Dato for udgivelse
28 Apr 2023 11:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Mar 2023 10:57
SKM-nummer
SKM2023.188.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-17439/2022-HJR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Bitcoins, hobbyvirksomhed, mining-aktivitet
Resumé

En skattepligtig havde fra juni 2011 til marts 2013 erhvervet ca. 171 bitcoins ved såkaldt "mining", dvs. ved at stille computerkraft til rådighed for bitcoin-transaktioner.

Den skattepligtige anmodede om bindende svar på, om han ved afståelse af de pågældende bitcoins var skattepligtig af værdistigningen fra erhvervelsen til afståelsen.

Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom (SKM2022.253.ØLR) og gav Skatteministeriet medhold i, at værdistigningen på de pågældende bitcoins var skattepligtig.

Højesteret lagde til grund, at den skattepligtige havde drevet ikke-erhvervsmæssig virksomhed med mining-aktivitet som beskrevet i landsrettens dom, og at de minede bitcoins var erhvervet som led i udøvelsen af denne virksomhed.

Højesteret lagde videre til grund, at bitcoins i almindelighed alene erhverves med henblik på at blive solgt samt i begrænset omfang kan anvendes som betalingsmiddel.

Højesteret fandt herefter, at de omhandlede bitcoins måtte anses som aktiver erhvervet med henblik på senere omsætning som et integreret led i den skattepligtiges virksomhed med mining-aktivitet. De pågældende bitcoins kunne ikke anses for at være overgået til at være den skattepligtiges private formuegenstande eller ejendele, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

På den baggrund fandt Højesteret, at afståelsen af den skattepligtiges beholdning på ca. 171 bitcoins udgjorde omsætning i den skattepligtiges ikke-erhvervsmæssige virksomhed. Salg udløste derfor skattepligt efter statsskattelovens § 4, litra a.

Endelig udtalte Højesteret, at det ikke var godtgjort, at beskatning af den skattepligtiges fortjenester ved
salg af bitcoins var udtryk for en ændring af en fast administrativ praksis.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4 litra a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, C.C.2.1.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, C.C.1.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit C.C.2.1.3.3.4

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.C.2.1.3.3.5.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, C.C.1.3.1

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.C.2.1.3.3.5.2

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2024-1, C.C.2.1.3.3.5.4

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Skatterådets bindende svar SKM2019.7.SR.

Afgørelse fra Landskatteretten jr. nr. 19-0022547 offentliggjort som SKM2020.229.LSR.

Østre Landsrets dom SKM2022.253.ØLR.

Appelliste

Højesterets dom kan tilgås via dette link: DOM