Dato for udgivelse
31 aug 2016 09:21
SKM-nummer
SKM2016.369.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-0315341
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Eksportgodtgørelse, dokumentation, udførsel, ejerskab
Resumé

Kort om afgørelsen/styresignalet/SKAT-meddelelsen/det bindende svar.

SKAT-meddelelsen angiver de typer af dokumentation, der efter SKATs opfattelse kan fremlægges for, at det anses som godtgjort, at den, der anmoder om eksportgodtgørelse

 • har ejendomsretten til køretøjet, og
 • har udført køretøjet fra landet.

Hvis den, der anmoder om eksportgodtgørelse, ikke kan fremlægge de typer af dokumentation, der er nævnt i SKAT-meddelelsen, må den pågældende anmodes om at fremlægge anden dokumentation, der med tilsvarende sikkerhed dokumenterer ejerskab til og udførsel af køretøjet.

SKAT afgør, på baggrund af en konkret vurdering af den fremlagte dokumentation, om der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den, der anmoder om eksportgodtgørelse, har ejendomsretten til køretøjet, og at køretøjet er udført af landet.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven §§ 7b og 7c

Henvisning

 Den Juridiske vejledning 2016-2, afsnit E.A.8.1.6.

1. Sammenfatning

SKAT-meddelelsen angiver de typer af dokumentation, der efter SKATs opfattelse kan fremlægges for, at det anses som godtgjort, at den, der anmoder om eksportgodtgørelse

 • har ejendomsretten til køretøjet, og
 • har udført køretøjet fra landet.

Hvis den, der anmoder om eksportgodtgørelse, ikke kan fremlægge de typer af dokumentation, der er nævnt i SKAT-meddelelsen, må den pågældende anmodes om at fremlægge anden dokumentation, der med tilsvarende sikkerhed dokumenterer ejerskab til og udførsel af køretøjet.

SKAT afgør, på baggrund af en konkret vurdering af den fremlagte dokumentation, om der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den, der anmoder om eksportgodtgørelse, har ejendomsretten til køretøjet, og at køretøjet er udført af landet.

2. Retsgrundlaget

2.1 Lovgivning

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 7b, stk. 1, at afgiften af et brugt køretøj kan godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra Motorregistreret og udføres fra landet.

Det fremgår videre af § 7c stk. 1, sidste pkt., at afgiften godtgøres af SKAT, når køretøjets afgiftspligtige værdi er fastslået, og told- og skatteforvaltningen har modtaget dokumentation for køretøjets afmeldelse fra Køretøjsregisteret og udførsel her fra landet.

Det fremgår endelig af § 7c, stk. 2, 1. pkt. at afgiften udbetales til køretøjets ejer.

2.2 Forarbejder

Det fremgår af bemærkningerne til § 7c i lovforslaget (L 181 af 20. marts 2002), at "Som dokumentation for udførslen skal der ud over afmeldelsen fra Centralregisteret foreligge dokumentation fra det land, køretøjet udføres til. Ved udførsel til lande uden for EU vil udførselsangivelsen kunne forelægges som dokumentation. Ved udførsel til andre EU-lande skal fremlægges passende dokumentation i form af faktura, bevis på indregistrering eller andet, som told- og skattemyndighederne skønner egnet som dokumentation. Køretøjets registreringsattest skal indsendes til Told- og Skattemyndighederne. "

2.2 Retspraksis

Højesteret har i SKM2016.14.HR taget stilling til, at fremlæggelsen af en række slutsedler om salg af brugte biler til udenlandske købere ikke var tilstrækkeligt til at dokumentere, at de omhandlede biler var udført af landet. Betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse efter registreringsafgiftslovens § 7b, stk. 1, jf. § 7c, stk. 1, var derfor ikke opfyldt, og virksomheden skulle tilbagebetale den udbetalte eksportgodtgørelse. 

Det var virksomhedens egen risiko, at den ikke, på det tidpunkt den fremlagte dokumentation blev underkendt, var i stand til at tilvejebringe den fornødne dokumentation for udførslen.

Det var under sagen kommet frem, at angivelsen af køber i slutsedlerne ikke var korrekt.

3. Krav til dokumentation for udførsel

Det er en betingelse for, at eksportgodtgørelse kan udbetales, at der fremlægges dokumentation for, at køretøjet er udført fra landet.

3.1 Flytning til udlandet

Hvis en privat person flytter til udlandet og tager sit køretøj med sig, kan udførslen dokumenteres med en kopi af registreringsattest/midlertidig registreringsattest fra tilflytningslandet. Dette gælder både, hvis der flyttes til et andet EU/EØS land og hvis der flyttes til et land udenfor EU/EØS.

Hvis der flyttes til et land uden for EU/EØS, kan der derudover fremvises kopi af udførselsangivelsen (EAD dokument).

3.2 Eksport

3.2.1 Eksport til et EU/EØS-land

Såvel privatpersoner som forhandlere skal ved eksport af biler til et andet EU/EØS-land kunne fremlægge dokumentation for, at køretøjet er udført af landet. Dokumentationen kan efter SKATs opfattelse indeholde følgende elementer:

3.2.1.1 Salgsdokument

Dokumentationen for salg af køretøjet til et andet EU/EØS land kan udgøres af en kopi af salgsdokumentet i form af en købsaftale, slutseddel eller faktura. Salgsdokumentationen indeholder som udgangspunkt følgende oplysninger:

 • Dato for handel og/eller levering (udførsel) af køretøjet
 • CVR nr., hvis sælger er en virksomhed
 • Registreringsnummer eller stelnummer på køretøjet
 • Navn og adresse på både køber og sælger
 • Momsnummer, hvis køber er momsregistreret i et andet EU-land
 • Fakturanummer, hvis salgsdokumentet er en faktura.

3.2.1.2 Dokumentation for udførsel

Dokumentation for, at køretøjet rent faktisk er udført af landet kan foreligge i form af eksempelvis:

 • Ved udførsel med fremmed vognmand; transportbilag, fx kopi af aftale med ekstern transportør/CMR-dokument
 • Ved afhentningssalg; Kvittering fra køber med oplysning om, at køretøjet er udført, herunder hvor det er ført hen, samt oplysning om transportform - fx transport på prøveplader, eller købers egen transportvogn og dokumentation herfor (registreringsnummer) 
 • Kopi af registreringsattest eller midlertidig registreringsattest fra modtagerlandet
 • Afregningsbilag (dokumentation for betaling), der bekræfter at handlen er gennemført i overensstemmelse med salgsdokumentet
 • Evt. anden dokumentation, der sandsynliggør, at køretøjet er udført af landet.

3.2.2. Eksport til et land uden for EU/EØS

Såvel privatpersoner som forhandlere skal ved eksport af biler til et land uden for EU/EØS kunne fremlægge dokumentation for, at køretøjet er udført af landet. Dokumentationen kan efter SKATs opfattelse udgøres af følgende elementer:

 • Salgsdokument jf. afsnit 3.2.1.1
 • Kopi af udførselsangivelsen (EAD dokument).

4. Dokumentation for ejerskab

Eksportgodtgørelse udbetales til den, der har ejendomsretten til køretøjet på udførselstidspunktet.

4.1 Registreringsattesten

Hvis den, der anmoder om eksportgodtgørelse for et køretøj, er identisk med den, der står som indehaver af registreringsattesten, udbetales eksportgodtgørelsesbeløbet til den pågældende.

4.2 Anden dokumentation for ejerskab

Hvis den, der anmoder om eksportgodtgørelse for et køretøj, ikke er identisk med den, der står som indehaver af registreringsattesten, fx fordi køretøjet er solgt til en forhandler/eksportør med henblik på eksport, skal der fremlægges anden dokumentation for, at pågældende har ejendomsretten til køretøjet.

Dokumentation for ejerskab kan eksempelvis være kopi af salgsdokumentet, dvs. købsaftale, slutseddel eller faktura, fra eksportørens køb af køretøjet. Salgsdokumentet indeholder som udgangspunkt følgende elementer:

 • Dato for handel og/eller levering af køretøjet
 • CVR nr., hvis køber er en virksomhed
 • Registreringsnummer eller stelnummer på køretøjet
 • Navn og adresse på både køber og sælger
 • Faktura nummer, hvis salgsdokumentet er en faktura.

5. SKAT vurderer konkret, om ejerskab og udførsel er dokumenteret tilstrækkeligt

Hvis den, der anmoder om eksportgodtgørelse for et køretøj, ikke kan fremlægge de typer af dokumentation, der er nævnt ovenfor under punkt 3 og 4, eller finder SKAT, at den fremlagte dokumentation er mangelfuld, må ansøgeren anmodes om at fremlægge anden dokumentation, der med tilstrækkelig sikkerhed dokumenterer ejendomsret til og udførsel af køretøjet.

SKAT afgør, på baggrund af en konkret vurdering, om den fremlagte dokumentation giver tilstrækkelig sikkerhed for, at køretøjet er ejet af den, der anmoder om eksportgodtgørelse, og at køretøjet er udført af landet.