Dato for udgivelse
15 nov 2023 11:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 jun 2023 13:35
SKM-nummer
SKM2023.548.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-35147/2021-RAN
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Uregistreret varesalg, skattepligtig indkomst, skatteansættelse
Resumé

Et moderselskabs skatteansættelse skulle forhøjes som en direkte følge af, at et sambeskattet datterselskabs skatteansættelse var blevet forhøjet i sagen BS-35001/2021/RAN (SKM2023.496.BR).

Reference(r)

Selskabsskattelovens § 31, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.D.3.1.2.2.

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatterettens j. nr. 15-1376374

Sagen er for byretten sambehandlet med SKM2023.394.BR (BS-35128/2021), SKM2023.496.BR (BS/35001/2021) og BS-35341/2021-RAN (SKM2024.181.BR).

Byrettens domme i de fire sager er anket til Vestre Landsret.

Nærværende resumé mv. er redigeret 20-11-2023.

Appelliste

Parter

H1
(advokat JR)

mod

Skatteministeriet Departementet
(advokat Malthe Gade Jeppesen)

Denne afgørelse er truffet af dommer Astrid Lohmann Knudsen.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 17. september 2021.

H1 har nedlagt påstand om, at H1s skat­teansættelse for indkomståret 2012 nedsættes med 307.603 kr., subsidiært at sa­gen hjemvises til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

Skatteministeriet Departementet har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen drejer sig om, hvorvidt der er grundlag for at forhøje H1 ApS´ skatteansættelse for 2012 som følge af, at der i H1 ApS´ datterselskab G1-virksomhed ApS har været foretaget uregistreret varesalg for 307.603 kr.

Sagen er sambehandlet med BS-35128/2021, BS-35001/2021 og BS-35341/2021.

Oplysningerne i sagen

NR (NR), der er NJs (NJ) far drev enkeltmandsvirksomheden G2-virksomhed v/NR fra 1. oktober 1984 til 15. september 2007.

NR har desuden været hovedanpartshaver i selskabet G3-virksomhed ApS. Selskabet blev stiftet den 8. februar 2007 og NJ var fra stiftelsen registre­ret som direktør i selskabet. Det fremgår af udskrift fra Erhvervsstyrelsen, at det den 14. februar 212 [2012] er registreret, at NJ er fratrådt som direktør pr. 30. december 2011. Den 22. februar 2012 blev det registeret, at han på ny indtrå­dte som direktør og den 1. marts 2012 blev det registeret, at han den 22. februar 2012 på ny fratrådte. Selskabet blev opløst den 7. maj 2012.

De fire sambehandlede sager involverer ud over G3-virksomhed ApS selskaberne i en koncern, hvor NJ var hovedaktionær, og som bestod af selska­berne H1 og datterselskaberne G1-virksomhed ApS og G4-virksomhed ApS.

H1 blev stiftet den 25. januar 2012, og NJ har si­den 25. januar 2012 været registreret som direktør i selskabet.

Datterselskabet G1-virksomhed ApS blev stiftet den 23. februar 2012 og var 100 % ejet af H1. G1-virksomhed ApS blev opløst den 7. maj 2013 af skifteretten som følge af manglende regnskabsaflæggelse. G1-virksomhed ApS’ datterselskab, G4-virksomhed ApS, blev også stiftet den 23. februar 2012. G4-virksomhed ApS indsendt[e] ikke regnskab eller selvangivelse for selskabets første og eneste regnskabsår, og selskabet blev opløst den 1. juli 2013.

NR har været beskæftiget i G1-virksomhed ApS og G4-virksomhed ApS og haft prokura til G4-virksomhed ApS’ bankkonto.

SKAT har anset driften i G3-virksomhed ApS for videreført i G1-virksomhed ApS. Af Landsskatterettens afgørelse af 17. juni 2021 fremgår:

"Klager:                               H1

Klage over:                       SKATs afgørelse af 21. januar 2015

Cvr-nr.:                              ...11

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2012

Forhøjelse af sambeskatningsindkomst

656.450 kr.

0 kr.

307.603 kr.

Møde mv.

Der har været afholdt møde mellem selskabets repræsentant og Skatteankestyrelsens sagsbehandler, ligesom repræsentanten har udtalt sig ved et møde med Landsskatteretten.

Faktiske oplysninger

Selskabet er stiftet den 25. januar 2012, og er ejet 100% af hovedaktionæren NJ. Selskabet er stiftet ved apportindskud af udlejningsejendom­men Y1-adresse, Y1-by, og selskabet har efterfølgende den 23. februar 2012 stiftet datterselskabet G1-virksomhed ApS.

Aktiviteten i selskabet er iflg. årsrapporten at drive virksomhed indenfor underholdningsbranchen, herunder musikbranchen, samt at eje fast ejendom.

I Erhvervsstyrelsen er selskabets branche registreret med Detailhandel med brugte varer i forretninger. NJ er registreret som direktør i selska­bet, men oppebærer ingen løn.

SKAT har forhøjet datterselskabets indkomst på en række punkter, hvilket har afstedkommet en ændring af sambeskatningsindkomsten. Der henvises til Landsskatterettens afgørelse i datterselskabets sag med j. nr. 15-1381659. SKATs ændringer er beløbsmæssigt opgjort således:

Pkt. 1:

Uregistreret salg af guld, antikviteter og brugskunst i datterselskabet G1-virksomhed ApS beskattes med

Beløbet anses for at have passeret H1 som udlodning fra datterselskabet jf. Selskabsskatte­lovens § 13 stk. 1 nr. 2, og videreudloddet til hovedak­tionær NJ jf. Ligningslovens § 16 A

307.603 kr.

Pkt. 2:

Yderligere varelager primo anses for indskudt fra sel­skabets hovedaktionær NJ, og anses som til­skud, skattepligtigt for selskabet jf. Statsskattelovens § 4

For selskabet er tilskuddet anvendt til varekøb med deraf følgende fradrag jf. Statsskattelovens § 6 a 

268.453 kr.

-268.453 kr.

Pkt. 3:

Følgende fratrukne rejse og personaleudgifter er anset som løn til NR:

50% af rejseudgifter med ledsager

Arbejdstøj, der er anset som almindelige beklædningsgenstande.

Wellnesophold i Y1-land                                                                                        

Hotelophold på "G5-hotel"                                                                                    

Udgift til advokatbistand i NRs sag om fleksjob mod Y1-by Kommune, anses ikke fradragsberettiget som advokatudgift i selskabet, jf. Statsskattelovens § 6 a

Som lønudgift er der fradrag i selskabets indkomst jf. Statsskattelovens § 6a

5.114 kr.

2.650 kr.

4.701 kr.

1.619 kr.

6.250 kr.

-20.334 kr.

Pkt. 4:

Kontant varekøb foretaget efter den 1. juli 2012, og som ikke er indberettet til SKAT, er ikke fradragsberettiget jf. Ligningslovens § 8Y stk. 1

Samlet ændring af sambeskatningsindkomsten

348.847 kr.

656.450 kr.

Skats afgørelse

SKAT har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2012 med i alt 656.450 kr.

SKAT har modtaget klagerens repræsentants indsigelse af 19. december 2014, over SKAT’s forslag til ændring af datterselskabet G1-virksomhed ApS’ moms og skatteansættelsen for indkomståret 2012, dateret 10. november 2014.

Som begrundelse for ændringerne er der i afgørelsen henvist til SKATs for­slag til datterselskabet G1-virksomhed ApS d.d., idet selskaberne er sambeskattet ef­ter reglerne i selskabsskattelovens § 31.

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at forhøjelsen skal nedsæt­tes med 656.450 kr.

Sagen vedrører flere forskellige problemstillinger, herunder spørgsmålet om hvorvidt der har været en yderligere indtægt i datterselskabet G1-virksomhed ApS af guld, brugskunst og antikviteter, og hvorvidt kontante varekøb er rettidigt indberettet til SKAT. Det er overordnet selskabets opfattelse, at der ikke er grundlag for SKATs forhøjelser.

SKAT har generelt misforstået sagens faktiske forhold og sammenblandet be­løb og faktum mellem datterselskabet G1-virksomhed ApS og NR.

Selskabets repræsentant har fremsendt supplerende bemærkninger til Skatte­ankestyrelsen under sagens behandling, og har henvist til påstande og an­bringender i sagen for datterselskabet G1-virksomhed ApS og hovedanpartshave­ren.

Retsmøde

Ved retsmødet i Landsskatteretten anførte selskabets repræsentant, at Skat­testyrelsen havde indvilliget i at genoptage skatteansættelsen vedrørende for­højelsen på 348.847 kr., hvorfor dette punkt blev frafaldet.

Skattestyrelsen kunne tiltræde dette.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten har ved afgørelse af d.d. i sammenholdte sager vedrørende det sambeskattede selskab G1-virksomhed ApS og hovedaktionæren fundet, at der har været udeholdt omsætning, og fratrukket ikke-fradragsberettigede udgif­ter, som er anset for at være udloddet til hovedaktionæren og dennes far.

Landsskatteretten har anset, at kontant varekøb foretaget efter den 1. juli 2012, og som ikke er indberettet til SKAT med 348.847 kr., ikke er fradragsbe­rettiget jf. Ligningslovens § 8Y stk. 1. Skattestyrelsen (tidligere SKAT) har meddelt, at klageren efterfølgende rettidigt har indsendt en anmodning om genoptagelse af ansættelsen vedrørende dette punkt, hvilket Skattestyrelsen har accepteret.

Sambeskatningsindkomsten ændres i overensstemmelse med disse afgørelser for datterselskabet og hovedaktionæren, og Landsskatteretten nedsætter her­efter afgørelsen med 348.847 kr. Herudover stadfæster Landsskatteretten afgørelsen."

Parternes synspunkter

H1 har helt overordnet til støtte for sin påstand gjort gæl­dende, at der ikke har været udeholdt omsætning for 307.603 kr. i H1’ datterselskab i 2012.

Det gøres nærmere gældende, at H1’ datterselskab, G1-virksomhed ApS, ikke har afhændet uregistreret guld, brugskunst og antikviteter for yderli­gere 307.603 kr. i 2012.

Der henvises til argumentationen i G1-virksomhed ApS sag under afsnittet "Uregistreret indtægt fra salg af guld, brugskunst og antikviteter".

De subsidiære påstande er medtaget for det tilfælde, at retten måtte finde, at der har været tale om maskeret udlodning fra selskaberne, men at beløbene er opgjort forkert og bør nedsættes og/eller at der er foretaget uregistrerede salg af guld, kunst og antikviteter, men at opgørelsen heraf skal nedsættes.

I disse tilfælde bør retten i overensstemmelse med praksis hjemvise sagen/ sagerne til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

Skatteministeriet Departementet har gjort gældende, at H1’ sambeskatningsindkomst skal forhøjes som følge af forhøjelsen af G1-virksomhed ApS’ skattepligtige indkomst.

H1 er G1-virksomhed ApS’ moderselskab og H1’ sambeskatningsindkomst med G1-virksomhed ApS for indkomståret 2012 skal forhøjes med 307.603 kr., som følge af ændringen af G1-virksomhed ApS’ skattepligtige indkomst.

H1 og G1-virksomhed ApS sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1. Derfor er H1’ skatteansættelse forhøjet med 307.603 kr. på samme grundlag som G1-virksomhed. ApS’, jf. argumentationen herom ovenfor i afsnit 3.2.

Som Skatteministeriet forstår stævningen, støtter H1 udeluk­kende sin påstand på, at G1-virksomhed ApS ikke skal beskattes af et uregistreret va­resalg, og ministeriet henviser derfor i det hele til argumentationen i afsnit 3.2, ovenfor.

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

H1 er moderselskab for datterselskabet G1-virksomhed ApS.

Retten har i sagen BS-35001/2021, der er sambehandlet med denne sag, fundet, at der i G1-virksomhed ApS har været et uregistreret varesalg på 307.603 kr. i perioden fra 2. marts til 30. september 2012.

H1 og G1-virksomhed ApS sambeskattes og derfor skal H1 skatteansættelse forhøjes med 307.603 kr.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages derfor til følge.

Sagens genstand er opgjort til 153.802 kr.

Efter sagens udfald skal sagsøgeren betale sagsomkostninger til sagsøgte.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb, herunder, at sagen har været sambehandlet med tre andre sager og udfald fastsat til dækning af advokatud­gift med 15.000,00 kr.

Skatteministeriet Departementet er ikke momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet Departementet frifindes.

H1 skal til Skatteministeriet Departementet betale sagsom­kostninger med 15.000 kr.

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.