åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om bødesatser for overtrædelser efter momsloven og momsbekendtgørelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Uregistreret virksomhed - negativt momstilsvar
  • For sen afgivelse af angivelser efter momsloven og momsbekendtgørelsen
  • Manglende momsangivelser og listeoplysninger
  • Manglende udstedelse af fakturaer
  • Manglende eller ufuldstændigt regnskab
  • Manglende skiltning på byggepladser 
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Uregistreret virksomhed - negativt momstilsvar

Bestemmelse

Hvis en person ...

... er bøden

ML § 47, stk. 1,

jf. ML § 81, stk. 1, nr. 2

driver uregistreret virksomhed og
momstilsvaret opgøres til et negativt beløb

2.000 kr.

For sen afgivelse af angivelser efter momsloven og momsbekendtgørelsen 

Bestemmelse

Hvis en virksomhed ...

... er bøden

ML § 57, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 2. og 3. pkt., stk. 3, 2. pkt., eller stk. 4, 2. pkt., jf. ML § 81, stk. 1, nr. 2


Momsbekendtgørelsens § 99, jf. § 140, stk. 1, nr. 2, jf. ML § 34 og § 54 (VIES-systemet)

indsender afgifts-
angivelser for sent
i 2-3 tæt på hinanden følgende afgifts-
perioder

indsender listeop-
lysninger for sent
i 2-3 tæt på hinanden følgende perioder

1. gang

1.000 kr.

2. gang

1.500 kr.

3. gang

2.000 kr.

Manglende momsangivelser og listeoplysninger 

Bestemmelse

Hvis en virksomhed ...

... er bøden

ML § 57, jf. ML § 81, stk. 1, nr. 2

Momsbekendtgørelsens § 99, jf. § 140, stk. 1, nr. 2

ikke indsender momsangivelser *)

ikke indsender listeoplysninger
(VIES-systemet)

Antal afgifts-
perioder

Bøde

2 - 3

1.000 kr.

4 - 5

2.000 kr.

6 - 7

3.000 kr.

8 - 9

4.000 kr.

10 - 11

5.000 kr.

12 - 13

6.000 kr.

14 - 15

7.000 kr.

16 - 17

8.000 kr.

18 - 19

9.000 kr.

20 - 25

10.000 kr.

26 -   ~

Ikke fastsat

*) Den, der har undladt at angive momstilsvar i henhold til ML § 57, straffes med ordensbøde, hvis det opgjorte tilsvar ikke er højere end de foreløbige fastsættelser. Se Højesterets dom af 14. juni 1985 (UfR 1985.740 H).

Er undladelsen derimod sket med forsæt til momsunddragelse, kan sagen behandles som en unddragelsessag.

Sagen kan også behandles som en unddragelsessag, hvis den manglende angivelse er groft uagtsom, og overtrædelsen ikke kan anses at være af ordensmæssig karakter. Se SKM2011.676.ØLR.

Manglende udstedelse af fakturaer 

Bestemmelse

Hvis en virksomhed ...

... er bøden

Momsbekendtgørelsens § 66, jf. § 75, jf. § 140, stk. 1, nr. 2.

ikke har udstedt fakturaer i den form, som momsbekendtgørelsens § 66 foreskriver, hvorved virksomhedens regnskab ikke er ført på en klar og overskuelig måde og indeholder sådanne specifikationer, der kan danne grundlag for kontrollen med afgiftens rigtige beregning.

1. gang

5.000 kr.

2. gang

10.000 kr.


Hvis momsbekendtgørelsens § 66, jf. § 75, jf. § 140, stk. 1, nr. 2, overtrædes for anden gang, har bødeniveauet skullet fastlægges ved prøvesager ved domstolene. Se SKM2009.385.SKAT. Se fx SKM2014.441.VLR, SKM2017.639.BR og SKM2017.743.BR. Rigsadvokaten har godkendt, at overtrædelse anden gang kan behandles administrativt af Skattestyrelsen med bødeforlæg på 10.000 kr.

Manglende eller ufuldstændigt regnskab

Ved manglende afgiftsregnskab - hvis afgiftsregnskabet ikke er ført, eller er ufuldstændigt - i forbindelse med en sag om for sen afgivelse af angivelser, kan straffes med bøde efter tilsvarende regler som ovenfor ved for sen afgivelse af momsangivelser eller listeoplysninger. Se momsbekendtgørelsens § 74 med straf efter bekendtgørelsens § 140, stk. 1, nr. 2.

Bøden omfatter også eventuelle overtrædelser af momsbekendtgørelsen § 92, stk. 1, hvis regnskabsmaterialet ikke er opbevaret, og momsbekendtgørelsen § 74 ved manglende kasseregnskab og kasseafstemninger.

Eksempel

En virksomhed overholder ikke momsbekendtgørelsens regnskabskrav, idet der ikke er ført dagligt kasseregnskab med dokumenteret afstemning til likvide beholdninger. Der findes således ikke noget revisionsspor. Den mangelfulde regnskabsaflæggelse umuliggør en kontrol af virksomhedens regnskabsaflæggelse vedrørende merværdiafgiften og dermed rigtigheden af de angivne afgiftsoplysninger.

Der stilles særlige krav til bevisførelsen for, at de regnskabsmæssige mangler har et omfang, der vil føre til fejlagtig afregning af moms. Det er Skattestyrelsen som skal sandsynliggøre, at den manglende bogføring vil medføre en unddragelse af moms. Henvisning til at der ikke er ført daglig kasseregnskab er ikke tilstrækkelig.

Der er ikke fastlagt en bødepraksis ved domstolene for overtrædelse af momsbekendtgørelsens § 74.

Manglende skiltning på byggepladser 

Bestemmelse

Hvis en virksomhed ...

... er bøden

ML § 78, stk. 1, jf. ML § 81, stk. 1, nr. 2.

ikke opsætter skilte på byggepladser på privat grund, hvoraf det fremgår, hvem der udfører arbejdet,

1. gang

5.000 kr.

2. gang

10.000 kr. (1. gangs bøden + 100 %)

3. gang

15.000 kr. (2. gangs bøden + 50 %)

4. gang

22.500 kr. (3. gangs bøden + 50 %) 

Bemærk

Entrepriser på højest 50.000 kr. inkl. moms er undtaget for reglerne om skiltning. Se afsnit A.C.2.2.4 Skiltning på byggepladser.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR 1985. 740 H

T, som drev en bygmestervirksomhed, havde gennem flere år ikke indsendt angivelse af sit momstilsvar til toldvæsenet, der løbende i medfør af dagældende ML § 21, stk. 3, foreløbigt fastsatte et tilsvar, som viste sig at udgøre et lidt større beløb end det senere endeligt fastsatte tilsvar. Landsretten fastslog, at der ikke forelå forsætlig afgiftsunddragelse efter dagældende ML § 35, stk. 3, for det beløb på 212.000 kr., som de foreløbige ansættelser beløb sig til, og da der kun var rejst tiltale for forsætlig afgiftsunddragelse med hensyn til et beløb på ca. 182.000 kr., kunne T allerede af den grund frifindes for overtrædelse af ML § 35, stk. 3. Bøden fastsattes ikke som en brøkdel af momsrestancen, men ud fra mere ordensprægede synspunkter til 5.000 kr. Højesteret stadfæstede dommen.

Dommen udelukker ikke, at sager om manglende angivelser og foreløbige fastsættelser af momstilsvaret kan behandles som unddragelsessager, hvis det faktiske momstilsvar overstiger det foreløbige fastsatte beløb. Det forudsætter, at overtrædelsen er sket med forsæt til unddragelse eller ved grov uagtsomhed.

I SKM2011.676.ØLR åbner landsretten mulighed for, at der kan straffes med en normalbøde i tilfælde, hvor overtrædelsen er begået ved grov uagtsomhed.

Landsretsdomme

SKM2014.707.ØLR

T var tiltalt for i sin pølsevogn at have undladt at anvende kasseapparat eller udstede forenklede fakturaer, hvorfor regnskabet ikke var ført på en så klar og overskuelig måde, at det kunne danne grundlag for momskontrollen.

T forklarede, at han noterede ned hver gang han solgte noget. Han udleverede ikke kvitteringer til kunder, med mindre de bad om det. Dagsrapporterne blev samlet sammen og afleveret hver tredje måned til revisor, som lavede momsregnskabet. T forklarede, at han engang havde haft et kasseapparat, men det duede ikke, og de fleste af hans kollegaer havde ikke et kasseapparat, og de der havde kasseapparat, havde også svært ved at få det til at virke.

Byretten anså pølsevognen som fast driftssted. Byretten fandt T skyldig i tiltalen og pålagde T en bøde på 5.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

 

SKM2014.441.VLR

Sagen vedrører overtrædelse anden gang af momsbekendtgørelsens dagældende § 100, nu momsbekendtgørelsens § 140, stk. 1, nr. 2, jf. § 66, stk. 2, 1. pkt. og § 75, stk. 1.

Tiltalte havde ikke udstedt forenklede fakturaer og havde ikke noget kasseapparat.

Bøden for andengangs overtrædelsen blev udmålt til 10.000 kr.

Prøvesag.

Overtrædelse anden gang af momsbekendtgørelsens regler om forenklede fakturaer eller kasseapparat medførte en bøde på 10.000 kr.

SKM2011.676.ØLR

T var tiltalt for følgende forhold:

1) dokumentfalsk ved i 2002 at have gjort brug af falske fakturaer for i alt 143.426 kr., der fremstod som udstedt af firmaet G1 Service v/V1, hvorefter T lod fakturaerne indgå i bogholderiet i sit eget firma H1 v/T

2) dokumentfalsk ved i 2003 at have gjort brug af falske fakturaer for i alt 159.981 kr., der fremstod som udstedt af firmaet G1 v/V1, hvorefter T lod fakturaerne indgå i bogholderiet i sit eget firma H2 ApS v/T

3) overtrædelse af ML § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 3, 2. pkt. ved for 2. kvt. 2003, som direktør og eneanpartshaver i H2 ApS med forsæt til momsunddragelse at have undladt kvartalsvist at angive moms, hvorved der blev unddraget afgifter på i alt 332.328 kr.

Landsretten fandt T skyldig i forhold 1 og 2. Om forhold 3 bemærkede landsretten, at det unddragne momsbeløb på 332.328 kr. fremkommer som følge af dels manglende almindelige angivelser på 180.347 kr. (alene rejst for 172.347 kr. - efter fradrag for foreløbigt fastsat moms på 8.000 kr.), og dels manglende momstilsvar som følge af de falske fakturaer på 159.981 kr.

Landsretten fandt det ikke bevist, at den manglende indgivelse af den almindelige momsangivelse, 172.347 kr., er sket med forsæt til unddragelse, men kan anses for groft uagtsomt. Straffen fastsættes derfor efter ML § 81, stk. 1, nr. 2.

Derimod tiltrådte landsretten, at tiltale har haft forsæt momsunddragelse i relation til de falske fakturaer, i alt 159.981 kr.

T blev straffet med fængsel i 6 måneder og en tillægsbøde på 240.000 kr.

 

Byretsdomme

SKM2017.743.BR

Sagen vedrører et selskab, der blev dømt for overtrædelse anden gang af (nugældende) momsbekendtgørelsens § 140, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, jf. § 66, stk. 2, 1. pkt. og § 75, stk. 1.

Selskabet havde ikke udstedt forenklede fakturaer og havde ikke noget brugbart kasseapparat, ligesom selskabet ikke havde ført et klart og overskueligt regnskab.

Selskabet blev idømt en bøde på 10.000 kr.

Prøvesag.

Overtrædelse anden gang af momsbekendtgørelsens regler om forenklede fakturaer eller kasseapparat medførte en bøde på 10.000 kr.

 SKM2017.639.BR

Sagen vedrører samtidig pådømmelse af to andengangs overtrædelser af (nugældende) momsbekendtgørelsens § 140, stk. 1, nr. 2, jf. § 66, stk. 2, 1. pkt. og § 75, stk. 1.

Tiltalte havde ikke udstedt forenklede fakturaer og havde ikke noget kasseapparat.

Tiltalte blev idømt en bøde på 20.000 kr. i alt for de to andengangs overtrædelser.

Prøvesag.

Samtidig pådømmelse af to andengangs overtrædelser af momsbekendtgørelsens regler om forenklede fakturaer eller kasseapparat medførte en samlet bøde på 20.000 kr., svarende til 10.000 kr. pr. andengangs overtrædelse.

Styresignaler

SKM2009.385.SKAT

Rigsadvokaten har vurderet på baggrund af 7 domme, at der kan pålægges administrative bøder på 5.000 kr. for overtrædelse i førstegangstilfælde af momsbekendtgørelsens § 43, jf. § 51 og § 100, stk. 2 (nu momsbekendtgørelsens § 140, stk. 1, nr. 2, jf. § 66, stk. 2, 1. pkt. og § 75, stk. 1).

Rigsadvokaten har efterfølgende godkendt, at overtrædelse anden gang kan afsluttes administrativt med en bøde på 10.000 kr.