Dato for udgivelse
14 Oct 2022 14:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Sep 2022 11:28
SKM-nummer
SKM2022.496.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0553519
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktieoverdragelse, udbyttebeskatning
Resumé

A anmodede om tilladelse til, at der ikke skulle ske udbyttebeskatning af kapitalejeren (A) i H1 Holding ApS, ved overdragelse af H1 Holding ApS’ aktier i et værdipapirdepot i y-bank til en i 2020 stiftet fond, H2 Fonden, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Det var Skatterådets opfattelse, at overdragelsen skete i den ideelle interesse for kapitalejeren i H1 Holding ApS og ikke i kapitalejernes personlige eller økonomiske interesse.

Der var herved henset til, at den påtænkte fond måtte anses for almennyttig, idet det fremgik af fondens vedtægter, at fondens overskud skulle sikre videreudviklingen af fondens datterselskaber samt uddeles som støtte til almennyttige sociale eller humanitære formål samt at det fremgik af vedtægterne, at der ikke var tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen, at fondens midler ikke på noget tidspunkt kunne gå tilbage til stifter eller gavegivere samt at provenuet i tilfælde af opløsning skulle fordeles til to specifikke almennyttige foreninger og at ingen del af fondens formue nogensinde kunne gå tilbage til stifteren eller andre personer.

Skattestyrelsen indstillede derfor, at der ikke skete udbyttebeskatning af kapitalejeren i H1 Holding ApS, A, ved overdragelse af H1 Holding ApS’ aktier i et værdipapirdepot i y-bank til en i 2020 stiftet fond ved navn H2 Fonden, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Hjemmel

Ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4

Reference(r)

Ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.B.3.1

Anmodning om tilladelse i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4

Ansøgning

Rådgiver for A anmoder om tilladelse til, at der ikke sker udbyttebeskatning af kapitalejeren i H1 Holding ApS, A, ved overdragelse af H1 Holding ApS’ aktier i værdipapirdepot (…)  i y-bank til en i 2020 stiftet fond ved navn H2 Fonden, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Afgørelse

Skatterådet giver tilladelse til det ansøgte.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ejer H1 Holding ApS.

A har i sit testamente besluttet, at der skal stiftes en almenvelgørende / almennyttig Fond enten i levende live eller ved død. Dette er sket ved stiftelse af H2 Fonden. Fonden er stiftet i 2020.

I forbindelse med stiftelsen af H2 Fonden har H1 Holding ApS overdraget følgende værdipapirer til fonden:

 • Nom. x aktier i H3 A/S
 • Nom. x aktier i H4 ApS
 • Værdipapirdepot (…) i y-bank

Der er opnået tilladelse til overdragelse af disse selskaber fra H1 Holding ApS til fonden uden skattemæssige konsekvenser for A i bindende svar.

H1 Holding ApS ønsker også at overdrage nogle yderligere værdipapirer til fonden, således at afkastet heraf kan bruges til almenvelgørende/almennyttige uddelinger, hvilket er baggrund for denne forespørgsel, jfr. ligningsloven § 16A, stk. 2, nr. 6, og ligningslovens § 16A, stk. 4 nr. 4.

Der anmodes derfor om tilladelse til, at H1 Holding ApS uden skattemæssige konsekvenser for selskabet og A kan overdrage værdipapirdepot (…) i y-bank til H2 Fonden.

(…)

Idet gaven tillægges fondens grundkapital, vil der ikke ske nogen beskatning af overdragelsen i fonden, jfr. tilkendegivelser i tidligere bindende svar.

Det er rådgivers opfattelse, at Skatterådets konklusion vil være tilladelse til overdragelse af depot uden at det medfører beskatning hos hverken H1 Holding ApS eller A.

Forudsætninger

A har i sit testamente besluttet, at der skal stiftes en almenvelgørende/almennyttig Fond enten i levende live eller ved død. Dette er sket ved stiftelse af H2 Fonden.

A er barnløs og ugift.

Efter overdragelsen af

 • H3 A/S og
 • H4 ApS

til fonden har A ønsket at overdrage øvrige værdipapirer i holdingselskabet, således at H2 Fonden kan opnå et afkast, der kan anvendes til de almenvelgørende/almennyttige uddelinger.

Fondens formål er at være en almennyttig/almenvelgørende fond, jf. § 2 i fondens vedtægter:

"Fondens formål er at være en almennyttig erhvervsdrivende fond der helt og delvis, direkte og indirekte skal eje og videreføre aktiviteterne i [H] Koncernen, [H1] Holding ApS og dettes datterselskaber. Fondens formål er derfor handel, fabrikation og finansiering, samt investering i fast ejendom."

Det fremgår af § 4 i fondens vedtægter, at:

"Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter eller gavegivere."

Det fremgår af § 8 i fondens vedtægter, at:

"Fondens eventuelle overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven skal efter rimelig konsolidering anvendes til

 1. at sikre videreudviklingen af fondens datterselskaber
 2. at uddele bidrag til støtte til (…) med 2/3 og (…) med 1/3
 3. støtte til andre almennyttige sociale eller humanitære formål"

Fondens formål er at foretage uddeling til (…) med 2/3 og (…) med 1/3, af det beløb som fonden beslutter at uddele til dette formål. Samtidig kan bestyrelsen beslutte, at fonden kan give støtte til andre almennyttige sociale eller humanitære formål.

Midlerne skal således anvendes til følgende form for ekstern uddeling:

 • Uddeling af bidrag til støtte af (…) med 2/3 og (…) med 1/3
 • Andre almennyttige sociale eller humanitære formål

Fondens midler er uigenkaldeligt adskilt fra A.

Bestyrelsen i fonden består pt. af:

 • (…) (formanden)
 • (…)
 • A
 • (…)

Disse medlemmer er ikke i familie.

Det fremgår af § 15 i fondens vedtægter, at:

"Beslutning om opløsning kræver enstemmighed i bestyrelsen.

En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

I tilfælde af opløsning skal provenuet fordeles med 2/3 til (…) og 1/3 til (…).

Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren eller andre personer.

Anvendelse af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden."

Egenkapitalen i det senest offentliggjorte regnskab (…) for H1 Holding ApS er x kr. I en balance pr. 2022, hvor unoterede aktier i G er anført til kostprisen på x kr., er egenkapitalen x kr.

H1 Holding ApS vil i henhold til udkast til gavebrev overdrage:

 •  Værdipapirdepot (…) i y-bank

(…)

Generalforsamlingen i H1 Holding ApS har endnu ikke truffet beslutning om gaveoverdragelsen. Derfor er det blot et udkast til gavebrevene til H2 Fonden.

Betingelserne for at kunne opnå tilladelse

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, skal værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab, beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens eller andelshaverens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal værdien af en gave ved en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab omfattet af stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet. Det er en betingelse for tilladelse, at aktierne er overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Lovregler og praksis

Skatterådet har i flere afgørelser accepteret, at selskaber kan give gaver til almenvelgørende/almennyttige fonde, uden at dette medfører beskatning af hovedaktionæren.

Denne praksis er dog ændret med lov nr. lov 1836 fra 2020.

Der blev således indført en generel beskatning af hovedaktionær, hvis selskabet i aktionærens interesser overdrager aktier i selskabet. Ændringen betød, at der blev indsat følgende bestemmelse i LL § 16A, stk. 2, nr. 6:

Stk. 2. Til udbytte henregnes:

6.Værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab, når gaven ydes i aktionærens eller andelshaverens ideelle interesse.

Det vil sige, at ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, siger, at til udbytte henregnes værdien af en gave ved helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab, når gaven ydes i aktionærens eller andelshaverens ideelle interesse.

Det blev dog vedtaget en undtagelse til denne hovedregel i ligningsloven § 16 A stk. 4, nr. 4:

Stk. 4. Følgende udlodninger medregnes ikke i den skattepligtige indkomst for modtageren:

4. Værdien af en gave ved en helt eller delvis vederlagsfri overdragelse af aktier m.v. i et selskab omfattet af stk. 2, nr. 6, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet. Det er en betingelse for tilladelse, at aktierne er overdraget til en fond m.v. med et almennyttigt eller almenvelgørende formål. For overdragelse til en udenlandsk fond m.v. er det endvidere en betingelse, at hovedaktionæren har givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på at disponere over midlerne i det overdragne selskab, og at fonden m.v. er skattemæssigt hjemmehørende i et land, hvis kompetente myndighed skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller en anden international overenskomst eller konvention, herunder en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

Det vil sige, at ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, fastslår, at udbytte efter § 16 A, stk. 2, nr. 6, ikke henregnes til den skattepligtige indkomst (udbytte), hvis der er opnået dispensation fra Skatterådet.

Uddybning/begrundelse

Med en lovændring i 2020 blev det fastslået, at uanset hvad der var baggrunden for overdragelsen til fonden, vil en overdragelse af aktier til en fond anses for at være sket i hovedaktionærens interesse. Det betyder, at der skal ske beskatning af hovedaktionæren, hvis et selskab overdrager aktier til en fond.

Den tidligere praksis, hvor der ikke sker beskatning af hovedaktionæren, hvis overdragelsen sker til en almenvelgørende/almennyttig fond, blev dog videreført. Dette kræver dog, at der er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet, og at fondens formål er almenvelgørende/almennyttige.

I lovbestemmelsen i ligningslovens § 16 A er der ikke nogen begrænsning i, at det udelukkende gælder datterselskabsaktier/koncernselskabsaktier. Dette selv om den hidtidige praksis vedrørte datterselskab/koncernselskabsaktier. Dette er baggrunden for denne anmodning om tilladelse til overdragelse af værdipapirer (såvel børsnoterede som unoterede) til H2 Fonden.

Almenvelgørende/almennyttigt

H2 Fonden har som formål at

 • Drive aktiviteterne i Holdingselskabet ejer H3 A/S og H4 ApS
 • Være almenvelgørende/almennyttigt fond.

Skattestyrelsen har tidligere (i 2020, jfr. bindende svar) accepteret, at overdragelsen af værdipapirer (inkl. koncernselskabsaktier) kunne ske til H2 Fonden uden skattemæssige konsekvenser for A.

Da H2 Fonden ikke har ændret vedtægterne, og idet fondens formål stadig er almenvelgørende og almennyttigt, opfyldes betingelserne for at få dispensation efter ligningsloven§ 16 A, stk. 4, nr. 4.

Fondens midler skal anvendes til følgende eksterne uddelinger:

 • Sikre fondens datterselskaber
 • Uddele støtte til (…) med 2/3 og uddele til (…) med 1/3
 • Støtte til andre almennyttige sociale eller humanitære formål

(…) og (…) er på listen over godkendte almennyttige og almenvelgørende foreninger som offentliggøres af Skattestyrelsen (juridisk vejledning afsnit C.A.4.3.5.9). Det vil sige, at de er almennyttige/almenvelgørende.

Fonden har også som formål at opretholde datterselskaberne tidligere ejet af H1 Holding ApS. Dette har dog ingen betydning i forhold til vurdering af det almenvelgørende/almennyttige.

Dette fremgår blandt andet af SKM2002.211.LR. Ejerskabet til fondens datterselskaber bidrager kun til, at Fondens øvrige formål kan opretholdes - uddeling til almenvelgørende/almennyttigt formål.

Øvrigt

Den del af de overdragne værdipapirer, der består af unoterede aktier, har ingen skattemæssig konsekvens for H1 Holding ApS. De børsnoterede værdipapirer er skattepligtige i fonden efter et lagerprincip.

Som anført ovenfor fremgår det af fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6, at gaver, der tillægges grundkapitalen, er skattefri for fonden. Som det fremgår af udkast til gaveoverdragelsen, er det en forudsætning for overdragelsen, at gaven tillægges grundkapitalen. Gaven vil derfor være skattefri for fonden.

Gaven vil derfor blive overdraget med den forudsætning.

Besvarelse af anmodning om tilladelse

Med baggrund i ovenstående, kan der efter vores opfattelse efter LL § 16A, stk. 4, gives tilladelse til, at H1 Holding ApS uden skattemæssige konsekvenser for A kan overdrage værdipapirdepot (…) i y-bank til H2 Fonden.

Rådgivers høringssvar

Rådgiver har ingen bemærkninger til Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 6, skal værdien af en gave ved overdragelse af aktier i et selskab beskattes som udbytte, når gaven ydes i aktionærens ideelle interesse.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4, skal en vederlagsfri overdragelse af gaver, der som udgangspunkt skal beskattes som udbytte i henhold til ligningslovens §16 A, stk. 2, nr. 6, dog ikke beskattes, hvis der inden overdragelsen er opnået tilladelse hertil fra Skatterådet.

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen i lovforslag L29 om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde, at vurderingen af om der skal meddeles tilladelse, skal foretages i overensstemmelse med Skatterådets praksis efter de tidligere gældende regler ved anmodninger om bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren af en overdragelse af et holdingselskabs aktier til en almennyttig fond.

For at der i disse situationer ikke skete udlodningsbeskatning af aktionæren, var det en betingelse, at aktierne blev givet til en fond, der var almennyttig eller almenvelgørende, således at den interesse, der blev tilgodeset, var aktionærens ideelle interesse i modsætning til vedkommendes personlige eller økonomiske interesse.

Fonden skal således hovedsageligt have et almennyttigt eller almenvelgørende formål og der må ikke være tale om, at aktionærens personlige eller økonomiske interesse tilgodeses. Fonden kan godt herudover have erhvervsmæssige aktiviteter. Dvs. at erhvervsmæssige aktiviteter ikke i sig selv udelukker, at der kan opnås en godkendelse fra Skatterådet. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en fond lever op til de angivne betingelser. Det er således ikke muligt generelt at udtale sig om, hvilke formål der må anses for diskvalificerende. Det vil afhænge af de konkrete forhold i den enkelte sag.

I SKM2009.29.HR gav et selskab en gave på kr. 100.000 til G1 Mission. Foreningen var godkendt efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, til at modtage fradragsberettigede gaver, og Højesteret udtalte, at skattemyndighederne dermed havde anerkendt, at foreningens midler blev anvendt i almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer, hvorfor gaver, som blev givet til en sådan almennyttig forening, som udgangspunkt måtte forventes at blive ydet ud fra en ideel interesse i at fremme foreningens formål.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at den gave, skatteyderen som eneanpartshaver lod sit selskab yde G1 Mission, blev givet i strid med de selskabsretlige regler, eller at gaven blev ydet for direkte eller indirekte at tilgodese andre interesser end hans ideelle interesse i at fremme foreningens almennyttige formål. Det gjaldt, selv om hans hustru var medlem af foreningen og virkede som såkaldt "præceptor" til fremme af foreningens aktiviteter.

Højesteret fandt det på denne baggrund ikke godtgjort, at der forelå skattepligtig maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A.

I TfS 2000.874.VL fastslog Vestre Landsret, at værdien af et gældsbrev, som et selskab overdrog som gave til en af selskabet stiftet fond, ikke kunne anses som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Ved vurderingen lagde Landsretten vægt på, at fondens formål måtte anses for at være af almennyttig eller almenvelgørende karakter og at anpartsselskabets gave til fonden, som sådan var omfattet af § 83 i den dagældende anpartsselskabslov. Ved vurderingen blev der endvidere lagt vægt på, at hovedanpartshaveren ikke havde, hverken en direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven.

I SKM2022.297.SR var spørger et selskab, der anmodede om tilladelse til, at der ikke skulle ske udbyttebeskatning af kapitalejeren i et holdingselskab ved overdragelse af holdingselskabets kapitalandele i to datterselskaber til en nystiftet fond. Fonden var som følge af vedtægterne bl.a. forpligtet til at tilgodese en bestemt familie ved at sikre de økonomiske rammer for, at den nuværende kapitalejer i holdingselskabet og dennes datter kunne fortsætte deres ansættelse i virksomhederne og dermed oppebære økonomiske ydelser fra disse i form af arbejdsvederlag, så længe de havde behov og helbred til dette. Skatterådet gav derfor ikke tilladelse til, at der ikke skulle ske udbyttebeskatning af kapitalejeren ved overdragelse af holdingselskabets kapitalandele i de to datterselskaber til en nystiftet fond.

I SKM2022.77.SR gav Skatterådet tilladelse til, at et holdingselskab kunne overdrage sine aktier til en påtænkt nystiftet fond, uden at der skete udbyttebeskatning af kapitalejeren i holdingselskabet. Skatterådet henså til, at der hverken var tillagt kapitalejeren eller hans nærtstående særlige rettigheder i fonden, idet de hverken var tillagt ret til uddelinger ved fondens løbende drift eller ved fondens likvidation, ligesom de, såfremt de deltog i fondens bestyrelsen, kun kunne modtage et årligt vederlag, der ikke oversteg, hvad der ansås for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

I SKM2022.47.SR gav Skatterådet tilladelse til, at en række selskaber kunne overdrage deres anparter til en påtænkt nystiftet fond, uden at der skete udbyttebeskatning af selskabernes kapitalejere. Skatterådet henså til, at den påtænkte fond var almennyttig, og at der efter fondens vedtægter hverken var tillagt stifterne eller deres kapitalejere eller disses nærtstående særlige rettigheder i fonden, idet fondens kapital ifølge vedtægterne ikke under nogen omstændigheder hverken kunne udbetales til stifterne eller deres kapitalejere eller disses nærtstående eller nogensinde gå tilbage til stifterne eller deres kapitalejere eller disses nærtstående, idet fondens midler i tilfælde af opløsning skulle anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud eller til formål, der støttede B eller foreninger fra dennes repræsentantskab.

I SKM2018.79.SR var fondens formål at bidrage med beløb til indkøb af hospitalsudstyr, der ikke eller kun vanskeligt gennem bevillinger kunne fremskaffes til hospitaler, klinikker eller lignende. Formålet blev anset for almennyttigt. Fonden kunne ikke foretage uddelinger til hovedanpartshaverne hverken før eller efter den påtænkte omstrukturering. Før omstruktureringen deltog hovedanpartshaverne i fondens bestyrelse, mens de efter omstruktureringen helt udgik af bestyrelsen. Efter den påtænkte omstrukturering ville hele driften af erhvervsvirksomheden ligge i fonden. Det fremgik desuden, at det fulgte af praksis, at der var lagt vægt på, om selskabets udgiftsafholdelse tilførte aktionærerne en værdistigning. Henset til, at der ikke sås at tilgå hovedanpartshaverne andre værdier end overdragelsessummen for de resterende 30 % af aktierne, der skulle afstås for x kr., samt at det ikke efter anpartshaveroverenskomstens ordlyd kunne anses for udelukket, at provenuet ved salg af aktier til fonden kunne tilgå hovedanpartshaverne, var det efter en samlet konkret vurdering Skatterådets opfattelse, at en økonomisk fordel ikke havde passeret hovedanpartshavernes økonomi i anledning af den påtænkte omstrukturering. Det var på det grundlag Skatterådets opfattelse, at hovedanpartshaverne ikke skulle beskattes af maskeret udlodning.

I SKM2017.671.SR ville fondens formål være almenvelgørende og almennyttigt. Fondens midler kunne ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren eller dennes nærtstående. Henset til at indskuddet fra Selskab A, som var 100 pct. ejet af Spørger, til stiftelse af fonden skulle bidrage til at fonden kunne opfylde sin formålsbestemmelse, som vedrørte almenvelgørende og almennyttige formål, som ikke kom Spørger til gode, var det Skatterådets opfattelse, at Selskab A kunne stifte fonden ved indskud af kr. X uden skattemæssige og afgiftsmæssige konsekvenser for Spørger.

I SKM2013.31.SR var det Skatterådets vurdering, at fondens formål hovedsagelig var af almennyttig og almenvelgørende karakter. Af vedtægterne fremgik, at der ikke var tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disses efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Det fremgik således af vedtægterne, at legater ikke kunne uddeles til støtte til stifterne selv eller til personer, som i øvrigt måtte yde bidrag til fondens formue, og der kunne heller ikke ydes støtte til sådanne bidragsyderes samlevende eller efterlevende ægtefæller og livsarvinger. Støtte kunne heller ikke gives til nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, disses samlevende eller efterlevende partnere, ægtefæller og livsarvinger. Det fremgik, at fonden ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, samt at stifterne eller disses nærtstående ikke kunne udgøre fondsbestyrelsens flertal uden fondsmyndighedens samtykke, jf. vedtægternes pkt. 10.6. Der var således ikke tillagt fondens stiftere eller selskabet, A A/S, eller dennes hovedaktionær særlige rettigheder. Det var Skatterådets vurdering, at gaven ikke blev ydet som konsekvens af hovedaktionærens direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at gaver fra A A/S til Fonden B, som udgangspunkt ikke ville udløse personlig beskatning hos hovedaktionæren, Person x, i form af maskeret udlodning/udbytte.

I SKM2010.467.SR påtænkte Selskab X inden for de nærmeste år at give op til 200 mio. kr. i gave til Fonden. Gaverne påtænkes givet dels kontant og dels ved at selskabet ville overdrage et af selskabet ejet selskab, Selskab A, som en del af gaven. Ud fra det i vedtægterne beskrevne formål var det Skatterådets vurdering, at fondens formål hovedsagelig var af almennyttig/almenvelgørende karakter. Af vedtægterne fremgik, at der ikke var tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disses efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Støtte kunne heller ikke gives til nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, disses samlevende eller efterlevende partnere, ægtefæller og livsarvinger. Det fremgik, at Fonden ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, samt at fondens første bestyrelse bl.a. bestod af Person B og Person A. Stifterne eller disses nærtstående kunne imidlertid ikke udgøre fondsbestyrelsens flertal uden fondsmyndighedens samtykke. Der var således ikke tillagt fondens stiftere eller selskaberne, Selskab C A/S og Selskab D, eller disses hovedaktionær særlige rettigheder. Det var Skatterådets vurdering, at gaven ikke skulle ydes som konsekvens af hovedaktionærens direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at gaver fra Selskab C A/S og Selskab D, til Fonden, ikke ville udløse personlig beskatning hos hovedaktionæren, Person A, i form af maskeret udlodning/udbytte.

I SKM2007.176.SR var det Skatterådets vurdering, at Fondens formål hovedsagelig var af almennyttig/almenvelgørende karakter. Af vedtægterne fremgik, at der ikke var tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disse efterkommere særlige rettigheder eller fordele. Af vedtægterne samt fondens seneste årsregnskab kunne det konstateres, at flertallet af bestyrelsen bestod af personer, som ikke var i familie med selskabets hovedaktionær. Endelige fremgik det at fondens midler i tilfælde af opløsning ikke kunne tilbagebetales til stifteren, til gaveydere eller til andre selskaber, men skulle anvendes til formålet. Der var således ikke tillagt fondens stifter eller selskabets hovedaktionærer særlige rettigheder. Ud fra det af selskabets repræsentant oplyste samt på baggrund af ovenstående var det Skatterådets vurdering, at gaven ikke blev ydet som konsekvens af hovedaktionærernes/ aktionærernes direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse. Det var derfor Skatterådets opfattelse, at Selskab X's ydelse af en gave til fonden ikke ville få skattemæssige konsekvenser for selskabets hovedaktionærer.

I SKM2002.211.LR ønskede en hovedaktionær at overdrage sit selskabs datterselskab til en af ham stiftet fond. Ligningsrådet fandt, at hovedaktionæren ikke ville blive beskattet i medfør af overdragelsen, idet fondens formål var af almenvelgørende karakter, og idet hovedaktionæren ikke antoges at have økonomiske og/eller personlige interesser i overdragelsen.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelsen i nærværende sag sker i den ideelle interesse for kapitalejeren i H1 Holding ApS og ikke i kapitalejernes personlige eller økonomiske interesse.

Der er herved henset til, at den påtænkte fond må anses for almennyttig, idet det fremgår af fondens vedtægter, at fondens overskud skal sikre videreudviklingen af fondens datterselskaber samt uddeles som støtte til (…), (…) og andre almennyttige sociale eller humanitære formål samt at det fremgår af vedtægterne, at der ikke er tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen, at fondens midler ikke på noget tidspunkt kan gå tilbage til stifter eller gavegivere samt at provenuet i tilfælde af opløsning skal fordeles til (…) og (…) og at ingen del af fondens formue nogensinde kan gå tilbage til stifteren eller andre personer.

Skattestyrelsen indstiller derfor, at der ikke sker udbyttebeskatning af kapitalejeren i H1 Holding ApS, A, ved overdragelse af H1 Holding ApS’ aktier i værdipapirdepot (…) i y-bank til en i 2020 stiftet fond ved navn H2 Fonden, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 4, nr. 4.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at den ønskede tilladelse gives.