse af skatteansættelse for indkomståret 2014 udløb efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, den 1. maj 2020. Skattestyrelsens forslag til afgørelse af 30. marts 2020 er derfor blevet fremsendt til klageren inden for fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, for ordinær genoptagelse af beskatningen af overførslerne i indkomståret 2014 fra G1-virksomhed til klageren.

Fristen for varsling af ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, af klagerens skatteansættelse for 2014 udløb den 1. maj 2018. Fristen for varsling af ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, af klagerens skatteansættelse for 2015 udløb den 1. maj 2019. Skattestyrelsens forslag til afgørelse af 30. marts 2020 er blevet fremsendt til klageren uden for fristen i skatteforvaltningslovens § 26 for ordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2014 og 2015.

Ved fejlagtigt at have selvangivet et tab på aktier på 125.000 kr. for indkomståret 2014, selv om klageren ikke har haft et tab på aktier i indkomståret, anses klageren for at have handlet groft uagtsomt.

Der er i indkomstårene 2014 og 2015 løbende indsat mange skattepligtige beløb på klagerens private bankkonti af en sammenlagt betragtelig størrelse, som ikke er blevet selvangivet. På baggrund af omfanget og hyppigheden af indsætningerne finder retten, at klageren ved ikke at selvangive indsætningerne groft uagtsomt har bevirket, at hans skatteansættelse for indkomstårene 2014 og 2015 er blevet foretaget på urigtigt eller ufuldstændigt beløb. Landsskatteretten finder dermed, at der kan foretages en ekstraordinær ændring efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, for indkomstårene 2014 og 2015.

Kundskabstidspunktet i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. punktum, er det tidspunkt, hvor skattemyndighederne er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at fastslå, at der forelå grundlag for ekstraordinær ansættelse efter § 27, stk. 1, nr. 5, jf. Højesterets dom, offentliggjort i SKM2018.481.HR. Retten finder, at kundskabstidspunktet tidligst kan ansættes til den 24. februar 2020, hvor Skattestyrelsen modtog kontoudtog for klagerens lønkonto for perioden fra 14. maj 2014 til 2. marts 2015.

Da Skattestyrelsens varsling om ekstraordinær genoptagelse er udsendt den 30. marts 2020, finder retten, at 6-måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. punktum, er overholdt.

Efter at Skattestyrelsen havde udsendt forslaget af 30. marts 2020, har klageren den 2. juni 2020 anmodet om at få fristen til at komme med bemærkninger  til forslaget udsat til den 15. august 2020. Klageren har samtidig anført, at han har accepteret, at fristen for at træffe afgørelse i sagen er blevet udsat til den 1. september 2020. Retten finder herefter, at 3-måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, 2. punktum må anses for at være forlænget til den 1. september 2020 efter anmodning fra klageren, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 4. punktum. Da Skattestyrelsens afgørelse er truffet den 20. august 2022, er 3 måneders fristen overholdt. Skattestyrelsens ændringer for indkomstårene 2014 og 2015 er derfor foretaget rettidigt.

. . ." 

Vedrørende punkt 7 i Landsskatterettens afgørelse, diverse indsætninger, er fremlagt mail af 21. august 2023 fra G36-virksomhed til A, hvoraf blandt andet fremgår følgende:

". . .

G36-virksomhed overførte ganske rigtig ved en fejl til dig, og du kan se på vedhæftede, at jeg fik fejlen rettet.

Jeg har været hele mit mail systemet igennem for, at fremfinde noget vedr. denne transaktion, men har intet fundet, og jeg har ikke noget liggende fysisk.

Men jer mener, at kunne huske, at det drejede sig om dit kontor miljø, og reoler på Y2-adresse, og fik jeg ikke også et stort køleskab …. Det er jo længe siden, men reolerne har jeg da stadig.

. . ."  

Vedrørende punkt 8 i Landsskatterettens afgørelse, indsætninger via Mobilbetaling, er fremlagt erklæring af 27. februar 2023 fra IR, erklæring af 28. februar 2023 fra A, og erklæring af 27. februar 2023 fra LA. Af erklæringerne, der er enslydende, fremgår følgende:

". . .

ERKLÆRING VEDRØRENDE OVERFØRTE BELØB TIL A

Jeg:

Boende:    

Født den:

Skal herved bekræfte, at jeg via Mobilbetaling har overført beløb til A vedr. gevinster via online spil og lignende, samt mellemværende og udlæg i forbindelse med sociale arrangementer.

De overførte beløb er således ikke udtryk for betalinger for varer, ydelser eller lignende erhvervsmæssige overførsler.

Y1-by d.

. . .                      

Underskrift

. . ."

Der har været fremlagt udskrifter fra Erhvervsstyrelsen vedrørende selskaberne G6-virksomhed, G1-virksomhed, G2-virksomhed, G3-virksomhed, G5-virksomhed og G11-virksomhed. 

Der har været endvidere været fremlagt de i Landsskatterettens afgørelse omtalte dokumenter, herunder kontoudtog, præmieudbetalingskvitteringer og lægeerklæring.

Forklaringer

A har forklaret, at han er uddannet i en tøjforretning, hvor han også arbejdede i nogle år, inden han sammen med en anden åbnede sin egen tøjforretning med salg af tøj med logo til virksomheder. I dag sælger han varebiler. 

Han har været meget aktiv foreningsmand i (red.klub.nr1.fjernet) og var blandt andet involveret i fusionen af foreninger. Han havde desuden et arbejde og en kæreste. Der var rigtig mange bolde i luften, og kæresten besluttede sig for at forlade ham. Det startede hans nedtur. Han blev indadvendt og måtte holde op med at arbejde og med at være foreningsaktiv. Han lå bare på sofaen. 

Hans venner og familie prøvede at hjælpe ham. Han fik angst, depression og stress. Det skulle han finde ud af, at han ikke kunne klare selv. Hans venner og familie forstod ikke, hvad der skete med ham. Han blev på et tidspunkt af en bekendt opfordret til at søge professionel hjælp, og det gjorde han. Han kan ikke huske, hvornår det var. Han havde samtaler med psykolog og psykoterapeut. I starten involverede han sin familie og venner i det, men han kunne mærke, at de ikke forstod ham, så det holdt han op med. Han er aldrig sluppet af med det, men han har lært at styre det. Han stiftede selskaberne, fordi han prøvede at se på det positive. I dag ved han, hvornår han skal trække bremsen, men han er stadig påvirket på hukommelsen i perioder.

Selskabet G1-virksomhed med startdato 1. april 2014, jf. ekstrakten side 479, stiftede han, men han husker ikke hvornår. Tanken var "overlevelsesmæssig", og at han havde noget at stå op til og noget, som kunne give ham nogle positive oplevelser. Han tyede til det, han kendte. Han havde søgt arbejde, men fået at vide, at han ikke var stabil nok. Han kontaktede leverandører og kunder. Der blev indrettet et showroom, og han kørte ud til kunder for at vise varer frem. Han købte varer ind og betalte kontant, fordi han ikke kunne blive kreditgodkendt. Han fik også rabat, når han betalte med det samme, og desuden sparede han fragten, fordi han fik varerne med sig. Han har betalt beløb på mellem 5.000 og 50.000 kr. på den baggrund. Han købte efter behov, men først efter kundernes bestilling. Der var et lille lager i showroomet og i hans lejlighed. Han fik regning med hver gang, han købte noget. Han solgte til 10-15 virksomheder, som betalte med bankoverførsel og aldrig kontant. De penge, han har overført til sig selv, er til dækning af de udlæg, som han har haft til indkøb af tøj, udgift til bil, hjemmeside mv., som han også betalte for kontant.

Selskabet G2-virksomhed med startdato 9. februar 2015, jf. ekstrakten side 483, blev oprettet sammen med IA, som var i hans netværk og gerne ville lave noget sammen med ham. Det skulle være et fuldtidsarbejde for afhørte. På det tidspunkt skete der det i (red.klub.nr1.fjernet) , at de manglede en købmand, og han blev opfordret til at prøve, om det var noget for ham. Han sagde ja til det, fordi (red.klub.nr1.fjernet)  var en tryg ramme for ham at være i. I den forbindelse udtrådte IA af G2-virksomhed. Driften i G2-virksomhed foregik som driften i G1-virksomhed, og det var stort set de samme kunder og leverandører, der var i de to selskaber. Han havde egentlig standset driften i G1-virksomhed, men ikke fået det gjort officielt.

Selskabet G3-virksomhed med startdato 17. oktober 2016, jf. ekstrakten side 487, blev oprettet på grund af det med købmandsforretningen, hvor han var i 9 måneder. Købmandsforretningen kom i balance, men der skulle renoveres i butikken, og det var der ikke råd til, så han søgte tilbage til det, han kendte. Han fik en skør ide om folkeaktier til købmanden i (red.klub.nr1.fjernet) . Det gav 1,2 mio. kr. Det førte til en periode, hvor købmandsforretningen var lukket, og hvor den skulle istandsættes. I den periode skulle han have noget andet at stå op til. Igen var kunderne og leverandørerne stort set de samme som i selskaberne G1-virksomhed og G2-virksomhed, og betalingerne foregik på samme måde som i de to selskaber undtagen i forhold til en tysk forretningsforbindelse, som overførte via bank. Han har i det selskab anerkendt, at han har taget 150.000 kr. i løn, og det er i hvert fald det maksimale beløb, der er taget ud i løn til ham. Der var en avance på 25-33 %, og deraf skulle betales fragt, plastposer, gebyrer mv.

Selskabet G5-virksomhed med startdato den 29. maj 2018, jf. ekstrakten side 491, blev oprettet, efter at han i april 2017 kom ind i varebilbranchen. Det nød han, da der ikke var så meget stress på, men ham, som han blev ansat hos, var dog udfordret af alkohol og stoffer, og så besluttede han at stifte et nyt selskab med tøj, som han kendte til. Han havde på det tidspunkt lært at styre sin angst og stress nogenlunde. Han har i det selskab anerkendt at have taget løn med 100.000 kr. Han mener, at det beløb er retvisende. Han tror ikke, at det var mere, han fik i løn fra det selskab. Selskabet G5-virksomhed blev opløst, da han skiftede til varebilsbranchen. Han blev kontaktet af én, der spurgte, om han ikke skulle sælge varebiler, og så stiftede han det selskab, som han har i dag.

I alle selskaber har han haft plasticomslag med bilag på køb og salg fordelt kvartalsvis, men han har ikke udarbejdet regnskab eller haft et bogholderi. Han så på netbankskontoen og tog ud fra differencen, men det var ikke noget, han kunne kontrollere, da han også havde lange perioder, hvor han måtte ligge ned.

Han har haft plastikomslagene, indtil selskaberne lukkede. I skifteretten blev han spurgt til, om han havde gæld, og til det svarede han, at det havde han ikke. Han fik at vide, at han talte under ed, og han erklærede under ed, at han ikke havde gæld. Der var heller ingen, der tabte penge på hans selskaber. Han fik så at vide i skifteretten, at selskabet dermed var lukket, når der ikke var kreditorer. Han fik ingen oplysning om, at han skulle gemme papirerne vedrørende selskaberne. Han smed papirerne ud, når selskabet var lukket. Han tænkte ikke, at der kunne være et mellemværende med skattemyndighederne udover måske noget moms, som han havde til gode, men opgav at få. Han tænkte ikke, at han skyldte penge til skattemyndighederne. Hver gang, han har været i skifteretten, er han blevet spurgt om det samme, og han har sagt, at der var moms, der ikke var ajourført korrekt, men fået at vide, at det ikke var skifterettens ansvar. Han fik så at vide, at selskabet blev lukket, og han smed papirerne ud, fordi ingen sagde, at han skulle gemme dem.

Han betalte altid kontant hos leverandørerne bortset fra enkelte tilfælde, hvor han betalte ved bankoverførsel. Hans udregning skete på grundlag af netbanken og de fakturaer, der var blevet betalt kontant, men det skete ikke med det samme.

Alle de kontanter, han havde, brugte han af i privatøkonomien. Hans forældre havde ondt af ham og sendte ham penge i tide og utide. Han lånte også deres bil. De kontanter, der er indsat på hans bankkonto, kom fra G15-virksomhed. Han er lidt den gammeldags type. Det var ikke usædvanligt den gang at hæve gevinster kontant. Han satte ikke store beløb ind på bankkontoen, fordi han havde hørt om, at hvis man gjorde det, kunne banken reagere. 

Han spillede Odds og Tips på fodbold- og håndboldkampe i Europa. Det var sædvanligt, at han også spillede sammen med andre. Han spillede 2-3 gange ugentlig, men ikke hver uge. Han brugte en del tid på det for at få tiden til at gå. Han satte sig ind i klubberne og spillernes status. Han spillede for 1.0005.000 kr. ad gangen. 5.000 kr. var maksimumbeløbet hos G15-virksomhed.

De store gevinster er der bilag på i sagen, men der er derudover rigtig mange små gevinster, som han har fået udbetalt kontant i kiosker og på tankstationer. Han havde overskud på sit spil. Han blev udelukket fra nogle online-sites, fordi han vandt for meget. Han brugte pengene til at leve for og til sine forretninger.

Han stod for store og små arrangementer for venner og familie. Han holdt nytårsfesten i adskillige år, og herudover var der havnefester og andet. Han dækkede bordet og handlede ind, og så betalte gæsterne pr. Mobilbetaling til ham alt efter hvor mange, der deltog. Det foregik også på den måde i relation til fodboldklubben.

Forevist ekstrakten side 441-443, Indsætninger via Mobilbetaling - punkt 8, har afhørte forklaret, at han ikke husker konkret, at han fik pengene, men han kan genkende de anførte forkortelser, der er navne på venner og folk i hans netværk, som for eksempel LT, IR og IT.

Forevist ekstrakten side 439-440, Diverse indsætninger - punkt 7, har afhørte forklaret om posteringen den 29. september 2014 "MCD 00041 G32-virksomhed Y1-by" på 12.940 kr., at det var udbetaling på kuponer, som blev indbetalt på hans kort i G32-virksomhed. Han har aldrig solgt varer til G32-virksomhed. Dette gælder også de øvrige posteringer, der ses med teksten MDC G32-virksomhed.

Forevist ekstrakten side 440, indsætninger fra G18-virksomhed den 21. oktober 2014 og 3. november 2014 hver på 35.000 kr., har afhørte forklaret, at det vedrørte salg af tøj. Han modregnede i egne udlæg.

Forevist ekstrakten side 440, indsætning den 22. maj 2018 på 231.614 kr., har afhørte forklaret, at beløbet var et sammensurium af et mellemværende med en kammerat, der var opstået over en periode siden 2006. Beløbet vedrørte reoler, stativer, en bil mv. Han havde ikke manglet pengene, og derfor blev der ikke afregnet før. Den 22. maj 2018 satte kammeraten blot pengene ind på afhørtes konto og sagde, at afhørte skulle tjekke den. Han fik ingen opgørelse fra kammeraten over beløbets sammensætning.

Forevist ekstrakten side 440, indsætning den 10. februar 2017 på 100.000 kr. med posteringsteksten "Provenu Y2-adresse Se medd.", har afhørte forklaret, at beløbet kom fra G4-virksomhed. Beløbet vedrørte salg af inventar til G34-virksomhed, da G34-virksomhed købte lejligheden. Det var køberen, der skrev posteringsteksten med ordet "Provenu". Beløbet vedrørte køb af hårde hvidevarer og reoler mv. Han lod alt inventaret stå. Det var med henblik på, at køberen af lejligheden eventuelt kunne udleje lejligheden møbleret. Ordet "Provenu" var køberens ordvalg. Han vidste, at det handlede om lejligheden. Han har været stresset og har haft svaret efter bedste evne til Skattestyrelsen.

Forevist ekstrakten side 444, Tab på aktier - punkt 11, stort 125.000 kr., som afhørte har indberettet, har afhørte forklaret, at det vedrørte selskabet G6-virksomhed. Det selskab gik fint, indtil kæresten gik fra ham. I forbindelse med oprettelsen af selskabet, som ifølge ekstrakten side 472 skete den 3. september 2004, indbetalte han selskabskapitalen til R2-advokater på en banknoteret check.

Han vidste ikke, at han kunne få fradrag for selskabskapitalen, da selskabet blev tvangsopløst i 2013. I 2017 talte han med én fra R1-revision, som fortalte, at afhørte kunne tage fradrag for beløbet. Revisoren hjalp ham med indberetningen, og der var en dialog med Skattestyrelsen om det, som drejede sig om hvilken rubrik, der skulle benyttes. 

Forevist ekstrakten side 231, meddelelse dateret 18. juli 2017, hvori er anført: "I marts 2013 blev vi selskab G6-virksomhed tvangsopløst - cvr.nr. (red.cvrnr.nr1.fjernet). Det indskudte beløb var kr. 125.000 var betalt kontant. Jeg anmoder hermed om at få fradrag for dette beløb.", har afhørte forklaret, at han skrev meddelelsen i samarbejde med R1-revision. Inden han skrev meddelelsen, havde han talt med Skattestyrelsen. Der kom ingen reaktion fra Skattestyrelsen. Han fik en ny årsopgørelse. Han tænkte på, om fradraget ville blive accepteret, men det sagde revisoren. Det havde han derfor en forventning om, og der kom ingen reaktion fra Skattestyrelsen.

Forevist ekstrakten side 349, brev af 12. november 2019 fra Skattestyrelsen til afhørte, hvorefter Skattestyrelsen havde brug for oplysninger fra afhørte, har afhørte forklaret, at han ikke konkret husker, at han modtog det brev. Han tænkte nok, at han ikke kunne overskue det og finde de oplysninger, som Skattestyrelsen bad om.

Forevist ekstrakten side 356, brev af 30. marts 2020 fra Skattestyrelsen til afhørte med forslag til at ændre afhørtes skat for 2014-2018, har afhørte forklaret, at han var ved at falde ned af stolen, da han fik det brev. Han kunne slet ikke gennemskue, hvad det handlede om. Han ringede med det samme til Skattestyrelsen. Han blev inviteret til et møde i Y3-kommune, hvor de skulle se på alt det, der stod. Han blev præsenteret for en stak kontoudtog med meget lille skrift, som han ikke kunne læse. Han kunne ikke forholde sig til det, men skattemedarbejderen sagde, at hun havde travlt, fordi der var en deadline 14 dage senere, og at hvis han ikke svarede indenfor 14 dage, skulle hun træffe afgørelse. Han talte ikke med skattemedarbejderen om konsekvenserne af en fristudsættelse.

Forevist ekstrakten side 380, udateret henvendelse fra afhørte til Skattestyrelsen, hvorefter afhørte vil bortse fra fristerne i SFL § 26, stk. 5, og 27, stk. 2, idet han har brug for at få fristen for indsigelse til forslag af 30. marts 2020 udsat til 15. august 2020 samt accepterer, at Skattestyrelsen har frist til den 1. september 2020 med hensyn til at afgøre afhørtes sag, har afhørte forklaret, at han ikke kan huske at have sendt dette. Det ligner ikke noget, som han ville skrive. Måske har han fået at vide, hvad han skulle skrive.

Forevist ekstrakten side 381, mail af 2. juni 2020 fra afhørte til ML, hvorefter afhørte accepterer fristforlængelse som aftalt, har afhørte forklaret, at det ligner en mail, som han kunne have skrevet. 

Forevist ekstrakten side 346-348, Skattestyrelsens sagsnotat vedrørende møde med afhørte afholdt den 27. maj 2020 i Y3-kommune, hvoraf blandt andet fremgår, at afgørelsen skulle være ude senest 30. juni, og at det ikke ville kunne nås, hvis afhørte skulle have ekstern hjælp, samt at det blev aftalt, at afhørte skulle anmode om forlænget frist, hvis han så bort fra Skattestyrelsens frister, og at de aftalte, at fristen forlænges i første omgang til 15. august 2020, samt at Skattestyrelsen så havde til 1. september 2020 til at gøre sagen færdig, har afhørte forklaret, at det, de talte om med hensyn til fristen, var, at hvis han ikke accepterede fristudsættelse, skulle skattemedarbejderen træffe afgørelse om 2014. Det skal nok passe, at de talte om, at han skulle have ekstern hjælp.

Anbringender 

A har i sit påstandsdokument af 29. september 2023, der er tilladt ændret den 13. oktober 2023, blandt andet anført følgende:

". . .

Som det fremgår af de i sagen fremlagte processkrifter, indeholder sagen følgende punkter:

1.     Personlig indkomst fra G1-virksomhed

2.     Personlig indkomst fra G2-virksomhed

3.     Personlig indkomst fra G3-virksomhed

4.     Personlig indkomst fra G5-virksomhed

5.     Resultat af virksomhed

6.     Indsætninger af kontanter

7.     Bankindsætninger

8.     Indsætninger via Mobilbetaling

9.     Frafaldet ved SKATs afgørelse af 20. august 2020 - udeladt af retssagen.

10.  Frafaldet ved SKATs afgørelse af 20. august 2020 - udeladt af retssagen.

11.  Aktieindkomst

. . .

Til støtte for de nedlagte påstande og særligt vedrørende punkt 1-4 gøres det gældende,

at der er sket refusion af udlæg for indkøb af varer, hvilket ikke er skattepligtigt.

at der er sket refusion af udlæg for indkøb af aktiver til virksomhederne, herunder printer, kontorstole mv., hvilket ikke er skattepligtig.

at der er udbetalt kørselsgodtgørelse, hvilket ikke er skattepligtigt.

at Henset til de sædvanlige udgifter, der er i forbindelse med driften af virksomhederne, er det usandsynligt, at det skulle have været muligt at trække kr. 1.570.246,00 (heraf 463.000,00 anerkendt som løn) ud af driften i løbet af en kortere årrække. Det havde ikke været muligt at skabe en indtægt, såfremt der ikke havde været et vareforbrug.

at Sagsøger har haft store kontante beholdninger stammende fra skattefrie gevinstudbetalinger, hvilke er anvendt delvist på eget privatforbrug og delvist på indkøb af varer og ydelser, som er refunderet via bankoverførsler, jf. ovenfor.

Til støtte for de nedlagte påstande og særligt vedrørende punkt 5 gøres det gældende, 

at en stor del af udgifterne er betalt med kontanter, hvorfor disse ikke fremgår af kontoudtogene.

at sagsøger har indbetalt beløb til selskabet, med henblik på finansiering af driften.

at der som følge af ovenstående ikke er noget overskud i virksomheden.

Til støtte for de nedlagte påstande og særligt vedrørende punkt 6-7 gøres det gældende, 

at der blandt andet er tale om kontante indsætninger, der stammer fra gevinster fra G15-virksomhed, som ikke er skattepligtige.

at der derudover er tale om indtægter fra salg af personlige ejendele, hvilket ikke er skattepligtigt".

at betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 ikke er opfyldt, hvorfor Skattestyrelsen er fuld ud afskåret fra at kræve ændringer.

Til støtte for de nedlagte påstande og særligt vedrørende punkt 8 gøres det gældende, 

at der er tale om beløb, der stammer fra gevinster fra G15-virksomhed, som ikke er skattepligtige.

at der er tale om deling af udgifter til private arrangementer, som ikke er skattepligtige.

at  flere af modtagerne er både familiemedlemmer og bekendte.

at salg af egne ejendele ikke er skattepligtigt.

at betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 ikke er opfyldt, hvorfor Skattestyrelsen er fuld ud afskåret fra at kræve ændringer.

Til støtte for de nedlagte påstande og særligt vedrørende punkt 11 gøres det gældende, 

at sagsøger bør få tilladelse til at modtage fradrag for tab på kapitalandele.

at sagsøger modtog hjælp til beregning og indberetning, jf. oplysninger givet af sagsøger til Skattestyrelsen ved telefonopkald den 6.

december 2019.

at sagsøger ikke var i ond tro om indberetning.

at sagsøger har haft et reelt tab på virksomheden.

Særligt vedrørende skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 gøres det gældende, 

at kundskabstidspunktet efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 er det tidspunkt, hvor Skattestyrelsen bliver bekendt med forhold, der begrunder genoptagelse af tidligere skatteansættelser. I nærværende sag må dette betragtes som senest på det tidspunkt, hvor hvert af sagsøgers selskaber lukkes, hhv. 25. februar 2016, 23. februar 2017, 6. juni 2018 og 26. juni 2019, dog senest hvor det fjerde selskab lukkes uden indlevering af årsregnskab, altså den 26. juni 2019, jf. bilag K, hvorfor Skattestyrelsens 6-måneders frist udløber den 26. december 2019.

at Skattestyrelsen først den 11. november 2019, ca. 1,5 måned inden fristens udløb, igangsætter indhentelse af materiale, jf. bilag B. Materialeindkaldelsen var ikke formålstjenestelig i forhold til vurderingen af, om der skulle laves ny skatteansættelse, da Skattestyrelsen på et tidligere tidspunkt var bekendt med, at tidligere års skatteansættelser skulle genoptages.

at  Skattestyrelsen den 6. december 2019 blev oplyst af sagsøger, at han ikke havde noget materiale liggende, hvilket var inden 6-måneders fristens udløb. Skattestyrelsen burde derfor allerede på dette tidspunkt have lavet en skønsmæssig ansættelse, hvilken kunne have været udarbejdet inden fristens udløb den 26. december 2019.

at  Skattestyrelsens materialeindkaldelse den 11. november 2019 ikke udskyder fristens udløb.

at  Det forhold, at Skattestyrelsen ikke hurtigere reagerer på de forhold de selv anvender som begrundelse for genoptagelse af skatteansættelsen, ikke kan komme sagsøger til skade.

at  Ved først at sende agterskrivelse den 11. marts 2020 er 6-måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 ikke overholdt.

at  Det ikke kan medføre et andet resultat, at sagsøger anmoder om fristudsættelse den 2. juni 2020, jf. bilag G og S, idet fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 allerede inden dette tidspunkt var brudt. Skattestyrelsen burde have vejledt sagsøger herom. Selv for det tilfælde, at sagsøger kunne acceptere fristudsættelsen, blev han ikke vejledt tilstrækkeligt om konsekvensen deraf.

. . ." 

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument af 29. september 2023 blandt andet anført følgende:

". . .

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at A ikke har løftet sin bevisbyrde for, at indsætningerne på hans konti i perioden 2014-2018 ikke er skattepligtige for ham (pkt. 3.1 og 3.2), at det er med rette, at A overskud af virksomhed er blevet forhøjet på baggrund af indsætningerne på virksomhedens erhvervskonto (pkt. 3.3). og at han ikke er berettiget til fradrag for tab på anparter efter aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1 (pkt. 3.4).

3.1  Indsætningerne på A lønkonti fra selskaber er skattepligtig lønindkomst - pkt. 1-4 i Landsskatterettens afgørelse 

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, og det påhviler A at selvangive sin indkomst, jf. dagældende skattekontrollovs § 1, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013).

A har ikke indberettet lønindkomst fra selskaberne, men har i perioden 2014-2018 modtaget en lang række indsætninger fra selskaberne, jf. skemaet ovenfor.

I den foreliggende situation, hvor der er tale om betydelige indsætninger over en længere periode, bærer A bevisbyrden for, at indsætningerne på hans private konto i indkomstårene 2014-2018 ikke stammer fra skattepligtige aktiviteter. For at løfte sin bevisbyrde må A forklaring om, at der er tale om ikke-skattepligtige indsætninger, være bestyrket af objektive kendsgerninger, jf. eksempelvis UfR 2010.415/2 H og UfR 2011.1599 H.

A har ikke løftet denne bevisbyrde.

I indkomstårene 2014 til 2018 er der foretaget et betydeligt antal overførsler til A lønkonti i F1-bank kontonr. (red.kontonr.nr7.fjernet) fra en række selskaber, som A har været direktør for og ejer af, jf. afsnit 3.2.

Forhøjelserne for de enkelte indkomstår med specifikationer fremgår i skemaet nedenfor:

Beskrivelse 

Indkomståret 2014

Forhøjelse (beskattet som lønindkomst)

Indsætninger fra G1-virksomhed 

Indkomståret 2015

23.303 kr.

Indsætninger fra G1-virksomhed 

351.490 kr.

Indsætninger fra G2-virksomhed 

Indkomståret 2016

10.000 kr.

Indsætninger fra G1-virksomhed 

38.922 kr.

Indsætninger fra G2-virksomhed 

25.000 kr.

Indsætninger fra G3-virksomhed 

Indkomståret 2017

63.600 kr.

Indsætninger fra G3-virksomhed 

Indkomståret 2018

357.247 kr.

Indsætninger fra G3-virksomhed    

471.647 kr.

Indsætninger fra G5-virksomhed 

229.037 kr.

                 I alt                                                                  1.570.246 kr.

Oversigten over de enkelte indsætninger fremgår af Landsskatterettens afgørelse (bilag 1, side 9).

A har i stævningen, side 3-9, anført, at indsætningerne fra selskaberne er refusion af udlæg, herunder for kørsel og indkøb af varer mv.

A har desuden i replikken, side 3, anført, at han har afholdt udgifter for selskaberne med kontante gevinstudbetalinger, og at det er usandsynligt, at det skulle have været muligt at trække 1.570.246 kr. ud af driften i en kortere årrække, og at det ikke havde været muligt at skabe en indtægt, såfremt der ikke havde været et vareforbrug.

Det bemærkes herved, at A ikke har dokumenteret, at indsætningerne fra selskaberne er refusion for udlæg, som han skulle have afholdt kontant med kontante gevinstudbetalinger. Der foreligger hverken bogføringsmateriale, regnskaber eller andet, der understøtter A synspunkt, og han har dermed ikke løftet sin bevisbyrde for, at overførslerne ikke udgør skattepligtig indkomst for ham.

Det bemærkes endvidere, at A, jf. sine påstande i stævningen, har anerkendt, at han skal beskattes af 150.000 kr. i indkomståret 2017 og af 150.000 kr. i indkomståret 2018 på baggrund af overførsler fra G3-virksomhed, og han har dermed anerkendt, at visse af overførslerne ikke udgjorde refusion af udlæg.

3.2  Indsætningerne på A konti i indkomstårene 2014-2018 er skattepligtig indkomst - pkt. 6-8 i Landsskatterettens afgørelse

Som anført i afsnit 3.1 ovenfor påhviler det A at godtgøre, at indsætningerne på hans konti ikke er skattepligtig indkomst for ham. A forklaring herom skal også være bestyrket af objektive kendsgerninger, jf. eksempelvis UfR 2010.415/2 H og UfR  2011.1599 H.

Der er tale om indsætninger på lønkonto nr. (red.kontonr.nr1.fjernet) i F1-bank og lønkonto nr. (red.kontonr.nr3.fjernet) i F2-bank. Indsætningerne, der fremgår af nedenstående oversigt, og som angår indsætninger foretaget med kontanter og bank- og Mobilbetaling-overførsler, bliver beskrevet nedenfor i afsnit 3.2.1-3.2.3.

Beskrivelse 

 

Indkomståret 2014

Forhøjelse (fra Landsskatterettens afgørelse)

Kontantindsætninger 

39.000 kr.

Bankoverførsler 

155.020 kr.

Mobilbetalingsindsætninger 

Indkomståret 2015

6.500 kr.

Bankoverførsler 

19.617 kr.

Mobilbetalingsindsætninger 

Indkomståret 2016

11.531 kr.

Bankoverførsler 

174.406 kr.

Mobilbetalingsindsætninger 

Indkomståret 2017

15.462 kr.

Bankoverførsler 

100.000 kr.

Mobilbetalingsindsætninger 

Indkomståret 2018

46.066 kr.

Kontantindsætninger 

17.150 kr.

Bankoverførsler 

256.614 kr.

Mobilbetalingsindsætninger 

32.688 kr.

                 Total:                    

 

870.054 kr.

3.2.1 Kontantindsætninger - pkt. 6 i Landsskatterettens afgørelse

Det er A synspunkt, at de kontante indsætninger vedrører skattefri gevinstudbetalinger fra G15-virksomhed. A har i den forbindelse fremlagt bilag 9-13, der indeholder gevinstkvitteringer fra G15-virksomhed.

En skatteyders oplysninger om, at denne har haft ikke-skattepligtige indtægter fra gevinster ved spil, skal være bestyrket på et objektivt grundlag, før de kan lægges til grund, jf. f.eks. SKM2015.633.ØLR og SKM2022.362.VLR.

Det bemærkes i den forbindelse, at Skattestyrelsen fandt, at der var datomæssig sammenhæng mellem kontantindsætninger og gevinstudbetalingerne for så vidt angår 60.000 kr. i indkomståret 2014, 166.988 kr. i indkomståret 2015, 50.000 kr. i indkomståret 2016 og 6.000 kr. i indkomståret 2017, hvorfor Skattestyrelsen ikke forhøjede A skattepligtige indkomst med disse beløb (bilag 3, side 21).

De resterende kontantindsætninger, der fremgår i oversigten ovenfor, har imidlertid ikke beløbs- eller datomæssige sammenhæng med gevinstudbetalingerne, der fremgår af gevinstkvitteringerne i bilag 9- 13, og A har ikke oplyst, hvilke af de kontante indsætninger der stammede fra spilgevinster. Han har altså ikke fremlagt objektiv og sikker dokumentation for, at de kontante indsætninger stammer fra spilgevinster, og han har dermed ikke løftet sin bevisbyrde.

3.2.2 Bankoverførsler - pkt. 7 i Landsskatterettens afgørelse

Det er A synspunkt, at der ligesom for de kontante indsætninger er tale om gevinstudbetalinger fra G15-virksomhed, men der er ingen holdepunkter for et sådant synspunkt.

Som anført ovenfor under pkt. 3.2.1 skal A oplysninger om, at han har haft ikke-skattepligtige indtægter fra gevinster ved spil være bestyrket på et objektivt grundlag, før de kan lægges til grund.

Det bemærkes herved, at de af A til Skattestyrelsen fremsendte oversigter over gevinstudbetalinger, der er fremlagt som bilag 9-13, ikke viser en beløbs- og datomæssig sammenhæng mellem de ovenstående indsætninger og de hævdede gevinstudbetalinger fra G15-virksomhed. A har da heller ikke selv oplyst, hvilke bankoverførsler og gevinstkvitteringer der hører sammen.

Hertil kommer, at posteringsteksterne, jf. oversigten nedenfor, i høj grad understøtter, at der netop ikke var tale om gevinstudbetalinger fra G15-virksomhed. Af oversigten fremgår det f.eks., at der var tale om overførsler fra G32-virksomhed Y1-by, fra G18-virksomhed og fra G12-virksomhed.

                 Dato                    Tekst                                                 Beløb

                     27.05.2014           For udlæg - Medd.nr. 1 

                                                       G31-virksomhed                 5.000,00 kr.

                     29.09.2014            MCD 00041 G32-virksomhed Y1-by         12.940,00 kr.

                     29.09.2014   MCD 00040 G32-virksomhed Y1-by                  14.476,00 kr.

                     30.09.2014   MCD 00042 G32-virksomhed Y1-by             14.104,00 kr.

                     21.10.2014           Som aftalt. Medd. nr. 2 -

                                                G18-virksomhed                 35.000,00 kr.

                     03.11.2014            G18-virksomhed                       35.000,00 kr.

                     11.11.2014   RK Medd.nr. 4                           38.500,00 kr.

                     18.02.2015 MCD 00205 G32-virksomhed Y1-by 6.539,00 kr.

                     18.02.2015                    MCD 00204 G32-virksomhed Y1-by                  13.078,00 kr. 05.07.2016   G12-virksomhed - Se medd      23.750,00 kr.

                     20.10.2016   Overførsel -Se medd                         58.950,00 kr.

                     07.11.2016  Spar (red.klub.nr1.fjernet)  Version 2 -Se medd    32.000,00 kr.

                     15.11.2016   1003 G33-virksomhed -Se medd.                    59.706,00 kr. 09.03.2018                  A udlæg -Se medd.         25.000,00 kr.

                     22.05.2018                A -Se medd.                   231.614,00 kr.

                     Total                                                                  605.657,00 kr.

A har således ikke godtgjort, at ovenstående bankoverførsler ikke er skattepligtige indkomst for ham.

På A lønkonto i F1-bank - kontonr. (red.kontonr.nr7.fjernet) er der desuden den 10. februar 2017 indsat 100.000 kr. med posteringsteksten "Provenu Y2-adresse Se medd." (bilag 5, side 9).

A har i stævningen (side 17) gjort gældende, at indsætningen på 100.000 kr. den 10. februar 2017 vedrører provenu for salg af sin lejlighed på Y2-adresse 20, st. th., 5000 Y1-by C, og at indsætningen derfor ikke er skattepligtig for ham.

Det fremgår dog af skøde af 30. juni 2016 (bilag R) for salg ejerlejligheden, at A sammen med den anden ejer af ejerlejligheden solgte ejerlejligheden til G34-virksomhed for 3.379.616 kr. med overtagelsesdato 1. juli 2016. Det fremgår af skødet, at parterne skulle have underskrevet købsaftalen henholdsvis den 24. juni 2016 og 28. juni 2016. A har ikke fremlagt købsaftalen.

Den 7. juli 2016 blev der på A boliglånskonto i F2-bank med kontonr. (red.kontonr.nr14.fjernet) foretaget en indbetaling på 330.015,39 kr. med posteringsteksten "Ref: (red.referencenr.nr1.fjernet)". Efter indbetalingen var der 992,85 kr. på kontoen (bilag 6, side 41). Det må dermed bevismæssigt lægges til grund, at beløbet på 100.000 kr., der blev indsat den 10. februar 2017, og dermed efter såvel overtagelsesdagen som overførslen på 330.015,39 kr., ikke udgjorde provenu for salg af ejerlejligheden.

A har endvidere den 6. september 2023 fremlagt en email af 21. august 2023 fra IM (bilag 19), der er indehaver af G34-virksomhed samt direktør i og ultimativ ejer af G4-virksomhed. Af e-mailen fremgår, at G4-virksomhed ved en fejl overførte penge til A, da beløbet på 100.000 kr. i stedet skulle være overført af G34-virksomhed. Af e-mailen fremgår herudover: "Jeg har været hele mit mail system igennem for, at fremfinde noget vedr. denne transaktion, men har intet fundet, og jeg har ikke noget liggende fysisk. Men jeg mener, at kunne huske, at det drejede sig om dit kontor miljø, og reoler på Y2-adresse, og fik jeg ikke også et stort køleskab…. Det er jo længe siden, men reolerne har jeg da stadig." (vedlagt 2).

Til e-mailen fra IM var vedlagt to overførselskvitteringer. Den ene angår overførsel af 100.000 kr. den 10. februar 2017 til A konto. Den anden angår en intern overførsel af 20. februar 2017 fra G34-virksomhed til G4-virksomhed på samme beløb. Det fremgår af posteringsteksten for begge overførsler, at de vedrører "Proveneu Y2-adresse".

Det anførte i e-mailen om, at IM "mener at kunne huske", at det drejede sig om køb af kontormiljø og reoler er altså i modstrid med A synspunkt om, at beløbet udgjorde provenu for salg af ejerlejligheden, ligesom det er i modstrid med overførselsteksten. Efter fast praksis skærpes bevisbyrden, når der afgives skiftende forklaringer, jf. UfR 1998.898H, UfR 2000.2478 H og SKM2021.433.ØLR.

A har på ovenstående baggrund ikke løftet sin skærpede bevisbyrde for, at overførslen angik provenu for salg af ejerlejligheden, og det er derfor korrekt, at A er blevet beskattet heraf.

3.2.3 Indsætninger via Mobilbetaling - pkt. 8 i Landsskatterettens afgørelse

Der har i indkomstårene 2014-2018 været Mobilbetaling-indbetalinger til A konto i F1-bank (konto (red.kontonr.nr1.fjernet)). Det drejer sig om 6.500 kr. i indkomståret 2014, 11.531 kr. i indkomståret 2015, 15.462 kr. i indkomståret 2016, 46.066 kr. i indkomståret 2017 og 32.688 kr. i indkomståret 2018 (bilag 3, side 3-6). Der er således tale om betydelige beløb over flere indkomstår.

A har i stævningen (side 21) gjort gældende, at indsætningerne via Mobilbetaling stammer fra refusion for udlæg i forbindelse med afholdelse af sociale arrangementer og salg af private ejendele.

A har i den forbindelse fremlagt tre erklæringer indhentet fra IR, LA og A, hvoraf fremgår, at Mobilbetaling-overførslerne dækker over: "Gevinster via. Onlinespil og lignende, samt mellemværender og udlæg i forbindelse med sociale arrangementer." (bilag 15).

Erklæringerne er dateret hhv. 27. februar 2023 og 28. februar 2023 (bilag 15) - det vil sige i umiddelbar forbindelse med A indbringelse af sagen for domstolene den 28. februar 2023. Disse erklæringer udgør ikke i sig selv dokumentation for, at indsætningerne ikke er skattepligtige for ham. Det følger da også af retspraksis, at erklæringer indhentet til brug for en skattesag tillægges ganske begrænset bevisværdi, jf. UfR 2009.476/2 H. Dette bestyrkes særligt af, at erklæringerne for de tre personer er fuldstændigt identiske og ikke forholder sig nærmere til, hvilke indsætninger der er udtryk for gevinster fra onlinespil eller udlæg i forbindelse med sociale arrangementer. Det er heller ikke beskrevet, hvornår overførslerne skulle have fundet sted, ligesom der ikke foreligger nærmere dokumentation for, at A har afholdt udlæg på vegne af erklæringsgiverne. Der er f.eks. ikke fremlagt fakturaer, der dokumenterer, at A har afholdt udlæg.

Der er heller ikke dokumentation for, at Mobilbetalings-indsætningerne  har sammenhæng med A hævdede salg af private ejendele.

Hverken erklæringerne eller A synspunkter er således bestyrket af objektive kendsgerninger, hvilket efter praksis er et krav, jf. f.eks. SKM2004.309.ØLR, UfR 2009.476/2H, UfR 2011.1599H, SKM2011.493.ØLR og SKM2016.327.ØLR. A har således ikke løftet sin bevisbyrde for, at Mobilbetalings-indsætningerne  ikke er skattepligtige for ham.

3.3 Overskud af virksomhed for indkomståret 2014 er med rette forhøjet med 86.835 kr. - pkt. 5 i Landsskatterettens afgørelse

A har ikke fremlagt et skattemæssigt årsregnskab for enkeltmandsvirksomheden G11-virksomhed, og Skattestyrelsen har derfor været berettiget til at fastsætte A overskud af virksomhed for indkomståret 2014 skønsmæssigt, jf. dagældende skattekontrollovs § 5, stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013).

Når skattemyndighederne har været berettiget til at foretage et skøn, påhviler det skatteyderen at godtgøre, at det foretagne skøn er foretaget på et forkert grundlag eller fører til et åbenbart urimeligt resultat, jf. f.eks. UfR 2009.476/2 H, UfR 2011.1458 H og UfR 2018.1215 H.

Skattestyrelsen fastsatte virksomhedens overskud til 86.635 kr. på baggrund af kontoudtogene for erhvervskonto nr. (red.kontonr.nr4.fjernet) i F2-bank (bilag 6, side 1-10), da det baseret på indholdet af kontoudtogene kunne konstateres, at der i perioden fra den 3. januar 2014 til 10. april 2014 blev indsat 211.667,50 kr. på erhvervskontoen, som Skattestyrelsen vurderede, var skattepligtig omsætning for virksomheden. Skattestyrelsen fastsatte derfor virksomhedens omsætning til 169.334 kr. ekskl. moms. Det fremgår også af erhvervskontoen, at der i perioden 2. januar 2014 til 10. april 2014 var betalinger fra erhvervskontoen på i alt 103.373 kr. På baggrund af betalingerne fra erhvervskontoen fastsatte Skattestyrelsen de fradragsberettigede udgifter til 82.699 kr. ekskl. moms, og forhøjelsen udgør derfor 86.635 kr.

A gør i stævningen, side 25, gældende, at der ikke er overskud i virksomheden, da en "stor del" af udgifterne er betalt kontant. Det fremgår da også af Landsskatterettens afgørelse (bilag 1, side 14), at F2-bank har oplyst, at det kun er indbetalingerne den 7. januar 2014 på 1.400 kr., den 10. februar 2014 på 20.000 kr. og den 21. marts 2014 på 11.000 kr., der er kontante indbetalinger.

Det følger af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, at udgifter, der er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomst, kan fradrages. Der kan ikke opnås fradrag for en udgift, der ikke har været afholdt. A bærer bevisbyrden for, at der har været afholdt fradragsberettigede udgifter, jf. UfR 2004.1516 H og UfR 2007.2379 HR.

A har ikke dokumenteret, at virksomheden har afholdt yderligere fradragsberettigede udgifter end allerede indrømmet af skattemyndighederne. Der er derfor ikke grundlag for at indrømme ham yderligere fradrag.

3.4  Der er ikke lidt et fradragsberettiget tab efter aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1 - pkt. 11-12 i Landsskatterettens afgørelse

Tab eller gevinst ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. aktieavancebeskatningslovens § 1, stk.

1.

Gevinst og tab ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber m.v. i det kalenderår, hvori selskabet endelig opløses, behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 1.

Gevinst ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. aktieavancebeskatningslovens § 12.

Tab ved afståelse af aktier, der ikke har været optaget til handel på et reguleret marked, kan fradrages i summen af indkomstårets udbytter og gevinster, jf. aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1. Efter aktieavancelovens § 30 forstås afståelse ved salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse. 

A bærer bevisbyrden for, at han i indkomståret 2014 har haft et tab på 125.000 kr. ved salg eller afståelse af aktier i G6-virksomhed, jf. f.eks. UfR 2004.1516 H. A har ikke dokumenteret, at han har lidt et fradragsberettiget tab i indkomståret 2014, og han er derfor ikke berettiget til et fradrag på 125.000 kr. som hævdet.

Det bemærkes herved, at A den 18. juli 2017 selvangav et tab på aktier på 125.000 kr. for indkomståret 2014 og anførte i den forbindelse, at selskabet G6-virksomhed (CVR.nr. (red.cvrnr.nr1.fjernet)) var blevet tvangsopløst i marts 2014, og at der var indskudt 125.000 kr. kontant i selskabet (bilag M, side 3).

A har i stævningen, side 23, anført, at selskabet blev tvangsopløst med ophørsdato 20. marts 2013, men at fradrag for tabet "angiveligt først blev modtaget i 2014".

A har ikke fremlagt dokumentation for, at han ejede anparterne i selskabet i 2013, da det blev tvangsopløst, men selv hvis han kunne føre bevis herfor, ændrer det ikke ved, at han ikke er berettiget til fradrag for tab på anparterne i 2014, da selskabet blev endelig opløst i 2013. Et eventuelt tab er således realiseret i 2013, jf. UfR 1998.1116 H, et eventuelt tab kan følgelig ikke fradrages i indkomståret 2014. Det er derfor med rette, at han er blevet nægtet fradrag i indkomståret 2014 for de hævdede tab på anparter.

3.5  Skattestyrelsen har overholdt fristreglerne

Skatteministeriet gør overordnet gældende, at der kan ske ordinær- og ekstraordinær genoptagelse af A skatteansættelser, jf. pkt. 3.5.1-3.5.3 nedenfor.

3.5.1 Ordinær genoptagelse

Det følger af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 1. pkt., at told- og skatteforvaltningen ikke kan afsende varsel om fastsættelse eller ændring af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Det følger endvidere af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, at fristerne for ordinær genoptagelse først udløber i det sjette år efter indkomstårets udløb for skattepligtige omfattet af skattekontrollovens kapitel 4 for så vidt angår de kontrollerede transaktioner.

For så vidt angår forhøjelserne for indkomstårene 2016-2018 er disse foretaget rettidigt i medfør af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

Skatteansættelserne vedrørende løn fra G1-virksomhed i indkomstårene 2014 og 2015 er genoptaget ordinært i medfør af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5. A og selskabet er nemlig omfattet af personkredsen i den dagældende skattekontrollovs § 3B, og efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, udløber fristen for styrelsens varsel om foretagelse eller ændring af skatteansættelsen først i det sjette år efter indkomstårets udløb. Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, omfatter enhver økonomisk transaktion mellem hovedanpartshaveren og selskabet - herunder løn og (maskeret) udbytte fra selskabet, jf. UfR 2012.1642 H, SKM2012.221.HR og UfR 2014.3169 H. Skatteansættelsen vedrørende overførslerne fra G1-virksomhed for indkomståret 2014 og 2015, der blev varslet den 30. marts 2020, er dermed sket inden udløbet af fristen i § 26, stk. 5.

3.5.2 Ekstraordinær genoptagelse

Uanset de ordinære frister i § 26 kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat dog fastsættes eller ændres efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, bl.a. hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt grundlag (ekstraordinær genoptagelse), jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

De øvrige skatteansættelser for indkomstårene 2014 og 2015 kan genoptages ekstraordinært efter § 27, stk. 1, nr. 5, der giver skattemyndighederne mulighed for ekstraordinært at genoptage en skatteansættelse uden for de ordinære frister i § 26, hvis skatteyderen eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

I indkomstårene 2014 og 2015 er der løbende indsat mange større skattepligtige beløb på A konti, jf. pkt. 3.1-3.2. Hvis retten finder, at A skal beskattes af disse indsætninger, må det samtidig - på baggrund af det ovenfor anførte - bevismæssigt lægges til grund, at A har haft kendskab til alle de faktiske omstændigheder, der bevirker, at han er skattepligtig heraf. Han har derfor - ved at undlade at selvangive i overensstemmelse med realiteterne - handlet mindst groft uagtsomt. A har også handlet groft uagtsomt ved at selvangive et tab på aktier på 125.000 kr. for indkomståret 2014, selv om A i indkomståret 2014 ikke havde et tab på aktier, jf. pkt. 3.4 ovenfor.

3.5.3 Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 er overholdt

En ansættelse kan kun foretages efter § 27, stk. 1, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26.

Efter fast højesteretspraksis er kundskabstidspunktet det tidspunkt, hvor SKAT er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at der forelå grundlag for ekstraordinær ansættelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, jf. eksempelvis SKM2012.168.ØLR, UfR 2018.3603 H, UfR 2018.3845 H og Højesterets dom af 7. september 2023 i sag nr. BS-33581/2022-HJR.

En ansættelse, der er varslet af told- og skatteforvaltningen, skal foretages senest 3 måneder efter varslingstidspunktet, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 4. pkt.

A har i replikken, side 3-4, og processkrift 1, side 2, anført, at kundskabstidspunktet i denne sag skal regnes fra enten det tidspunkt, hvor A selskaber lukkes, eller fra den 6. december 2019, hvor A oplyste, at han ikke kunne sende kontoudtog. 

Forud for Skattestyrelsens indkaldelser af kontoudtog hos A banker havde Skattestyrelsen anmodet om A kontoudtog ved materialeindkaldelse af 11. november 2019 (bilag A). Skattestyrelsen anmodede i samme forbindelse om A bemærkninger til sit privatforbrug i 2014-2018, om at udfylde vedlagte skemaer, om dokumentation for tab på aktier i 2014 samt dokumentation for køb og salg af aktier i 2017. På baggrund af materialeindkaldelsen oplyste A Skattestyrelsen telefonisk den 6. december 2019, at han ikke selv kunne fremskaffe kontoudtogene, hvorfor det blev aftalt, at Skattestyrelsen skulle forestå indhentelsen af kontoudtogene (bilag B, side 3). A besvarede desuden sporadisk Skattestyrelsens spørgsmål i materialeindkaldelsen.

Idet A ikke selv kunne fremskaffe kontoudtogene, rettede styrelsen henvendelse til hans bank.

Skattestyrelsen modtog først kontoudtogene den 24. februar 2020 (bilag F) fra F1-bank.

Kundskabstidspunktet skal derfor tidligst regnes fra den 24. februar 2020 (bilag F), og fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, er derfor overholdt ved Skattestyrelsens udsendelse af forslag til afgørelse den 30. marts 2020 (bilag 2).

Skattestyrelsen har også overholdt fristen i skatteforvaltningslovens §

27, stk. 2, 4. pkt. Det bemærkes herved, at A den 2. juni 2020 anmodede om udsættelse af fristen til at fremkomme med bemærkninger, i hvilken forbindelse han accepterede, at fristen for at træffe afgørelse i sagen blev udsat til den 1. september 2020 (bilag G og S). Skattestyrelsen traf afgørelse den 20. august 2020, hvorfor Skattestyrelsens afgørelse er truffet inden ansættelsesfristens udløb, jf. f.eks.

SKM2010.131.ØLR og SKM2019.159.ØLR.

. . ." 

Parterne har under hovedforhandlingen uddybet og nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Denne sag vedrører spørgsmålet om rigtigheden af Landsskatterettens afgørelse af 30. november 2022.  De omtvistede punkter vil nedenfor blive behandlet i overensstemmelse med den i afgørelsen anvendte systematik, således at de materielle spørgsmål vurderes først og det formelle spørgsmål om fristregler vurderes til sidst.

Det bemærkes indledningsvist, at Skattestyrelsen blev opmærksom på A, fordi han havde startet flere selskaber, der efter en relativ kort levetid var blevet tvangsopløst, og at det må lægges til grund, at A ikke så sig i stand til at hjælpe Skattestyrelsen med at frembringe de bankkontoudtog, som Skattestyrelsen bad om den 12. november 2019, og som viste adskillige indsætninger i perioden 2014-2018, hvor flere af As selskaber havde eksisteret, og hvor hans beregnede privatforbrug havde været negativt i 2014-2017.

Punkterne 1-4 - indsætninger på As lønkonti fra selskaber

Det følger af statsskattelovens § 4, at al indkomst som udgangspunkt er skattepligtig.

I perioden fra 2014-2018 er der indsat betydelige beløb, i alt mere end 1,5 mio. kr., på As private konto fra hans selskaber G1-virksomhed, G2-virksomhed, G3-virksomhed og G5-virksomhed.

As forklaring om, at den væsentligste del af disse indsætninger vedrører refusion af udlæg, kørselsgodtgørelse mv. er ikke bestyrket af sagens dokumenter, idet der ikke er fremlagt bogføringsbilag eller regnskaber for de nævnte selskaber, som heller ikke har indberettet, at der er udbetalt løn til A, selvom A under sagens behandling har anerkendt, at nogle indsætninger rettelig var løn til ham. 

Det kan på den baggrund ikke anses for bevist af A, at disse indsætninger ikke er skattepligtige for ham, idet bemærkes, at bevisbyrden heller ikke kan anses for løftet ved posteringsteksterne på de af Skattestyrelsen indhentede bankkontoudtog.

Punkt 5 - overskud af virksomhed 2014

Eftersom A ikke har indsendt skattemæssigt årsregnskab for G11-virksomhed, har skattemyndighederne været berettiget til skønsmæssigt at fastsætte As overskud af virksomhed for indkomståret 2014, jf. herved dagældende skattekontrollovs § 5, stk.

3.Det er herefter A, der skal bevise, at skattemyndighederne har foretaget skønnet på et forkert grundlag, eller at skønnet har ført til et åbenbart urimeligt resultat.

Efter bevisførelsen har A ikke løftet denne bevisbyrde.

Der er herved lagt vægt på, at virksomhedens overskud på 86.635 kr. er fastsat på grundlag af erhvervskontoudtog, og at oplysningerne om indsætningerne på og betalingerne fra erhvervskontoen ikke giver grundlag for at tilsidesætte det udøvede skøn over virksomhedens omsætning og fradragsberettigede udgifter.

Det bemærkes herved, at det ikke er bevist ved fremlæggelse af bilag eller på anden vis, at A har haft yderligere fradragsberettigede udgifter, som følge af kontante betalinger, der kan føre til fradrag efter statsskattelovens § 6, litra a.

As overskud af virksomhed kan derfor forhøjes med 86.635 kr. 

Punkterne 6-8 - kontantindsætninger, bankoverførsler og indsætninger via Mobilbetaling

Det følger af statsskattelovens § 4, at al indkomst som udgangspunkt er skattepligtig.

I perioden fra 2014-2018 er der indsat betydelige beløb, i alt godt 870.000 kr., på As lønkonti i form af kontantindbetalinger, bankoverførsler og Mobilbetalingsoverførsler.

As forklaring om, at den væsentligste del af disse indsætninger og overførsler vedrører refusion af udlæg, kontante gevinstudbetalinger, salg af ejendele mv. er ikke bestyrket af sagens dokumenter, idet der ikke er fremlagt gevinstbilag eller lignende, der tidsmæssigt er sammenfaldende med flere kontantindbetalinger, end de kontantindbetalinger, som allerede er fratrukket i kravet mod A, ligesom det ikke ved fremlagte bilag eller på anden vis er dokumenteret, at A har solgt ejendele tilhørende ham eller afholdt udgifter for andre i en størrelsesorden, der kan begrunde indbetalinger og overførsler i det konstaterede omfang.

Det kan på den baggrund ikke anses for bevist af A, at disse indsætninger og overførsler ikke er skattepligtige for ham, idet bemærkes, at bevisbyrden heller ikke kan anses for løftet ved de fremlagte erklæringer af 27. og 28. februar 2023 fra IR, A og LA eller ved mailen af 21. august 2023 fra IM eller ved posteringsteksterne på de af Skattestyrelsen indhentede bankkontoudtog. 

Det bemærkes særligt, at A vedrørende overførslen fra G36-virksomhed har afgivet skiftende forklaringer, og at posteringsteksten "provenu Y2-adresse" ikke er overensstemmende med indholdet af erklæringen fra IM, ligesom der ikke er fremlagt dokumentation for, at A personligt har købt genstande, som han - efter sin forklaring afgivet under hovedforhandlingen - skulle have solgt i forbindelse med ejerlejligheden.

Hertil kommer, at der ikke er fremlagt opgørelser eller dokumenter vedrørende øvrige overførsler, herunder vedrørende de to overførsler i efteråret 2014 på 35.000 kr., overførslen den 22. maj 2018 på 231.614 kr., overførslerne i 2014 og 2015 benævnt "MCD…G32-virksomhed Y1-by", overførslen den 15. november 2016 benævnt "G33-virksomhed-Se medd." eller overførslerne i 2016 benævnt "Spar (red.klub.nr1.fjernet) ", idet bemærkes, at A har forklaret, at han på et tidspunkt arbejdede i en købmandsforretning i (red.klub.nr1.fjernet) .

Punkt 11 - tab på anparter

Det påhviler A at bevise, at han i indkomståret 2014 har haft et tab på 125.000 kr. ved salg eller anden afståelse af anparter i G6-virksomhed.

Efter bevisførelsen har A ikke løftet denne bevisbyrde.

Der er herved lagt vægt på, at G6-virksomhed blev tvangsopløst i 2013, og at der ikke er fremlagt dokumentation for As ejerskab på det tidspunkt, for eksempel i form af ejerbog. Selv hvis det måtte lægges til grund, at A var ejer af anparterne ved tvangsopløsningen, så er et eventuelt tab realiseret i 2013, og allerede derfor kan et eventuelt tab ikke trækkes fra i indkomståret 2014. 

Fristregler

De ovenfor anførte materielle resultater kan føre til ændring af As skattepligtige indkomst for årene 2014-2018, hvis fristerne for varsling af ændringer er overholdt af Skattestyrelsen.

Skattestyrelsens forslag til afgørelse af 30. marts 2020 vedrørende indkomstårene 2016, 2017 og 2018 er fremsendt på et tidspunkt, der lå forud for udløbet af den ordinære frist for ændringer efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

Skatteministeriets frifindelsespåstand vedrørende indkomstårene 2016, 2017 og 2018 tages derfor til følge.

De ændringer, der vedrører overførsler fra G1-virksomhed er omfattet af fristreglerne vedrørende kontrollerede transaktioner, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, og Skattestyrelsens forslag til afgørelse af 30. marts 2020 vedrørende disse er derfor også sendt inden udløbet af den ordinære frist for ændringer.

Skatteministeriets frifindelsespåstand vedrørende overførsler fra G1-virksomhed i indkomstårene 2014 og 2015 tages derfor også til følge. 

Den ordinære frist efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, udløb for øvrige ændringer i skatteansættelserne for 2014 og 2015 henholdsvis den 1. maj 2018 og den 1. maj 2019. Skattestyrelsens forslag til afgørelse af 30. marts 2020 vedrørende disse er dermed sendt efter udløbet af den ordinære frist, men ved at have selvangivet et tab på anparter i 2014, selvom der ikke havde været et sådant tab, har A handlet mindst groft uagtsomt. Også med hensyn til de betydelige skattepligtige beløb, der i indkomstårene 2014 og 2015 er indsat på As konto, og som han har undladt at selvangive, har A handlet mindst groft uagtsomt og bevirket, at hans skatteansættelse for disse indkomstår blev væsentligt forkert. Betingelserne for at foretage ekstraordinær ændring efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, for denne del af As skatteansættelse i indkomstårene 2014 og 2015 er derfor opfyldt.

Det følger af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., at skattemyndighederne skal varsle en sådan ekstraordinær ændring senest 6 måneder efter, at skattemyndighederne kom til kundskab om det forhold, der begrundede fravigelsen af fristerne, hvilket tidspunkt efter bevisførelsen i denne sag, der i det væsentligste bygger på indholdet af kontoudtog for de pågældende indkomstår, som Skattestyrelsen selv måtte indhente, må fastsættes til den 24. februar 2020, hvor Skattestyrelsen modtog de sidste kontoudtog fra F1-bank. Det udsendte forslag til afgørelse af 30. marts 2020 er dermed fremsendt til A indenfor fristen på 6 måneder. 

Efter korrespondancen mellem A og Skattestyrelsens sagsbehandler i forlængelse af mødet mellem dem i Y3-kommune den 27. maj 2020, må fristen på 3 måneder i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, 2. pkt. anses for forlænget til 1. september 2020 på As foranledning, hvorved bemærkes, at der er enighed om, at A havde brug for - og efter mødet også søgte - sagkyndig bistand, der skulle have tid til at undersøge materialet og problemstillingerne, jf. herved skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 4. pkt.

På denne baggrund må Skattestyrelsens afgørelse, der er truffet den 20. august 2020, anses for truffet indenfor den forlængede frist på 3 måneder.

Skatteministeriets frifindelsespåstand vedrørende disse skatteansættelser for indkomstårene 2014 og 2015 tages derfor også til følge.

På denne baggrund tages Skatteministeriets påstand om frifindelse i det hele til følge.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi på 1.247.052 kr. sammenholdt med sagens forløb og udfald fastsat som nedenfor bestemt. Beløbet vedrører udgift til advokatbistand inkl. moms, da Skatteministeriet ikke er momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet frifindes.

A skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 100.000 kr. 

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.