Dato for udgivelse
12 Sep 2022 16:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Aug 2022 16:49
SKM-nummer
SKM2022.431.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-30246/2021-HJR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
hævninger, lån, gæld
Resumé

Sagen angik, om skatteyderen i indkomstårene 2012-2014 skulle beskattes i medfør af ligningslovens § 16 E, jf. § 16 A, af en række hævninger foretaget i sit selskab.
Højesteret fandt, at der ikke som anført af skatteyderen var grundlag for at forstå ligningslovens § 16 E, stk. 1, 1. pkt. sådan, at det forhold, at et lån bliver optaget via en sædvanlig mellemregningskonto, i sig selv indebærer, at lånet falder uden for bestemmelsen. Kun hvis det enkelte lån er optaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, f.eks. som led i samhandel på tilsvarende vilkår som mellem uafhængige parter, skal der ikke ske beskatning, jf. § 16 E, stk. 1, 2. pkt.

Højesteret tiltrådte ikke skatteyderens synspunkt om, at han i hvert fald ved tilbagebetaling af hævede beløb, der har ført til beskatning, efterfølgende kunne hæve tilsvarende beløb uden at skulle beskattes af disse hævninger.


Højesteret fandt på den baggrund - ligesom landsretten - at de løbende hævninger på mellemregningskontoen, hvorved der opstod ny gæld til selskabet, eller hvor en allerede eksisterende gæld blev forøget, udgjorde lån omfattet af ligningslovens § 16 E.


Landsrettens dom blev herefter stadfæstet.

Reference(r)

Ligningslovens § 16 E

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, C.B.3.5.3.3 

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Landsskatterettens j. nr. 17-0511072

Vestre Landsrets dom offentliggjort som SKM2021.422.VLR.

Appelliste

Højesterets dom kan tilgås via dette link: DOM