Dato for udgivelse
07 sep 2023 11:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 maj 2023 11:37
SKM-nummer
SKM2023.438.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
S-1958-20
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig, kildeskat, hovedselskaber
Resumé

T1 - T7 var tiltalt for en lang række overtrædelser af særlig grov karakter af momsloven, kildeskatteloven og opkrævningsloven ved i 14 hovedselskaber som hhv. reelle ejere, direktører eller medvirkende at have fratrukket fiktive fakturaer vedrørende salg af varer og arbejdsydelser fra en række vikarbureauer, som de tiltalte også kontrollerede, og ved, hverken i vikarbureauerne eller i hovedselskaberne, at have angivet korrekt moms eller foretaget korrekt indeholdelse af kildeskat.

I hovedselskaberne blev der herved unddraget for i alt 20.001.561 kr. i moms og 3.563.705 kr. i A-skat og 715.840 kr. i AM-bidrag.

De tiltalte nægtede sig skyldige.

Byretten fandt de tiltalte skyldige i tiltalen.

Byretten fandt det bl.a. bevist, at de fakturerede varer ikke blev leveret til hovedselskaberne, og at de ansatte, som udførte arbejdsopgaverne ifølge fakturaerne fra vikarbureauerne, reelt havde været ansat i hovedselskaber, som fakturaerne blev udstedt til, hvorved fakturaerne var uden realitet. Det blev endvidere lagt til grund, at de 14 hovedselskaber var delvist drevet fra samme lokaler hvor T1, T3 og T6 havde deres kontorer og daglige gang. De 14 hovedselskabers regnskabsmateriale blev også fundet i ovennævnte lokaler. De personer, der var registreret som direktører i vikarbureauerne i gerningsperioden, fremstår uden nævneværdige personlige-, uddannelsesmæssige - eller erhvervsmæssige forudsætninger for at kunne drive de pågældende virksomheder. Retten fandt desuden, at T1 traf større beslutninger vedrørende den daglige drift af virksomhederne, og at han i vidt omfang stod bag udstedelsen af de fiktive fakturaer.

Byretten idømte T1 2½ års fængsel, en tillægsbøde på 9.850.000 kr. samt rettighedsfrakendelse. Byretten lagde bl.a. vægt på, at T1 stod bag udstedelsen af de fiktive fakturaer og fuldt ud var bekendt med fakturaernes manglende realitet. T2 blev idømt 4 års fængsel, bestandig indrejseforbud samt rettighedsfrakendelse. Retten lagde blandt andet til grund, at T2 stod for driften af en lang række af vikarbureauerne. T3 idømtes 1 år og 3 måneders delvist betinget fængsel samt en tillægsbøde på 5.025.000 kr. samt rettighedsfrakendelse. T4 idømtes 60 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 425.000 kr. T5 blev idømt 1 år 3 måneders betinget fængsel. T6 idømtes 1 år 3 måneders delvist betinget fængsel, en tillægsbøde på 4.600.000 kr. samt rettighedsfrakendelse. T7 idømtes 60 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 275.000 kr.

T3, T6 og T7 ankede byretsdommen med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med de ændringer, at T3´s straf blev forhøjet til en delvist betinget tillægsstraf af fængsel i 1½ år og en forhøjelse af tillægsbøden til 5.575.000 kr. Landsretten lagde vægt størrelsen af det unddragne beløb. Landsretten nedsatte T7´s straf til 40 dages betinget fængsel henset til, at T7 alene blev fundet skyldig i at have unddraget 295.000 kr. i moms.

Reference(r)

Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 

Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt.

Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4 

Straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 

Straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 23

Straffelovens § 290. stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 21 

Straffelovens § 290, stk. 2, jf. stk. 1 

Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 43 

Knivlovens § 7, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1 og 5, jf. tidligere våbenbekendtgørelsens § 57, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 1. ·

Knivlovens § 7, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 5, jf. tidligere våbenbekendtgørelsens § 57, stk. 4, jf. § 16

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2023-2, A.C.3.2.1.13

Den juridiske vejledning, 2023-2, A.C.3.5.4.4

Den juridiske vejledning, 2023-2, A.C.3.2.1.8.1 

Den juridiske vejledning, 2023-2, A.C.2.9.1

Afgørelse fra Byretten 

Parter 

Anklagemyndigheden

T1 

cpr-nummer ...11  

Y1-adresse Y1-by, 

T2 

cpr-nummer ...12  

Y2-adresse Y2-by, 

T3 

cpr-nummer ...13  

Y3-adresse Y3-by, 

T4 cpr-nummer ...14  

Y4-adresse Y4-by, 

T5 

cpr-nummer ...15  

Y5-adresse Y5-by, 

T6 

cpr-nummer ...16  

Y6-adresse Y2-by 

og 

T7    

cpr-nummer ...17  

Y7-adresse Y6-by 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Denne sag er behandlet med 2 dommere og 3 domsmænd, jf. retsplejelovens § 12, stk. 8.

Anklageskrift er modtaget den 5. august 2019, nyt anklageskrift er modtaget den 24. februar 2020, og tilkendegivelser vedrørende konfiskation og udvisning er modtaget henholdsvis den 17. februar 2020 og 17. april 2020.

T1, T2, T3, T4, T5, T6 og T7 er tiltalt for overtrædelse af 

G1-virksomhed 

1a. 

(forhold la, 2a og 3a i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet) 

T1  
T3  
T6 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 1,

ved for perioden fra den 1. august 2013 til den 31. marts 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T3 som direktør i perioden fra den 19. august 2013 til den 16. september 2016, med T6 som den daglige leder og med T1 som den reelle ejer af selskabet G1-virksomhed, CVR ...18 ...Q, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de tiltalte urigtigt angav købsmoms med henholdsvis 1.118.343 kr., der angiveligt skulle vedrøre køb af mandskab fra de nedenfor nævnte selskaber (1a), købsmoms med 95.670 kr., der angiveligt skulle vedrøre køb af varer fra de nedenfor nævnte selskaber (2a) og købsmoms med 501.782 kr., der angiveligt skulle vedrører køb af varer fra de nedenfor nævnte selskaber (3a), uagtet at de nedenfor nævnte selskaber hverken havde leveret arbejdskraft eller varer, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 1.715.798 kr. i moms. eller nærliggende risiko herfor.

   

1 b. 

(forhold la og 2a, i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet) 

T2 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4,

ved for perioden fra den 1. juni 2014 til den 31. marts 2016. for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskaberne G2-virksomhed, G3-virksomhed, G4-virksomhed og G5-virksomhed, G6-virksomhed, G7-virksomhed, G8-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskaberne blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft og varer til selskabet G1-virksomhed, CVR ...18, hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G1-virksomhed afgiftstilsvar og hvilke fakturaer T1, T3 og T6 i forening anvendte overfor SKAT til urigtigt at dokumentere en købsmoms på 1.214.013 kr.

1c. 

(forhold la i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet2) 

T1  
T3  
T6 

straffelovens § 289. jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra den 1. august 2013 til den 31. marts 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T3 som direktør i perioden fra den 19. august 2013 til den 16. september 2016, med T6 som den daglige leder og med T1 som den reelle ejer af selskabet G1-virksomhed, CVR ...18, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have udbetalt løn til ansatte, uden at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 1.970.329 kr. i A-skat og 311.514 kr. i AM-bidrag, eller nærliggende risiko herfor.

1d. 

(forhold la i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet3) 

T2 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf.  straffelovens § 23,

ved for perioden fra den 1. juni 2014 til den 31. marts 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, ved tilskyndelse råd eller dåd, med forsæt til at unddrage statskassen skat, som reel ejer af selskaberne G2-virksomhed, G3-virksomhed, G4-virksomhed og G5-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra nedenfor nævnte selskaber blev udstedt urigtige fakturaer: 

 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G1-virksomhed, CVR ...18, på i alt 3.893.931 kr. (ekskl. moms), hvilke fakturaer T1, T3 og T6 i forening, anvendte som dokumentation overfor SKAT. således at G1-virksomhed kunne undlade at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag med i alt 1.970.329 kr. i A-skat og 311.514 kr. i AM-bidrag.

G14-virksomhed, tidligere G15-virksomhed 

2a. 

(forhold 1b, 2b og 3b i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet4) 

T1  
T6 

straffelovens § 289. jf. momslovens § 81. stk. 3, jf. stk. 1. nr. 1.  

ved for perioden fra den 1. oktober 2015 til den 30. juni 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 som reel ejer af selskabet G14-virksomhed, CVR ...24, tidligere G15-virksomhed, beliggende Y8-adresse i Y2-by, og direktør i perioden fra 7. april 2000 til den 16. december 2015, og med T6 som direktør fra den (red.dato fjernet). december 2015, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de tiltalte urigtigt angav købsmoms med henholdsvis 76.566 kr., der angiveligt skulle vedrøre køb af mandskab fra de nedenfor nævnte selskaber (1 b), købsmoms med 17.512 kr., der angiveligt skulle vedrøre køb af varer fra de nedenfor nævnte selskaber (2b) og købsmoms med 53.598 kr., der angiveligt skulle vedrører køb af varer fra de nedenfor nævnte selskaber (3b), uagtet at de nedenfor nævnte selskaber hverken havde leveret arbejdskraft eller varer, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 147.676 kr. i moms, eller nærliggende risiko herfor.

2b. 

(forhold 1b og 2b i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet4) 

T2 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4,

ved for perioden fra den 1. oktober 2015 til den 30. juni 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskaberne, G4-virksomhed og G6-virksomhed efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskaberne blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft og varer til selskabet G14-virksomhed, CVR ...24, tidligere G15-virksomhed, hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G14-virksomhed afgiftstilsvar og hvilke fakturaer T1 og T6 i forening anvendte overfor SKAT til urigtigt at dokumentere en købsmoms på i alt 94.077kr.

2c.  

(forhold 1b i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet5) og (red. Politiets nr. fjernet6)  

T1  
T6 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra den 1. oktober 2015 til den 30. juni 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 som reel ejer af selskabet G14-virksomhed, CVR …24, tidligere G15-virksomhed, beliggende Y8-adresse i Y2-by, og direktør i perioden fra 7. april 2000 til den 16. december 2015, og med T6 som direktør fra den 16. december 2015, at have udbetalt løn til ansatte, uden at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 130.550 kr. i A-skat og 20.640 kr. i AM-bidrag, eller nærliggende risiko herfor.

2d. 

(forhold 2a i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet7) og (red. Politiets nr. fjernet6)  

T2 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2 jf. stk. 1 nr. 1, jf. straffelovens § 23,

ved for perioden fra den 1. oktober 2015 til den 30. juni 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, ved tilskyndelse råd eller dåd, med forsæt til at unddrage statskassen skat, som reel ejer af selskabet G4-virksomhed efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra nedenfor nævnte selskab blev udstedt urigtige fakturaer som beskrevet


alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G14-virksomhed, CVR ...24, tidligere G15-virksomhed, på i alt 258.003 kr. (ekskl. moms), hvilke fakturaer T1 og T6 i forening anvendte som dokumentation overfor SKAT, således at selskabet G14-virksomhed kunne undlade at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag med i alt 130.550 kr. i A-skat og 20.640 kr. i AM-bidrag.

G16-virksomhed 

3a. 

(forhold le i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet8) 

T1  
T6 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. _stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra 1. november 2013 til den 30. september 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift. med T1 som direktør og reel ejer og med T6 som den daglige leder af selskabet G16-virksomhed, CVR ...25, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de tiltalte urigtigt angav købsmoms med henholdsvis 107.898 kr., der angiveligt skulle vedrøre køb af mandskab fra de nedenfor nævnte selskaber (1c) og købsmoms med 29.475 kr., der angiveligt skulle vedrører varer fra nedenfor nævnte selskab (3c). uagtet at de nedenfor nævnte selskaber hverken havde leveret arbejdskraft eller varer, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 137.373 kr. i moms, eller nærliggende risiko herfor.

3b. 

(forhold i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet8) 

T2 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4,

ved for perioden fra 1. november 2013 til den 30. september 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskaberne, G4-virksomhed, G5-virksomhed og G6-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskaberne blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G16-virksomhed, CVR ...25, hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G16-virksomhed, CVR ...25 afgiftstilsvar og hvilke fakturaer T1 og T6 i forening anvendte overfor SKAT til at dokumentere en købsmoms på i alt 107.898 kr.

3c. 

(forhold i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet9) og (red. Politiets nr. fjernet10) 

T1  
T6 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra 1. november 2013 til den 30. september 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, som reel ejer af selskabet G16-virksomhed, CVR ...25, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have udbetalt løn til ansatte, uden at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag, hvorved statskassen led et tab på i alt 204.242 kr. i A-skat og 32.291 kr. i AM-bidrag, eller nærliggende risiko herfor.

3d.  

(forhold i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet9) og (red. Politiets nr. fjernet10) 

T2 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1. nr. 1. jf.  straffelovens § 23,

ved for perioden fra 1. november 2013 til den 30. september 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, ved tilskyndelse råd eller dåd, med forsæt til at unddrage statskassen skat, som reel ejer af selskaberne G4-virksomhed og G5-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra nedenfor nævnte selskaber blev udstedt urigtige fakturaer 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G16-virksomhed, CVR ...25, på i alt 403.640 kr. (ekskl. moms), hvilke fakturaer T1 og T6 i forening anvendte som dokumentation overfor SKAT, således, at selskabet G16-virksomhed kunne undlade at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag med i alt 204.242 kr. i A-skat og 32.291 kr. i AM-bidrag.

G17-virksomhed 

4a.  

(forhold 1d, 2c og 3d i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet11) 

T1  
T6 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra 1. oktober 2013 til den 29. juni 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 som reel ejer og med T6 som med T6 som medhjælper til den daglige drift af selskabet G17-virksomhed, CVR ...26, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han urigtigt angav købsmoms med henholdsvis 266.133 kr., der angiveligt skulle vedrører køb af mandskab fra de nedenfor nævnte selskaber (1d), købsmoms med 45.056 kr., der angiveligt skulle vedrører køb af varer fra det nedenfor nævnte selskab (2c) og købsmoms med 130.498 kr. der angiveligt skulle vedrører køb af varer fra nedenfor nævnte selskaber (3d), uagtet at de nedenfor nævnte selskaber hverken havde leveret arbejdskraft eller varer, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 441.687 kr., i moms eller nærliggende risiko herfor.

4b. 

(forhold 1d i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet11) 

T2 

straffelovens § 289, jf. momslovens 81. stk. 4,

ved for perioden fra 1. oktober 2013 til den 29. juni 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskaberne G4-virksomhed, G5-virksomhed og G6-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskaberne blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft og varer til selskabet G17-virksomhed, CVR ...26, hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G17-virksomhed, afgiftstilsvar og hvilke fakturaer T1 og T6 i forening anvendte overfor SKAT til at dokumentere en købsmoms på i alt 311.189 kr.

4c. 

(forhold 1d i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet12) og (red. Politiets nr. fjernet13) 

T1  
T6 

straffelovens § 289.1f. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1. nr. 1_,

ved for perioden fra 1. oktober 2013 til den 29. juni 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, T1 som reel ejer og med T6 som medhjælper til den daglige drift af selskabet G17-virksomhed, CVR ...26, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have udbetalt løn til ansatte, uden at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag, hvorved statskassen led et tab på i alt 456.947 kr. i A-skat og 72.244 kr. i AM-bidrag, eller nærliggende risiko herfor.

4d.  
(forhold id i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet14) og (red. Politiets nr. fjernet13) 

T2 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf.  Straffelovens § 23,

ved for perioden fra 1. oktober 2013 til den 29. juni 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, ved tilskyndelse råd eller dåd, med forsæt til at unddrage statskassen skat, som reel ejer af selskaberne G4-virksomhed og G5-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra nedenfor nævnte selskaber blev udstedt urigtige fakturaer 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G17-virksomhed, CVR ...26, på i alt 903.057 kr. (ekskl. moms), hvilke fakturaer T1 og T6 i forening anvendte som dokumentation overfor SKAT, således at selskabet G17-virksomhed kunne undlade at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag med i alt 456.947 kr. i A-skat og 72.244 kr. i AM-bidrag.

G18-virksomhed 

5a. 

(forhold og 3e i SKATS tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet15) 

T1  
T3 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2015, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T3 som daglig leder og T1 som direktør og reel ejer af selskabet G18-virksomhed, CVR ...27, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de tiltalte urigtigt angav købsmoms med henholdsvis 61.771 kr., der angiveligt skulle vedrøre køb af mandskab fra de nedenfor nævnte selskaber (1e) og købsmoms med 394.480 kr., der angiveligt skulle vedrører køb af varer fra de nedenfor nævnte selskaber (3e), uagtet at de nedenfor nævnte selskaber hverken havde leveret arbejdskraft eller varer, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 456.251 kr., i moms eller nærliggende risiko herfor.

5b. 

(forhold le i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet15) 

T2 

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4,

ved for perioden fra den I. januar 2013 til den 31. december 2015, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskaberne G2-virksomhed, og G3-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskaberne blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G18-virksomhed, CVR ...27, hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G18-virksomhed afgiftstilsvar og hvilke fakturaer T1 og T3 i forening anvendte overfor SKAT til at dokumentere en købsmoms på 61.761 kr.

5c. 

(forhold 3e i SKATs tiltalebegæring)

(red.Politiets nr. fjernet16) 

T7  

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4, 

ved for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. marts 2013, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskabet G19-virksomhed, CVR ...28, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskabet blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft og varer til selskabet G18-virksomhed, CVR ...27, hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G18-virksomhed afgiftstilsvar og hvilke fakturaer T1 og T3 i forening anvendte overfor SKAT til at dokumentere en købsmoms på 375.000 kr. subsidiært 

overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 21,

ved i perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. marts 2013, fra ukendt sted. formentlig i Y10-bysomradet, på bankkonto tilhørende G19-virksomhed, CVR ...28, uberettiget at have modtaget eller skaffet sig eller andre del i udbytte der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, idet tiltalte som reel ejer af G19-virksomhed, på virksomhedens bankkonto modtog 1.875.000 kr., uagtet at tiltalte vidste eller bestemt måtte formode at pengene hidrørte fra en strafbar lovovertrædelse.

5d. 

(forhold le i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet17) og (red.Politiets nr. fjernet18) 

T1  
T3 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2015, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T3 som daglig leder og T1 som direktør og reel ejer af selskabet G18-virksomhed, CVR ...27, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have udbetalt løn til ansatte, uden at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag, hvorved statskassen led et tab på i alt 109.802 kr. i A-skat og 17.360 kr. i AM-bidrag eller nærliggende risiko herfor.

5e. 

(forhold le i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet17) og (red. Politiets nr. fjernet) 

T2 

straffelovens § 282, jf. kildeskattelovens § 74. stk. 2. jf. st1, 1. nr. 1. jf.  straffelovens §23,

ved for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2015, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, ved tilskyndelse råd eller dåd, med forsæt til at unddrage statskassen skat, som reel ejer af selskaberne G2-virksomhed og G3-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra nedenfor nævnte selskaber blev udstedt urigtige fakturaer som beskrevet nedenfor: 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G18-virksomhed, CVR ...27, på i alt 217.000 kr. (ekskl. moms), hvilke fakturaer T1 og T3 i forening anvendte som dokumentation overfor SKAT, således at selskabet G18-virksomhed kunne undlade at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag med i alt 109.802 kr. i A-skat og 17.360 kr. i AM-bidrag.

G20-virksomhed 

6a. 

(forhold 1f og 3f i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet19) 

T1 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. I,

ved for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, som stifter og reel ejer af selskabet G20-virksomhed. CVR ...29, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet tiltalte urigtigt angav købsmoms med henholdsvis 26.995 kr., der angiveligt skulle vedrører køb af mandskab fra de nedenfor nævnte selskaber (1f) og købsmoms med 21.513 kr., der angiveligt skulle vedrører køb af varer fra nedenfor nævnte selskab (30, uagtet at de nedenfor nævnte selskaber hverken havde leveret arbejdskraft eller varer, alt hvorved statskassen led et tab på i alt i alt 48.508 kr., i moms eller nærliggende risiko herfor.

6b. 

(forhold 1f i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet19) 

T2 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4,

ved for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskaberne G3-virksomhed og G5-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskaberne blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G20-virksomhed, CVR ...29, på i alt 95.230 kr. (ekskl. moms), hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G20-virksomhed, afgiftstilsvar og hvilke fakturaer T1 anvendte overfor SKAT til at dokumentere en købsmoms på 26.995 kr.

6c.  

(forhold 1f i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet20) og (red.Politiets nr. fjernet21) 

T1 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, som stifter og reel ejer af selskabet G20-virksomhed, CVR ...29, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have udbetalt løn til ansatte, uden at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag, hvorved statskassen led et tab på i alt 48.186 kr. i A-skat og 7.619 kr. i AM-bidrag, eller nærliggende risiko herfor.

6d. 

(forhold 1f i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet20)7 og (red.Politiets nr. fjernet21) 

T2 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf.  straffelovens § 23,

ved for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, ved tilskyndelse råd eller dåd, med forsæt til at unddrage statskassen skat, som reel ejer af G3-virksomhed og G5-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra nedenfor nævnte selskaber blev udstedt urigtige fakturaer som beskrevet nedenfor: 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G20-virksomhed, CVR ...29, på i alt 95.230 kr. (ekskl. moms), hvilke fakturaer T1 anvendte som dokumentation overfor SKAT, således at selskabet G20-virksomhed kunne undlade at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag med i alt 48.186 kr. i A-skat og 7.619 kr. i AM-bidrag.

G21-virksomhed 

7a. 

(forhold 1g og 3g i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet22) 

T1  
T6 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2.  jf. § 57, stk. 1, 1, pkt.,

ved for perioden fra den 1. januar 2013 til den 1. marts 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift. med T1 som direktør og reel ejer og med T6 som den daglige leder af selskabet G21-virksomhed, CVR ...30, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have undladt rettidigt at angive selskabets momstilsvar, ligesom de efter fristens udløb for angivelse af momstilsvar, afgav urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de angav virksomhedens momstilsvar med henholdsvis 34.355 kr. i købsmoms, der angiveligt skulle vedrører køb af mandskab fra nedenfor nævnte selskab (lg) og købsmoms med 224.915 kr., der angiveligt skulle vedrører køb af varer fra de nedenfor nævnte selskaber (3g), uagtet at de nedenfor nævnte selskaber hverken havde leveret arbejdskraft eller varer, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 259.270 kr. i moms eller nærliggende risiko herfor.

7b. 

(forhold, i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet22) 

T2 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4,

ved for perioden fra den 1. januar 2013 til den 1. marts 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskabet G5-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskabet blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor  

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft og varer til G21-virksomhed v/T2, hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G21-virksomhed v/ T2s afgiftstilsvar og hvilke fakturaer T1 og T6 i forening anvendte overfor SKAT til urigtigt at dokumentere en købsmoms på 34.335 kr.

7c. 

(forhold i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet23) og (red.Politiets nr. fjernet24)  

T1  
T6 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

 ved i perioden fra 1. januar 2013 til den 1. marts 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 som direktør og reel ejer og med T6 som den daglige leder af selskabet G21-virksomhed, CVR ...30, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have udbetalt løn til ansatte, uden at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag, hvorved statskassen led et tab på i alt 60.720 kr. i A-skat og 9.600 kr. i AM-bidrag, eller nærliggende risiko herfor.

7d.  

(forhold i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet23) og (red.Politiets nr. fjernet24) 

T2 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf.  straffelovens § 23,

ved for perioden fra den 1. januar 2013 til den 1. marts 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, ved tilskyndelse råd eller dåd, med forsæt til at unddrage statskassen skat, som reel ejer af selskabet G5-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra nedenfor nævnte selskaber blev udstedt urigtige fakturaer som beskrevet nedenfor: 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G21-virksomhed, CVR ...30, på i alt 120.000 kr. (ekskl. moms), hvilke fakturaer T1 anvendte som dokumentation overfor SKAT, således at selskabet G21-virksomhed kunne undlade at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag med i alt 60.720 kr. i A-skat og 9.600 kr. i AM-bidrag.

G22-virksomhed 

8.a 

(forhold 1h og 3h i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet25) 

T1  
T3 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 8L stk. 3. jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt.,

ved for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. marts 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 direktør og reel ejer og med T3 som daglig leder af selskabet G22-virksomhed, CVR ...31, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have undladt rettidigt at angive selskabets momstilsvar, ligesom de efter fristens udløb for angivelse af momstilsvar, afgav urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de angav virksomhedens momstilsvar med henholdsvis 168.495 kr. i købsmoms, der angiveligt skulle vedrøre køb af mandskab fra de nedenfor nævnte selskaber (1h) og købsmoms med 97.357 kr., der angiveligt skulle vedrører køb af varer fra de nedenfor nævnte selskaber (3h), alt hvorved statskassen led et tab på i alt 265.852 kr. i moms, eller

8.b

(forhold 1h i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet25) 

T2 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4,

ved for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. marts 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskaberne G2-virksomhed, G3-virksomhed, G4-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskaberne blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft og varer til selskabet G22-virksomhed, CVR ...31, hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G22-virksomhed afgiftstilsvar og hvilke fakturaer T1 og T3 i forening anvendte overfor SKAT til at dokumentere en købsmoms på 168.495 kr.

8.c

(forhold 1h i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet26) og (red.Politiets nr. fjernet27)  

T1  
T3 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74. stk. 2, jf. stk. 1, nt, 1,

ved for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. marts 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 direktør og reel ejer og med T3 som daglig leder af selskabet G22-virksomhed, CVR ...31, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have udbetalt løn til ansatte, uden at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag, hvorved statskassen led et tab på i alt 293.961 kr. i A-skat og 46.476 kr. i AM-bidrag, eller nærliggende risiko herfor.

 8.d

(forhold 1h i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet26) og (red.Politiets nr. fjernet27)  

T2 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf.  straffelovens § 23,

ved for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. marts 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, ved tilskyndelse råd eller dåd, med forsæt til at unddrage statskassen skat, som reel ejer af selskaberne G2-virksomhed, G3-virksomhed og G4-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra nedenfor nævnte selskaber blev udstedt urigtige fakturaer som beskrevet nedenfor: 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G22-virksomhed, CVR ...31, på i alt 580.950 kr. (ekskl. moms), hvilke fakturaer T1 anvendte som dokumentation overfor SKAT, således at G22-virksomhed urigtigt kunne undlade at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag med i alt 293.961 kr. i A-skat og 46.476 kr. i AM-bidrag.

G23-virksomhed 

9a. 

(forhold og i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet28) 

T1  
T3 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81. stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt.,

ved for perioden fra den 1. juli 2014 til den 31. marts 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 direktør og reel ejer og med T3 som daglig leder af selskabet G23-virksomhed, CVR ...32, beliggende Y8-adresse i Y2-by at have undladt rettidigt at angive selskabets momstilsvar, ligesom de efter fristens udløb for angivelse af momstilsvar, afgav urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de angav virksomhedens  momstilsvar med henholdsvis 89.630 kr. i købsmoms, der angiveligt skulle vedrøre køb af mandskab fra de nedenfor nævnte selskaber (1i) og købsmoms med 10.750 kr., der angiveligt skulle vedrøre køb af varer fra nedenfor nævnte selskab (3i), uagtet at de nedenfor nævnte selskaber hverken havde leveret arbejdskraft eller varer, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 100.380 kr., i moms, eller nærliggende risiko herfor.

9b. 

(forhold li i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet28) 

T2 

straffelovens § 289., jf. momslovens § 81, stk. 4,

ved for perioden fra den 1. juli 2014 til den 31. marts 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskaberne G2-virksomhed, G3-virksomhed, G4-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskaberne blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft og varer til selskabet G23-virksomhed, CVR ...32, hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G23-virksomhed afgiftstilsvar og hvilke fakturaer T1 og T3 i forening anvendte overfor SKAT til at dokumentere en købsmoms på 89.630 kr.

9c. 

(forhold 1i i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet29) og (red.Politiets nr. fjernet30)  

T1 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra den 1. juli 2014 til den 31. marts 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 direktør og reel ejer og med T3 som daglig leder af selskabet G23-virksomhed, CVR ...32, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have udbetalt løn til ansatte, uden at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag, hvorved statskassen led et tab på i alt 153.116 kr. i A-skat og 24.207 kr. i AM-bidrag, eller nærliggende risiko herfor.

9d. 

(forhold li i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet29) og (red.Politiets nr. fjernet30) 

T2 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1. nr. 1, jf.  straffelovens § 23,

ved for perioden fra den 1. juli 2014 til den 31. marts 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, ved tilskyndelse råd eller dåd, med forsæt til at unddrage statskassen skat, som reel ejer af selskaberne G2-virksomhed, G3-virksomhed, G4-virksomhed, efter aftale med T1. forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskaberne blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor: 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G23-virksomhed, CVR ...32, på i alt 302.600 kr. (ekskl. moms), hvilke fakturaer blev anvendte som dokumentation overfor SKAT, således at G23-virksomhed, kunne undlade at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag med i alt 153.116 kr. i A-skat og 24.207 kr. i AM-bidrag.

G24-virksomhed  

10a. 

(forhold 1j og 3j i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet31) 

T1  
T4  
T6 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81. stk. 3. jf. stk. 1 nr. 1, 

ved for perioden fra den 1. oktober 2013 til den 31. december 2015, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 som direktør og reel ejer og med T4 og T6 som de daglige ledere af selskabet G24-virksomhed, CVR ...33, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de tiltalte urigtigt angav købsmoms på i alt 142.378 kr., der angiveligt skulle vedrører køb af mandskab fra de nedenfor nævnte selskaber (1j) og købsmoms med 116.376 kr., der angiveligt skulle vedrøre køb af varer fra de nedenfor nævnte selskaber (3j), uagtet at de nedenfor nævnte selskaber hverken havde leveret arbejdskraft eller varer, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 258.754 kr., eller nærliggende risiko herfor.

10b. 

(forhold 1j i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet31) 

T2 

straffelovens § 289, jf. momslovens §81, stk. 4,

ved for perioden fra den 1. oktober 2013 til den 31. december 2015, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskaberne G3-virksomhed og G5-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskaberne blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft og varer til selskab G24-virksomhed, CVR ...33, hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G24-virksomhed afgiftstilsvar og hvilke fakturaer T1, T4 og T6 i forening anvendte overfor SKAT til urigtigt at dokumentere en købsmoms på 142.378 kr.

10.c

(forhold 1j i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet32) og (red.Politiets nr. fjernet33) 

T1  
T4  
T6 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra den 1. oktober 2013 til den 31. december 2015, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 som direktør og reel ejer og med T4 og T6 som de daglige ledere af selskabet G24-virksomhed, CVR ...33, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have udbetalt løn til ansatte, uden at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag, hvorved statskassen led et tab på i alt 246.097 kr. i A-skat og 38.908 kr. i AM-bidrag, eller nærliggende risiko herfor.

10.d  

(forhold 1 j i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet32) og (red.Politiets nr. fjernet33) 

T2 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf.  straffelovens § 23,

ved for perioden fra den 1. oktober 2013 til den 31. december 2015, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, ved tilskyndelse rad eller dåd, med forsæt til at unddrage statskassen skat, som reel ejer af selskaberne, G3-virksomhed og G5-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra nedenfor nævnte selskaber blev udstedt urigtige fakturaer som beskrevet nedenfor: 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G24-virksomhed, CVR ...33, på i alt 486.358 kr. (ekskl. moms), hvilke fakturaer T1, T4 og T6 i forening anvendte som dokumentation overfor SKAT, således at G24-virksomhed kunne undlade at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag med i alt 246.097 kr. i A-skat og 38.908 kr. i AM-bidrag.

G25-virksomhed 

11a. 

(forhold 1k og 3k i SKATS tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet34) 

T1  
T3 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. §  57, stk. 1, 1. pkt.,

ved for perioden fra 1. juli 2013 til den 31. marts 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 som reel ejer og med T3 som direktør og daglig leder af selskabet G25-virksomhed, CVR ...34, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have undladt rettidigt at angive selskabets momstilsvar, ligesom de efter fristens udløb for angivelse af momstilsvar, afgav urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de tiltalte urigtigt angav købsmoms med henholdsvis 126.106 kr., der angiveligt skulle vedrører køb af mandskab fra de nedenfor nævnte selskaber (1k) og købsmoms med 90.750 kr., der angiveligt skulle vedrører køb af varer fra de nedenfor nævnte selskaber (3k), uagtet at de nedenfor nævnte selskaber hverken havde leveret arbejdskraft eller varer, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 216.856 kr., i moms, eller nærliggende risiko herfor.

11 b. 

(forhold 1k i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet34) 

T2 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 8L stk. 4,

ved for perioden fra 1. juli 2013 til den 31. marts 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskaberne G2-virksomhed, G3-virksomhed og G4-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskaberne blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G25-virksomhed, CVR ...34, hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G25-virksomheds afgiftstilsvar og hvilke fakturaer T1 og T3 i forening anvendte overfor SKAT til urigtigt at dokumentere en købsmoms på i alt 126.106 kr.

11c. 

(forhold 1k i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet35) og (red.Politiets nr. fjernet36) 

T1  
T3 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,  

ved for perioden fra 1. juli 2013 til den 31. marts 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 som reel ejer og med T3 som direktør og daglig leder af selskabet G25-virksomhed, CVR ...34, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have udbetalt løn til ansatte, uden at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag, hvorved statskassen led et tab på i alt 222.809 kr. i A-skat og 35.226 kr. i AM-bidrag, eller nærliggende risiko herfor.

11d. 

(forhold 1k i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet35) og (red.Politiets nr. fjernet36) 

T2 

straffelovens § 289. jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2. jf. stk. 1, nr. 1, jf.  straffelovens 23.,

ved for perioden fra 1. juli 2013 til den 31. marts 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, ved tilskyndelse råd eller dåd, med forsæt til at unddrage statskassen skat, som reel ejer af selskaberne G2-virksomhed, G3-virksomhed og G4-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra nedenfor nævnte selskaber blev udstedt urigtige fakturaer som beskrevet nedenfor: 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G25-virksomhed, CVR ...34, på i alt 440.334 kr. (ekskl. moms), hvilke fakturaer T1 og T3 i forening anvendte som dokumentation overfor SKAT, således, at G25-virksomhed kunne undlade at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag med i alt 222.809 kr. i A-skat og 35.226 kr. i AM-bidrag.

G26-virksomhed 

12a. 

(forhold 11 og 3m i SKATs tiltalebegæring) 

 (red.Politiets nr. fjernet37) 

T1  
T3 

straffelovens §289, jf. motorlovens § 81, stk. 3. jf. stk. 1. nr. 1,

ved for perioden fra den 1. juli 2014 til den 30. juni 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 som reel ejer og med T3 som den daglige leder af selskabet G26-virksomhed, CVR ...35, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de tiltalte urigtigt angav købsmoms på i alt 52.469 kr., der angiveligt skulle vedrøre køb af mandskab fra de nedenfor nævnte selskaber (1l) og købsmoms med 10.750 kr., der angiveligt skulle vedrører køb af varer fra det nedenfor nævnte selskab (3m), uagtet at de nedenfor nævnte selskaber hverken havde leveret arbejdskraft eller varer, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 63.219 kr. i moms, eller nærliggende risiko herfor.

12b. 

(forhold 11 i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet37) 

T2 

straffelovens § 289, 1f. momslovens § 81. stk. 4,

ved for perioden fra den 1. juli 2014 til den 31. marts 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskaberne G2-virksomhed og G4-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskaberne blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft og varer til selskabet G26-virksomhed, CVR ...35, hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G26-virksomheds afgiftstilsvar og hvilke fakturaer T1 og T3 i forening anvendte overfor SKAT til urigtigt at dokumentere en købsmoms på 52.469 kr.

12c. 

(forhold 11 i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet38) og (red.fjernet.nr.) 

T1  
T3 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, rir. 1, ved for perioden fra den 1. juli 2014 til den 31. marts 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 som reel ejer og med T3 som den daglige leder af G26-virksomhed, CVR ...35, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have udbetalt løn til ansatte, uden at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag, hvorved statskassen led et tab på i alt 91.347 kr. i A-skat og 14.443 kr. i AM-bidrag, eller nærliggende risiko herfor.

12d. 

(forhold 11 i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet38) og (red.Politiets nr. fjernet39)  

T2 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74. stk. 2, if. stk. 1, nr. 1, jf.  straffelovens § 23,

ved for perioden fra den 1. juli 2014 til den 31. marts 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, ved tilskyndelse råd eller dåd, med forsæt til at unddrage statskassen skat, som reel ejer af selskaberne G2-virksomhed og G4-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra nedenfor nævnte selskaber blev udstedt urigtige fakturaer som beskrevet nedenfor: 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G26-virksomhed, CVR ...35, på i alt 180.528 kr. (ekskl. moms), hvilke fakturaer T1 og T3 i forening anvendte som dokumentation overfor SKAT, således at G26-virksomhed kunne undlade at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag med i alt 91.347 kr. i A-skat og 14.443 kr. i AM-bidrag.

G27-virksomhed 

13a. 

(forhold lm, 2e og 3n i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet40)  

T1  
T3 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81., stk. 3L jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. juni 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 som reel ejer og med T3 som direktør i perioden fra den 21. juni 2012 til den 16. juni 2016 af selskabet G27-virksomhed, CVR ...36, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet tiltalte urigtigt angav købsmoms med henholdsvis 186.907 kr., der angiveligt skulle vedrøre køb af mandskab fra de nedenfor nævnte selskaber (1m), købsmoms med 71.250 kr., der angiveligt skulle vedrøre køb af varer fra nedenfor nævnte selskab (2e) og købsmoms med 46.701 kr., der angiveligt skulle vedrøre køb af varer fra de nedenfor nævnte selskaber (3n), uagtet at de nedenfor nævnte selskaber hverken havde leveret arbejdskraft eller varer, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 304.852 kr. i moms, eller nærliggende risiko herfor.

13b. 

(forhold 13m og 2e, i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet40) 

T2 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4.,

ved for perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. juni 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskaberne G2-virksomhed, G3-virksomhed, G4-virksomhed og G8-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskaberne blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft og varer til selskabet G27-virksomhed, CVR ...36, hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G27-virksomheds afgiftstilsvar, og hvilke fakturaer T1 og T3 i forening anvendte overfor SKAT til at dokumentere en købsmoms på 258.151 kr.

13c.  

(forhold lm i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet41) og (red.Politiets nr. fjernet42)  

T1  
T3 

straffelovens § 289, 4f. kildeskattelovens § 74. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. juni 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 som reel ejer og med T3 som direktør i perioden fra den 21. juni 2012 til den 16. juni 2016 af selskabet G27-virksomhed, CVR ...36, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have udbetalt løn til ansatte, uden at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag, hvorved statskassen led et tab på i alt 324.696 kr. i A-skat og 51.335 kr. i AM-bidrag, eller nærliggende risiko herfor.

13d. 

(forhold 1m i SKATs tiltalebegæring) 

(red. Politiets nr. fjernet41) og (red.Politiets nr. fjernet42)  

T2 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf.  straffelovens § 23,

ved for perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. juni 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, ved tilskyndelse råd eller dåd, med forsæt til at unddrage statskassen skat, som reel ejer af selskaberne G2-virksomhed, G3-virksomhed og G4-virksomhed og G5-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra nedenfor nævnte selskaber blev udstedt urigtige fakturaer som beskrevet nedenfor: 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til selskabet G27-virksomhed, CVR ...36, på i alt 641.692 kr. (ekskl. moms), hvilke fakturaer T1 og T3 i forening anvendte som dokumentation overfor SKAT, således at G27-virksomhed kunne undlade at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag med i alt 324.696 kr. i A-skat og 51.335 kr. i AM-bidrag.

G28-virksomhed v/T4 

14a. 

(forhold 1n og 3o i SKATs tiltalebegæring) 

T1  
T4 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved i perioden fra 1. januar 2013 til den 30. september 2016, i forening efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 som reel ejer af virksomheden G28-virksomhed v T4,  CVR ...37, beliggende Y8-adresse i Y2-by, og med T4 som direktør, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de tiltalte urigtigt angav købsmoms med henholdsvis 123.948kr., der angiveligt skulle vedrører køb af mandskab fra de nedenfor nævnte selskaber (1n) og købsmoms med 15.000 kr., der angiveligt skulle vedrører køb af varer fra nedenfor nævnte selskab (3o), uagtet at de nedenfor nævnte selskaber hverken havde leveret arbejdskraft eller varer, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 138.948 kr. i moms eller nærliggende risiko herfor.

14b. 

(forhold 1n i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet43) 

T2 

straffelovens § 289. jf. momslovens § 81. stk. 44

ved i perioden fra 1. januar 2013 til den 30. september 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskaberne G5-virksomhed og G4-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskaberne blev udstedt

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft og varer til virksomheden G28-virksomhed v T4, CVR ...37, hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G28-virksomhed v/ T4s afgiftstilsvar og hvilke fakturaer T1 og T4 i forening anvendte overfor SKAT til urigtigt at dokumentere en købsmoms på 123.948 kr.

14c. 

(forhold 1n i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet44) og (red.Politiets nr. fjernet45) 

T1  
T4 

straffelovens § 289, if. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved i perioden fra 1. januar 2013 til den 30. september 2016, i forening, efter forudgående aftale og fælles forståelse, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 som reel ejer af virksomheden G28-virksomhed v T4, CVR ...37, beliggende Y8-adresse i Y2-by, og med T4 som direktør, at have udbetalt løn til ansatte, uden at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag, hvorved statskassen led et tab på i alt 214.903 kr. i A-skat og 33.977 kr. i AM-bidrag, eller nærliggende risiko herfor.

14d. 

(forhold 1n i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet44) og (red.Politiets nr. fjernet45) 

T2 

straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf.  straffelovens §23,

ved i perioden fra 1. januar 2013 til den 30. september 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, ved tilskyndelse råd eller dåd, med forsæt til at unddrage statskassen skat, som reel ejer af selskaberne G4-virksomhed og G5-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra nedenfor nævnte selskaber blev udstedt urigtige fakturaer som beskrevet nedenfor: 

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft til virksomheden G28-virksomhed v/ T4, CVR ...37, på i alt 424.710 kr. (ekskl. moms), hvilke fakturaer T1 og T4 i forening anvendte som dokumentation overfor SKAT, således, at de kunne undlade at opfylde pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag med i alt 214.903 kr. i A-skat og 33.977 kr. i AM-bidrag.

G29-virksomhed 

15a. 

(forhold 2d og 31i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet46) 

T1 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra den 1. januar 2013 til den 1. marts 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T1 som direktør og reel ejer af selskabet G29-virksomhed, CVR ...38, beliggende Y8-adresse i Y2-by, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet tiltalte urigtigt angav købsmoms på i alt 26.287 kr., der urigtigt var angivet som hidrørende fra varekøb hos selskabet G8-virksomhed og købsmoms med 133.896 kr., der urigtigt var angivet som hidrørende fra varekøb hos selskaberne G30-virksomhed, G10-virksomhed og G12-virksomhed, uagtet at de nævnte selskaber hverken havde leveret arbejdskraft eller varer, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 160.183 kr., i moms, eller nærliggende risiko herfor.

15b. 

(forhold 2d og 3l, i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet46) 

T2 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4,

ved for perioden fra 1. januar 2013 til den 1. marts 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen moms, som reel ejer af selskabet, G8-virksomhed, efter aftale med T1, forsætligt at have udstedt og eller foranlediget, eller accepteret at der fra selskaberne blev udstedt fakturaer som beskrevet nedenfor

alle sammen med urigtigt indhold vedrørende levering af arbejdskraft og varer til selskabet G29-virksomhed, CVR ...38, hvilke fakturaer var egnede til opgørelsen af G29-virksomhed og hvilke fakturaer T1 anvendte overfor SKAT til urigtigt at dokumentere en købsmoms på 26.287 kr.

Forhold 16 

(forhold 4 i SKATs tiltalebegæring) 

(red.Politiets nr. fjernet47) og (red.Politiets nr. fjernet48) 

T2 

T5 

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, 1, 1. pkt.,

ved for perioden fra den 1. april 2015 til den 30. marts 2016, for at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding, i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse, med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, med T5 som direktør af selskabet G31-virksomhed, CVR ...39, Y9-adresse, i Y7-by. og med T2 som den reelle ejer af selskabet, at have undladt at angive selskabets udgående og indgående afgift, alt hvorved statskassen led et tab på i alt 15.286.954 kr. i moms, eller nærliggende risiko herfor.

Subsidiært 

T2 

T5 

straffelovens § 290, stk. 2. jf. stk. 1., jf. § 21,

ved i perioden fra den 23. april 2015 til den 14. april 2016, med T5 som direktør af selskabet G31-virksomhed, CVR ...39, Y9-adresse, i Y7-by, og med T2 som den reelle ejer af selskabet, at have forsøgt uberettiget at skaffe sig eller andre del i udbytte fra strafbare lovovertrædelser eller uberettiget at have skjult, opbevaret, transporteret, hjulpet til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende at have virket til at sikre andre udbyttet af strafbare lovovertrædelser, idet de tiltalte på selskabets bankkonti i F1-bank, (X1) samt F2-bank, (X2), (X3) og (X4), modtog ikke under 87.231.927,63 kr., uagtet at de tiltalte vidste eller bestemt formodede, at pengene stammede fra strafbare lovovertrædelse 

Forhold 17. 

(46) 

(red.Politiets nr. fjernet49) 

T1 

straffelovens § 290, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 21,

ved i perioden mellem den 14. november 2013 til den 18. maj 2016 i G1-virksomhed CVR ...18, beliggende Y8-adresse i Y2-by eller andre af tiltalte tilknyttede lokationer, at have besiddet 3 stk. computere af mrk. ...54, diverse leasede industrikøkkenmaskiner, diverse beklædningsgenstande, espressomaskine, 60" TV af mrk. ...55, uagtet at tiltalte vidste eller bestemt formodede, at varerne hidrørte fra en strafbar lovovertrædelse.

Forhold 18. 

(red.Politiets nr. fjernet50)  

Påtaleopgivet 

Forhold 19. 

(red.Politiets nr. fjernet51) 

Påtaleopgivet 

Forhold 20.   

(red.Politiets nr. fjernet52) 

Påtaleopgivet 

 21. (50.)

(red.Politiets nr. fjernet53) 

T1 

straffelovens § 290. stk. 2. jf. stk. 1

ved i perioden mellem den 17. november 2015 og den 30. januar 2016, på ukendt sted, at have købt en espressomaskine til en værdi af ca. 50.000 kr., uagtet at tiltalte vidste eller bestemt måtte formode at espressomaskinen hidrørte fra en strafbar lovovertrædelse 

Forhold 22. 

(51.)

 1. (red.Politiets nr. fjernet54)  

Påtaleopgivet 

Forhold 23. 

(52.)

 1.   (red.Politiets nr. fjernet55) 

Påtaleopgivet 

Forhold 24.

(53.) 

 1.  (red.Politiets nr. fjernet56) 

Påtaleopgivet 

Forhold 25. 

(54.) 

(red.Politiets nr. fjernet57) 

Påtaleopgivet 

Forhold 26 

(57.)

 1.  (red.Politiets nr. fjernet58) 

T2 

bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3,

jf. bilag 1, liste B nr. 4J, ved den 1. marts 2016 ca. kl. 7.40 på sin bopæl, Y10-adresse, i Y8-by, at have været i besiddelse af 0,5 gram kokain til eget forbrug.

Forhold 27 

(58.)

 1.   (red.Politiets nr. fjernet59) 

T2 

knivlovens § 7 stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1 og 5, jf. tidligere vå-benbekendtgørelsens § 57, stk. 4, jf. § 16. stk. 1 nr. 1,

ved på samme tid og sted som det i forhold 26 beskrevne, at have været i besiddelse af enhåndsbetjent foldekniv med en klingelængde på 9 cm, samt en skarpslebet machette, med en klingelængde på 36 cm.

Forhold 28 

(59.)

 1.   (red.Politiets nr. fjernet60) 

T2 

knivlovens § 7 stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 5, jf. tidligere våbenbe-kendtgørelsens § 57, stk. 4, jf. § 16,

ved på samme tid og sted som det i forhold 26 beskrevne, uden politiets tilladelse, at have besiddet en butterflykniv.

Forhold 29 

(60.)  

(red.Politiets nr. fjernet61) 

T2 

våbenbekendtgørelsens § 10, stk. 2. jf. stk. 1. jf. § 1, stk. 1. nr. 8, jf. tidligere våbenbekendtgørelsens § 57, stk. 4, 2. pkt., jf. § 16, stk. 1, nr. 11,

ved på samme tid og sted som det i forhold 26 beskrevne, uden politiets tilladelse, at have besiddet 3 stk. CS-gasspray.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har desuden nedlagt påstand om, at T1, T2, T3, T4, T6 og T7 skal betale tillægsbøder svarende til en gang de unddragne beløb, som de hver især måtte dømmes for, jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation af de i sagen beslaglagte genstande, kontanter, kontoindeståender og fast ejendom, jf. straffelovens § 75, stk. 1 og 2, og § 76 a.

Anklagemyndigheden har endelig nedlagt påstand om, at T2 i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 22, nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 6, jf. § 32, udvises med indrejseforbud i et af retten nærmere fastsat tidsrum.

Tiltalte T1 har nægtet sig skyldig og påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Tiltalte har protesteret mod konfiskationspåstanden, dog ikke af de i forhold 17 og 20 nævnte genstande.

SKAT har påstået, at tiltalte skal betale 4.761.858 kr. i erstatning. Beløbet er opgjort således: 

Tiltalte T2 har nægtet sig skyldig og påstået frifindelse, subsidiært dom til foranstaltninger i medfør af straffelovens § 69, og mere subsidiært rettens mildeste dom.

Tiltalte har protesteret mod konfiskationspåstanden.  


Tiltalte har påstået frifindelse for udvisningspåstanden.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

Tiltalte T3 har nægtet sig skyldig og påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

SKAT har påstået, at tiltalte skal betale 4.018.570 kr. i erstatning. Beløbet er opgjort således:

G1-virksomhed

4.018.570 kr.

I alt

4.018.570 kr.  

Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

T4 har nægtet sig skyldig og påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Tiltalte har protesteret mod konfiskationspåstanden.

SKAT har påstået, at tiltalte skal betale 413.698 kr. i erstatning. Beløbet er opgjort således: 

G28-virksomhed v

T4 413.698 kr.

I alt 413.698 kr.  

Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

T5 har nægtet sig skyldig og påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

SKAT har påstået, at tiltalte skal betale 15.286.954 kr. i erstatning. Beløbet er opgjort således: 

G31-virksomhed

15.286.954 kr.

I alt 15.286.954 kr.  

Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

T6 har nægtet sig skyldig og påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Tiltalte har protesteret mod konfiskationspåstanden.

SKAT har påstået, at tiltalte skal betale 4.348.160 kr. i erstatning. Beløbet er opgjort således: 

G1-virksomhed 4.018.570 kr.

G21-virksomhed v/T1 329.590 kr.

I alt 4.348.160 kr.  

Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

T7 har nægtet sig skyldig og har påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte. Forklaringerne er gengivet i følgende retsbøger, hvortil der henvises: 

T1: 

- Retsbog af 23. april 2020, side 2-15.  
- Retsbog af 27. april 2020, side 2-16.  
- Retsbog af 30. april 2020, side 2-19.  
- Retsbog af 1. maj 2020, side 2-12.  
- Retsbog af 10. juni 2020, side 5-25  
- Retsbog af 11. juni 2020, side 2-5.

T2: 

- Retsbog af 1. maj 2020, side 12-23 

T3: 

- Retsbog af 4. maj 2020, side 2-14.

- Retsbog af 12. juni 2020, side 3.

T4: 

- Retsbog af 22. april 2020, side 5-9.

T5: 

- Retsbog af 22. april 2020, side 2-5.

T6: 

- Retsbog af 4. maj 2020, side 14-26.

- Retsbog af 7. maj 2020, side 4.

T7: 

 • Retsbog af 6. maj 2020, side 2-11.  
  - Retsbog af 7. maj 2020, side 2-4.  
  - Retsbog af 27. maj 2020, side 2-4. 

Der er desuden afgivet forklaring af følgende vidner: 

- V1 (retsbog af 6. maj 2020, side 11-19) 

- Revisor HJ (retsbog af 6. maj 2020, side 19-23, retsbog af 

28. maj 2020, side 2-20, og retsbog af 10. juni 2020, side 2-5) 

- Advokat SP (retsbog af 7. maj 2020, side 4-5) 

- V4 (retsbog af 12. maj 2020, side 2-11) 

- V5 (retsbog af 12. maj 2020, side 11-15) 

- V6 (retsbog af 12. maj 2020, side 15-19) 

- V7 (retsbog af 13. maj 2020, side 2-11) 

- V8 (retsbog af 13. maj 2020, side 11-24, og retsbog af 29. maj 

2020, side 2-5)) 

- V9 (retsbog af 14. maj 2020, side 3-5) 

- V10 (retsbog af 14. maj 2020, side 5-9) 

- V11 (retsbog af 14. maj 2020, side 9-11) 

- V12 (retsbog af 14. maj 2020, side 11-15) 

- V13 (retsbog af 14. maj 2020, side 15-18) 

- V14 (retsbog af 14. maj 2020, side 18-20) 

- V15 (retsbog af 18. maj 2020, 2-5) 

- V16 (retsbog af 18. maj 2020, 5-6) 

- V17 (retsbog af 18. maj 2020, 6-7) 

- V18 (retsbog af 18. maj 2020, 7-10) 

- V19 (retsbog af 18. maj 2020, 10-13) 

- V20 (retsbog af 18. maj 2020, 13-14) 

- V21 (retsbog af 18. maj 2020, 15-17) 

- V22 (retsbog af 18. maj 2020, 17-18) 

- V23 (retsbog af 19. maj 2020, 2-3) 

- V24 (retsbog af 19. maj 2020, 3-5) 

- V25 (retsbog af 19. maj 2020, 5-7) 

- V26 (retsbog af 19. maj 2020, 7-9) 

- V27 (retsbog af 19. maj 2020, 9-10) 

- V28 (retsbog af 19. maj 2020, 10-11) 

- V29 (retsbog af 19. maj 2020, 11-12) 

- V30 (retsbog af 20. maj 2020, side 2-3) 

- V31 (retsbog af 20. maj 2020, side 3-4) 

- V32 (retsbog af 20. maj 2020, side 4-6) 

- V33 (retsbog af 20. maj 2020, side 6-8) 

- V34 (retsbog af 20. maj 2020, side 9-10) 

- V35 (retsbog af 27. maj 2020, side 6-8) 

- V36 (retsbog af 27. maj 2020, side 8-11) 

- V37 (retsbog af 27. maj 2020, side 11) 

- V38 (retsbog af 27. maj 2020, side 11-13) 

- V39 (retsbog af 27. maj 2020, side 13-14) 

- V40 (retsbog af 29. maj 2020, side 5-10) 

- V41 (retsbog af 29. maj 2020, side 10-12) 

- V42 (retsbog af 29. maj 2020, side 12-13) 

V43 (retsbog af 29. maj 2020, side 13-14) 

V44 har været indkaldt som vidne, men har ikke ønsket at afgive forklaring, jf. retsplejelovens § 171, stk. 2, nr. 1.

Vidnet V45s forklaring til politirapport er dokumenteret, jf. retsplejelovens § 871, stk. 4.

Oplysningerne i sagen 

Bevisførelsen i sagen har - ud over de tiltaltes forklaringer samt vidneforklaringerne - i det væsentlige bestået af dokumentation af følgende: 

- De i tiltalen nævnte fakturaer.

- Selskabsrapporter og bogføringsbilag vedrørende de i tiltalen nævnte virksomheder.

- Kontoudskrifter vedrørende de tiltalte og de i tiltalen nævnte virksomheder.

- Pengestrømsanalyser.

- Telefonaflytninger vedrørende T1, T2, T3 og T6.

- Beslaglagte genstande fra ransagninger hos T1, T2. T4,  

  G1-virksomhed og revisor HJ.

- Dom af 24. oktober 2016 vedrørende V46 

- Afgørelser fra SKAT vedrørende de i tiltalen nævnte virksomheder 

Personlige oplysninger 

T1  

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse af 11. maj 2020 

vedrørende T1, hvoraf fremgår bl.a.: 

"RESUMÈ: 

Sagen drejer sig om den 63-årige T1, der er født og opvokset i Y1-land hos gifte forældre sammen med sine to søskende. T1 beskriver sin opvækst som god og tryg. Som 16-årig var T1 på ferie i Danmark, hvor T1 mødte sin nuværende hustru. T1 flyttede i 1974 permanent til Danmark. pårret har været gift siden 1979. Om sine boligforhold oplyser T1, at T1 siden år 2000 har boet i eget hus med sin hustru og (red.tal.fjernet) børn. Børnene er nu voksne og flyttet hjemmefra. T1 har (red.tal.fjernet) børnebørn.

T1 har siden 1979 været selvstændig erhvervsdrivende inden for restaurationsbranchen. Aktuelt er T1 indehaver af 14 restauranter. T1 har de sidste 2 år lukket og solgt flere af sine restauranter, og T1 beskriver at T1s økonomiske situation ikke længere er god.

T1 oplyser, at T1 ingen fritid har, da T1 aktuelt arbejder 12/14 timer i døgnet. Om sit fysiske helbred oplyser T1, at T1 lider af (red.lidelse.fjernet), samt (red.lidelse.fjernet2), som T1 medicineres for. T1 har desuden en gammel (red.skade.fjernet) som er brudt op. Om sit psykiske helbred oplyser T1, at T1 normalt er i godt humør med en positiv indstilling til livet. T1 har aldrig modtaget psykologisk eller psykiatrisk behandling. T1 er dog påvirket af den verserende sag.

T1 angiver, at T1 ikke drikker alkohol og T1 ikke tager nogen former for euforiserende stoffer.

Om sine fremtidsplaner oplyser T1, at T1 på sigt ønsker at overdrage sine forretninger til et generationsskifte. T1 er motiveret for at samarbejde med kriminalforsorgen og indstillet på at gennemføre samfundstjeneste såvel som tilsyn.

Kriminalforsorgens konklusion 

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T1 er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Finder retten, at sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, skal det anbefales, at der alene fastsættes prøvetid." 

T1 er tidligere straffet, senest ved bødeforlæg på 1.500 kr. vedtaget den 5. december 2019 for overtrædelse af straffelovens § 55 a, stk. 1.

T2  

Af psykologisk undersøgelse af 24. februar 2020 fra (red. retspsykiatrien) i Y10-by fremgår bl.a.: 

"Konklusion 

På det foreliggende grundlag - eller rettere mangel på samme - findes det umuligt at gennemføre en testpsykoligisk vurdering. Ud fra det kliniske indtryk og observandens ageren under selve prøven fås indtrykket af et tilstræbt, bevidst forsøg på at fremstille sig mere insufficient og dermed mere psykisk syg, end der objektivt er belæg for. Den grotesk fremstillede insufficiens, de aggressive anklager over testmaterialets "ondskab" og den reelt manglende lyst til at kooperere virker ikke overbevisende. Ud fra livsforløbet og observandens aktuelle eksistensform er der næppe tvivl om, at T2 har en alvorlig psykisk lidelse, men formen heraf lader sig ikke klarlægge på ovennævnte baggrund." 

(red. retspsykiatrien) i Y10-by har endvidere udarbejdet retspsykiatrisk erklæring af 3. marts 2020, hvoraf fremgår bl.a.: 

"Konklusion 

Observanden er herefter ikke med sikkerhed sindssyg og kan heller ikke antages at have været det på tidspunkterne for det påsigtede, der fandt sted i perioden 2013-16. Ved de lægelige samtaler fremtræder han begavet inden for normalområdet, formentlig, hvorimod hans totale mangel på samarbejde ved den psykologiske testning ikke kan vurdere hans IQ. Han lider ikke af epilepsi.

Observanden er vokset op i Y2-land og fra 15-årsalderen i Y9-by i Danmark sammen med sine forældre, der flygtede fra Y3-land. Opvæksten beskrives som almindelig i Y2-land, men belastet i Danmark både pga. forældrenes vanskeligheder med at skabe rammer svarende til et dansk ungdomsliv, og pga. observandens adfærdsproblemer.

Skolegangen med 9. og 10. klasse i Danmark var lidet givende og blev afsluttet med bortvisning og uden afgangsprøve. Observanden har ingen uddannelse og arbejdede kun kortvarigt, før han blev førtidspensioneret midt i 20'eme, antageligt pga. psykiske problemer. T2s sociale forhold har været ustabile som voksen, men aktuelt er T2 samlevende med en (red.fjernet.identitet) kvinde, der driver selvstændig virksomhed og tager sig af alle praktiske forhold i hjemmet, herunder pasningen af observandens 7-årig datter hver anden uge. T2 oplyser primært at omgås sin og samleverens familier.

Observanden kom i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem i 2003 i forbindelse med, at T2 under isolationsfængsling havde udviklet vrangforestillinger og haft hørehallucinationer. T2 blev som andetsteds anført mentalobserveret og idømt en behandlingsdom. T2 var overvejende tilknyttet distriktspsykiatrien, hvor man beskrev T2 som overvejende præget af negative symptomer (affektladhed, initiativløshed m.m.) og med god respons på den antipsykotiske behandling ((red.medicin-mrk.fjernet) 4 mg). T2 blev på ny mentalobserveret i 2013, hvor T2 oplyste om fornemmelse af overvågning samt selvhenførende forestillinger. Observanden blev på ny idømt en behandlingsdom, men absenterede sig og kom først i behandling i psykiatrien i 2016. Der er beskrevet mangelfuld kooperation omkring medicinsk behandling og fremmøder.

Ved herværende undersøgelse har observanden oplyst om hørehallucinationer og forestillinger om at være forfulgt af tidligere bandekammerater, mens T2s mest påfaldende symptom har været en ganske vekslende deltagen hos de forskellige undersøgere. Især ved den psykologiske testning har T2 fremtrådt så påfaldende, at man finder det rimeligt at antage, at T2 har simuleret. Det findes mest sandsynligt, at T2s psykiske tilstand er bedret i forbindelse med ophør af misbrug, men det kan ikke afvises, at T2 tidligere har huset skizofreniforme træk, som nu synes remitteret i betydelig grad. På T2s oplysninger synes de mest markante symptomer at være initiativløshed og sløvhed, hvorimod talen ikke kan beskrives som ordfattig og indholdsfattig.

Observanden findes herefter med overvejende sandsynlighed omfattet af straffelovens § 69, men man kan ikke såfremt T2 findes skyldig, pege på nogen foranstaltning, jf. straffelovens § 68, 2. pkt., til imødegåelse en vis risiko for fremtidig ligear-tet kriminalitet, som mere formålstjenlig end straf." 

Af Retslægerådets udtalelse af 15. juni 2020 fremgår bl.a.: 

"Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet henvise til tidligere afgivne responsum af 16. september 2003, og nu, på baggrund af de fremsendte sagsakter med retspsykiatrisk erklæring af 3. marts 2020 ved ledende overlæge V47, (red. retspsykiatrien), udtale, at T2 ikke aktuelt er sindssyg og heller ikke kan antages at have været sindssyg i tidsrummet for det på-sigtede. T2s forbrug af rusmidler er ikke præciseret nøjere. T2 er normalt begavet og lider ikke af epilepsi eller anden organisk hjernelidelse.

T2 er opvokset i Y2-land med samlevende forældre af Y3-landisk herkomst som nummer 5 af 8 søskende. Da T2 var 15 år gammel, flyttede familien til Danmark. T2 har gået i skole i Y2-land og i 9. og 10. klasse i Danmark uden at opnå afgangseksamen. T2 har herefter ikke kunne gennemføre skolegang, uddannelse eller opnå stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. T2s ungdom var præget af tilpasnings- og adfærdsmæssige vanskeligheder med kriminalitet og et omfattende blandet stofmisbrug, herunder indtag af heroin, centralstimulantia, hash og anabolske steroider. I 2006 blev T2 tilkendt førtidspension af psykosociale årsager. T2 har haft flere langvarige samlivsforhold, og er aktuelt samboende med (red.nationalitet.fjernet) kvinde. T2 har en 7/7 deleordning med sin 7-årige datter fra et tidligere forhold.

T2 er ved tidligere mentalobservationer i henholdsvis 2003 og 2013 fundet sindssyg, lidende af paranoid skizofreni og har været underlagt behandlingsdomme i perioderne december 2003 til oktober 2008 og fra maj 2013 til november 2017. De idømte foranstaltninger har ikke afholdt T2 fra kriminalitet. Der har tilsyneladende kun været få og kortvarige indlæggelser en i hele sygdomsforløbet og fra 2013 til 2016 var T2 udrejst til Y4-land, hvor behandlingsdommen ikke kunne varetages. Ved de ambulante forløb, især det sidste, har T2 været særdeles ustabil med hensyn til fremmøde og medicinindtag. Der er ved den første behandlingsdom beskrevet god effekt af behandling med antipsykotisk virkende medicin. T2 er i 2017 afsluttet til egen læge, idet T2 blev anset for velbehandlet og stabil.

Ved den aktuelle mentalundersøgelse fremstår T2 utroværdig med hensyn til rapporteringer og i sin fremtoning. Flere af T2s oplysninger er urigtige og divergerer, ligesom T2 ikke kan eller vil besvare flere spørgsmål. T2 angiver sig hørelseshallucineret og præsenterer vage forestillinger om forfølgelse, men fremstår objektivt ikke hverken forpint eller psykotisk. Den psykologiske test er ikke mulig at gennemføre på grund af T2s manglende vilje til samarbejde. Der fås indtryk af, at T2 bevidst forsøger at fremstille sig selv insufficient og mere psykisk syg, end der objektivt er belæg for, og samlet vurderes T2 at simulere. Konklusivt findes tilstanden forenelig med skizofreni i remission. Alternativt vurderes tidligere psykotiske symptomer udløst af stofmisbrug.

Ved en samlet vurdering finder Retslægerådet herefter, at T2 er omfattet af straffelovens § 69. Såfremt T2 findes skyldig, kan Retslægerådet dog ikke pege på nogen foranstaltning, jævnfør samme lovs § 68, 2. pkt., som mere formålstjenlig til at forebygge risikoen for fornyet kriminalitet end straf-  

Udlændingestyrelsen har den 21. april 2020 afgivet en udtalelse vedrørende spørgsmålet om udvisning af T2, hvoraf følgende fremgår: 

"Opholdsgrundlag og længde 

Efter udlændingelovens § 1 kan statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

T2 blev den 20. juli 1997 tilmeldt Det Centrale Personregister (CPR) Længden af T2s lovlige ophold i relation til udvisningsbestemmelserne regnes fra den 20. juli 1997, hvor pågældende blev tilmeldt CPR, jf. herved udlændingelovens § 27, stk. 1.

Efter udlændingelovens § 27, stk. 5, medregnes den tid, hvori en udlænding har været varetægtsfængslet forud for en senere domfældelse eller har udstået frihedsstraf eller været undergivet anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført ubetinget frihedsstraf, ikke i perioden beregnet efter udlændingelovens § 27, stk. 1.

T2 har således når den i udlændingelovens § 27, stk. 5 nævnte periode fratrækkes haft lovligt ophold i Danmark i ca. 15 år og 10 måneder.

Udvisningshjemmelen 

Udlændingestyrelsen vurderer, at opholdets karakter fører til, at betingelserne for en eventuel udvisning skal søges i udlændingelovens § 22, nr. 1, 2, 3, 6 og 8.

Efter udlændingelovens § 22, nr. 1 kan en udlænding, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 9 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 8 år, udvises, hvis udlændingen idømmes ubetinget straf af mindst 3 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed.

Efter udlændingelovens § 22, nr. 2 kan en udlænding, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 9 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 8 år, udvises, hvis udlændingen for flere strafbare forhold idømmes ubetinget straf af mindst 1 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed.

Efter udlændingelovens § 22, nr. 3 kan en udlænding, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 9 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 8 år, udvises, hvis udlændingen idømmes ubetinget straf af mindst 1 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed, og tidligere her i landet er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter.

Efter udlændingelovens § 22, nr. 6 kan en udlænding, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 9 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 8 år, udvises, hvis udlændingen efter straffelovens § 289 og § 290, stk. 2 idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter.

Efter udlændingelovens § 22, nr. 8 kan en udlænding, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 9 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 8 år, udvises, hvis udlændingen efter straffelovens § 192 a, § 10, stk. 1, jf. §§1 og 2, i lov om våben og eksplosivstoffer, § 59, stk. 4, jf. § 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1444 af 1. december 2016 om våben og ammunition m.v., eller § 7, jf. §§ 1 og 2, i lov om knive og blankvåben m.v. idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter.

§ 26, stk. 2 

Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en beslutning om udvisning af T2 med sikkerhed kan antages at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, skal Udlændingestyrelsen henvise til politiets afhøringsrapport af 17. april 2020.

Heraf fremgår at T2 blandt andet har oplyst, at T2: 

 • (red.punkt.fjernet) 

 • (red.punkt.fjernet2) 

 • (red.punkt.fjernet3) 

 • (red.punkt.fjernet4) 

Udlændingestyrelsen bemærker, at det ikke vil have opholdsretlige konsekvenser for pågældendes herboende børn, såfremt pågældende bliver udvist af Danmark.

Udtalelse om udvisningsspørgsmålet 

Det bemærkes indledningsvis, at det følger af bestemmelsen i udlændingelovens § 26, stk. 2, at en udlænding skal udvises efter §§ 22 - 24, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Udlændingestyrelsen skal i øvrigt bemærke, at det følger af udlændingelovens § 2, stk. 3, at de begrænsninger, der følger af kapitel 3-5 kun finder anvendelse på udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, i det omfang det er foreneligt med disse regler, samt at det følger af EU-domstolens praksis, at udvisning af en EU EØS-statsborger kun er berettiget, såfremt den pågældendes tilstedeværelse eller adfærd udgør en virkelig og tilstrækkelig alvorlig trussel mod grundlæggende samfundshensyn.

Udlændingestyrelsen skal endvidere bemærke, at for udlændinge, som er omfattet af EU-reglerne, kan udvisning kun ske i overensstemmelse med de principper, der efter EU-reglerne gælder for begrænsning af retten til fri bevægelighed, jf. udlændingelovens § 26 b.

Udlændingestyrelsen skal endelig henlede opmærksomheden på § 36 i bekendtgørelse nr. 239 af 10. marts 2019 (EU-opholdsbekendtgørelsen) som vedlægges i kopi.

Vi skal særligt gøre opmærksom på § 36, stk. 3, hvoraf fremgår, at der ikke må træffes afgørelse om udvisning af en EU-statsborger, som har haft ophold her i landet i de 10 forudgående år, medmindre afgørelsen er bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed.

På baggrund af anklagemyndighedens oplysninger om kriminalitetens karakter, og om at den pågældende forventes idømt en frihedsstraf af 4 års varighed sammenholdt med EU-reglerne og de i udlændingelovens § 26, stk. 2 nævnte hensyn, kan Udlændingestyrelsen tiltræde, at anklagemyndigheden nedlægger påstand om udvisning.

Efter Udlændingestyrelsens vurdering bør påstanden om udvisning nedlægges i medfør af udlændingelovens § 22, nr. 1, 2, 3, 6 og 8.

Konsekvenser ved en eventuel udvisning 

Det følger af udlændingelovens § 32, stk. 1, at der til en udvisning skal knyttes et indrejseforbud.

Fastsættelsen af indrejseforbuddets længde fremgår af udlændingelovens § 32, stk. 2, nr. 1-5.

Det bemærkes, at efter udlændingelovens § 32, stk. 3 meddeles indrejseforbud i forbindelse med udvisning efter § 22, nr. 4-8 eller for udlændinge, som ikke har haft lovligt ophold her i landet i længere tid end de sidste 6 måneder, dog altid for mindst 6 år.

Det bemærkes endvidere, at indrejseforbuddet kan meddeles af kortere varighed, hvis et indrejseforbud af den varighed, der er nævnt i stk. 2 og 3, vil indebære, at udvisning med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser" 

T2 er tidligere straffet, senest ved udeblivelsesdom af 3. maj 2017 med bøde på 3.500 kr. og førerretsfrakendelse i 6 måneder for overtrædelse af færdselslovens § 42, stk. 1, jf. § 118, stk. 1, jf. straffelovens § 89, og § 125, stk. 1, nr. 3., jf. § 126, stk. 1, nr. 10, jf. § 128.

Ved udeblivelsesdom af 23. marts 2015 med bøde på 19.500 kr. og førerretsfrakendelse i 1 år og 6 måneder for overtrædelse af færdselslovens § 4, stk. 1, § 21, stk. 1, § 42, stk. 1, nr. 1, § 55a, stk. 1, jf. § 118, og § 126, stk. 1, nr. 7 og 10, jf. § 125, stk. 2, og våbenlovens § 10, stk. 2, jf. § 4, skt. 1, og våbenbekendtgørelsen § 57, skt. 4, jf. § 16, skt. 1, nr. 5.

Ved udeblivelsesdom af 10. januar 2015 med bøde på 3.500 kr. for overtrædelse af færdselslovens § 4 og § 56.

Ved udeblivelsesdom af 31. juli 2014 med bøde på 6.000 kr. for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 3, jf. § 27, stk. 1.

Ved udeblivelsesdom af 3. juli 2014 med bøde på 19.000 kr. for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 3, jf. § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 43, og våbenbekendtgørelsen § § 16, stk. 1, nr. 11, jf. § 57, stk. 4, samt konfiskation af hash og peberspray.

Ved udeblivelsesdom af 18. november 2013 med bøde på 9.000 kr. for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 3, jf. § 27, stk. 1, jf. Liste B, nr. 43., samt konfiskation af kokain.

Ved dom af 28. maj 2013, hvorved tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 23, og § 261, stk. 1, samt våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 10, stk. 1, blev idømt behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse med afdelingen under udskrivning, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse om genindlæggelse.

Ved udeblivelsesdom af 2. marts 2012 med bøde på 2.000 kr. for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 2, jf. 27, stk. 1.

Ved dom af 11. december 2007 med bede på 7.000 kr. og førerretsfrakendelse i 6 måneder i medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 7, jf. § 125, stk. 2, for overtrædelse af færdselslovens § 4, stk. 1, § 42, stk. 1, nr. 1, § 33, stk. 5, og § 56, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 89.

Ved dom af 5. december 2003, hvorved tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, § 276 og § 293 a, blev idømt psykiatrisk behandling på hospital for sindslidende med tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse med sygehuset eller afdelingen under udskrivning, således at der af Kriminalforsorgen i forbindelse med overlægen kunne træffes bestemmelse om genindlæggelse.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at T2 er villig til at udføre samfundstjeneste, såfremt T2 bliver idømt en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

T3  

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse af 5. marts 

2020 vedrørende T3, hvoraf fremgår bl.a.: 

"RESUME: 

Sagen drejer sig om den (red.alder.fjernet)-årige T3, der bor i et stort hus i Y10-bysområdet. T3 har i flere år været gift og samlevende med en nu (red.alder.fjernet2)-årig kvinde med hvem, T3 har (red.tal.fjernet3) børn på henholdsvis (red.alder.fjernet3) år og (red.alder.fjernet4) år. Hustruen er aktuelt på barsel.

T3 havde en god og kærlig barndom og opvækst i Y10-bysområdet hos gifte og samlevende forældre som den ældste af 4 børn.

T3 er direktør og har i 13 år drevet flere (red.branche.fjernet) i en kæde på Sjælland. T3 har en fast indtægt, og de økonomiske forhold er gode.

T3 er i fritiden sammen med sin familie og sine venner. T3 kører motorcykel, styrketræner og arbejder ved PC'en.

T3 har mange gode og nære venner.

T3 er fysisk og psykisk sund og rask og i godt humør.

T3 har et meget begrænset forbrug af alkohol, og T3 har aldrig haft et forbrug af euforiserende stoffer.

T3 ønsker i fremtiden at fastholde sit arbejde og sin gode tilværelse, og at børnene har det godt.

T3 er nøje orienteret om betingelser ved en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen samt konsekvenser ved overtrædelse af vilkår. T3 har tilkendegivet at være motiveret for at samarbejde med Kriminalforsorgen om dette.

Kriminalforsorgens konklusion 

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T3 er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Finder retten, at sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, skal det anbefales, at der alene fastsættes prøvetid." 

T3 er tidligere straffet, senest ved dom af 9. september 2015 med bøde på 2.500 kr. og førerretsfrakendelse i 6 måneder fra den 13. september 2015 indtil den 12. marts 2016 for overtrædelse af færdselslovens § 3, jf. § 118, og § 126, stk. 1, nr. 8, jf. §128.

Ved dom af 10. februar 2015 med bøde på 3.000 kr. og førerretsfrakendelse i 6 måneder fra den 13. marts 2015 til den 12. september 2015 for overtrædelse af færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 1, jf. § 118.

Ved udenretlig vedtagelse den 11. marts 2014 af bøde på 6.000 kr. og betinget førerretsfrakendelse i 3 år for overtrædelse af færdselslovens § 21, jf. 118A.

T4  

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse af 27. februar 2020 vedrørende T4, hvoraf fremgår bl.a.: 

"RESUME: 

Sagen drejer sig om den (red.alder.fjernet5)-årige T4 der er født som nr. 2 af 2 søskende på Y11-by. T4 mistede sin mor da T4 var (red.alder.fjernet6) år gammel, og var efterfølgende den der måtte tage sig af alle praktiske gøremål i hjemmet. Faderen havde (red.lidelse.fjernet3), og det var T4 der stod for at måtte hjælpe ham i seng når han kom (red.ord.fjernet) hjem. T4 blev gift og flyttede hjemmefra da T4 var 18 år gammel.

T4 havde tilknytning til arbejdsmarkedet indtil ca. 1981, hvor T4 senest arbejdede som sygehjælper. Siden da har T4 gået hjemme og passet sine børn, og ind i mellem haft praktiske ad hoc opgaver i sin mands virksomhed.

T4 har været gift med sin mand gennem 41 år. Parterne bor aktuelt ikke sammen, og T4 har ikke haft kontakt med sin mand gennem et par år. T4 har (red.tal.fjernet) voksne børn, og (red.tal.fjernet) børnebørn, T4 bor i parrets fælles villa i Y4-by. T4 oplyser at T4 ikke har kendskab til parrets økonomi, men at T4 har en konto hvorfra T4 trækker penge at leve for. T4 bruger sin tid på at svømme og går i fitnesscenter T4 ser desuden TV, og er ind i mellem på besøg hos sine børn i Jylland.

T4 havde en (red.lidelse.fjernet4) for (red.tal.fjernet) år siden. Derudover føler T4 sig i fysisk dårlig form. T4 har tidligere følt sig stræk psykisk, men føler sig aktuelt psykisk knækket, og er meget gråd labil. T4 drikker ikke alkohol og tager ikke euforiserende stoffer.

T4 er villig til at udføre samfundstjeneste såfremt T4 dømmes skyldig i sigtelsen.

Kriminalforsorgens konklusion 

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T4 er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Finder retten, at sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, skal det anbefales, at der alene fastsættes prøvetid." 

T5  

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse af 26. maj 2020 vedrørende T5, hvoraf fremgår bl.a.: 

"RESUME: 

Undersøgelsen omhandler den 55-årige T5, der er bosat på Y18-by, hvor T5 bor i en 3-værelses lejlighed sammen med en kammerat.

T5 havde gode opvækstforhold som nr. (red.tal.fjernet3) af 3 helsøskende hos gifte og samlevende forældre. T5 havde en almindelig skolegang, samt et aktivt fritidsliv, og T5 kom godt ud af det med sine opgivelser. T5s mor er afgået ved døden, men T5 har god kontakt med sin far. Sine søskende har T5 i dag ingen kontakt med.

T5 afsluttede folkeskolen med 10. klasses afgangseksamen i 1981, hvorefter T5 aftjente værnepligt og de efterfølgende år var konstabel i Forsvaret. I perioden 1986-2012 var T5 ansat i forskellige jobs og havde fast lønindtægt. Derefter kom T5 ud i et misbrug og mistede sit job, og T5 var fra 2012-2018 uden arbejde og blev derfor hjemløs og levede på gaden. I 2018 begyndte T5 igen på arbejdsmarkedet, og T5 har siden været i arbejde. T5 er i dag fuldtidsansat som chauffør og forsørges af lønindtægt. T5 har en del gæld, som T5 er i fuld gang med at afdrage på.

T5 er ikke i et fast parforhold, og han har ingen børn. I fritiden er T5 træner i en fodboldklub, hvor T5 2-3 gange om ugen træner unge drenge, og derudover slapper T5 af og nyder livet. T5 har mange bekendte, men få tætte venner. Vennerne består af 5 barndomsvenner, som T5 betegner som godt selskab og som havende god indflydelse på T5.

T5 angiver at være fysisk og psykisk sund og rask, og T5 er ukendt i psykiatrisk regi. T5 opfatter sig selv som en rolig person med et generelt godt humør. Den verserende sag påvirker T5 en del, og T5 er bekymret for hvordan en evt. dom vil påvirke sin nuværende arbejdssituation samt fremtidige jobmuligheder.

I perioden 2012 til 2018 havde T5 et dagligt misbrug af alkohol, amfetamin og kokain. Misbruget førte til at T5 mistede både sit arbejde og sin bolig, og T5 levede som hjemløs på gaden. T5 har aldrig været i misbrugsbehandling, men besluttede i 2018 at tage en kold tyrker og flyttede hjem til en kammerat for at starte på en frisk og stoppe sit misbrug. Siden 2018 har T5 ikke haft noget forbrug af euforiserende stoffer og har ej heller lysten hertil. T5 indtager engang imellem alkohol ved sociale anledninger med sine venner, men T5 oplever ikke kontroltab.

I fremtiden ønsker T5 at få færdigbetalt sin gæld, for derefter at få egen lejlighed T5 er glad for at være startet på en frisk, og T5 har fået livet tilbage og ser frem til hvad fremtiden må bringe.

T5 er nøje orienteret om en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen samt sanktionsmuligheder ved overtrædelse af vilkår. T5 erklærer sig villig til at samarbejde med Kriminalforsorgen herom 

Kriminalforsorgens konklusion 

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T5 er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Finder retten, at sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, skal det anbefales, at der alene fastsættes prøvetid." 

T5 er tidligere straffet, senest ved dom af 19. januar 2017 med bøde på 3.000 kr. for overtrædelse af færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 1, jf. § 118.

T6  

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse af 24. februar 2020 vedrørende T6, hvoraf fremgår bl.a.: 

"RESUME 

Sagen drejer sig om den 59-årige T6, der er født og opvokset i Y10-by hos sine gifte og samlevende forældre. T6 beskriver at have haft en god og tryg opvækst. Om sine boligforhold oplyser T6, at T6 bor i en ejerlejlighed. T6 er ikke i fast parforhold. Fra et tidligere forhold har T6 en voksen datter.

T6 har afsluttet 10. klasse, hvorefter T6 startede i lære som (red.arbejdstitel.fjernet), dog uden at gennemføre uddannelsen. Under elevtiden havde T6 et fritidsjob som (red.arbejdstitel.fjernet2) i en biograf, hvor T6 samme sted arbejdede fuldtids i de efterfølgende 4 år. Herefter arbejdede T6 som (red.arbejdstitel.fjernet2) på et ((red.sted.fjernet) efterfulgt af 13 års ansættelse på et hotel med forskelligartede opgaver. T6 skiftede herefter arbejde, hvor T6 var beskæftiget som (red.arbejdstitel.fjernet3) på et hotel og senere som (red.arbejdstitel.fjernet4) gennem (red.tal.fjernet2) år i samme hotelvirksomhed. T6 har været i sit nuværende ansættelsesforhold siden 2013 som (red.arbejdstitel.fjernet5) i et (red.sted.fjernet2). T6 modtager lønudbetaling T6 oplyser, at T6 samler på frimærker og film. T6 bruger en del af sin begrænsede fritid sammen med sin datter.

Om sin helbredssituation angiver T6 at være fysisk og psykisk sund og rask og T6 har aldrig modtaget psykologisk eller psykiatrisk behandling.

T6 oplyser, at T6 drikker alkohol i forbindelse med festlige lejligheder. T6 har aldrig taget nogen former for euforiserende stoffer.

Vedr. fremtidsplaner oplyser T6, at T6 ønsker at forblive i sit nuværende ansættelsesforhold som (red.arbejdstitel.fjernet4). T6 er vejledt om indholdet af en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen. Hvis T6 findes skyldig, vil T6 være motiveret for et samarbejde med Kriminalforsorgen og villig til at overholde de betingelser der vil være knyttet til en sådan afgørelse.

Kriminalforsorgens konklusion 

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T6 er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Finder retten, at sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, skal det anbefales, at der alene fastsættes prøvetid." 

T6 er tidligere straffet ved udenretlig vedtagelse den 31. marts 2014 af en bøde på 3.500 kr. og en betinget førerretsfrakendelse i 3 år for overtrædelse af færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 1, jf. § 119 a, og § 125, stk. 1, nr. 3.

T7 

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse af 3. april 2020 vedrørende T7, hvoraf fremgår bl.a.: 

Undersøgelsen omhandler den 50-årige T7, som bor sammen med sin hustru og 2 børn i Y18-by.

T7 er opvokset som enebarn med samlevende forældre i Y10-bysområdet. T7s opvækst var præget af forældrenes massive alkoholmisbrug samt en ustabil skolegang.

Efter endt folkeskole, arbejdede T7 i en årrække som (red.arbejdstitel.fjernet5). I 2012 uddannede T7 sig til (red.arbejdstitel.fjernet6) i (red.speciale.fjernet) ved G56-universitet og T7 har de sidste 8 år været selvstændig med 2 virksomheder. T7 har en fast månedlig indtægt, og T7 beskriver familiens økonomi som fornuftig. T7 har en skattegæld, som T7 afdrager på månedligt samt et mindre banklån.

T7 bor sammen med sin hustru og deres 2 fælles børn i en lejet bolig. I sin fritid træner T7 i et fitnesscenter samt tilbringer tid sammen med sin familie. T7 er fysisk sund og rask. T7 har tidligere haft et forløb med en psykolog, da T7 fik en belastningsreaktion efter ophør med misbrug. T7 angiver, at T7 nu er velafbalanceret, samt at T7 har det godt psykisk.

T7 drikker sjældent alkohol, hvilket højest forekommer 2 gange om året ved sociale sammenkomster. Efter et mangeårigt forbrug af euforiserende stoffer, har T7 siden 2008 været afholdende.

T7 har tidligere afsonet (red.tal.fjernet3) domme af 6 år, og har været i tilsyn af Kriminalforsorgen som vilkår for en prøveløsladelse i 2007/2008, hvor T7 blev fundet egnet til tilsyn igen.

T7 ønsker for fremtiden, at T7s børn får et godt og trygt liv samt at flytte på landet og bo på en gård.

T7 er nøje orienteret om betingelserne ved en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen, samt konsekvenserne ved overtrædelse af vilkår. T7 tilkendegiver, at T7 er villig til at samarbejde med Kriminalforsorgen om dette.

Kriminalforsorgens konklusion 

Det er Kriminalforsorgens vurdering, at T7 er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden." 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Processuelt 

Forsvarerne har gjort gældende bl.a., at "tiltalen er udformet på en sådan måde, at der allerede af denne grund, og uden at det er nødvendigt at foretage  
en nærmere vurdering af de enkelte tiltaltes roller, skal ske frifindelse" af de tiltalte i sagens forhold 1-15. Det er i den forbindelse anført, at "eventuelle strafbare forhold i givet fald [...] vil skulle henføres til underleverandørselskaberne, og vil skulle beskrives som overtrædelser relateret til disse", og at "eventuelle strafbare forhold i givet fald vil skulle henføres til og beskrives som overtrædelser af andre strafbestemmelser end de af anklagemyndigheden anvendte".

Retten bemærker, at anklageskriftet i sin beskrivelse af de forhold, der er rejst tiltale for, skal være så præcist, at de tiltalte og retten på grundlag af anklageskriftet kan konstatere, hvad sagen angår, og hvilke bevistemaer der skal behandles. Nærværende sag angår efter indholdet af anklageskriftet spørgsmålet om, hvorvidt de tiltalte har unddraget det offentlige moms, kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag, og retten finder efter en samlet bedømmelse, at anklageskriftet efter sit indhold, herunder beskrivelsen af de forhold, der er rejst tiltale for, opfylder kravene i retsplejelovens § 834.

Påstanden om frifindelse med henvisning til udformningen af anklageskriftet, tages herefter ikke til følge.

Forsvarerne har endvidere rejst spørgsmål om opgørelserne i anklageskriftet af unddragen A-skat, som er fastsat ud fra en indeholdelsesprocent på 55. Retten finder ikke grundlag for at tilsidesætte disse opgørelser, der er foretaget efter principperne i kildeskattelovens §§ 48 og 69. Det bemærkes herved, at der ikke er fremkommet nærmere oplysninger om fastsættelse af en lavere indeholdelsesprocent.

Skyldsspørgsmålet 

Fakturaerne  

Et af sagens hovedspørgsmål er, om de medarbejdere, der udførte arbejdsopgaver for de i sagen omhandlede hovedselskaber (dvs. de selskaber, som der er udstedt fakturaer til i sagens forhold 1-15), var ansat i disse hovedselskaber, eller de reelt, som bl.a. forklaret af T1, var ansat hos underleverandørerne (typisk i form af vikarbureauer), hvorfra de blev lejet af hovedselskaberne. Et andet bevismæssigt hovedspørgsmål er, om de fakturaer, som indgår i sagen vedrørende levering af varer og håndværkerydelser, er udtryk for reelle leverancer fra underleverandørerne, eller om der blot er tale om fiktive fakturaer.

Retten lægger i den forbindelse til grund, at samtlige af de i sagen omhandlede fakturaer er bogført i de relevante hovedselskaber. Det gælder således også fakturaerne, som vedrører de relativt korte perioder, hvor bogføringsmaterialet hos de pågældende hovedselskaber ikke er fremlagt under sagen.

G2-virksomhed, G3-virksomhed, G4-virksomhed og G32-virksomhed(G5-virksomhed)  

De fire vikarbureauer er stiftet i perioden fra juli 2013 til december 2014. Virksomheden G2-virksomhed er ophørt i april 2017, mens de tre selskaber alle er opløst efter konkurs med ophørsdatoer fra november 2017 til marts 2019.

Efter det oplyste har ingen af vikarbureauerne betalt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag eller - i det omfang, det har været relevant - moms.

Herudover gør det sig generelt gældende, at de personer, der har været registreret som direktører i vikarbureauerne i gerningsperioden, fremstår som uden nogen nævneværdige personlige-, uddannelsesmæssige- eller erhvervsmæssige forudsætninger for at kunne drive de pågældende virksomheder.

V48, der har været registreret som direktør i G2-virksomhed fra selskabets oprettelse den 24. december 2014, har således forklaret bl.a., at V48 ingen uddannelse har og ikke har haft et arbejde, siden V48 for mange ar siden som 14-årig arbejdede i G33-virksomhed. V48 kender intet til G2-virksomhed og har i perioden fra 2014 til slutningen af 2015 siddet i fængsel og siden da levet på gaden som hjemløs. V48 har på et tidspunkt for mange år siden mistet sin pung i Y10-by med sit NemID-nøglekort.

Herudover har V7, der har været registreret som direktør i G32-virksomhed (G5-virksomhed) fra den 12. maj 2015 og G4-virksomhed fra den 2. oktober 2015, forklaret, at V7 ingen erfaring havde med at drive virksomhed. I perioden fra 2013-2015 levede V7 et kaotisk og ustabilt liv, hvor V7 drak hver dag og tog stoffer 4-7 gange om ugen. V7 har endvidere forklaret, at V7 ingen ansatte havde i selskaberne ud over vikarerne, men V7 husker ikke navne på nogen af de vikarer, V7 havde ansat, eller på de kunder, som V7 indgik aftaler med. V7 har herudover under sin forklaring ikke kunnet redegøre for, hvordan V7 trak medarbejdernes skatteoplysninger på trods af, at V7 selv har oplyst, at V7 har trukket oplysningerne online.

V49, der har været registreret som direktør i G3-virksomhed fra den 28. oktober 2014, er registreret som udrejst af Danmark til Y5-land den 10. december 2014, dvs. forud for den periode, hvor de i sagen omhandlede fakturaer er udstedt. V49 har i øvrigt ikke afgivet forklaring under sagen.

De personer, der er registreret som ansatte i vikarbureauerne, har altovervejende forklaret, at de har søgt ansættelse direkte hos G1-virksomhed eller de restauranter, hvor de har arbejdet, og at det er sket på baggrund af et stillingsopslag fra de pågældende steder, gennem en bekendt eller ved en uopfordret ansøgning. Således har ingen af vidnerne forklaret, at de er blevet ansat efter at have søgt på et stillingsopslag fra et vikarbureau, og ingen af vidnerne har efter det oplyste modtaget lønsedler direkte fra et vikarbureau.

Herudover har vidnerne generelt ikke været klar over, at de blev registreret som ansatte i vikarbureauerne. Flere har således ikke været opmærksomme herpå i forbindelse med, at der skulle underskrives ansættelseskontrakter, ligesom flere har forklaret, at de troede, at der blot var tale om, at deres ansættelsessted havde skiftet til en anden lønadministrationsvirksomhed end G53-virksomhed. Der har i øvrigt ikke været tale om ændringer af ansættelsesforholdene for de pågældende, herunder i forhold til bl.a. den daglige ledelse og procedurer ved sygemelding mv.

Der er endvidere under ransagningen af lokalerne hos G1-virksomhed fundet et stempel fra G5-virksomhed, ligesom der under ransagningen af T2s bopæl på Y10-adresse er fundet et stempel fra G3-virksomhed samt fakturaer fra det pågældende selskab. Herudover er der under sidstnævnte ransagning fundet NemID-nøglekort tilhørende to af de registrerede direktører i vikarbureauerne (V7 og V48), hvorpå der er påført nogle oplysninger, der fremstår som bruger-id og adgangskoder.

Endelig er der under ransagningen på Y4-adresse fundet to kladdehæfter, der indholdsmæssigt fremstår som timeopgørelser vedrørende en række ansatte på bl.a. restauranten G33-virksomhed på Y11-adresse i Y12-by, herunder vedrørende vidnerne V25, V26, V27, V28, V29 og V31. Kladdehæfterne indeholder endvidere omtale af betaling af sort løn.

På den anførte baggrund, og efter indholdet af de under sagen afspillede telefonsamtaler samt de af politiet foretage pengestrømsanalyser, finder retten det bevist, at medarbejderne, som har udført de arbejdsopgaver, der er omfattet af de i sagen omhandlede fakturaer fra ovenstående vikarbureauer, reelt har været ansat i de hovedselskaber, som fakturaerne blev udstedt til, og at fakturaerne derfor er fiktive og uden realitet.

Retten har således tilsidesat forklaringen fra bl.a. T1 om, at der var realitet bag såvel fakturaerne som de pågældende vikarbureauer, og at anvendelsen af vikarbureauerne skyldtes nogle problemer med Fagforeningen G55-fagforening i en række sager om medarbejdere hos bl.a. G1-virksomhed.

G6-virksomhed, G7-virksomhed og G8-virksomhed  

Fælles for de fire selskaber er, at de alle i en periode har haft T2 registreret som direktør, og at de er opløst efter konkurs med ophørsdatoer fra maj 2017 til august 2018.

Efter det oplyste har ingen af de tre selskaber betalt moms, A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag.

T2 har forklaret bl.a., at T2 fra 2005 har modtaget førtidspension, og at T2 ikke husker, hvad T2 arbejdede med forud herfor. I perioden 2013-2016 tog T2 mange stoffer og drak meget alkohol. T2 lavede stort set ikke andet end at feste. Det var en person, som hedder V50, der fik tiltalte til at oprette selskaberne G6-virksomhed og G7-virksomhed. Selskabet G8-virksomhed var allerede stiftet, men V50 fik tiltalte overtalt til at overtage selskabet. Det var også V50, der instruerede tiltalte i, hvad T2 skulle forklare til politiet. T2 fortalte ikke politiet om V50, da T2 ikke var klar over sagens alvor.

Under ransagningen af T2s bopæl på Y10-adresse blev der fundet bl.a. en bærbar computer med en række fakturaer udstedt af G7-virksomhed til selskabet G34-virksomhed.

V46, der har været ansat i selskabet G34-virksomhed, har i en tilståelsessag i Københavns Byret den 24. oktober 2016 over for retten forklaret, at fakturaerne fra underleverandørerne vedrørende levering af arbejdskraft til G34-virksomhed var fiktive, at der ingen underleverandører var, og at man på denne måde kunne skaffe penge til sorte lønninger. Han har imidlertid under hovedforhandlingen delvist fragået sin forklaring og forklaret, at nogle af underleverandørerne leverede reel arbejdskraft, mens andre sendte en fiktiv faktura.

Under den nævnte ransagning på Y10-adresse blev der endvidere fundet en USB-nøgle med et Excel-regneark, som indeholder en række beløbsmæssige opgørelser, der ud fra størrelsen, dateringen og beskrivelsen fremstår som opgørelser vedrørende fire af de i sagen omhandlede fakturaer fra henholdsvis G8-virksomhed (to fakturaer) og G7-virksomhed (to fakturaer). Det er rettens vurdering, at Excel-regnearket i øvrigt indeholder en opgørelse af kommission på 10 pct., der efter beskrivelsen tilfalder underleverandøren, og derefter en oversigt over de beløb, der er tilbagebetalt til kunden (90 pct. af fakturabeløbet).

På den anførte baggrund, og efter indholdet af de under sagen afspillede telefonsamtaler samt de af politiet foretagne pengestrømsanalyser, finder retten det bevist, at de omhandlede fakturaer fra ovenstående selskaber er fiktive og således uden realitet.

Leveringen af varer og håndværkerydelser fra G10-virksomhed, G11-virksomhed, G9-virksomhed, G13-virksomhed og G35-virksomhed, G30-virksomhed og G19-virksomhed  

G10-virksomhed: 

V5, der har afgivet forklaring under sagen, har været registreret som direktør i selskabet i perioden fra 27. maj til 21. august 2014.

Selskabet er opløst efter konkurs med ophørsdato 13. januar 2016.

Efter det oplyste er selskabet ikke registreret med en bankkonto, ligesom selskabet i gerningsperioden ikke har betalt moms, A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag.

Det fremgår af en henvendelse til Københavns Politi fra kurator i konkursboet efter G10-virksomhed bl.a., at selskabet er stiftet uden aktiver og tilstedeværelse af selskabskapital, at der ikke foreligger bogføring og underliggende bilagsmateriale for selskabet, og at selskabet har pådraget sig gæld over for leverandører, uden at der foreligger oplysninger om vilje eller evne til at betale denne gæld.

V5 har forklaret bl.a., at V5 fik oplyst, at V5 skyldte penge til nogle personer med bandetilknytning, som kender T1, og at V5 skulle aflevere både sit og kærestens NemID og Dankort, så personerne kunne misbruge kortene bl.a. ved købe varer på kreditkonti og sælge dem videre til T1. Formålet med selskabet var ifølge vidnet at købe varer uden at betale og derefter videresælge dem til T1, som betalte kontant og kendte til hele setuppet.

Vidnet har endvidere forklaret, at V5 på et tidspunkt blev kaldt ind på G2-virksomhed, hvor T1 dikterede, hvilket selskab der skulle udstede de enkelte fakturaer, hvem der skulle stå som modtager af fakturaerne, og hvordan ydelserne skulle specificeres. Der blev i den forbindelse udarbejdet fakturaer til bl.a. G2-virksomhed og G17-virksomhed.

G35-virksomhed: 

V45 har været registreret som direktør i selskabet i perioden (red.dato. fjernet4) 2011 til 26. august 2013.

Selskabet har ingen bankkonto og er opløst efter konkurs med ophørsdato 22. april 2014.

Under politiets ransagning af G1-virksomheds lokaler blev der på T1s kontor fundet et stempel tilhørende G12-virksomhed. Der blev endvidere på en bærbar computer og to USB-nøgler fundet i alt 21 Word-filer med fakturaer udstedt af G35-virksomhed. Af den af politiet foretagne undersøgelse vedrørende de pågældende Word-filer fremgår, at de alle er oprettet i perioden fra 3. november 2013 til den 30. januar 2014, og at flere af fakturaerne var tilbagedateret til maj, juni, august og oktober 2013.

Der er herudover under sagen afspillet en telefonsamtale af 1. marts 2016 kl. 22.21 mellem T1 og T6 om politiets beslaglæggelse af T6s computer, og som efter rettens opfattelse må forstås således, at parterne under samtalen bl.a. drøftede fakturaer på T6s computer, som de havde udarbejdet eller rettet i.

T6 har herom forklaret, at T6 har udarbejdet nogle fakturaer for G35-virksomhed i forbindelse med, at T1 og V45 på et tidspunkt oplyste til ham, at de havde et mellemværende, og at der skulle udarbejdes fakturaer for noget arbejde, som V45 havde lavet.

I overensstemmelse hermed har T1 forklaret, at når V45 var færdig med en opgave, lavede de en faktura, som V45 underskrev og stemplede med et stempel, der stod på tiltaltes kontor.

T1 har endvidere forklaret, at fakturaerne fra G35-virksomhed ikke se betalt med midler fra konti tilhørende de selskaber, som fakturaerne er udstedt til, fordi der er tale om ydelser som led i V45s afdrag på en gæld, der er opstået i forbindelse med, at V45 til et byggeprojekt havde lånt et CVR-nummer tilhørende selskabet G36-virksomhed. Der er i tilknytning hertil under sagen fremlagt et gældsbrev på 1.349.000 kr. mellem V45 og G36-virksomhed.

Der ses ikke at være registreret nogen aktiviteter i G36-virksomhed, ligesom det pågældende gældsbrev ikke fremgår af balancen eller resultatopgørelsen i selskabets årsrapporter. G35-virksomheds arbejder er efter det oplyste udført for andre selskaber end G36-virksomhed, og der ses ikke i tilknytning hertil at være oprettet mellemregninger eller lignende, som understøtter, at G54-virksomhed havde et tilgodehavende hos de pågældende selskaber.

G11-virksomhed: 

Selskabet er stiftet den 31. august 2014 af V6 og er opløst efter konkurs med ophørsdato 17. maj 2018.

V6 har forklaret bl.a., at hovedparten af de omhandlede fakturaer ikke er udstedt af V6, og at flere af fakturaerne adskiller sig designmæssigt fra V6s egne fakturaer, idet de bl.a. ikke indeholder G11-virksomheds logo.

Vidnet har imidlertid også forklaret, at V6 har udstedt en faktura til T1s restaurant på Y12-adresse, og det kan godt være en faktura på 62.500 kr. inklusive moms.

Det bemærkes i den forbindelse, at sagen bl.a. omhandler tre fakturaer fra G11-virksomhed vedrørende "indrette butik i Y12-adresse", der alle er udstedt den 25. oktober 2015 med et fakturabeløb på 62.500 kr. Kun en af fakturaerne (faktura nr. 68) er dog udstedt til "burger og steakhouse", Y12-adresse. Denne faktura svarer i øvrigt designmæssigt til G11-virksomheds fakturaer.

Der er under ransagningen af G1-virksomheds lokaler på en bærbar computer fundet fire Word-filer med fakturaer udstedt af G11-virksomhed.

G9-virksomhed: 

Selskabet er stiftet den 10. juni 2011, og siden den 1. november 2013 har V4 været registreret som direktør i selskabet.

Selskabet er opløst efter konkurs med ophørsdato den 28. august 2015.

Efter det oplyste har selskabet aldrig betalt moms, A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag.

V4 har forklaret bl.a., at V4 ikke husker meget fra perioden 20I2-2015, fordi V4 ofte var påvirket af bl.a. stoffer. V4 har aldrig stået for driften af G9-virksomhed, men V4 skulle underskrive fakturaerne, fordi V4 var registreret som direktør i selskabet.

Vidnet har endvidere til politiet forklaret, at en ung person, V51, blev udnyttet og tidligere var blevet truet og banket. Hvis V51 skulle bruges, blev V51 hentet — vist et sted i Y13-adresse — og kørt til Sjælland. Vidnet har selv overværet, at nogle personer "sprang på V51".

De i sagen omhandlede fakturaer, der er udstedt af G9-virksomhed til G18-virksomhed, ses også at være udstedt med samme fakturanumre til selskabet G17-virksomhed.

Der er endvidere under ransagningen af G1-virksomheds lokaler på T1s kontor fundet en leasingaftale mellem G9-virksomhed og G37-virksomhed, som tilsyneladende omfatter en del af de varer, der fremgår af fakturaerne til hovedselskaberne i sagen.

G30-virksomhed:

Selskabet er oprindelig stiftet den 20. februar 2013 under navnet G38-virksomhed. I perioden 2. september 2013 til 12. juli 2014 har selskabet været registreret under navnet G39-virksomhed.

Selskabet er tvangsopløst med ophørsdato den 23. februar 2015. Efter det oplyste ses selskabet ikke registreret med en bankkonto.

Vidnet V8 har forklaret, at selskabet har angivet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, men ikke har betalt nogen af delene.

G13-virksomhed :

Selskabet er stiftet den 15. februar 2003, og V52 har været registreret som direktør i selskabet i perioden 20. marts 2015 til 20. oktober 2015. Herudover ses V5, Y13-adresse i Y13-by, at have været registreret som direktør i perioden 26. november 2014 til 17. december 2014.

Selskabet er opløst efter konkurs med ophørsdato den 20. november 2017.

Efter det oplyste har selskabet aldrig betalt moms, A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag.

V52 har forklaret bl.a., at V52 under tvang blev registreret som direktør i G13-virksomhed, og at V52 intet havde at gøre med selskabets drift. V52s kammerat skyldte en masse penge til nogle personer, og de pågældende personer opsøgte vidnet og tvang V52 til at skrive under på nogle papirer. Det handlede bl.a. om nogle restauranter og biler. V52 skulle også udlevere sit NemiD og en kopi af sit pas til personerne.

Der er endvidere under ransagningen af bl.a. G1-virksomheds lokaler fundet en række dokumenter vedrørende G13-virksomhed og et lejemål (G40-virksomhed) i Y14-by, ligesom der fra T1s bankkonto bl.a. ses hævet eller overført 30.000 kr. den 15. juli 2015 vedrørende "husleje Y14-by lon".

T1 har herom forklaret, at T1 fra sin private konto har betalt husleje til pizzeriaet i Y14-by, idet G13-virksomhed var bagud med huslejen, og T1 ville undgå, at de blev smidt ud.

G19-virksomhed: 

Selskabet G19-virksomhed blev stiftet den 30. oktober 2012, og selskabets formål var at drive virksomhed med handel med og udvikling af teknologi. T7 har været registreret som direktør i selskabet fra stiftelsen.

Selskabet er opløst efter konkurs med ophørsdato 7. december 2017 

Selskabet var i 2012 og 2013 registreret med moms, men ikke med A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Selskabet har aldrig betalt moms, A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag.

T7 har om sin uddannelse og forudgående arbejdserfaring forklaret, at T7 i 2012 blev færdiguddannet som (red.arbejdstitel.fjernet6), og at T7s afgangsprojekt var om en LED-matrix, som kunne laves til billede og lyd, og at T7 stiftede selskabet G19-virksomhed den 30. oktober 2012 med det formål at sende en ansøgning til Københavns Kommune om opstilling af reklameskærme. T7 havde tidligere arbejdet med montage og udlejning af stilladser. T7 var gode venner med T1, og de talte sammen hver dag.

T1 har forklaret, at T1 har kendt T7 i mange år. De har været venner siden 1990"erne. T7 har ikke altid drevet forretning og har muligvis tidligere arbejdet som gartner. T1 ved ikke, hvad G19-virksomhed lavede, eller om T7 anvendte underleverandører. T1 har en gang haft et møde i Y17-adresse med T7, V44 og en (red.nationalitet.fjernet2). T1 tror, at T7, V44 og (red.nationalitet.fjernet2) skulle løfte opgaven vedrørende G18-virksomhed.

Af faktura 2013 - 02 af 15. januar 2013 fra G19-virksomhed til G18-virksomhed på 1.000.000 kr. inklusive moms fremgår, at G19-virksomhed har leveret "Driftinventar Driftmidler Varelager Jvnf. Opgørelse Afmontering Transport fra Jylland til Y2-by". T7 har om denne faktura forklaret bl.a., at de 400.000 kr. blev betalt af T1 direkte til konkursboet uden om G19-virksomhed, og at de resterende 600.000 kr. blev betalt til G19-virksomhed dels kontant og dels ved bankoverførsler.

Af faktura 2013 - 04 af 15. januar 2013 fra G19-virksomhed til G18-virksomhed på 875.000 kr. inklusive moms fremgår, at G19-virksomhed har leveret "Nedrivning (Butikslokale og kælder) Kølerum Vægge Loft Fastmonteret inventar (Reoler, hylder, billeder mm) Bortkørsel af byggeaffald Etableret (Butikslokale og kælder) Nye vægge inkl. Filt Loft i køkkenareal Nyt gulv Maling Kølerum".

T7 har om begge fakturaerne forklaret bl.a., at G19-virksomheds ydelse blev leveret af en underleverandør, G41-virksomhed, hvor V44 var ansat og stod for udførelsen af opgaven.

Af kontoudskrifterne tilhørende G18-virksomhed, G19-virksomhed og T1 fremgår bl.a., at der i februar 2013 flere gange blev betalt store beløb fra G18-virksomhed til G19-virksomhed, og at tilsvarende beløb efterfølgende blev hævet kontant og indsat på T1s private bankkonto.

Samlet vurdering af fakturaerne fra G10-virksomhed, G11-virksomhed, G9-virksomhed, G13-virksomhed og G35-virksomhed, G30-virksomhed og G19-virksomhed: 

Efter en samlet vurdering finder retten det bevist, at de konkrete fakturaer, som indgår i sagen, stort set undtagelsesfrit er fiktive og uden realitet. Det bemærkes, at retten herved ikke udelukker, at der i samme periode fra de pågældende underleverandørselskaber kan være sket levering af varer og håndværkerydelser til hovedselskaberne.

Retten har ved vurderingen navnlig lagt vægt på oplysningerne om de enkelte underleverandørselskabers ophør og manglende betaling af moms og A-skat, forklaringerne afgivet af V5, V4, V52 og V6, de fund, som politiet har gjort under ransagningen af G1-virksomheds lokaler, herunder af en række Word-filer med fakturaer fra to af de pågældende selskaber, telefonsamtalen den 1. marts 2016 mellem T1 og T6 samt de af politiet foretagne pengestrømsanalyser.

Retten finder dog, at faktura nr. 68 af 25. oktober 2015 fra G11-virksomhed på 62.500 kr., som indgår i opgørelsen af det unddragne beløb i forhold 2, er udtryk for en reel ydelse. Retten har herved lagt vægt på forklaringen fra V6 sammenholdt med pengestrømsanalysen, der viser, at der fra T1s konto den 26. oktober og 27. oktober 2015 er hævet eller overført tre beløb på i alt 61.311 kr. med posteringsteksten "G11-virksomhed".

Herudover er der den 25. juni 2015 hævet eller overført et beløb på 28.125 kr. fra G1-virksomheds konto med posteringsteksten "G11-virksomhed", ligesom der hos G1-virksomhed den 24. juni 2015 er sket bogføring af et momsbeløb på 5.625 kr. med referencen "G11-virksomhed fakt 47", hvilket svar til momsen af et fakturabeløb på 28.125 kr. Selv om den pågældende faktura ikke er fremlagt under sagen, lægger retten ud fra det anførte til grund, at der er realitet bag den pågældende faktura, som indgår i opgørelsen af det unddragne beløb i forhold 1.

Særligt vedrørende fakturaerne fra G19-virksomhed bemærkes, at retten også har fundet disse fiktive og uden realitet. Retten har i den forbindelse lagt til grund, at G42-virksomhed har købt driftsinventaret af konkursboet, og at selskabet også har modtaget de andre beskrevne ydelser, men at dette ikke er sket gennem G19-virksomhed, og at udstedelsen af fakturaer fra G19-virksomhed alene har haft til formål at opnå et fradrag for moms. Retten har herved navnlig lagt vægt på indholdet af fakturaerne og betalingsaftalerne fra G19-virksomhed og G41-virksomhed, pengestrømsanalysen vedrørende betaling af fakturaerne, og at T7 henset til fakturaernes karakter og omfang har afgivet en usikker og usammenhængende forklaring omkring forløbet og indholdet af den leverede ydelse.

Forhold 1 og 7:  

T1  

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at alle de i sagen omhandlede hovedselskaber delvist har været drevet fra G1-virksomheds lokaler på Y8-adresse i Y2-by, hvor også G21-virksomhed har adresse, og hvor bl.a. T1, T3 og T6 havde deres kontorer og daglige eller ugentlige gang. Derudover blev alt regnskabsmateriale fra de i sagen omhandlede hovedselskaber opbevaret i mapper i kælderen under G1-virksomhed.

Det lægges endvidere til grund, at T1 i høj grad var involveret i driften af samtlige af hovedselskaberne, og at det var ham, der som udgangspunkt traf alle større beslutninger i forbindelse med den daglige drift af virksomhederne.

Det findes bevist, at T1 i vidt omfang stod bag udstedelsen af de fiktive fakturaer og fuldt ud var bekendt med fakturaernes manglende realitet, og at han derudover foranledigede, at der blev gjort brug at de pågældende fakturaer med henblik på at unddrage det offentlige afgift i form af moms. Det findes endvidere bevist, at T1 på baggrund af fakturaernes urigtige indhold vedrørende leje af arbejdskraft med henblik på at unddrage det offentlige skat foranledigede, at hovedselskaberne undlod at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Retten har herved navnlig lagt vægt på indholdet af de afspillede telefonsamtaler mellem T1 og T2, herunder samtalerne den 2. december 2015 kl. 18.38, hvor der tales om ansættelse af 32 personer på G2-virksomhed eller G5-virksomhed, den 25. februar 2016 kl. 11.44, hvor der bl.a. tales om en medarbejders personnummer og kontonummer, og at "det" skal laves under G17-virksomhed, den 16. december 2015 kl. 12.56, hvor T1 beder om at få to fakturaer på omkring 200.000 kr. og den 25. februar 2016 kl. 11.44, hvor T1 beder om "et par regninger, der skal løbe oktober, november, december, et eller andet med håndværkere." 

Retten har endvidere lagt vægt på oplysningerne om de fund, politiet har gjort i forbindelse med ransagningerne, herunder at der i G1-virksomheds lokaler blev fundet lejemålsdokumenter vedrørende G13-virksomhed og en leasingaftale vedrørende G9-virksomhed, som umiddelbart intet har med sagens hovedselskaber at gøre, og at der desuden under ransagningen blev fundet stempler fra G12-virksomhed og G5-virksomhed samt Word-filer med fakturaer fra G35-virksomhed og G11-virksomhed. Der er endvidere under ransagningen på Y4-adresse, hvor T1 efter det oplyste delvist har opholdt sig, fundet kladdehæfter med tidsopgørelser og angivelse af sort løn. Indholdet af de pågældende kladdehæfter er efter forklaringerne primært nedskrevet af T4, men efter instrukser givet af T1.

Retten har endelig lagt vægt på forklaringerne i sagen om T1s rolle, herunder forklaringen fra V5 om, at T1 på G21-virksomhed dikterede, hvilket selskab, der skulle udstede de enkelte fakturaer, hvem der skulle stå som modtager af fakturaerne, og hvordan ydelsen skulle specificeres.

T2 

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at T2 stod for driften af en lang række af de underleverandørselskaber, der leverede fiktive fakturaer til hovedselskaberne, og at T2 fuldt ud var bekendt med, at fakturaerne var fiktive og egnede til at blive anvendt som grundlag for opgørelsen af et urigtigt momstilsvar, ligesom T2 var bekendt med, at fakturaerne vedrørende mandskabsudlejning skulle danne grundlag for unddragelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Udover de ovenfor omtalte telefonsamtaler mellem T1 og T2 har retten herved lagt vægt på, at der under ransagningen på T2s bopæl på Y10-adresse blev fundet bl.a. et stempel fra G3-virksomhed, NemID-nøglekort med noget, der fremstår som bruger-id og adgangskoder vedrørende to af de registrerede direktører hos underleverandørselskaberne, samt en USB-nøgle med et Excel-regneark vedrørende opgørelse af kommission til underleverandøren og det beløb, der skulle tilbagebetales til hovedselskabet.

Retten har herved tilsidesat T2s forklaring om, at det reelt var en anden person, V50, der drev selskaberne G7-virksomhed, G6-virksomhed og G8-virksomhed, samt den "aftale/kontrakt" af 30. april 2015 mellem V53 og T2, som først er fremlagt under hovedforhandlingen. Det har i den forbindelse indgået i rettens vurdering, at kriminalassistent V41 har forklaret, at politiet under efterforskningen af sagen ikke er stødt på navnet V50 eller V53, heller ikke ved gennemgangen af kosterne fra Y10-adresse.

T6 

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at T6 havde sin daglige gang i G1-virksomhed, hvor T6 bl.a. havde ansvaret for at udstede fakturaer til kunder og sætte modtagne fakturaer til betaling.

T1 har endvidere forklaret, at T6 havde ansvaret for at styre de ansatte og håndtere det praktiske, såfremt en medarbejder meldte sig syg, og at T6 sammen med revisoren tog sig af bogføringen vedrørende G21-virksomhed bl.a. ved at sikre, at alle papirer vedrørende hotellet blev sat i mapper.

Desuden har flere af medarbejderne hos G1-virksomhed afgivet forklaring under sagen om bl.a. T6s arbejdsopgaver. V12 har således forklaret, at T6 stod for både G1-virksomhed og G21-virksomhed og havde ansvaret for den daglige drift af forretningen, og V15 har forklaret, at T6 havde en ledende rolle.

Herudover har V11 forklaret, at T6 i 2015 var V11s nye leder i G1-virksomhed og tog sig af den daglige drift. Den tidligere direktør for G1-virksomhed, V54, skulle hjælpe lidt til i starten som konsulent, indtil T6 fik erfaring med driften.

V11 har endvidere forklaret, at V11 ved sin tilbagevenden til G1-virksomhed efter afholdelse af barselsorlov blev opsagt af T6. Der er i tilknytning hertil dokumenteret en skrivelse af 31. januar 2015 fra G1-virksomhed til 

V11 (tidligere V55) vedrørende opsigelse og fritstilling, der er underskrevet af T6 som direktør. V11 har forklaret, at det var T6, som varetog forhandlingerne med V11s fagforening i forbindelse med V11s opsigelse.

På den anførte baggrund lægger retten til grund, at T6 havde en central ledelsesmæssig rolle i forhold til den daglige drift af G1-virksomhed og G21-virksomhed.

Som anført ovenfor blev der under ransagningen af G1-virksomheds lokaler på en bærbar computer og to USB-nøgler fundet en række Word-filer med fakturaer fra G35-virksomhed og G11-virksomhed. Computeren og USB-nøglerne befandt sig på T6s skrivebord.

T6 har herom forklaret, at T6 på foranledning af T1 og V45 udarbejdede nogle fakturaer for G35-virksomhed, at T6s computer desuden altid stod åben, og at alle, der kom på kontoret, havde mulighed for at anvende den.

Retten lægger imidlertid ud fra fundene af de nævnte Word-filer med fakturaer sammenholdt med indholdet af telefonsamtalen den 1. marts 2016 kI. 22.21 mellem T1 og T6 om fakturaerne til grund, at T6 fuldt ud var bekendt med, at der blev udarbejdet fiktive fakturaer vedrørende varer og håndværkerydelser til G1-virksomhed og G21-virksomhed, samt at T6 havde forsæt til, at det offentlige blev unddraget moms ved angivelsen af de urigtige oplysninger.

4 voterende finder endvidere T6 skyldig i den del af forhold 1 og 7, der vedrører fiktive fakturaer angående mandskabsudlejning (fakturaerne fra G2-virksomhed, G3-virksomhed, G4-virksomhed, G32-virksomhed (G5-virksomhed ) og G6-virksomhed) Disse voterende har navnlig lagt vægt på oplysningerne om T6s rolle i forløbet ved opsigelsen af V11, herunder at det fremgår af det protokollat, der er udarbejdet som afslutning på forhandlingerne mellem G1-virksomhed og V11s fagforening, og som er underskrevet af bl.a. T6, at V11s krav skulle udbetales af G2-virksomhed. Herudover har disse voterende lagt vægt på indholdet af telefonsamtalen den 6. januar 2016 kl. 12.12 mellem T1 og T3 vedrørende bogføring af fakturaer med lønninger, som efter det oplyste blev overhørt — og i øvrigt kommenteret — af T6.

1 voterende finder ikke, at der er ført det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis for T6s forsæt vedrørende de falske fakturaer om mandskabsudlejning og vil således frifinde T6 for denne del af tiltalen.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Retten har i øvrigt i forhold til gerningsperioden ikke tillagt det betydning, at T6 har oplyst, at T6 i en periode på seks måneder, muligvis fra marts til oktober 2015, var ansat hos G43-virksomhed og derefter vendte tilbage til G1-virksomhed på ny, idet tiltalte tillige har forklaret, at T6 i perioden fortsat kom i G1-virksomheds lokaler på ugentlig basis, og at der i den pågældende periode af tiltaltes konto ses hævninger og indsættelser, som efter det oplyste vedrører G1-virksomhed.

T3  

T3 var registreret som direktør i G1-virksomhed i perioden fra 22. september 2014 til 16. september 2016.

T3 har herom forklaret bl.a., at T3 godt vidste, at T3 var registreret som direktør i G1-virksomhed, men at T3 ikke havde noget ledelsesansvar. T1 gav T3 en masse dokumenter, som T3 skulle underskrive, og T3 skrev bare under, fordi T3 stolede på sin far.

V12 har forklaret, at T3 havde ansvaret for driften af G1-virksomhed og var en del af G1-virksomhedsledelse sammen med T1 og T6.

T3 har endvidere i signaturen i sine mails anført, at T3 var managing director for G1-virksomhed.

Ud fra det anførte om T3s rolle i G1-virksomhed samt telefonsamtalerne mellem T3 og T1 den 22. december 2015 kl. 19.45, hvor der bl.a. tales om G5-virksomhed, G1-faktura og sorte lønninger, og den 6. januar 2016 kl. 12.12, hvor der bl.a. tales om lønninger vedrørende G1-virksomhed, finder 4 voterende det bevist, at T3 havde viden om de fiktive fakturaer vedrørende mandskabsudlejning, som blev udstedt til G1-virksomhed, samt om anvendelsen af fakturaerne, og at T3 således er skyldig i denne del af tiltalen.

1 voterende finder ikke, at der er ført det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis for et forsæt hos T3 vedrørende fakturaerne om mandskabsudlejning og vil derfor frifinde T3 i denne del af forhold 1.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Retten finder ikke, at der er ført bevis for, at T3 er skyldig i den del af forhold 1, der omhandler fakturaer vedrørende varer og håndværkerydelser (fakturaerne fra G7-virksomhed, G8-virksomhed, G9-virksomhed, G10-virksomhed, G11-virksomhed, G12-virksomhed og G13-virksomhed) 

Som følge af det anførte findes T1 og T6 skyldige i forhold 1a for et beløb på 1.710.73 kr., idet retten har fratrukket momsen på 5.625 kr. af en faktura på 28.125 kr. fra G11-virksomhed i det unddragne beløb.

T3 findes i forhold 1a alene skyldig for et beløb på 1.185.663 kr. svarende til momsen fra fakturaerne om mandskabsudlejning.

Herudover findes T2 skyldig i forhold 1b, 1d, 7b og 7d. T1, T3 og T6 findes skyldige i forhold 1c, og T1 og T6 findes skyldige i forhold 7a og 7c.

Skyldvurderingen vedrørende forhold 7a omfatter også momslovens § 57, stk. 1, 1. pkt.

Forhold 2. 3. 4  

På baggrund af det under forhold 1 og 7 anførte om T1s og T2s roller i sagen, findes de begge skyldige i de pågældende forhold.

T6 har siden den 16. december 2015 være registreret som direktør for G14-virksomhed, og der er i den forbindelse bl.a. udarbejdet en direktørkontrakt. Uanset at registreringen efter det oplyste alene var begrundet i et ønske om udstedelse af en alkoholbevilling, finder retten efter oplysningerne i øvrigt, herunder om T6 kendskab til udstedelsen af fiktive fakturaer, at T6 som direktør for selskabet må have indset muligheden for, at der blev udstedt og gjort brug af falske fakturaer vedrørende varer og håndværkerydelser med henblik på at unddrage det offentlige moms, og at T6 i øvrigt forholdt sig positivt accepterende hertil i det tilfælde, at det skulle blive en realitet.

4 voterende finder med samme begrundelse, at T6 tillige har gjort sig skyldig i forhold til den del af fakturaerne, der vedrører mandskabsudlejning.

1 voterende finder ikke, at der er ført det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis for et forsæt hos T6 vedrørende fakturaerne om mandskabsudlejning og vil derfor frifinde ham i denne del af forhold 2.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

I sagens forhold 3 og 4, hvor T6 ikke er registreret som direktør, og der i øvrigt ikke findes nærmere oplysninger om T6s eventuelle tilknytning til de pågældende selskaber, finder retten det ikke bevist, at T6 er skyldig, hvorfor T6 frifindes.

Som følge af det anførte findes T1 og T6 skyldige i forhold 1a for et beløb på 135.175 kr., idet retten har fratrukket momsen på 12.500 kr. af en faktura på 62.500 kr. fra G11-virksomhed i det unddragne beløb. T1 og T6 findes endvidere skyldige i forhold 2c.

Herudover findes T1 skyldig i forhold 3a, 3c, 4a og 4c, mens T2 findes skyldig i forhold 2b, 2d, 3b, 3d. 4b og 4d.

Forhold 5, 8, 9. 11 og 12  

På baggrund af det under forhold 1 og 7 anførte om T1s og T2s roller i sagen, findes de begge skyldige i de pågældende forhold. I overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand fratrækkes dog i forhold 5a for T1s vedkommende momsen af et fakturabeløb pa 400.000 kr. vedrørende G19-virksomhed (svarende til 80.000 kr.).

T3 har forklaret bl.a., at han i dag er direktør i de i sagen omhandlede G18-virksomhed restauranter, og at T3s titel er managing director.

Det fremgår af selskabsoplysningerne, at T3 siden 12. april 2010 har været registreret som direktør i selskabet G25-virksomhed, der driver G18-virksomhed på Y11-adresse i Y12-by.

Det fremgår af en mail-korrespondance fra november og december 2015 mellem T3 og G2-virksomhed, at T3 ønskede nogle lønninger slettet, og at T3 på daværende tidspunkt udadtil optrådte som managing director for G18-virksomhed i Y14-adresse, Y15-adresse, Y11-adresse, Y16-adresse, Y17-adresse, Y15-by og Y2-by.

T3 har om sin tilknytning til G18-virksomhed i gerningsperioden forklaret bl.a., at T3 siden 2013 har anvendt titlen managing director for G18-virksomhed-restauranterne i sin mail-signatur, men at det i realiteten var T1, som bestemte alting. T3 fik sammen med T1 tilsendt dagsrapporterne fra G18-virksomhed-restauranterne, ud fra hvilke de tjekkede omsætningen og lønprocenterne. Hvis lønprocenten var for høj, skrev T3 til den manager, der havde sendt dagsrapporten, og oplyste, at medarbejdernes vagter skulle skemalægges bedre, men det var T1, der fortalte, hvad T3 skulle skrive.

V10, der er T1s bankrådgiver, har forklaret bl.a., at T3 fungerede som daglig leder af G18-virksomhed-restauranterne, hvilket også fremgik af T3s mailsignatur. Hvis der var noget i forhold til G18-virksomhed-restauranterne, talte vidnet med T3. V10 havde dog også dialog med T1 om G18-virksomhed-restauranterne. I starten var det primært T1, vidnet talte med om G18-virksomhed, men efterhånden blev det mere og mere T3. V10 opfattede T3s rolle som en del af et generationsskifte, hvor T3 overtog den daglige drift af G18-virksomhed-restauranterne.

HJ, der er T1s revisor, har forklaret bl.a., at T3 havde ansvaret for G18-virksomhed-selskaberne. HJ ved ikke, hvor længe T3 har stået for G18-virksomhed-restauranterne, men det var i hvert fald tilfældet umiddelbart efter, at vidnet fik T1 som kunde.

HJ har endvidere forklaret, at HJ har været revisor for T1  og T1s selskaber i ca. 6-7 år, og at det godt kan have været siden 2013, men muligvis allerede i 2010 eller 2011.

Herudover er der under sagen afspillet flere telefonsamtaler mellem bl.a. T1 og T3 om G18-virksomheds anvendelse af vikarer, herunder samtalen af 29. november 2015 kl. 11.58, hvor der tilsyneladende drøftes nogle lønsedler fra et vikarbureau, som skal slettes, og samtalen den 3. december 2015 kl. 17.36 mellem T1, T3 og HJ, hvor der bl.a. tales om anvendelsen af vikarer på G18-virksomhed og risikoen for at blive taget i at lave fusk.

På den anførte baggrund findes det bevist, at T3 i de relevante gerningsperioder havde en ledende og central rolle i forhold til driften af G18-virksomhed-restauranterne. Det findes endvidere bevist, at T3 fuldt ud var bekendt med de fiktive fakturaer vedrørende mandsskabsudlejning samt disse fakturaers anvendelse. T3 findes således skyldig i denne del af tiltalen, 

Retten finder det endvidere bevist. at T3 overvejende er skyldig i den del af fakturaerne, der vedrører varer og håndværkerydelser.

Retten lægger i den forbindelse ud fra bl.a, oplysningerne om T3s faste arbejdssted i G1-virksomheds lokaler samt telefonsamtalen den 3. december 2015 kl. 17.36 mellem T1, T3 og HJ - til grund, at driften af G18-virksomhed-restauranterne foregik i et meget tæt samarbejde mellem T1 og T3. Det findes på den baggrund, og ud fra sagens oplysninger i øvrigt, ubetænkeligt at lægge til grund, at T3 som minimum indså muligheden for, at der blev udstedt og gjort brug af falske fakturaer vedrørende varer og håndværkerydelser med henblik på at unddrage det offentlige moms, og at T3 i øvrigt forholdt sig positivt accepterende hertil i det tilfælde, at det skulle blive en realitet.

De fakturaer, som vedrører G19-virksomhed, adskiller sig dog størrelses-og indholdsmæssigt i så væsentlig grad fra de øvrige foreliggende fakturaer, og er derudover efter det oplyste blevet udarbejdet efter konkrete drøftelser mellem T7 og T1, at retten ikke finder tiltalte skyldig i denne del af tiltalen.

Som følge af det anførte findes T1 og T3 skyldige i forhold 5d, 8a, 8c, 9a, 11a, 11c, 12a og 12c.

Skyldvurderingen vedrørende forhold 8a, 9a og 11 a omfatter også momslovens § 57, stk. 1, 1. pkt.

Endvidere findes T1 skyldig i forhold 9c.

I forhold 5a findes T1 skyldig for et beløb på 376.251 kr. og T3 for et beløb på 81.251 kr.

T2 findes skyldig i forhold 5b, 5e, 8b, 8d, 9b, 9d, 11b, 11d, 12b og 12d.

Forhold 5 c  

Henset til det ovenfor anførte om G19-virksomhed, herunder T7s forklaring og T7s rolle som stifter og direktør i selskabet, findes tiltalte skyldig i den principale tiltale, dog alene for momsen af et fakturabeløb på 1.475.000 kr. som påstået af anklagemyndigheden.

T7 findes herefter skyldig i forhold 5c for et beløb på 295.000 kr. Forholdet findes i øvrigt alene omfattet af momslovgivningen og dermed ikke af straffelovens § 289.

Forhold 6 og 15  

På baggrund af det under forhold 1 og 7 anførte om T1s og T2s roller i sagen, findes 

T1 skyldig i forhold 6a. 6e og 15a, mens T2 findes skyldig i forhold 6b, 6d og 15b.

Forhold 10 og 14  

På baggrund af det under forhold 1 og 7 anførte om T1s og T2s roller i sagen, findes de begge skyldige i de pågældende forhold.

Under henvisning til det ovenfor anførte under sagens forhold 2, 3 og 4 om T6s manglende tilknytning til selskaberne G16-virksomhed og G17-virksomhed (forhold 3 og 4) frifindes T6 tillige i sagens forhold 10.

Ud fra forklaringerne fra de vidner, der har været ansat i G33-virksomhed på Y11-adresse, lægger retten til grund, at T4 har haft en central rolle ved driften af den pågældende virksomhed. Flere medarbejdere har stiledes forklaret, at T4 afholdt ansættelsessamtaler, ligesom V25 har forklaret, at T4 var i restauranten hver dag, lagde vagtplaner og fordelte opgaver mellem medarbejderne. Vidnet har desuden forklaret, at V25 kontaktede T4, hvis der var problemer med løn, hvilket understøttes af den fremlagte SMS, hvor vidnet gør T4 opmærksom på, at V25 har fået ca. 2.000 kr. for lidt i løn.

Herudover fremgår det, at mailadressen …40 var sat op på T4s iPad, og at der på den pågældende mailadresse fra HJs revisionskontor var modtaget bl.a. lønsedler vedrørende ansatte i G33-virksomhed.

Endelig er der som omtalt ovenfor under ransagningen på Y4-adresse fundet to kladdehæfter, der indholdsmæssigt fremstår som timeopgørelser vedrørende en række ansatte på bl.a. G33-virksomhed pa Y11-adresse, herunder vidnerne V25. V26, V27, V28, V29 og V31. Kladdehæfterne indeholder endvidere omtale af betaling af sort løn.

På den baggrund finder retten det bevist, at T4 fuldt ud var vidende om, at fakturaerne til G33-virksomhed vedrørende mandskabsudlejning var fiktive og skulle danne grundlag for unddragelse af moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, og T4 findes derfor skyldig i denne del af forhold 10.

Retten finder det derimod ikke bevist, at T4 har gjort sig skyldig i forhold til de fakturaer, der omhandler varer og håndværkerydelser.

I forhold til G28-virksomhed bemærkes, at T4 var registreret som ejer af restauranten, der blev drevet som en enkeltmandsvirksomhed. Det lægges imidlertid efter forklaringerne til grund, at T4 alene blev registreret som ejer af virksomheden med henblik på at opnå alkoholbevilling, og at restauranten i realiteten blev drevet af T4s ægtefælle, T1. På den baggrund, og idet der i øvrigt ikke er fremkommet oplysninger, som på afgørende vis forbinder T4 med driften af G28-virksomhed, frifindes T4 i sagens forhold 14.

T4 findes herefter på den anførte baggrund skyldig i forhold 10a, men alene for et beløb pa 142.378 kr. svarende til momsen fra fakturaerne om mandskabsudlejning. Herudover findes T4 i det hele skyldig i forhold 10c. Efter størrelsen af de unddragne beløb findes forholdene alene omfattet af moms- og skattelovgivningen og dermed ikke af straffelovens § 289.

Forhold 13  

På baggrund af det under forhold 1 og 7 anførte om T1s og T2s roller i sagen findes de begge skyldige i de pågældende forhold.

T3 har været registreret som direktør for G27-virksomhed i perioden 21. juni 2012 til 16. september 2016. Der er ikke under bevisførelsen fremkommet oplysninger, som på afgørende vis forbinder T3 med driften af G27-virksomhed, hvorfor T3 frifindes i dette forhold.

Forhold 16 

Processuelt 

Anklagemyndigheden har i forhold 16 nedlagt påstand om frifindelse i den principale påstand samt påstand om, at de tiltalte findes skyldige i den subsidiære påstand.

Advokat V56 og advokat V57 har gjort gældende, at formuleringen af anklageskriftet - hvorved den subsidiære tiltale vedrørende medvirken til hæleri i medfør af straffelovens § 290 omhandler et større beløb end den principale tiltale i medfør af straffelovens § 289 om overtrædelse af særlig grov karakter af toldlovgivningen - er en så grundlæggende straffeprocessuel fejl, at der bør ske frifindelse.

Efter en samlet bedømmelse af indholdet af anklageskriftets forhold 16, herunder strafferammerne i de to bestemmelser, finder retten, at anklageskriftet opfylder kravene til udformning af alternativ, herunder subsidiær, tiltale i retsplejelovens § 834, stk. 3.

Skyldsspørgsmålet 

Selskabet G31-virksomhed blev stiftet den 21. april 2015 af T5. T5 var registreret direktør i selskabet fra selskabets stiftelse til den 28. december 2016. Den 12. april 2017 blev selskabet begæret tvangsopløst, og den 4. juli 2017 blev selskabet taget under konkursbehandling.

Efter det oplyste har selskabet aldrig betalt moms.

Selskabet havde en bankkonto i F1-bank og tre konti i F2-bank, og i gerningsperioden modtog selskabet indbetalinger på ikke under 87.231.927,63 kr.

Af politiets pengestrømsanalyse fremgår bl.a., at mere end 200 indbetalinger til G31-virksomhed kom fra G32-virksomhed (G5-virksomhed).

T5  

Tiltalte T5 har forklaret bl.a., at T5 var arbejdsløs, stofmisbruger og hjemløs frem til stiftelsen af G31-virksomhed i 2015, hvor T5 også blev indsat som direktør i selskabet, og at T5 forinden havde arbejdet som skraldemand. T5 blev af T2 tilbudt at blive direktør og samtidig få en fast månedsløn herfor på 10.000 til 15.000 kr., som T5 fik udbetalt kontant. De talte første gang om det til en fest, hvor tiltalte var påvirket. T5 spurgte ikke T2, hvorfor T2 ikke selv stiftede et selskab. Dengang var T5 lidt ligeglad. Tiltalte var til et møde med en advokat omkring stiftelsen af selskabet, og tiltalte oprettede også en konto i henholdsvis F2-bank og F1-bank. T5 afleverede det modtaget materiale til T2, der oplyste, at selskabet betalte sin skat.

Efter tiltaltes egen forklaring og i kraft af tiltaltes stilling og de dispositioner, som T5 foretog på selskabets vegne, finder retten, at tiltalte ikke kan have været uvidende om det passerede, men har accepteret risikoen for, at selskabet med T5 som direktør blev anvendt til forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed. Retten finder således, at tiltalte havde forsæt (i form af dolus eventualis).

Tiltalte T5 findes derfor skyldig i den subsidiære tiltale.

T2  

Tiltalte T2 har forklaret bl.a., at T2 i gerningsperioden boede på adressen Y10-adresse sammen med to andre personer, og at T2 ikke har kendskab til de genstande med tilknytning til G31-virksomhed, der under en ransagning er fundet på T2’s bopæl, herunder et stempel med teksten "G44-virksomhed" eller kontoudskrifter og stiftelsesdokument vedrørende G31-virksomhed.

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at T2 var den reelle ejer af G31-virksomhed, og at det var T2, der stod for overførslerne til og fra selskabet.

Retten har herved navnlig på T5s forklaring, der støttes af, at 

der i forbindelse med ransagningen på T2s bopæl i Y10-adresse 

blev fundet bl.a. følgende genstande med tilknytning til G31-virksomhed: 

- Stempel med teksten "G44-virksomhed" 

- Dokumenter vedrørende G31-virksomhed, herunder stiftelsesdokumenter 

og vedtægter for G31-virksomhed 

- Kontoudskrifter for konti tilhørende G31-virksomhed 

- En computer med kontoudskrifter tilhørende G31-virksomhed 

- T2s telefon med godkendelse af overførsler fra en konto tilhørende 

G31-virksomhed 

- Brev fra Nem1D vedrørende medarbejder-NemID til G31-virksomhed, nøglekort og koder til nøglekort.

- Pas og sygesikringsbevis udstedt til T5 (fundet i personbil 

(red.bilmrk.fjernet) med reg. nr. ...Q1.) 

Retten har desuden lagt vægt på, at det af telefonaflytningerne fremgår, at T2 var involveret i bl.a. G32-virksomhed (G5-virksomhed), og at der af pengestrømsanalyserne fremgår mere end 200 overførsler fra G32-virksomhed til G31-virksomhed.

Retten finder på denne baggrund, at T2 er skyldig i den subsidiære tiltale. Da T2 tillige er fundet skyldig i en samlet unddragelse for ca. 8 mio. kr. i forhold 1-15, og det i øvrigt ikke kan udelukkes, at visse af de overførte beløb har udgjort fulde fakturabeløb, hvoraf der skulle afregnes moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag svarende til ca. 2/3 af fakturabeløbene, findes tiltalte alene skyldig i hæleri for et beløb på ikke under 75 mio. kr.

Forhold 17 og 21  

Efter parternes samstemmende påstande frifindes tiltalte T1 i forhold 17 og 21.

Forhold 26  

T2 har forklaret, at T2 tog kokain i den pågældende periode, og at det godt kan passe, at der lå 0,5 gram kokain i lejligheden, men at T2 ikke husker det.

Ved tiltaltes forklaring, ransagningsrapporten og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 43.

Forhold 27  

Tiltalte T2 har forklaret, at T2 har fået macheten i gave, men at foldekniven ikke siger T2 noget.

Ved tiltaltes forklaring om macheten, ransagningsrapporten og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af knivlovens § 7, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, jf. tidligere våbenbekendtgørelse nr. 1248 af 30. oktober 2013 § 57, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 1.

Forbuddet mod enhåndsbetjente foldeknive i den tidligere våbenbekendtgørelses § 16, stk. 1, nr. 5, blev ophævet ved lov nr. 376 af 27. april 2016 om knive og blankvåben, hvorefter enhåndsbetjente foldeknive, der ikke er omfattet af andre bestemmelser i våbenlovgivningen, lovligt kan besiddes på bopælen. Tiltalte frifindes derfor vedrørende besiddelsen af en enhåndsbetjent foldekniv på sin bopæl, jf. herved straffelovens § 3.

Forhold 28  

Tiltalte har forklaret, at T2 godt kan have haft den beslaglagte butterflykniv til selvforsvar.

Ved tiltaltes forklaring, ransagningsrapporten og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af knivlovens § 7, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 5., jf. tidligere våbenbekendtgørelse § 57, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 5.

Forhold 29  

T2 har forklaret, at T2 har ejet en CS-gasspray, men at T2 ikke ved, om T2 havde tre liggende. T2 plejede at have en gasspray, kniv og strømpistol på sig som beskyttelse, når T2 gik ud.

Ved tiltaltes forklaring, ransagningsrapporten og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 5, jf. våbenbekendtgørelsens § 59, stk. 4, jf. § 18, stk. 1, nr. 3, jf. tidligere våbenbekendtgørelses § 57, stk. 4, jf. § 16, nr. 11.

Sanktionsspørgsmålet 

Straffen fastsættes for T1 til en tillægsstraf på fængsel i 2 år og 6 måneder i medfør af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, samt til dels nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt., og straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 89.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 9.850.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er som nedenfor bestemt.

Tiltalte frakendes i en periode på 5 år retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser, jf. straffelovens § 79, stk. 2 og 3, jf. stk. 1.

Straffen fastsættes for T2 til en tillægsstraf på fængsel i 4 år i medfør af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4, straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 23, straffelovens § 290, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 21, lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 43, knivlovens § 7, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. I og 5, jf. tidligere våbenbekendtgørelse nr. 1248 af 30. oktober 2013 § 57, stk. 4, jf. § 16. stk. 1, nr. 1 og 5, og våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, jf. § 1, stk. 1. nr. 5. jf. våbenbekendtgørelsens § 59, stk. 4, jf. § 18, stk. 1, nr. 3, jf. tidligere våbenbekendtgørelses § 57, stk. 4, jf. § 16, nr. 11, jf. straffelovens § 89.

Der bemærkes herved, at Retslægerådet har fundet tiltalte omfattet af straffelovens § 69, men ikke har kunnet pege på nogen foranstaltning som mere formålstjenlig til at forebygge risikoen for fornyet kriminalitet end straf 

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 8.075.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er som nedenfor bestemt.

Tiltalte udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig, jf. udlændingelovens § 22, nr. 1, 2, 3 og 6, jf. § 32, stk. 4, nr. 7.

Tiltalte frakendes i en periode på 5 år retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser, jf. straffelovens § 79, stk. 2 og 3, jf. stk. 1.

Straffen fastsættes for T3 til en tillægsstraf på fængsel i 1 år og 3 måneder i medfør af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, samt til dels nr. 2., jf. § 57, stk. 1, 1. pkt., og straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 89.

I medfør af straffelovens § 58, stk. 1, jf. § 56, udsættes fuldbyrdelsen af I år af straffen som nedenfor bestemt.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 5.025.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er som nedenfor bestemt.

Tiltalte frakendes i en periode på 3 år retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser, jf. straffelovens § 79, stk. 2 og 3, jf. stk. 1.

Straffen fastsættes for T4 til fængsel i 60 dage i medfør af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1.

I medfør af straffelovens § 62 og § 63, jf. 56, udsættes fuldbyrdelsen af straffen som nedenfor bestemt.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 425.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er som nedenfor bestemt.

Straffen fastsættes for T5 til en tillægsstraf på fængsel i 1 år og 3 måneder i medfør af straffelovens § 290, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 21, jf. § 89.

I medfør af straffelovens § 62 og § 63, jf. 56, udsættes fuldbyrdelsen af straffen som nedenfor bestemt.

Straffen fastsættes for T6 til en tillægsstraf på fængsel i 1 år og 3 måneder i medfør af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, samt til dels nr. 2., jf. § 57, stk. 1, 1. pkt., og straffelovens § 289, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels straffelovens § 89.

I medfør af straffelovens § 58, stk. 1, jf. § 56, udsættes fuldbyrdelsen af I år af straffen som nedenfor bestemt.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 4.600.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er som nedenfor bestemt.

Tiltalte frakendes i en periode på 3 år retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser, jf. straffelovens § 79, stk. 2 og 3, jf. stk. 1.

Straffen fastsættes for T7 til fængsel i 60 dage i medfør af momslovens § 81, stk. 4.

I medfør af straffelovens § 62 og § 63, jf. 56, udsættes fuldbyrdelsen af straffen som nedenfor bestemt.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 275.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er som nedenfor bestemt.

Rettens øvrige bemærkninger vedrørende strafudmålingen 

Retten har ved strafudmålingen navnlig lagt vægt på størrelsen af de unddragne beløb, samt at den begåede skatte- og momsunddragelse udgør omfattende, organiseret kriminalitet begået over flere år med flere medvirkende og via en lang række selskaber. I formildende retning har retten ved strafudmålingen taget hensyn til sagsbehandlingstiden, herunder at sagen ikke har været fremmet hos politiet og anklagemyndigheden i en periode på minimum 1 år. Retten har herudover lagt vægt på de enkelte tiltaltes roller i forbindelse med den begåede kriminalitet.

De udmålte tillægsbøder er størrelsesmæssigt fastsat til et niveau svarende til de unddragne beløb.

Det bemærkes i tilknytning hertil, at T1 er dømt for en samlet unddragelse for 9.861.027 kr., T2 for 8.081.288 ler., T3 for 5.026.488 kr., T4 for 427.383 kr., T6 for 4.607.971 kr. og T7 for 295.000 kr.

Rettighedsfrakendelse 

Selv om ingen af de tiltalte tidligere er dømt for moms- og skatteunddragelse eller tilsvarende grov økonomisk kriminalitet, har retten i forhold til spørgsmålet om rettighedsfrakendelse fundet, at de af T1, T2, T3 og T6 begåede forhold har en sådan karakter og et omfang, at der er en nærliggende fare for, at de pågældende på ny vil misbruge deres stilling, hvis de får mulighed for at drive lignende virksomhed.

grovhed fastsættes frakendelsestiden til 5 år fra endelig dom for T1 og T2 og til 3 år fra endelig dom for T3s og T6.

Efter omfanget af den af T4 og T7 begåede kriminalitet, finder retten ikke grundlag for at tage påstanden om rettighedsfrakendelse vedrørende disse tiltalte til følge.

Udvisning 

T2 har været tilmeldt Det Centrale Personregister siden den 20. juli 1997 og har således — når den i udlændingelovens § 27, stk. 5, nævnte periode fratrækkes — haft lovligt ophold i Danmark i ca. 16 år.

Henset til skyldvurderingen og den idømte straf findes betingelserne for udvisning i udlændingelovens § 22, nr. 1, 2, 3 og 6 opfyldt.

Da T2 er norsk statsborger - og dermed EØS-statsborger kan udvisning alene ske, hvis det vil være i overensstemmelse med de principper, der efter EU-reglerne gælder for begrænsning af retten til fri bevægelighed, jf. udlændingelovens § 26 b samt § I. stk. 2, i bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen).

Spørgsmålet er derfor, om udvisning vil være forenelig med bl.a. artikel 33 sammenholdt med artiklerne 27 og 28 i direktiv 2004 38 EF af 29. april 2004 (opholdsdirektivet).

Efter opholdsdirektivets artikel 27, stk. 2, 1. led, skal udvisning af en EU-statsborger være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og kan udelukkende begrundes i vedkommendes personlige adfærd. Den personlige adfærd skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse, jf. artikel 27, stk. 2, 2. led.

Efter opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3, litra a, er det tillige en betingelse for udvisning af en EU-statsborger, som har haft ophold i værtsmedlemsstaten i de 10 forudgående ar, at udvisning er bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed som fastlagt af medlemsstaten.

EU-Domstolen har fastslået, at udvisning på grundlag af artikel 28, stk. 3, er begrænset til ekstraordinære tilfælde, og at begrebet "bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed" ikke blot forudsætter eksistensen af en trussel mod den offentlige sikkerhed, men også, at en sådan trussel er endog særlig alvorlig. Det er i den forbindelse tilladt medlemsstaterne at anse strafbare handlinger som dem, der er opregnet i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 83, stk. 1, andet afsnit, for at indebære et særligt alvorligt indgreb i en grundlæggende samfundsinteresse, der kan udgøre en direkte trussel mod befolkningens tryghed og fysiske sikkerhed og dermed være omfattet af begrebet "bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed". En betingelse herfor er, at sådanne handlinger er begået på en måde, som er af særlig grov karakter.

Den kriminalitet, som T2 er dømt for, omfatter medvirken til 29 forhold om moms- og skatteunddragelse i et større og meget organiseret netværk og for betydelige beløb. T2 er desuden dømt for forsøg på hæleri af et meget betydeligt beløb i et forhold, som har et grænseoverskridende element, idet de modtagne beløb i vidt omfang er videresendt til konti i udlandet. Denne kriminalitet findes samlet set omfattet af TEUF artikel 83, stk. 1, 2. afsnit, ligesom den findes at være begået på en made, som er af særligt grov karakter, herunder navnlig som følge af dens omfang, tidsmæssige udstrækning og organiserede karakter. En udvisning af T2 findes derfor bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed.

Tiltalte er flyttet fra Y2-land til Danmark i 1997, hvor T2 på indrejsetidspunktet har været 14 år. T2 har to mindreårige børn i Danmark, samt sine forældre, fire søskende, sine onkler og tanter og sin mormor. Tiltalte taler flydende dansk.

Den af Udlændingestyrelsen udarbejdede udtalelse om udvisningsspørgsmålet indeholder ikke oplysninger om tiltaltes tilknytning til Y2-land eller om T2s tilknytning i øvrigt til Danmark, men det fremgår af den retspsykiatriske erklæring, at tiltalte er vokset op i Y2-land med sine syv søskende og sine forældre, der er flygtet fra Y3-land. T2 har gået i børnehave og skole i Y2-land og i 9. og 10. klasse i Danmark uden dog at opnå afgangseksamen. T2 har herefter ikke kunnet gennemføre skolegang, uddannelse eller opnå stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. T2s ungdom var præget af tilpasnings- og adfærdsmæssige vanskeligheder med kriminalitet og et omfattende blandet stofmisbrug, herunder indtag af heroin, centralstimulantia, hash og anabolske steroider. I 2006 blev T2 tilkendt førtidspension af psykosociale årsager. T2 har haft flere langvarige samlivsforhold og er aktuelt samboende med (red.nationalitet.fjernet) kvinde. T2 har en 7/7 deleordning med sin 7-åirige datter fra et tidligere forhold.

Tiltaltes omgangskreds består primært af T2s herboende søskende samt T2s samlever og hendes familie, som de besøger i Y5-land eller får besøg af jævnligt.

Begge tiltaltes forældre er pensionister og opholder sig både i Y2-land og Y3-land i løbet af året.

I forhold til sine søskende har tiltalte kun kontakt til to søstre og en bror, der bor i Y10-by-området. De andre søskendes forhold kender T2 ikke så meget til, udover at to bor i Y2-land og to brødre bor i Y3-land.

Siden tiltaltes indrejse i Danmark i 1997 er T2 straffet adskillige gange, herunder for bl.a. kvalificeret vold efter straffelovens § 245, stk. 1, røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, hæleri efter straffelovens § 290, stk. 1, samt for overtrædelser af våbenlovgivningen, lov om euforiserende stoffer og færdselslovgivningen.

Således som anklagemyndighedens påstand vedrørende straffelovens § 79, stk. 2, 1. pkt., er formuleret, omfatter den alle former for personligt drevet virksomhed. Der er således tale om en påstand, der i sammenhæng med påstanden efter § 79, stk. 2, 2. pkt., i meget vid udstrækning vil begrænse de tiltaltes muligheder for at drive erhvervsvirksomhed.

Retten finder på den baggrund alene grundlag for at tage anklagemyndighedens påstand efter straffelovens § 79, stk. 2, 2. pkt., til følge, således at T1, T2, T3 og T6 frakendes retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Henset til den tid, der er forløbet siden gerningsperioden, tages påstanden om frakendelse uden tidsbegrænsning ikke til følge. I betragtning af forholdenes 

Retten finder, at tiltalte - ud fra oplysningerne om mængden af T2s forstraffe samt T2s manglende tilknytning til arbejdsmarkedet - har udvist en meget begrænset vilje til at integrere sig i det danske samfund.

T2 har endvidere efter det oplyste familie i Y2-land, hvor T2 er opvokset.

På den baggrund - og efter karakteren af den nu begåede kriminalitet — finder retten efter en samlet vurdering, at en udvisning af tiltalte vil være en proportional foranstaltning af hensyn til den offentligef sikkerhed, ligesom udvisning ikke vil være i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Tiltalte meddeles i medfør af udlændingelovens § 32, stk. 4, nr. 7, et indrejseforbud for bestandig. indrejseforbuddet regnes fra datoen for udrejsen eller udsendelsen af det område, som indrejseforbuddet vedrører, jf. udlændingelovens § 32, stk. 6.

Konfiskation 

Efter resultatet af skyldsspørgsmålet tager retten påstanden om konfiskation af de beslaglagte kontoindeståender tilhørende T1, kontanter og genstande til følge i medfør af straffelovens § 75, stk. 1 og 2, dog ikke faktura nr. 68 af 25. oktober 2015 fra G11-virksomhed samt en enhåndsbetjent foldekniv og to pebersprays tilhørende T2.

Efter resultatet af skyldsspørgsmålet tager retten desuden påstanden om konfiskation i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, til følge for så vidt angår friværdien af beslaglagt fast ejendom tilhørende T1 op til en værdi svarende til det unddragne beløb på 9.861.027 kr.

Efter straffelovens § 76 a, stk. 1, kan formuegoder, som tilhører en person, der findes skyldig i en strafbar handling, konfiskeres helt eller delvis, når handlingen er af en sådan karakter, at den kan give betydeligt udbytte, og den efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover eller er en overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer. Konfiskation kan ikke ske, hvis den pågældende sandsynliggør, at formuegodet er erhvervet på lovlig måde eller for lovligt erhvervede midler, jf. stk. 4.

Af forarbejderne til bestemmelsen i § 76 a fremgår bl.a., at den har til formål i højere grad at sikre, at dømte kan fratages den vinding, de har haft ved kriminelle aktiviteter. Hensigten er således at ramme personer, der lever af eller har betydelige indtægter ved kriminalitet, og hvor der er en velbegrundet mistanke om, at den opklarede kriminalitet kun er en del af den kriminalitet, som den dømte har begået. I sådanne tilfælde er det ifølge forarbejderne rimeligt at kræve, at den tiltalte redegør for, at formuen er lovligt erhvervet. Der bør dog ikke stilles alt for strenge krav for at undtage formuegoder fra konfiskation, idet det må bero på en konkret vurdering, om tiltalte kan sandsynliggøre, at formuegodet er lovligt erhvervet, ved f.eks. at fremlægge kvitteringer eller selvangivelser eller ved vidneforklaringer, eller om tiltaltes forklaring om erhvervelsen er tilstrækkeligt troværdig.

Af T1s forklaring og oplysningerne i sagen fremgår bl.a., at T1 opstartede sin første virksomhed for ca. 40 år siden, og at T1 i perioden 2013/2016 ejede 15 (red.branche.fjernet), der tilsammen omsatte for omkring 100 mio. kr. om året.

På baggrund af forarbejderne til straffelovens § 76 a sammenholdt med de nævnte omstændigheder finder retten, at det må anses for tilstrækkeligt sandsynliggjort, at den del af købesummen for de beslaglagte ejendomme, som overstiger det unddragne beløb på 9.861.027 kr., er betalt med lovligt erhvervede midler, samt at G1-virksomheds kontoindestående på 3.000.000 kr. er erhvervet på lovlig måde. Anklagemyndighedens påstand om konfiskation heraf i medfør af straffelovens § 76 a tages derfor ikke til følge.

De nedlagte erstatningspåstande henvises efter de juridiske dommeres bestemmelse til et eventuelt civilt søgsmål, jf. retsplejelovens § 991, stk. 4, og § 992.

Thi kendes for ret: 

Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 2 år og 6 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 9.850.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte frakendes i en periode på 5 år retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Tiltalte T2 skal straffes med fængsel i 4 år.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde pa 8.075.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte udvises af Danmark. Tiltalte pålægges indrejseforbud for bestandig.

Tiltalte frakendes i en periode på 5 år retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Tiltalte T3 skal straffes med fængsel i 1 år og 3 måneder. Fuldbyrdelsen af 1 år fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden  

Prøvetiden regnes fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 5.025.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte frakendes i en periode på 3 år retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Tiltalte T4 skal straffes med fængsel i 60 dage.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på betingelse af, tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 80 timer inden for en længste tid på 6 måneder 

Prøvetid og længstetid regnes fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 425.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte T5 skal straffes med fængsel i 1 år og 3 måneder.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på betingelse af, tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 200 timer inden for en længste tid på 1 år 

Prøvetid og længstetid regnes fra endelig dom.

Tiltalte T6 skal straffes med fængsel i 1 år og 3 måneder.

Fuldbyrdelsen af 1 år fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid pa 2 år på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Prøvetiden regnes fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 4.600.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte frakendes i en periode på 3 år retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Tiltalte T7 skal straffes med fængsel i 60 dage.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 80 timer inden for en længstetid på 6 måneder 

Prøvetid og længstetid regnes fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 275.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

De tiltalte skal betale de sagsomkostninger, som vedrører dem hver især, dog således at T4, T5 og T7 alene skal betale halvdelen af det fastsatte salær til hver af deres forsvarer.

Hos de tiltalte konfiskeres følgende: 

Genstande fundet i G1-virksomhed, Y8-adresse  i Y2-by 

- Fakturamateriale udstedt af G5-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G4-virksomhed og G6-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G5-virksomhed, G3-virksomhed mv.

- l stk. sort ringmappe mrk. "(red. mrk. fjernet)" med indhold 

- 1 stk. rød ringmappe mrk. "(red. mrk. fjernet2)" med indhold 

- 6 stk. dokumenter vedr. lønsedler fra G5-virksomhed mv.

- Diverse dokumenter vedr. ansættelseskontrakter 

- Diverse papirer: kopi af ID-kort og NEMID nøglekort mv.

- Fakturamateriale udstedt af G9-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G9-virksomhed 

Papirer vedr. G35-virksomhed - gældsbreve og fakturamateriale

- 1 stk. PC mrk. ...54, serienr. ...41 

- 1 stk. stempel i papemballage "G12-virksomhed" 

- Hvid konvolut påført G5-virksomhed indeholdende CV'er 

- Freelanceaftale skabelon udfyldt med G2-virksomhed som arbejdsgiver 

- 1 stk. NEMID nøglekort nr. ...42 tilhørende Revisor V2 

- Håndskrevne noter samt leasingaftale mellem G9-virksomhed og G37-virksomhed 

 • Breve til G13-virksomhed 

- Kopi af sundhedskort tilhørende V18 

- Fakturamateriale udstedt af G35-virksomhed, G9-virksomhed, G10-virksomhed mv.

- Fakturamateriale udstedt af G35-virksomhed mv.

- Fakturamateriale udstedt af G29-virksomhed mv.

- Fakturamateriale udstedt af G45-virksomhed mv.

- Fakturamateriale fra G29-virksomhed og G46-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G35-virksomhed og G9-virksomhed mv.

 • Fakturamateriale udstedt af G29-virksomhed mv.

- Fakturamateriale udstedt af G9-virksomhed mv.

- Fakturamateriale udstedt af G29-virksomhed mv.

- Fakturamateriale udstedt af G35-virksomhed 

- Post it med stempel fra G2-virksomhed mv.

- Grøn hængemappe med håndskrevne regnskaber 

- Hængemappe med håndskrevne noter 

- 1 stk. PC mrk. ...54, serienr. ...43 

 • Diverse papirer herunder fakturamateriale fra G2-virksomhed 

- Diverse papirer herunder lønsedler fra G2-virksomhed 

- En række fakturaer fra værelsesudlejning G4-virksomhed, G5-virksomhed mv.

- Fakturamateriale udstedt af G6-virksomhed 

- Lønseddel fra G3-virksomhed mv.

- Fakturamateriale fra G10-virksomhed mv.

- Fakturamateriale fra G29-virksomhed mv.

- Fakturamateriale fra G3-virksomhed, G6-virksomhed mv.

- Fakturamateriale fra G3-virksomhed 

- Fakturamateriale fra G29-virksomhed mv.

- Fakturamateriale udstedt af G3-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G10-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G4-virksomhed mv.

- Fakturamateriale udstedt af G9-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G29-virksomhed mv.

- Fakturamateriale udstedt af G8-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G45-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G19-virksomhed 

- Efterposteringsbilag fra G9-virksomhed og G35-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G9-virksomhed og G35-virksomhed 

- Ansættelseskontrakter fra G2-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G11-virksomhed (bortset fra faktura 68), G3-virksomhed mv.

 • Lønsedler fra G3-virksomhed 

- Blandede dokumenter udstedt af G13-virksomhed, G2-virksomhed mv.

- Diverse dokumenter fra G4-virksomhed, G2-virksomhed mv.

- Ansættelseskontrakter fra G3-virksomhed 

- Ansættelseskontrakter for G2-virksomhed 

- Vikaraftaler 

- Lønsedler mv. vedrørende G2-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G4-virksomhed mv.

- Fakturamateriale udstedt fra G2-virksomhed 

- Stempel "G5-virksomhed" 

Genstande fundet I (red.bilmrk.fjernet2), reg. nr. ...Q2  

- Div. håndskrevne regnskabssedler med timer løn 

- Overførselsbilag fra G47-virksomhed 

Genstande fundet på Y4-adresse i Y4-by 

- Flere skriveblokke/hæfter med timeregistrering  
- 35.800 kr. tilhørende T4 

Genstande fundet på Y18-adresse i Y8-by  

- Arbejdsskema V58, V59, V60 (G17-virksomhed) 

- Feriepengesedler V35 (G4-virksomhed, G17-virksomhed) 

- Håndskrevet timeregnskab 

- Håndskrevet papirlap 

- Håndskrevet timeseddel 

- 54.000 kr. hos T1 - Y18-adresse 

- 37.500 kr. hos T1 - Y18-adresse 

- 30.000 kr. hos T1 Y18-adresse 

- 28.500 kr. hos T1 - Y18-adresse 

- 375.000 kr. hos T1 - Y18-adresse 

- 41.000 kr. hos T1 - Y18-adresse 

- 40.000 kr. hos T1 Y18-adresse 

- Betalingsaftaler G19-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G6-virksomhed 

- 52.000 kr. hos T1 - Y18-adresse 

- 105.000 kr. hos T1 - Y18-adresse 

- 20.050 kr. hos T1 - Y18-adresse 

- Fakturamateriale udstedt fra G4-virksomhed 

- Timesedler 

Genstande fundet på Y10-adresse i Y8-by - 1 stk. Machete 

- 1 stk. Butterflykniv 

- 2 stk. Firmastempler til G44-virksomhed og G3-virksomhed 

- 1 stk. G3-virksomhed 

- 1 stk. ...56 

2. stk. USB Stik

- Forretningsplan G4-virksomhed med udskrift fra Erhvervsstyrelsen 

- Div. lønsedler fra G2-virksomhed 

- Div. timesedler og lønsedler fra G4-virksomhed 

 • Faktura fra G48-virksomhed til G31-virksomhed 

- 0,5 gram kokain 

- Bankoverførselsbilag vedr. G6-virksomhed 

- 1 stk. …57 bærbar pc 

- Mastercard debit fra F2-bank konto X5 

- Visakort debit til konto X6 

- Visakort F3-bank til kontonr. X7 

- Visakort F4-bank kort nr. X8 udstedt til T2 

 • …58 ur 

- Elektronisk nøgle til F3-bank 

- Fakturamateriale udstedt af G6-virksomhed og G5-virksomhed 

- Overførselsbilag fra G6-virksomhed 

- Diverse papirer vedr. kørselsafregninger G7-virksomhed 

- Diverse time/løn afregninger vedr. T1 ansatte 

- Fakturamateriale udstedt af G2-virksomhed 

- 1 stk. stempel med "G6-virksomhed" 

- 59 stk. udskrevne bankoverførsler fra G6-virksomhed 

- Diverse kopier af sygesikringsbeviser og opholdstilladelser pa flere personer 

- 64 stk. fakturaer fra firmaer fra G6-virksomhed 

- Diverse lønsedler fra G5-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G5-virksomhed og G6-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G2-virksomhed til G6-virksomhed 

- Div. mails mellem G6-virksomhed og G44-virksomhed, G5-virksomhed 

- 3 stk. tåregas 

- 2 kreditkort udstedt til T2 

- 1 stk. Nem id ukendt ejer 

 • Nøglekort udstedt til V7 - G32-virksomhed 

- Kopi af nøglekort udstedt til V48 

- Anpartsoverdragelse vedr. G7-virksomhed 

- Diverse lønsedler fra G2-virksomhed 

- Div. fakturaer og lønsedler fra G5-virksomhed 

- Div. håndskrevne og maskinskrevne timesedler på ansatte i T1 virksom-  

heder 

- Div. papirer vedr. G6-virksomhed 

- Div. bankoverførsler vedr. G31-virksomhed 

 • Div. vedr. løn og afregninger til ansatte i Excel ark på flere selskaber 

- 2 stk. kreditkort til F2-bank udstedt til V61 

- Sygesikringskort, NemID, bankoprettelse på V62 

- Sygesikringskort, NemID, bankoprettelse på V63 

- Kontoudtog fra G8-virksomhed 

- Diverse papirer, NemID, bankoplysninger på G31-virksomhed 

- Nem id, bankoprettelser vedr. G49-virksomhed 

 • 4.730 euro 

- 25.600 kr.

- 270.000 kr.

- Fakturamateriale udstedt af G7-virksomhed 

- Diverse papirer vedr. G6-virksomhed 

 • Regning udstedt til G8-virksomhed 

 • Kontoudtog fra …59 til G7-virksomhed 

- Samarbejdsaftale mellem G7-virksomhed og G50-virksomhed 

- Diverse telefoner og kreditkort 

- Mastercard F5-bank 

- 1 stk. …60 serienr. ...44 

- 1 stk. F3-bank …61 udstedt til T2 

- 1 stk. Acer pc serienr. ...45 

 • 1 stk. …62 pc 

- Diverse dokumenter vedr. G8-virksomhed 

 • Kopi af NemID med div. håndskrevne persondata vedr. G51-virksomhed, V64 

- Diverse papirer fra F3-bank 

Genstande fundet hos Revisionskontoret G52-virksomhed:  

- Fakturamateriale fra G5-virksomhed, G3-virksomhed, G11-virksomhed, G13-virksomhed 

mv.

- Fakturamateriale fra G5-virksomhed, G3-virksomhed, G11-virksomhed, G13-virksomhed 

mv.

 • Fakturamateriale udstedt af G9-virksomhed 

 • Fakturamateriale udstedt af G5-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G10-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G11-virksomhed og G2-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G3-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G8-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G13-virksomhed mv.

- Fakturamateriale udstedt af G11-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G5-virksomhed og G13-virksomhed 

- Lønsedler fra G5-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G13-virksomhed, G5-virksomhed, G45-virksomhed mv.

 • Fakturamateriale udstedt af G45-virksomhed, G5-virksomhed mv.

- Fakturamateriale udstedt af G11-virksomhed, G5-virksomhed mv.

- Fakturamateriale udstedt af G2-virksomhed 

- Fakturamateriale udstedt af G4-virksomhed mv.

- Kopi af 7 gældsbreve 

Indestående på bankkonti tilhørende T1   
- 48.215,81 kr. - F6-bank konto X9 

- 342.460,38 kr. - F6-bank konto X10 

- 116.252,96 kr. - F6-bank konto X11 

- 210.800,52 kr. - F6-bank konto X12 

- 681.813,2 kr. — F4-bank konto X13 
- 285.689,19 kr. F4-bank konto X14 

- 200.000 kr. — F4-bank konto X15 

- 213.525,19 kr. - restprovenuet fra ejendomssalg matrikelnummer …46, Y19-adresse 

Friværdien indtil det unddragne beløb på 9.861.027 kr. i følgende ejendomme: 

- Matrikelnummer ...47, beliggende Y20-adresse Y16-by, med respekt af de på beslaglæggelsestidspunktet tinglyste byrder og hæftelser.

- Matrikelnummer …48, beliggende Y21-adresse Y16-by, med respekt af de på beslaglæggelsestidspunktet tinglyste byrder og hæftelser.

- Matrikelnummer …49, beliggende Y4-adresse Y4-by, med respekt af de på beslaglæggelsestidspunktet tinglyste byrder og hæftelser. - Matrikelnummer …50, beliggende Y22-adresse Y1-by, med respekt af de på beslaglæggelsestidspunktet tinglyste byrder og hæftelser.

- Matrikelnummer …51, beliggende Y1-adresse Y1-by, med respekt af de på beslaglæggelsestidspunktet tinglyste byrder og hæftelser.

- Matrikelnummer …52 beliggende, Y23-adresse Y1-by, med respekt af de på beslaglæggelsestidspunktet tinglyste byrder og hæftelser.

Matrikelnummer …53, beliggende, Y24-adresse Y17-by, med respekt af de på beslaglæggelsestids-punktet tinglyste byrder og hæftelser.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afgørelse fra Østre Landsret 

Parter

Anklagemyndigheden  
mod 

T1 

(cpr.nr. ...11) 

(advokat PK, besk.)

T2 

(cpr.nr. ...12) 

(advokat RC, besk.) 

 T3 

(cpr.nr. ...13) 

(advokat DH, besk.) 

Anklagemyndigheden har vedrørende tiltalte T1 nedlagt endelig påstand om domfældelse i overensstemmelse med byrettens bevisresultat, dog således at der påstås domfældelse efter anklageskriftet i forhold 13 a og 13 c. Endvidere har anklagemyndigheden påstået skærpelse af den idømte fængselsstraf og tillægsbøde. Anklagemyndigheden har i øvrigt nedlagt påstand om stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har vedrørende tiltalte T2 nedlagt endelig påstand om domfældelse i overensstemmelse med byrettens bevisresultat samt skærpelse af den idømte fængselsstraf. Hvis tiltalte i stedet måtte blive fundet skyldig i den subsidiære tiltale i forhold 5 c for overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 21, påstås der alene domfældelse for et beløb på 1.475.000 kr. Anklagemyndigheden har i øvrigt nedlagt påstand om stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har vedrørende tiltalte T3 nedlagt endelig påstand om domfældelse i overensstemmelse med byrettens bevisresultat samt om skærpelse af den idømte fængselsstraf. Anklagemyndigheden har i øvrigt nedlagt påstand om stadfæstelse.

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af de tiltalte og vidnerne V1, V2, V3, V4 og V5.

Der er endvidere afgivet forklaring af vidnerne V6 og V7.

De i byretten af vidnerne revisor HJ, advokat SP, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28, V29, V30, V31, V32, V33, V34, V35, V36, V37, V38, V39, V40, V41, V42, V43, V44, V45 og V46 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Forklaringer til politirapport afgivet af V47 og V48 er som i byretten dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 871, stk. 4, jf. § 917, stk. 1.

Tiltalte T2 har vedrørende gengivelsen af sin forklaring for byretten præciseret, at V49 rettelig havde en aftale med G1-virksomhed og ikke kommunen som anført i retsbogen af 4. maj 2020, side 24, 4. afsnit. Vedrørende gengivelsen af sin forklaring i retsbogen af 6. maj 2020, side 9, 3. afsnit, sidste punktum, har T2 ikke forklaret om nogen ven til V50, som havde et firma. Vedrørende sine regnskaber og momsangivelser i 2013 var det rettelig V4, der hjalp T2, og ikke V50, som anført i samme retsbog, side 10, nederst. Tiltalte bad V50 om at få styr på tingene. T2 har ikke bedt G2-virksomhed om at få styr på tingene som anført i samme retsbog side 11, 4. afsnit.

Tiltalte har derudover forklaret bl.a., at vedrørende sine indkomstforhold i 2013, var T2 på det tidspunkt på vej ud af revalidering, som T2 havde modtaget, mens T2 var under uddannelse. T2 fik udbetalt omkring 13.000 kr. om måneden.

Foreholdt, at tiltaltes A-indkomst i 2013 ifølge R75-rapporten fra SKAT var på 54.661 kr., har tiltalte forklaret, at T2 ikke kan forklare indkomsten ifølge R75, men T2s hustru havde da et velbetalt job, og i starten af 2013 lånte T2 200.000 kr. af sin far, ligesom T2 i starten af 2013 modtog 77.000 retur af de penge, som var afsat til stiftelsen af G3-virksomhed. T2s økonomi hang derfor fint sammen i 2013. Det er rigtigt, at T2 primo 2013 havde en gæld på 318.891 kr. Ved udgangen af 2013 var gælden lidt under 300.000 kr.

T2 lærte V1 at kende i slutningen af 1990'erne, mens T2 afsonede en dom i Y1-by Statsfængsel. De blev venner og har opretholdt kontakten siden. I perioden omkring 2012-2013 havde de tæt kontakt. På det tidspunkt ville T2 gerne starte op som selvstændig, og derfor søgte T2 vejledning hos V1. T2 lænede sig også meget op ad V50, da V50 havde mange års erfaring med at gøre forretninger. T2 spurgte derfor V50 til råds om flere af de projekter, V50 arbejdede med. V50 bliver også kaldt "V50".

T2 vil beskrive sig selv som en arbejdshest, ihærdig og projektorienteret. T2 har fokus på de overordnede linjer i projekterne og har i dag en ansat, som tager sig af detaljerne. Ofte kommer detaljerne dog først på plads undervejs i de projekter, T2 arbejder med.

Det var først, da T2 talte med V3 fra SKAT, at T2 blev klar over, at T2 ikke måtte betale sine underentreprenører kontant.

T2 fik V50 til at underskrive dags dato-kvitteringerne for at kunne holde styr på økonomien, og hvad der var betalt.

Den oprindelige aftale med V50 gik både på LED-panelerne og G4-virksomhed, selvom der ikke blev skrevet noget ned om LED-panelerne. Vedrørende G4-virksomhed gik aftalen ud på, at G2-virksomhed skulle stå for alt vedrørende etableringen af G4-virksomhed-restauranten. Det var alene betalingerne, som skulle gå gennem G3-virksomhed. V1 ville imidlertid ikke være med til dette. V1 ville betale for inventaret direkte til konkursboet, så V1 var sikker på at få det. Derfor endte det med, at det var tiltalte, der forhandlede prisen for inventaret og købte det af konkursboet.

På et tidspunkt i starten af 2013 bad V3 fra SKAT T2 om at indsende en række oplysninger vedrørende G3-virksomhed, herunder en aktivitetsbeskrivelse, fakturer vedrørende G4-virksomhed, betalingsaftaler og øvrig betalingsdokumentation mv., hvilke T2 gjorde. T2 inviterede også V3 med til et møde med V49 i G1-virksomhed om LED-panelerne, men det tog V3 dog ikke med til.

T2 drøftede sine problemer med SKAT med V50 og bad V50 tage kontakt til SKAT, så der kunne komme styr på tingene i G2-virksomhed. T2 rykkede V50 for dette flere gange. V50 sagde, at det skulle V50 nok få styr på. V3 fra SKAT fortalte T2 på et tidspunkt, at V3 havde talt med V50. T2 har aldrig bedt V50 om at repræsentere T2 over for SKAT. T2 kontaktede V4, fordi T2 havde mistede tilliden til V50 og bad derfor V4 om at løse problemet med SKAT. T2 ved, at V4 både kontaktede SKAT og V50.

Vedrørende LED-panelerne har tiltalte forklaret, at T2 fik leveret alt det udstyr, som fremgår af faktura nr. 12-102 af 12. december 2012 og faktura nr. 2-101 af 1. februar 2013 fra G2-virksomhed. T2 købte ikke yderligere LED-udstyr af G2-virksomhed. Der blev ikke oprettet en særskilt købsaftale, da LED-udstyret var en del af den samlede aftale mellem parterne.

De fem overførsler på i alt 450.500 kr. fra G3-virksomhed' konto, henholdsvis 100.000 kr. den 19. februar 2013, 96.000 kr. den 21. februar 2013, 125.000 kr. den (red.dato.fjernet5) 2013, 88.000 kr. den 28. februar 2013 og 41.500 kr. den 12. marts 2013, er alle betalinger til G2-virksomhed vedrørende G4-virksomhed.

Kontanthævningerne på i alt 598.000 kr. på G3-virksomhed ' konto, henholdsvis 250.000 kr. den 7. februar 2013, 150.000 kr. den 18. februar 2013, 150.000 kr. den 21. februar 2013 og 48.000 kr. den 12. marts 2013 er ligeledes alle beløb, T2 betalte til V50 vedrørende G4-virksomhed.

Faktura nr. 12-101 fra G2-virksomhed på 1.000.000 kr. er ikke udfærdiget korrekt. Posterne "Drift inventar G4-virksomhed Y2-by", "Driftmidler G4-virksomhed Y2-by" og "Varelager G4-virksomhed Y2-by" burde ikke have været medtaget, da inventaret mv. ikke var noget, som G3-virksomhed købte af G2-virksomhed. Når posterne fremgår af fakturaen, skyldes det, at det var sådan, den oprindelige aftale med V50 var. Fakturaen er ikke blevet rettet til, selv om aftalen blev ændret. Endvidere skulle fakturaen kun have lydt på 600.000 kr., hvilket også var det beløb, som blev betalt. Det er ligeledes en fejl, at fakturaen blev bogført med 1.000.000 kr. i G3-virksomhed.

Det er helt sædvanlig i byggebranchen, at en underentreprenør modtager betaling forud for, at en opgave udføres. T2 var ikke selv med til at udføre arbejdet. Betalingen til G2-virksomhed skete løbende.

G4-virksomhed betalte i alt 1.475.000 kr. til G3-virksomhed.

Tekst og beløb i fakturaen af 15. januar 2013 på 1.000.000 kr. fra G3-virksomhed til G4-virksomhed er korrekt.

Tiltalte T1 har forklaret bl.a. vedrørende forhold 13, at det var T1s far, V1, der indsatte T1 som direktør i selskabet G5-virksomhed. Det var ikke noget, T1 havde talt med sin far om.

T1 mener, at T1 har talt med sin far om selskabet G6-virksomhed. På et tidspunkt var der tale om, at der skulle gennemføres et generationsskifte, men det blev aldrig til noget. Vedrørende mailen af 2. december 2015 kl. 21:56:36 fra tiltalte til G7-virksomhed har tiltalte forklaret, at T1 ikke nærmere kan huske, hvorfor T1 troede, at det var V51, T1 skrev med.

Det er først i forbindelse med denne sag, at tiltalte er blevet klar over, at T1 stod som hovedanpartshaver i selskabet G6-virksomhed.

G8-virksomhed havde omkring 15-20 ansatte. Det var T1s far, der registrerede T1 som direktør for G8-virksomhed. T1 ved ikke hvorfor. Det var ikke altid, at T1 blev orienteret om, når T1s far indsatte T1 som direktør i et selskab. T1 havde ikke nogen erfaring som direktør eller anden ledelseserfaringen, da T1 blev indsat som direktør. Sagen har medført, at T1 ikke rigtig har kontakt med sin far længere. T1 mener, at T1s far er ansvarlig for, at T1 er endt i denne situation.

T1 havde ikke noget at gøre med ansættelse og opsigelse af personale hos G8-virksomhed. Det går T1 ud fra, at T1s far tog sig af. T1 vil også tro, at det var T1s far, som tog sig af lønforhandlinger og medarbejdersamtaler. Indkøb af varer, vil T1 tro, blev foretaget af T3 eller køkkenchefen V52, ligesom V52 vist stod for lønkørsler. Det havde T1 heller ikke noget med at gøre.

T1 tror, at der var tale om forpagtning, men T1 ved ikke, hvem der ejede bygningerne. Bogføringen går T1 ud fra, at revisor HJ tog sig af. T1 ved ikke, om der også var ansatte, der tog sig af bogføring. T1 ved ikke, hvem der stod for kontakten til SKAT, og T1 kender ikke noget til virksomhedens opgørelse og indsendelse af momsangivelser eller virksomhedens momsafregning i øvrigt, og T1 har ikke fået tilsendt udkast dertil, ligesom T1 ikke var involveret i indberetning af løn til SKAT. T1 deltog slet ikke i driften af G8-virksomhed og modtog ikke nogen løn for at være registreret som virksomhedens direktør.

Det var T1s far, der tildelte T1 et kontor i kælderen hos G8-virksomhed. T1 var der 2-3 gange om ugen i et par timer ad gangen. T1 skrev nogle mails, men foretog sig derudover ikke så meget, når T1 var der.

Det var normalt T3, der stod for betaling af fakturaer. T1 bistod med betaling, hvis T3 ikke var der. T1 fik fakturaerne stukket i hånden eller tilsendt på mail, og satte dem så til betaling i netbanken. De var godkendt af T1s far, når T1 modtog dem. T1 har kun bremset en betaling, hvis T1 mente, at fakturaen allerede var betalt. Der kunne godt gå måneder imellem, at T1 blev bedt om at betalte fakturaer.

Telefonsamtalen af 29. november 2015 kl. 11:58:38 mellem T1 og T1s far, hvor der blev talt om lønsedler, der skulle slettes, handlede om nogle medarbejdere, som havde fået dobbelt løn, fordi lønnen var blevet kørt i både (red.branche.fjernet) og i G4-virksomhed.

T1 har mødt revisor HJ et par gange, men T1 kendte HJ ikke så godt. Det var oftest T1s far, der mødtes med revisoren. T1 gik ud fra, at tingene var i orden hos HJ, når T1s far anvendte HJ.

T1 var heller ikke involveret i udarbejdelse og indsendelse af momsangivelser og indberetning af lønindkomst vedrørende G4-virksomhed-restauranterne. Det må have været T1s far eller deres revisor, der tog sig af det. T1s far var generelt meget styrende i forhold til de ansatte og var meget nede i alle detaljer.

De fakturaer, som tiltalte satte til betaling i netbanken, skulle godkendes af T1s far. Det var kun T1s far, der havde fuldmagt til dette. På et tidspunkt fik tiltalte dog også fuldmagt til at godkende betalinger, fordi T1s far skulle ud at rejse i en periode. T1 husker ikke, hvem der stod for driften, mens T1s far var ude at rejse.

Når fakturaerne var sat til betaling, kom de i en mappe, som så blev afleveret til HJ, hvis firma, R1, stod for bogføringen.

V52 havde ansvaret for personalet i G8-virksomhed og vist også i restauranten på Y1-adresse, men derudover var det T1s far, der tog sig af personalet i virksomhederne.

T3 tog sig af lidt af hvert i G8-virksomhed og var en slags alt-mulig-mand. V6 delte kontor med T3. V6 tog sig hovedsageligt af markedsføringen af G8-virksomhed.

V47 — også kaldet V47 — var en (red.nationalitet.fjernet) håndværker, som havde nogle folk til at udføre forskellige håndværksmæssige opgaver i G8-virksomhed. T1 ved ikke nærmere, hvad det var for opgaver. På et tidspunkt blev taget repareret, men T1 ved ikke, om V47 havde med dette at gøre. T1 husker ikke, hvornår taget blev repareret.

T1 har ikke set, at T1s far har forklaret nogen af de ansatte om modellen med at anvende vikarbureauer, men det kan han sagtens have gjort. De ansatte satte normalt ikke spørgsmålstegn ved de ting, som T1s far havde besluttet.

Tiltalte T3 har vedrørende gengivelsen af sin forklaring for byretten i retsbogen af 4. maj 2020, side 14, 3. sidste afsnit, præciseret, at de 25.000 kr. var T3s nettoløn.

Tiltalte har derudover forklaret bl.a., at T3s og de øvrige ansattes ansættelsesforhold blev flyttet over i et vikarbureau. Det kan godt passe, at det var omkring september eller oktober 2015. V1 fortalte på et tidspunkt, at V1 på grund af problemerne med G9-virksomhed ville flytte så mange ansatte som muligt over i et vikarbureau. V1 sagde ikke noget om flere vikarbureauer.

Tiltalte ved ikke, hvorfor T3 i perioden oktober 2015 til marts 2016 fik sin løn fra skiftevis G7-virksomhed og G10-virksomhed. T3 holdt alene øje med, at T3 modtog det rigtige beløb og tænkte ikke over posteringsteksterne. T3 er ikke bekendt med, at T3s ansættelsesforhold skulle være blevet flyttet fra et vikarbureau til et andet. T3 ved ikke, hvorfor det månedlige beløb i omhandlede periode varierer en smule.

V1 ville ikke acceptere den overenskomst, der var indgået mellem G8-virksomhed og G9-virksomhed. Det var en meget fordelagtig overenskomst for de ansatte. Det var for nemheds skyld og for at slippe ud af overenskomsten, at medarbejderne blev flyttet over i et vikarbureau. Det var den forklaring V1 gav til T3 og de øvrige ansatte. Alle henvendelser fra de ansatte vedrørende ansættelsesforhold mv. blev herefter rettet til vikarbureauerne. Det var V52, der stod for det. Tiltalte var ikke involveret i første gang, der skulle udbetales løn fra vikarbureauerne.

V1 skrev ikke så godt dansk og bad derfor nogle gange tiltalte om at skrive ting for sig, f.eks. mails i V1s navn. Det var altid noget, der vedrørte G8-virksomhed og G11-virksomhed. Tiltalte har nok også skrevet nogle papirer for V1, som vedrørte G12-virksomhed, men tiltalte havde i øvrigt ikke noget med dette selskab at gøre. G9-virksomhed havde sagt, at V1 ikke selv måtte eje eller drive et vikarbureau, der leverede ansatte til V1s virksomheder.

I den første 1½ måned T3 var hos G8-virksomhed, var V13 der også, men V13 blev så sygemeldt. De fortog herefter en omstrukturering af driften i G8-virksomhed og ansatte bl.a. to nye medarbejdere. V1 bad tiltalte forhandle med fagforeningen i sagen om afskedigelse af V13. V13 var hele tiden ansat i G8-virksomhed og fik ikke sit ansættelsesforhold flyttet over i et vikarbureau. T3 indgik et forlig med fagforeningen og gav det til V1. V1 besluttede, at forligsbeløbet skulle betales af et vikarbureau. V1 kontaktede selv fagforeningen og spurgte, om det var i orden, at forligsbeløbet blev betalt af et vikarbureau, hvilket det var. V1 bad tiltalte om at underskrive forliget, fordi det var tiltalte, der havde forhandlet det.

Tiltalte delte kontor med V6, der var marketings- og bookingchef. V7 var (red.arbejdstitel.fjernet) på G11-virksomhed, mens tiltalte arbejdede på hotellet. De arbejdede begge på hotellet fra 1999 til 2014.

I 2006-2007, da V1 overtog hotellet, var det tiltalte, der styrede den daglige drift af hotellet. De havde en bogholder, der kom én gang om ugen. Det fortsatte helt frem til, at T3 stoppede på hotellet. T3 har aldrig taget sig af bogholderiet, hverken på G11-virksomhed eller G8-virksomhed. Hotellet havde en døgnboks i F1-bank helt inde på Y3-by. Derfor fik T3 sommetider hotellets kasseomsætning og overførte så et tilsvarende beløb fra sin konto til hotellets konto. Det foregik på samme måde som den senere ordning på G8-virksomhed, som T3 har forklaret om i byretten.

T3 blev i 2007 præsenteret for V47, kaldet "V47", af V1. V47 udførte forskellige arbejder på G11-virksomhed. V47 udskiftede bl.a. nogle skabe, ordnede el og ombetrak møbler. Det foregik på den måde, at V47 indhentede tilbud på opgaverne, og så kom der nogen og udførte arbejdet. T3 vil tro, at fakturaerne fra V47 blev lagt ind i systemet af bogholderen, hvorefter de blev godkendt og betalt af V1.

Hos G8-virksomhed lagde tiltalte også regninger ind i systemet, som V1 så godkendte og betalte. Fakturaerne fra vikarbureauerne var ikke specificerede på medarbejdere men indeholdt blot et samlet beløb. Det var ikke noget, T3 skulle kontrollere. T3 skulle blot sætte fakturaerne til betaling. Øvrige fakturaer var normalt blevet kontrolleret af V52 eller V14.

Det var omkring 2011 eller 2012, at V47 kom og bad om hjælp til at få udfærdiget nogle fakturaer. Tiltalte ved ikke, hvad årsagen var, men måske var det, fordi V47 havde fået et nyt firma. Tiltalte fik ikke nogen forklaring ud over, at der var et mellemværende mellem V1 og V47 vedrørende selskabet G13-virksomhed. Det var meningen, at det udførte arbejde skulle afdrages på mellemværendet mellem V1 og V47. Det var V1, der bad tiltalte udfærdige fakturaerne. V47 var også til stede. Det var fakturaer for arbejde, som tiltalte havde set, var blevet udført. Det var for reparation af taget og muligvis også noget malerarbejde. Der blev da lavet mange ting på bygningen. T3 gav fakturaerne til V1.

Der var også en (red.arbejdstitel.fjernet2) ved navn V53, som udførte noget arbejde på bygningen, men T3 ved ikke hvilke.

Tiltalte husker fortsat ikke, hvorfor T3 har registreret for V47 på R75-oversigten, men T3 vil tro, at det skyldtes, at V47 ikke havde en bankkonto.

Der var mange mellemregningskonti mellem V1s virksomheder. V1 foretog mange store fællesindkøb af varer til sine virksomheder.

T3 kan ikke huske, hvorfor T3 afholdt udlæg for V47. Det kan være fordi, at V47 i en periode ikke selv havde nogen bank.

Telefonsamtalen af 6. januar 2016 kl. 12:12:24 mellem V1 og T1, hvor tiltalte sidder i baggrunden, husker T3 ikke. V1 gik meget op i, at alle fakturaer kom med i bogføringen, så V1 ikke mistede f.eks. et momsfradrag.

Da tiltalte arbejde på G11-virksomhed, var T3 bemyndiget til at godkende regninger på op til 25.000 kr., men T3 spurgte alligevel ofte V1 for en sikkerheds skyld, selv om en regning var på under 25.000 kr. Det er derfor, at tallet 25.000 nævnes i telefonsamtalen.

T3 stoppede hos G8-virksomhed omkring marts 2015, men vendte tilbage efter ca. seks måneder. I den mellemliggende periode bevarede T3 relationen til V1 og G8-virksomhed. T3 bor tæt på G8-virksomhed og kom der også nogle gange i den periode, hvor T3 ikke arbejdede der. T3 kan godt have taget sig af nogle forefaldne opgaver, når T3 var på besøg, f.eks. udskiftning af noget it-udstyr. T3 mener ikke, at T3 satte regninger til betaling. T3 kunne bruge sin gamle arbejdscomputer på kontoret i kælderen, når T3 var der.

Bortset fra G8-virksomhed og G11-virksomhed havde T3 ikke noget at gøre med V1s øvrige virksomheder. Dog har T3 i G14-virksomhed lagt navn til som direktør, men alene på grund af alkoholbevillingen. T3 underskrev i den forbindelse nogle papirer udfærdiget af HJ.

Der var ikke noget fast mønster i, hvor V1 indkøbte varerne til sine virksomheder. V1 havde mange forbindelser og var god til at finde gode tilbud. V1 var derimod ikke god til at overholde leverandøraftaler om at anvende samme leverandør. Det var derfor ofte svært at gennemskue for tiltalte, om en faktura for varer var rigtig, hvorfor T3 måtte spørge V1. Den første tid efter V1 overtog G8-virksomhed, benyttede de forskellige bogholdere, indtil V1 besluttede, at revisionsvirksomheden R1 skulle stå for bogholderiet. Når tiltalte havde sat en faktura til betaling, kom den ind til V1, hvor den kom i en mappe og derefter til R1. Når materialet så var bogført, kom bilagene retur fra revisor og kom i et arkiv i G8s kælder.

Hvis T3 f.eks. var syg, har T1 lagt fakturaer til betaling i T3s fravær. I de tilfælde var fakturaerne godkendt af V1. Tiltalte så typisk T1 et par gange om ugen i G8-virksomhed. T1 havde ikke noget med driften af G8-virksomhed at gøre. T1 var alene anført som direktør, formentlig fordi V1 gerne ville have, at direktøren var en person, som stod V1 nær. T1 har et par gange godkendt betaling af fakturaer, fordi V1 var ude at rejse. Det har været fakturaer, som det hastede med at få betalt. Fakturaerne blev forud herfor sendt til V1 på mail.

De fotos, der er fremlagt for landsretten, er nogle, tiltalte har taget hos G8-virksomhed i marts måned i år. De viser de stole, som står i restauranten. Der er plads til omkring 270 siddende gæster, og omkring halvdelen af stolene er af typen (red.mrk.fjernet) stol. G11-virksomhed havde også denne type stole. Fakturaen af 3. juli 2014 udstedt til G11-virksomhed vedrørende videresalg af 84 stk. (red.mrk.fjernet) stole passer med, at hotellet har 84 værelser. I 2013 havde hotellet også nogle andre stole, som var beklædt med stof, og som blev ombetrukket.

Vidnet V1 har forklaret bl.a., at da V1 overtog G11-virksomhed, fungerede T3 som direktør for hotellet. Senere blev hotellet forpagtet ud. Det skete omkring det tidspunkt, hvor vidnet overtog G8-virksomhed. Det var vidnet, der bestemte, hvilke håndværkere de skulle benytte, og det var V1, som godkendte priserne for de forskellige arbejder. T3 foretog mindre indkøb til hotellet med sit eget dankort. V1 betalte så efterfølgende T3.

Det var aftalen, at T3 tog hotellets kontantomsætning med hjem. Omsætningen kunne T3 anvende til udlæg for hotellet. På hotellet havde de en bogholder på kontoret. Bogholderen hed V54. T3 samlede alle fakturaer og bilag mv. og gav det til V54, som så foretog bogføringen.

Da vidnet overtog G8-virksomhed, havde de i begyndelsen en kvindelig bogholder ansat, men V1 kan ikke huske hendes navn. V55 var en bogholder, som var ansat hos R1. T3 satte alle fakturaer vedrørende G8-virksomhed til betaling i netbank, hvor vidnet godkendte dem. V1 modtog 150-200 fakturaer om dagen fra alle sine virksomheder. Når V1 havde godkendt en faktura, gav V1 den til T3. Det gjaldt også fakturaerne fra vikarbureauerne. V1 skrev ikke noget på fakturaerne, når V1 havde godkendt dem. T3 satte også fakturaer vedrørende G11-virksomhed til betaling. T3 var ikke involveret i betalingen af fakturaer fra vidnets øvrige virksomheder. T3 ringede sommetider og spurgte til fakturaer, som vidnet havde lagt til T3. Den computer, som T3 brugte, blev også anvendt af andre ansatte. I den periode, hvor T3 ikke arbejdede hos G8-virksomhed, satte vidnet selv fakturaerne til betaling i netbank.

V47, som blev kaldt "V47", skulle udføre nogle arbejder for vidnet som afbetaling på en gæld, som V47 havde til ham, og som stammede fra en retssag vedrørende et byggeri. Vidnet tror, at Retten i Lyngby har noget om det. Der blev oprettet et gældsbrev mellem dem. V47 kunne ikke selv udstede fakturaer, hvorfor vidnet bad V55 udstede fakturaerne for det arbejde, som V47 udførte. Senere bad vidnet også T3 om at udfærdige et par fakturaer for V47s arbejde. Vidnet betalte nogle gange regninger for V47, da V47 ikke havde nogen penge. Betalingerne for reparation af en bil og betaling af skat, som T3 foretog for V47, var noget, vidnet instruerede T3 om at gøre.

Nogle af arbejderne, som G15-virksomhed skulle udføre for vidnets virksomheder, blev ikke udført, fordi indehaveren af G15-virksomhed, V10, havde dårligt helbred. Vidnet havde dog ofte allerede modtaget fakturaen for det fulde arbejde, og der blev så udfærdiget en kreditnota på T3s computer.

V1 kan ikke finde ud af at skrive på computer, og derfor fik V1 ofte T3 til at skrive mails mv. for sig.

Fakturaer, som V1 betalte kontant, skrev V1 normalt "kontant" på. V1 lagde dem derefter til T3 så de kunne blive bogført, eller V1 bogførte dem selv.

Vedrørende gældsbrevet af 30. december 2012 på 218.000 kr. mellem G4-virksomhed og T3 har vidnet forklaret, at V1 ikke modtog nogen penge fra T3 men gælden er formentlig opstået ved, at T3 har handlet på sit eget kort. Det var bare et dokument, de oprettede. V1 husker ikke, om T3 skrev gældsbrevet under.

T3 blev alene indsat som direktør i virksomheden G14-virksomhed for, at virksomheden kunne opnå en alkoholbevilling. T3 modtog ikke nogen løn for at være direktør i virksomheden.

Vidnet uskiftede på et tidspunkt stolene på G11-virksomhed. De stole, V1 indkøbte, var både til G11-virksomhed og til G8-virksomhed.

Vedrørende faktura nr. 1249 af 10. juni 2013 på 412.250 kr. fra G16-virksomhed til G11-virksomhed sammenholdt med gældsbrev af 14. november 2013 mellem V47 og G13-virksomhed har vidnet forklaret, at arbejdet var udført før juni 2013. Det lå allerede i juni 2013 fast, at V47 skyldte vidnet penge, og at der var en indforstået aftale mellem dem om, at gælden skulle afdrages ved, at V47 udførte arbejde for V1. Det må bero på sjusk fra V1s revisor, HJs side, at gældsbrevet ikke er medtaget i nogen af G13-virksomhed' årsrapporter. Vidnet gennemså ikke årsrapporterne, inden V1 underskrev dem.

Det var vidnet, der besluttede at indsætte T1 som direktør i G8-virksomhed. Vidnet har også indsat andre personer som direktører i sine virksomheder uden at involvere dem. T1 modtog løn for sit arbejde i G4-virksomhed, men modtog ikke nogen løn for at stå som direktør i G8-virksomhed.

I perioden 2014-2016 var der omkring 30-40 medarbejdere ansat i G8-virksomhed. Det var T3 og senere V52, der stod for ansættelserne. Vidnet stod selv for opsigelsen af medarbejdere. T3 stod for at forhandle løn med de ansatte. Det var vidnet, T3 og V52, der havde kontakten til vareleverandørerne. Rengøringen i G8-virksomhed blev udført af et eksternt rengøringsfirma. G8-virksomhed blev drevet fra lejede lokaler, og det var normalt T3 der havde kontakten til udlejeren, og nogle gange vidnet selv. Det var revisionsfirmaet 

R1, som stod for al bogføringen i G8-virksomhed. Det var også revisor, der stod for deres momsangivelser. Inden de gik over til at anvende vikarbureauer, var det også R1, der stod for lønkørsler og indberetning af A-skat. Det var vidnet og T3, der havde kontakten til Skat vedrørende G8-virksomhed. T1 var ikke involveret i nogen af disse ting og havde intet at gøre med driften i G8-virksomhed. T1 har et par gange sat fakturaer vedrørende G8-virksomhed til betaling i netbank. Det var fakturaer, som vidnet havde godkendt.

Vidnet stillede et kontor til rådighed for T1 i G8-virksomheds kælder, men T1 kom der sjældent. Der var et par andre managere fra G4-virksomhed, som også havde kontor i kælderen, og som T1 talte med, når T1 var der. Vidnet skældte tit T1 ud, fordi T1 ikke lavede noget.

Hver G4-virksomhed-restaurant har fire managere. Det er dem, der er daglige ledere. Der møder to ind om morgenen og to ind om aftenen. De skal bl.a. sørge for, at medarbejderne møder ind, som de skal, og at leveringerne til restauranten er kommet. De er ikke involveret i restauranternes momsangivelser eller indbetaling af skat for de ansatte. Det tog vidnet sig af. Det var heller ikke noget, T1 var involveret i.

V1 har mistet sin søn på grund af denne sag. T1 har ikke haft noget at gøre med det, der er sket. Det var V1, der lokkede T1 med, at T1 kunne blive direktør.

Vidnet V2 har vedrørende gengivelsen af sin forklaring for byretten i retsbogen af 6. maj 2020, side 18, 3. afsnit, præciseret, at V2 har set V47 et par gange.

Vidnet har forklaret bl.a., at V2 i forhold til V1s andre virksomheder end G8-virksomhed sommetider hjalp med noget papirarbejde og på den måde var en slags konsulent for V1. Det var f.eks. i forhold til restaurant G17-virksomhed i Y4-by. I en periode fungerede vidnet også som direktør for G5-virksomhed. Det var dog ikke noget, V2 fik særskilt løn for.

V1 var meget autoritær, og man indgik ikke i en dialog med V1. Man var derimod nødt til at gøre, som V1 sagde, hvis man ville arbejde for V1. Sådan var V1 over for alle sine ansatte. Vidnet ved ikke, om V1 også var sådan over for V51, V11 og V41. De gange, hvor vidnet har mødt V51, har der ikke været andre til stede.

T3 var ikke revisor og forestod ikke bogføringen, men T3 kontrollerede indkøb og tjekkede forskellige ting i (red.program.fjernet) . Det var også T3, der tog sig af klager. (red.program.fjernet) genererede en dagsrapport, som T3 ofte gennemgik sammen med vidnet.

Alle regninger vedrørende leveringer til køkkenet skulle kontrolleres og godkendes af V1. V1 besluttede også, om de skulle fortsætte med at anvende en bestemt leverandør. Vidnet er sikker på, at V1 kontrollerede alle indkøb mv. i G8-virksomhed.

Vidnet havde ansvaret for personalet i køkkenet og restauranten og bestemte, hvornår personalet skulle møde, og hvilke opgaver de skulle udføre. T3 var ansvarlig for kontorpersonalet. Der var en tredje supervisor, som havde ansvaret for personalet i (red.branche.fjernet3) . Vidnet fik ikke nogen forklaring på, hvorfor G8-virksomhed på et tidspunkt begyndte at anvende vikarbureauer i stedet for selv at have medarbejderne ansat. Det var ikke en beslutning, som V1 drøftede med vidnet eller T3. Vidnet vidste dog godt, at det var på grund af, at der var store problemer med G9-virksomhed. Efter de gik over til at benytte vikarbureauer, blev det meget sværere at få vagtplanen til at gå op. Det skyldtes, at vidnet ikke længere vidste, hvor mange timer den enkelte medarbejder skulle arbejde, eller hvad vedkommende skulle have i løn. Det var derfor vidnet begyndte at føre et regneark over medarbejderne.

Når vidnet modtog en faktura, gav V2 den til T3. Det var V1, der betalte fakturaerne. En del af deres leverandører blev betalt via PBS. Når vidnet havde givet en faktura videre til T3, hørte vidnet ikke mere til den. V2 vidste derfor ikke, om fakturaen blev betalt eller ej. Det var ikke V2s område.

V47 åbnede på et tidspunkt kloakken i køkkenet for vidnet. V47 var gammel og syg, og en dag hørte vidnet, at V47 var død. V47 var altid sammen med V1. V47 havde også sommetider nogle håndværkere med sig. Vidnet har set V47 udføre arbejde ude på G8-virksomheds parkeringsplads. Derudover har V1 fortalt vidnet, at V47 også har udført noget flise- og malerarbejde for V1, men vidnet kender ikke det nærmere omfang af dette arbejde. V2 husker ikke, hvornår det var, V2 så V47 i G8-virksomhed, men det var før ransagningen i marts 2016.

Hvis der opstod spørgsmål vedrørende vidnets ansættelsesforhold, drøftede V2 det med V1, da det var V1, der var chefen.

T1 er ikke en, vidnet havde noget særligt forhold til. V2 vidste, at T1 arbejdede i G4-virksomhed, fordi V1 havde fortalt vidnet dette. V2 har mødt T1 nogle gange i G8-virksomhed, når T1 kom for at tale med V1.

Vidnet kom i G18-virksomhed hver dag og havde ansvaret for caféen, når V1 ikke selv var der. Det var altid V1, som vidnet kontaktede, hvis der var noget med G18-virksomhed. V2 har aldrig mødt T1 i G18-virksomhed.

Vidnet V3 har forklaret bl.a., at både flytningen af G4-virksomhed og projektet i G1-virksomhed fremgik af den aktivitetsbeskrivelse for G3-virksomhed, som T2 sendte til vidnet.

Vidnet interesserede sig kun for de fakturaer, som var udstedt af G2-virksomhed. Vidnet var derfor ikke interesseret i at deltage i et møde i G1-virksomhed, som T2 tilbød. Fakturaerne vedr. LED-udstyret var også udstedt af G2-virksomhed.

T2 sendte betalingsdokumentation i form af dags dato-kvitteringer. Dags dato-kvitteringen af 5. februar 2013 lydende på 200.000 kr. og dags dato-kvitteringen af 18. februar 2013 lydende på 150.000 kr. har vidnet set.

Vidnet husker ikke, om T2 havde svært ved at forstå, hvorfor T2 ikke kunne få det angivne momsfradrag.

V50 mødte flere gange uanmeldt op hos SKAT for at tale med vidnet. Vidnet havde den opfattelse, at V50 også repræsenterede T2 og G3-virksomhed. Det må være måden, som V50 optrådte på, der gjorde, at vidnet fik den opfattelse, og V50 var også bekendt med forholdene. Vidnet vidste, at T2 kendte V50. Vidnet bad ikke om nærmere dokumentation for fuldmagtsforholdet. Det var vidnets opfattelse, at V50 var en fupmager.

Vidnet sad udelukkende med momssager. I den afdeling tog de ikke ud og kontrollerede, om der var realitet i et projekt. Vidnet kunne godt have anmodet en anden afdeling i SKAT om at undersøge, om der var realitet i G4-virksomhed-projektet, men det gjorde V3 ikke. V3 fokuserede kun på momsdelen. Der blev aldrig truffet en afgørelse vedrørende G3-virksomhed, fordi de i SKAT på det pågældende tidspunkt var usikre på, hvordan momslovens regler om, at en køber i visse situationer hæfter solidarisk med sælger for afregning af moms, skulle anvendes i praksis.

Vidnet V4 har forklaret bl.a., at T2 var sikker på, at alt var i orden, når T2 havde sikret sig dags dato-kvitteringer for betalingerne til G2-virksomhed. Vidnet opfattede helt klart, at T2 ikke var klar over, at der ikke måtte ske kontantbetaling af så store beløb.

Vidnet havde på et tidspunkt en kort telefonsamtale med V50. V50 benægtede ikke, at V50 havde noget med G2-virksomhed at gøre, og V4 tænkte ikke, at V50 ikke var bekendt med, hvad der foregik, eller at V50 ikke repræsenterede G2-virksomhed. V50 forsøgte dog at svare uden om på nogle af vidnets spørgsmål. Vidnet mener, at V4 præsenterede problemerne med fakturaerne over for V50. V50 gav udtryk for, at V50 gerne ville hjælpe. De talte om, at V50 skulle tale med SKAT om sagen. V50 bad V4 sende V4s spørgsmål til V50 på en mail, hvilket V4 efterfølgende gjorde. Det var helt klart for vidnet, at V50 ikke ville hænges op på noget.

Vidnet mener, at T2 ikke kunne have gjort mere for at sikre sig, at G2-virksomhed havde rent mel i posen. V4 mener desuden, at T2 har gjort, hvad T2 kunne for at give SKAT det materiale, som SKAT har efterspurgt.

Vidnet V6 har forklaret bl.a., at V6 har været ansat i G8-virksomhed siden september 2013. V6 er (red.arbejdstitel.fjernet3). V6 blev ansat af V1, lige da V1 havde overtaget G8-virksomhed. T3 var med til ansættelsen. V1 var ejer af G8-virksomhed, og T3 stod for den daglige drift.

Vedrørende den omhandlede periode 2013-2016 har vidnet forklaret, at T3 var V6s nærmeste leder. Vidnets arbejdsplads var i det samme kontor i G8s kælder, hvor T3 også sad. Deres borde stod tæt på hinanden.

T3 stoppede hos G8-virksomhed i en periode på ca. seks måneder, men vidnet husker ikke, hvornår det var. Vidnet mener ikke, at T3 var sygemeldt i forbindelse med politiets ransagning i 2016.

De anvendte et bookingsystem udviklet til (red.branche.fjernet3). Man skulle have en særlig licens på sin computer for at kunne tilgå systemet. Vidnet og T3 havde adgang til systemet, men det var ikke alle medarbejdere, der havde det.

Det var primært T3, der benyttede den computer, som stod på T3s skrivebord, men i perioder, hvor T3 ikke var der, kunne der godt være andre, som benyttede den. Det kan godt passe, at der enten ikke skulle bruges kodeord for at benytte computeren, eller at kodeordet stod på en gul seddel, der sad på skærmen.

V55 var ansat hos R1, men vidnet kendte ikke V55s præcise funktion. V6 så V55 kun meget sjældent.

Større bestillinger foretog de hos deres faste leverandører. Småindkøb foretog de ofte selv. Det var normalt vidnet og T3, der foretog småindkøb, men en gang imellem kunne det også være V52 og V14. Det var T3, der stod for at refunderede en ansats udlæg til indkøb, da T3 havde adgang til byttepengene. Man afleverede fakturaen til T3, som så vistnok lagde den i regnskabet.

Vidnet er ikke bekendt med, hvordan papirgangen præcist var hos G8-virksomhed, men V6 går ud fra, at fakturaer og øvrige bilag blev samlet sammen for en måned ad gangen og så afleveret til revisoren.

V47 var en (red.arbejdstitel.fjernet2) med relation til V1, som jævnligt kom og foretog forskellige renoveringsarbejder. V47 byggede bl.a. et redskabsskur på G8s parkeringsplads og udførte noget malerarbejde, bl.a. i restauranten. Vidnet er ikke bekendt med, at V47 har udført reparation af taget eller el-arbejde. Vidnet kan huske, at V6 en gang har set V47 have et par hjælpere med. V6 ved ikke, hvordan afregningen med V47 foregik.

V1 kom dagligt i G8-virksomhed og talte med både vidnet, T1 og V52. V1 bad sommetider vidnet om at printe noget eller om at få udarbejdet noget materiale. Vidnet har også en gang imellem skrevet en mail for V1. V1 var en hård chef og var meget dominerende. Det var V1, der bestemte, hvis der skulle foretages større indkøb eller investeringer.

Navnet V13 siger umiddelbart ikke vidnet noget, men V6 kan godt huske, at der kort efter, at V1 overtog G8-virksomhed, var en sag med en medarbejder, som kom tilbage fra barsel. Vidnet mener, at det var T3, der håndterede sagen i begyndelsen, men V1 der afsluttede den.

Vidnet kan ikke huske, om V6 selv har været ansat i et vikarbureau, men V6 kan huske, at V6 på et tidspunkt begyndte at modtage sine lønsedler fra en anden virksomhed end G8-virksomhed. V6 fik aldrig nogen forklaring på, hvad det skyldtes, og tænkte ikke nærmere over det. V6 har nok bare tænkt, at G8-virksomhed var begyndt at anvende et andet firma til at håndtere lønudbetalingen. Vidnet husker ikke, om V6 også underskrev en ny ansættelseskontrakt. Navnene V41 og V11 siger V6 ikke noget. V6 har måske mødt en, der hed V51 en enkelt gang. Hvis der opstod spørgsmål vedrørende vidnets løn, gik vidnet til T3.

Vidnet har aldrig oprettet fakturaer.

T1 kom en gang imellem i G8-virksomhed og blev på et tidspunkt direktør for G8-virksomhed. Det medførte dog ikke nogen ændringer i den daglige drift. T1 kom kun i G8-virksomhed 2-6 gange om måneden. Vidnet ved ikke, hvad T1 foretog sig, når T1 var der.

Vidnet V7 har forklaret bl.a., at V7 var ansat på G11-virksomhed som receptionschef frem til 2019. V7 var også ansat i perioden 2013-2016. Vidnet tog sig af vagtplanlægning, reklamationer og dækkede ind ved sygdom. V7 stod ikke for at tage imod håndværkere, der skulle udføre arbejde på bygningen.

På et tidspunkt havde de et utæt loft på 4. sal, hvor der var mødelokaler. V47 udførte noget tætning af taget. V47 havde som regel en makker med sig. Det arbejde, som V47 havde udført på taget, viste sig imidlertid ikke at være godt nok og måtte laves om af et andet firma. V47 udførte også noget arbejde på et indgangsparti til hotellet. V47 malede også søjlerne i parkeringskælderen og nogle af værelserne. Der var også andre (red.arbejdstitel.fjernet2) end V47, der gik og malede. Vidnet går ud fra, at det var V1, som rekvirerede håndværkerne. Der var på et tidspunkt også problemer med fugtskader på nogle værelser på 3. sal. Vidnet ved ikke, hvem der udførte udbedringerne heraf. Det var noget T3 tog sig af.

Vidnet og T3 var på et tidspunkt ude at hente nye lænestole til hotellet. De hentede lænestolene på G19-virksomhed, hvor vidnet tidligere havde arbejdet.

Vidnet foretog ikke selv indkøb til hotellet bortset fra øl til receptionen og nogle rengøringsartikler. V7 har dog nogle gange været i G20-virksomhed sammen med T3 for at købe ting til hotellet. Det var T3, der betalte.

De havde en bogholder, der hed V54, som tog sig af bogføringen.

V1 blandede sig ikke i vidnets arbejde, og vidnet så V1 ikke så tit på hotellet. Vidnet opfattede V1 som venlig og imødekommende. V1 talte mest med T3. Det var vidnets indtryk, at V1 værdsatte at høre T3s mening om tingene. T3 var fortsat vidnets chef, efter T3 flyttede ned i kælderen under G8-virksomhed.

Vidnet var ikke på noget tidspunkt ansat i et vikarbureau. Det var V1, der var vidnets arbejdsgiver i hele den periode, hvor V1 havde hotellet. hotellet blev ikke forpagtet ud. Foreholdt summarisk oversigt fra SKAT over ansatte i G11-virksomhed i indkomståret 2015, hvoraf fremgår, at der var fire ansatte, har vidnet forklaret, at det undrer V7, at der ikke fremgår flere ansatte. Der mangler mindst tre stuepiger og fire til fem receptionister, ligesom det undrer V7, at V7 ikke selv fremgår af oversigten.

Navnene V8, V9 og V11 siger V7 ikke noget.

Vidnet V5 har forklaret bl.a., at nogle af de 15 hovedselskaber fortsat eksisterer, men er blevet overdraget til nye ejere. Så vidt vidnet kan se, er V1 i dag udtrådt af samtlige selskaber.

Når V5 i byretten forklarede, at fakturaerne fra underleverandørerne nogle gange havde et påfaldende mangelfuldt indhold, drejede det sig typisk om, at der manglede en nærmere specifikation af, hvad der var levereret og hvor. Fakturaerne indeholdt typisk blot et uspecificeret, samlet timetal. Det vil også være påfaldende, hvis en faktura angiver et kontonummer tilhørende en helt anden virksomhed, eller hvis der ikke angives noget kontonummer til betaling. I perioden 2013-2016 gjaldt der — som nu — krav om, at fakturaer over en vis størrelse skulle betales ved bankoverførsel og ikke måtte betales kontant.

Vidnet bad politiet om at indhente den manglende bogføring i hovedselskaberne. Politiet oplyste efterfølgende, at de ikke kunne skaffe materialet. V5 har ikke rettet henvendelse direkte til selskaberne om den manglende bogføring. Alle afgørelserne vedrørende hovedselskaberne er blevet påklaget til Landsskatteretten. Vidnet ved ikke, om selskaberne i den forbindelse har indleveret supplerede bogføringsmateriale. Hvis der indleveres supplerende materiale i forbindelse med en klagesag, vil materialet normalt blive sendt til udtalelse hos den skattemyndighed, der har truffet den påklagede afgørelse. Vidnet er ikke blevet anmodet om supplerende udtalelser i anledning af klagesagerne. Vidnet kender ikke status i klagesagerne.

Vidnet har alene forholdt sig til det materiale, V5 modtog fra politiet. Politiet oplyste, at der var talte om fiktive fakturaer, hvilket V5 har lagt til grund. V5 har ikke været ude og foretage yderligere kontrol af realiteten af de ydelser, der er angivet i fakturaerne.

Ved de fakturaer, hvor der ikke fremgik nogen kommission, fratrak vidnet skønsmæssigt en kommission på 15 pct., der således ikke er anset for at vedrøre betaling af løn. Det var ud fra et forsigtighedsprincip af hensyn til hovedselskaberne.

På baggrund af de konkrete omstændigheder i sagerne er SKAT enig i politiets opfattelse af, at anvendelsen af vikarbureauerne var et setup, der bl.a. havde til formål af unddrage statskassen A-skat og AM-bidrag. V5 husker ikke, hvilken kontrol SKAT udførte for at sikre denne konklusion. Som vidnet husker det, var der i hele perioden, hvor der blev anvendt vikarbureauer, stadig nogle ansatte tilbage i alle hovedselskaberne. V5 husker ikke, om der var perioder, hvor et eller flere af hovedselskaberne ikke indbetalte A-skat og AM-bidrag.

Adspurgt af advokat RC forklarede vidnet, at ved en eventuel uoverensstemmelse mellem oplysningerne i en persons årsopgørelse og oplysningerne i R75-meddelelsen vil man normalt kunne lægge oplysningerne i årsopgørelsen til grund.

Personlige oplysninger 

Tiltalte T1 er efter byrettens dom straffet ved udenretlig vedtagelse den 23. marts 2022 af bøde på 2.500 kr. og betinget frakendelse af førerretten for overtrædelse af færdselsloven.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret bl.a., at disse har ændret sig væsentligt siden personundersøgelsen. T1 har mistet sit job som direktør. De seneste otte måneder har T1 haft et fuldtidsjob som (red.arbejdstitel.fjernet4). T1 bor fortsat sammen med sin hustru og børn, men ægteskabet går ikke så godt. Deres økonomi er meget presset på grund af sagen, og T1 har måttet sælge en del af sine personlige ejendele. T1 har helt brudt kontakten til sin far, som følge af sagen. V1 ser heller ikke sine børnebørn. Tiltalte er fortsat indstillet på at udføre samfundstjeneste.

Tiltalte T2 har om sine personlige forhold forklaret bl.a., at T2 fortsat bor i Y5-by sammen med sin hustru og deres (red.tal.fjernet) børn. T2s planer om at flytte på landet må vente, til børnene er flyttet hjemmefra. T2 ejer et (red.type.firma.fjernet) med seks til otte ansatte, hvor også T2 selv og hustruen arbejder. Derudover har T2 et (red.type.firma.fjernet2), som T2 startede i 2016, der udvikler (red.produkt.fjernet) og højteknologiske produkter. (red.type.firma.fjernet2) har opnået støtte fra (red.fond.fjernet). T2s helbred er godt, og T2 er fortsat indstillet på at udføre samfundstjeneste.

Tiltalte T3 har om sine personlige forhold forklaret bl.a., at de sidste to år har været et helvede på grund af sagen. T3 er i dag sygemeldt og har været det siden december 2021. T3 har bl.a. problemer med at sove. Det hele er meget usikkert, både hvad angår T3s job og T3s økonomi. T3 bor fortsat alene i egen lejlighed. T3 har trukket sig socialt på grund af sagen. T3 har ikke længere noget forhold til V1. Dengang T3 arbejdede for V1, forsøgte tiltalte blot at hjælpe V1. I dag kan tiltalte godt se, at nogle af de ting, der er foregået, har været helt galt. T3 er fortsat indstillet på at udføre samfundstjeneste.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Skyldspørgsmålet 

Fakturaerne fra G7-virksomhed, G21-virksomhed, G10-virksomhed og G22-virksomhed (G23-virksomhed)  

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det af de af byretten anførte grunde, at medarbejderne, som udførte de arbejdsopgaver, der er omfattet af de omhandlede fakturaer fra ovenstående vikarbureauer, reelt har været ansat i de hovedselskaber, som fakturaerne blev udstedt til, og at fakturaerne derfor er fiktive og uden realitet.

Fakturaerne fra G24-virksomhed, G25-virksomhed og G26-virksomhed  

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det af de af byretten anførte grunde, at de omhandlede fakturaer udstedt af disse tre selskaber vedrørende levering af arbejdskraft og varer er fiktive og uden realitet.

Fakturaerne fra G27-virksomhed, G15-virksomhed, G28-virksomhed, G29-virksomhed og G16-virksomhed.

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det af de af byretten anførte grunde, at de konkrete fakturaer fra disse selskaber, som indgår i ankesagen er fiktive og uden realitet.

T1  

Forhold 1 

Af de grunde, der er anført af byretten, finder landsretten det bevist, at T1 aktivt deltog i ledelsen af G8-virksomhed. Landsretten tiltræder endvidere af de samme grunde, at det er bevist, at T1 havde viden om de fiktive fakturaer vedrørende mandskabsudlejning, som blev udstedt til G8-virksomhed, samt om anvendelsen af fakturaerne til at uddrage det offentlige moms.

Henset til, at T1 blev registreret som bestyrelsesmedlem i august 2013 og efterfølgende som direktør i september 2014, samt at T1 havde kontor i G8-virksomhed i hele perioden, finder landsretten det ubetænkeligt at lægge til grund, at T1 har deltaget aktivt i ledelsen af G8-virksomhed i hele gerningsperioden.

Landsretten tiltræder derfor, at T1 er skyldig i forhold 1a og 1c i samme omfang som anført af byretten.

Forhold 5, 8, 9, 11 og 12 

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltræder landsretten, at T1 i de relevante gerningsperioder havde en ledende og central rolle i forhold til driften af G4-virksomhed-restauranterne, og at T1 fuldt ud var bekendt med de fiktive fakturaer vedrørende mandskabsudlejning samt disse fakturaers anvendelse. Landsretten har herved også lagt vægt på, at det af mailkorrespondancen fra november og december 2015 mellem T1 og G7-virksomhed fremgår, at T1 var klar over, at det ikke var V56, men derimod en person ved navn "V51", som T1 korresponderede med, og som T1 

kendte. Landsretten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at personen "V51" var V51.

Landsretten tiltræder endvidere af de af byretten anførte grunde, at T1 tillige er fundet skyldig i den del af forholdene, der vedrører fiktive fakturaer angående varer og tjenesteydelser.

Forhold 13 

Det fremgår, at T1 var registreret som direktør for G5-virksomhed i perioden 21. juni 2012 til 16. september 2016. Uanset at der ikke foreligger oplysninger, som på nærmere vis forbinder T1 med driften af dette selskab, finder landsretten, at T1 som direktør for selskabet — henset til sit kendskab til udstedelsen og anvendelsen af fiktive fakturer i forbindelse med andre selskaber, som ligeledes var kontrolleret af V1 — må have indset muligheden for, at der blev udstedt og gjort brug af falske fakturaer vedrørende i hvert fald mandskabsudlejning med henblik på at unddrage det offentlige moms, A-skat og AM-bidrag. Landsretten finder endvidere, at T1 forholdt sig accepterende hertil i det tilfælde, at det skulle blive en realitet.

Landsretten finder herefter T1 skyldig i forhold 13 a for et beløb på 186.901 kr. svarende til momsen fra fakturaerne om mandskabsudlejning. T1 findes endvidere skyldig i forhold 13c.

T2  

Forhold 5c 

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det af de grunde, som er anført af byretten, at de to fakturaer udstedt af G3-virksomhed til G4-virksomhed er fiktive, og at udstedelsen har haft til formål, at G4-virksomhed kunne opnå et uberettiget moms-fradrag.

Det forhold, at G3-virksomhed i samme periode indkøbte diverse LED-udstyr via G2-virksomhed til brug for forskellige projekter, kan ikke føre til en anden vurdering.

Landsretten tiltræder endvidere, at T2 som direktør for G3-virksomhed og efter T2s rolle i selskabet er fundet skyldig i den principale påstand for et beløb på 

295.000 kr. I overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand findes forholdet alene omfattet af momslovgivningen.

T3  

Forhold 1 og 7 

Landsretten tiltræder af de af byretten anførte grunde, at T3 havde en central ledelsesmæssig rolle i forhold til den daglige drift af G8-virksomhed og G11-virksomhed i de pågældende gerningsperioder, og at T3 var fuldt ud bekendt med, at der blev udarbejdet og anvendt fiktive fakturaer vedrørende varer og håndværkerydelser samt mandskabsudlejning til G8-virksomhed og G11-virksomhed, samt at T3 havde forsæt til, at det offentlige blev unddraget moms ved angivelsen af de urigtige oplysninger.

Der er for landsretten fremlagt en forpagtningskontrakt, hvoraf det fremgår, at V1 pr. 1. januar 2015 bortforpagter G11-virksomhed til "G30-virksomhed eller ordre". Forpagtningskontrakten er ikke underskrevet, og der foreligger i øvrigt ingen oplysninger om, at der i den del af gerningsperioden, som ligger efter 1. januar 2015, skulle være sket nogen ændring i T3s eller V1s funktioner og rolle i forhold til driften af G11-virksomhed. Landsretten har derfor ikke tillagt forpagtningskontrakten nogen betydning for skyldvurderingen i forhold til T3.

Landsretten tiltræder endvidere af de af byretten anførte grunde, at det forhold, at T3 i en periode på ca. 6 måneder i 2015 ses formelt at være fratrådt sin stilling hos G8-virksomhed, ikke kan tillægges nogen betydning.

Landsretten tiltræder derfor, at T3 er fundet skyldig i forhold 1 og 7 i samme omfang som anført af byretten.

Forhold 2 

Landsretten tiltræder af de af byretten anførte grunde, at T3 må have indset muligheden for, at der blev udstedt og gjort brug af falske fakturaer vedrørende varer, håndværkerydelser og mandskabsudlejning med henblik på at uddrage det offentlige moms — og for så vidt angår lønudbetalinger, at der ikke ville blive afregnet A-skat og AM-bidrag —og at T3 forholdt sig accepterende hertil i det tilfælde, at det skulle blive en realitet. Det tiltrædes derfor, at T3 er fundet skyldig i forhold 2 a og 2 c.

Sanktionsfastsættelsen 

Tiltalte T1 er fundet skyldig i moms- og skatteunddragelse for 5.589.420 kr. Landsretten finder, at længden af den idømte tillægsstraf henset til beløbets størrelse bør forhøjes til fængsel i 1 år og 6 måneder. Henset til den lange sagsbehandlingstid, herunder at sagen ikke har været fremmet hos politiet og anklagemyndigheden i en periode på minimum et år, finder landsretten, at fuldbyrdelsen af 1 år og 2 måneder af straffen udsættes på vilkår som nedenfor bestemt. Straffen fastsættes i øvrigt i medfør af de bestemmelser, som er anført af byretten.

Den idømte tillægsbøde forhøjes til 5.575.000 kr. Landsretten finder, at der efter det fremkomne om tiltaltes rolle og sagens karakter i øvrigt ikke er grundlag for at fravige normalstørrelsen for bøder i denne type sager.

Den idømte rettighedsfrakendelse samt længden heraf tiltrædes.

Tiltalte T2 er fundet skyldig i momsunddragelse for et beløb på 295.000 kr. Landsretten finder henset hertil, at straffen bør nedsættes til fængsel i 40 dage. Henset til den lange sagsbehandlingstid, herunder at sagen ikke har været fremmet hos politiet og anklagemyndigheden i en periode på minimum et år, finder landsretten, at straffen bør gøres betinget alene med et vilkår om, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden som fastsat nedenfor. Straffen fastsættes i medfør af momslovens § 81, stk. 4, jf. straffelovens § 56.

Den idømte tillægsbøde tiltrædes.

*Berigtiget i medfør af retsplejelovens § 221, den 6. maj 2022. 

Som følge af ovenstående skal statskassen betale sagens omkostninger for landsretten. Der findes ikke grundlag for at nedsætte den andel af sagsomkostningerne for byretten, som T2 er blevet pålagt ved dommen.

Tiltalte T3 er fundet skyldig i moms- og skatteunddragelse for 4.607.971 kr. Landsretten finder, at længden af den idømte tillægsstraf er passende og tiltræder, at 1 år af straffen gøres betinget med vilkår som sket. Der er herved lagt vægt på de samme forhold vedrørende sagsbehandlingstiden, som er anført ovenfor.

Det tiltrædes endvidere, at tillægsbøden er fastsat som sket. Landsretten finder, at der efter det fremkomne om tiltaltes rolle og sagens karakter i øvrigt ikke er grundlag for at fravige normalstørrelsen for bøder i denne type sager.

Den idømte rettighedsfrakendelse samt længden heraf tiltrædes.

Thi kendes for ret: 

Byrettens dom i sagen mod T1, T2 og T3 stadfæstes med følgende ændringer: 

Straffen for tiltalte T1 forhøjes til en tillægsstraf af fængsel i 1 år og 6 måneder.

Fuldbyrdelsen af 1 år og 2 måneder af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på vilkår, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold.

Tillægsbøden til T1 forhøjes til 5.575.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Straffen for tiltalte T2 nedsættes til fængsel i 40 dage.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på vilkår, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold.

De tiltalte T1 og T3 skal hver især betale sagens omkostninger for landsretten, dog således at statskassen afholder udgifter til de fastsatte salærer i forbindelse med aflyste retsmøder.

Statskassen skal for tiltalte T2 betale sagens omkostninger for landsretten.