Dato for udgivelse
23 dec 2022 16:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 dec 2022 11:58
SKM-nummer
SKM2022.621.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-27270/2021-ESB
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skattepligtig indkomst, transaktioner, videreformidlet
Resumé

Sagen angik, om skattemyndighederne med rette havde forhøjet skatteyderens skattepligtige indkomst i indkomståret 2016 i anledning af en række indsætninger på samlet kr. 486.780.

Skatteyderen gjorde under sagen gældende, at indsætningerne ikke var skattepligtige, idet der var tale om midler, som skatteyderen havde videreformidlet for sine bekendte i Danmark til de respektives familie og venner i Y1-land.

Til støtte for sin forklaring fremlagde skatteyderen udskrifter fra sin danske og Y1-landnske bankkonto samt en række Excel-oversigter med de transaktioner, som ifølge skatteyderen afbildede den påståede videreformidling. Skatteyderen fremlagde endvidere en række transaktions- og vekslingsbilag. Skatteyderen fremlagde endelig en række erklæringer, der bekræftede videreformidling af nærmere angivne beløb, og skatteyderen havde til hovedforhandlingen indkaldt en række vidner til at afgive forklaring.

Retten udtalte, at det efter bevisførelsen ikke alene ved skatteyderens og dennes venners forklaringer var bevist, at de indsatte midler stammede fra allerede beskattede midler, idet forklaringerne - bortset fra indsætningerne fra én person - ikke var understøttet af tidstro, objektive kendsgerninger. Retten fremhævede desuden, at der for så vidt angik samtlige indsætninger manglende transaktionsbilag fra skatteyderens Y1-landske konto, som viste, hvem beløbene var overført til, og at det således i vidt omfang ikke var muligt at følge pengestrømmen.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2022-2, C.C.2.1.2.1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2023-1, C.A.2.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans:

Landsskatteretten jr. nr. 18-0003484, ej offentliggjort

Appelliste

Parter

A

(v/advokat Tue Lundkvist)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Mikkel Kjældsen Gylling)

Denne afgørelse er truffet af dommer

Henrik Tosti.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 14. juli 2021.

Sagen drejer sig om, hvorvidt A er skattepligtig af 128 indsætninger på i alt 486.780 kr. på hans private bankkonto i indkomståret 2016.

Sagsøgeren, A, har fremsat følgende påstande:

Principalt

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at As skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 nedsættes med 409.811 kr.

Subsidiært

Skatteansættelsen for A for indkomståret 2016 hjemvises til skatteforvaltningen til fornyet behandling.

As principale påstand fremkommer således:

Forhøjelse af indkomst som beregnet af Skat         486.780 kr.

Med fradrag af opnået kursgevinst                         64.929 kr.

Med fradrag af afdrag på lån                                 12.000 kr.

Nedsættelsesbeløb                                               409.851 kr.

Skatteministeriet har fremsat påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Af Landsskatterettens kendelse af 29. april 2021 vedrørende klage over SKAT´s afgørelse af 5. april 2018 for så vidt angår indkomståret 2016 fremgår blandt andet:

"Faktiske oplysninger

Som led i "Projekt Pengeoverførsler" blev klageren udtaget til kontrol, idet han i indkomståret 2016 blandt andet har modtaget følgende indsætninger på sin danske bankkonto i F2-bank med kontonummer X2-konto:

Dato

Tekst

Beløb

04.01.16

NG

1.000,00

26.01.16

NB

16.950,00

01.02.16

NG

1.000,00

03.02.16

G12-virksomhed: PE

850,00

18.02.16

6979424

35.000,00

24.02.16

7055967

35.046,00

25.02.16

7073666

26.758,00

29.02.16

NG

1.000,00

01.03.16

G12-virksomhed: PE

650,00

04.03.16

07136229

16.198,00

11.03.16

07269112

3.281,00

14.03.16

G12-virksomhed: PE

500,00

29.03.16

IM

333,00

31.03.16

NG

1.000,00

04.04.16

G12-virksomhed: OI

1.000,00

04.04.16

IM

3.000,00

05.04.16

G12-virksomhed: PE

1.000,00

07.04.16

G12-virksomhed: PE

300,00

07.04.16

(red. kælenavn 1 fjernet)

20.000,00

08.04.16

IM

315,00

21.04.16

(red. kælenavn 2 fjernet)

20.000,00

25.04.16

(red. kælenavn 2 fjernet)

5.000,00

25.04.16

IM

860,00

29.04.16

G12-virksomhed: PE

2.350,00

02.05.16

(red. kælenavn 5 fjernet)

1.000,00

02.05.16

G12-virksomhed: PE

300,00

02.05.16

IM

1.000,00

09.05.16

G12-virksomhed: PE

500,00

09.05.16

G12-virksomhed:

SO

600,00

09.05.16

IM

887,00

11.05.16

IM

250,00

13.05.16

08107629

7.905,00

17.05.16

G12-virksomhed:

SO

600,00

17.05.16

(red. kælenavn 2 fjernet)

22.220,00

19.05.16

G12-virksomhed: PE

300,00

26.05.16

IM

500,00

27.05.16

30296152

2.288,89

27.05.16

08282136

18.234,00

30.05.16

G12-virksomhed:

SO

500,00

31.05.16

IM

1.625,00

31.05.16

G12-virksomhed: PE

800,00

31.05.16

IM

250,00

01.06.16

08361628

17.823,00

01.06.16

(red. kælenavn 5 fjernet)

1.000,00

06.06.16

IM

250,00

08.06.16

G12-virksomhed: PE

300,00

13.06.16

08526907

11.017,00

14.06.16

IM

550,00

14.06.16

(red. kælenavn 3 fjernet)

181,39

20.06.16

IM

500,00

20.06.16

G12-virksomhed: PE

600,00

20.06.16

G12-virksomhed: OI

150,00

24.06.16

IM

915,00

27.06.16

IM

400,00

29.06.16

08786521

6.726,00

30.06.16

G12-virksomhed: PE

1.050,00

01.07.16

08818194

11.283,00

04.07.16

(red. kælenavn 5 fjernet)

1.000,00

04.07.16

IM

1.222,00

04.07.16

(red. kælenavn 4 fjernet)

1.000,00

05.07.16

G12-virksomhed: PE

250,00

07.07.16

IM

222,00

15.07.16

09027577

10.489,00

18.07.16

G12-virksomhed: PE

300,00

19.07.16

IM

1.110,00

27.07.16

IM

266,00

29.06.16

G12-virksomhed: PE

3.200,00

01.08.16

(red. kælenavn 5 fjernet)

1.000,00

01.08.16

09261048

15.728,00

01.08.16

IM

1.222,00

04.08.16

(red. kælenavn 1 fjernet)

25.000,00

08.08.16

G12-virksomhed: PE

700,00

08.08.16

NB

335,00

08.08.16

G12-virksomhed:

SO

600,00

15.08.16

IM

400,00

16.08.16

09514034

1.000,00

17.08.16

G12-virksomhed: OI

1.000,00

22.08.16

IM

600,00

25.08.16

IM

400,00

29.08.16

09689671

7.858,00

31.08.16

NB

1.500,00

31.08.16

G12-virksomhed: PE

4.400,00

01.09.16

NG

1.000,00

02.09.16

IM

1.040,00

05.09.16

G12-virksomhed:

SO

500,00

05.09.16

IM

400,00

07.09.16

09866212

1.943,00

13.09.16

G12-virksomhed: PE

150,00

14.09.16

IM

500,00

16.09.16

IM

800,00

19.09.16

G12-virksomhed: PE

300,00

19.09.16

IM

750,00

19.09.16

IM

340,00

23.09.16

IM

200,00

26.09.16

G12-virksomhed: OI

1.000,00

30.09.16

G12-virksomhed:

(red. kælenavn 4 fjernet)

2.000,00

03.10.16

G12-virksomhed: PE

800,00

03.10.16

10279727

6.000,00

04.10.16

IM

1.060,00

05.10.16

IM

400,00

10.10.16

G12-virksomhed: PE

200,00

12.10.16

IM

250,00

14.10.16

10491007

7.562,00

17.10.16

G12-virksomhed: PE

300,00

26.10.16

10684274

27.306,00

31.10.16

IM

2.000,00

01.11.16

G12-virksomhed:

NG

1.000,00

03.11.16

G12-virksomhed: PE

1.800,00

04.11.16

NB

2.000,00

08.11.16

G12-virksomhed: PE

150,00

10.11.16

Motor spareparts

1.000,00

11.11.16

G12-virksomhed:

NG

1.000,00

17.11.16

(red. tekst 2 fjernet)

600,00

21.11.16

G12-virksomhed:

SO

400,00

28.11.16

11224532

11.294,00

30.11.16

G12-virksomhed: PE

1.900,00

30.11.16

G12-virksomhed:

NG

2.000,00

01.12.16

G12-virksomhed:

NG

1.000,00

02.12.16

NB

2.500,00

05.12.16

En god gernin-

ger til

1.640,00

05.12.16

G12-virksomhed:

NG

2.000,00

06.12.16

G12-virksomhed: OI

2.000,00

08.12.16

G12-virksomhed:

(red. kælenavn 4 fjernet)

1.000,00

14.12.16

G12-virksomhed:

SO

550,00

15.12.16

G12-virksomhed: OI

500,00

30.12.16

G12-virksomhed:

NG

1.000,00

I alt

478.833,28

Der er desuden konstateret følgende indsætninger:

01.02.16

Overførsel

6.666,00

08.06.16

(red. kælenavn 3 fjernet)

1.281,00

I alt

7.947 kr.

I alt 486.780,28 kr.

Klagerens repræsentant har fremlagt forskellige "Letter of declaration" dateret fra perioden 19. april 2018 til den 1. maj 2018. Tilkendegivelserne indeholder de respektive personers tilsagn om, at de har bedt klageren om at hjælpe dem med at sende penge til deres familie og venner i Y1-land. Derudover fremgår det af tilkendegivelserne, at det var billigere at sende penge samlet til Y1-land og at den vekselkurs, der blev aftalt mellem parterne, ikke er baseret på vekselkursen efter den F3-bank, men den vekselkurs som pengeoverførselsfirmaerne kunne tilbyde på det gældende tidspunkt.

Der er fremlagt "Letter of declaration"s underskrevet af følgende:

PE

NG

SO

KS

IM

ZA

OI

Klageren har fremlagt bankkontoudtog og overførselskvitteringer, samt en endelig oversigt med tilhørende forklaringer, der viser, at han i indkomståret 2016 har overført nedenstående beløb, i alt 464.112 kr., fra sin danske bankkonto i F2-bank til sin Y1-landsk bankkonto i F1-bank med kontonummer X1-konto:

Overført dato I F2-bank

Beløb

(DKK)

Money

transfer firma

Dato Diamond mod-

taget

Beløb

(Y1-land valuta)

Gebyr

Comments

26-01-2016

14.779

G4-virksomhed til G2-virksomhed og

25-01-2016

567.970

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- row 1

26-01-2016

15.166

G2-virksomhed

29-01-2016

595.500

Se bankudtog

Se forklaring

- row 3

02-02-2016

15.215

G2-virksomhed

05-02-2016

618.000

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- row 4

15-02-2016

17.921

G2-virksomhed

16-02-2016

763.090

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- row 5

18-02-2016

36.836

G2-virksomhed

22-02-2016

1.663.870

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- row 6

26-02-2016

19.231

G4-virksomhed til G2-virksomhed 

25-02-2016

806.440

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- row 7

15-03-2016

10.000

G2-virksomhed

18-03-2016

436.450

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- row 9

01-04-2016

33.000

G2-virksomhed

05-04-2016

1.493.750

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- row 10

10-05-2016

5.000

G4-virksomhed

06-05-2016

220.485

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- row 12

12-05-2016

29.050

G2-virksomhed

17-05-2016

1.355.850

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

-

19-05-2016

49.000

G2-virksomhed

23-05-2016

2.292.370

Se kvit og

bankudtog

Se forklaringrow

- row 14

27-05-2016

7.500

G8-virksomhed

31-05-2016

355.514

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring- row 15

31-05-2016

7.500

G8-virksomhed

03-06-2016

359.041

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- row 16

10-06-2016

10.100

(red. tekst 4 fjernet)

10-06-2016

525.000

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- row 17

20-06-2016

20.000

(red. tekst 4 fjernet)

20-06-2016

1.000.000

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring- row 18

21-06-2016

20.120

(red. tekst 4 fjernet)

22-06-2016

902.600

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- row 19

08-07-2016

20.000

(red. tekst 4 fjernet)

11-07-2016

1.006.524

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- row 20

15-07-2016

20.000

(red. tekst 4 fjernet)

18-07-2016

1.025.211

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- row 21

27-07-2016

15.100

(red. tekst 4 fjernet)

28-07-2016

801.300

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- row 22

18-08-2016

18.442

G2-virksomhed

22-08-2016

1.014.470

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- 23

12-10-2016

30.666

G2-virksomhed

14-10-2016

1.979.450

Se bankudtog

Se forklaring

- 24

28-10-2016

16.581

G2-virksomhed

03-11-2016

1.027.930

Se bankudtog

Se forklaring

- 25

16-11-2016

12.000

G2-virksomhed

18-11-2016

725.910

Se bankudtog

Se forklaring

- 26

02-12-2016

8.000

G2-virksomhed

06-12-2016

490.600

Se bankudtog

Se forklaring

- 28

09-12-2016

5.000

G2-virksomhed

13-12-2016

307.800

Se bankudtog

Se forklaring

- 29

13-05-2016

7.905

G4-virksomhed

11-05-2016

337.148

Se kvit og

bankudtog

Se forklaring

- 30

464.112

Flere af overførslerne er overført via pengeoverførselsfirmaer i Y3-land og Y4-land. Der er fremlagt overførselskvitteringer for størstedelen af overførslerne, der viser hvilket beløb, der er overført, hvilket beløb der er betalt i overførselsgebyr, samt valutakursen.

I mail af 9. juli 2018 bekræftede den danske ambassadør i Y1-land, MT, at det i 2016 var muligt at købe udenlandsk valuta via det såkaldte "parallelle marked", hvor valutakursen for udenlandsk valuta lå en del højere og dermed var mere favorabel, end de af den Y1-landsk centralbank fastsatte kurser.

Derudover har repræsentanten fremlagt et gældsbrev mellem klageren og NG dateret 5. juni 2013. Gældsbrevet vedrører et lån på 1.200 Y3-land valuta, der skulle betales tilbage, når NG flyttede tilbage til Danmark og begyndte at tjene penge.

Den 16. september 2019 fremlagde klagerens repræsentant forskellige overførselskvitteringer fra F2-bank, til verifikation af hvem, der var afsenderne af de respektive overførsler i Danmark. Repræsentanten fremlagde ligeledes kontoudtog fra F1-bank i Y1-land samt forskellige overførselskvitteringer, til verifikation af hvem, der var indbetaler og modtager af beløbene i Y1-land. Af enkelte af de Y1-landsk overførselskvitteringer fremgår der yderligere af overførselsteksten:

F1-bank

Transaction date

11/05/2016

Narration

from KS/FRM A

Receivers Acc Name

NE

Amount

F1-bank

N300,000.00

Transaction date

25/02/2016

Narration

(red. forkortelse fjernet) - ZA woman FRM A

Receivers Acc Name

(red. tekst 5 fjernet)

Amount

F1-bank

N20,000.00

Transaction date

14/03/2016

Narration

(red. forkortelse fjernet) - PE person FRM A

Receivers Acc Name

(red. tekst 6 fjernet)

Amount

F1-bank

N15,000.00

Transaction date

01/03/2016

Narration

(red. forkortelse fjernet) - To PE mother FRM A

Receivers Acc Name

(red. tekst 7 fjernet)

Amount

access

N19,500.00

Transaction date

06/30/2016

Narration

From PE/FRM A

Receivers Acc Name

(red. tekst 8 fjernet)

Amount

N24,750.00

Yderligere fremlagde repræsentanten klagerens bemærkninger til de respektive overførsler som følger:

"Navn forklaring:

NB er en af dem der bedte mig om at overføre penge til sin familie. Overførelse 61 er en eksempel af en overførelse for ham.

'(red. kælenavn 1 fjernet)' er en kælenavn til QS. Hans venner kælder ham (red. kælenavn 1 fjernet) og det var derfor han har skrevet det der fordi jeg kælder ham også '(red. kælenavn 1 fjernet)'.

'(red. kælenavn 2 fjernet)' er en ven der hedder MA. Hun lånte mig på dette tidspunkt 10.000 kr og så betalte jeg tilbage til hende efter tre dage. SKAT har taget forklaringen til efterretning.

'(red. kælenavn 2 fjernet)' er sammen person som QS. Vi kælder ham også (red. kælenavn 2 fjernet) fordi has middel navn starter fra (red. kælenavn 2 fjernet). Det er derfor han skrevet '(red. kælenavn 2 fjernet)'

(red. kælenavn 5 fjernet) er brugt af NG når hun betaler tilbage 1000 kr p. måned til mig. Hus skriver bare (red. kælenavn 5 fjernet) fordi jeg forstår hvad hun mener.

'(red. kælenavn 3 fjernet)' er et sprog i vores modersmål der betyder 'pengene'.

Min kone har brugt det når hun overfører til mig. ZA har også brugt det når han havde overført penge til mig så kan jeg overføre til sin familie i Y1-land.

'(red. kælenavn 4 fjernet)' betyder at det kommer fra NG.

'En god gerninger til' kommer fra IM. Det betyder at hun skal hjælpe nogle familie eller venner i Y1-land og kælder det så 'en god gerning'. Jeg har udskrevet kvitteringer fra netbank der tilhører tit ovenstående forklaringer.

Overførelses kvitteringer fra F1-bank

Jeg har bedt banken om at give mig adgange til 'arkiv' så kan jeg generere alle kvitteringer fra 2016. Jeg venter på godkendelse. Jeg er ikke sikker på at jeg kan få dem endnu men jeg prøver. Jeg har desuden selv fundet 13 kvitteringer som jeg var heldig ikke at blev slettet fra min mailbox.

Får klageren nogen form for økonomisk gevinst ved at agere mellemmand for overførslerne?

Ikke direkte. Men der kan være tilfældig hvor Jeg tilbyder en valutakurs som er lidt mindre end hvad jeg havde selv fået fra 'moneytransfer' firmaer. Derfra kan der være økonomisk gevinst tilbage pga. forskellen i tilbudt valutakurs. Det er også gevinsten fra forskel i kurs jeg betaler alle overførelses omkostninger som gebyr til bankerne og 'charges' til moneytransfer firmaer. Hvis nu efter beregning, viser det at der er stadig gevinst tilbage, vil jeg gerne betale skat af det.

'FEE & VAT' - Overførelses omkostinger:

Alle bankerne i Y1-land trækker et 'fee plus VAT', og et 'alert charge' for hver overførelser hvilket kommer an på om det er til en enden bank eller indenfor sammen bank. Når jeg giver mine venner et valutakurs som er lidt mindre end hvad jeg selv havde fået fra moneytransfer firmaer, så bruger jeg gevinst der kommer fra forskel in kurs til at betale alle overførelses omkostninger."

Den 29. september 2019 fremlagde klagerens repræsentant klagerens korrespondance med F1-bank - nu F1-bank, hvoraf det fremgik, at klageren havde kontaktet en Y1-landsk advokat, der skulle hjælpe klageren med at få relevant dokumentation udleveret i sin Y1-landsk bank.

Den 3. oktober 2019 fremlagde klagerens repræsentant yderligere korrespondance mellem klageren og F1-bank, hvoraf det fremgik, at banken ikke havde mulighed for at generere de ønskede kvitteringer, hvorfor klageren var begyndt at kontakte sine venner og bede dem om at udskrive deres kontoudtog.

Den 28. oktober 2019 fremlagde klagerens repræsentant yderligere dokumentation bestående dels af bankkvitteringer med angivelse af det beløb, der er modtaget på klagerens bankkonto i F1-bank, kopi af kontoudtog fra de enkelte beløbsmodtagere, kopi af bankudtog hvoraf det fremgik, at pengene var blevet udbetalt til de respektive personer samt en oversigt over hvem der var modtager og afsender af pengebeløbene.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens skatteansættelse for indkomståret 2016 med 448.079 kr.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

"Du er kommet med indsigelser til SKATs forslag af 11. januar 2018. SKATs bemærkninger til dine indsigelser er indarbejdet nedenfor.

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4. Du skal selvangive din indkomst og kunne dokumentere dine indtægts- og formueforhold. Det følger af skattekontrollovens § 1, stk. 1 og § 6 B, stk. 1. Du har ikke pligt til at føre regnskab.

Det påhviler dig at godtgøre, at overførslerne er foretaget ved hjælp af midler, der allerede er beskattet eller som er undtaget fra beskatning, jf. SKM2008.905.H.

SKAT har anmodet dig om en redegørelse og dokumentation for, hvad udvalgte indsætninger på din bankkonto i F2-bank vedrører, således at du over for SKAT kan godtgøre, at indsætningerne vedrører beskattede eller skattefrie midler.

Du har oplyst, at du har sendt penge til din bror og hans partner. SKAT vurderer, at det ikke har relevans for sagen, og kommenterer derfor ikke på det.

Indsætningerne A-T på konto X2-konto i F2-bank Du har oplyst, at indsætningerne A, C, F, G, H, J, L, M og O vedrører udlejning af en lejlighed. Indsætningerne behandles i sagsfremstillingens punkt 2.

Du har oplyst, at indsætning T vedrører tilbageførsel af beløb, der er forsøgt overført til udlandet.

SKAT har kontaktet F2-bank, som har bekræftet din forklaring. SKAT har taget din forklaring til efterretning.

Indsætning P har en posteringstekst, der minder om indsætning T. Derfor har SKAT spurgt F2-bank om indsætning P også vedrører tilbageførsel af beløb, der er forsøgt overført til udlandet. F2-bank har bekræftet dette.

I dine indsigelser til SKATs forslag af 11. januar 2018 har du oplyst følgende om indsætningerne B, D, E, I, K, N, Q, R og S:

Indsætning B er indsat af en ven med henblik på, at beløbet skulle overføres til dennes familie i Y1-land. Indsætning B fremgår af regnearket, som du har indsendt. I regnearket oplyser du, at indsætningen på 6.666 kr. den 1.2.2016 er foretaget af OT, og at den vedrører en overførsel på 200.000 Y1-land valuta fra din Y1-landsk konto samme dag til OT. Det svarer til en kurs på 30. Dagskursen var 29,0316. SKAT anser det for sandsynliggjort, at indsætningen på 6.666 kr. vedrører overførslen på 200.000 Y1-land valuta, og SKAT har taget din forklaring til efterretning.

Indsætning D er tilskud fra G5-virksomhed i forbindelse med energiforbedringer. SKAT har taget din forklaring til efterretning.

Indsætning E er indtægter fra salg af privat indbo i form af løbebånd, køleskab, ventilator og møbler i forbindelse med flytning til Y5-by. Pengene blev modtaget kontant og efterfølgende indsat i banken. SKAT har taget din forklaring til efterretning.

Indsætning I og N er tilbageførsel af beløb, som du forgæves havde forsøgt overført til udlandet. Af bankudtogene fremgår at beløbene er forinden er hævet henholdsvis den 10.5.2016 og den 3.8.2016. SKAT har taget din forklaring til efterretning.

Indsætning K er indsat af ZA med henblik på at beløbet skulle overføres til dennes familie i Y1-land. Indsætningen fremgår ikke af regnearket, og du har ikke indsendt dokumentation. Det er SKATs opfattelse, at det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort at beløbet er skattefrit eller stammer fra beskattede eller skattefrie midler

Indsætning R er betaling for indkøb i Y6-land, som du har foretaget for IM. SKAT har taget din forklaring til efterretning.

Indsætning Q og S er penge fra din ven, der boede i din lejlighed, til dækning af udgifter til el, varme, tv og internet for oktober og november 2016. Da indsætningerne vedrører indtægter ved udlejning af lejlighed, behandles indsætningerne i sagsfremstillingens punkt 2.

Indsætninger markeret med gult på bankudtog for konto X2-konto i F2-bank

Du har oplyst, at indsætningerne er beløb, som du har modtaget fra familie og venner, og at du har overført beløbene til Y1-land for dem. Formålet er at spare omkostninger i forbindelse med at beløbene skal overføres til Y1-land.

SKAT har i bilag 1 sammenholdt indsætningerne med overførslerne fra konto X2-konto i F2-bank til konto X1-konto i F1-bank. Se bilag 1. SKAT har i beregningen taget hensyn til, at nogle af overførslerne er blevet tilbageført. Det ses af bilag 1, at indsætningerne ikke stemmer overens med de løbende overførsler, og at der er en difference på i alt 21.930,85 kr. for perioden 4.1.2016-9.12.2016.

Du har i dine indsigelser til SKATs forslag af 11. januar 2018 forklaret, at afstemningen i bilag 1 ikke stemmer, fordi overførslerne for dine venner og familie normalt er foregået ved at dine venner beder dig om at overføre et beløb til en eller flere personer i Y1-land. Du overfører herefter beløbet/beløbene fra din bankkonto i Y1-land, og dine venner indsætter beløbet på din danske bankkonto. Transaktionerne sker normalt inden for få dage. Det er ikke muligt at foretage afstemningen, da overførslerne til Y1-land også indeholder dine egne penge.

Du har blandt andet markeret en indsætning på 31.186,94 kr. den 11. november 2016. Indsætningen har posteringsteksten "(red. tekst 1 fjernet)", og den minder derfor om indsætningerne T og P ovenfor. SKAT har derfor spurgt F2-bank om indsætningen på 31.186,94 kr. også er tilbageførsel af en udlandsoverførsel. F2-bank har bekræftet, at dette er tilfældet. Beløbet er således ikke skattepligtigt.

I dine indsigelser til SKATs forslag af 11. januar 2018 har du indsendt et regneark over indsætningerne. Regnearket indeholder alle de indsætninger, som du har markeret med gult, jf. bilag 1, samt indsætning B. Ikke alle indsætninger i regnearket vedrører overførsler til Y1-land.

Dit regneark er vedlagt som en del af bilag 3. Bilag 3 indeholder også en afstemning af de på den danske konto indsatte beløb og de fra den Y1-landsk konto overførte beløb. SKAT har ved afstemningen anvendt dagskursen. Derudover indeholder bilag 3 SKATs bemærkninger til hver enkelt indsætning.

SKAT har taget din forklaring til efterretning i de tilfælde, hvor indsætning og overførsel er sket samme dag +/- en dag, og hvor det på den danske konto indsatte beløb stemmer med det fra den Y1-landsk konto overførte beløb.

I de tilfælde, hvor der er tale om en mindre difference mellem den anvendte kurs og dagskursen, som kan skyldes afrunding, har SKAT også taget din forklaring til efterretning.

I de øvrige tilfælde anser SKAT det ikke for sandsynliggjort, at indsætningerne vedrører overførslerne.

Du oplyser, at hvis beløbet, der er overført for vennerne i Y1-land, er mindre end det beløb, som de har indbetalt til den danske konto, så skyldes det at nogle af pengene var dine og nogle af pengene var lånt fra Y1-land for at blive tilbagebetalt efter få dage.

Du har oplyst, at indsætningerne stammer fra beskattede midler, idet de personer, der har indsat pengene på din konto, er lønmodtagere, som har betalt skat af deres indtægter.

SKAT skal præcisere, at det ikke er et spørgsmål, om hvorvidt de personer, der har indsat penge på din konto, har betalt skat. Spørgsmålet er hvordan du har erhvervet pengene.

Du har oplyst, at tre indsætninger på 10.000 kr. den 12.4.2016 fra IM, (red. kælenavn 2 fjernet) og NB vedrører kortvarige lån, der er tilbagebetalt den 15.4.2016. Tilbagebetalingerne fremgår af dine bankkontoudtog. SKAT har taget din forklaring til efterretning.

Du har endelig oplyst, at de månedlige indsætninger på 1.000 kr. fra NG vedrører lån.

For så vidt angår lån, så følger det af fast retspraksis, at private lån skal dokumenteres på et objektivt grundlag for at kunne lægges til grund, jf. SKM2011.493.ØLR.

Af byretsdommen SKM2013.363.BR følger, at låneforhold skal kunne dokumenteres eksempelvis ved lånedokumenter, aftaler om forrentning og afvikling af lån m.v.

Du har ikke indsendt lånedokumentation eller anden dokumentation for et lån til NG, og dine oplysninger er således ikke tilstrækkelige til, at SKAT finder det dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er tale om et lån.

SKAT anser de månedlige indsætninger på 1.000 kr. fra NG for skattepligtige.

Opgørelse af skattepligtig indkomst

SKAT anser det ikke for dokumenteret eller sandsynliggjort, at alle indsætningerne er skattefrie eller stammer fra beskattede eller skattefrie midler. Din indkomst skal vedrørende dette punkt forhøjes med i alt 448.079 kr.

Beløbet er beregnet således:

Indsætninger jf. vedlagte bilag 2

446.798,28

Øvrige indsætninger

K

08-06-

2016

(red. kælenavn 3 fjernet)

1.281,00

448.079,28

Beløbene er skattepligtige, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1 og beskattes som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3, stk. 1. Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 1, nr. 2.

(…)"

I høringssvaret af 4. juli 2018, er Skattestyrelsen kommet med bemærkninger som følger:

"Skattestyrelsen anser det ikke for godtgjort, at indsætningerne på As danske bankkonto vedrører skattefrie eller allerede beskattede midler.

Sagen indstilles fastholdt.

Skattestyrelsen har foretaget en enkeltvis gennemgang af de nye oplysninger om varighed og valuta forskelle for samtlige indsætninger, der i SKATs afgørelse af 5. april 2018 er anset for skattepligtige. Det gælder dog ikke indsætninger vedr. lån uden dokumentation. Gennemgangen findes i vedlagte bilag 1.

Skattestyrelsen anser det ikke for godtgjort, at indsætningerne vedrører enten overførsler for venner og familie eller tilbagebetaling af lån. Skattestyrelsen har blandt andet lagt vægt på

• At det ikke er muligt at følge beløbet fra afsender til modtager via A

• At der er ikke overensstemmelse mellem datoer og/eller beløbene

• At der ikke foreligger objektiv dokumentation for den af A oplyste valutakurs

• At dagskursen flere steder var mere fordelagtig end den beregnede kurs

• At kursforskeIlene ikke skyldes afrundinger

• At det fremsendte lånedokument ikke er støttet af objektive kendsgerninger.

Der er ingen sammenhæng mellem indbetalinger og udbetalinger, og det er ikke muligt at følge pengestrømmen.

Projekt Pengeoverførsler

R1, der er repræsentant for A oplyser, at sagen falder uden for formålet med undersøgelsen i Projekt Pengeoverførsler.

Skattestyrelsen skal hertil bemærke, at det er korrekt at sagen er udtaget til kontrol i Projekt Pengeoverførsler, men at projektet ikke kun er målrettet skattelylande. Ved vurderingen af om en given indtægt er skattepligtig, er det i øvrigt irrelevant i hvilket projekt en sag er udtaget.

Hjemmel og privatforbrug- bilag D til klagen

Repræsentanten anfører under Retlige anliggender, at de enkelte bankindsætninger ikke er udtryk for en skattepligtig indtægt eller gave. Repræsentanten anfører endvidere, at SKAT har anvendt et uhjemlet og fejlagtigt udvælgelsesgrundlag for hvilke indtægter, der betragtes som indkomst.

Repræsentanten anfører i sammenfatningen, at det følger af retspraksis, at det er SKAT, der skal påvise hvorfra den ikke-beskattede indkomst stammer, når SKAT vil forhøje indkomsten. Repræsentanten henviser i den forbindelse til TfS 1988, 164.

TfS 1988, 164 handler om et spørgsmål fra Glistrup til skatteministeren om, hvordan en ikkerygerkøbmand skatteansættes af forbrug af sit cigaretlager, og er ikke relevant for denne sag. Skattestyrelsen skal i stedet henlede opmærksomheden på SKM2008.905.H, som SKAT har henvist til i afgørelsen.

Et andet eksempel på en dom, er SKM2013.274.BR, hvorefter indbetalinger på bankkonto som udgangspunkt er skattepligtige, hvis skatteyder ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre, at indsætningerne stammer fra allerede beskattede eller skattefrie midler.

Repræsentanten henviser også til UtR 1967.635H samt kommentaren i UtR 1967 B279, der vedrører en skønsmæssig ansættelse foretaget på baggrund af opgørelse af privatforbruget.

Repræsentanten har indsendt en privatforbrugsopgørelse som bilag D til klagen. Repræsentanten oplyser, at A og hans ægtefælle har et beregnet privatforbrug på i alt 269.716 kr.

Skattestyrelsen skal præcisere, at SKAT ikke har anvendt en privatforbrugsopgørelse, idet der er truffet afgørelse på grundlag af faktiske oplysninger.

Privatforbruget er derfor ikke kommenteret i afgørelsen. SKAT har i øvrigt heller ikke indkaldt oplysninger hos A til brug for opgørelsen af et privatforbrug.

Henvisningen til UfR 1967.635.H er således ikke relevant for sagen.

Erklæringer - bilag C til klagen

Som bilag C er vedlagt syv erklæringer fra henholdsvis:

• PE, dateret 23.4.2018, bilag C-1

• NG, dateret 19.4.2018, bilag C-2

• SO, dateret 1.5.2018, bilag C-3

• KS, dateret 21.4.2018, bilag C-4

• IM, dateret 28.4.2018, bilag C-5

• ZA, dateret 30.4.2018, bilag C-6

• OI, dateret 21.4.2018, bilag C-7

Erklæringerne er ikke tidligere fremsendt.

Erklæringerne er næsten enslydende, idet alle oplyser:

• At de er venner med eller i familie med A.

• At de har bedt ham om at overføre penge til venner/familie, fordi det var billigere.

• At de ikke har brugt nationalbankens kurs, men en kurs baseret på hvad pengeoverførselsvirksomheder kunne tilbyde.

• At der kunne gå længere tid på grund af deres venskab/familieforhold eller på grund af weekender.

I bilag C-4 fremgår desuden, at der kunne gå længere tid på grund af pengeoverførselsvirksomhedens transaktionstid.

I bilag C-7 fremgår desuden, at A har lagt ud for et internetkøb.

For så vidt angår erklæringen fra ZA (bilag C-6), så fremgår det af erklæringen, at pengene er indsat på As konto. Der er indsat et beløb på As danske konto. De øvrige beløb er indsat på As ægtefælles konto.

Erklæringerne er udarbejdet til lejligheden.

Repræsentanten oplyser, at erklæringerne viser, at beløbene i sidste ende er uddelt til relationer, der er tilknyttet den person, der har indsat beløbet, og oplyser, at det taler imod at indsætningen kan betragtes som en gave.

Skattestyrelsen skal henvise til SKM2016.70.BR, hvoraf det blandt andet fremgår, at en efterfølgende udarbejdet erklæring normalt ikke tillægges nogen selvstændig skattemæssig betydning.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at efterfølgende udarbejdede erklæringer eller dokumenter ikke kan anses for at udgøre tilstrækkelig dokumentation for det anførte forhold, når dette ikke samtidig er understøttet af objektive beviser for den faktiske pengestrøm.

Da der ikke er overensstemmelse mellem datoer og beløb vedrørende indsætningerne på den danske konto og overførslerne fra den Y1-landsk konto, er erklæringerne ikke støttet af objektive beviser.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at erklæringerne ikke kan tillægges særskilt betydning.

Varighed

Repræsentanten kommer med følgende oplysninger:

• Weekender I helligdage

Repræsentanten oplyser, at der skal tages hensyn til weekender og helligdage.

Skattestyrelsen skal bemærke, at der er eksempler på, at der er overført beløb fra den Y1-landsk konto i weekenden. Der er fx overført penge lørdag den 3.12.2016 og søndag den 8.5.2016, se overførsel 18 og 61 i vedlagte bilag 1.

• As forklaring - bilag E til klagen

A har i bilag E forklaret, hvorfor der er forskelle i datoerne i fire eksempler. Den længere varighed forklares med weekender, en hævebegrænsning på Y1-land valuta 500.000, overførsler fra Y2-land gennem G4-virksomhed samt at der var indgået aftale om en længere frist for at indbetale beløbet på As konto i Danmark.

Bilag E indeholder et print fra G4-virksomheds hjemmeside. Af printet fremgår "Bank deposit 1-2 days" og "Transfer to all banks within 2 working days". Det fremgår ikke, hvornår oplysningen er fra.

Dette er ikke tidligere oplyst, og bilaget er ikke tidligere fremsendt.

For så vidt angår forklaringen om weekender henvises til ovenstående. Hævebegrænsningen på Y1-land valuta 500.000 og transaktionstiden fra Y2-land er omtalt særskilt nedenfor.

Der henvises endvidere til overførsel 38, 41, 55 og 59 i bilag 1.

Det bemærkes, at eksempel 5 i bilag E vedrører en indsætning, som SKAT ikke har beskattet hos A, men hos dennes ægtefælle. Skattestyrelsen har derfor ikke kommenteret eksempel 5.

• Hævebegrænsning på Y1-land valuta 500.000- bilag F til klagen

Repræsentanten har som bilag F vedlagt kopi af skrivelse fra F4-bank, hvoraf fremgår, at der maksimalt kan hæves Y1-land valuta 500.000 dagligt. Skrivelsen er dateret den 13.8.2014. Det fremgår ikke om grænsen også var gældende i 2016.

Dette er ikke tidligere oplyst, og bilaget er ikke tidligere fremsendt.

Skattestyrelsen skal bemærke, at der af bankudtogene for 2016 for den Y1-landsk konto ikke fremgår hævninger over Y1-land valuta 500.000, hvilket er i overensstemmelse med hævebegrænsningen.

Gennemgangen i vedlagte bilag 1 viser, at der har været i alt 14 tilfælde, hvor det samlede overførte beløb til samme person overstiger Y1-land valuta 500.000. Kun i 5 af disse tilfælde er overførslerne sket med Y1-land valuta 500.000 ad gangen. I de øvrige tilfælde er der fx først overført Y1-land valuta 400.000 og bagefter Y1-land valuta 200.000 (se overførsel 3) eller først Y1-land valuta 300.000, og bagefter Y1-land valuta 500.000 og Y1-land valuta 370.000 (se overførsel 10). Det er således under halvdelen af tilfældene, hvor repræsentantens forklaring er støttet af de faktiske oplysninger om overførslerne. Skattestyrelsen er ikke enig med repræsentanten i, at forskydningen i tid/betalingen i et væsentlig omfang skyldes udbetalingsgrænsen på Y1-land valuta 500.000 pr. dag.

• Transaktions tid fra Y2-land - bilag G til klagen

Repræsentanten har som bilag G vedlagt kopi af pengeoverførsler fra Y2-land til As danske konto, og oplyser at der en tidsforskydning på op til mere end 3 dage før pengene er overført fra Y2-land og indgået på As danske bankkonto.

Dette er ikke tidligere oplyst, og bilagene er ikke tidligere fremsendt.

Der henvises til Skattestyrelsens bemærkninger i bilag 1 vedrørende overførslerne 2, 3, 4, 20, 25, 32, 36, 37, 39, 42, 46, 47, 52, 53, 55 og 59.

Valutakurs

Repræsentanten mener, at SKAT har anvendt en forkert valutakurs, idet der findes et alternativt valutamarked.

Repræsentanten kommer med følgende oplysninger:

• Valutakurser vedrørende F2-bank og F1-bank Repræsentanten henviser til, at SKAT har anerkendt oplysninger om valutakurser vedrørende overførsler mellem F2-bank og F1-bank, jf. afgørelsens side 12: "SKAT har ingen bemærkninger til overførslerne fra konto X2-konto (F2-bank) til konto X1-konto (F1-bank) SKAT har taget dine oplysninger om valutakurserne til efterretning".

Repræsentanten mener derfor, at SKATs afgørelse skal bortfalde for forholdene vedrørende forskel i valutakursen.

Ovennævnte vedrører spørgsmålet om As egne overførsler mellem sin danske konto og sin Y1-landsk konto.

Det er derfor ikke relevant ved vurderingen af om indsætningerne fra tredjemand er skattepligtige eller ej, at SKAT har taget As oplysninger til efterretning i ovenstående situation.

• As forklaring - bilag E til klagen

A har i bilag E forklaret kursforskellene i fire eksempler. Kursforskellene forklares med, at han har opnået en bedre kurs, og at han derfor kunne give vennerne/familien en bedre kurs. I alle eksemplerne anføres, at kursen blev aftalt til eller at de fik kursen.

Skattestyrelsen skal bemærke, at der er flere eksempler på, at dagskursen var mere fordelagtig end kursen ifølge A, se fx overførsel 50 og 51 i bilag 1.

I forklaringen har A lavet nogle beregninger, der viser, hvordan de aftalte kurser er opgjort. Beregningerne svarer til de kurser, som SKAT har oplyst i kolonnen "Beregnet kurs" i bilag 3 til afgørelsen.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at As forklaring ikke godtgør, at indsætningerne vedrører overførslerne. Skattestyrelsen lægger vægt på, at kurserne hverken stemmer med dagskursen eller den kurs, som A selv har overført penge til. Der henvises endvidere til Skattestyrelsens bemærkninger til overførsel 22, 55, 59 og 64 i bilag 1.

A har i bilag E under overskriften "Forklaring af forskelle i valutakurser ifølge vedlagte dokumentation" henvist til bilag H, som dokumentation for hvorfor, der er brugt en anden kurs end den som SKAT har anvendt. Se bemærkninger til bilag H nedenfor.

• Pengeoverførselsvirksomhedernes valutakurs - bilag H til klagen Repræsentanten har som bilag H vedlagt eksempler på forskelle i den kurs, som SKAT har anvendt i afgørelsen, og den kurs, som A har fået hos pengeoverførselsvirksomhederne.

Af bilaget fremgår følgende kursforskelle i forbindelse med overførsel af danske kroner fra Danmark til Y1-land via G4-virksomhed:

Dato

Kurs, jf. bilag H

Kurs, jf.

SKATs afgørelse

06.05.2016

44,98767

30,4884

11.05.2016

44,95305

30,5880

27.05.2016

47,40190

29,7397

31.05.2016

47,87220

29,7714

Af bilag H fremgår endvidere to eksempler på kursen ved overførsel af Y3-land valuta til Y1-land.

Bilagene er ikke tidligere indsendt.

Skattestyrelsen skal henvise til følgende overførsler i vedlagte bilag 1:

• Overførsel 19 vedrører en indsætning den 11.5.2016, hvor kursen er beregnet til 20, mens kursen ifølge bilag H var 44,95305.

• Overførsel 25 vedrører en indsætning den 27.5.2016, hvor kursen er beregnet til 59,98, mens kursen ifølge bilag H var 47,4019.

• Overførsel 27 vedrører en indsætning den 31.5.2016, hvor kursen er beregnet til 40, mens kursen ifølge bilag H var 47,8722.

Der er således ingen sammenhæng mellem kurserne i bilag H og de beregnede kurser.

Det bemærkes, at der ikke er nogen indsætninger den 6.5.2016.

For så vidt angår eksemplerne vedr. overførsel af Y3-land valuta, er det Skattestyrelsen opfattelse, at den engelske kurs ikke er relevant for sagen, idet der er tale om indsætninger i danske kroner på den danske konto.

• Alternativt valutamarked - bilag I til klagen

Repræsentanten har som bilag I vedlagt en artikel fra G6-virksomhed. Repræsentanten oplyser, at artiklen støtter As oplysning om, at der findes et alternativt valutamarked.

Der henvises til vedlagt bilag 1, hvoraf det fremgår, at der ikke er dokumentation for, at de beregnede kurser svarer til kursen på et alternativt valutamarked. Se fx overførsel 1 og 51.

Det skal præciseres, at SKAT ikke har anvendt en kurs fra Danmarks Nationalbank. SKAT har i stedet anvendt en valutakurs fra hjemmesiden (red. hjemmeside fjernet), der er en Y6-landsk børs og finansportal, hvor der findes historiske dagskurser.

Opsummering på varighed og valutaforskelle i vedlagte bilag 1 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen

Som det fremgår af vedlagte bilag 1, er der så mange usikkerheder vedrørende As forklaring, at Skattestyrelsen ikke anser det for godtgjort, at indsætningerne på den danske konto vedrører hævningerne fra Y1-landsk konto.

Lån uden dokumentation - bilag J til klagen

Repræsentanten har som bilag J vedlagt kopi af et dokument med overskriften "Loan agreement", og repræsentanten oplyser, at det anses for fuldt ud dokumenteret, at der foreligger et gældsbrev mellem parterne.

A har ikke tidligere fremsendt dette dokument.

Dokumentet er dateret 5.6.2013 og underskrevet af A og NG. Det er ikke underskrevet af vitterlighedsvidner. Det fremgår af dokumentet, at der er ydet et lån på 1.200 Y3-land valuta, der skal tilbagebetales i rater.

Repræsentanten oplyser, at det af dokumentet fremgår, at beløbet på 1.200 Y3-land valuta mellem partnerne er omregnet til DKK 12.000. Dette er ikke korrekt, idet der ikke fremgår nogen oplysninger om omregning.

Repræsentanten henviser til As bankudtog og oplyser, at NG indbetaler månedlig DKK 1.000 på bankdage som følger en typisk gældsafvikling nemlig omkring den sidste og først i måneden.

Skattestyrelsen er enig i, at beløbene indsættes i starten eller slutningen af måneden, men anser det ikke som dokumentation eller sandsynliggørelse af, at der er tale om lån, idet fx lønindtægt typisk også følger dette mønster.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at dokumentet ikke skal tillægges betydning.

Der er ikke oplysninger om fx udbetaling af lånet, løbetid, forrentning og bestemmelser i tilfælde af misligholdelse.

Der er ikke dokumentation for udbetaling af lånet. Det kræves efter fast retspraksis, at lånedokumentets indhold er bestyrket af objektive kendsgerninger for pengestrømmen mv. Se fx SKM2011.493.ØLR.

Dokumentet ikke tidligere fremkommet. Der henvises til SKM2008.908.HR og SKM2017.143.ØLR, hvor den sene fremsættelse af en forklaring svækker forklaringens troværdighed, og SKM2009.37.HR, hvor Højesteret ikke lagde vægt på oplysninger om lån, der blev dokumenteret ved efterfølgende udarbejdede erklæringer.

Det skal tilføjes, at NG ifølge folkeregisteret er indrejst fra Y1-land den 30.7.2014. Hun har haft en indkomst siden 1.1.2015. NG har i perioden 30.11.20151.2.2017 boet på adressen Y7-adresse, som var As lejemål.

Dette er således ikke i overensstemmelse med oplysningen om, at lånet skulle tilbagebetales, når NG kom til Danmark og begyndte at tjene penge.

Skattestyrelsen finder det nødvendigt i henhold til begrundelsespligten og væsentlighedskriteriet i forvaltningslovens § 24 at oplyse om NGs forhold.

(…)"

Til høringssvaret var medsendt følgende bilag:

"Forklaring til bilaget

Bilaget indeholder en gennemgang af de indsætninger, som i SKATs afgørelse af 5. april 2018 er anset for skattepligtig indkomst. Indsætninger vedr. lån uden dokumentation er ikke med i dette bilag.

Repræsentantens oplysninger i klagen om varighed og kursforskelle er gennemgået for hver enkelt indsætning.

I forbindelse med gennemgangen har Skattestyrelsen redigeret bilag 3 til SKATs afgørelse, idet der er lavet følgende tilføjelser:

• Der er indsat ugedage i de situationer, hvor overførslerne strækker sig over flere dage.

• Der er foretaget en kursberegning på alle de indsætninger, hvor datoen ikke stemmer ifølge afgørelsen.

• Der er indsat en kolonne med nummerering, der kan følges til nedenstående gennemgang. Tilføjelserne er markeret med gråt. Det redigerede bilag og dokumentation for kurserne ifølge kursberegningen er vedlagt som henholdsvis bilag 2 og 3 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen.

Overførsel 1

Indsat på dansk bankkonto: 16.950 kr. den 26.1.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 500.000 den 26.1.2016.

Det svarer til en kurs på 29,50.

SKAT har beregnet en kursforskel på 0,52.

SKAT har i bilag 3 til afgørelsen anført "Beløb stemmer ikke, skæv kurs". Det betyder for det første, at beløbene ikke stemmer overens. For det andet betyder det, at differencen ikke skyldes en normal afrunding.

Hvis dagskursen afrundes efter de almindelige afrundingsregler, skulle den være afrundet fra 28,9799 til 29 eller evt. 30. Ikke 29,50. Hvis Y1-land valuta 500.000 omregnes med dagskursen, ville det danske beløb udgøre 17.253 kr. (500.000 /28,9799). Indsætningen på 16.950 kr. er således ikke en afrunding af de 17.253 kr.

Differencen på 0,52 kan således ikke forklares med en afrunding. Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 29,50.

Der er således ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 16.950 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 2

Indsat på dansk bankkonto: 35.000 kr. torsdag den 18.2.2016, 35.046 kr. onsdag den 24.2.2016 og 26.758 kr. torsdag den 25.2.2016. I alt 96.804 kr.

A har oplyst, at indsætningerne vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: I alt Y1-land valuta 2.900.000 i perioden 15.2.-24.2.2016:

• Y1-land valuta 500.000 mandag den 15.2.2016

• Y1-land valuta 500.000 tirsdag den 16.2.2016

• Y1-land valuta 400.000 onsdag den 17.2.2016

• Y1-land valuta 500.000 mandag den 22.2.2016

• Y1-land valuta 500.000 tirsdag den 23.2.2016

• Y1-land valuta 500.000 onsdag den 24.2.2016

Derudover er der overført følgende:

• Y1-land valuta 500.000 mandag den 30.5.2016

• Y1-land valuta 400.000 onsdag den 1.6.2016

Det svarer til en kurs på 39,25.

I bilag G til klagen er der dokumentation for, at indsætningerne er overført fra Y2-land. Det fremgår, at beløbene på 35.000 kr., 35.046 kr. og 26.758 kr. er overført fra Y2-land henholdsvis mandag den 15.2.2016, mandag den 22.2.2016 og onsdag den 24.2.2016. Repræsentantens forklaring, om at beløbene overføres over flere dage på grund af weekender mv. og en hævebegrænsning på Y1-land valuta 500.000, stemmer ikke med de faktiske forhold. For det første er der her overført mandag, tirsdag, onsdag, men ikke resten af ugen, for så igen at overføre penge mandag, tirsdag og onsdag i ugen efter. For det andet er der ikke overført Y1-land valuta 500.000 hver dag, idet der er overført Y1-land valuta 400.000 midt i forløbet. At der overføres Y1-land valuta 100.000 mindre den dag, kan således ikke begrundes med hævebegræsningen.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til mellem 9,64 til 9,89. Der er ingen sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort, at indsætningerne på i alt 96.804 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 3

Indsat på dansk bankkonto: 16.198 kr. fredag den 4.3.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 400.000 torsdag den 25.2.2016, Y1-land valuta 200.000 fredag den 26.2.2016 og Y1-land valuta 300.000 mandag den 6.6.2016.

Det svarer til en kurs på 55,56.

I bilag G til klagen er der dokumentation for, at indsætningen er overført fra Y2-land. Det fremgår, at beløbet er overført fra Y2-land mandag den 29.2.2016.

Overførslerne fra den Y1-landsk konto den 25.2.2016 og 26.2.2016 er til den samme person.

Repræsentantens oplysning, om at overførslerne sker af flere dage på grund af en hævebegrænsning, er ikke støttet af de faktiske forhold, idet der først overføres Y1-land valuta 400.000 i stedet for Y1-land valuta 500.000. Hvis hævebegrænsningen skulle være årsagen, skulle der været overført Y1-land valuta 500.000 og Y1-land valuta 100.000, i stedet for Y1-land valuta 400.000 og Y1-land valuta 200.000.

Derudover er der flere måneder mellem indsætningen den 4.3.2016 og overførslen den 6.6.2016, hvilket ikke skyldes weekender mv.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 26,16.

Der er ikke sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 16.198 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 4

Indsat på dansk bankkonto: 3.281 kr. fredag den 11.3.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 100.000 onsdag den 9.3.2016.

Det svarer til en kurs på 30,48.

I bilag G til klagen er der dokumentation for, at indsætningen er overført fra Y2-land. Det fremgår, at beløbet er overført fra Y2-land den 10.3.2016.

Kursforskellen er opgjort til 0,75 i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen. Selvom kursforskellen er lav, viser det ikke en sammenhæng, idet hverken beløbet på 3.281 kr. eller den beregnede kurs på 30,48 kan anses for afrundinger efter de almindelige afrundingsregler.

Differencen på 0,75 kan således ikke forklares med en afrunding. Der er ikke sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 3.281 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 5

Indsat på dansk bankkonto: 333 kr. tirsdag den 29.3.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 10.000 onsdag den 23.3.2016.

Det svarer til en kurs på 30,03.

Beløbet er indsat på den danske konto syv dage efter overførslen fra den Y1-landsk konto er foretaget, hvilket ikke kan skyldes en weekend.

Repræsentanten har oplyst at formålet, med at venner og familie skulle overføre gennem A, var at det var billigere. De faktiske forhold støtter ikke denne forklaring, idet dagskursen var højere end den beregnede kurs.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til -0,15.

Hverken beløbet på 333 kr. eller den beregnede kurs på 30,03 kan anses for afrundinger efter de almindelige afrundingsregler. Differencen på -0,15 kan ikke forklares med en afrunding. Der er ikke sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 333 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 6

Indsat på dansk bankkonto: 3.000 kr. mandag den 4.4.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 32.000 og Y1-land valuta 32.000 tirsdag den 5.4.2016, samt Y1-land valuta 32.000 torsdag den 7.4.2016.

Det svarer til en kurs på 32.

Overførslerne den 5.4.2016 er til to forskellige personer. Overførslen den 7.4.2016 er til en tredje persen.

Repræsentantens oplysning, om at beløbene overføres over flere dage på grund af weekend mv. og en hævebegrænsning på Y1-land valuta 500.000, er ikke støttet af de faktiske forhold, idet hævebegrænsningen ikke er overskredet den 5.4.2016. Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 1,51.

Der er ikke sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 3.000 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 7

Indsat på dansk bankkonto: 300 kr. den 7.4.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 10.000 den 7.4.2016.

Det svarer til en kurs på 33,33.

SKAT har beregnet en kursforskel på 2,9.

SKAT har i bilag 3 til afgørelsen anført "Beløb stemmer ikke, skæv kurs". Det betyder, at beløbene ikke stemmer overens, og at differencen ikke skyldes en normal afrunding.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 33,33.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 300 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 8

Indsat på dansk bankkonto: 20.000 kr. den 7.4.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk bankkonto: Y1-land valuta 500.000 den 6.4.2016 og Y1-land valuta 330.000 den 7.4.2016. Det svarer til en kurs på 41,50.

SKAT har beregnet en kursforskel på 11,07.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 41,50.

Intern arbejdskopi - j.nr. (red. journalnummer fjernet) 364 af 500

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 20.000 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 9

Indsat på dansk bankkonto: 315 kr. den 8.4.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 10.000 den 8.4.2016.

Det svarer til en kurs på 31,75.

SKAT har beregnet en kursforskel på 1,24.

SKAT har i bilag 3 til afgørelsen anført "Beløb stemmer ikke, skæv kurs". Det betyder, at beløbene ikke stemmer overens, og at differencen ikke skyldes en normal afrunding.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 31,75.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 315 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 10

Indsat på dansk bankkonto: 20.000 kr. torsdag den 21.4.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 300.000 mandag den 18.4.2016, Y1-land valuta 500.000 onsdag den 20.4.2016 og Y1-land valuta 370.000 torsdag den 21.4.2016.

Det svarer til en kurs på 58,50.

Overførslerne er sket til samme person. Repræsentantens oplysning, om at overførslerne sker af flere dage på grund af en hævebegrænsning, er ikke støttet af de faktiske forhold, idet der først overføres Y1-land valuta 300.000 i stedet for Y1-land valuta 500.000. Hvis hævebegrænsningen skulle være årsagen, skulle der været overført Y1-land valuta 500.000, Y1-land valuta 500.000 og Y1-land valuta 170.000 i stedet. Derudover er der ikke overført et beløb tirsdag den 19.4.2016.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 28,32.

Der er ikke sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 20.000 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 11

Indsat på dansk bankkonto: 5.000 kr. mandag den 25.4.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 217.500 fredag den 22.4.2016.

Det svarer til en kurs på 43,50.

Der er en weekend mellem overførsel og indsætning. Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 13,33.

Der er ikke sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 5.000 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 12

Indsat på dansk bankkonto: 860 kr. mandag den 25.4.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 30.000 fredag den 22.4.2016.

Det svarer til en kurs på 34,88.

Der er en weekend mellem overførsel og indsætning. Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 4,71.

Der er ikke sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 860 kr. vedrører ovennævnte overførsel. Intern arbejdskopi - j.nr. (red. journalnummer fjernet) 365 af 500

Overførsel 13

Indsat på dansk bankkonto: 2.350 kr. den 29.4.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 20.000, Y1-land valuta 60.000 og Y1-land valuta 14.000 den 29.4.2016 Det svarer til en kurs på 40.

SKAT har beregnet en kursforskel på 9,39.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 40.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 2.350 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 14

Indsat på dansk bankkonto: 300 kr. den 2.5.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 12.000 den 3.5.2016.

Det svarer til en kurs på 40.

SKAT har beregnet en kursforskel på 9,18.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 40.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 300 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 15

Indsat på dansk bankkonto: 1.000 kr. mandag den 2.5.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 10.000 og Y1-land valuta 30.000 fredag den 29.4.2016 til to forskellige personer.

Det svarer til en kurs på 40.

Der er en weekend mellem overførsel og indsætning. Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 9,18.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 1.000 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 16

Indsat på dansk bankkonto: 500 kr. mandag den 9.5.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 20.000 torsdag den 5.5.2016.

Det svarer til en kurs på 40.

Indsætning og overførsel er ikke foretaget samme dag +/- en dag, hvilket ikke skyldes weekend.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 9,57.

Der er ingen sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 500 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 17

Indsat på dansk bankkonto: 600 kr. mandag den 9.5.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 24.000 torsdag den 5.5.2016.

Det svarer til en kurs på 40.

Indsætning og overførsel er ikke foretaget samme dag +/- en dag, hvilket ikke skyldes weekend.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 9,57.

Der er ingen sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 600 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Intern arbejdskopi - j.nr. (red. journalnummer fjernet) 366 af 500

Overførsel 18

Indsat på dansk bankkonto: 887 kr. mandag den 9.5.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 30.000 fredag den 6.5.2016 og Y1-land valuta 10.000 søndag den 8.5.2016. Det svarer til en kurs på 45,10.

Overførslerne er sket til samme person.

Der er en weekend mellem overførsel og indsætning. Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 14,66.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 887 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 19

Indsat på dansk bankkonto: 250 kr. onsdag den 11.5.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 5.000 fredag den 6.5.2016.

Det svarer til en kurs på 20.

Indsætning og overførsel er ikke foretaget samme dag +/- en dag, hvilket ikke skyldes weekend.

Repræsentanten har oplyst at formålet, med at venner og familie skulle overføre gennem A, var at det var billigere. De faktiske forhold støtter ikke denne forklaring, idet dagskursen var højere end den beregnede kurs.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til -10,59.

Der er ingen sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 250 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 20

Indsat på dansk bankkonto: 7.905 kr. fredag den 13.5.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 300.000 onsdag den 11.5.2016.

Det svarer til en kurs på 37,95

I bilag G til klagen er der dokumentation for, at indsætningen er overført fra Y2-land. Det fremgår, at beløbet er overført fra Y2-land den 12.5.2016.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 7,69.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 7.905 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 21

Indsat på dansk bankkonto: 600 kr. den 17.5.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 24.000 den 16.5.2016.

Det svarer til en kurs på 40.

SKAT har beregnet en kursforskel på 9,70.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 40.

Der er således ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 600 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 22

Indsat på dansk bankkonto: 22.220 kr. den 17.5.2016.

Intern arbejdskopi - j.nr. (red. journalnummer fjernet) 367 af 500

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 500.000 den 17.5.2016

og Y1-land valuta 500.000 den 18.5.2016 Det svarer til en kurs på 45.

SKAT har beregnet en kursforskel på 14,70.

A har i bilag E til klagen nævnt dette eksempel (eksempel 3).

Han oplyser, at QS fik kurs 45, fordi A selv havde kunnet overføre penge fra den danske konto til den Y1-landsk konto til kurs 46.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at forklaringen ikke er tilstrækkelig til at det kan anses for godtgjort, at indsætningen på 22.220 kr. vedrører ovennævnte overførsel. Skattestyrelsen lægger vægt på, at kursen på 45 hverken stemmer med dagskursen eller den kurs, som A selv har overført penge til.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 22.220 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 23

Indsat på dansk bankkonto: 300 kr. den 19.5.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 12.000 den 19.5.2016.

Det svarer til en kurs på 40.

SKAT har beregnet en kursforskel på 10,02.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 40.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 300 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 24

Indsat på dansk bankkonto: 500 kr. den 26.5.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 10.000 og Y1-land valuta 10.000 den 27.5.2016 til to forskellige personer.

Det svarer til en kurs på 40.

SKAT har beregnet en kursforskel på 10,04.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 40.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 500 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 25

Indsat på dansk bankkonto: 2.289 kr. og 18.234 kr. fredag den 27.5.2016 samt 17.823 kr. onsdag den 1.6.2016.

A har oplyst, at indsætningerne vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 500.000 tirsdag den 24.5.2016, Y1-land valuta 500.000 onsdag den 25.5.2016, Y1-land valuta 500.000 torsdag den 26.5.2016 og Y1-land valuta 400.000 fredag den 24.6.2016.

Det svarer til en kurs på 59,98.

I bilag G til klagen er der dokumentation for, at indsætningerne er overført fra Y2-land. Det fremgår, at beløbene på 18.234 kr. og 17.823 kr. er overført fra Y2-land henholdsvis den 25.5.2016 og den 31.5.2016.

Overførslerne den 24.5.2016, 25.2.2016 og 26.2.2016 er til den samme person.

Der er 3-4 uger indsætningerne foretaget den 27.5.2016 og 1.6.2016 og overførslen den 24.6.2016.

Repræsentantens oplysning, om at overførslerne sker af flere dage på grund af en hævebegrænsning på Y1-land valuta 500.000, er således ikke støttet af de faktiske forhold.

Skattestyrelsen har i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen beregnet en kursforskel på 30,24 og 30,04, alt afhængig af om der tages udgangspunkt i kursen den 27.5.2016 eller 1.6.2016. Der er ingen sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort, at indsætningerne på 2.289 kr., 18.234 kr. og 17.823 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Intern arbejdskopi - j.nr. (red. journalnummer fjernet) 368 af 500

Overførsel 26

Indsat på dansk bankkonto: 500 kr. den 30.5.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 22.000 den 31.5.2015.

Det svarer til en kurs på 44.

SKAT har beregnet en kursforskel på 14,19.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 44.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 500 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 27

Indsat på dansk bankkonto: 1.625 kr. den 31.5.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 10.000, Y1-land valuta 20.000 og Y1-land valuta 35.000 den 31.5.2016.

Det svarer til en kurs på 40.

SKAT har beregnet en kursforskel på 10,23.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 40.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 1.625 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 28

Indsat på dansk bankkonto: 800 kr. den 31.5.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 20.000 og Y1-land valuta 12.000 den 31.5.2016.

Det svarer til en kurs på 40.

SKAT har beregnet en kursforskel på 10,23.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 40.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 800 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 29

Indsat på dansk bankkonto: 250 kr. den 31.5.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 10.000 den 31.5.2016.

Det svarer til en kurs på 40.

SKAT har beregnet en kursforskel på 10,23.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 40.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 250 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 30

Indsat på dansk bankkonto: 250 kr. den 6.6.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 10.000 den 6.6.2016.

Det svarer til en kurs på 40.

SKAT har beregnet en kursforskel på 9,62.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 40.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 250 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 31

Indsat på dansk bankkonto: 300 kr. den 8.6.2016.

Intern arbejdskopi - j.nr. (red. journalnummer fjernet) 369 af 500

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 12.000 den 8.6.2016.

Det svarer til en kurs på 40.

SKAT har beregnet en kursforskel på 9,5.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 40.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 300 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 32

Indsat på dansk bankkonto: 11.017 kr. mandag den 13.6.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 400.000 og Y1-land valuta 100.000 fredag den 10.6.2016, Y1-land valuta 30.000 mandag den 4.7.2016 samt Y1-land valuta 346.000 onsdag den 3.8.2016.

Det svarer til en kurs på 79,51.

I bilag G til klagen er der dokumentation for, at indsætningen er overført fra Y2-land. Det fremgår, at beløbet er overført fra Y2-land den 10.6.2016.

De to første beløb er overført til samme person, og de to sidste beløb er overført til en anden person.

Der er tre uger mellem indsætningen den 13.6.2016 og overførslen den 4.7.2016 og der er næsten to måneder mellem indsætningen den 13.6.2016 og overførslen den 3.8.2016. Repræsentantens oplysning, om at overførslerne sker af flere dage på grund af weekender og en hævebegrænsning på Y1-land valuta 500.000, er således ikke støttet af de faktiske forhold.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 49,30.

Der er ikke sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort at indsætningen på 11.017 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 33

Indsat på dansk bankkonto: 550 kr. og 181 kr. den 14.6.2016. A har oplyst, at indsætningerne vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 14.000 og Y1-land valuta 15.750 den 14.6.2016. A har oplyst, at overførslen på Y1-land valuta 15.750 også vedrører en indsætning den 20.6.2016 (se overførsel 34 nedenfor).

Det svarer til en kurs på 40,70 og 19,15, alt afhængig af om Y1-land valuta 15.750 skal medregnes eller ej.

SKAT har beregnet en kursforskel på 10,69 og -10,85.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var henholdsvis 40,70 eller 19,15, alt afhængig af om Y1-land valuta 15.750 medregnes eller ej.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningerne på 550 og 181 kr. vedrører ovennævnte overførsel/overførsler

Overførsel 34

Indsat på dansk bankkonto: 600 kr. mandag den 20.6.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 15.750 og Y1-land valuta 11.250 fredag den 17.6.2016. A har oplyst, at overførslen på Y1-land valuta 15.750 også vedrører en indsætning den 14.6.2016 (se overførsel 33 ovenfor).

Det svarer til en kurs på 45 og 18,75, alt afhængig af om Y1-land valuta 15.750 skal medregnes eller ej.

Der er en weekend mellem overførsel og indsætning.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 2,18 og -24,07.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 600 kr. vedrører ovennævnte overførsel/overførsler.

Overførsel 35

Indsat på dansk bankkonto: 150 kr. den 20.6.2016. Indsætningen har posteringsteksten (red. tekst 3 fjernet)

A har oplyst, at der er tale om udlæg i forbindelse med internetkøb.

Der er ikke indsendt dokumentation.

Overførsel 36

Indsat på dansk bankkonto: 6.726 kr. den 29.6.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 300.000 den 28.6.2016.

Det svarer til en kurs på 44,60.

SKAT har beregnet en kursforskel på 2,33.

I bilag G til klagen er der dokumentation for, at indsætningen er overført fra Y2-land. Det fremgår, at beløbet er overført fra Y2-land den 28.6.2016.

SKAT har i bilag 3 til afgørelsen anført "Beløb stemmer ikke, skæv kurs". Det betyder, at beløbene ikke stemmer overens, og at differencen ikke skyldes en normal afrunding.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 44,60.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 6.726 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 37

Indsat på dansk bankkonto: 11.283 kr. fredag den 1.7.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 500.000 onsdag den 29.6.2016.

Det svarer til en kurs på 44,31.

I bilag G til klagen er der dokumentation for, at indsætningen er overført fra Y2-land. Det fremgår, at beløbet er overført fra Y2-land den 30.6.2016.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 2,08.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 11.283 kr.vedr ører ovennævnte overførsel.

Overførsel 38

Indsat på dansk bankkonto: 1.222 kr. mandag den 4.7.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 20.000 og Y1-land valuta 35.000 lørdag den 2.7.2016.

Det svarer til en kurs på 45,01

A har i bilag E til klagen nævnt dette eksempel (eksempel 4).

Han oplyser, at IM lørdag den 2.7.2016 bad A om at overføre to beløb for sig. Det gjorde han, og hun overførte til den konto samme weekend, men fordi det blev gjort i weekenden, blev det vist på kontoen mandag den 4.7.2016.

Der er en weekend mellem overførsel og indsætning. Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 2,75.

Hverken beløbet på 1.222 kr. eller den beregnede kurs på 45,01 kan anses for afrundinger efter de almindelige afrundingsregler. Differencen på 2,75 kan således ikke forklares med en afrunding. Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 45,01.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 1.222 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 39

Indsat på dansk bankkonto: 250 kr. tirsdag den 5.7.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 11.250 torsdag den 7.7.2016.

Intern arbejdskopi - j.nr. (red. journalnummer fjernet) 371 af 500 Det svarer til en kurs på 45.

Indsætning og overførsel er ikke foretaget samme dag +/- en dag, hvilket ikke skyldes weekend.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 3,06.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 45.

Der er ingen sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 250 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 40

Indsat på dansk bankkonto: 10.489 kr. fredag den 15.7.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 500.000 tirsdag den 12.7.2016.

Det svarer til en kurs på 47,67.

I bilag G til klagen er der dokumentation for, at indsætningen er overført fra Y2-land. Det fremgår, at beløbet er overført fra Y2-land den 13.7.2016.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 4,62.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 45.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 10.489 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 41

Indsat på dansk bankkonto: 3.200 kr. fredag den 29.7.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 11.250, Y1-land valuta 31.500 og Y1-land valuta 101.250 tirsdag den 26.7.2016.

Det svarer til en kurs på 45.

Repræsentanten har oplyst at formålet, med at venner og familie skulle overføre gennem A, var at det var billigere. De faktiske forhold støtter ikke denne forklaring, idet dagskursen var højere end den beregnede kurs.

A har i bilag E til klagen nævnt dette eksempel vedr. PE med hensyn til datoforskel. Han oplyser, at det blev aftalt, at hun kunne betale beløbet tre dage senere. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at forklaringen ikke er tilstrækkelig til at det kan anses for godtgjort, at indsætningen på 3.200 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Indsætning og overførsel er ikke foretaget samme dag +/- en dag, hvilket ikke skyldes weekend.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til -2,81.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 45.

Der er ingen sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 3.200 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 42

Indsat på dansk bankkonto: 15.728 kr. mandag den 1.8.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 400.000 torsdag den 28.7.2016, Y1-land valuta 400.000 fredag den 29.7.2016 og Y1-land valuta 400.000 mandag den 22.8.2016.

Det svarer til en kurs på 76,30.

I bilag G til klagen er der dokumentation for, at indsætningen er overført fra Y2-land. Det fremgår, at beløbet er overført fra Y2-land den 29.7.2016.

De to første beløb er overført til samme person. Det sidste beløb er overført til en anden person.

Repræsentantens oplysning, om at overførslerne sker af flere dage på grund af en hævebegrænsning, er ikke støttet af de faktiske for hold, idet der først overføres Y1-land valuta 400.000 i Intern arbejdskopi - j.nr. (red. journalnummer fjernet) 372 af 500 stedet for Y1-land valuta 500.000. Hvis grænsen skulle "følges", skulle der været overført 500.000 og 300.000 i stedet for 400.000 og 400.000. Derudover er der tre uger mellem indsætningen den 1.8.2016 og overførslen den 22.8.2016, hvilket hverken kan skyldes weekender eller hævebegrænsningen på Y1-land valuta 500.000.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 28,28.

Der er ikke sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 15.728 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 43

Indsat på dansk bankkonto: 25.000 kr. torsdag den 4.8.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 500.000 torsdag den 4.8.2016, Y1-land valuta 500.000 fredag den 5.8.2016 og Y1-land valuta 250.000 lørdag den 6.8.2016.

Det svarer til en kurs på 50.

Overførslerne passer med hævebegrænsningen på Y1-land valuta 500.000. Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 2,35.

Der er således ikke sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort at indsætningen på 25.000 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 44

Indsat på dansk bankkonto: 700 kr. mandag den 8.8.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 31.500 lørdag den 6.8.2016.

Det svarer til en kurs på 45.

Der er en weekend mellem overførsel og indsætning. Repræsentanten har oplyst at formålet, med at venner og familie skulle overføre gennem A, var at det var billigere. De faktiske forhold støtter ikke denne forklaring, idet dagskursen var højere end den beregnede kurs.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til -2,25.

Der er ikke sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort at indsætningen på 700 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 45

Indsat på dansk bankkonto: 335 kr. den 8.8.2016. Indsætningen har posteringsteksten "NB".

A har oplyst, at der er tale om udlæg i forbindelse med fælles indkøbstur.

Der er ikke indsendt dokumentation.

Overførsel 46

Indsat på dansk bankkonto: 7.858 kr. mandag den 29.8.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 150.000 tirsdag den 9.8.2016, Y1-land valuta 65.000 fredag den 12.8.2016, overført Y1-land valuta

10.000 mandag den 15.8.2016, Y1-land valuta 450.000 onsdag den 17.8.2016 og Y1-land valuta 400.000 fredag den 26.8.2016.

Det svarer til en kurs på 136,80.

I bilag G til klagen er der dokumentation for, at indsætningen er overført fra Y2-land. Det fremgår, at beløbet er overført fra Y2-land den 26.8.2016.

De fire første beløb er overført til samme person. Det sidste beløb er overført til en anden person.

Intern arbejdskopi - j.nr. (red. journalnummer fjernet) 373 af 500

Der er op til 2½ uge mellem indsætningen den 29.8.2016 og overførslerne, hvilket hverken kan skyldes weekender eller hævebegrænsningen på Y1-land valuta 500.000.

Repræsentantens oplysninger er således ikke støttet af de faktiske forhold.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 89,51.

Der er ikke sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort at indsætningen på 7.858 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 47

Indsat på dansk bankkonto: 1.943 kr. onsdag den 7.9.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 100.000 mandag den 5.9.2016 og Y1-land valuta 60.000 fredag den 16.9.2016.

Det svarer til en kurs på 82,35.

I bilag G til klagen er der dokumentation for, at indsætningen er overført fra Y2-land. Det fremgår, at beløbet er overført fra Y2-land den 5.9.2016.

Beløbene er overført til to forskellige personer.

Der mere end en uge mellem indsætningen den 7.9.2016 og overførslen den 16.9.2016.

Repræsentantens oplysning, om at overførslerne sker af flere dage på grund af weekender, er således ikke støttet af de faktiske forhold.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 34,75.

Der er ikke sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort at indsætningen på 1.943 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 48

Indsat på dansk bankkonto: 500 kr. onsdag den 14.9.2016, 800 kr. fredag den 16.9.2016, 750 kr. og 340 kr. mandag den 19.9.2016 samt 200 kr. fredag den 23.9.2016.

A har oplyst, at indsætningerne vedrører overførsel fra den Y1-landsk konto af i alt Y1-land valuta 134.500 til JO og KJ den 13.9.2016, til MO den 13.9.2016, 16.9.2016 og 19.9.2016 samt til LC den 19.9.2016.

Det svarer til en kurs på 51,93.

SKAT har i bilag 3 til afgørelsen anført "Navn/dato stemmer ikke", idet det ikke har været muligt at afstemme de Y1-land valuta 134.500 med bankudtogene for den Y1-landsk konto for så vidt angår navne og datoer, ligesom indsætninger og overførsler ikke er foretaget samme dag +/- en dag.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til mellem 4,22 og 4,64.

Der er ikke sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort at ovennævnte indsætninger vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 49

Indsat på dansk bankkonto: 300 kr. mandag den 19.9.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 15.000 lørdag den 17.9.2016.

Det svarer til en kurs på 50.

Der er en weekend mellem overførsel og indsætning. Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 2,71.

Der er ikke sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort at indsætningen på 300 kr. vedrører ovennævnte overførsler. Intern arbejdskopi - j.nr. (red. journalnummer fjernet) 374 af 500

Overførsel 50

Indsat på dansk bankkonto: 1.000 kr. mandag den 26.9.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 5.000 lørdag den 24.9.2016.

Det svarer til en kurs på 5.

Der er en weekend mellem overførsel og indsætning. Repræsentanten har oplyst at formålet, med at venner og familie skulle overføre gennem A, var at det var billigere. De faktiske forhold støtter ikke denne forklaring, idet dagskursen var højere end den beregnede kurs.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til -42,61.

Der er ikke sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort at indsætningen på 1.000 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 51

Indsat på dansk bankkonto: 2.000 kr. den 30.9.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 52.000 den 30.9.2016.

Det svarer til en kurs på 26.

SKAT har beregnet en kursforskel på -21,56.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 26.

Repræsentanten har oplyst at formålet, med at venner og familie skulle overføre gennem A, var at det var billigere. De faktiske forhold støtter ikke denne forklaring, idet dagskursen var højere end den beregnede kurs.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 2.000 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 52

Indsat på dansk bankkonto: 6.000 kr. mandag den 3.10.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 300.000 torsdag den 29.9.2016.

Det svarer til en kurs på 50.

I bilag G til klagen er der dokumentation for, at indsætningen er overført fra Y2-land. Det fremgår, at beløbet er overført fra Y2-land den 30.9.2016.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 2,55.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 6.000 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 53

Indsat på dansk bankkonto: 7.562 kr. fredag den 14.10.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 400.000 tirsdag den 11.10.2016.

Det svarer til en kurs på 52,90.

I bilag G til klagen er der dokumentation for, at indsætningen er overført fra Y2-land. Det fremgår, at beløbet er overført fra Y2-land den 12.10.2016.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 6,49.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 7.562 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Intern arbejdskopi - j.nr. (red. journalnummer fjernet) 375 af 500

Overførsel 54

Indsat på dansk bankkonto: 300 kr. mandag den 17.10.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 15.000 fredag den 14.10.2016.

Det svarer til en kurs på 50.

Der er en weekend mellem overførsel og indsætning. Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 3,36.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 300 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 55

Indsat på dansk bankkonto: 27.306 kr. onsdag den 26.10.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 500.000 mandag den 24.10.2016, Y1-land valuta 500.000 tirsdag den 25.10.2016 og Y1-land valuta 500.000 onsdag den 26.10.2016.

Det svarer til en kurs på 54,93.

Overførslerne passer med hævebegrænsningen på Y1-land valuta 500.000. Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 8,78.

A har i bilag E til klagen nævnt dette eksempel (eksempel 2).

Han oplyser, at indsætningen på den danske konto er overført fra Y2-land, og at transaktionstiden har været 2-3 dage. A har vedlagt dokumentation for transaktionen fra Y2-land som bilag G til klagen.

A har oplyst, at kursen på 55, var en kurs, som han aftalte med KS.

Han havde selv kunnet overføre penge fra den danske konto til den Y1-landsk konto til kurs 64.

Efter at have fjernet de bankgebyrer han betalte ved overførslen, kunne KS overføre til kurs 55.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at forklaringen ikke er tilstrækkelig til at det kan anses for godtgjort, at indsætningen på 27.306 kr. vedrører ovennævnte overførsel. Skattestyrelsen lægger vægt på, at kursen på 55 hverken stemmer med dagskursen eller den kurs, som A har overført penge til. Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 55.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 27.306 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 56

Indsat på dansk bankkonto: 1.800 kr. torsdag den 3.11.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 25.000, Y1-land valuta 25.000, Y1-land valuta 20.000, Y1-land valuta 5.000 tirsdag den 1.11.2016 samt Y1-land valuta 15.000 torsdag den 3.11.2016.

Det svarer til en kurs på 50.

Indsætning og overførsel er ikke foretaget samme dag +/- en dag, hvilket ikke kan skyldes en weekend eller hævebegrænsningen. Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 2,95.

Der er ingen sammenhæng mellem datoer og beløb, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 1.800 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 57

Indsat på dansk bankkonto: 2.000 kr. den 4.11.2016.

Intern arbejdskopi - j.nr. (red. journalnummer fjernet) 376 af 500

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 112.000 den 3.11.2016.

Det svarer til en kurs på 55,50.

SKAT har beregnet en kursforskel på 8,3.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 55,50.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 2.000 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 58

Indsat på dansk bankkonto: 1.000 kr. den 11.11.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 55.000 den 11.11.2016.

Det svarer til en kurs på 55.

SKAT har beregnet en kursforskel på 9,01.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 55.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 1.000 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 59

Indsat på dansk bankkonto: 11.294 kr. mandag den 28.11.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 400.000 torsdag den 24.11.2016 og Y1-land valuta 200.000 fredag den 25.11.2016.

Det svarer til en kurs på 53,13.

Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 8,15.

A har i bilag E til klagen nævnt dette eksempel (eksempel 1).

Han oplyser, at indsætningen på den danske konto er overført fra Y2-land, og at transaktionstiden har været 2-3 dage. A har vedlagt dokumentation for transaktionen fra Y2-land som bilag G til klagen.

A har oplyst, at kursen på 53,13 var en kurs, som han aftalte med KS.

Han havde selv kunnet overføre penge fra den danske konto til den Y1-landsk konto til kurs 60.

Efter at have fjernet de afgifter han betalte ved overførslen, kunne KS overføre til kurs 53,13.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at forklaringen ikke er tilstrækkelig til at det kan anses for godtgjort, at indsætningen på 11.294 kr. vedrører ovennævnte overførsel. Skattestyrelsen lægger vægt på, at kursen på 53,13 hverken stemmer med dagskursen eller den kurs, som A har overført penge til. Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 53,13.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 11.294 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 60

Indsat på dansk bankkonto: 2.000 kr. den 30.11.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 110.000 den 1.12.2016.

Det svarer til en kurs på 55.

SKAT har beregnet en kursforskel på 10,19.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 55.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 2.000 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Intern arbejdskopi - j.nr. (red. journalnummer fjernet) 377 af 500

Overførsel 61

Indsat på dansk bankkonto: 2.500 kr. den 2.12.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 135.000 den 1.12.2016.

Det svarer til en kurs på 54.

SKAT har beregnet en kursforskel på 8,74.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 54.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 2.500 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 62

Indsat på dansk bankkonto: 1.640 kr. mandag den 5.12.2016. A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsler fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 33.000, Y1-land valuta 20.000 og Y1-land valuta 10.000 fredag den 2.12.2016 samt Y1-land valuta 20.000 lørdag den 3.12.2016.

Det svarer til en kurs på 50,61.

Der er en weekend mellem overførsel og indsætning. Det bemærkes, at kursforskellen i bilag 2 til Skattestyrelsens bemærkninger til klagen er beregnet til 5,03.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 1.640 kr. vedrører ovennævnte overførsler.

Overførsel 63

Indsat på dansk bankkonto: 2.000 kr. den 5.12.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 110.000 den 6.12.2016.

Det svarer til en kurs på 55.

SKAT har beregnet en kursforskel på 9,42.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 55.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 2.000 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 64

Indsat på dansk bankkonto: 2.000 kr. den 6.12.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 106.000 den 6.12.2016.

Det svarer til en kurs på 53.

SKAT har beregnet en kursforskel på 7,57.

A har i bilag E til klagen nævnt dette eksempel vedr. OI.

Han oplyser, at kursen på 53, var en kurs, som han aftalte med OI.

Han havde selv kunnet overføre penge fra den danske konto til den Y1-landsk konto til kurs 60.

Efter at have fjernet de afgifter han betalte ved overførslen, kunne OI overføre til kurs 53.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at forklaringen ikke er tilstrækkelig til at det kan anses for godtgjort, at indsætningen på 2.000 kr. vedrører ovennævnte overførsel. Skattestyrelsen lægger vægt på, at kursen på 53 hverken stemmer med dagskursen eller den kurs, som A har overført penge til.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 53.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 2.000 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 65

Indsat på dansk bankkonto: 1.000 kr. den 8.12.2016.

Intern arbejdskopi - j.nr. (red. journalnummer fjernet) 378 af 500

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 55.000 den 8.12.2016.

Det svarer til en kurs på 55.

SKAT har beregnet en kursforskel på 10,12.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 55.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 1.000 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 66

Indsat på dansk bankkonto: 550 kr. den 14.12.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 29.150 den 14.12.2016.

Det svarer til en kurs på 53.

SKAT har beregnet en kursforskel på 8,38.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 53.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 550 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Overførsel 67

Indsat på dansk bankkonto: 500 kr. den 15.12.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører følgende overførsel fra den Y1-landsk konto: Y1-land valuta 26.000 den 16.12.2016.

Det svarer til en kurs på 52.

SKAT har beregnet en kursforskel på 7,88.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 52.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 500 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

Indsætning K

Indsætningen fremgår ikke af bilag 2.

Indsat på dansk bankkonto: 1.281 kr. den 8.6.2016.

A har oplyst, at indsætningen vedrører en overførsel fra den Y1-landsk konto for ZA. I bilag D til klagen vedrørende ægtefællen KC har A oplyst følgende: Indsætningen vedrører en overførsel på Y1-land valuta 50.000 den 7.6.2016 og kursen var 40.

Se Skatteankestyrelsens j.nr. 18-0003489.

Kursen kan imidlertid beregnes til 39,04 (50.000/1.281).

Dagskursen var 30,5027.

Kursforskellen udgør 8,53.

Der er ingen dokumentation for, at kursen på et alternativt valutamarked var 40 eller 39,04.

Der er ingen sammenhæng mellem beløbene, og det er ikke godtgjort, at indsætningen på 1.281 kr. vedrører ovennævnte overførsel.

(…)"

Den 28. november 2019 sendte Skattestyrelsen supplerende udtalelse som følger:

"(…)

Indledningsvist skal det bemærkes, at der i det følgende er taget udgangspunkt i repræsentantens brev af 16. august 2018. I det omfang de øvrige breve/mails indeholder nye oplysninger er dette ligeledes kommenteret.

Skattemæssig kvalifikation af den enkelte bankindsætning For så vidt angår repræsentantens bemærkninger om en skattemæssig kvalifikation af den enkelte bankindsætning, skal vi fastholde, at al indkomst som hovedregel er skattepligtig efter statsskattelovens § 4, samt at det påhviler skatteyder at godtgøre, at indsætningerne vedrører midler, der allerede er beskattet eller som er undtaget fra beskatning, jf. SKM2008.905.H.

Det skal endvidere bemærkes, at vi ikke er enige med repræsentanten i, at enten er alle indsætninger skattepligtige eller også er de skattefrie. Vi har truffet afgørelse på grundlag af en konkret vurdering af hver enkelt indsætning.

For så vidt angår anmodningen om, at vi skal redegøre for forskellen i den skattemæssige kvalifikation ved indsætninger i bilag A, der er henholdsvis godkendt og ikke-godkendt, skal vi henvise til side 8 i afgørelsen, hvoraf fremgår følgende:

"SKAT har taget din forklaring til efterretning i de tilfælde, hvor indsætning og overførsel er sket samme dag +/- en dag, og hvor det på den danske konto indsatte beløb stemmer med det fra den Y1-landsk konto overførte beløb.

I de tilfælde, hvor der er tale om en mindre difference mellem den anvendte kurs og dagskursen, som kan skyldes afrunding, har SKAT også taget din forklaring til efterretning."

Alternativ kurs og pengemarked / bankoverførsel

Repræsentanten har som bilag B fremsendt en mail fra den danske ambassade i Y1-land, som oplyser, at der i 2016 var mulighed for at købe udenlandsk valuta via et parallelt marked, og at valutakurserne lå en del højere end de af den Y1-landsk centralbank fastsatte kurser. Denne mail er ikke tidligere fremsendt.

Som det fremgår nedenfor, er det vores opfattelse, at der stadig er usikkerhed om kursens størrelse.

Der er som bilag C fremsendt bankbilag for 19 overførsler fra den danske bankkonto til den Y1-landsk bankkonto. En del af bilagene er tidligere fremsendt som en del af bilag H til klagen. Oplysningerne er af repræsentanten samlet i en oversigt, hvor oplysningerne i de 19 bankbilag er sammenholdt med den i afgørelsen anvendte kurs samt kursforskellen.

Vi kan ikke afstemme de 19 beløb i bilag C med de 67 indsatte beløb på den danske bankkonto eller de 67 hævede beløb på den Y1-landsk bankkonto. Vi anser derfor ikke bilag C for relevant i forhold til de beskattede indsætninger.

Det bemærkes i øvrigt, at bilag 2 til vores bemærkninger til klagen viser indsætninger på den danske bankkonto og hævninger på den Y1-landsk bankkonto. Bilag C viser hævninger på den danske bankkonto og indsætninger på den Y1-landsk bankkonto, og dermed et mellemliggende led.

Eftersom der hverken ses en sammenhæng mellem indsætningerne på den danske bankkonto jf. bilag 2 og hævningerne på den danske bankkonto jf. bilag C eller mellem indsætningerne på den Y1-landsk bankkonto jf. bilag C og hævningerne på den Y1-landsk bankkonto jf. bilag 2, er pengestrømmen hverken dokumenteret eller sandsynliggjort.

Et eksempel her på er overførsel 1 i bilag 1 til vores bemærkninger til klagen. Vi har i nedenstående eksempel sammenholdt overførsel 1 med bilag C-19. Det skal bemærkes, at det ikke af repræsentantens bilag C fremgår, hvilke af de 67 indsætninger på den danske bankkonto, som de 19 stikprøver vedrører.

Indsat på dansk bankkonto: 16.950 kr. den 26.1.2016

Hævet på dansk bankkonto ifølge bilag C: 15.166,98 kr. den 22.1.2016

Indsat på Y1-landsk bankkonto ifølge bilag C: Y1-land valuta 567.979 den 26.1.2016.

Hævet på Y1-landsk bankkonto: Y1-land valuta 500.000 den 26.1.2016. Som det ses, er det ikke muligt at følge pengestrømmen.

Når pengestrømmen ikke kan følges, er der usikkerhed om, hvorvidt indtægterne på den danske bankkonto vedrører hævningerne fra den Y1-landsk bankkonto.

Repræsentanten har ved brev af 7. august 2019 indsendt dokumentation for kursen på Y3-land valuta, samt en tilføjelse til bilag C til brevet af 16. august 2018. Dette er ikke indsendt tidligere. Vi anser det dog for uden betydning, da pengestrømmen ikke kan følges, jf. ovenfor.

Der er med brev af 16. september 2019 som indsendt en verifikation af ind betaleren, samt en forklaring fra skatteyder om, hvorfor posteringsteksterne lyder, som de gør. En del af materialet er ikke indsendt tidligere. Det bemærkes, at der er i bilag 1 F er tale om to forskellige ind betalere og ikke kun ægtefællen. Det skal endvidere bemærkes, at de indsendte bilag både vedrører indsætninger, som vi har anset for skattepligtige i afgørelsen, og indsætninger, hvor hans forklaring er taget til efterretning. Også disse oplysninger anser vi for at være uden betydning, da pengestrømmen ikke kan følges, jf. ovenfor.

Ved brev af 16. september 2019 er der endvidere fremsendt bankudtog for Y1-landsk bankkonto samt 13 overførselskvitteringer for overførsler fra den Y1-landsk bankkonto. Bilagene er ikke fremsendt tidligere. Det er vores opfattelse, at det ikke er relevant - uanset om det fremgår hvem indbetaler og modtager er - idet pengestrømmen ikke kan følges, jf. ovenfor.

Repræsentanten har ved brev af 28. oktober 2019 fremsendt dokumentation for at der er overført beløb fra den Y1-landsk bankkonto. En del af materialet er tidligere fremsendt den 16. september 2019. Det er vores opfattelse, at det ikke er relevant, idet pengestrømmen ikke kan følges, jf. ovenfor. Det bemærkes, at en del af de fremsendte bilag er utydelige og ikke kan læses.

Kursgevinst

Repræsentanten oplyser i brev af 16. september 2019, at han mener, at der alene kan være tale om en kursgevinst. Brevet er vedlagt en forklaring fra skatteyder om, at en økonomisk gevinst som udgangspunkt dækker overførselsomkostninger og gebyrer.

Vi skal oplyse, at da der er tale om beskatning af indsætninger, er beskatning af kursgevinst ikke relevant.

Vi skal bemærke, at repræsentantens oplysning om, at kursgevinsten ikke kan opgøres konkret, bekræfter, at kursen ikke kan fastlægges, og at der dermed er usikkerhed om kursen, samt at pengestrømmen ikke kan følges.

Bilag til mail af 26. september 2019

Det skal bemærkes, at repræsentanten i mail af 26. september 2019 oplyser, at der er vedlagt kvitteringer samt kontoudtog. Dette er ikke modtaget. Vi har den 26. november 2019 forespurgt Skatteankestyrelsen, om der er oplysninger, som vi burde have modtaget. Vi fik oplyst, at det ikke er tilfældet.

Sammenfatning

Som det fremgår ovenfor, er det vores opfattelse, at der stadig er usikkerhed om kursens størrelse, og at det stadig ikke er muligt at følge de oplyste pengestrømme, idet der ikke er tidsmæssigt eller beløbsmæssigt sammenfald mellem indsætningerne og hævningerne.

Det er vores opfattelse, at de nye oplysninger derfor ikke giver anledning til ændringer, og at der ikke er grundlag for en hjemvisning.

(…)"

Skattestyrelsen har sendt følgende erklæringssvar:

"

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagers opfattelse

Skatteankestyrel- sens forslag til afgørelse

Skattestyrelsens udtalelse

2016 Forhøjelse af skattepligtig ind-

448.079

0 kr.

486.780 kr.

486.780 kr.

SKAT har som følge af projekt Money transfer forhøjet indkomståret 2016.

Indsætninger på klagers bankkonti i 2016

I 2016 er der indsat 486.780 kr. på klagers bankkonto.

Det er derfor klageren, der skal løfte bevisbyrden for, at de overførte beløb stammer fra allerede beskattede midler eller er skattefrie. Forklaringerne skal kunne under- bygges af objektive kendsgerninger. Det fremgår af Østre Landsrets dom SKM2013.389.ØLR og Højesterets dom SKM 2008.905.HR.

Kravene til dokumentation gælder efter praksis uden hensyntagen til særlige kulturelle forhold. Det fremgår af Højesterets dom SKM2009.37.HR.

Klageren har ikke løftet bevisbyrden for at de indsatte midler stammer fra allerede beskattede midler, hvor han skal beskattes heraf, jf. statsskattelovens § 4.

Skattestyrelsen kan tiltræde Skatteankestyrelsen forhøjelse.

Det oplyste låneforhold

Det er Skattestyrelsen opfattelse, at de fremførte oplysninger om låneforholdet ikke er understøttet af objektive kendsgerninger, hvorfor det ikke kan lægges til grund."

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af skatteansættelsen for indkomståret 2016 nedsættes til 0 kr.

Som begrundelse for påstanden har klagerens repræsentant anført følgende:

"(…)

Retlige anbringender

Jeg skal støtte påstanden på følgende anbringender:

• at de enkelte bankindsætninger på klagerens bankkonto i F2-bank ikke er udtryk for en skattepligtig indtægt, eller skattepligtig gave,

• at SKAT har anvendt et uhjemlet og fejlagtigt udvælgelsesgrundlag for hvilke indsætninger, der betragtes som indkomst,

• at SKAT fejlagtigt har anvendt en forkert valutakurs,

• at SKAT fejlagtigt har anvendt en forkert varighed på transaktionen, og hvor der ikke er henset til om der har været helligdage mv. som har haft indflydelse på transaktionstiden fra afsendelse til modtagelse på klagers bankkonto,

• at SKAT ikke har taget hensyn til at der gælder en hævebegrænsning på 500.000 Y1-land valuta, pr.dag,

• at SKAT har godkendt erhvervelsen som skattefri på visse indsætninger fra samme person og afvist andre, selvom faktum i forbindelse med modtagelsen og Klagers forklaring om indsættelserne grundlæggende er den samme, og det medfører,

• at SKAT har anvendt en metode, som har resulteret i en vilkårlig retstilstand.

Retlige vurdering

SKAT forhøjelse på DKK 448.079 fordeler sig således:

Type

Beløb

Bemærkninger

Forskel i bankdage

244.046

SKAT har ikke taget hensyn til helligdage og hævegrænsen på 500.000 Y1-land valuta pr. dag fra bankkonto i Y1-land

Forskel i valutakurs

90.752

SKATs valutakurs er forkert

Indbetaling fra

ZA

1.281

Øvrige indbetalinger

DKK 80.987 er accepteret

Gældsbrev NG

12.000

Afdrag/tilbagebetaling af gæld

Total

448.079

Generelle bemærkninger

Klager driver ikke nogen form for virksomhed, men er alene fuldtidsansat som maskiningeniør hos G1-A/S. SKAT har selv undersøgt CVR-registeret mv. og konstateret, at der ikke er nogen virksomhed. Bankkontoen i Y1-land, som tilhører Klager er oprettet i hans navn og er ikke en erhvervskonto.

Det fremgår af SKATs sagsnotat, at denne sag er et led i Projekt Pengeoverførsler. I og med Y1-land ikke umiddelbart kan betragtes som et skattely-land, særligt pga. den ustabilitet og fattigdom som præger landet, falder Klagers sag allerede uden for formålet med undersøgelsen.

Det er velkendt, at udlændinge fra 3. lande løbende sender økonomiske midler hidhørende fra beskattede lønindtægter hjem til brug for forsørgelse og bidrag til familien fra Danmark, hvorfor pengeoverførelser fra familie bosiddende i rige lande, som Danmark og Y2-land, ikke forekommer fordækt i sig selv, men tvært imod naturlig og almen i sin essens.

Klagers forklaring om, at vennetjenesten bestod i at kunne spare omkostninger, ved en anden form for overførelse af penge til Y1-land end enkeltvise og mindre overførelser, af det faktum - som SKAT også har fremhævet Bilag B (bilag l), at de beløb som er overført via Y3-land typisk er sammenlagte summer, som derefter uddeles/overføres ud til modtagerne. Dette forklarer også, hvorfor der kan gå mere end l dag fra indsættelse til overførelse.

At beløb i sidste ende er uddelt til relationer, der er tilknyttet den person som har indsat beløbet, taler imod at indsætningen kan betragtes som en gave til Klager, jf. Bilag C, letter of delcation.

Sammenholdes dette med Klagers lønindkomst og Klagers forbrugsmønster/privatforbrug samt sagens samlede dokumentation er det sandsynliggjort, at der ikke er modtaget nogen form for økonomisk gevinst, gave eller andet som skal beskattes som indkomst. Bilag om privatforbrug fremlægges som Bilag D.

Personer

Klager har overført nedenstående beløb for nedenstående personer:

Bankoverførsel

Som det fremgår af ovenstående oversigt, har SKAT godkendt flere disse bankindsætninger fra samme person/afsender, se oversigtens sølje "Godkendt", hvorfor det står usammenhængende i konteksten, at udvalgte transaktioner ikke godkendes af SKAT pga. valutaforhold og antallet af dage mellem overførelserne.

Det er derfor fejlagtigt og ikke proportionelt, at SKAT vælger at fastholde visse beløb for samme afsender som indtægter, imens tilsvarende overførte beløb fra samme afsender ikke er, jf. Bilag B (bilag 3).

I og med at SKAT har godkendt Klagers forklaring om hvordan han har erhvervet pengene, og hvorfor der er forskydning i datoen, jf. Bilag E, må den godkendelse gælde som et hele.

Endvidere har SKAT ikke taget hensyn til, at der gælder en begrænsning på 500.000 Y1-land valuta pr. dag. Forskydningen i tid/betalingen skyldes således i et væsentlig omfang, at der kun kan udbetales beløb op til 500.000 Y1-land valuta pr. dag, jf. Bilag F.

Det kan herefter lægges til grund, at SKAT har taget udgangspunkt i en forkert transaktionstid til brug for sammenhold mellem indsætning og overførsler. Omstående oversigt, viser at SKAT forudsætninger er forkerte og fører til en forkert afgørelse.

Overførsel fra Y2-land på DKK 279.940 viser, at der en tidsforskydning på op til mere end 3 dage før pengene er overført fra Y2-land og indgået på klagers bankkonto hos F2-bank, jf. Kopi af pengeoverførslen fra Y2-land er vedlagt som Bilag G.

Endvidere ses begrundelsen ikke at være gængs praksis og fremgår ej heller af de relevante lovbestemmelser. SKAT har trods opfordring hertil ikke fremkommet med relevant retspraksis, som kan statuere at disse forhold kan være afgørende for, at beløb anses som indtægt.

Valutakurs:

Det skal bemærkes, at SKAT har anerkendt oplysninger om valutakurser vedrørende overførsler mellem F2-bank konto X2-konto og F1-bank i Y3-land konto X1-konto, jf. afgørelsens side 12, Øvrig bemærkninger;

"SKAT har ingen bemærkninger til overførslerne fra konto X2-konto (F2-bank) til konto X1-konto (F1-bank) SKAT har taget dine oplysninger om valutakurserne til efterretning".

Allerede af denne grund skal SKATs afgørelse bortfalde for forholdene vedrørende forskel i valutakursen.

Til støtte herfor fremlægges yderligere dokumentation for den opnåede valutakurs i perioden, jf. bilag H. Det kan herefter lægges til grund, at SKAT har anvendt forkerte kurser for 2016.

Af den vedlagte dokumentation fremgår det, at Klager hos G8-virksomhed fx den 27.05.2016 har kunne opnå en kurs på 47,4019 mod den dagskurs på 29,7397 som fremgår af SKATs kursberegning for den pågældende dag, jf. Bilag H.

Af dokumentationen for G2-virksomheds fremgår det, at Klager fx den 16.03.2016 har kunne opnå en kurs på 430 modsat den dagskurs på 284 som fremgår af SKATs model/kursberegner, jf. Bilag H.

En sammenligning med SKATs kursberegningsmodel viser, når der fx veksles fra Y3-land valuta til Y1-land valuta, har Klager opnået en kurs som er bedre med mere end 52 % i forhold til SKATs kurs.

Tilsvarende den 03.02.2016 har Klager kunne opnå en kurs på 412, mod SKATs 290, min klient har opnået en kurs som er 49 % bedre end den kurs SKAT har skønnet, jf. Bilag H.

Klagers forklaring understøttes også af artikel fra G6-virksomhed (red. link fjernet) af 15. juni 2016, hvoraf det fremgår, at der i 2016 var markant forskel på markedskursen for Y1-land valuta og den kurs som centralbanken i Y1-land har fastsat for Y1-land valuta:

"..... Den faste valutakurs havde skabt et stort sortmarked for amerikanske dollars og presset landets økonomi. Y1-lands centralbank havde længe været forventet at give Y1-land valuta mulighed for at være mere fleksibel og handle til en markedsdrevet sats. Y1-land valuta er fastsat til 197 til USD, men den sorte markedskurs er steget til 370 i de seneste måneder..."

Artiklen dokumenter, at den faste kurs som F4-bank har fastsat ikke er udtryk for den kurs som Y1-land valuta kunne handles til uden for Y1-land i 2016, fx var Y1-land valuta fastsat til 197 til USD, men den sorte markedskurs er steget til 370, jf. bilag I.

(…)

Konklusion

SKAT har ikke kunne påvise nogen konkret indkomstkilde hvorfra den ikke- beskattede indkomst skulle stamme fra, SKAT har således ikke løftet bevisbyrden for at bankindsætningerne er skattepligtig indkomst. I øvrigt findes den domspraksis som SKAT har henvist til, ikke relevans i denne sag, idet Klager er lønmodtager og har et normal privatforbrug på DKK 269.716 hvorfor klagers situation ikke er sammenlignelig med de domme som SKAT henviser til.

Klager har redegjort konkret og præcis om forskellen i valutakursen, og har dokumenteret at han har kunne opnå en bedre kurs end den SKAT har anvendt i sin beregning.

Klager har redegjort konkret og præcis om varigheden af den enkelte banktransaktionen, og har dokumenteret at der kan gå op til mere end 3 bankdage før pengene er indsat på hans bankkonto i F2-bank.

Der er således intet som indikerer eller er sandsynliggjort, at Klager har oppebåret indtægter som skal beskattes ud over dette som følger af hans selvangivelse for 2016.

Klager har fuldt ud løftet bevisbyrden for, at pengebeløbene, som indgå på hans bankkonto i Danmark og udbetales i Y1-land er uddelt til relationer, der er tilknyttet den person som har indsat beløbet, taler imod at indsætningen kan betragtes som en indkomst /gave til Klager.

Sammenholdes dette med Klagers lønindkomst og Klagers forbrugsmønster/privatforbrug som er beregnet til DKK 269.716, samt sagens samlede dokumentation er det sandsynliggjort, at der ikke er modtaget nogen form for økonomisk gevinst, gave eller andet som skal beskattes som indkomst. SKATs forhøjelse på DKK 448.079 skal derfor bortfalde i sin helhed.

(…)"

Den 16. august 2018 sendte repræsentanten supplerende bemærkninger som følger:

"Skattemæssig kvalifikation af den enkelte bankindsætning Det skal indledningsvis anføres, at SKAT fortsat ikke har fortaget nogen skattemæssig kvalifikation af de enkelte bankindsætninger.

En betingelse for at kunne beskatte den enkelte bankindsætning efter Statsskattelovens § 4, forudsætter, at der er hjemmel hertil, SKAT skal således kvalificere, om den enkelte bankindsætning er en skattepligtig indtægt eller en skattepligtig gave, som er omfattet af bestemmelsen. SKAT har ikke løftet bevisbyrden herfor, hvilket er forudsætningen for at kunne gennemføre en beskatning af den enkelte bankindsætning.

SKATs kontrol har vi sammentalt til at omfatte 105 banktransaktioner, heraf har SKAT godkendt 38 af bankindsætningerne - svarende til mere end 36 % -, som værende ikke-skattepligtige, hvorfor det må anses, at dette gælder for alle bankindsætningerne, som er foretaget i den konkrete sag - enten er alle bankindsætningerne skattepligtige eller også er de skattefrie, fordi der netop er tale om en bankindsætning.

Vi henviser i øvrigt til SKATs opgørelse, hvor vi har markeret en række transaktioner som SKAT har godkendt, samtidig med at SKAT ikke godkender den efterfølgende transaktion. SKAT anmodes om at redegøre for denne forskel i den skattemæssige kvalifikation af den enkelte transaktion, jf. bilag A.

Afgørelsen lider således af væsentlige sagsbehandlingsfejl og mangler, som bør føre til, at sagen hjemvises til fornyet sagsbehandling hos SKAT. Af samme grund har vi ikke nærmere kommenteret SKATs bemærkninger 1-67, da disse som en konsekvens af ovenstående forhold, må anses at være ukorrekt og fejlbehæftet.

Såfremt afgørelsen fastholdes, gøres det gældende, at de af SKAT anvendte valutakurser er bevislig og objektiv forkerte, og at dette fører til en uberettiget beskatning af min klient, jf. nærmere nedenfor.

Alternativ kurs og pengemarked / bankoverførsel

Min klient har under hele sagsforløbet anført, at det for ham i 2016 var muligt at opnå en kurs, som var betydelig højere end den kurs, som centralbanken i Y1-land fastsatte. SKAT har afvist min klients forklaring som værende utroværdig og udokumenteret, senest ved SKATS udtalelse af 4. juli 2018. SKAT har fastholdt, at de af SKAT anvendte valutakurser må anses som værende de kurser, som kan opnås i markedet i 2016, jf. SKATs bemærkninger i 1-67.

SKAT har i sin afgørelse således konsekvent anvendt den valutakurs, som er fastsat og følger af hjemmesiden, (red. hjemmeside fjernet), jf.

SKATs udtalelse side 7:

"SKAT har i stedet anvendt en valutakurs fra hjemmesiden (red. hjemmeside fjernet), der er en Y6-landsk børs og finansportal, hvor der findes historiske dagskurser"

SKATs opfattelse og argumentation er ikke korrekt, hvilket bekræftes af den Danske Ambassade i Y1-land, der pr. mail har bekræftet at:

"Ambassaden kan bekræfte, at der også i 2016 var mulighed for at købe udenlandsk valuta via det såkaldte "parallelle marked". Valutakurserne for udenlandsk valuta lå en del højere, end de af den Y1-landsk centralbank fastsatte kurser."

Kopi af mailen er vedlagt som bilag B. Det er således fastslået og entydigt bekræftet fra en officiel dansk myndighed, at der i 2016 eksisterede et "parallelt marked" hvor man kunne opnå en væsentlig højere kurs end den kurs, som centralbanken i Y1-land har fastsat, hvilket understøtter min klients forklaring over for SKAT.

Denne forklaring understøttes ligeledes af vedlagte bankbilag, som understøtter min klients forklaring om, at han i 2016 har kunnet opnå en bedre kurs, end den som SKAT konsekvent har anvendt i opgørelsen.

Vi har sammenholdt den faktiske valutakurs med SKATs valutakurs, dato for dato. Kontrollen viser, at SKATs kurs i alle stikprøverne (19 transaktioner) er forkerte og afviger fra 5 % og op til 74 %, gennemsnitlig 43 %, jf. bilag C.

Det er uhyre store afvigelser, som ligger langt uden for det, som kan anses for både rimelig og sandsynligt.

Vores kontrol har bestået af en beløbsmæssig stikprøve på kr. 358.380, svarende til 80 % af indkomstforhøjelsen på DKK 448.079 og fordelt på 19 transaktioner.

Vi har ligeledes kontrolleret pengestrømmen, og at den enkelte overførsel fra Danmark -overføres og registreres på bankkontoen i Danmark til bankkontoen i Y1-land - ligesom vi har sammenholdt udbetalingen fra F1-bank med de fremlagte erklæringer fra den enkelte afsender af pengene i Danmark.

Vores gennemgang viser, at der er en klar sammenhæng mellem afsenderen af pengene i Danmark og modtageren af pengene i Y1-land. Bankindsætningerne på min klients bankkonto har alene handlet om at bistå disse personer med at overføre penge til Deres familie i Y1-land.

Det er ud over enhver tvivl dokumenteret, at de valutakurser, som SKAT har anvendt, er forkerte, og dette må anses at gælde for hele indkomståret 2016. Det er således den kurs som min klient har anvendt, som skal anvendes i opgørelsen.

I denne forbindelse opfordres SKAT til nærmere at redegøre for, hvordan der objektivt kan være så store forskelle (fra 5 % og op til 74 %) mellem den kurs, som min klient har kunnet opnå, og den valutakurs, som SKAT har anvendt og betydningen heraf i den konkrete sag, og om SKAT forsat fastholder, at der ikke eksisterer et alternativt pengemarked, hvor der kan opnås en kurs, som er på op til 74 % højere end den valutakurs, som SKAT har anvendt.

Endelig opfordres SKAT til at meddele Skatteankestyrelsen, om SKAT kan tiltræde, at der på baggrund af de nye oplysninger træffes afgørelse om, at sagen sendes tilbage til fornyet sagsbehandling hos SKAT, jf. bilag A, B og C, som dokumenterer, at der i 2016 var et alternativt marked for valutaen Y1-land valuta, hvilket også er bekræftet af Ambassaden i Y1-land, og dokumenteret ved fremlæggelse af bankbilag m.v.

Sammenfatning

Det er således min samlede vurdering, at såfremt der måtte være en indkomst, som skal beskattes, kan det alene være beskatning af en eventuel nettokursgevinst (med fradrag af transaktionsomkostninger), som måtte udspringes af den kurs, som der er vekslet til, og den kurs, som er brugt inter partes, jf. kursgevinstlovens § 23.

Endelig ser jeg frem til at modtage SKATs svar på min processuelle opfordring til SKAT, idet der er kommet så mange nye og væsentlige oplysninger i sagen som betyder, at sagen bør tilbagesendes til SKAT til fornyet sagsbehandling, hvor de nye oplysninger indgår heri, eller at sagen afsluttes ved at SKAT frafalder indkomstforhøjelsen DKK 448.079.

Det er uomtvisteligt, at sagens afgørelse er truffet på et forkert og ufuldstændigt grundlag og som konsekvens heraf har ført til et forkert beskatningsresultat.

Er SKAT enig i, at der bør ske genoptagelse af sagen på det foreliggende grundlag, kan min klient tiltræde dette under den forudsætning at, der træffes afgørelse i sagen, som giver ham fuldt medhold, således at sagsomkostningerne i den aktuelle skattesag dækkes efter reglerne om omkostningsdækning i skattesager."

Den 2. november 2018 sendte repræsentanten supplerende bemærkninger som følger:

"Jeg skal på vegne af min klient A, CPR.nr. (red. cprnummer fjernet), anmode om, at vurderingen fra SKATs straffesagsenhed indgår i sagen.

Af straffesagsenhedens vurdering fremgår det, at man finder, at min klients har afgivet en fuld ud sammenhængende forklaring og denne er understøttet af objektive beviser.

Jeg skal henvise til det omfattende bilagsmateriale til klagesagen og det efterfølgende indlæg og tilhørende bilagsmateriale, indgivet i forbindelse med SKATs udtalelse i sagen."

Den 7. august 2019 sendte klagerens repræsentant supplerende bemærkninger som følger:

"Som tidligere nævnt fremsendes supplerende materiale omhandlende kurs på Y3-land valuta. Materialet illustrerer den forskellen som der er mellem Skattestyrelsens anvendte kilde/database, og de kurser som min klient har opnået i forbindelse med køb af Y1-land valuta.

Ad kurs på Y3-land valuta - sammenholdt med (red. hjemmeside fjernet) Vi har foretaget en efterfølgende kontrol, hvor vi har sammenlignet kursen på Y3-land valuta som min klient har vekslet til, jf. bilagene A, 1-9, markeret med rødt i oversigtsbilaget. Heraf fremgår det at også i dette tilfælde afviger, Skattestyrelsens SKAT kurs fra den kurs som kunne opnås i markedet.

Ad ny banktransaktion, 22. august 2016 - sammenholdt med (red. hjemmeside fjernet)

Vi vedlægger dokumentation for yderligere en banktransaktion, i oversigtsbilaget som bilag A, 10, markeret med rødt i oversigtsbilaget, også her fremgår det, at Skattestyrelsens kurs afviger fra den kurs om kunne opnås i markedet. Ligesom det klart fremgår af materialet hvordan beløbet hæves på min klients danske bankkonto og overføres via G2-virksomhed til hans bankkonto i Y1-land.

Sammenfatning

Af oversigtsbilaget fremgår det, at vi nu har gennemgået 20 transaktioner som udgør kr. 376.825 kr., svarende til ca. 84% af det beløbet (448.079 kr.) som SKAT har forhøjet min klients indkomst med. For alle transaktionerne gælder det, at Skattestyrelsens kurser afviger med 5-74 %, når det er danske krone som veksles til Y1-land valuta, mens afvigelse udgør 13 - 61 % når det er Y3-land valuta som veksles til Y1-land valuta.

Det er således dokumenteret, at der i 2016 eksisterede parallelle marked for Y1-land valuta. Dette er bekræftet af ambassadør MT, fra Den Danske Ambassade i Y1-land. Kopi af email af 9.juli 2018 vedlagt som bilag B."

Den 16. september 2019 sendte repræsentanten yderligere supplerende bemærkninger som følger:

"Ad indbetaling på bankkonto hos F2-bank

Vedlagt fremsendes verifikation af indbetaleren, jf. bilag 1A til IH.

Bilag

Navn

Indbetaler

1A

NB NB

1B

(red. kælenavn 1 fjernet)

QS

1C

(red. kælenavn 2 fjernet)

MA

1D

(red. kælenavn 2 fjernet)

QS

1E

(red. kælenavn 5 fjernet)

NG

1F

(red. kælenavn 3 fjernet)

KC

1G

(red. kælenavn 4 fjernet)

NG

1H

En god gerninger

IM

Ad udbetaling fra bankkonto F1-bank, Y1-land Vedlagt fremsendes som aftalt den dokumentation min klient er i besiddelse af for 2016.

Kopi af bankkontoudtog er vedlagt som bilag 2, hvor den enkelte hævning er markeret. Kopi af de enkelte overførselskvitteringer vedlagt som underbilag 1-13.

Af de vedlagte overførselskvitteringer, fremgår det til hvem beløbet er udbetalt og udbetalingen er sket til modtagerens bankkonto, og i emnefeltet (Narration) er der yderligere oplysninger om indbetaleren og hvem modtageren er.

Ad gevinst

Gevinsten min klient har måtte have opnået, vil alene være en kursgevinst, afledt af den kurs som han har kunne veksle til og den kurs som hans venner og familie har kunne købe til, i dette beløb skal der fratrækkes gebyr til de anvendte money transferselskaber, ligesom min klient har betalt bankgebyr som er opkrævet af F1-bank, Y1-land.

Jeg vil skønne, da jeg ikke har mulighed for at kunne opgøre kursgevinsten konkret, at en netto kursgevinst, vil være i et niveau på mellem 12. 000 - 20.000 kr."

Den 31. oktober 2019 sendte repræsentanten følgende forklaring fra klageren vedrørende lånet til NG:

"Da jeg rejste til Y1-land d. 2 juni 2013 havde jeg hævet kontant (Y3-land valuta) som var tilsvarende til DKK 17.938. Det kan man se på min bankudtog fra F3-bank i 2013. Se vedhæftede. Det var ud fra kontanten jeg hævet og rejste med til Y1-land i 2013 jeg lånet til hende.

Denne gang havde jeg ikke bankkonto i Y1-land og denne eneste måde var at hæve Y3-land valuta som jeg rejste med.

Jeg har vedhæftet F3-bank udtog og også min pas der viser min rejse til Y1-land d. 2. Juni 2013."

Den 16. december 2019 sendte repræsentanten følgende bemærkninger til Skattestyrelsens supplerende udtalelse:

"Det skal præciseres, at klageren er lønmodtager og arbejdede i 2016 som maskiningeniør hos G1-A/S. Klageren har på intet tidspunkt i perioden drevet selvstændig virksomhed, har ikke været registreret i CVR-register eller haft kapitalandele af noget selskab.

Klagerens årsindtægt hidrører alene fra hans arbejdsplads, hvor han er ansat som lønmodtager. Klagerens privatforbrug for 2016 udgør DKK 269.716 og må anses som rimeligt privatforbrug for familien.

HD 2008.905

SKAT henviser i udtalelsen til SKM 2008.905 HD, som grundlag for at beskatte de foretagne bankindsætningerne. Den konkrete sag omhandlede en familie som over en årrække havde indsat store kontante beløb på deres bankkonto, ligesom klageren havde negativt privatforbrug.

Dommeren er ikke relevant i denne sag, da klageren har et privatforbrug på kr. 269.716, ligesom klageren ikke har drevet selvstændig virksomhed og der er ikke tale om kontante pengeindsætninger med derimod bank til bank overførsel.

Pengestrømmen

SKAT hævder fortsat at SKAT ikke kan følge pengene. Dette er ikke korrekt, som det fremgår af den fremlagte dokumentation, er alle beløbene er indbetalt fra afsenderens bank til klagerens bank, der således en objektiv og entydigt transaktionsspor fra afsenderen og til modtageren af beløbet.

Ligesom det skal præciseres, at det er de sammen 8 personer som henover 2016 har overført beløb til klagerens bankkonto. Beløbene fordeler sig således, jf. nedenstående opgørelse.

(…)

Beløbene som klageren har modtaget stammer fra beskattede midler, som den enkelte afsen- der har optjent som lønmodtager. Der således ikke noget forretningsmæssig forhold mellem den enkelte afsender af pengene og klageren

Det er ligeledes fuldt ud dokumenteret, at klageren løbende overfører de modtagne penge, som er modtaget i Danmark til hans bankkonto i Y1-land og udbetales herefter til modtageren af beløbet i Y1-land.

Disse overførsler sker løbende og i "blokke" således, at den enkelte afsender opnår den bedst kurs og den laveste transaktionsomkostning pr. transaktion. Der henvises i øvrigt det sagens tidligere fremsendte bilag C.

Hvis man skal følge SKATs opfattelse, betyder det, at der skal foretages en’ til en’ overførsel, dette er ikke muligt i virkelighedens verden og et sådanne transaktionsforløb vil i øvrigt være forbundet med yderligere transaktionsomkostninger og valutarisiko for den enkelte afsender af pengene.

Ad valutakurser

SKAT skriver i udtalelsen på side 2, at der fortsat er usikkerhed om valutakursen. Dette er ikke korrekt.

Klageren har konkret fremlagt dokumentation for 20 bankoverførsler på i alt kr. 376.825, svarende til 84 % af indkomstforhøjelsen på DKK 448.079, som alle viser, at klageren har kunne opnå en signifikant bedre kurs end den kurs som SKAT har anvendt i sagen.

Den fremlagte dokumentation viser uomtvisteligt, at de af SKATs anvendte kurs, i alle stik- prøverne er faktuelle forkerte og afviger fra 5 % og op til 74 %, svarende til en gennemsnitlig afvigelse på op til 43 %.

Endelig skal det anføres, at SKAT fortsat ikke har kommenteret på det fremlagte materiale angående valutakurser. Et materiale som er helt afgørende for vurderingen af sagen, et materiale der viser at der signifikante afvigelser på kursen for Y1-land valuta i den model SKAT bruger og så den kurs klageren de facto har opnået i sagen.

Sammenfattende viser den fremlagte dokumentation for bankoverførslerne samt den tidligere fremsendte udtalelse fra Den Danske Ambassade i Y1-land, at der i 2016 var et alternativ pengemarkedet for Y1-land valuta.

Et pengemarked hvor køberen kunne opnå en kurs som var signifikant bedre end den kurs som fremgik af den officielle kurs på Y1-land valuta som Nationalbanken i Y1-land fastsatte, og som (red. hjemmeside fjernet) anvender som kurs på Y1-land valuta og som SKAT efterfølgende og konsekvens har brugt i sin afgørelse.

Det kan ikke føre til et andet resultat, end at SKAT’s valutakurser idet hele er forkerte, dermed er hele grundlaget er for skønnet forkert.

Skattemæssig kvalifikation af den enkelte bankindsætning

SKATs kontrol har omfattet 105 banktransaktioner, heraf har SKAT godkendt 38 af bankindsætningerne - svarende til mere end 36 % -, som værende ikke-skattepligtige.

(…)

Af omstående oversigt, fremgår det, at SKAT har godkendt flere disse bankindsætninger fra samme person/afsender, se oversigtens sølje "Godkendt", hvorfor det er er uforstående at samme pengeoverførsel i en situation er skattefri og nøjagtig tilsvarende pengeoverførsel er skattepligtig.

Der må gælde samme princip for alle bankindsætningerne, som er foretaget i den konkrete sag - at enten er alle bankindsætningerne skattepligtige eller også er de skattefrie, fordi der netop er tale om en bankindsætning.

En betingelse for at kunne beskatte den enkelte bankindsætning efter Statsskattelovens § 4, forudsætter, at der er hjemmel hertil, SKAT skal således kvalificere, om den enkelte bankindsætning er en skattepligtig indtægt eller en skattepligtig gave, som er omfattet af bestemmelsen.

SKAT har ikke løftet bevisbyrden herfor, hvilket er forudsætningen for at kunne gennemføre en beskatning af den enkelte bankindsætning.

I forlængelse heraf skal det også anføres, at straffesagsenheden under Skattestyrelsen, har vurderet, at klageren har afgivet en fuld ud sammenhængende forklaring og denne er under- støttet af objektive beviser og derfor har frafaldet at rejse straffesag mod klageren.

Skattestyrelsens straffeenhed har på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger og den foretagne bevisvurdering, fastslået at klageren ikke er skattepligtig af de foretagne bankindsætninger.

Sammenfattende

SKAT har ikke kunne påvise nogen konkret indkomstkilde, om hvorfra den ikke- beskattede indkomst skulle stamme fra, SKAT har ikke løftet bevisbyrden for at bankindsætningerne er skattepligtig indkomst.

I øvrigt er den domspraksis SKM 2008.905 HD som SKAT har henvist til, ikke relevans i denne sag, idet klageren er lønmodtager og har et normal privatforbrug på DKK 269.716 hvorfor klagers situation ikke er sammenlignelig med den domme som SKAT henviser til.

Klager har redegjort konkret og præcis om forskellen i valutakursen, og har dokumenteret at han har kunne opnå en bedre kurs end den SKAT har anvendt i sin beregning.

Klager har redegjort og dokumenteret hvordan pengene er overført fra Danmark til hans bankkonto i Y1-land.

Klager har fuldt ud løftet bevisbyrden for, at pengebeløbene, som indgå på hans bankkonto i Danmark, og udbetales i Y1-land, er udbetalt til relationer, der er tilknyttet den person som har indsat beløbet, hvilket taler imod at indsætningen kan betragtes som en indkomst /gave til klager.

Der er således intet som indikerer eller er sandsynliggjort for, at klageren har oppebåret indtægter som skal beskattes ud over dette som følger af hans selvangivelse for 2016."

Repræsentanten er kommet med følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og Skattestyrelsens erklæringssvar:

"Objektive beviser

Klager har nøje redegjort for de enkelte bankindsætninger og de foretagne bank til banktrans- aktioner, ved fremlæggelse af bankkontoudtog for begge banker, F2-bank hvor pengene indbetales til og F1-bank, hvorfra pengene udbetales til modtageren.

Det fremgår, at indbetalingerne er foretaget af 8 navngivende personer, for de 8 personer gælder, at de har indbetalte beløbene via deres bank, til klagerens bank som efterfølgende har overført beløbene til Y1-land, hvor beløbene er udbetalt til de angivne modtager.

Klager har således dokumenteret, at han ikke har råde over pengene, men har alene bistået med at overføre pengene til Y1-land, det fremgår også at den fremlagte dokumentation i form af kontoudtog.

Baggrunden herefter er at klageren bevislig har kunne opnå en markant bedre kurs den kurs som fremgår af de officielle kurslister og det er på den baggrund, at han har modtaget pengene for de 8 navngivende personer. I forlængelse heraf skal der bemærkes at de af Skattestyrelsens anvendte kurser i alle transaktionerne er forkerte.

Afslutningsvis skal det igen fremhæves, at klager aldrig har drevet selvstændig virksomhed, der foreligger således ikke forhold som indikere, at klager har skulle have en ikke-beskattet indtægt, ligesom klageren har et troværdig privatforbrug.

Praksis

Landsskatteretten fandt afgørelse i 18-003502 af 15. november 2019, at SKATs forhøjelse af skattepligtig indkomst skulle nedsættes, da de modtagne beløb blev anset for skattefri, da overførslerne var modtaget som led i videreformidling, ligesom overførslerne ikke havde haft indkomstvirkning for klageren.

Henset til den tætte tidsmæssige og beløbsmæssige sammenhæng mellem de overførsler som klageren foretager, sammenholdt med de indsætninger der modtages fra [virksomhed1], finder Landsskatteretten efter en konkret vurdering, at klageren har godtgjort, at overførslerne alene er modtaget som led i videreformidling. Herved er også henset til, at overførslerne ikke ses at have haft indkomstvirkning for klageren."

Opsummering

Sammenfattende gøres det gældende, at de modtagne beløb er skattefri, da overførslerne e alene, er modtaget som led i videreformidling.

Klager vil alene kunne være skattepligtig af en eventuel kursgevinst."

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Skatteydere skal selvangive deres indkomst og kunne dokumentere deres indtægts- og formueforhold, jf. skattekontrollovens §§ 1 og 6 B (dagældende lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med efterfølgende ændringer).

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, kan indkomsten forhøjes. Det følger af fast praksis, og kan udledes af SKM2011.208.H. Det påhviler skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Dette kan udledes af SKM2008.905.H.

Der lægges i denne forbindelse vægt på om klagerens forklaringer kan underbygges af objektive kendsgerninger. Dette kan udledes af byrettens dom i SKM2017.233.BR.

Det er ubestridt, at der i 2016 er indsat 486.780,28 kr. på klagerens konto X2-konto i F2-bank, hvoraf Skattestyrelsen har anset i alt 448.079 kr. for at være skattepligtig indkomst.

Henset til at SKAT har dokumenteret adskillige, større formueoverførsler, der ikke er selvangivne, finder Landsskatteretten, at det i en sådan situation påhviler klageren at godtgøre, at de omhandlede beløb ikke skal undergives beskatning. Det er således klageren, der under de foreliggende omstændigheder skal godtgøre, at de indsatte beløb ikke er skattepligtige. Der kan henvises til SKM2015.633.ØLR.

Indsætninger på bankkonto

Klagerens repræsentant har gjort gældende, at størstedelen af indsætningerne er tilbagebetalinger fra familie og venner, hvor klageren har hjulpet dem med at sende penge til deres familie og venner i Y1-land, med henblik på at spare gebyromkostninger og få en bedre valutakurs.

Klagerens repræsentant har som dokumentation herfor indsendt erklæringer, dateret fra perioden 19. april 2018 til den 1. maj 2018, hvori de respektive personer erklærer at have bedt klageren om at hjælpe dem med at sende penge til deres familie og venner i Y1-land i løbet af 2016.

Klagerens repræsentant har yderligere sammenholdt de indsætninger, der har været på klagerens danske bankkonto, med de overførsler, der har været til klagerens Y1-landsk bankkonto og som efterfølgende er blevet sendt videre til de respektive modtagere af beløbene i Y1-land.

Det kan udledes af SKM2016.70.BR, at efterfølgende udarbejdede erklæringer normalt ikke tillægges selvstændig skattemæssig betydning, men skal være støttet af andre objektive konstaterbare momenter i sagen.

Landsskatteretten finder ikke, at klageren har dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at de pågældende beløb ikke skal undergives beskatning. Der er lagt vægt på, at der ikke er beløbs- eller tidsmæssigt sammenfald mellem de beløb, der indsættes på klagerens danske bankkonto, og de beløb, der overføres til personer i Y1-land. Det ses f.eks. i overførsel den 4. marts 2016 fra "07136229" på 16.198 kr., hvoraf en del af overførslen ifølge klagerens forklaring først videregives til slægtninge eller venner i Y1-land den 6. juni 2016. Samtidig overføres pengene fra klagerens danske konto til klagerens Y1-landsk konto løbende, og er heller ikke sammenfaldende med indsætningerne og overførslerne på de to konti. Pengestrømmen kan derfor ikke følges, hverken tids- eller beløbsmæssigt. Der er desuden lagt vægt på, at de fremlagte "Letter of declaration" er udarbejdet til brug for skattesagen, og at der er konstateret fejl heri. Eksempelvis nævnes i erklæringen fra OI, at han har fået klageren til at overføre 1.000 kr. den 17. august 2016 til LJ, men i oversigtsskemaet, udarbejdet af klager i forbindelse med indsigelser til SKATs forslag fremgår, at pengene er overført til ZI. I erklæringen fra NG fremgår, at hun skulle have overført 1.000 kr. til klageren den 30. september og 5. december 2016, men det fremgår ikke af kontoudtog. Den 20. juni 2016 er der overført 150 kr. til klageren fra OI, og de er medtalt i repræsentantens sammentælling af overførte beløb i klagen, men de fremgår ikke af den indsendte "Letter of declaration" fra OI. Erklæringerne findes derfor ikke at kunne tillægges særlig bevismæssig vægt. Slutteligt bemærkes, at klageren ifølge repræsentanten har overført i alt 546.001 kr. for forskellige personer i 2016, men der er ifølge klagerens egen optælling kun overført i alt 464.112 kr. fra klagerens danske konto til hans Y1-landsk konto.

Landsskatteretten finder det desuden bemærkelsesværdigt, at klageren ikke løbende har haft en opgørelse over overførslerne, særligt henset til mængden af overførsler, fravigelsen af tids- og beløbsmæssigt sammenfald, samt det faktum, at der ifølge klageren er fastsat en anden kurs inter partes ved overførslerne fra den Y1-landsk konto til venners slægtninge og venner i Y1-land end den kurs, som klageren selv har fået ved overførslen fra Danmark til Y1-land. Hertil bemærkes også, at repræsentanten har udtalt, at en netto kursgevinst for klageren ved at agere mellemmand på overførslerne skønnes at ligge på et niveau mellem 10.000-20.000 kr.

Hjemvisning

Repræsentanten har subsidiært gjort gældende, at sagen bør hjemvises til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.

Landsskatteretten finder ikke at det er godtgjort, at klageren udfører næringsvirksomhed med betalingsformidling, hvorfor der ikke er grundlag for at hjemvise sagen. Landsskatteretten finder ikke, at der i sagen er fremlagt oplysninger, der støtter opfattelsen af, at der drives næringsvirksomhed, der i øvrigt først er gjort gældende på retsmøde i Landsskatteretten.

Da det ikke anses for tilstrækkeligt sandsynliggjort eller dokumenteret, at de til klageren overførte beløb på i alt 486.780 kr. ikke skal undergives beskatning, forhøjer Landsskatteretten derfor klagerens skatteansættelse for indkomståret 2016 med 38.701 kr."

"…

Forklaringer

A, OI, SO, ZA, QS, KS, NB og KC har afgivet forklaring.

A har forklaret blandt andet, at han er gift med KC. De havde i 2016 et hjemmeboende barn. Han er uddannet maskiningeniør. Han studerede i Y4-land og arbejdede derefter i Y3-land i 20082009. Han flyttede med sin familie til Danmark i september 2009, fordi han alene havde en midlertidig arbejdstilladelse i Y3-land. Han kunne komme til Danmark på grund af sin uddannelse. Han er ansat i vindmøllebranchen som maskiningeniør. Han har ikke drevet virksomhed på nogen måde i 2016. Det har han aldrig gjort. Heller ikke som "sleeping partner". Han har alene haft arbejde som lønmodtager.

Han har ofte sendt penge til sin familie i Y1-land. Det har han også gjort før 2016. Det var typisk firmaet, G2-virksomhed, Y3-land, han benyttede, når han skulle overføre penge. Hans forældre og søskende bor i Y1-land. Han har overført penge til dem, da de ikke kan klare sig selv uden hans bistand. Det er almindeligt, at personer fra Y1-land, der er udrejst, støtter familie og venner i hjemlandet. Når han overførte penge, undersøgte han på forhånd, hvilket firma havde den bedste kurs. Han har blandt andet hver måned sendt et fast beløb til sin mor.

Det er korrekt, at der i 2016 via i alt 128 indsættelser på hans danske konto i F2-bank er blevet indbetalt 486.000 kr.

Indbetalingerne er foretaget af venner og bekendte med henblik på overførelser af beløbene til disses familiemedlemmer og venner i Y1-land.

Om de personer, der har indbetalt penge på hans konto, har han forklaret, at han kender QS, som han har delt lejlighed med, da de begge boede i Y9-by.

KS kommer fra samme område i Y1-land som ham. De mødtes efterfølgende i Y10-by, og de blev venner.

NB kender han fra Y4-land, hvor de begge studerede.

IM kender han fra en kirke i Y12-by.

OI kender han via fælles bekendte i Y12-by.

SO har studeret sammen med sagsøgerens ægtefælle og er blevet en ven af familien.

ZA har han delt lejlighed med i Y9-by.

NG kender han fra Y1-land. Da NG flyttede til Danmark, fortsatte deres venskab.

OT har han gået i samme kirke med i Y9-by.

JA kender han, da de begge på et tidspunkt arbejdede ved G3-virksomhed. JA er nu flyttet til Y8-land.

Han har ikke længere kontakt til PE. NG og NN har ikke ønsket at vidne i sagen. Han har ikke kunnet få kontakt til OT, så han er heller ikke indkaldt som vidne i sagen.

Den tekst, der fremgår af kontoudtoget fra F2-bank, f.eks. side 217 og 220 i ekstrakten under posten Z1, er ikke en tekst, han har skrevet. Det samme gælder den posteringstekst, der ses i kontoudtoget, ekstraktens side 218 under C2. De to navne er de pågældendes kælenavne. Det er en tekst, som indbetaleren har skrevet.

Det samme gælder for den indbetaling, der ses i ekstraktens side 232. Det er heller ikke ham, der har anført teksten, der ses i ekstraktens side 237.

Baggrunden for indbetalingerne var, at han i 2016 konstaterede, at der var forskel på kurserne. G2-virksomhed anvendte en parallel valutakurs, og G7-virksomhed brugte den officielle kurs. Hans venner bad ham derfor hjælpe dem med at overføre penge. Kursen var bedre, og omkostningerne lavere, når han overførte pengene til sin konto i Y1-land via sin danske konto.

De beløb, hans venner indsatte på hans konto, er beløb, der skulle overføres til den pågældendes ven eller familie i Y1-land. Han overførte beløbet til den pågældende person i Y1-land, og derefter indsatte hans ven i Danmark beløbet på hans konto i F2-bank.

ZA har sendt penge både til ham og til sagsøgerens ægtefælle, KC. ZA sagde, at det var nemmere for ham at sende penge til KC, da hun havde samme bank som ZA, nemlig i F5-bank. KC har derefter sendt pengene til ham, hvorefter han overførte penge til dem, ZA ønskede at overføre pengene til i Y1-land. KC har ikke været involveret i overførelserne til Y1-land.

Hvis der skal overføres små beløb, vil omkostningerne ved G7-virksomhed være uforholdsmæssige store, da der kræves et gebyr pr. overførelse. Det samme gælder, hvis en af hans venner ønsker at overføre mindre beløb til flere forskellige personer. Han har netbankadgang til sin konto i Y1-land, og derfor er det nemt for ham at overføre beløb til de forskellige personer i Y1-land, som hans venner ønsker skal have pengene.

Det skete ofte, at hans venner telefonisk bad ham overføre penge til en person i Y1-land. Det kunne også være en anmodning via en sms. Han overførte derefter typisk pengene til den pågældende i Y1-land. Når det ser ud til, at han først har fået pengene indsat på sin konto dagen efter, kan det skyldes, at vedkommende ikke har foretaget en straksoverførelse. Han har dog alligevel ofte lagt pengene ud for sine venner, da han stoler på dem. Han ved, at de har arbejde og vil kunne betale det, de skylder ham.

Hans venner spurgte ham typisk, hvilken kurs de ville få. Kursen blev derefter aftalt. Han fastsatte typisk en kurs, der var i hans favør, da han ville være sikker på, at han ikke mistede penge i forbindelse med kursudsvingene.

Hans venner sendte en sms med navn og kontooplysninger på den person i Y1-land, som pengene skulle overføres til. Beløbet blev derefter overført fra hans bank i Y1-land til modtagerens bankkonto i Y1-land.

Han undrer sig over, at SKAT mener, at indbetalingerne på hans konto skulle være skattepligtige. Han kan i bagklogskabens lys se, at indbetalingerne kan virke usædvanlige. Det er en simpel fejl, som han nu fortryder. Han har blot begået en "honest mistake".

Han har forsøgt at skaffe transaktionsbilag fra Y1-land, men det er ikke lykkes. Når han havde overført beløbene via sin konto i Y1-land, fik han en kvittering via mail. De fleste af disse kvitteringer har han smidt ud, da han ikke tænkte, at de skulle bruges.

Han har ikke fået kontoudtog fra sine venner, der dokumenterer, at indbetalingerne stammer fra disse. Det kan skyldes, at hans venner er utrygge ved sagen. Han tænker også, at det er naturligt, at man ikke nødvendigvis vil udveksle kontoudtog med sine venner, selvom man måske stoler på hinanden. Hans venner har ikke ønsket at udlevere sådanne oplysninger. Han har dog fået dokumenter fra KS, jf. de fremlagte bilag.

Han har i sine oversigter skrevet "n/a" på nogle af indbetalingerne, da han mener, at der ikke er tale om beløb, der har nogen betydning. Han har f.eks. lagt penge ud for en ven på en bytur, som vedkommende derefter indsatte på hans konto. Det er f.eks. tilfældet vedrørende de 335 kr., der fremgår af ekstraktens side 201.

For så vidt angår posteringerne benævnt "n/a" i ekstraktens side 437 er der tale om køb af en mobiloplader. Han har fremlagt en kvittering som dokumentation herfor, jf. ekstraktens side 442. Han har købt sådanne og givet dem til personer i Y1-land.

Det er korrekt, at der på nogle af indbetalingerne på kontoudtoget ikke kan ses, hvor pengene kommer fra. Han har ud fra beløbets størrelse udledt, hvem der havde indbetalt pengene. Han kan på sin netbank trykke på en postering, hvorefter der kommer et underbilag frem.

Han ved at (red. kælenavn 5 fjernet) dækkede over indbetalingerne fra NG, da hun brugte denne tekst, når hun indsatte penge på hans konto.

"(red. kælenavn 3 fjernet)" betyder "pengene", og det brugte indbetaleren typisk, når vedkommende og sagsøgeren lige havde talt om indbetalingen.

(red. kælenavn 4 fjernet) er NGs´ ægtefælle.

"Motor Spareparts" angår ikke en overførelse til Y1-land. Der er tale om noget, han havde købt for NN i Y6-land.

"(red. tekst 2 fjernet)" og "EN GOD GERNINGER TIL" dækker over beløb, som NN ønskede at overføre til personer i Y1-land.

Hvis der var penge på hans konto i Y1-land, var det ikke altid nødvendigt at overføre pengene via sin konto i F2-bank.

Han har ikke løbende ført et decideret regnskab over ind- og udbetalingerne. De oversigter han har lavet, er først udarbejdet efter, at skattesagen var blevet indledt.

Nogle gange har han for samme person i Danmark overført beløb til flere personer i Y1-land. Det har han f.eks. gjort for NN, jf. ekstraktens side 340 under "G1" og "G8".

Han har samlet de ønskede udbetalinger sammen med en samlet indbetaling på hans konto. Det var en praktisk måde at gøre det på.

For så vidt angår indbetalingerne fra KS, jf. ekstraktens side 448, forklarede han, at KS arbejder som psykolog i Y2-land. Det er korrekt, at KS har overført store beløb. Disse skulle overføres videre til diverse personer i Y1-land.

NE er i familie med KS, og JM er KSs bror.

Når han overførte beløb over flere dage, skyldes det, at han højst kunne overføre 500.000 Y1-land valuta pr. dag.

Han mener, at SKAT på et tidspunkt i 2017 kontaktede ham om sagen. Han havde på det tidspunkt modtaget sin årsopgørelse fra 2016. Han gik straks i gang med at samle dokumentation og udarbejdede de regneark, der er fremlagt i sagen.

Han mener ikke, at han har haft mulighed for at råde over de penge, han modtog på sin konto, da han som forklaret som udgangspunkt på det tidspunkt allerede havde overført beløbet videre til personer i Y1-land.

Han kan anerkende, at han har fået en skattepligtig kursgevinst, som det fremgår af opgørelsen af den principale påstand. Kursgevinsten er udregnet som forskellen på den aftalte kurs og den kurs, han faktisk opnåede. Forskellen fremgår af de regneark, han har udarbejdet til brug for sagen.

Foreholdt bilagsnummer 1 i ekstraktens side 523 forklarede han, at det ofte tager 2-3 dage, inden en overførelse kan ses på kontoudtoget. I den konkrete situation er der foretaget en straksoverførelse. Man kan i øvrigt i ekstraktens side 588 se, at pengene er overført den 22. januar 2016. Når der skal foretages en overførelse til udlandet, går der ofte 2-3 dage, inden overførelsen kan ses på hans konto.

Han har lagt pengene ud for sine venner og bekendte, fordi han har stolet på dem, og fordi personerne i Y1-land har haft brug for pengene.

Det er ham, der bestemte, hvilken kurs der skulle bruges, efter at han forinden havde undersøgt kurserne.

Han har ikke længere sms´erne, da han har fået en ny telefon i 2017. Han har i øvrigt skiftet telefon flere gange siden 2016. Han plejer ikke at sikkerhedskopiere sine sms´er, når han skifter telefon. Han ved ikke, om hans venner stadig er i besiddelse af sms-korrespondancen vedrørende overførelserne, eller om de beskeder, der måtte være sendt via G14-virksomhed, kan fremskaffes.

Når han havde foretaget overførelserne, sendte han dokumentation herfor til sine venner. Det kunne være i form af et skærmprint eller lignende.

Han har adgang til sin Y1-landsk bank via nettet. Adspurgt hvorfor han ikke har kunnet skaffe transaktionsbilag, har han forklaret, at han ikke kan printe PDF-bilag, fordi der er tale om transaktioner fra 2016. Det er siden blevet ændret, og han kan nu printe PDF-bilag fra den Y1-landsk netbank.

Da han udarbejdede regnearkene, var det på baggrund af oplysningerne fra netbanken og hans notater. Han brugte primært beløbenes størrelse og datoerne for transaktionerne.

Adspurgt hvorfor han ikke havde oprettet en selvstændig konto til brug for overførelserne, skyldes det, at han som sagt ikke gik ud fra, at dette var nødvendigt. Han har alene overført beløbene som en vennetjeneste.

De erklæringer, der er underskrevet, er udarbejdet af ham og derefter underskrevet af hans venner. Det er derfor, formatet er ens. Han mener dog, at erklæringerne skal tages seriøse, da de er underskrevet af de pågældende.

Han var lidt presset, da erklæringerne skulle udarbejdes. Der er derfor lavet fejl hist og pist. Det er derfor, der ses rettelser, f.eks. på side 348 i ekstrakten. Ændringen blev påført efter, at erklæringen havde været sendt til gennemgang hos hans advokat. Ændringerne er derfor påført erklæringen, efter at denne var blevet underskrevet.

Han har i en periode i 2016 overført penge til Y1-land, da hans bror manglede US-dollars til brug for dennes virksomhed i Y14-land.

Når der er forskel på indbetalingerne og overførelserne, jf. det af ham anførte i ekstraktens side 21 øverst, kan det f.eks. skyldes, at han efter en indbetaling på 2.000 kr. fra PE har afskrevet 1.000 kr. som afbetaling på hendes gæld til ham og kun har overført 1.000 kr. til PEs ven i Y1-land.

KS har forklaret blandt andet, at han er ergoterapeut med speciale inden for psykiatrien. Han har (red. information 1 fjernet) boet i Y2-land og er Y2-landsk statsborger. Han lærte A at kende via sin bedste ven og bror på et tidspunkt forud for 2016. De kommer fra det samme område i Y1-land. De er ikke i familie.

Han har også forud for 2016 overført penge til sin familie og venner i Y1-land, som han har støttet. Regeringen i Y1-land er kollapset, og der er derfor store problemer i landet. Han har mistet mange familiemedlemmer, der er blevet kidnappet af (red. gruppe fjernet). Hans familie er flygtet til det sydlige Y1-land. Det er hans ansvar at sørge for betaling af hospitalsregninger og penge til mad med videre.

Han brugte G7-virksomhed, når han overførte penge, men det var en dyr måde at sende penge på. Han har derfor desperat ledt efter andre måder at overføre penge på.

I 2016 har han overført penge til A med henblik på at han skulle overføre pengene videre til vidnets familie og venner i Y1-land. Det var en billigere måde at overføre pengene på. Han kunne på den måde sende flere penge til sin familie og venner. A kunne overføre pengene fra bank til bank, hvilket var lovligt og billigere. De havde talt om det, og på den måde fandt han ud af det. I Y2-land er det meget dyrt at overføre penge.

Foreholdt ekstraktens side 448-449 forklarede vidnet, at bilaget er en korrekt gengivelse af de beløb, han i 2016 har indsat på As konto. JM er hans bror, og NE er hans fætter. Hans bror og NE har - efter at de fik pengene - delt ud af pengene til dem, der havde brug for hjælp i Y1-land.

Det var vidnet, der fortalte A, hvem beløbene skulle overføres til. Han oplyste kontonummeret med videre. Han havde pengene via sin lønindkomst, og han har også lånt nogle af de penge, der blev overført. Han har ikke brugt penge på sig selv for bedre at kunne hjælpe sin familie og venner i Y1-land.

Forevist erklæring (ekstraktens side 496f) forklarede vidnet, at det er ham, der har underskrevet erklæringen.

Hvis A ikke havde foreslået, at han overførte pengene via sin bank, ville han have brugt andre kanaler. I dag bruger han G4-virksomhed. Han har således både før og efter 2016 overført penge til Y1-land. Han føler, at han har et stort ansvar og vil via de penge, han overfører, sikre, at hans familie ikke behøver at flygte ud af landet.

Der foreligger ingen skriftlige aftaler med A omkring pengeoverførelserne. De er begge afrikanere. De stoler på hinanden. De har et ordsprog, der siger, at ham, der har muligheden, skal hjælpe sin familie og venner. Han er i live på grund af sin familie, og de er i live på grund af ham.

Foreholdt As forklaring om, at hans venner ikke har ønsket at udlevere kontooplysninger, forklarede vidnet, at han har bedt folk i Y1-land om at sende dokumentation. Når der i erklæringen står, at vidnet og A er "relatives", er det fordi, man i deres kultur kalder hinanden for brødre, når man stoler på hinanden.

SO har forklaret blandt andet, at han arbejder som (red. information 2 fjernet) i Y13-by. Han har boet i Danmark i 8 år. Han kender A via dennes ægtefælle. As ægtefælle var vidnets elev i Y5-by. Han er ikke i familie med A, men de stammer begge fra Y1-land.

Han har sendt penge til sin familie i Y1-land. Vidnets far har været syg. Han sendte i første omgang penge via G7-virksomhed, men da han lærte A at kende, fandt han ud af, at han havde en bankkonto i Y1-land. Det var via denne konto, at A kunne overføre penge til vidnets familie. Vidnet indbetalte de beløb, som han ønskede overført, på As konto i Danmark. Vidnet har sendt penge til sin bror, men han døde af kræft i januar 2017. Han har ikke sendt store beløb.

Forevist bilag (ekstraktens side 415) forklarede vidnet, at det godt kan passe, at der er overført et beløb af den størrelse. PT, der fremgår af bilaget, er vidnets bror i Y14-land. Pengene blev overført til en konto i Y1-land. UT, der fremgår af bilaget, er vidnets far.

Der har været tale om en vennetjeneste. Han har ikke betalt provision til A. De har ingen skriftlige aftaler om overførelserne. De penge, han overførte, stammede fra hans løn ved G11-virksomhed, hvor han arbejdede på daværende tidspunkt.

Hvis A ikke havde hjulpet ham, ville han have overført pengene på anden måde. Han har således også brugt G7-virksomhed i 2016 til at overføre penge til Y1-land.

Han modtog ingen dokumentation fra A om pengeoverførelserne til Y1-land. Når A havde overført pengene, fortalte han vidnet, at det var ordnet. Derefter kunne vidnet kontakte sin familie i Y1-land og fortælle, at pengene var sendt. Hvis der er korrespondance mellem vidnet og A, kan det være sms´er eller korrespondance via G14-virksomhed.

ZA har forklaret blandt andet, at han er ansat hos G9-virksomhed. I 2016 arbejdede han blandt andet indenfor rengørings- og malerbranchen. Han har boet i Danmark i lidt over 7 år. Han kender A via Y1-land. A er vidnets ven. De er ikke i familie med hinanden.

Han kom til Danmark i maj 2015. Han havde ikke et arbejde i starten. Omkring oktober 2015 kom han i arbejde, og det var derfor først i 2016, at han sendte penge til sin familie i Y1-land. Han kan ikke huske, om han allerede sendte penge til sin familie i 2016.

Han talte på et tidspunkt med A. Han sagde, at hans far var syg, og at han ville sende penge til ham i Y1-land.

Han havde dengang og har fortsat F5-bank.

Forevist oversigten (ekstrakten side 437) forklarede vidnet, at han også har overført penge, hvis A har købt noget for ham.

Forevist side 92 i ekstrakten vedrørende BS 27006/2021 forklarede vidnet, at det burde være korrekt, at pengene er indsat på As ægtefælles konto. Det kontonummer, han overførte pengene til, var et kontonummer, som A havde givet ham. Han var ikke klar over, at det var As ægtefælles konto. Han mener, at A havde sin konto i F2-bank. Det ville koste et gebyr, hvis han skulle overføre et beløb fra F5-bank, hvor vidnet havde sin konto, men hvis beløbet blev overført til en anden konto i F5-bank, kunne det gøres gebyrfrit. Han spurgte derfor A, om han havde en konto i F5-bank.

Han har ikke talt med As ægtefælle om overførelserne.

Forevist samme side forklarede vidnet, at MN er et familiemedlem, der passer vidnets far. PL er vidnets ven, der bor i Y11-by. SV og IH er vidnets brødre. Han kan bekræfte, at de pågældende har modtaget de pågældende beløb, der fremgår af oversigten. Foreholdt at der på et tidspunkt er overført penge til vidnets familie, og at vidnet først har indsat beløbet på As konto flere dage senere, forklarede vidnet, at det kan skyldes, at vidnet i perioder har været i Y1-land og først har indsat pengene, når han kom tilbage til Danmark.

Han har også efter 2016 sendt penge til Y1-land. Man kan gøre det via mange forskellige apps. Han vælger det firma, der har den bedste kurs.

Det var i øvrigt nemmere at få A til at overføre pengene, da han slap for at stå i kø hos G7-virksomhed.

De penge, han overførte til Y1-land, stammer fra vidnets indtægt fra arbejde eller ved at sælge pantflasker.

Der foreligger ingen skriftlige aftaler mellem vidnet og A.

Foreholdt at han også har overført penge til As konto i F2-bank, forklarede vidnet, at det kan være, at det var i den forbindelse, at han fandt ud af gebyrproblemet.

QS har forklaret blandt andet, at han er ansat hos G9-virksomhed. Han har boet i Danmark siden 2010. Han kender A via Y1-land og via en periode, hvor de begge boede i Y4-land. Han er ikke på nogen måde i familie med A.

Han har før 2016 sendt penge til familie og venner i Y1-land. Han benyttede sin bank og G7-virksomhed i den forbindelse.

I 2016 har han indsat penge på As konto i Danmark med henblik på, at A skulle overføre pengene videre til vidnets familie i Y1-land. A havde sagt, at han ville gøre det gebyrfrit, og at kursen ville være bedre end den kurs, vidnet kunne få via G7-virksomhed.

Forevist oversigten i ekstraktens side 216 forklarede vidnet, at det godt kan passe, at pengene er overført som angivet. Han har selv en konto i Y1-land. SV er vidnets fætter.

De penge, han overførte, stammer fra hans løn.

Hvis A ikke havde tilbudt ham at overføre pengene, ville han på anden måde have overført penge til Y1-land.

Han har også efter 2016 sendt penge til Y1-land.

Han bruger kun sin bank, når han overfører penge, da han kan forstå, at der kan være problemer med den måde, han overførte penge på i 2016.

Der er ingen skriftlige aftaler mellem vidnet og A, men kontoudtogene fra Danmark vil vise, at han har overført penge til A, og kontoudtogene fra Y1-land vil vise, at pengene derfra er overført videre som anført.

OI har forklaret blandt andet, at han har en virksomhed og derudover er lønmodtager. I 2016 havde han kun indtægt som lønmodtager. Han arbejdede som kok. Han har boet i Danmark siden 2010. Han kender A via Y12-by, hvor de begge boede på et tidspunkt. Han er ikke i familie med A på nogen måde.

I perioden fra 2010-2015 har han sendt penge til familie og ældre personer i Y1-land.

I 2016 overførte han penge til As konto i Danmark med henblik på at A skulle sende pengene til personer i Y1-land. Det var en vennetjenste, og der var ingen omkostninger i den forbindelse. Han ved ikke, om han fik mere ud af det, ved at A overførte pengene i forhold til G7-virksomhed eller lignende. Han synes dog, at det var en god måde at gøre det på, da det sparede tid.

Han kunne se, at de penge, han indsatte på As konto, svarede til de beløb, som hans familie med videre i Y1-land modtog.

De penge, han indsatte på As konto, stammede fra vidnets lønindkomst.

Forevist oversigten i ekstraktens side 230 forklarede vidnet, at det godt kan passe, at de nævnte beløb er overført som vist. Han har på et tidspunkt bedt om, at A købte et produkt via G10-virksomhed. Det kan godt passe, at udgiften hertil er som anført.

KL er en af vidnets bekendte, der manglede penge til mad.

LJ er en ven og et familiemedlem. Der er sendt penge til den pågældende som velgørenhed.

UR er hans lillebror.

Foreholdt at man af oversigten kan se, at A har overført penge via sin bank i Y1-land, og at der gik 3 dage, før vidnet indsatte penge på As konto, forklarede vidnet, at det skyldes, at vidnet på daværende tidspunkt ikke havde fået sin løn endnu. A lagde derfor beløbet ud.

Der foreligger ingen skriftlige aftaler eller andet vedrørende overførelserne.

Hvis han ikke havde haft A til at overføre pengene, ville han have brugt en anden metode til overførelserne i 2016. Han har også siden 2016 overført penge til Y1-land. Der findes nu bedre tekniske muligheder.

Man vil muligvis kunne se dokumentation for overførelserne i form af bilag fra G12-virksomhed.

A har ikke bedt vidnet om at skaffe nærmere dokumentation vedrørende overførelserne.

Forevist erklæringen (ekstraktens side 248) forklarede vidnet, at det er ham, der har underskrevet erklæringen. Han var ikke klar over, at der var fejl i erklæringen, da han underskrev erklæringen.

NB har forklaret blandt andet, at han er ansat som ingeniør i et firma i Danmark. Han har været ansat i firmaet siden 2010. Han kender A via Y1-land og fra en tid i Y4-land. De boede begge i Y4-land i 9-10 måneder, inden A flyttede til Y3-land. De er ikke i familie med hinanden.

I perioden fra 2010-2015 har vidnet overført penge til Y1-land for at hjælpe sin familie. Han brugte G13-virksomhed, som er et firma, der minder om G7-virksomhed.

I 2016 overførte han penge til A med henblik på, at denne videreoverførte beløbene til personer i Y1-land. Det var en nem måde, da han kunne gøre det via sin computer. Han slap desuden for at betale et gebyr, og As kurs var god. Det primære for ham var dog, at han slap for bøvlet med at skulle ned til G13-virksomhed. Nu om dage kan man overføre penge via diverse apps.

De penge, han overførte, var penge, han havde optjent via sin løn. Han sender penge til sine forældre hver måned.

Forevist oversigten i ekstraktens side 201 forklarede vidnet, at han ikke ved, om de nævnte beløb svarer til de faktiske forhold, da det er længe siden, han indsatte penge på As konto. Det kan godt passe, at 3 af overførelserne er indsat på vidnets konto i Y1-land.

UI er vidnets lillesøster

Han har kendt A i mange år, og de har ikke aftalt noget om vilkår eller lignende i forbindelse med overførelserne. De stoler på hinanden. A var i Danmark, da vidnet kom hertil og har været en vigtig person for vidnet.

Foreholdt at A nogle gange lagde pengene ud for vidnet, forklarede vidnet, at det godt kan passe.

Adspurgt om der ikke findes mails eller andet på vidnets computer om overførelser, forklarede vidnet, at det gør der ikke.

KC har - vejledt om indholdet af retsplejelovens § 171, stk. 1 - forklaret blandt andet, at hun og A har været gift i ca. 10 år. De har 2 børn, som bor hos dem. (red. information 3 fjernet). Hun har boet i Danmark i ca. 8 år. Hun er ved at læse til sosu-assistent. I 2016 var hun i gang med en læreruddannelse.

Hun havde i 2016 sin bankkonto i F5-bank. Hun havde ikke andre konti.

Foreholdt kontoudtog (BS 27006/2021-ekstraktens side 96) forklarede hun, at hun i 2016 alene havde indtægter i form af børnefamilieydelsen. Hun drev ikke virksomhed i 2016.

Det er korrekt, at ZA i 2016 indsatte diverse beløb på hendes konto i F5-bank. Hun havde ikke indgået aftale med ham om det. ZA er en ven. Hun ved, at ZA nogle gange overførte penge til Y1-land. A havde sagt, at der kom penge ind på kontoen i den forbindelse. Hun har, efter at ZA indsatte penge på sin konto, overført pengene til A, da hendes mand også overfører penge til Y1-land. Hun ved ikke, hvorfor ZA overførte pengene til hende i første omgang.

Foreholdt at hun ikke altid har overført det samme beløb til A, som ZA havde indsat på hendes konto, har hun forklaret, at hun nogle gange modregnede de beløb, som A skyldte hende. Dem trak hun fra, og det er derfor, der 4 gange er overført et mindre beløb end det, som ZA havde indsat på hendes konto. Hun har ikke tænkt over, at hun måske ikke burde disponere over de penge, som ZA havde indsat på hendes konto.

Foreholdt at der 2 gange er overført større beløb til A end det, ZA havde indsat, har hun forklaret, at det overskydende beløb er det,som hun på de tidspunkter har skyldt A.

Hun ved kun, at hendes mand hjælper sine venner med at overføre penge, men det er hun ikke selv involveret i. Hvis hun skal overføre penge til sine forældre, gør hun det selv.

Når ZA indsatte penge på hendes konto, informerede A hende om indbetalingen. Der er ingen sms´er eller andet på skrift om det. De bor jo i samme hus.

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført:

"…

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at betingelserne for beskatning i h.t. Statsskattelovens § 4 ikke er opfyldt. Det gøres herunder gældende,

• at de enkelte bankindsætninger på sagsøgers bankkonto i F2-bank ikke er udtryk for en skattepligtig indtægt, eller skattepligtig gave,

• at det klart og objektivet fremgår hvordan og fra hvem beløbene er indbetalt fra, til sagsøges bankkonto i F2-bank, jf. (kontoudtog og erklæring)

• at det klart og objektivet fremgår hvem beløbene er udbetalt til fra sagsøgers bankkonto i F1-bank i Y1-land, (kontoudtog og erklæring)

• at beløbene som er modtaget i Danmark som hovedregel er udbetalt i Y1-land indenfor samme dag, hvor dette ikke er sket, har sagsøger udbetalt pengene fra sin bankkonto hos F1-bank i Y1-land og har efter fået refunderet udlægget fra afsenderen som har indbetalt beløb efterfølgende på sagsøgers danske bankkonto hos F2-bank,

• at transaktionsdagene er mellem 0 og 3 dage, og for enkelte banktransaktioner op til 8 dage før sagsøger har modtaget pengene,

• dat det er sagsøger, der som altovervejende udgangspunkt lægger pengene ud for afsenderne, og derfor har et krav på tilbagebetaling

• at sagsøger er lønmodtager, og at sagsøger for indkomståret 2016 har et privatforbrug på DKK 269.716 kr.,

• at SKATs straffesagsenhed, har fundet at sagsøger har fremlagt objektive beviser for og fuldstændig sammenhængende en troværdig forklaring på at han ikke oppebåret, en udholdt indtægt,

• at sagsøger ikke har haft rådighed over de indbetalte beløb på DKK 474.740 og er alene skattepligtig af den opnåede kursgevinst på DKK 64.929.

En betingelse for at kunne beskatte den enkelte bankindsætning efter Statsskattelovens § 4, forudsætter, at der er hjemmel hertil, SKAT skal således kvalificere, om den enkelte bankindsætning er en skattepligtig indtægt eller en skattepligtig gave, som er omfattet af bestemmelsen.

Det følger af Statsskattelovens § 4 at

Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører herfra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således feks:

a) af agerbrug, skovbrug, industri, handel, håndværk, fabriksdrift, søfart, fiskeri, eller hvilken som helst anden næring el/er virksomhed, så og alt, hvad der er oppebåret for eller at anse som vederlag for videnskabelig, kunstnerisk eller litterær virksomhed eller for arbejde, tjeneste eller bistandsydelse af hvilken som helst art"

Den skattepligtige indkomst udgør det beløb, der er grundlaget for beregningen af den almindelige indkomstskat. Selv om den øvrige skattelovgivning indeholder talrige supplerende bestemmelser på både indkomst- og udgiftssiden, udgør Statsskattelovens § 4-6 hovedprincipperne for opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Det følger af retspraksis, at det er SKAT som skal påvise hvorfra den ikke- beskattede indkomst stammer fra, når SKAT vil forhøje indkomsten og for lønmodtager må der gælde en skærpet bevisbyrde, jf. Erik Olsen, Beviser i Skatteretten, side 99.

"... Det er som udgangspunkt SKAT, der har bevisbyrden for, om skatteyderen har yderligere skattepligtige indtægter ud over de selvangivne..."

SKAT må kunne påvise, at der findes indtægter ud over det, der er selvangivet jf. Skatteministerens svar i TfS 1988.164:

". . . Ligningsmyndigheden må i sådanne situationer sandsynliggøre, at der faktisk har været et forbrug af de pågældende varer, hvis det selvangivne ikke anerkendes..."

Dette kan ske ved, at SKAT direkte kan bevise sådanne indtægters tilstedeværelse i form af fakturaer, timeregnskab, dokumenter for betaling mv.

Når der er tale om en lønmodtager er det fastslået i domspraksis, at for at der kan statueres yderligere indtægter hos en skattepligtig, der ikke er blevet selvangivet, vil det som hovedregel kræve, at den selvangivne indkomst er så lav, at den ikke kan levne plads til et efter forholdene antageligt privatforbrug, jf. UfR 1967.635 H samt kommentaren i UfR 1967 B 279.

SKM 2008.905 HD

Skattestyrelsens henvisning til SKM 2008.905HD, som det bærende grundlag for at beskatte de foretagne bankindsætninger.

Den konkrete sag omhandlede en familie som over en årrække havde indsat store kontante beløb på deres bankkonto, ligesom sagsøgeren havde negativt privatforbrug og tidligere have drevet selvstændig virksomhed.

Dommen er ikke relevant, da sagsøger ikke tidligere har drevet selvstændig virksomheden og der er ikke tale om kontante pengeindsætninger men derimod bank til bank overførsel, eller G12-virksomhed, ligesom sagsøger har et privatforbrug på DKK 269.716.

Beløbene som sagsøger har modtaget stammer fra beskattede midler, som den enkelte har optjent som lønmodtager, ligesom der heller ikke er noget forretningsmæssig forhold mellem den enkelte afsender af pengene og sagsøgeren.

SKM 2018.573.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt nogle indsætninger, som sagsøgeren modtog på sin konto i 2012, var skattepligtig indkomst for hende.

Retten fandt, at 3 af de 4 indsatte beløb alene blev overført til sagsøgerens konto, således at hun kunne videreoverdrage pengene til sin søn, og at en sådan kortvarig besiddelse af de pågældende beløb ikke medførte, at beløbene havde tilhørt sagsøgeren som et formuegode, der skulle beskattes hos hende.

Det er ikke gjort gældende, at A økonomiske forhold står eller stod i misforhold til hendes indtægter som førtidspensionist, eller at andre omstændigheder skulle tyde på, at hun har draget fordel af de indbetalte og straks derefter hævede beløb.

Retten finder derfor ikke grundlag for at forkaste sagsøgerens og SK's forklaring om, at de nævnte beløb, i alt 409.363,20 kr., alene blev overført til sagsøgerens konto, for at hun kunne videreoverdrage pengene ti/sønnen. En sådan kortvarig besiddelse af de pågældende beløb på den nævnte baggrund findes ikke at medføre, at beløbene har tilhørt sagsøgeren som et formuegode, der skal beskattes hos hende. Uanset om overførslerne havde baggrund i usikre forhold på Cypern eller skete af andre grunde, er der herefter ikke grundlag for at anse beløbet som skattepligtig indkomstfor A.

Retten tager på denne baggrund A's påstand til følge for et beløb på 409.363,20 kr., hvilket findes at kunne rummes inden for de påstande, hun har nedlagt.

Da sagsøgeren i nogen grad selv har givet anledning til sagen, herunder ved skiftende eller uklare redegørelser, skal ingen part betale sagsomkostninger til den anden part.

Landsskatterettens kendelse af 15. november 2019 (ikke offentliggjort kendelse), j.nr. 18-0003502

Landsskatteretten fandt at når det foreligger et tæt tidsmæssige og beløbsmæssige sammenhæng mellem de overførsler som klageren foretager, sammenholdt med de indsætninger der modtages fra, er der ikke tale om skattepligtige indtægter når det også kan dokumenteres at overførslerne ikke ses at have haft indkomstvirkning for klageren.

"…Henset til den tætte tidsmæssige og beløbsmæssige sammenhæng mellem de overførsler som klageren foretager, sammenholdt med de indsætninger der modtages fra [virksomhed1], finder Landsskatteretten efter en konkret vurdering, at klageren har godtgjort, at overførslerne alene er modtaget som led i videreformidling. Herved er også henset til, at overførslerne ikke ses at have haft indkomstvirkning for klageren."

Sagsøger har fuldt ud løftet bevisbyrden for, at pengebeløbene, som indgår på hans bankkonto i F2-bank i Danmark og udbetales, fra sagsøgers bankkonto hos F1-bank i Y1-land er udbetalt til de personer som afsenderen har sendt pengene til.

Sagsøger har redegjort konkret og præcis om forskellen i valutakursen, og har dokumenteret at han har kunnet opnå en bedre kurs end den SKAT har anvendt i sin beregning.

Sagsøger har redegjort konkret og præcist om varigheden af den enkelte banktransaktion, og har dokumenteret at der kan gå op til 3 bankdage og for enkelte transaktioners vedkommende op til 8 dage før pengene er indsat på hans bankkonto i F2-bank.

SKAT har ikke kunne påvise nogen konkret indkomstkilde hvorfra den ikke- beskattede indkomst skulle stamme fra, SKAT har således ikke løftet bevisbyrden for at bankindsætningerne er skattepligtig indkomst.

I øvrigt findes den domspraksis som SKAT har henvist til, ikke relevans i denne sag, idet sagsøger er lønmodtager og har et normal privatforbrug på DKK 269.716 hvorfor sagsøgers situation ikke er sammenlignelig med de domme som SKAT henviser til.

Sagsøger har således ikke haft rådighed over pengene.

Der er således intet som indikerer eller er sandsynliggjort, at sagsøger har oppebåret indtægter som skal beskattes ud over dette som fremgår af det fremlagte regnskab på DKK 64.929.

Hjemvisningspåstanden nedlægges i tilfælde af, at Retten måtte finde, at der er forhold, som Skat burde have taget hensyn til, og som kan føre til nedsættelse af den pålignede skat uden at retten kan konkretisere det beløbsmæssige indhold.

…"

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført:

"…

Skatteministeriet gør overordnet gældende, at A er skattepligtig af de 128 indsætninger på i alt kr. 486.780, som ubestridt blev indsat på hans private forbrugskonto i F2-bank (bilag 58) i indkomståret 2016, idet han ikke har løftet sin bevisbyrde for, at indsætningerne ikke udgør skattepligtig indkomst for ham.

Landsskatterettens afgørelse af 29. april 2021 (bilag 1), hvorefter As indkomst blev forhøjet med kr. 486.780, er derfor rigtig, hvorfor Skatteministeriet skal frifindes.

Det følger af statsskattelovens § 4 (M 5), at den skattepligtiges samlede årsindtægter - med visse undtagelser - betragtes som skattepligtig indkomst, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi. Det påhvilede også i 2016 en skattepligtig at selvangive sin indkomst, jf. den dagældende skattekontrollovs § 1, stk. 1 (M 6).

Hvis det konstateres, at en skattepligtig løbende har haft indsætninger af en vis størrelse eller af en vis hyppighed, som ikke ses at være selvangivet, påhviler det den skattepligtige at bevise, at disse indsætninger stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller er undtaget fra beskatning, jf. f.eks. UfR 2011.1599 H (M 56) og UfR 2009.163 H (M 86). Den skattepligtiges forklaringer om indsætningerne skal være underbygget ved objektive kendsgerninger, jf. f.eks. UfR 2021.1853 H (M 7), UfR 2011.1599 H (M 56) og SKM2022.105.VLR (M 126).

A blev som led i "Projekt Pengeoverførsler" udtaget til kontrol af SKAT (bilag 1, s. 2, 1. afsnit), der konstaterede, at A i indkomståret 2016 løbende havde modtaget de i sagen omhandlede 128 indsætninger på sin private bankkonto, som han ikke havde selvangivet.

Indsætningerne udgør beløb på mellem kr. 150 og kr. 35.046, jf. vedlagte kronologiske oversigt over indsætningerne på As bankkonto i F2-bank (støttebilag A), der er baseret på kontoudtogene fra kontoen (bilag 58). Indsætningerne vedrører efter deres posteringstekst G12-virksomhed-overførsler og andre overførsler, for hvilke det er uklart, hvem afsenderen er, og hvad formålet er.

Under disse omstændigheder påhviler det A med henvisning til objektive kendsgerninger at bevise, at indsætningerne ikke udgør skattepligtig indkomst for ham (modsat replikken, s. 5, tredjesidste afsnit, og processkrift 1, s. 2, næstsidste afsnit), herunder at han - som hævdet - ikke har erhvervet ret til de indsatte beløb, jf. f.eks. - ud over de fire ovennævnte domme - også UfR 2012.443 H (M 40), UfR 2010.415/2 H (M 73), SKM2013.613.ØLR (M 199) og SKM2016.505.BR (M 248).

Denne bevisbyrde har A ikke løftet, idet hans forklaring om indsætningerne ikke er underbygget af objektive kendsgerninger, der beviser rigtigheden af As synspunkter, jf. nærmere afsnit 3.1.1-3.1.4 nedenfor.

A havde i indkomståret 2016 dels en privat konto i F2-bank (bilag 58), som han anvendte som almindelig forbrugskonto, hvorfra han bl.a. foretog kontante hævninger (kr. 38.752,98 i 2016), og hvortil hans lønindbetalinger skete, dels en privat konto i F1-bank, Y1-land (senere: F1-bank; i det følgende benævnt "F1-bank") (bilag 60).

A hævder (stævningen, s. 2, 1. afsnit, og under afsnittene "Udbetaling" i stævningen), at han alene har ageret formidler af venner og bekendtes penge, og at de 128 indsætninger på i alt kr. 486.780, som fandt sted på hans konto i F2-bank i indkomståret 2016, skulle være videreført til de respektive personer i Y1-land via As konto i F1-bank.

Som følge heraf hævder A (stævningen, s. 13, 4. afsnit, og s. 15, 8. afsnit), at han ikke har haft rådighed over, dvs. erhvervet ret til, de indsatte midler, der således ifølge A ikke er skattepligtige.

A har - i forlængelse af Skatteministeriets påpegninger af, at pengestrømmene ikke kan følges (f.eks. svarskriftet, s. 6, 3. afsnit ff.) - anført (replikken, s. 2, pkt. 1.1), at han skulle have "lagt penge ud" for de venner og bekendte, som han angiveligt formidlede for, og således have overført penge fra sin konto i Y1-land til de påståede betalingsmodtagere, før han modtog nogen penge på sin konto i Danmark.

A har under skriftvekslingen undladt at forholde sig til Skatteministeriets bemærkninger om denne - meget usædvanlige - fremgangsmåde (duplikken, s. 3, sidste afsnit f., og senest processkrift A, s. 2, 2. afsnit f.).

Samtidig har As ægtefælle, KC, (ubestridt) oplyst (jf. herved processkrift A, s. 2, 2. afsnit), at der i forbindelse med hendes bistand til As hævdede pengeformidlingsvirksomhed er sket (ikke nærmere konkretiserede) "interne modregninger" mellem hende og A, hvilket ikke burde være muligt, såfremt der var tale om pengeformidling. Heller ikke dette forhold er der imidlertid redegjort nærmere for endsige givet en plausibel forklaring på.

De ovenfor hævdede - og meget usædvanlige - fremgangsmåder medfører, at der må stilles strenge krav til beviset for, at indsætningerne ikke udgør skattepligtig indkomst, jf. f.eks. UfR 2004.1516 H (M 109), UfR 2002.2633 H (M 113) og SKM2019.391.ØLR (M 135).

Denne skærpede bevisbyrde har A så meget desto mindre løftet.

A har således ikke - til trods for Skatteministeriets gentagne bemærkninger herom (svarskriftet, s. 4, tredjesidste afsnit, duplikken, s. 2, 4. afsnit, og processkrift A, s. 1, næstsidste afsnit) - fremlagt nogen form for objektiv, skriftlig dokumentation for den hævdede pengeformidling, herunder i form af f.eks. skriftlige (formidlings)aftaler eller oprindelig, skriftlig korrespondance med de personer, han hævder at have formidlet penge for.

De "aftaleforhold mellem parterne" (replikken, s. 4, pkt. 1.10), som ifølge A består, er (helt) udokumenterede. Tilsvarende gør sig gældende for As synspunkt (processkrift 1, s. 1, 4. afsnit) om, at der skulle bestå "en klar og entydig aftale om, hvem pengene skal udbetales til", og der foreligger i det hele taget ingen dokumentation for, hvor pengene faktisk er endt, jf. nærmere i afsnit 3.1.3 nedenfor.

At A ikke har ført et fornødent bevis, men at hans synspunkter om bevisbyrden i nærværende sag tværtimod er i strid med retspraksis - og tilmed fast højesteretspraksis - illustreres også af hans postulat (processkrift 1, s. 2, næstsidste afsnit) om, at "det er Skatteministeriet som har bevisbyrden for at kvalificere en bankindsætning som en skattepligtig indkomst […] alene den enkelte bankindsætning i sig selv kan ikke medføre, at bankindsætningen er skattepligtig, denne bevisbyrde har Skatteministeriet ikke løftet" (mine understregninger), jf. den nævnte praksis i afsnit 3.1 ovenfor.

Den retspraksis og landsskatteretspraksis, som A har henvist til (stævningen, s. 14, 6. afsnit ff., og replikken, s. 6, 3. afsnit), giver hverken grundlag for hans synspunkt om bevisbyrden eller skattefrihed, og den ændrer heller ikke på de (skærpede) beviskrav, der følger af gældende højesterets-praksis. Det samme gælder As modsætningsslutninger fra de af Skatteministeriet nævnte domme (processkrift 1, s. 2, 4. afsnit ff.), som A - noget inkonsekvent - både afviser relevansen af og samtidig påberåber sig til støtte for, at han har løftet sin bevisbyrde (processkrift 1, s. 2, 6. afsnit).

A støtter - foruden de i afsnit 3.1.3 behandlede Exceloversigter mv. - sin forklaring på en række underskrevne erklæringer fra de "venner og bekendte" (bilag 17, 22, 27, 32, 37 og 50), som A hævder at have formidlet penge for. Disse erklæringer - der blot har karakter af flere forklaringer - er imidlertid (slet) ikke tilstrækkelige til at løfte As bevisbyrde, dels fordi de ikke udgør objektive beviser, dels fordi de ikke kan tillægges nogen bevisværdi i sagen.

Erklæringerne fra As venner og bekendte er således underskrevet efter at SKAT traf afgørelse i sagen den 5. april 2018 (bilag A), og erklæringerne blev dermed udarbejdet til brug for klagesagen ved Landsskatteretten, jf. også bilag 1, s. 50, næstsidste afsnit, samt s. 51, 1. afsnit.

Det følger af retspraksis, at erklæringer (fra interesseforbundne parter), der ikke er bestyrket af objektive kendsgerninger, ikke tillægges afgørende vægt ved bevisvurderingen, jf. f.eks. UfR 2009.476/2 H (M 79) og SKM2017.142.ØLR (M 173). Det følger desuden af retspraksis, at en erklæring udarbejdet til brug for en skattesag under alle omstændigheder alene tillægges begrænset bevismæssig værdi, jf. f.eks. UfR 2002.1172 H (M 119).

De fremlagte erklæringer er ikke bestyrket af objektive kendsgerninger, og de er tilmed udarbejdet til brug for skattesagen.

A har anført (replikken, s. 2, pkt. 1.2), at de fremlagte erklæringer er "udarbejdet på grundlag af og understøttet af de foretagne banktransaktioner […] og er en opsummering af disse […]" (min understregning). Det anførte illustrerer, dels at erklæringerne er nøje udformet, så de stemmer med As forklaringer, dels at erklæringerne ikke er understøttet af objektive beviser, herunder behørige transaktionsbilag, skriftlige aftaler, oprindelig korrespondance eller lignende, men derimod blot udgør en "opsummering" af nogle transaktioner, som kan konstateres på As bank-kontoudtog.

Erklæringerne er tilmed mangelfulde, hvilket yderligere understreger den manglende bevisværdi.

Eksempelvis er erklæringen fra personen OI (bilag 17) efterfølgende manuelt redigeret såvel ved håndskrift som ved brug af (red. platform fjernet) (eller lignende). Til trods for denne redigering indeholder erklæringen ikke en indsætning på kr. 150 til As konto i F2-bank, selvom han har medtaget en sådan indsætning i sin oversigt over overførsler, der angiveligt skulle vedrøre OI (bilag 13). Landsskatteretten påpegede netop disse uoverensstemmelser i sin afgørelse (bilag 1, s. 51, 2. afsnit).

A har herom anført (replikken, s. 3, 1. afsnit), at en indsætning fra OI på kr. 150 vedrører "udlæg [for køb af] mobile solcelle oplader", og at det derfor er "naturligt at beløbet ikke er medtaget i erklæringen". Det forekommer imidlertid ikke klart, hvorfor indsætningen i så fald fremgår i As oversigter over den påståede pengeformidling (bilag 13), når den ifølge ham slet ikke er en del heraf.

Videre fremgår det af erklæringen fra personen NG (bilag 27), at der skulle være indsat kr. 1.000 til As konto i F2-bank den 30. september 2016. Indsætningen kan imidlertid ikke genfindes på kontoudtoget (bilag 58, s. 9 og bilag 1, s. 51, 2. afsnit). A har herom anført (replikken, s. 3, 2. afsnit), at det ikke er korrekt, at der ikke er foretaget en indsætning på kr. 1.000 den 30. september 2016. Det er der imidlertid ikke, og der foreligger ingen dokumentation for As forklaring om, at en anden indsætning fra en anden person (på kr. 2.000) skulle indeholde "afdrag på gælden til sagsøger" for kr. 1.000.

Erklæringerne kan også som følge af de ovennævnte forhold ikke tillægges nogen bevisværdi i relation til, at indsætningerne ikke skulle være udtryk for skattepligtig indkomst for A.

Ligesom de fremlagte erklæringer udgør eventuelle forklaringer fra de af A varslede vidner (replikken, s. 7, midtfor), herunder de, som har underskrevet en erklæring, ikke noget objektivt bevis for, at indsætningerne på As konto ikke udgør skattepligtig indkomst for ham, jf. herved også UfR 2009.476/2 H (M 79), og forklaringerne vil således (heller) ikke være tilstrækkelige til at løfte As bevisbyrde.

Foruden fraværet af objektiv dokumentation for aftalegrundlaget mv. understreger også omstændighederne omkring indsætningerne, at der er tale om skattepligtig indkomst.

Det er ubestridt, at den private forbrugskonto i F2-bank (bilag 58) og den private konto i F1-bank (bilag 60) tilhørte A, og at han var den eneste, der kunne disponere herover. Det er tilsvarende ubestridt, at As konto i F2-bank blev anvendt som almindelig for-brugskonto, hvorpå hans lønindbetalinger indgik, og hvorfra hans sædvanlige privatforbrug skete.

De indsatte midler blev dermed sammenblandet med As privatøkonomi.

Sammenblandingen illustreres også ved, at A løbende gennemførte en række kontant-hævninger fra forbrugskontoen i F2-bank (kr. 38.752,98 i 2016), herunder på tidspunkter, der lå i umiddelbar forlængelse af de i sagen omhandlede indsætninger. Sammenblandingen illustreres tillige ved det markante antal større og mindre transaktioner (også i umiddelbar forlængelse af indsætningerne), som ikke ses at have nogen sammenhæng med den påståede videreformidling.

Det er derfor ikke rigtigt, når A anfører (processkrift 1, s. 1, 4. afsnit), at han "ikke på noget tidspunkt [havde] råderet over det [de] modtagne beløb"; tværtimod var han den eneste, der kunne råde herover.

Det kan desuden konstateres, at der på den private konto i F1-bank blev foretaget en række indsætninger, som ifølge A ikke har sammenhæng med den påståede videreformidling, hvorfor der også er sket en sammenblanding af midler på denne konto.

Det kan således konstateres af kontoudskriften fra F1-bank (bilag 60) sammenholdt med As oversigt over vekslinger/valutakøb i bilag 55, at der løbende blev indsat Y1-land valuta 14.419.350 (ca. kr. 256.976 i dagskurs) mere på kontoen i F1-bank (bilag 60), end A hævder at have videreformidlet. Der er mere specifikt indsat i alt Y1-land valuta 37.091.624,49 (ca. kr. 661.033 i dagskurs) på kontoen i F1-bank (bilag 60) i 2016, men ifølge As oversigt (bilag 55) skulle der alene være formidlet penge svarende til Y1-land valuta 22.672.273 (ca. kr. 404.057 i dagskurs).

Det er for det første uklart, hvorvidt de yderligere indsætninger på Y1-land valuta 14.419.350 - dvs. ca. 38,9 % af de samlede indsætninger på kontoen i F1-bank - er udtryk for yderligere vekslinger/valutakøb foretaget af A, og hvorvidt de hidrører fra midler, som ifølge A (ikke) skulle videreformidles. Det er for det andet uklart (og i hvert fald udokumenteret), hvorfor indsætningerne - såfremt der ikke er tale om vekslinger/valutakøb - ikke skulle være udtryk for skattepligtig indkomst for A.

A har ikke redegjort nærmere herfor, men har i stedet affejet Skatteministeriets oplysninger om de yderligere indsætninger på kontoen i F1-bank som "irrelevante" (replikken, s. 1, sidste afsnit f.). Forholdet illustrerer imidlertid sammenblandingen af midler (også) på kontoen i F1-bank.

Når den omfattende sammenblanding sammenholdes med fraværet af et skriftligt (aftale)grundlag, og at indsætningernes posteringstekst ikke tilkendegiver nogen hensigt om formidling eller i øvrigt øremærker et særligt formål, fører det i sig selv til, at der er tale om skattepligtige midler, jf. f.eks. UfR 2010.415/2 H (M 73) og SKM2019.391.ØLR (M 135).

På trods af, at midlerne blev sammenblandet med As privatøkonomi, og på trods af, at A angiveligt formidlede næsten en halv million kroner for 11 forskellige personer (stævningen, s. 2, tabellen midtfor), har A end ikke ført noget (oprindeligt) regnskab over den påståede formidling via sine private konti.

De i sagen fremlagte bilag 55-61 (samt bilag 2, 5, 9, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42 og 46), som ifølge A udgør et "omfattende og fuldstændigt dokumenteret regnskab [for formidlingen]" (stævningen, s. 11, 11. afsnit), er således - på linje med de indhentede erklæringer - udarbejdet til brug for klagesagen ved Landsskatteretten. Det fremgår for det første af, at dokumenterne i bilag 55-61 er dateret efter SKATs afgørelse den 5. april 2018 (bilag A), og som - foruden As egne udaterede Excel-oversigter - består i kontoudtog og valutakøbsbilag.

Det fremgår for det andet af As mail af 22. februar 2018 til SKAT (bilag B, s. 1), der var vedhæftet en anderledes Exceloversigt (bilag B, s. 2-4), som ikke er overensstemmende med oversigterne fremlagt i denne sag, hvilket tilsyneladende skyldes, at den vedhæftede oversigt indeholdt indsætninger, som ifølge A slet ikke skulle videreformidles (bilag B, s. 1).

Der blev således ikke - til trods for sammenblandingen med As privatøkonomi - ført noget "regnskab" over den påståede formidling forud for klagesagen ved Landsskatteretten, herunder i 2016.

A har i replikken (s. 3, pkt. 1.4) hævdet, at hans oversigter fremlagt i nærværende sag blev udarbejdet før sagen blev indbragt for Landsskatteretten, og at det skulle fremgå af SKATs afgørelse (bilag A, s. 3, 9. afsnit). Det er ikke rigtigt, jf. ovenfor, hvilket Skatteministeriet adresserede nærmere i duplikken (s. 3, 3. afsnit ff.), men A har til trods herfor undladt at omtale forholdet nærmere i og fremlægge relevant dokumentation med sit processkrift 1.

Den manglende sammenhæng i pengestrømme understreger tilsvarende, at indsætningerne er skattepligtig indkomst for A.

A har i de oversigter, der er fremlagt som bilag 2, 5, 9, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42 og 46, fordelt de 128 indsætningerne på hans konto i F2-bank (bilag 58) på 11 angivelige afsendere ("person AK", stævningen, s. 2-9).

A har i de nævnte oversigter ud for hver af indsætningerne i F2-bank angivet (indtil flere) udbetalinger fra kontoen i F1-bank (bilag 60), som skulle knytte sig til den respektive indsætning, og som således skulle afbillede den påståede videreformidling.

Karakteristisk for oversigterne er imidlertid, at de bygger på As egne forklaringer og sammenkædninger af transaktioner frem for objektive beviser, hvorfor de ikke kan tillægges nogen bevismæssig betydning. Af samme grund henstår de pengestrømme og mønstre, som A forsøger at tegne, udokumenterede.

Følgelig bestrides det overordnet som udokumenteret, at der består nogen sammenhæng mellem på den ene side indsætningerne på As konto i F2-bank (bilag 58), og på den anden side udbetalingerne fra hans konto i F1-bank (bilag 60). Det er således ikke muligt at følge pengestrømmene for de indsætninger, som A hævder er hans indkomstopgørelse uvedkommende, hvilket fører til, at indsætningerne er skattepligtige, jf. f.eks. SKM2019.391.ØLR (M 135), SKM2019.250.ØLR (M 139) og SKM2017.505.ØLR (M 159), og nærmere nedenfor.

For det første har A ikke dokumenteret, hvem samtlige af de personer, der indbetalte penge på kontoen i F2-bank, var. "Navn og indbetaler" på en lang række af de transaktionsbilag, der er fremlagt for indsætningerne (bilag 7, 11, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 44, 48), er således enten ikke angivet, eller er angivet som "Danske Bank", idet overførslerne skete via G12-virksomhed.

For det andet har indsætningerne på kontoen i F2-bank ingen dokumenterbar sammenhæng med de valutahandler, som A skulle have gennemført løbende (bilag 55) uafhængigt af indsætningerne, der - som tidligere beskrevet - i øvrigt ikke blev holdt adskilt fra hans øvrige formue.

For det tredje har A ikke fremlagt nogen transaktionsbilag (overhovedet) for overførslerne fra kontoen i F1-bank, som dokumenterer, hvem de faktiske modtagere af overførslerne var. Det er således heller ikke dokumenteret, at A rent faktisk formidlede penge til de af ham hævdede modtagere. A har ikke - til trods for Skatteministeriets bemærkninger herom (allerede i svarskriftet, s. 7, 2. afsnit, og senere i duplikken, s. 4, 2. afsnit) - fremlagt nogen dokumentation, som muliggør identifikation af modtageren af indsætningerne, men har i stedet konsekvent henvist til posteringsteksterne på kontoudtogene og de ufyldestgørende transaktionsbilag (f.eks. replik-ken, s. 4, pkt. 1.6 og 1.7).

Det er dermed ikke rigtigt, når A anfører (replikken, s. 3, pkt. 1.5), at "et mere objektivt bevis [bankkontoudtogene og Exceloversigterne] kan ikke tilvejebringes". Synspunktet understreger tværtimod, at et objektivt bevis ikke er ført, og særligt den manglende dokumentation for, hvor midlerne faktisk er endt, fører til, at indsætningerne må anses for skattepligtige, jf. herved f.eks. SKM2016.425.ØLR (M 177).

Selv hvis oplysningerne - herunder de angivne modtagere mv. - i As oversigter (bilag 2, 5, 9, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42 og 46) kunne lægges til grund, fremstår de usammenhængende og kan ikke afstemmes, bl.a. fordi der hverken er sammenhæng person-, beløbs- eller tidsmæssigt.

Det fremgår for det første af de fremlagte oversigter, at den påståede afsender i Danmark i mange tilfælde ikke er sammenfaldende med den påståede modtager i Y1-land, jf. f.eks. bilag 5, 9, 13, 18, 23, 28 og 46.

Det fremgår for det andet af oversigterne, at den hævdede videreformidling fra F1-bank i flere tilfælde skulle være sket dels flere dage før, dels flere dage efter den respektive indsætning fandt sted på kontoen i F2-bank, jf. f.eks. bilag 9, 18, 28, 33 og 46. Der består ikke nogen fast eller gennemskuelig tidsmæssig sammenhæng mellem indsætningerne og udbetalingerne.

Det kan samtidig konstateres, at der i tidsrummet mellem indsætningerne på kontoen i F2-bank (bilag 58) og de(n) udbetaling(er) fra F1-bank (bilag 60), som påstås at hænge sammen, skete (indtil flere) udbetalinger fra kontoen i F1-bank til personer, som - ifølge posteringsteksterne - ikke er dem A hævder at have formidlet penge for/til (bilag 60).

A har som forklaring på disse diskrepanser anført (replikken, s. 2, pkt. 1.1, og s. 4, pkt. 1.8), at han i visse tilfælde "lagde penge ud" for de personer, som han angiveligt formidlede penge for, jf. også det anførte i afsnit 3.1.1 ovenfor. Denne hævdede - meget usædvanlige - fremgangsmåde understreger imidlertid blot den manglende sammenhæng i pengestrømmene.

Det fremgår for det tredje af oversigterne, at A har "samlet" flere forskellige indsætninger på kontoen i F2-bank henholdsvis udbetalinger fra kontoen i F1-bank, og angivet at disse skulle være udtryk for én og samme transaktion/formidling, jf. f.eks. bilag 9, 18, 28 og 46. Der består for disse sammenlægninger ikke nogen person-, tids- eller beløbsmæssig sammenhæng.

For det fjerde fremgår det af oversigterne, at A angiveligt skulle have aftalt - endog meget - varierende kurser med de påståede afsendere. "Salgskurserne" svinger således i betydeligt omfang, uanset om de påståede formidlinger skete få dage efter hinanden og med den samme påståede afsender, jf. f.eks. bilag 28 og 46.

De af A opgjorte (svingende) kurser indebærer også, at der ikke kan spores nogen entydig beløbsmæssig sammenhæng mellem indsætningerne (i DKK) henholdsvis udbetalingerne (i Y1-land valuta).

På baggrund af ovenstående er det umuligt - selv hvis der tages afsæt i As egne bilag - at følge pengestrømmene for de indsætninger, som A påstår at have videreformidlet.

Selv hvis det - som hævdet af A - forholdt sig sådan, at der ikke kunne påvises "talmæssige fejl i det forelagte regnskab [Exceloversigterne]" (replikken, s. 3, sidste afsnit), ændrer det dermed ikke på, at de pengestrømme, som A forsøger at tegne, er usammenhængende og udokumenterede, og han har dermed ikke løftet sin skærpede bevisbyrde for, at indsætningerne ikke udgør skattepligtig indkomst.

Allerede fordi A "er enig i, at […] den strafferetlige vurdering ikke [er] præjudicerende for den civile skatteretlige vurdering" (processkrift 1, s. 3, næstsidste afsnit), er der ikke grundlag for hans synspunkt (processkrift 1, s. 3, sidste afsnit ff.) om, at henlæggelsen af sagen hos Skattestyrelsens Straffesagsenhed (bilag 62) har nogen betydning for spørgsmålet om skattepligten eller den bevisbyrde, som påhviler A i nærværende skattesag.

Det følger også af fast retspraksis, at såvel opgivelse af at rejse strafferetlig tiltale, frifindende straffedomme samt henlæggelser ikke præjudicerer afgørelsen af den civile skattesag, jf. f.eks. UfR 2011.1458 H (M 60) og SKM2015.32.VLR (M 198).

Bevisbyrden og -kravene under en straffesag henholdsvis en civil skattesag er således (væsens)forskellige, hvorfor Straffesagsenhedens vurdering af, hvorvidt A skulle/kunne forfølges strafferetligt, ikke har betydning for - endsige kan lægges til grund ved - den civilretlige vurdering af As skatteforhold. Den manglende indledning af en straffesag imod A er følgelig ikke ensbetydende med, at han ikke kan (og skal) beskattes af de i sagen omhandlede indsætninger (modsat replikken, s. 5, pkt. 12).

Det er derfor ikke rigtigt, når A anfører, at Skattestyrelsens Straffesagsenhed "ikke finder, at den enkelte bankindsætning er skattepligtig […]" (stævningen, s. 11, tredjesidste afsnit).

Det er heller ikke rigtigt, når A anfører, at det "må lægges til grund, at den bevisvurdering straffesagsenheden foretager også må være den bevisvurdering som [S]kattestyrelsen skal foretage […]" (stævningen, s. 11, andensidste afsnit).

Skatteministeriet er desuden ikke enig i, at A har afgivet en (tilnærmelsesvis) "fuld og sammenhængende forklaring, som delvist understøttes af objektive beviser i sagen" som anført af Straffe-sagsenheden (bilag 62, s. 2), og ministeriet er under alle omstændigheder ikke bundet af SKATs tilkendegivelser, jf. UfR 2018.3606 H (M 30) med henvisning til UfR 2017.3366 H.

A gør med henvisning til UfR 1967.635 H gældende, at det som hovedregel er en forudsætning for statuering af yderligere skattepligtige indtægter hos den skattepligtige (lønmodtager), at dennes selvangivne indkomst er så lav, at den ikke kan levne plads til et efter forholdene antageligt privatforbrug (stævningen, s. 14, 1. afsnit).

A har i den forbindelse udarbejdet en privatforbrugsopgørelse for 2016 (bilag 53), som efter hans opfattelse er "normal" og skulle tale for, at han ikke har haft yderligere skattepligtige indtægter (stævningen, s. 12, 4. afsnit).

For så vidt angår skønsmæssige ansættelser, som UfR 1967.635 H vedrørte, følger det af retspraksis, at privatforbrugsopgørelser ikke kan danne grundlag for en tilsidesættelse af skønnet, når ansættelserne er foretaget på et andet grundlag end den skattepligtiges privatforbrug, herunder en vareforbrugsberegning eller en skønnet avance på salg, jf. f.eks. UfR 2005.3167 H (M 97).

Når en privatforbrugsopgørelse ikke kan danne grundlag for tilsidesættelse af skønsmæssige ansættelser, kan den så meget desto mindre føre til tilsidesættelse af en skatteansættelse, der baserer sig på beskatning af konkrete indsætninger på en bankkonto.

I overensstemmelse hermed er det i SKM2021.433.ØLR (M 131) fastslået, at en privatforbrugsopgørelse ikke kan bruges til at imødegå en forhøjelse af den skattepligtiges indkomst, når forhøjelsen - som i denne sag - er baseret på konkrete indsætninger på den skattepligtiges bankkonto.

Skatteministeriet gør overordnet gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens afgørelse (bilag 1) som ugyldig, idet afgørelsen hverken er behæftet med fejl eller mangler eller er udtryk for usaglig sagsbehandling, og idet afgørelsen under alle omstændigheder er materielt rigtig.

A har anført (stævningen, s. 11, 3. afsnit ff.), at Landsskatteretten i sin afgørelse fejlagtigt har angivet, at en indsætning på As konto på kr. 16.198 den 4. marts 2016 først skulle være videreformidlet den 6. juni 2016.

Landsskatterettens præmis beror imidlertid på As egne forklaringer, som nu - under denne sag - tilsyneladende er ændret. Det anføres således i Landsskatterettens præmisser (bilag 1, s. 51, 2. afsnit), at den pågældende indsætning "ifølge klagerens forklaring først videregives til slægtninge eller venner i Y1-land den 6. juni 2016" (min understregning).

Det udgør i den forbindelse (selvsagt) ikke "usaglig sagsbehandling" (modsat replikken, s. 4, pkt. 1.11), at Landsskatteretten i sine præmisser (bilag 1, s. 51, 2. afsnit) henviser til As egne tidligere forklaringer, og det er i det hele taget uden holdepunkter, når A påstår, at Landsskatteretten "bevidst har søgt, at påpege fejl som ikke findes".

Det er i øvrigt udtryk for en ændret forklaring (sammenlignet med den, der blev afgivet til SKAT) fra As side, når han anfører (replikken, s. 5, 1 afsnit), at han under landsskatteretssagen foretog en "fornyet gennemgang" af hans transaktioner, der førte til en "korrektion af de faktiske forhold" (replikken, s. 5, 1. afsnit). Ændringen vidner desuden om den manglende stringens i As forklaringer om pengestrømmene, jf. også afsnit 3.1.3 ovenfor.

Landsskatteretten forhøjede ved sin afgørelse af 29. april 2021 (bilag 1) As skattepligtige indkomst med kr. 486.780. SKAT havde i sin afgørelse af 5. april 2018 (bilag A) forhøjet hans skattepligtige indkomst med kr. 458.387, herunder som følge af, at SKAT ikke fandt, at visse indsætninger var skattepligtige.

Den omstændighed, at A er uenig i Landsskatterettens vurdering af, at A er skattepligtig af indsætninger for kr. 486.780 på hans private konto, fordi han ikke har løftet sin bevisbyrde, medfører hverken at Landsskatterettens afgørelse "lider af flere fejl", eller at den er udtryk for "usaglig sagsbehandling" (processkrift 1, s. 2, sidste afsnit, og s. 3, tredjesidste afsnit).

Desuden har Landsskatteretten - i modsætning til, hvad A hævder (processkrift 1, s. 3, 7. afsnit) - i sin vurdering inddraget det materiale (bilag 1, s. 50, sidste afsnit), som A udarbejdede til brug for klagesagen, hvilket imidlertid (med rette) ikke er anset som objektive beviser for hans forklaring om videreformidling. Det ændrer ikke herpå, at SKAT havde anlagt en ganske lempelig bevisvurdering for visse indsætninger (bilag 64-65, og bilag A), som Landsskatteretten (også med rette) tilsidesatte (modsat stævningen, s. 11, "Konkrete transaktioner", og processkrift 1, s. 3, 2. afsnit ff.).

Da den indbragte landsskatteretsafgørelse er materielt rigtig, kan de påståede (men ikke nærmere konkretiserede) fejl ud fra en konkret væsentlighedsvurdering under alle omstændigheder ikke føre til ugyldighed, idet afgørelsen er materielt korrekt, jf. f.eks. UfR 2007.225/2 H (M 91), UfR 2005.569 H (M 103) og UfR 2002.752 H (M 122).

Der er ikke grundlag for As subsidiære påstand om, at sagen hjemvises til skatteforvaltningen til fornyet behandling.

En hjemvisning forudsætter, at en fornyet behandling af sagen er påkrævet, hvilket A ikke har påvist er tilfældet.

…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Det er ubestridt, at der på As bankkonto i F2-bank i 2016 via i alt 128 indsættelser er indsat et beløb på sammenlagt 486.780,28 kr.

I den foreliggende situation, hvor der løbende over en længere periode er indsat beløb af en vis størrelsesorden på As konto, påhviler det ifølge retspraksis denne at godtgøre, at de indsatte beløb stammer fra beskattede midler.

Det findes efter bevisførelsen ikke alene ved As og dennes venners forklaringer bevist, at de indsatte beløb stammer fra allerede beskattede midler. Forklaringerne er således, når der ses bort fra indbetalingerne fra KS, ikke understøttet af tidstro objektive kendsgerninger. For så vidt angår samtlige indbetalinger mangler der desuden transaktionsbilag fra As konto i Y1-land, der viser, hvem beløbene er overført til. Det er således i vidt omfang ikke muligt ud fra de fremlagte bilag at følge pengestrømmen.

Efter en samlet vurdering af bevisførelsen er der derfor ikke grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens afgørelse for så vidt angår forhøjelsen af As skattepligtige indkomst i 2016.

Skatteministeriets frifindelsespåstand tages derfor til følge.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 50.000 kr. Skatteministeriet er ikke momsregistreret.

THI KENDES FOR RET:

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, A, skal til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 50.000 kr.

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.