Dato for udgivelse
19 Aug 2021 09:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Jul 2021 13:19
SKM-nummer
SKM2021.422.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-50151/2019
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skatteyder, Mellemregningskonto, Hævninger, Gæld
Resumé

Sagen angik, om skatteyderen i indkomstårene 2012-2014 skulle beskattes i medfør af ligningslovens § 16 E af en række hævninger foretaget i sit selskab.

Landsretten fandt, at de løbende hævninger på mellemregningskontoen, hvorved der opstod ny gæld til selskabet, eller hvor en allerede eksisterende gæld blev forøget, udgjorde lån omfattet af ligningslovens § 16 E. Landsretten udtalte desuden, at de enkelte hævninger skulle behandles som hævninger uden tilbagebetalingspligt, og at de derfor skulle beskattes på udbetalingstidspunktet.

Den omstændighed, at mellemregningskontoen ved regnskabsårets udgang var i skatteyderens favør, kunne, ifølge landsretten, ikke føre til, at der ikke skulle ske beskatning.

Landsretten bemærkede desuden, at det af bilagene til lovforslaget, der blev vedtaget i 2012, herunder høringsskemaet, fremgår, at det var en forudset og accepteret konsekvens af ligningslovens § 16 E, at aktionæren i en situation som den foreliggende ville kunne risikere dobbeltbeskatning i forbindelse med tilbagebetaling af aktionærlån og efterfølgende hævning af lignende lånebeløb. Landsretten fandt således ikke i lovens ordlyd eller forarbejder grundlag for, at de løbende hævninger og indbetalinger skulle opgøres på en særskilt "skattemæssig mellemregningskonto", sådan som skatteyderen havde påstået i sagen.

På den baggrund blev Skatteministeriet frifundet.

Reference(r)

Ligningslovens § 16 E

Ligningslovens § 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2 C.B.3.5.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2 C.B.2.15.4

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatterettens j.nr. 17-0511072 

Dommen blev anket til Højesteret, hvis dom er offentliggjort som SKM2022.431.HR

Parter

A

(v./ advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet

(v./ advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af landsdommerne

Anders Raagaard, Henrik Twilhøj og Iben Lihme Degnbol (kst.).

Sagen er anlagt ved Byretten den 9. maj 2019. Ved kendelse af 18. oktober 2019 er sagen henvist til behandling ved landsretten efter retsplejelovens § 226, stk. 1.

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, A, der er eneaktionær i G1 A/S, i medfør af ligningslovens § 16 E skal beskattes af løbende hævninger på en mellemregningskonto mellem ham og selskabet, herunder om der ved de løbende hævninger er etableret lån og i givet fald, hvordan størrelsen af lånene skal opgøres.

Påstande

A har nedlagt påstand om, at hans skatteansættelser for indkomstårene 2012-2014 skal hjemvises til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Landsskatteretten har truffet afgørelse i sagen den 21. februar 2019. Af afgørelsen fremgår bl.a.:

"Faktiske oplysninger

Klageren er eneanpartshaver og direktør i G1 A/S. Selskabet havde regnskabsår fra den 1. oktober til 30. september. Klageren havde en mellemregning med selskabet.

Der er fremlagt kontospecifikationer for selskabet. Det fremgår heraf, at der fra den 14. august til 31. december 2012 var følgende bevægelser på mellemregningen:

Dato

Bilag

Tekst

Debet

Kredit

Akkumuleret

14-08-2012

2995

Y1-by G2/79301/A

47.130,90

260.406,55

15-08-2012

3045

Likv.prov D.o.D A

69.135,00

191.271,55

17-08-2012

3016

G3 VB13/JRWMC

92,54

191.364,09

19-08-2012

2997

G4 blyfri/G5/A

50,00

191.311,09

19-08-2012

2997

G6·Blyfri/G5/A

54,09

191.260,00

22-08-2012

3000

Dansk,41 udl/G1/A

619.098,00

-427.838,00

31-08-2012

3002

løn aug

865,00

-428.703,00

31-08-2012

3003

løn G7

21.824,00

-450.527,00

31-08-2012

3004

MC priv

406,73

-450.120,27

31-08-2012

3005

Moms A/79301

71.942,00

-378.178,27

31-08-2012

3006

Firmafon /A

136,25

-378.314,52

06-09-2012

3008

G8/A/79301

41.666,70

-336.647,82

07-09-2012

3049

Microsoft Exchange

159,75

-336.807,57

10-09-2012

3021

Ejd.skat for G1/79301/JN

1.702,11

-335.105,46

10-09-2012

3022

Ejd.skat for G1/79301/JN

1.701,87

-333.403,59

10-09-2012

3023

Ejd.skat for SR1U79301/JN

1.701,84

-331.701,75

11-09-2012

3012

HPG/A

29,00

-331.730,75

11-09-2012

3025

ovf fra 79301-l A

8.000,00

-323.730,75

21-09-2012

3020

Virk.lokaler/79301/A

2.368,75

-321.362,00

25-09-2012

3024

Y2-by Rtail/79301/A

15.625,00

-305.737,00

27-09-2012

3030

Dandomain G9

123,75

-305.860,75

27-09-2012

3031

Dandomain G10

123,75

-305.984,50

27-09-2012

3035

Ovf fra G7/A

43.500,00

-262.484,50

27-09-2012

3036

Ovf fra G7/A

219.000,00

-43.484,50

28-09-2012

3034

MC-priv

6.002,37

-374.821,13

28-09-2012

3040

Porto/SBDH /JRI

128,50

-37.610,63

28-09-2012

3050

G11/Saturn/A

889,69

-38.500,32

30-09-2012

3053

Korr kap Y3-ø/A

2.988,00

-41.488,32

30-09-2012

3064

Andel el&varme 0101-309

10.000,00

-59.488,32

01-10-2012

3303

MR TGN Ship

99.843,40

-159.331,72

01-10-2012

3304

M G1 Shlp

49.680,00

-209.011,72

02-10-2012

3101

G11/Satrun/ A

889,69

-209.901,41

02-10-2012

3102

Flrmafon [red. nummer fjernet]/J

153,54

-210.054,95

02-10-2012

3101

G11 tbf (se 305

889,69

-209.165,26

05-10-2012

3109

Y1-by G2/79301/

6.734,16

-215.899,42

06-10-2012

3110

G12/79301

199,00

-216.098,42

15-10-2012

3231

Fra D.o.D til AER/J

37.627,00

-253.725,42

30-10-2012

3135

Løn TGN/G7/A

510,00

-254.235,42

30-10-2012

3136

løn

528,00

254.763,42

01-11-2012

3137

MC p

2.043,69

-252.719,73

13-11-2012

3149

forpl. A HPG/A

20,00

-252.739,73

14-11-2012

3150

TGN Ship G5/A

68.137,80

-184.601,93

14-11-2012

3303

Bet USD 11600/TGN s

68.137,80

-252.739,73

20-11-2012

3303

Restskat TGN Ship/J

3.748,00

-256.487,73

20-11-2012

3304

Restskat G1 Ship

24.210,00

-280.697,73

20-11-2012

3304

NC Skal G1 Ship

1.000,00

-281.697,73

23-11-2012

3159

TGN Ship udlodn/Bæl

37.550,00

-319.247,73

23-11-2012

3160

Udi. G1 Dansk41/SB

141.830,50

-461.078,23

26-11-2012

3303

Udlodn.Dansk49/THN

37.550,00

-423.528,23

30-11-2012

3164

Løn TGN /G7

21.824,00

-445.352,23

30-11-2012

3165

Løn nav

865,00

-446.217,23

03-12-2012

3166

MC priv

984,60

-445.232,63

04-12-2012

3167

Fra Y3-ø/magnum

12.203,00

-433.029,63

05-12-2012

3168

Pakkelabel

82,00

-433.111,63

06-12-2012

3174

Fra NA/A

34.350,00

-467.461,63

06-12-2012

3374

Fra NA/A

34.350,00

-433.111,63

06-12-2012

3174

FraNA/A

34.350,00

-398.761,63

10-12-2012

3177

Porto/G7 /A

80,00

-398.841,63

12-12-2012

3178

Fra NA/A

6.150,00

-392.691,63

14-12-2012

3180

Tape/G7 /A

11,00

-392.702,63

27-12-2012

3182

OvftllA

105.000,00

-287.702,63

27-12-2012

3183

Fra NA /A

40.000,00

-247.702,63

28-12-2012

3184

Løn dec

10.604,60

-258.307,23

28-12-2012

3185

Løn TGN/G7

21.824,00

-280.131,23

28-12-2012

3186

Løn A/G7

12.935,40

-293.066,63

28-12-2012

3190

Kontorart G7/A

164,93

-293.231,56

31-12-2012

3191

El--varme0110-31

6.000,00

-299.231,56

Fra den 1. januar til 31. december 2013 var der følgende bevægelser på mellemregningen:

Dato

Bilag

Tekst

Debet

Kredit

Akkumuleret

01-01-2013

3301

Løn TGN/G7

21.824,00

-321.055,56

01-01-2013

3302

Løn/A/G7

367.917,00

-688.972,56

02-01-2013

3194

MC priv

1.376,17

-687.596,39

02-01-2013

3195

Nt udloddet udbytte

65.700,00

-753.296,39

02-01-2013

3196

Ejd.skat STR 4/A

30.296,64

-722.999,75

02-01-2013

3197

Ejd.skat VB 13/A

53.323,57

-669.676,18

02-01-2013

3198

Ejd.skat T64/A

36.215,61

-633.460,57

02-01-2013

3203

Generalfors 2/1.13/

728,19

-634.188,76

02-01-2013

3204

Ovf til A

30.000,00

-604.188,76

02-01-2013

3294

Udbytte fra G1 JR

65.700,00

-669.888,76

02-01-2013

3195

Nt udi udb omp

65.700,00

-604.188,76

03-01-2013

3205

Porto G7/A

120,00

-604.308,76

08-01-2013

3212

GrassmarkeVA

41.666,70

-562.642,06

14-01-2013

3217

Ovf til A/G7

30.000,00

-532.642,06

17-01-2013

3220

Ovf G1/AG5

8.000,00

-524.642,06

18-01-2013

3221

G13 STR 4/Bætth

10.461,00

-514.181,06

18-01-2013

3222

Porto G7/A

40,00

-514.221,06

24-01-2013

3229

Grassmarket A/SBO

306.000,00

-208.221,06

30-01-2013

3232

Fra G7

622.750,00

414.528,94

30-01-2013

3232

Fra G7 omp

622.750,00

-208.221,06

31-01-2013

3238

Ovf til A

25.000,00

-183.221,06

31-01-2013

3230

Løn TGN NJ

21.824,00

-205.045,06

01-02-2013

3237

MC prlv

403,00

-204.642,06

01-02-2013

3241

MC prlv

403,00

-204.239,06

01-02-2013

3241

MC prlv se 3237

403,00

-204.642,06

11-02-2013

3245

Løn A /G7

147.117,00

-351.759,06

11-02-2013

3246

Løn TGN/G7

21.824,00

-373.583,06

11-02-2013

3247

G14/A/G7

108.000,00

-265.583,06

11-02-2013

3248

G14/TGN /SBO

40.000,00

-225.583,06

11-02-2013

3249

Ovftil A

32.500,00

-193.083,06

20-02-2013

3253

B-skatA

3.574,00

-187.549,06

20-02-2013

3254

B-skat TGN

3.574,00

183.975,06

25-02-2013

3256

G11/Satum/A

889,69

-184.864,75

01-03-2013

3258

MC priv

70,48

-184.794,27

11-03-2013

3261

Udl.Dansk.41/G1/SB

80.301,57

-265.095,84

12-03-2013

3263

Kaffe/A/S80 H

70,00

-265.165,84

27-03-2013

3268

Ovf til A

63.000,00

-202.165,84

27-03-2013

3268

Ovf til A

100.000,00

-102.165,84

27-03-2013

3269

Løn TGN/G7

21.824,00

-123.989,84

27-03-2013

3451

G15 Y4-by

64.000,00

-59.989,84

30-03-2013

3272

Porto/G7/G1

140,00

-60.129,84

31-03-2013

3230

Løn TGN/5B0 H

21.824,00

-81.953,84

31-03-2013

3230

Løn TGN tbf

21.824,00

-60.129,84

02-04-2013

3274

ovf til A

2.200,00

-57.929,84

02-04-2013

3276

MC priv

6.189,24

-51.740,60

08-04-2013

3291

VD Bils-sæl{b

289,00

-52 .029,60

08-04-2013

3292

Fakt 101 G5eV

289,00

-51.740,60

09-04-2013

3281

Udi. Dansk41 G1/JR

73.226,53

-124.967,13

10-04-2013

3285

G16 STR4/A/Bæl

2.905,58

-122.061,55

10-04-2013

3286

G16VB 13/A/Bæ

6.787,86

-105.273,69

11-04-2013

3290

OvftilA fra 79.

10.000,00

-105.273,69

11-04-2013

3293

G5 bet f 101

289,00

-105.562,69

19-04-2013

3297

Frokost A 1D46/SB

27,00

-105.589,69

30-04-2013

3306

Ovf Ul A

13.600,00

-91.989,69

08-05-2013

3311

Gave S.A./G7/A

329,00

-92.318,69

21-05-2013

3314

G16/ A

7.242,47

-85.076,22

24-05-2013

3392

Pladevlbrator/79.30

2.075,56

-87.151,78

28-05-2013

3317

Løn TGN/G7

21.824,00

-108.975,78

31-05-2013

3322

G17/MAtr 80/G7/J

18.750,00

-127.725,78

31-05-2013

3323

G17/79.301/A

18.750,00

-146.475,78

01-06-2013

3318

MC priv

480,67

-145.995,11

07-06-2013

3324

Udbytte G6/A/Bælt

16,68

-145.978,43

11-06-2013

3325

Udbytte G6/A/Bælt

154,50

-146.132,93

11-06-2013

3326

Udbytte G6/A/Bælt

78,00

-146.210,93

14-06-2013

3356

Gave lillebælt Erhv

334,00

-146.544,93

17-06-2013

3321

VD p

126,80

-146.671,73

26-06-2013

3332

USDT 75/A/G5

430.335,00

283.663,20

26-06-2013

3333

Løn A/TGN /G7

120.000,00

403.663,27

26-06-2013

3332

USDT75/A/G5e

430.335,00

-26.671,73

26-06-2013

3332

USDT 75/A/G5

430.375,00

403.703,27

26-06-2013

3451

G15 Y4-by

50.000,00

453.703,27

28-06-2013

3336

Løn TGN/G7

21.824,00

431.879,27

01-07-2013

3341

Fra Y3-ø/ Magnu

8.900,00

440.779,27

01-07-2013

3341

Fra Y3-ø/Magnu,

8.900,00

431.879,27

04-07-2013

3347

Frimærker G7/A

60,00

431.819,27

04-07-2013

3349

Fortæring A -HPG

20,00

431.799,27

04-07-2013

3349

Fortæring A - HPG

45,00

431.754,27

05-07-2013

3350

G18, maling 79.

5.885,12

425.869,15

09-07-2013

3355

Bel A.0.Materlel fo

3.079,13

422.790,02

09-07-2013

3355

Bel A.O.Mal omp

3.079,13

425.869,15

10-07-2013

3358

G16 STR4/ NA

1.613,83

427.482,98

20-07-2013

3362

G12/79.30

156,90

427.326,08

24-07-2013

3363

G19 kaffe/S80

108,00

427.218,08

26-07-2013

3364

G18/79.301

20,50

427.197,58

26-07-2013

3364

G18/79.301

7.137,59

420.059,99

31-07-2013

3368

Løn TGN/G7

21.824,00

398.235,99

01-08-2013

3370

G18 - 79.301

186,12

398.049,87

01-08-2013

3371

Fra NA/TGN

5.900,00

403.949,87

01-08-2013

3372

Fra Y3-ø/TGN/Ma

13.650,00

417.599,87

01-08-2013

3370

G18 - 79.301 ko

0,03

417.599,84

01-08-2013

3372

Fra Y3-ø/Magnum

13.650,00

403.949,84

05-08·2013

3374

Fra NA/TGN

13.500,00

417.449,84

06-08-2013

3376

G20 - 79301

1.094,50

416.355,34

06-08-2013

3377

Sanistål 79.301

204,50

416.150,84

06-08-2013

3378

G18 - 79.301

470,19

415.680,65

06-08-2013

3378

G21 - 79.301

88,15

415.592,50

06-08-2013

3379

Fra NAfTGN

21.600,00

437.192,50

07-08-2013

3380

Fra NAfTG

2.400,00

439.592,50

09-08-2013

3387

G18 79.301

352,47

439.240,03

09-08-2013

3388

G22 - 79301

50,85

439.189,18

12-08-2013

3383

R1 Bælt Syd/

7.500,00

431.689,18

12-08-2013

3384

R1 D.o.D/A

7.500,00

424.189,18

12-08-2013

3385

G23 G1 ApS/

7.500,00

416.689,18

12-08-2013

3386

R1 Magnum/JR

7.500,00

409.189,18

14-08-2013

3389

G19 - 79301

59,90

409.129,28

14-08-2013

3389

G24 - 79.301

41,85

409.087,43

17-08-2013

3395

Fra NA/A

6.500,00

415.587,43

19-08-2013

3391

A bet moms apr kv

175.991,00

239.596,43

20-08-2013

3396

Gave NS

390,00

239.206,43

30-08-2013

3414

Start dørstopere 79

239,40

238.967,03

31-08-2013

3397

Løn 580 H-TGN/A

21.824,00

217.143,03

01-09-2013

3417

Løn TGN/580 H

21.824,00

195.319,03

01-09-2013

3418

Løn A /S80 H

208.978,36

-13.659,33

02-09-2013

3407

Udlæg for 79.301fTG

15.747,77

2.088,44

04-09-2013

3409

Fra NA/A

20.000,00

22.088,44

09-09-2013

3450

Internet Y5-land/A

34,15

22.054,29

10-09-2013

3451

G15 Y4-by

40.000,00

62.054,29

16-09-2013

3412

VD/ A/79.301

2.067,84

64.122,13

21-09-2013

3427

Flaskerenser -79301

66,00

64.056,13

23-09-2013

3415

Porto I G7 / A

120,00

63.936,13

26-09-2013

3416

G18 79301/A

5.553,77

58.382,36

26-09-2013

3416

G18 79301/A

594,50

57.787,86

30-09-2013

3420

Honorar fra G5

37.500,00

20.287,86

30-09-2013

3421

Honorar fra Matr BO

125.000,00

-104.712,14

30-09-2013

3422

Ntløn

13.772,54

-118.484,68

30-09-2013

3424

El & varme 0101-300

22.500,00

-140.984,68

30-09-2013

3464

Rt. MR. A

3.349,00

-144.333,68

01-10-2013

3502

MC priv

1.343,50

-142.990,18

03-10-2013

3503

G3/79301/Jm

39,00

-143.029,18

03-10-2013

3504

G25-79301/A

1.999,00

-145.028,18

07-10-2013

3506

Fra NA/TGN

19.750,00

-125.278,18

09-10-2013

3511

Ovf til A

30.000,00

-95.278,18

10-10-2013

3513

G16 sTR4/NA

1.141,08

-94.137,10

11-10-2013

3515

Pakkelabel/5B0 H/JR

100,00

-94.237,10

21-10-2013

3517

G1 ovf G5

80.000,00

-174.237,10

31-10-2013

3525

Løn TGN G7

21.824,00

-196.061,10

01-11-2013

3526

Fra NA/A

3.000,00

-193.061,10

04-11-2013

3528

G26 - 79301

34,00

-193.095,10

06-11-2013

3529

Adr.opl.Transhavl/J

75,00

-193.170,10

20-11-2013

3539

Porto/G7/A

130,00

-193.300,10

20-11-2013

3540

Skat A/G7

155.374,00

-37.926,10

22-11-2013

3541

Fra NA/LGN

2.690,00

-35.236,10

26-11-2013

3693

G15 Y4-by

100.000,00

64.763,90

29-11-2013

3543

Ovf til A

8.800,00

73.563,90

30-11-2013

3544

Løn TGN/G7

21.824,00

51.739,90

02-12-2013

3545

MC priv

304,87

52.044,77

04-12-2013

3548

Fra NA/TGN

19.720,00

71.764,77

04-12-2013

3549

USB slik/G5/

79,95

71.684,82

18-12-2013

3554

Fra NA/TGN

9.060,00

80.744,82

19-12-2013

3555

Porlo/G7/A

80,00

80.664,82

28-12-2013

3564

G27

298,00

80.366,82

28-12-2013

3565

Porto G7 /A

62,00

80.304,82

30-12-2013

3566

Y3-ø fra A ti

11.626,00

91.930,82

30-12-2013

3567

Nt løn A

10.334,54

81.596,28

30-12-2013

3568

Løn TGN G7

21.824,00

59.772,28

30-12-2013

3569

Løn A G7

51.184,78

8.587,50

30-12-2013

3572

Ovf til A

5.600,00

14.187,50

30-12-2013

3573

Ovf til A

170.000,00

184.187,50

30-12-2013

3574

Ovf til A/G5

42.500,00

226.687,50

30-12-2013

3575

Ovf til A /G5

41.000,00

267.687,50

31-12-2013

3281

El 0110-3112

7.500,00

260.187,50

Fra den 1. januar til 30. september 2014 var der følgende bevægelser på mellemregningen:

Dato

Bilag

Tekst

Debet

Kredit

Akkumulieret

02-01-2014

3584

MCp

24,00

260.211,50

02-01-2014

3586

Ovf til G1 ApS/TG

700,00

259.511,50

02-01-2014

3591

Ejd.ska STR 4G5

25.365,39

284.876,89

02-01-2014

3592

Ejd.skat VB 13/Bælt

45.187,62

330.064,51

02-01-2014

3607

Udi. Dansk.46 USSDt6

3.445.344,00

-3.115.279,49

06-01-2014

3594

Fra NA

25.000,00

-3.090.279,49

14-01-2014

3599

Ovf fra NA

4.900,00

-3.085.379,49

20-01-2014

3602

B-skat A/G5

49.747,00

-3.035.632,49

20-01-2014

3603

REstskal AG5

155.374,00

-2.880.258,49

27-01-2014

3608

Porlo/A

260,00

-2.880.518,49

27-01-2014

3693

G15 Y4-by

70.000,00

-2.810.518,49

29-01-2014

3609

G13 VB 13/A/SBO

20.676,99

-2.789.841,50

29-01-2014

3610

G13 STR4/A/S80h

11.355,57

-2.778.485,93

30-01-2014

3611

USDT 180 til A/SB

983.160,00

-1.795.325,93

31-01-2014

3612

Løn TGN/G7

502,00

-1.795.827,93

31-01-2014

3617

Ovf til G5eVJ

13.000,00

-1.808.827,93

02-02-2014

3618

MC Priv

410,00

-1.808.417,93

20-02-2014

3627

Ovf for A/G5

55.000,00

-1.753.417,93

20-02-2014

3627

Ovf fol A/G7

42.374,00

-1. 711.043,93

20-02-2014

3628

Septum/STR4/79301

7.200,00

-1.703.843,93

20-02-2014

3628

Septum/STR4/79301 t

    7.200,00

-1. 711.043,93

20-02-2014

3628

Septum/STR 4/79301

36.043,75

-1.675.000,18

24-02-2014

3625

USDT 330 ovf A /S

1. 790.877,00

115.876,82

24-02-2014

3626

USDT 184 ovf A/SB

1.000.000,00

1.115.876,82

27-02-2014

3633

Fra NA/A

9.000,00

1.124.876,82

28-02-2014

3634

Til G5/TGN

18.250,00

1.106.626,82

28-02-2014

3635

Løn TGN/G7

42.811,00

1.063.815,82

03-03-2014

3636

Moms for A/G7

55.871,00

1.119.686,82

03-03-2014

3638

Priv C

10,00

1.119.696,82

03-03-2014

3636

Moms for G1 NSIS

55.871,00

1.063.825,82

03-03-2014

3636

Moms for G1 NS/S

50.871,00

1.114.696,82

04-03-2014

3643

Fra G1/G5

660.000,00

454.696,82

05-03-2014

3645

Fra NA ITGN

17.600,00

472.296,82

06-03-2014

3648

Fra NA/TGN

23.600,00

495.896,82

18-03-2014

3650

Kaffe/ G7

90,00

495.806,82

20-03-2014

3651

Skat/TG N/ NA

2.410,00

498.216,82

24-03-2014

3679

USDT 35 G1/SBO TR

189.881,02

308.335,80

25-03-2014

3652

Gave MP

200,00

308.135,80

27-03-2014

3680

USDT 35 ovf A

189.426,14

497.561,94

28-03-2014

3654

Retur G1/G5

300.000,00

797.561,94

31-03-2014

3653

Løn TGN /G7

21.824,00

775.737,94

31-03-2014

3660

Ovf til A

4.000,00

779.737,94

31-03-2014

3661

Ovf til A

50.500,00

830.237,94

31-03-2014

3678

G26/79301/A

67,60

830.170,34

01-04-2014

3694

Best møde HPG/A

44,00

830.126,34

14-04-2014

3669

Kaffe/A /580 H

110,00

830.016,34

14-04-2014

3669

Frimærker/A/G7

65,00

829.951,34

14-04-2014

3670

Ovf til G5

66.000,00

763.951,34

22-04-2014

3675

Skat A

113.803,00

877.754,34

30-04-2014

3676

Løn TGN/G7

21.824,00

855.930,34

30-04-2014

3686

Udbytte G6/Bælt Syd

17,35

855.947,69

01-05-2014

3677

MC-p

142,00

856.089,69

12-05-2014

3725

G28 tlf [red. nummer fjernet]

146,50

855.943,19

19-05-2014

3695

Porto/A

60,00

855.883,19

20-05-2014

3696

Skat A

113.803,00

969.686,19

26-05-2014

3697

Skærver/Bælt Nord

3.450,00

966.236,19

26-05-2014

3698

Kontor IY/G5

9.269,25

956.966,94

26-05-2014

3699

Honorar lejeaft/793

150.194,55

806.772,39

28-05-2014

3701

Til G5/A

35.000,00

771.772,39

28-05-2014

3704

Løn TGN/G7

21.824,00

749.948,39

02-06-2014

3705

Ovf G5

8.000,00

741.948,39

02-06-2014

3727

Tid [red. nummer fjernet]

100,00

741.848,39

12-06-2014

3709

Frimærker /G7/JR

155,00

741.693,39

18-06-2014

3711

Udi. Y4-by/Bælt

600.000,00

141.693,39

30-06-2014

3720

 Løn TGN/G7

21.824,00

119.869,39

01-07-2014

3730

MC priv

23,00

119.892,39

01-07-2014

3732

Tlf [red. nummer fjernet]

100,00

119.792,39

01-07-2014

3734

Ejd.skat STR 4/Bælt

25.151,68

144.944,07

01-07-2014

3735

Ejd.skat VB 13/Bæll

44.859,21

189.803,28

01-07-2014

3737

Ovf. A /G5

76.000,00

265.803,28

01-07-2014

3738

Bet skat A/G5

17.000,00

282.803,28

01-07-2014

3750

Adm.honorar 80/A

187.500,00

95.303,28

01-07-2014

3751

Adm.honorar 2AK/A

62.500,00

32.803,28

01-07-2014

3752

Ad.honorar G5./J

75.000,00

-42.196,72

01-07-2014

3844

Adm.honorar 13/14

25.000,00

-67.196,72

07-07-2014

3744

Fra NA/TGN

18.300,00

-48.896,72

08-07-2014

3745

Fra NA/TGN

7.600,00

-41.296,72

09-07-2014

3746

G4S 0107-3009/TGN

1.093,50

-42.390,22

11-07-2014

3747

Porto /A/G7

63,00

-42.453,22

14-07-2014

3748

Tli G5/TGN

7.800,00

-50.253,22

19-07-2014

3749

Frimærker/A/G7

155,00

-50.408,22

21-07-2014

3753

G5 for A

113.803,00

63.394,78

21-07-2014

3753

G5 for A

61.424,00

124.818,78

31-07-2014

3755

Løn TGN/G7

21.824,00

102.994,78

31-07-2014

3757

G14 J RN/G7

189.000,00

291.994,78

31-07-2014

3757

 G14 TGN/G7

70.000,00

361.994,78

31-07-2014

3811

Frimærker /G7/TG

65,00

361.929,78

01-08-2014

3758

P-Y6-by

2,00

361.931,78

01-08-2014

3759

Løn

18.267,63

343.664,15

01-08-2014

3760

 Løn A/G7

324.498,16

19.165,99

02-08-2014

3812

Batterier /S80 H/TG

29,5

19.136,49

05-08-2014

3763

Fra A

1.000,00

18.136,49

20-08-2014

3766

REstskat TGN/G5

51.873,00

70.009,49

22-08-2014

3777

Fra NA/TGN

2.950,00

72.959,49

31-08-2014

3771

Løn TGN, G7

21.824,00

51.135,49

01-09-2014

3776

Moms for G1 /G5

60.000,00

111.135,49

03-09-2014

3778

Fra NA /TGN

3.850,00

114.985,49

06-09-2014

3779

Benzin VB 13/MC

87,00

115.072,49

16-09-2014

3785

Optankn.[red. nummer fjernet]6/TG

18,53

115.053,96

22-09-2014

3793

Skat TGN/G5

51.873,00

166.926,96

22-09-2014

3794

Skat A/G5

61.424,00

228.350,96

22-09-2014

3795

B-skat TGN/G5

2.410,00

230.760,96

22-09-2014

3797

Y2-by Retail/A/

6.875,00

237.635,96

23-09-2014

3820

Pumpe/kaustisk soda

129,56

237.765,52

29-09-2014

3800

Fra G7 /A

4.400,00

242.165,52

29-09-2014

3801

Fra G7 /A

35.600,00

277.765,52

29-09-2014

3816

Ovffra Bælt Nord/J

3.450,00

281.215,52

29-09-2014

3822

Savklinger+Muldvarp

143,16

281.358,68

30-09-2014

3802

Løn TGN/5B0 H

21.824,00

259.534,68

30-09-2014

3803

Løn A/5B0 H

247.405,77

12.128,91

30-09-2014

3804

løn sep

1.856,23

10.272,68

30-09-2014

3806

Til A/G5

10.000,00

20.272,68

30-09-2014

3813

MC p

599,86

20.872,54

30-09-2014

3829

El & varme 0110-300

22.500,00

-1.627,46

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst med 47.223 kr. for indkomståret 2012, 945.827 kr. for indkomståret 2013 og 2.822.977 kr. for indkomståret 2014.

Som begrundelse er anført:

"Folketinget har ved lov nr. 926 af 18. september 2012 vedtaget, at lån, som et selskab yder til en anpartshaver med bestemmende indflydelse, fra og med 14. august 2012 behandles som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Bestemmelsen fremgår af ligningslovens § 16 E.

Definition af bestemmende indflydelse følger af ligningslovens § 2. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettighederne, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 % af stemmerne.

At et aktionærlån skattemæssigt behandles efter skattelovgivningens regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt betyder, at et lån omfattet af ligningslovens § 16 E ikke er et lån skattemæssigt. Lånet skal i stedet behandles som en overførsel af værdier fra selskabet til anpartshaveren. Beløb, der er omfattet af ligningslovens § 16 E, og dermed skattepligtige, beskattes enten som udbytte efter ligningslovens § 16 A eller som løn efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c. Der gælder ingen bagatelgrænse ved beskatningen.

Det er på det foreliggende grundlag SKATs opfattelse, at udgangspunktet for beskatning i medfør af bestemmelserne i ligningslovens § 16 E er bruttohævninger. Dette gælder, uanset om der er foretaget tilbagebetalinger i løbet af året, således at nettobeløbet sammenlagt for året er en indbetaling.

Det er endvidere SKATs opfattelse, at indbetalinger skal anses som afdrag på det selskabsretlige aktionærlån, således at de ikke modregnes ved opgørelsen af de skattepligtige hævninger.

Dette betyder, at alle hævninger omfattet af ligningslovens § 16 E er skattepligtige som enten løn eller udbytte, så længe der ikke er tale om en hævning af et selskabsretligt tilgodehavende, som kan anses for en skattefri tilbagebetaling af anpartshaverens selskabsretlige tilgodehavende forudsat, at betingelserne herfor er opfyldt, jævnfør den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.3.3.

Selskabet skal foretage indberetning af aktionærlånet som indkomstgrundlag i form af løn eller udbytte på hævetidspunktet samt indbetale kildeskatten heraf, hvilket herefter får virkning i forhold til indkomståret, hvor aktionærlånet er udbetalt.

Den hidtidige praksis om løn eller udbytte finder også anvendelse efter indførelsen af ligningslovens § 16 E. Som udgangspunkt vil beskatningen være udbytte, med mindre anpartshaveren er ansat i selskabet, og udbetalingen kan anses for en rimelig aflønning for arbejdsindsatsen. I disse situationer vil der i stedet kunne ske beskatning som løn.

Selskabsretligt er der fortsat tale om et lån, der skal betales tilbage til selskabet. Den selskabsretlige tilbagebetaling af aktionærlånet ophæver ikke beskatningen af hovedaktionæren. Dette fremgår af bemærkningerne til ligningslovens § 16 E, hvor følgende er oplyst:

"Selv om der civilretligt fortsat kan være tale om et ulovligt aktionærlån, der skal tilbagebetales, vil en tilbagebetaling af det ulovlige lån ikke føre til en genoptagelse af beskatningen af lånet hos aktionæren. Dette svarer til, at det ikke er muligt at ophæve beskatningen ved tilbagebetaling af løn eller udbytte."

SKAT anser ikke aktionærlånet optaget fra og med den 14. august 2012 for en ny selvstændig låneaftale, idet der i bogføringen ikke er foretaget en adskillelse af låneforholdene før og efter 14. august 2012, hvorfor det eksisterende aktionærlån anses som fortsat, jævnfør den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.3.3.

SKAT har gennemgået den modtagne udskrift af mellemregningskontoen. Aktionærlånet består både af hævninger foretaget før og efter 14. august 2012.

Af den indsendte kontospecifikation for konto X1 - MR A fremgår det, at der efter den 12. august 2012 har været flere perioder, hvor saldoen på mellemregningskontoen har været i selskabets favør.

Det drejer sig om følgende perioder.

2012:

14. august til 19. august.

2013:

26. juni til 30. september og 26. november til 31. december.

2014:

24. februar til 1. juli og 19. juli til 30. september 2014.

Debiteringer på konto X1 - MR A, hvor saldoen er i selskabets favør, er opgjort på vedhæftede regneark.

2012 - 14/08 - 31/12: 

Debiteringer i alt

47.223 kr.

013 - 01/01 - 31/12:

Debiteringer i alt

945.827 kr.

2014 - 01/01 - 30/09:

Debiteringer i alt 

2.822.977 kr.

I alt

 

3.816.027 kr.

Debiteringerne anses som hævninger foretaget af dig.

Du skal derfor beskattes i 2012 med 47.223 kr., i 2013 med 945.827 kr. og i 2014 med 2.822.977 kr. Beløbene beskattes som maskeret udbytte efter ligningslovens § 16 A. Der foreligger ikke oplysninger om, at de foretagne udbetalinger kan anses for en rimelig aflønning for en arbejdsindsats, hvorfor SKAT ikke har anset de skattepligtige hævninger for yderligere løn."

For indkomståret 2012 har SKAT beskattet følgende lån:

Dato

Bilag

Tekst

Beløb

Saldo

Til beskatning

14-08-2012

2995

Y1-by G2/79301/A

47.130,90

260.406,55

47.130,90

17-08-2012

3016

G3 VB13/JRWMC

92,54

191.364,09

92,54

I alt

47.223,44

47.233

For indkomståret 2013 har SKAT beskattet følgende lån:

Dato

Bilag

Tekst

Beløb

Saldo

Til beskatning

26-06-2013

3332

USDT 75/A/G5

430.375,00

403.703,27

430.375,00

26-06-2013

3451

G15 Y4-by

50.000,00

453.703,27

50.000,00

09-07-2013

3355

Bel A.O.Mal omp

3.079,13

425.869,15

3.079,13

10-07-2013

3358

G16 STR4/ Aleksa

1.613,83

427.482,98

1.613,83

01-08-2013

3371

Fra NA/TGN

5.900,00

403.949,87

5.900,00

01-08-2013

3372

Fra Y3-ø/TGN/Ma

13.650,00

417.599,87

13.650,00

05-08-2013

3374

Fra NA/TGN

13.500,00

417.449,84

13.500,00

06-08-2013

3379

Fra NAfTGN

21.600,00

437.192,50

21.600,00

07-08-2013

3380

Fra NAfTG

2.400,00

439.592,50

2.400,00

17-08-2013

3395

Fra NA/A

6.500,00

415.587,43

6.500,00

02-09-2013

3407

Udlæg for 79.301fTG

15.747,77

2.088,44

2.088,44

04-09-2013

3409

Fra NA/A

20.000,00

22.088,44

20.000,00

10-09-2013

3451

G15 Y4-by

40.000,00

62.054,29

40.000,00

16-09-2013

3412

VD/A/79.301

2.067,84

64.122,13

2.067,84

26-11-2013

3693

G15 Y4-by

100.000,00

64.763,90

64.763,90

29-11-2013

3543

Ovf til A

8.800,00

64.763,90

8.800,00

02-12-2013

3545

MC priv

304,87

52.044,77

304,87

04-12-2013

3548

Fra NA/TGN

19.720,00

71.764,77

19.720,00

18-12-2013

3554

Fra NA/TGN

9.060,00

80.744,82

9.060,00

30-12-2013

3566

Y3-ø fra A ti

11.626,00

91.930,82

11.626,00

30-12-2013

3572

Ovf til A

5.600,00

14.187,50

5.600,00

30-12-2013

3573

Ovf til A

170.000,00

184.187,50

170.000,00

30-12-2013

3574

Ovf til A/G5

42.500,00

226.687,50

42.500,00

30-12-2013

3575

Ovf til A /G5

41.000,00

267.687,50

41.000,00

I alt

1.021.394,44

945.827 kr.

For indkomståret 2014 har SKAT beskattet følgende lån:

Dato

Bilag

Tekst

Beløb

Saldo

Til beskatning

24-02-2014

3625

USDT 330 ovf A /S

1.790.877,00

115.876,82

1.790.877,00

24-02-2014

3636

USDT 184 ovf A/SB

1.000.000,00

1.115.876,82

1.000.000,00

27-02-2014

3633

Fra NA/A

9.000,00

1.124.876,82

9.000,00

03-03-2014

3636

Moms for A/S80 H

55.871,00

1.119.686,82

55.871,00

03-03-2014

3638

Priv C

10,00

1.119.696,82

10,00

03-03-2014

3636

Moms for G1 NS/5

50.871,00

1.114.696,82

50.871,00

05-03-2014

3645

Fra NA ITGN

17.600,00

472.296,82

17.600,00

06-03-2014

3648

Fra NA/TGN

23.600,00

495.896,82

23.600,00

20-03-2014

3651

Skat/TGN/ NA

2.410,00

498.216,82

2.410,00

27-03-2014

3680

USDT 35 ovf A

189.426,14

497.561,94

189.426,14

28-03-2014

3654

Retur G1/G5

300.000,00

797.561,94

300.000,00

31-03-2014

3660

Ovf til A

4.000,00

779.737,94

4.000,00

31-03-2014

3661

Ovf til A

50.500,00

830.237,94

50.500,00

22-04-2014

3675

SkatA

113.803,00

877.754,34

113.803,00

30-04-2014

3686

Udbytte G6/Bælt Syd

17,35

855.947,69

17,35

01-05-2014

3677

MC-p

142,00

856.089,69

142,00

20-05-2014

3696

Skat A

113.803,00

969.686,19

113.803,00

01-07-2014

3730

MC priv

23,00

119.892,39

23,00

01-07-2014

3734

Ejd.skat STR 4/Bælt

25.151,68

144.944,07

25.151,68

01-07-2014

3735

Ejd.skat VB 13/Bæll

44.859,21

189.803,28

44.859,21

01-07-2014

3737

Ovf. A /G5

76.000,00

265.803,28

76.000,00

01-07-2014

3738

Bet skat A/G5

17.000,00

282.803,28

17.000,00

21-07-2014

3753

G5 for A

113.803,00

63.394,78

63.394,78

21-07-2014

3753

G5 for A

61.424,00

124.818,78

61.424,00

31-07-2014

3757

G14 A/S8O H

189.000,00

291.994,78

189.000,00

31-07-2014

3757

 G14 TGN/S8O H

70.000,00

361.994,78

70.000,00

20-08-2014

3766

REstskat TGN/G5

51.873,00

70.009,49

51.873,00

22-08-2014

3777

Fra NA/TGN

2.950,00

72.959,49

2.950,00

01-09-2014

3776

Moms for G1 /G5

60.000,00

111.135,49

60.000,00

03-09-2014

3778

Fra NA /TGN

3.850,00

114.985,49

3.850,00

06-09-2014

3779

Benzin VB 13/MC

87,00

115.072,49

87,00

22-09-2014

3793

Skat TGN/G5

51.873,00

166.926,96

51.873,00

22-09-2014

3794

Skat A/G5

61.424,00

228.350,96

61.424,00

22-09-2014

3795

B-skat TGN/G5

2.410,00

230.760,96

2.410,00

22-09-2014

3797

Y2-by Retail/A/

6.875,00

237.635,96

6.875,00

23-09-2014

3820

Pumpe/kaustisk soda

129,56

237.765,52

129,56

29-09-2014

3800

Fra G7 /A

4.400,00

242.165,52

4.400,00

29-09-2014

3801

Fra G7 /A

35.600,00

277.765,52

35.600,00

29-09-2014

3816

Ovffra Bælt Nord/J

3.450,00

281.215,52

3.450,00

29-09-2014

3822

Savklinger+Muldvarp

143,16

281.358,68

143,16

I alt

4.548.385,10

2.822.977

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt principal påstand om, at klagerens aktieindkomst nedsættes til 0 for indkomstårene 2012-2014.

Der er nedlagt subsidiær påstand om, at klagerens aktieindkomst nedsættes til 1.126.504 kr.

Til støtte for de nedlagte påstande er det gjort gældende:

"Helt overordnet gør jeg gældende, at den fortolkning som SKAT, Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten har valgt at foretage på baggrund af Ligningsskattelovens § 16 E, er i strid med lovens ordlyd og hele formålet med loven. Baggrunden for indførelsen af loven var, at der i årene op til lovens vedtagelse havde været en stigende tendens til, at aktionærer brugte aktionærlån som et skattefrit alternativ til løn eller udbytte. Det har aldrig været lovgivers intention at foretage den total vanvittige - og dybt urimelige - beskatning af posteringer på mellemregningskonti mellem et selskab og dettes aktionærer i årets løb, som SKATs afgørelse i nærværende sag medfører.

Det afgørende for beskatningen efter Ligningsskattelovens § 16 E bør være, hvorvidt selskabet ved mellemregninger ved årets udløb, har haft et tilgodehavende hos aktionæren. Hvis dette har været tilfældet, da skal der ske beskatning. Hovedaktionæren kan efter praksis undgå en dobbeltbeskatning af dette udestående ved at foretage en selskabsretlig udlodning af beløbet frem for at tilbagebetale dette. Hermed har lovgivers hensigt med loven til fulde været opfyldt.

Mellemregningskontoen mellem G1 A/S og A har i alle år ultimo/primo været i As favør; det vil sige, at han på intet tidspunkt ved årets udløb har skyldt sit selskab penge, og dermed søgt at udskyde en beskatning.

Af mellemregningskontoen fremgår det således, at saldoen pr. 30. september 2012 udgjorde minus kr. 59.488,32, pr. 30. september 2013 minus kr. 144.333,38 og 30. september 2014 minus kr. 1.627,46. Det forhold, at beløbene var negative medfører i det konkrete tilfælde, at der forelå et tilgodehavende hos A. På trods af nævnte forhold har SKAT for indkomstårene 2012 til 2014 samlet anset A for at have modtaget udbytter fra G1 A/S med i alt kr. 3.816.027,00.

Realiteten er, at A bliver beskattet af det samlede udlån utallige gange, hvilket naturligvis på ingen måde bør kunne ske. Så derfor bør den maksimale beskatning være den som fremgår af mit bilag 2, fremlagt med klagen.

Selv om SKATs forståelse af loven måtte blive accepteret af domstolene - i sidste ende af Højesteret - så bør der som minimum anvendes en nettobetragtning ved bogføringer samme dato. Hvis der eksempelvis primo en dag er et tilgodehavende til selskabet på kr. 100.000,00, og hovedaktionæren dels foretager en hævning på kr. 50.000,00 og en indsættelse på kr. 40.000,00, da bør beskatningen maksimalt udgøre kr. 10.000,00, svarende til kr. 50.000,00 minus kr. 40.000,00.

Jeg kan i nærværende sag konkret henvise til 30. december 2013. Her bliver A beskattet af fem "hævninger" af h.h.v. kr. 11.626,00 kr. 5.600,00 kr. 170.000,00, kr. 42.500,00 og kr. 41.000,00. Dette på trods af, at der samtidigt blev bogført indbetalinger på mellemregningskontoen på kr. 10.334,54, kr. 21.824,00 og kr. 51.184,78. Der bør i det nævnte eksempel af alle transaktionerne pr. 30. december 2013 alene ske en beskatning af nettobeløbet, hvilket vil medføre en nedsættelse af den nuværende forhøjelse med kr. 83.343,32.

Der foreligger en del tilsvarende forhold. Jeg kan henvise til bogføringerne følgende dage: 6. august 2013, 31. marts 2014, 1. juli 2014 og 31. juli 2014.

Jeg mener tillige, at beskatningen af kr. 3.079, 13 den 9. juli 2013 er uberettiget, da der ved samme bilag sker en bogføring af samme beløb i As favør."

Repræsentanten har fremlagt en af ham udarbejdet opgørelse over den skatteretlige mellemregningskonto mellem klageren og selskabet.

Repræsentantens bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling

Repræsentanten har anført følgende til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling:

"Som drøftet på vores kontormøde er det min opfattelse, at beskatningen i nærværende sag objektivt set er fuldstændig vanvittig og på ingen måde i overensstemmelse med lovgivers intentioner.

Den konkrete sag viser med alt tydelighed således, at det er nødvendigt, at der sker modifikationer til den nuværende praksis. En modifikation kunne være, at der skal opereres med en "skatteretlig" mellemregningskonto, som jeg har foreslået i klagen."

Skattestyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling 

Skattestyrelsen har anført følgende til Skatteankestyrelsens indstilling:

"SKAT har med henvisning til ligningslovens § 16 E forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med hævninger foretaget på hans mellemregningskonto med det selskab, hvori han var eneanpartshaver i indkomstårene 2012 - 2014.

Forhøjelsen udgøres af de bruttohævninger, der er foretaget på tidspunkter, hvor saldoen på kontoen var i selskabets favør.

Skatteankestyrelsen foreslår, at den påklagede afgørelse stadfæstes, dog sådan at forhøjelsen for 2014 forøges med 81.178 kr., som efter fornyet gennemgang af selskabets kontospecifikationer også er anset for at udgøre aktionærlån omfattet af bestemmelsen.

Vi kan tiltræde forslaget og henviser herved til begrundelsen i vores afgørelse og i Skatteankestyrelsens forslag til klagesagens afgørelse."

Bemærkninger på retsmødet i Landsskatteretten

Repræsentanten har på retsmødet henholdt sig til sine tidligere bemærkninger, men for så vidt angår den subsidiære påstand har repræsentanten især fremhævet følgende uddrag fra bemærkningerne til lovforslag nr. 199 af 14. august 2012:

"Hvis et lån er omfattet af den foreslåede bestemmelse ligningslovens § 16 E, vil det alle skattemæssige relationer blive lagt til grund, at der hverken hos långiver eller låntager foreligger et lån".

Det er repræsentantens opfattelse, at uddraget skal forstås således, at når beskatningen af lånet er foretaget, og man har fået det skatteretlige udbytte, så eksisterer det skatteretlige lån ikke længere. Der foretages altså en nulstilling af det skatteretlige lån, og som følge heraf skal der udarbejdes en særskilt skatteretlig konto/saldo.

Landsskatterettens afgørelse

Det følger af ligningslovens § 16 E, stk. 1, at hvis et selskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet, direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler som hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt., finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabslovens § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed.

Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 926 af 18. september 2012, og har virkning for lån, der er ydet fra og med den 14. august 2012.

Klageren og selskabet er omfattet af personkredsen i ligningsloven § 16 E, stk. 1.

Enhver postering på mellemregningskontoen, hvorved der opstår et lån til klageren eller et lån til klageren forøges, anses for et lån omfattet af ligningslovens § 16 E. Klageren beskattes således af lån over mellemregningskontoen, når denne er i selskabets favør uanset primo- eller ultimosaldoen. Der kan henvises til Landsskatterettens afgørelse af 17. oktober 2017, offentliggjort som SKM2018.10.LSR.

I de tilfælde, hvor der er bogført flere debiteringer og krediteringer samme dag, lægges den angivne rækkefølge i bogføringen til grund.

Tilbagebetaling af lånene fører ikke til en genoptagelse af beskatningen af lånene hos kapitalejeren. Dette svarer til, at det ikke er muligt at ophæve beskatningen ved en tilbagebetaling. Indbetalingerne til selskabet anses for afdrag på den selskabsretlige gæld.

Landsskatteretten finder ikke grundlag for, at det anførte uddrag fra lovbemærkningerne om, at hvis et lån er omfattet af ligningslovens § 16 E, vil det i alle skattemæssige relationer blive lagt til grund, at der hverken hos långiver eller låntager foreligger et lån, skal forstås således, som repræsentanten gør gældende. Det er Landsskatterettens opfattelse, at det fortsat er den civilretlige saldo på mellemregningskontoen, som er afgørende for, om der efterfølgende opstår nye lån, der skal beskattes efter ligningslovens § 16 E. Et lignende synspunkt med en skattemæssig saldo blev ikke fulgt i Landsskatterettens afgørelse af 9. juli 2018, offentliggjort som SKM2018.364.LSR.

SKAT har opgjort lånene til 47.223 kr. for indkomståret 2012, hvilket tiltrædes.

For indkomståret 2013 skal opgørelsen af lånene nedsættes med 3.079 kr., idet der er foretaget en fejlpostering den 9. juli 2013, som ikke skal beskattes.

For indkomståret 2014 skal opgørelsen af lånene forøges med 81.178 kr. Det fremgår, at der er debiteret 24,00 kr., 25.365,39 kr. og 45.187,62 kr. den 2. januar 2014, 2,00 kr. den 1. august 2014 samt 10.000,00 kr. og 599,86 kr. den 30. september 2014, hvor saldoen på mellemregningen var i selskabets favør.

Klagerens lån skal beskattes som udbytte, jf. ligningslovens § 16 E, stk. 1, og ligningslovens § 16 A.

SKATs afgørelse for indkomståret 2012 stadfæstes. For indkomståret 2013 ændres SKATs afgørelse således, at klagerens aktieindkomst nedsættes med 3.079 kr. For indkomståret 2014 ændres SKATs afgørelse således, at klagerens aktieindkomst forhøjes med 81.178 kr."

Parterne har oplyst, at der enkelte steder i Landsskatterettens afgørelse er skrevet fejlagtige beløb i kolonnen "Til beskatning", men at totalbeløbene i kolonnen er korrekt angivet.

Forklaring

A har forklaret, at han stiftede G1 A/S den 7. december 1992. Han er eneejer og har drevet selskabet siden stiftelsen. Han stiftede selskabet, da han skulle indtræde som medejer i et andet selskab, hvor han var direktør. Aktiviteterne i selskabet består hovedsageligt i at drive datterselskaberne, som primært beskæftiger sig med udlejning af erhvervsejendomme.

Der er mange selskaber i koncernen, og mellemregningskontoen blev oprettet for at flytte beløb mellem selskaberne. Han forsøgte at optimere trækningsrettighederne i de forskellige selskaber, og han kautionerede personligt for alt. Når han købte ind til sine egne eller til datterselskabernes ejendomme, modtog han betaling fra mellemregningskontoen. Han og hans kone styrede selv selskaberne, og de var nødt til at køre det enkelt. Derfor havde de i holdingselskabet et MasterCard og et benzinkort til indkøb i alle selskaberne. Kortene var knyttet til mellemregningskontoen. MasterCard’et er er nu flyttet over i hans eget navn for at undgå problemer.

Alle mellemregninger vedrørende selskaberne er kørt over mellemregningskontoen. Hvis han eller holdingselskabet lånte penge ud til de øvrige selskaber, blev det også bogført på mellemregningskontoen. Han har gjort det på den måde i 30 år, og han var derfor vant til revisorens bemærkning om, at der var ydet lån i strid med selskabslovgivningen. Han lagde ikke mærke til, at der i årsrapporten for 2012/2013 også stod, at udbetalingen ikke overholdt skattelovgivningen. Der var ingen, der havde fortalt ham, der skulle ske beskatning, før han fik en agterskrivelse fra Skattestyrelsen. Beløbet på 170.000 kr., som ifølge posteringsoversigten er overført til ham den 30. december 2013, er formentlig overført til hans private kassekredit til betaling af terminsydelser.

Retsgrundlaget

Ligningslovens § 16 E blev indsat ved lov nr. 926 af 18. september 2012 og er sålydende:

"§ 16 E. Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed.

Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst."

Af forarbejderne til bestemmelsen (lovforslag nr. L 199 af 14. august 2012 om ændring af ligningsloven mv.) fremgår bl.a.:

"3.1. Beskatning af aktionærlån

Lovforslaget har til formål at fjerne de eksisterende skattemæssige incitamenter til at optage aktionærlån som skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskabet. SKATs compliance-undersøgelser og indsatsprojekter har vist, at optagelse af ulovlige aktionærlån ofte anvendes til finansiering af privatforbrug. De ulovlige aktionærlån træder reelt i stedet for løn eller udbytte, fordi det ikke har været hensigten at tilbagebetale lånene. Det foreslås derfor, at aktionærlån skal beskattes allerede ved optagelsen af lånet, således at der ikke opnås en skattemæssig fordel ved at omdøbe sådanne hævninger, der reelt er løn eller udbytte, til lån.

3.1.2.2. Forslagets indhold

Det foreslås, at aktionærlån beskattes på udbetalingstidspunktet for dermed at fjerne de skattemæssige fordele ved at omdøbe løn og udbytter til lån. Aktionærlånet skal ved indkomstopgørelsen behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. En hævning uden tilbagebetalingspligt vil alt efter de konkrete omstændigheder være skattepligtig som løn, udbytte eller tilskud m.v. Dette medfører, at beskatningen skal ske efter de eksisterende regler for den type indkomst, der i den konkrete situation vil være tale om.

Hvis et aktionærlån er omfattet af den foreslåede bestemmelse i ligningslovens § 16 E, vil det i alle skattemæssige relationer blive lagt til grund, at der foreligger en hævning uden tilbagebetalingspligt. Ved anvendelsen af skattelovgivningen vil der ikke være tale om en fordring henholdsvis gæld.

For at undgå dobbeltbeskatning ved en eventuel tilbagebetaling af lånet til selskabet foreslås det, at det tilbagebetalte beløb ikke skal medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. En tilbagebetaling vil dog ikke ophæve beskatningen af låntager.

Det foreslås, at der generelt skal ske beskatning, hvis en aktionær med bestemmende indflydelse i selskabet ydes et lån. Det er således ikke afgørende for beskatningen, om der er tale om et ulovligt aktionærlån. F.eks. er lån ulovlige efter selskabsloven, uanset om låntager har bestemmende indflydelse over selskabet eller ej, ligesom lån til ledelsesmedlemmer er ulovlige efter selskabsloven, men ikke nødvendigvis skattepligtige efter den forslåede § 16 E.

Tilsvarende findes der en række lande, hvor aktionærlån ikke er ulovlige. Det bør ikke være afgørende, om lånet er ydet af et dansk eller et udenlandsk selskab.

Det foreslås, at beskatning skal ske i de situationer, hvor der ydes lån, stilles sikkerhed eller på anden måde stilles midler til rådighed for personer, der har bestemmende indflydelse over selskaber og andre juridiske personer. Den skattepligtige personkreds er afgrænset til dem, der har den i ligningslovens § 2 beskrevne interesseforbindelse med det långivende selskab. Herved sikres, at der sker beskatning i de situationer, hvor aktionæren har mulighed for at vælge, om selskabet skal yde et lån i stedet for udbetaling af løn eller udbytte. Der skal dog ikke ske beskatning i de tilfælde, hvor lånet udgør en sædvanlig forretningsmæssig situation f.eks. via almindelige reguleringer af mellemregningskonti.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til § 1

Til nr. 2

Det foreslås at beskatte lån m.v. til aktionærer, der har bestemmende indflydelse i det långivende selskab. Formålet hermed er at fjerne det skattemæssige incitament til at optage sådanne lån. Den foreslåede bestemmelse i ligningslovens § 16 E skal således imødegå, at aktionærlån anvendes som skattefrit alternativ til hævning af skattepligtigt udbytte eller løn.

Det foreslås, at låneforholdet i skattemæssig henseende behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. Forslaget medfører, at aktionærlånet beskattes allerede på udbetalingstidspunktet.

….

Den omstændighed, at ydelse af et lån behandles som en hævning i selskabet uden tilbagebetalingspligt, medfører endvidere, at de gældende regler om indeholdelse af A-skat eller udbytteskat i beløbet og reglerne om indberetning til SKAT om udbetaling og vedtagelse af løn og udbytte m.v. finder anvendelse.

Hvis et lån er omfattet af den foreslåede bestemmelse i ligningslovens § 16 E, vil det i alle skattemæssige relationer blive lagt til grund, at der hverken hos långiver eller låntager foreligger et lån. Udover at lånebeløbet beskattes som en hævning, betyder det, at låntager ikke vil kunne fradrage sine eventuelle renteudgifter på lånet, ligesom eventuelle renteindtægter vil blive beskattet som et skattepligtigt tilskud hos selskabet.

Selv om der civilretligt fortsat kan være tale om et ulovligt aktionærlån, der skal tilbagebetales, vil en tilbagebetaling af det ulovlige lån ikke føre til en genoptagelse af beskatningen af lånet hos aktionæren. Dette svarer til, at det ikke er muligt at ophæve beskatningen ved tilbagebetaling af løn eller udbytte.

Til § 16 E, stk. 1

Efter den foreslåede § 16 E, stk. 1, skal der ske beskatning i de tilfælde, hvor et selskab direkte eller indirekte stiller midler til rådighed for, yder lån til eller stiller sikkerhed for en fysisk eller juridisk person, der har den i ligningslovens § 2 nævnte forbindelse til selskabet.

Det gælder, uanset om lånet m.v. sker på markedsvilkår, og uanset om der stilles betryggende sikkerhed for lånet.

Beskatning efter den foreslåede § 16 E, stk. 1, omfatter således en del af de lån, der er i strid med selskabslovens § 210, stk. 1. Det gælder f.eks. lån til hovedaktionærer, mens f.eks. lån til mindretalsaktionærer og ledelsesmedlemmer ikke nødvendigvis vil være omfattet af den foreslåede § 16 E.

Til § 16 E, stk. 2

Lån, der er beskattet efter den foreslåede bestemmelse i § 16 E, anses som nævnt ikke for et lån i skattemæssig forstand. Tilbagebetaling af lån, der er beskattet efter den foreslåede bestemmelse i § 16 E, stk.1, skal derfor skattemæssigt behandles som et tilskud til selskabet, idet der ikke skattemæssigt anses at foreligge et lån. For at undgå dobbeltbeskatning foreslås det, at en eventuel tilbagebetaling ikke skal medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst."

Til brug for behandlingen i Folketinget udarbejdede Skatteministeriet et høringsskema (lovforslag nr. L 199 af 14. august 2012, bilag 2) med ministeriets kommentarer til de hørte organisationers bemærkninger til lovforslaget. Af skemaet fremgår bl.a.:

"

Organisation

Bemærkninger

Kommentarer

R2 

Det synes forudsat i de foreslåede regler, at aktionæren skal dobbeltbeskattes. Aktionæren beskattes jo ved etableringen af det ulovlige aktionærlån. Aktionæren vil herefter - for at overholde selskabsloven tilbagebetale lånet til selskabet. Når aktionæren senere på korrekt måde hæver det beløb, der blev tilbagebetalt til selskabet, vil der så vidt ses ske beskatning endnu en gang af samme beløb.

Det fremgår ikke af lovbestemmelsen, hvordan tilbagebetalingen af lånet skal behandles hos låntager. Det fremgår blot (side 53), at beskatningen ikke kan ophæves ved tilbagebetaling. Hvis der ikke skal ske dobbeltbeskatning af aktionæren, bør det efterfølgende være muligt at udlodde et beløb svarende til det beskattede beløb uden beskatning. Alternativt bør tilbagebetalingen af lånet anses som yderligere anskaffelsessum for aktierne i selskabet.

Den påpegede dobbeltbeskatning kan undgås ved at undlade at optage lån i selskabet. Aktionæren er således selv herre over konsekvenserne.

Se bemærkningerne ovenfor om undgåelse af dobbeltbeskatning.

R3 

Aktionærlån

Det følger af lovforslaget, at ulovlige aktionærlån skattemæssigt skal behandles som en hævning uden tilbagebetalingspligt og skal betragtes som enten løn eller udbytte. Da lånet imidlertid civilretligt fortsat betragtes som et lån, skal lånet forrentes i henhold til selskabsloven, ligesom lånet skal tilbagebetales. Skattemæssigt vil aktionæren ikke få fradrag for renteudgiften, medens selskabet skal beskattes af renteindtægten som tilskud. Tilbagebetaling af lånet vil ikke have skattemæssig betydning for aktionær og selskab.

Når aktionæren senere hæver det tilbagebetalte lån, vil hævningen på ny blive beskattet som enten løn eller udbytte. På denne måde bliver der reelt tale om en dobbeltbeskatning. Derudover må det anses som en urimelig forskelsbehandling af den aktionær, der tilbagebetaler lånet, og den aktionær der undlader dette. Aktionæren, der undlader at tilbagebetale (selv om han civilretligt er forpligtet hertil)

Den påpegede dobbeltbeskatning kan undgås ved at undlade at optage lån i selskabet. Aktionæren er således selv herre over konsekvenserne.

Det er i bemærkningerne tydeliggjort, at der er mulighed for omgørelse, hvis aktionæren ikke var vidende om de skattemæssige konsekvenser af låneoptagelsen. Endvidere er ikrafttrædelsesreglerne ændret, således at beskatningen af aktionærlån ikke omfatter lån, der er optaget før lovforslagets fremsættelse. Der ses herefter ikke at være tilfælde, hvor nogen uforskyldt bliver omfattet af den foreslåede beskatning.         

undgår dobbeltbeskatningen af hævningen.

"

Af skatteministerens kommentar af 30. august 2012 til henvendelse fra G29 P/S (lovforslag nr. L 199 af 14. august 2012, bilag 14) fremgår bl.a.:

"                                                                        

Dobbeltbeskatning:

Vi skal bede Skatteministeren om at genoverveje sit svar til R2’s høringssvar, hvorefter det fremgår, at den mulige dobbeltbeskatning i forbindelse med beskatning af aktionærlån og efterfølgende udbyttebeskatning kan undgås blot ved at undlade at optage aktionærlån. Dette svar forekommer unødigt ufleksibelt.

Efter den foreslåede LL § 16 E, stk. 2 følger det allerede, at det långivende selskab ikke skal beskattes ved tilbagebetalingen. Det synes ikke i strid med formålet og forhindrer ej heller opfyldelsen heraf, hvis en tilsvarende passus indsættes med henblik på at undgå dobbeltbeskatning på aktionærniveau.

Kommentar:

Formålet med beskatningen af aktionærlån m.v. er at fjerne incitamentet til at udbetale løn eller udbytte i form af lån. Dette formål vil i vidt omfang forspildes, hvis beskatningen uden videre kan ophæves ved tilbagebetaling, f.eks. i tilfælde af at SKAT forhøjer aktionærens indkomst med lånet. Hvis lånet er opstået ved en ekspeditionsfejl, eller hvis betingelserne for omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29 er opfyldt, kan beskatning efter ligningslovens § 16 E undgås ved tilbagebetaling af lånet."

Af skatteministerens kommentar af 2. september 2012 til henvendelse fra R2 (lovforslag nr. L 199 af 14. august 2012, bilag 21) fremgår bl.a.:

Omgørelse:

Skatteministeriet har ift. høringsudkastet ændret i teksten i bemærkningerne vedr. muligheden for at skatteyderen kan få omgørelse. Efter R2s vurdering vil dette ikke være tilstrækkeligt til at forhindre en aldeles uretfærdig beskatning af de skatteydere, der på grund af en fejltagelse skal beskattes efter de foreslåede regler.

R2 skal derfor endnu en gang anmode om, at der indsættes en udtrykkelig hjemmel til omgørelse, således at skatteyderen har mulighed for at ændre en fejldisposition og dermed undgå den hårde skattemæssige konsekvens, som en omkvalificering til hævning uden tilbagebetalingspligt er.

Alternativt bør der indføres en regel, hvorefter at "lån", der tilbagebetales inden for f.eks. 2 måneder efter, at fejlen er opdaget ikke beskattes som hævninger uden tilbagebetalingspligt.

Det er på ingen måde rimeligt, at almindelige dagligdags disposition, som i nogle tilfælde medfører, at der sker fejl skal straffes skattemæssigt på denne måde.

R2 skal anmode ministeriet om at bekræfte, at der - selv uden en ekstra lovhjemmel hertil - vil være mulighed for omgørelse efter de nugældende regler, hvis lånet er opstået som følge af en fejl, hvor selskabet ikke har stillet midler direkte til rådighed for aktionæren.

Kommentar

Adgangen til at rette fejl eller søge omgørelse følger de almindelige regler herom. Hvis lånet er opstået ved en ren fejlekspedition, kan fejlen rettes uden at søge omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29.

Hvis der ikke er tale om en ren fejlekspedition, er adgangen til omgørelse afhængig af, om betingelserne i skatteforvaltningslovens § 29 er opfyldt. En af de afgørende betingelser for omgørelse er, at dispositionen utvivlsomt skal have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige. Det er anført i bemærkningerne til lovforslaget, at de skattemæssige konsekvenser af at optage et aktionærlån som udgangspunkt må forventes at være forudset på dispositionstidspunktet, hvis der er en klar og almindlig kendt lovregel herom. Der skal dog altid foretages en konkret vurdering af, om betingelserne for omgørelse er opfyldt.

Hvis det må antages, at aktionæren i den konkrete situation ikke var vidende om de skattemæssige konsekvenser ved at optage lånet, vil der være mulighed for omgørelse. I denne vurdering vil indgå, hvorledes lånet er opstået. Jeg finder derfor ikke grundlag for at udvide omgørelsesmulighederne ved en lovændring."

Anbringender

A har i første række anført, at opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter ligningslovens § 16 E skal foretages i overensstemmelse med grundprincipperne i kildeskattelovens § 22, stk. 1, 1. og 2. pkt., og at der som følge heraf kun skal ske beskatning, hvis mellemregningskontoen ved regnskabsårets udgang er i selskabets favør.

Formålet med ligningslovens § 16 E er at imødegå optagelse af ulovlige aktionærlån som et skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskabet, og bestemmelsen omfatter kun de situationer, hvor aktionæren ikke har haft til hensigt at tilbagebetale lånet. De lån, man fra lovgivers side har ønsket at beskatte, er enkeltstående, eventuelt successivt voksende lån og dermed ikke enkelte års løbende udsving på en mellemregningskonto.

A har i anden række anført, at SKATs og Landsskatterettens retsanvendelse vedrørende ligningslovens § 16 E medfører en dobbeltbeskatning/multibeskatning, der ikke har klar lovhjemmel, og som er i strid med lovens forarbejder. Det beløb, som SKAT og Landsskatteretten har opgjort til beskatning efter ligningslovens § 16 E, er som følge heraf for højt.

Hvis et lån er omfattet af bestemmelsen, følger det af forarbejderne, at det i alle skattemæssige henseender skal lægges til grund, at der hverken hos långiver eller låntager foreligger et lån. Når et lån/beløb er blevet beskattet efter ligningslovens § 16 E, skal man derfor skattemæssigt fjerne lånet/beløbet fra mellemregningskontoen og i stedet se på bevægelserne på en ny skattemæssig mellemregningskonto. Når der efterfølgende sker indbetaling til selskabet, skal indbetalingerne i skattemæssig henseende behandles som tilgodehavender, som dermed kan hæves skattefrit. Herved adskiller man i overensstemmelse med forarbejderne aktionærlån i civilretlig/selskabsretlig henseende og i skatteretlig henseende og undgår dobbeltbeskatning.

Skatteministeriet har anført, at ligningslovens § 16 E er formuleret objektivt og generelt, og at bestemmelsen ikke forudsætter, at der er tale om en omgåelsessituation. Bestemmelsen omfatter efter sin ordlyd lån. Formålet med bestemmelsen er at fjerne incitamentet til at optage ulovlige aktionærlån, og det fremgår af forarbejderne, at der skal ske beskatning på udbetalingstidspunktet, samt at tilbagebetaling af lånet ikke kan føre til en genoptagelse af beskatningen.

Der er ikke tvivl om, at transaktionerne på mellemregningskontoen, hvor der etableres gæld til selskabet, eller hvor gælden til selskabet forøges, er lån i bestemmelsens forstand, og at de skal beskattes på udbetalingstidspunktet.

SKATs opgørelse af det skattepligtige beløb er i overensstemmelse med ordlyd, forarbejder, formål og praksis. Det er forudsat i forarbejderne, at der kan forekomme dobbeltbeskatning i forbindelse med tilbagebetaling af det selskabsretlige lån, hvis der efterfølgende hæves et tilsvarende beløb.

Der er ikke støtte i bestemmelsens ordlyd eller forarbejder til skattemæssigt at anse tilbagebetaling af det civilretlige lån som et tilgodehavende, og der er ingen holdepunkter for oprettelse af et særskilt skatteretligt regnskab.

Det fremgår af forarbejderne, at indbetalinger til selskabet til nedbringelse af gælden skattemæssigt skal kvalificeres som tilskud. Denne konsekvens er for selskabets vedkommende fraveget i ligningslovens § 16 E, stk. 2, hvorefter det tilbagebetalte lån ikke medregnes ved opgørelsen af selskabets skattemæssige indkomst. Under høringsprocessen blev det foreslået at indføre en tilsvarende bestemmelse for aktionæren, men det blev afvist af skatteministeren, jf. bilag 14 til lovforslaget.

Landsrettens begrundelse og resultat

Der er mellem parterne enighed om, at As forbindelse til G1 A/S er omfattet af ligningslovens § 2, og at SKATs beløbsmæssige sammentællinger vedrørende posteringerne på mellemregningskontoen kan lægges til grund. Der er endvidere enighed om, at et eventuelt skattepligtigt beløb skal betragtes som udbytte.

Det følger af ligningslovens § 16 E, stk. 1, at lån, der ydes af et aktieselskab til aktionærer med bestemmende indflydelse i selskabet, skattemæssigt anses som hævninger uden tilbagebetalingspligt. Dette indebærer, at de skal beskattes allerede på udbetalingstidspunktet, og at tilbagebetaling af lånet ikke medfører genoptagelse af skatteansættelsen hos aktionæren. Formålet med indførelsen af bestemmelsen var ifølge forarbejderne at fjerne de dengang eksisterende skattemæssige incitamenter til at optage aktionærlån som skattefrit alternativ til at hæve skattepligtig løn eller udbytte i selskabet.

Landsretten finder på den baggrund, at de løbende hævninger på mellemregningskontoen, hvorved der er opstået ny gæld til selskabet, eller hvor en allerede eksisterende gæld er blevet forøget, udgør lån omfattet af ligningslovens § 16 E, stk. 1. De enkelte hævninger skal derfor skattemæssigt behandles som hævninger uden tilbagebetalingspligt, og de skal derfor beskattes på udbetalingstidspunktet.

Den omstændighed, at mellemregningskontoen ved regnskabsårenes udgang var i As favør, kan således ikke føre til, at der ikke skal ske beskatning.

På baggrund af det anførte finder landsretten endvidere, at SKATs opgørelse af det skattepligtige beløb er i overensstemmelse med ligningslovens § 16 E og forarbejderne til bestemmelsen.

Det bemærkes i den forbindelse, at det fremgår af bilagene til lovforslaget, herunder det af Skatteministeriet udarbejdede høringsskema til brug for lovforslagets behandling i Folketinget, at det var en forudset og accepteret konsekvens af ligningslovens § 16 E, stk. 1, at aktionæren i en situation som den foreliggende ville kunne risikere dobbeltbeskatning i forbindelse med tilbagebetaling af aktionærlån og efterfølgende hævning af lignende lånebeløb. Der er således ikke i lovens ordlyd eller forarbejder grundlag for, at de løbende hævninger og indbetalinger skal opgøres på en særskilt skattemæssig mellemregningskonto, som påstået af A.

Landsretten tager derfor Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

Efter sagens udfald skal A i sagsomkostninger betale 100.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet taget hensyn til sagens omfang og hovedforhandlingens varighed.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet frifindes.

I sagsomkostninger skal A inden 14 dage betale 100.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.