Dato for udgivelse
02 jun 2023 10:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 jan 2023 11:17
SKM-nummer
SKM2023.251.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
69/2021, 79/2021, 70/2021
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Renter og gebyrer + Indeholdelses- og registreringspligt
Emneord
Kildeskat – indeholdelsespligt – gennemstrømningsselskaber – dobbeltbeskatningsoverenskomster
Resumé

Moderselskaber, der var hjemmehørende henholdsvis på Cypern og i Luxembourg, var i medfør af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, skattepligtige af udbytter fra deres danske datterselskaber, idet der hverken efter moder-/datterselskabsdirektivet eller dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem 
Danmark og henholdsvis Cypern og Luxembourg skulle ske nedsættelse af eller fritagelse for kildeskatten, fordi der forelå retsmisbrug efter direktivet, og fordi moderselskaberne ikke kunne anses for at være retmæssig ejer af de udloddede beløb efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.

I den ene sag (sag 69/2021), der angik to udbytter, fandt Højesteret, at det ene udbytte var fritaget for beskatning efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, sammenholdt med den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Højesteret tiltrådte, at selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, 5. pkt., om transparente moderselskaber, må forstås således, at fritagelse for skattepligt forudsætter, at også betingelsen om, at beskatning skal frafaldes eller nedsættes efter moder-/datterselskabsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er opfyldt.

En indsigelse om, at en beskatning stred imod en bindende administrativ praksis, blev ikke taget til følge. I sag 69/2021 blev det indeholdelsespligtige selskab anset for ansvarlig for den manglende indeholdelse af udbytteskat, jf. kildeskattelovens § 69, stk. 1, jf. kildeskattelovens § 65, stk. 1.

Kravet på betaling af det ikke indeholdte beløb skulle tillægges renter efter opkrævningsloven. EMRK artikel 6 og EU’s Charter om grundlæggende rettigheder kunne ikke føre til et andet resultat.

Reference(r)

Kildeskattelovens § 69, stk. 1

Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 A.B.4.6.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 A.B.5.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 A.D.5.2.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 C.D.8.10.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 C.F.8.2.2.10.3.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 C.I.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 C.F.9.2.3.9.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 C.F.9.2.12.6.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 C.I.4.1.6.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 C.I.4.2.3

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Højesterets dom vedrører anke af SKM2021.304.ØLR og SKM2021.409.ØLR

Om skattepligt: Skatterådets bindende svar SKM2011.441.SR. Det bindende svar blev påklaget til Landsskatteretten, hvis kendelse ikke er offentliggjort (kendelse af 13. marts 2012, j.nr. 11-02359). Landsskatterettens kendelse blev indbragt for Østre Landsret, hvis dom af 3. maj 2021 er offentliggjort i SKM2021.304.ØLR

Om forrentning af udbytteskatten: Landsskatterettens afgørelse SKM2012.26.LSR. Landsskatterettens afgørelse blev indbragt for Østre Landsret, sammen med ovennævnte sag, men blev udskilt til efterfølgende, særskilt afgørelse på skriftligt grundlag. Denne dom af 2. juli 2021 er offentliggjort i SKM2021.409.ØLR.

Appelliste