Dato for udgivelse
25 Sep 2023 10:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Jun 2023 10:17
SKM-nummer
SKM2023.456.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
34/2022
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
udbytteskat, misbrug, moderselskab
Resumé

Et luxembourgsk moderselskab var i medfør af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, skattepligtig af udbytte udloddet af dets danske datterselskab. Der skulle ikke ske nedsættelse af eller fritagelse for kildeskatten efter moder-/datterselskabsdirektivet eller dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg, fordi der forelå retsmisbrug efter EU-retten af direktivets fordele, og fordi det luxembourgske selskab ikke kunne anses som retmæssig ejer af udbyttet i overenskomstens artikel 10, stk. 2’s forstand. Den omstændighed, at koncernen ifølge datterselskabet som et alternativ til den skete udlodning kunne have foretaget en likvidation af selskabet i medfør af dagældende anpartsselskabslovs § 59, og likvidationsprovenuet herfra kunne være udloddet skattefrit til moderselskabet, havde ingen betydning for den skattemæssige bedømmelse, herunder for om der forelå misbrug, idet denne bedømmelse skulle baseres på den udbytteudlodning, som faktisk blev foretaget, og ikke på en grundlæggende anden disposition i form af likvidation af datterselskabet, som koncernen havde fravalgt.

Datterselskabet var ansvarligt for den manglende indeholdelse af udbytteskat i medfør af kildeskattelovens § 69, stk. 1. Højesteret anførte, at det ikke kunne føre til en anden vurdering, at koncernen indhentede rådgivning om arrangementet.

Kravet på betaling af det ikke indeholdte beløb skulle tillægges renter efter opkrævningsloven. En sådan forretning indebar ikke en krænkelse af datterselskabets ret til retfærdig rettergang efter EMRK artikel 6 eller artikel 47 i EU’s Charter om grundlæggende rettigheder. Højesteret tog ikke selskabets anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen af spørgsmål om de danske morarentereglers forenelighed med Charterets artikel 47 til følge.

Reference(r)

Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c

Kildeskattelovens § 69, stk. 1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2023-2, afsnit A.D.5.8.3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2023-2, afsnit C.D.8.10.5

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2023-2, afsnit C.F.8.2.2.10.3.2 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2023-2, afsnit C.F.9.2.12.6.2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2023-2, afsnit C.I.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit A.B.4.6.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit A.B.5.1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2023-2, afsnit C.F.8.2.2.10.1.3

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Afgørelse fra Landskatteretten jr. nr. 11-00530

Østre Landsrets dom B-721-13 - SKM2022.469.ØLR

Appelliste

Højesterets dom kan tilgås via dette link: DOM