Dato for udgivelse
10 nov 2023 12:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 okt 2023 11:11
SKM-nummer
SKM2023.533.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-1198615
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktieoverdragelse, vederlagsfri, fond, udbyttebeskatning
Resumé

Sagen omhandlede, om der i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, kunne gives tilladelse til, at et holdingselskabs vederlagsfrie overdragelse af anparterne i et datterselskab til en påtænkt fond kunne ske uden at holdingselskabets hovedaktionær udbyttebeskattes. Dette kunne bekræftes bl.a. henset til at den påtænkte fond kunne anses for at have almennyttig/almenvelgørende formål.

Hjemmel

Ligningsloven

Reference(r)

Ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.B.3.1.

Tilladelse i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4

Ansøgning

Ansøger anmoder herved om tilladelse til, at der ikke sker udbyttebeskatning af ham personligt som maskeret udbytte ved vederlagsfri overdragelse fra holdingselskabet Selskabet af 100 pct. af anpartskapitalen i datterselskabet, H1 ApS, til en påtænkt fond, Fonden, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Afgørelse

Skattestyrelsen indstiller til Skatterådet, at den ansøgte tilladelse gives.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ansøger ejer den fulde kapital i Selskabet.

Selskabet ejer den fulde kapital i H1 ApS, der er stiftet den [dato udeladt] ved kontant indskud af 50.000 kr.

Selskabet påtænker at stifte en fond med et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, der vil få navnet Fonden. Konkret vil Fonden blive stiftet ved indskud af nominel 50.000 kr. kapitalandele i Selskabet.

Fonden påtænkes stiftet på grundlag af udkast til vedtægter, der er forelagt. I relation til nærværende ansøgning om tilladelse fremhæves følgende bestemmelser i udkast til vedtægter for Fonden:

"§ 1.

NAVN, HJEMSTED OG STIFTER

Stk. 1. Fondens navn er […] Fonden.

Stk. 2. Fondens hjemsted er [X] kommune.

Stk. 3. Fonden er stiftet af [Selskabet] […].

§ 2    

FORMÅL

Stk. 1. Fondens formål er at fremme og støtte almenvelgørende og almennyttige formål i form af:

1)        Sociale formål, herunder f.eks. projekter som forbedrer vilkår og livskvalitet for udsatte børn, unge og deres familier, som bidrager til det enkelte barns fremtid eller projekter som forebygger og forbedrer vilkår for børn, unge og deres familier, som lever med vold, misbrug eller fattigdom i hjemmet.

2)        Humanitære formål, herunder f.eks. når børn og deres familier bliver ramt af katastrofer, krig og lignende.

3)        Undervisningsmæssige formål, herunder f.eks. projekter, hvor børn og unge har behov for hjælp til at komme i gang med en uddannelse.

4)        Videnskabelige og sygdomsbekæmpende formål, herunder f.eks. projekter, der fremmer livskvaliteten for syge børn og unge.

5)        Trivselsmæssige formål, f.eks. formål der fremmer børn og unges trivsel og mentale sundhed, herunder også idrætsmæssige formål.

6)        Kulturelle og miljømæssige formål.

Stk. 2. De under § 2, stk. 1, nr. 1-6 anførte formål er ikke angivet i en prioriteret rækkefølge, og det står bestyrelsen frit for at beslutte om og i givet fald i hvilket omfang, der skal ydes støtte til de anførte formål.

Stk. 3. Med henblik på at realisere og finansiere fondens formål, kan fonden købe, forbedre, sælge og udleje fast ejendom, ligesom fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber med køb, salg og udlejning af fast ejendom. Med henblik på at realisere og finansiere fondens formål, kan fonden desuden købe og sælge kapitalandelene i et datterselskab, herunder det ved stiftelsen af fonden modtagne kapitalselskab.

§ 3

GRUNDKAPITAL

Stk. 1. Grundkapitalen udgør DKK xxx, og er indbetalt i andre værdier end kontanter nemlig ved indskud af hele anpartskapitalen stor nominel DKK 50.000 kapitalandele i [H1] ApS.

Stk. 2. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

§ 4

FORHOLDET TIL STIFTER

Stk. 1. Der er ikke tillagt stifteren særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

Stk. 2. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren.

§ 5

BESTYRELSEN

Stk. 1. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 4 medlemmer, der udpeges således:

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer sker ved selvsupplering.

Stk. 2. Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, der har viden og erfaring inden for fondens formål.

Stk. 3. Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold til stifter selvstændig ledelse.

[…]

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.  Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal.

[…]

§ 8

ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V.

Stk. 1. Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til:

a.         at yde økonomisk støtte til almennyttige og almenvelgørende formål, og 

b.    at sikre videreførelsen af fondens eventuelle erhvervsvirksomhed herunder fondens eventuelle dattervirksomheder.

Stk. 2. Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder bl.a. prioriteringen og med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

Stk. 3. Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer m.v., der modtager uddelinger fra fonden (legatarfortegnelse).

§ 9

VEDERLAG TIL BESTYRELSEN

Stk. 1. Et medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens og koncernens økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.

§ 14

OPLØSNING AF FONDEN

Stk. 1. Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af fonden.

Stk. 2. En opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

Stk. 3. I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud.

Stk. 4. Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren, til en med stifteren samlevende ægtefælle eller til stifterens mindreårige børn.

Stk. 5. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden."

Betingelserne for at kunne opnå tilladelse

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, skal værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab beskattes sm udbytte, når gaven ydes i aktionærens eller andelshaverens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal værdien af en gave ved en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab omfattet af stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet. Det er en betingelse for tilladelse, at aktierne påtænkes overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

Ansøgers opfattelse og begrundelse

Omdrejningspunktet for nærværende anmodning er, om gaver ydet af Selskabet til Fonden afstedkommer udlodningsbeskatning af Ansøger, der er eneaktionær i Selskabet, eller om gaven ikke kan anses for givet i Ansøgers egen interesse.

Reglerne om udbytte er reguleret i ligningslovens § 16 A. I bestemmelsen hedder det bl.a.:

"Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Til udbytte henregnes:

Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. dog stk. 3, og afståelsessummer omfattet af § 16 B, stk. 1."

Om retspraksis kan der først og fremmest henvises til den ledende dom fra Højesteret af den 17. december 2008, der er offentliggjort i SKM2009.29.HR. Præmisser og dommens konklusion er efterfølgende fulgt op af Skatterådet i flere afgørelser, jf. f.eks. SKM2011.95.SR.

Sagen offentliggjort i SKM2009.29.HR angik en eneanpartshaver, der var blevet beskattet af maskeret udlodning som følge af, at hans selskab havde ydet en gave på 100.000 kr. til foreningen G1 Mission. Af selskabets vedtægter fremgik, at dets formål bl.a. var at drive handel, industri, forlags-, medie- og investeringsvirksomhed samt at fremme en ny global bevidsthed, der ser hele planeten som en levende organisme med menneskeheden som en integreret del af sammenhængen. Landsretten havde tiltrådt, at selskabet var berettiget til et fradrag på 5.500 kr., jf. ligningslovens § 8 A, stk. 1. Det resterende gavebeløb på 94.500 kr. var ved landsrettens dom blevet anset for udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, der derfor skulle medregnes til eneanpartshaverens skattepligtige indkomst som maskeret udbytte. Landsretten havde ved den påankede dom lagt vægt på, at udbetalingen til foreningen i det væsentlige var ydet for at tilgodese eneanpartshaverens personlige interesser. Højesteret var ikke enig heri, og i præmisserne anførte Højesteret:

"S ApS uddelte i indkomståret 2000 en gave på 100.000 kr. til M. Denne forening er godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, til at modtage fradragsberettigede gaver, og skattemyndighederne har dermed anerkendt, at foreningens midler anvendes i almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. Gaver, som gives til en sådan almennyttig forening, må som udgangspunkt forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål.

Det er ikke godtgjort, at den gave, som A som eneanpartshaver lod sit selskab yde M, blev givet i strid med de selskabsretlige regler, eller at gaven blev ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end hans ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Dette gælder, selv om hans hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt »præceptor« til fremme af foreningens aktiviteter.

Højesteret finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at A havde en sådan direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i at begunstige foreningen, at gaven kan anses for ydet af ham personligt med den virkning, at der foreligger en maskeret udlodning, som er skattepligtig efter ligningslovens § 16 A. Højesteret tager derfor hans påstand til følge."

Højesteret lagde således utvetydigt vægt på, at foreningen havde et almennyttigt formål til fordel for en større kreds af personer, og at gaver til sådanne foreninger gives med afsæt i en ideel interesse i at fremme foreningens formål, hvilken hensigt ved den skattemæssige bedømmelse har forrang i forhold til reglerne om maskeret udlodning i ligningslovens § 16 A. Som en afledt effekt sikrede Højesteret, at selskaber også fremadrettet ønsker at bidrage økonomisk til almennyttige formål til gavn for det danske samfund som helhed.

Som anført har Skatterådet fulgt op på denne praksis i flere afgørelser, herunder i f.eks. SKM2011.95.SR. Denne sag angik et selskab, der var ejet af en eneanpartshaver. Aktiverne i selskabet bestod i al væsentlighed af børsnoterede værdipapirer og likvide midler. Selskabet påtænkte at yde en gave til en golfklub og en gave til Foreningen Hospitalsklovne-Kolding. Ingen af foreningerne var godkendt efter ligningslovens § 8 A, men begge foreninger blev anset for at have et almennyttigt formål.

Skatterådet bekræftede, at de påtænkte gaver ydet af selskabet til de to foreninger ikke ville blive anset for maskeret udlodning til hovedaktionæren, uanset foreningerne ikke var godkendt efter ligningslovens § 8 A. Således blev det bl.a. anført:

"Skatteministeriet finder, at uanset foreningen ikke er godkendt efter ligningsloven § 8 A, kan Højesterets vurdering i SKM2009.29.HR finde anvendelse, således at hvis det kan godtgøres at en gave til en almennyttig eller almenvelgørende forening ikke er ydet for at tilgodese hovedaktionærens private interesser, men alene for at tilgodese foreningens almennyttige arbejde, vil gaven ikke blive anset for at være maskeret udbytte for hovedaktionæren."

I forhold til gaven til golfklubben blev der udover det almennyttige formål lagt vægt på, at aktionæren ikke opnåede særlige fordele ved gaveydelsen til golfklubben.

Med afsæt i praksis kan det således konkluderes, at hvis et hovedaktionærselskab yder en gave til en fond eller en forening med et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, og hovedaktionæren ikke i den forbindelse opnår en eller flere fordele, så vil gaven ikke udløse skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren.

Tilladelsen i nærværende anmodning beror derfor i første række på, om fondens formål er almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt. Af punkt 55 i cirkulære nr. 136 af 7. november 1988 fremgår: 

"Vurderingen af, om der foreligger almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål skal foretages i overensstemmelse med administrationen af begreberne under det tidligere fritagelsessystem samt ligningslovens § 8 A og arveafgiftslovens § 3, stk. 4.

For at et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt kræves, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelingerne, er afgrænset efter retningslinjer med et objektivt præg. Formålet må således komme en vis videre kreds til gode.

For at et formål kan anses for almenvelgørende, er det en forudsætning, at støtten ydes personer inden for en videre kreds, der er i økonomisk trang.

Almennyttige formål foreligger, såfremt støtten kommer en vis videre kreds til gode, og såfremt formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt. Blandt sådanne almennyttige formål kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige, - herunder forskningsmæssige eller sygdomsbekæmpende - humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål. Også idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer kan anses for almennyttige.

Derimod kan organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, ikke anses for almennyttige.

Det almenvelgørende eller almennyttige formål skal være angivet i vedtægterne."

Tilsvarende fremgår af cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 om ligningsloven (som ændret ved cirkulære nr. 17 af 1. marts 2002).

Erik Werlauff anfører på side 500 i Festskrift til Ole Bjørn følgende vedrørende forståelsen af “en vis videre kreds":

“Dette må forstås som en uvis kreds, hvilket også kan udtrykkes som, at “en ikke på forhånd begrænset kreds kan komme i betragtning" og som et krav om "en ubestemt kreds". I retslitteraturen ses dette beskrevet således, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelinger, skal være begrænset efter retningslinjer af objektivt præg, jf. John Engsig m.fl."

Om praksis kan der f.eks. henvises til TfS 1998, 220, hvor Landsskatteretten fandt, at formålet med en forening, som skulle arrangere en festival, så vidt muligt hvert tredje år, som kunne bidrage til at fremme kendskabet til og interessen for national og international, nutidig og ældre kniplekunst og kniplehåndværk, var almennyttigt.

Der kan endvidere henvises til SKM2010.329.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at en forening i forbindelse med opløsning kunne fradrage udlodning af formuen til andre lokale almennyttige foreninger, jf. selskabsskattelovens, § 3, stk. 2. Det forhold, at der var tale om et sogn med et indbyggertal på ikke over 2.000, udelukkede ikke, at udlodningen kunne anses for almennyttig. Der blev herved henset til, at der var tale om en afgrænsning efter objektive kriterier, og at det måtte anses for at være en uvis kreds, der ville kunne komme i betragtning, da der ville ske udlodning til tre forskellige lokale foreninger.

***

Som det fremgår af udkast til fondens vedtægter, er fondens påtænkte formål affattet som følgende:

"§ 2  

FORMÅL

Stk. 1. Fondens formål er at fremme og støtte almenvelgørende og almennyttige formål i form af:

1)      Sociale formål, herunder f.eks. projekter som forbedrer vilkår og livskvalitet for udsatte børn, unge og deres familier, som bidrager til det enkelte barns fremtid eller projekter som forebygger og forbedrer vilkår for børn, unge og deres familier, som lever med vold, misbrug eller fattigdom i hjemmet.

2)      Humanitære formål, herunder f.eks. når børn og deres familier bliver ramt af katastrofer, krig og lignende.

3)      Undervisningsmæssige formål, herunder f.eks. projekter, hvor børn og unge har behov for hjælp til at komme i gang med en uddannelse.

4)      Videnskabelige og sygdomsbekæmpende formål, herunder f.eks. projekter, der fremmer livskvaliteten for syge børn og unge.

5)      Trivselsmæssige formål, f.eks. formål der fremmer børn og unges trivsel og mentale sundhed, herunder også idrætsmæssige formål.

6)      Kulturelle og miljømæssige formål.

Fondens formål er således almenvelgørende eller på anden måde almennyttig. Dette understreges tillige af vedtægternes bestemmelse om anvendelse af overskud, hvoraf det fremgår, at fondens eventuelle overskud skal anvendes til almenvelgørende eller almennyttige formål og sikre videreførelse af fondens eventuelle erhvervsvirksomhed. Bortset fra økonomisk sikring af fondens eventuelle erhvervsvirksomhed, der i det omfang fonden driver erhvervsvirksomhed udgør grundlaget for realisering og finansiering af fondens formål, kan fondens overskud alene anvendes til almenvelgørende eller almennyttige formål. Dvs. at al overskud, der ikke går til sikringen af erhvervsaktivitet i fonden eller i et af fonden ejet selskab, udelukkende kan anvendes til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Den erhvervsmæssige aktivitet etableres alene med henblik på vedvarende at tilvejebringe finansiering til realisering af fondens formål også på den lange bane.   

Den kreds af personer mv., der kan komme i betragtning ved uddelingerne, er ikke afgrænset til en snæver eller nærmere fastsat persongruppe mv. Betingelsen om, at den kreds af personer eller institutioner mv., der kan komme i betragtning ved uddelingerne, skal være afgrænset efter retningslinjer af et objektivt præg, og at uddelingerne skal komme en vis videre kreds til gode, er således opfyldt.

Herudover fremgår det af vedtægternes opløsningsbestemmelse, at en eventuel formue ved opløsning af fonden skal anvendes i overensstemmelse med fondens almenvelgørende/almennyttige formål. Der ses derfor ikke at være tvivl om, at fondens formål er almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt.

Spørgsmålet er herefter, om gaver fra selskabet til fonden er ydet for at tilgodese Ansøgerens private interesser.

Som det fremgår af vedtægterne, er der ikke tillagt Ansøgeren eller for den sags skyld hans familie særlige fordele, hverken i forbindelse med selve gaveydelsen eller ved efterfølgende uddelinger fra fonden. Tillige er Ansøgeren ikke tillagt den bestemmende indflydelse i fonden. Betingelsen om, at gaver fra selskabet til fonden ikke må ydes for at tilgodese Ansøgerens private interesser, er således opfyldt.

På baggrund af ovenstående gøres det derfor sammenfattende gældende, at gaver fra Selskabet til Fonden ikke er ydet for at tilgodese hovedaktionærens private interesser, men derimod alene for at tilgodese Fondens almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf. bl.a. praksis i SKM2009.29.HR.

På denne baggrund er det Ansøgers opfattelse, at Skatterådet skal tillade, at Selskabet kan gennemføre den påtænkte vederlagsfri overdragelse af 100 pct. af anpartskapitalen i datterselskabet, H1 ApS, til Fonden, uden at Ansøger skal beskattes af maskeret udbytte, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

Ansøgningen omhandler, at Ansøger anmoder om tilladelse til, at der ikke sker udbyttebeskatning af ham personligt, jf. reglerne i ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, og stk. 4, nr. 4, hvis Selskabet vederlagsfrit overdrager anparter i et datterselskab til en påtænkt fond.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, skal værdien af en gave ved overdragelse af aktier i et selskab beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal en vederlagsfri overdragelse af gaver, der som udgangspunkt skal beskattes som udbytte i henhold til ligningslovens §16 A, stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet.

Den nuværende formulering i ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, og stk. 4, nr. 4, er vedtaget den 8. december 2020 ved lov nr. 1836. Det fremgår af forarbejderne, jf. L29 fremsat 7. oktober 2020, at vurderingen af om der skal meddeles tilladelse, skal foretages i overensstemmelse med Skatterådets praksis efter den tidligere gældende praksis ved anmodninger om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren af en overdragelse af et holdingselskabs aktier til en almennyttig fond.

For at der i disse situationer ikke skete udlodningsbeskatning af aktionæren, var det en betingelse, at aktierne blev givet til en fond, der var almennyttig eller almenvelgørende, således at den interesse, der blev tilgodeset, var aktionærens ideelle interesse i modsætning til vedkommendes personlige eller økonomiske interesse.

Fonden skal således hovedsageligt have et almennyttigt eller almenvelgørende formål, og der må ikke være tale om, at aktionærens personlige eller økonomiske interesse tilgodeses. Fonden kan godt herudover have erhvervsmæssige aktiviteter. Dvs. at erhvervsmæssige aktiviteter ikke i sig selv udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en fond lever op til de angivne betingelser. Det er således ikke muligt generelt at udtale sig om, hvilke formål der må anses for diskvalificerende. Det vil afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag.

Af praksis kan bl.a. nævnes SKM2009.29.HR. I denne sag havde hovedanpartsselskabet ydet en gave til G1 Mission, der var godkendt som almennyttig/almenvelgørende efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 A. Højesteret udtalte, at gaver, som gives til en sådan almennyttig forening, som udgangspunkt må forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål. Højesteret fandt det derudover ikke godtgjort, at gaven var ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end anpartshaverens ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Dette gjaldt også, selvom anpartshaverens hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter. Højesteret fandt det herefter ikke godtgjort, at hovedanpartshaveren havde en sådan direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i at begunstige foreningen, at gaven kunne anses for ydet af ham personligt med den virkning, at der forelå en maskeret udlodning, som er skattepligtig efter ligningslovens § 16 A.

Derudover kan nævnes TfS 2000,874 VLD. I denne afgørelse fastslog Vestre Landsret, at værdien af et gældsbrev, som et selskab overdrog som gave til en af selskabet stiftet fond, ikke kunne anses som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Ved vurderingen lagde Landsretten bl.a. vægt på, at fondens formål måtte anses for at være af almennyttig eller almenvelgørende karakter. Ved vurderingen blev der endvidere lagt vægt på, at hovedanpartshaveren ikke havde hverken en direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven.

Derudover har Skatterådet i SKM2022.77.SR fundet, at spørgeren ikke skulle udbyttebeskattes, hvis S Holding ApS overdrog alle aktierne i N Holding A/S til en nystiftet fond, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4. Det var Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelsen i sagen skete i spørgerens ideelle interesse, og ikke i hans personlige eller økonomiske interesse. Der var henset til, at den påtænkte fond var almenvelgørende/almennyttig, og at der efter fondens vedtægter hverken var tillagt M, som var hovedaktionær i S Holding ApS, eller hans nærtstående særlige rettigheder i fonden, idet de hverken var tillagt ret til uddelinger ved fondens løbende drift eller ved fondens likvidation, ligesom de, såfremt de deltog i fondens bestyrelse, kun kunne modtage et årligt vederlag, der ikke oversteg, hvad der måtte anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Ydermere har Skatterådet bl.a. i SKM2018.79.SR bekræftet, at et holdingselskab kunne overdrage 70 pct. af sine aktier til en fond med et almennyttigt formål uden beskatning af maskeret udlodning for hovedanpartshaverne.

I SKM2023.418.SR bekræftede Skatterådet, at et holdingselskab kunne overdrage kapitalandele til en fond, uden at dette ville udløse beskatning af Ansøgeren. Der var tale om indskud af kapitalandele til en fond, der havde til formål at være en almenvelgørende fond.

Begrebet "almenvelgørende" omfatter tilfælde, hvor der ydes støtte til en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang, mens begrebet "almennyttig" dækker over, at der tilgodeses en vis videre kreds af personer, hvis virke i samfundet, ud fra en i befolkningen almindelig fremherskende opfattelse, kan karakteriseres som nyttig, jf. UfR1999.213.H. Af praksis som gengivet i Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.D.9.9.1.3, følger, at fx sociale, videnskabelige, kulturelle formål og undervisningsformål vil kunne anses for almennyttige formål.

Gennemgang af praksis for tilladelse, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, med fokus på konkretiseringen af formålsbestemmelsen

SKM2023.418.SR

Skatterådet bekræftede, at et holdingselskab kunne overdrage kapitalandele til en fond, uden at dette ville udløse beskatning af Ansøgeren. Der var tale om indskud af kapitalandele til en fond, der havde til formål at være en almenvelgørende fond.

SKM2023.229.SR

Spørger anmodede om tilladelse efter ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, til at overdrage anparter i B ApS til en almenvelgørende/almennyttig fond, uden at der skete udlodningsbeskatning af de ultimative ejere.

Skatterådet gav tilladelse, da det var Skatterådets opfattelse, at overdragelsen i den konkrete sag skete i ansøgernes ideelle interesse, og ikke i deres personlige eller økonomiske interesse. Der var herved henset til, at den påtænkte fond var almenvelgørende/almennyttig, og at der efter fondens udkast til vedtægter hverken var tillagt ansøgerne eller andre særlige rettigheder i fonden.

SKM2023.194.SR

Spørger var et holdingselskab, der anmodede Skatterådet om tilladelse til, at overdragelse af aktier fra holdingselskabets daværende beholdning af aktier til stiftelse af en almennyttig fond ikke skulle anses for en skattepligtig udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1, til kapitalejeren, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4. Det var Skatterådets vurdering, at fonden måtte anses for almennyttig, idet fonden ifølge udkastet til fondens vedtægter skulle yde støtte til projekter inden for kultur og sport eller øvrige aktivitetsskabende projekter i Y Kommune, yde rejselegater til personer med tilknytning til Y Kommune, som ønskede at uddanne sig i udlandet, yde støtte til ældreområdet i Y Kommune samt i øvrigt yde støtte til projekter/personer, der var foreneligt med ovenstående. Det fremgik endvidere af vedtægterne, at slægtninge til kapitalejeren ingen fortrinsret havde frem for andre til at modtage støtte fra fonden og at ved opløsning af fonden skulle de eventuelle resterende aktiver videreføres i en fond, som havde samme eller lignende formål som nærværende fond. Skatterådet gav tilladelse til, at overdragelse af aktier fra holdingselskabets daværende beholdning af aktier i forbindelse med stiftelse af den almennyttige fond ikke skulle anses for en skattepligtig udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1, til kapitalejeren, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

SKM2023.115.SR

Sagen vedrørte en anmodning om tilladelse til, at Ansøgeren ikke skulle udbyttebeskattes, hvis aktierne i et selskab, der var ejet af Ansøgerens holdingselskab, blev apportindskudt i en påtænkt nystiftet erhvervsdrivende fond, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4. Skatterådet fandt, at der kunne gives tilladelse til skattefri overdragelse af aktier i det pågældende tilfælde, da der var tale om overdragelse til en almennyttig/almenvelgørende fond, og idet overdragelsen var foretaget i spørgerens ideelle interesse.

SKM2022.46.SR og SKM2022.47.SR

Det fremgår af vedtægterne for den i SKM2022.46.SR og SKM2022.47.SR omhandlede fond, at fonden alene kunne udlodde støtte til almennyttige formål til den selvejende institution B idrætscenter eller foreninger fra B idrætscenters repræsentantskab.

SKM2022.77.SR og SKM2022.78.SR

Følgende fremgår af vedtægterne for den i SKM2022.77.SR og SKM2022.78.SR omhandlede fond:

"2.2 Fondens formål er, for så vidt angår uddelinger:

2.2.1 At yde økonomisk bistand til kræftramte personer og deres familier bosiddende i A-kommune og B-kommune

2.2.2 At yde økonomisk bistand til julearrangementer afholdt i A-kommune eller B-kommune af offentlige eller private foretagender målrettet mod hjemløse og ensomme personer

2.2.3 At yde støtte til gennemførelse af kulturelle arrangementer afholdt i A-kommune eller B-kommune.

(…)"

SKM2022.396.SR og SKM2022.397.SR

Følgende fremgår af vedtægterne for den i SKM2022.396.SR og SKM2022.397.SR omhandlede fond:

"2. Formål

2.1 Fonden har til formål at være en almennyttig, almenvelgørende og humanitær fond, hvis overskud uddeles efter reglerne i punkt 2.2-2.3.

2.2 Fonden skal af fondens overskud støtte almennyttige, almenvelgørende eller humanitære formål, herunder støtte frivilliges indsats for udsatte grupper i samfundet og støtte forskning og uddannelse indenfor sundhed, miljø, teknologi og vedvarende energi.

2.3 Støtte kan ske til almennyttige, almenvelgørende eller humanitære aktiviteter varetaget af fonden selv eller i samarbejde med andre samt til foreninger og andre organisationer med almennyttigt, almenvelgørende eller humanitære formål, til offentlige institutioner og myndigheder, til virksomheders almennyttige, almenvelgørende eller humanitære projekter og til enkeltpersoner, forudsat at uddelingen til enkeltpersonen kan anses som almennyttig, almenvelgørende eller humanitær. Støtte skal kunne ydes i enhver form, herunder i form af donationer, interne uddelinger, ydelse af lån, sikkerhedsstillelse og andre støtteformer.

(…)"

SKM2022.496.SR

Det fremgår af vedtægterne for den i SKM2022.496.SR omhandlede fond, at fondens formål er at foretage uddeling til (…) med 2/3 og (…) med 1/3, af det beløb som fonden beslutter at uddele til dette formål. Samtidig kan bestyrelsen beslutte, at fonden kan give støtte til andre almennyttige sociale eller humanitære formål. Det er videre oplyst, at (…) og (…) er på listen over godkendte almennyttige og almenvelgørende foreninger som offentliggøres af Skattestyrelsen. Det vil sige, at modtagerne af den pågældende fonds uddelinger er almennyttige/almenvelgørende.

Gennemgangen af formålsbestemmelserne i vedtægterne for ovenstående fonde, hvor der er givet tilladelse, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, viser, at ingen af ovenstående formålsbestemmelser fremstår uden nogen former for konkretisering af det angivne formål.

Af forarbejderne, jf. L29 fremsat 7. oktober 2020 (lov nr. 1836 vedtaget 8. december 2020), fremgår det, at det er hensigten, at vurderingen af, om der skal meddeles tilladelse, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal foretages i overensstemmelse med Skatterådets praksis efter de gældende regler ved anmodninger om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren af en overdragelse af et holdingselskabs aktier til en almennyttig fond. I forarbejderne henvises der blandt andet til SKM2018.79.SR.

Opsamling

Som det fremgår af det bindende svar, hvor bl.a. Ansøger er Spørger, kan den påtænkte fond efter Skattestyrelsens opfattelse anses for almenvelgørende/almennyttig.

Ved besvarelsen forudsætter Skattestyrelsen, at der ikke kan tilgå Spørgers børn eller andre descendenter, heller ikke børn eller descendenter, som ikke er mindreårige, midler ved opløsning, idet det forudsættes, at det alene er de i udkastet til vedtægtens § 2 nævne formål, som tilgodeses også ved opløsning.

Det lægges desuden til grund for besvarelsen, at den pågældende fond opfylder betingelserne i erhvervsfondsloven, herunder både erhvervsfondslovens § 1, stk. 2, hvoraf det bl.a. fremgår, at formuen skal være udskilt fra stifterens formue til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål, samt erhvervsfondslovens kapitel 7 om ledelseshverv.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelsen i den konkrete sag sker i Ansøgers ideelle interesse, og ikke i hans personlige eller økonomiske interesse. Der er herved henset til, at den påtænkte fond er almenvelgørende/almennyttig, og at der efter fondens vedtægter hverken er tillagt Ansøger, som er hovedaktionær i Selskabet, eller hans nærtstående særlige rettigheder, i fonden, idet de hverken er tillagt ret til uddelinger ved fondens løbende drift eller ved fondens likvidation, ligesom de, såfremt de deltager i fondens bestyrelse, kun kan modtage et årligt vederlag, der ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Derfor indstiller Skattestyrelsen, at tilladelse efter ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4 gives, således at Ansøger ikke beskattes efter ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, såfremt Selskabet overdrager alle aktierne i datterselskabet, H1 ApS, til en påtænkt fond, Fonden.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller til Skatterådet, at den ansøgte tilladelse gives.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.