Dato for udgivelse
28 Apr 2023 10:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Mar 2023 10:43
SKM-nummer
SKM2023.187.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-32180/2021-HJR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
bitcoins, fortjeneste, gave, donation
Resumé

En skattepligtig havde fra juni 2011 til juni 2012 ved seks lejligheder købt i alt ca. 359 bitcoins for ca. 12.000 kr. Endvidere havde den skattepligtige i 2011 og 2012 modtaget donationer på i alt ca. 49 bitcoins.

Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets dom (SKM2021.443.VLR) og gav Skatteministeriet medhold i, at fortjenesten ved afståelsen af både de købte og donerede bitcoins var skattepligtig.

Om de købte bitcoins udtalte Højesteret, at muligheden for at opnå fortjeneste ved et senere salg af bitcoins havde en sådan rolle, at den skattepligtige måtte anses for at have foretaget købene i spekulationsøjemed.
Fortjenesten ved salgene var derfor ikke skattefri efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

Højesteret lagde til grund, at den skattepligtige havde drevet ikke-erhvervsmæssig virksomhed med udvikling og drift af en særlig software til bitcoins, og at de donerede bitcoins var erhvervet som led i udøvelsen af denne virksomhed. Højesteret lagde videre til grund, at bitcoins i almindelighed alene erhverves med henblik på at blive solgt samt i begrænset omfang kan anvendes som betalingsmiddel.

Højesteret fandt herefter, at de donerede bitcoins måtte anses som aktiver erhvervet med henblik på senere omsætning som et integreret led i den skattepligtiges virksomhed. De pågældende bitcoins kunne ikke anses for på salgstidspunkterne at være overgået til at være den skattepligtiges private formuegenstande eller ejendele, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

På den baggrund fandt Højesteret, at afståelsen af de modtagne bitcoins udgjorde omsætning i den skattepligtiges
ikke-erhvervsmæssige virksomhed. Salg udløste derfor skattepligt efter statsskattelovens § 4,
litra a.

Endelig udtalte Højesteret, at det ikke var godtgjort, at beskatning af den skattepligtiges fortjenester ved salg af bitcoins var udtryk for en ændring af en fast administrativ praksis.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4, litra a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, C.C.2.1.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, C.C.2.1.3.3.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, C.C.2.1.3.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, C.C.2.1.3.3.5.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, C.C.2.1.3.3.5.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, C.C.2.1.3.3.5.4

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Afgørelse fra Landsskatteretten jr. nr. 19-0090645 

Afgørelse fra Vestre Landsret SKM2021.443.VLR 

Appelliste

Højesterets dom kan tilgås via dette link: DOM