Dato for udgivelse
09 Feb 2011 10:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jan 2011 09:28
SKM-nummer
SKM2011.95.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-162901
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
gave, almennyttig, maskeret udlodning
Resumé
Skatterådet kan bekræfte, at gave ydet til foreningen Hospitalsklovne Kolding af det selskab, som spørger er hovedaktionær i, ikke vil blive anset for maskeret udlodning til hovedaktionæren. Skatterådet kan også bekræfte, at gave ydet til foreningen X Golfklub af det selskab, som spørger er hovedaktionær i, ikke vil blive anset for maskeret udlodning til hovedaktionæren. Ingen af de modtagne foreninger er godkendt efter ligningsloven § 8 A. Skatterådet kan også bekræfte, at da selskabet ikke fratrækker gaverne i sin skattepligtige indkomst, vil det ikke have skattemæssige konsekvenser for selskabet.
Reference(r)

Ligningsloven § 16 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2, afsnit S.F.2.1.11

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at S ApS kan yde en gave på xx  kr. til X Golfklub uden skattemæssige konsekvenser for Spørger?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at S ApS kan yde en gave på xx kr. til Foreningen Hospitalsklovne-Kolding uden skattemæssige konsekvenser for Spørger?
  3. Kan Skatterådet bekræfte, at S ApS kan yde en gave på xx  kr. til X Golfklub uden skattemæssige konsekvenser for S ApS?
  4. Kan Skatterådet bekræfte, at S ApS kan yde en gave på xx kr. til Foreningen Hospitalsklovne-Kolding uden skattemæssige konsekvenser for S ApS?

Svar

  1. Ja
  2. Ja
  3. Ja
  4. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

S ApS er et selskab, der er 100% ejet af Spørger. Aktiverne i selskabet består i al væsentlighed af børsnoterede værdipapirer og likvide midler.

Selskabet påtænker at yde en gave på xx kr. til X Goldklub og en gave på xx kr. til Foreningen Hospitalsklovne-Kolding.

Begge gavemodtagere er foreninger.

I vedtægterne for X Golfklub er klubbens formål angivet således i formålsbestemmelsen § 1:

"X Golfklub har til formål at udbrede kendskabet til og at fremme færdigheden i golf, at skaffe medlemmerne adgang til at udøve spillet og at søge samarbejde med andre golfklubber til fremme og fælles udøvelse af dette.

For klubben og dens medlemmer gælder Dansk Golf Unions vedtægter og bestemmelser i det omfang, hvori disse ikke er fraveget i det følgende."

Ifølge vedtægterne § 3 kan alle interesserede optages som medlem. Dog kan bestyrelsen af hensyn til banens kapacitet, begrænse tilgangen af nye medlemmer. Interesserede tilbydes så at bliver optages på venteliste, hvorfra de blive optaget som medlemmer i nummerorden, når begrænsning ophører eller lempes.

Det er desuden oplyst, at der kan købes sommerhusmedlemsskab:

"Hvert sommerhus køber et medlemskort som gæsterne skal medbringe og samtidig indskriver sig i par 3 gæstebogen. Med et medlemskab kan alle Jeres gæster spille på vores par 3 bane, lige så meget de har lyst."

Ved opløsning tilfalder et eventuelt overskud Y Kommune, jf. vedtægterne § 15.

Spørger er medlem af X Golfklub og betaler almindeligt kontingent herfor som alle andre medlemmer.

Der vil ikke i forbindelse med gaven blive tillagt spørger eller dennes nærtstående særlige fordele, og spørger er ikke medlem af golfklubbens bestyrelse.

X Golfklub er ikke godkendt efter ligningsloven § 8 A.

Ifølge vedtægterne for Foreningen Hospitalsklovne-Kolding er foreningens formål, at sikre det økonomiske grundlag for at have hospitalsklovne på børneafdelingen på Kolding sygehus.

Ved opløsning skal foreningens midler overdrages til børneafdelingen på Kolding sygehus til velgørende og almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.

Om foreningen er oplyst, at der er 3 ansatte hospitalsklovne og der arbejdes på at skaffe midler til en 4. Det er oplyst, at der årligt indlægges 6.500 børn på afdelingen.

Af foreningens hjemmeside www.hospitalsklovne-kolding.dk, fremgår det umiddelbart, hvad der er foreningens virke.

Således anføres det bl.a. fra Kolding Sygehus:

"Indenfor de seneste 3½ år har hospitalsklovnene cementeret deres fulde berettigelse som samarbejdspartnere på børneafdelingen på Kolding Sygehus. Hospitalsklovne er ikke som på traditionel vis omfattet af en bevilling på et personalebudget, men finansieres udelukkende via donationer.

I Kolding er vi som børneafdeling så privilegerede, at der i byen findes private ildsjæle, som har dannet en lokal klovneforening, der med stor ihærdighed samler penge ind til aflønning af vores klovne. Fra at afdelingen for 2 år siden ugentlig havde 1 klovnebesøg, er det nu muligt at tilbyde børnene klovnebesøg 4 gange pr. uge. Uden at prale alt for meget, kan vi vist roligt sige, at vi har Danmarks bedste klovneordning med det største antal ugentlige klovnetimer. At klovnen viser sig på gangene eller i venteværelset har en enorm betydning for børnene."

Hospitalsklovne-Kolding er ikke godkendt efter ligningsloven § 8 A.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Vedrørende skattemæssige konsekvenser for Spørger

I relation til de skattemæssige konsekvenser for Spørger af selskabets gavedispositioner skal det i henhold til Skatterådets afgørelse SKM2007.176.SR vurderes om:

  • Gavemodtagernes formål er af almenvelgørende eller på anden måde almennyttig karakter
  • Spørger har en direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelse af gaverne.

Ud fra det i vedtægterne angivne er det spørgernes opfattelse, at X Golfklub er af almennyttig karakter.

Almennyttige formål foreligger, når formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt. F.eks. kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige, herunder forskningsmæssige eller sygdomsbekæmpende, humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål. Også idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer vil kunne anses for almennyttige.

Som et eksempel fra praksis kan nævnes TfS 1998, 220, hvor Landsskatteretten fandt, at formålet med en forening, som skulle arrangere en festival så vidt muligt hvert tredje år, som kunne bidrage til at fremme kendskabet til og interessen for national og international, nutidig og ældre kniplekunst og kniplehåndværk, var almennyttigt.

Der henvises for så vidt angår de skattemæssige konsekvenser for Spørger endvidere til seneste retspraksis med Højesterets dom offentliggjort i SKM2009.29.HR.

Vedrørende skattemæssige konsekvenser for S ApS

Gaver til de 2 angivne gavemodtagere vil blive udgiftsført i selskabets årsrapport, men gaverne vil ikke blive behandlet som fradragsberettigede ved opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst.

Gaverne er således efter spørgers opfattelse uden skattemæssige konsekvenser for selskabet.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovregler

Ligningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009) § 16 A.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Til udbytte henregnes:

1)   Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. dog stk. 3.

2)   ..

Ligningsloven § 8 A.  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som det godtgøres, at giveren har ydet til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. ..

Stk. 2. Fradragsretten efter stk. 1 er betinget af, at foreningen eller det religiøse samfund m.v. er godkendt her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvor det er hjemmehørende, for det kalenderår, hvori donationen gives, jf. stk. 3. Det skal af vedtægter, fundats el.lign. fremgå, at formålet er almenvelgørende, dvs. at midlerne alene kan anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode, eller at der er tale om et trossamfund. Det skal tilsvarende fremgå, at et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden velgørende forening m.v.

Praksis

Hvis en hovedaktionær foranlediger, at selskabet foretager udbetalinger til formål, som udelukkende eller i det væsentlige tilgodeser hans personlige interesser, beskattes aktionæren af udbetalingerne. Selskabet kan ikke fradrage sådanne ydelser.

Efter ligningslovens § 8 A er der alene fradragsret for gaver til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der er godkendt af skatteministeren.

I SKM2009.29.HR gav et selskab en gave på kr. 100.000,- til G1 Mission. Foreningen er godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, til at modtage fradragsberettigede gaver, og Højesteret udtalte, at skattemyndighederne dermed har anerkendt, at foreningens midler anvendes i almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer, hvorfor gaver, som gives til en sådan almennyttig forening, som udgangspunkt må forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål. Højesteret fandt det ikke godtgjort, at den gave, skatteyderen som eneanpartshaver lod sit selskab yde G1 Mission, blev givet i strid med de selskabsretlige regler, eller at gaven blev ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end hans ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Det gjaldt, selv om hans hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter. Højesteret fandt det på denne baggrund ikke godtgjort, at der forelå skattepligtig maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A.

Se ligningsvejledningen 2010-2 afsnit S.F.2.1.11

I SKM2010.467.SR svarede Skatterådet benægtende til, at gaver fra Selskab C A/S og Selskab D til Fonden vil udløse personlig beskatning hos Person A i form af maskeret udlodning / udbytte. Af begrundelsen fremgår bl.a, at efter praksis, jf. bl.a. TfS 2007.432 (SKM2007.176.SR), skal det i relation til de skattemæssige konsekvenser for selskabets aktionærer vurderes om, den modtagne fonds formål er af almenvelgørende eller på anden måde almennyttig karakter, samt om hovedaktionæren har en direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven. I sagen blev det vurderet, at det i vedtægterne beskrevne formål hovedsagelig var af almennyttig/almenvelgørende karakter. Der var ikke tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disses efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Der var ikke tillagt fondens stiftere eller selskaberne, Selskab C A/S og Selskab D, eller disses hovedaktionær særlige rettigheder. Udfra det oplyste samt på baggrund af ovenstående blev det vurderet at gaven ikke var ydet som konsekvens af hovedaktionærens direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse.

Af Bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008 om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, § 5 er stillet følgende krav til indholdet i foreningens vedtægter:

1) Foreningens mv. formål er almenvelgørende, dvs. at midlerne alene kan anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode.

2) Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening mv. eller religiøse samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

For at kunne godkendes som en forening efter ligningsloven § 8 A og § 12, stk. 3 er desuden en række andre krav, bla. om minimumsantal af gavegivere og minimumsantal af kontingentbetalere.

Se Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit A.F.4.4.3.

Af cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 om ligningsloven (som ændret ved cirkulære nr. 17 af 1. marts 2002) fremgår om almennyttig:

" Almennyttige formål foreligger, såfremt støtten kommer en vis videre kreds til gode, og såfremt formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt. Blandt sådanne almennyttige formål kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige, - herunder forskningsmæssige eller sygdomsbekæmpende - humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål. Også idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer kan anses for almennyttige.

Derimod kan organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, ikke anses for almennyttige.

Det almenvelgørende eller almennyttige formål skal være angivet i vedtægterne."

SKAT har i perioden 2002-2006 godkendt X Golfklub efter ligningsloven § 8A.

I SKM2010.329.SR bekræftede Skatterådet at en foreningen i forbindelse med opløsning, kunne fradrage udlodning af formuen til andre lokale almennyttige foreninger jfr. selskabsskattelovens § 3 stk. 2. Det forhold, at der er tale om et sogn med et indbyggertal på ikke over 2.000, udelukkede ikke, at udlodningen kan anses for almennyttig. Der er herved henset til, at der er tale om en afgrænsning efter objektive kriterier og at det må anses for at være en uvis kreds, der vil kunne komme i betragtning, da der ville ske udlodning til 3 forskellige lokale foreninger.

Erik Werlauff anføre på side 500 i Festskrift til Ole Bjørn følgende vedr. forståelsen af "en vis videre kreds":

"Dette må forstås som en uvis kreds, hvilket også kan udtrykkes som, at "en ikke på forhånd begrænset kreds kan komme i betragtning" og som et krav om" en ubestemt kreds". I retslitteraturen ses dette beskrevet således, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelinger, skal være begrænset efter retningslinier af objektivt præg, jf. John Engsig m.fl. ."

Begrundelse

Hvis en hovedaktionær foranlediger, at selskabet giver gaver til formål, som udelukkende eller i det væsentlige tilgodeser hans personlige interesser, beskattes aktionæren af udbetalingerne.

Højesteret har i SKM2009.29.HR fastslået, at en gave ikke skulle anses for maskeret udlodning til hovedaktionæren, da det ikke fandtes godtgjort at gaven blev ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end hans ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Foreningen var godkendt efter ligningsloven § 8 A.

Ifølge bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008 er der om almennyttet anført, at midlerne alene kan anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode.

Foreninger kan være almennyttige eller almenvelgørende uden at kunne godkendes efter ligningsloven § 8 A, da dette også forudsætter et større antal gavegivere og kontingentbetalere.

Ad. Spørgsmål 1.

Der spørges om S ApS kan yde en gave på xx kr. til X Golfklub uden skattemæssige konsekvenser for Spørger.

Idrætsforeninger kan efter cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 anses for almennyttige. Skatteministeriet bemærker også, at Skatteministeriet tidligere har godkendt en golfklub efter ligningsloven § 8 A.

Da X Golfklub er en forening må denne derfor omfattes af begrebet idrætsforening.

Der er i vedtægterne for X Golfklub anført, at alle interesserede kan optages som medlem, der kan oprettes sommerhusmedlemsskab og ved opløsning tilfalder eventuelt overskud Y Kommune.

Det er derfor Skatteministeriets opfattelse, at der er tale om at midlerne kommer en større uvis kreds til gode, og vedrører et idrætsformål. Skatteministeriet finder derfor at X Golfklub må anses for en almennyttig forening.

Skatteministeriet finder, at uanset foreningen ikke er godkendt efter ligningsloven § 8 A, kan Højesterets vurdering i SKM2010.29.HR finde anvendelse, således at hvis det kan godtgøres at en gave til en almennyttig eller almenvelgørende forening ikke er ydet for at tilgodese hovedaktionærens private interesser, men alene for at tilgodese foreningens almennyttige arbejde, vil gaven ikke blive anset for at være maskeret udbytte for hovedaktionæren.

Det er Skatteministeriets vurdering, at det efter det oplyste er godtgjort, at gaven til X Golfklub ikke ydes af hensyn til Spørgers private interesser, da han alene er almindeligt medlem og ikke opnår særlige fordele af at S ApS yder en gave til golfklubben.

Gaven vil derfor ikke være maskeret udlodning til Spørger, jf. ligningsloven § 16 A.

Skatteministeriet indstiller derfor at Spørgsmål 1 besvares Ja.

Ad. Spørgsmål 2.

Der spørges om S ApS kan yde en gave på xx kr. til Foreningen Hospitalsklovne-Kolding uden skattemæssige konsekvenser for Spørger.

Ifølge vedtægterne er foreningens formål, at sikre det økonomiske grundlag for at have hospitalsklovne på børneafdelingen på Kolding sygehus, og ved opløsning skal foreningens midler overdrages til børneafdelingen på Kolding sygehus til velgørende og almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.

Det er Skatteministeriets vurdering, at Foreningen Hospitalsklovne-Kolding ud fra det oplyste har et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode.

Det er derfor Skatteministeriets opfattelse, at foreningen må anses for en almennyttig forening.

Skatteministeriet finder, at uanset foreningen ikke er godkendt efter ligningsloven § 8 A, kan Højesterets vurdering i SKM2009.29.HR finde anvendelse, således at hvis det kan godtgøres at en gave til en almennyttig eller almenvelgørende forening ikke er ydet for at tilgodese hovedaktionærens private interesser, men alene for at tilgodese foreningens almennyttige arbejde, vil gaven ikke blive anset for at være maskeret udbytte for hovedaktionæren.

Det er Skatteministeriets vurdering, at det efter det oplyste er godtgjort, at gaven til Foreningen Hospitalsklovne-Kolding ikke ydes af hensyn til Spørgers private interesser.

Gaven vil derfor ikke være maskeret udlodning til Spørger, jf. ligningsloven § 16 A.

Skatteministeriet indstiller derfor at spørgsmål 2 besvares Ja.

Ad. Spørgsmål 3 og 4.

Der spørges om S ApS kan yde en gave på xx kr. til X Golfklub og en gave på xx kr. til Foreningen Hospitalsklovne-Kolding uden skattemæssige konsekvenser for S ApS.

Efter Ligningslovens § 8 A er der alene fradragsret for gaver til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der er godkendt af skatteministeren.

Da hverken X Golfklub eller Foreningen Hospitalsklovne-Kolding er godkendte foreninger, kan der ikke opnås fradrag efter ligningsloven § 8 A.

Gaverne vil efter det oplyste, ikke blive behandlet som fradragsberettiget i selskabets skattepligtige indkomst.

Det er derfor Skatteministeriets opfattelse, at gaverne ikke vil have skattemæssige konsekvenser for selskabet.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 3 og 4 besvares Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kan tiltræde Skatteministeriets indstillinger og begrundelser.