Dato for udgivelse
13 sep 2022 08:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 aug 2022 12:53
SKM-nummer
SKM2022.434.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0308813
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Servicefradrag, varmepumper, rengøring, service, fradragsberettiget.
Resumé

Spørger foretog servicering af varmepumper bestående i bl.a. gennemgang af varmepumpens dele samt rensning og udskiftning af filtre, støvsugning og aftørring af kabinet og antibakteriel behandling. Spørger mente, at der var tale om rengøring og påpegede i øvrigt, at varmepumper skulle have lovpligtigt service hvert år. Spørger ønskede at få bekræftet, at udgiften til det lovpligtige service af varmepumpe var fradragsberettiget for deres kunder efter servicefradraget, dvs. efter ligningslovens § 8 V.

Det vurderedes, at de beskrevne servicer af varmepumper var en samlet pakke, der omfattede en række forskellige kontroller, og evt. udskiftninger, som vedrørte varmepumpens funktion. De kunne ikke anses for at være omfattet af "Almindelig rengøring" i bilag 1 til ligningsloven, som opremsede ydelser omfattet af boligjobordningen i 2018 og frem, da de ikke var specifikt medtaget i bilag 1, ikke kunne sidestilles med ydelser som rensning eller vask af tæpper, gardiner eller persienner, og de i deres helhed i øvrigt ikke kunne anses for at være "almindelig rengøring". Udgifterne hertil var således ikke fradragsberettigede efter servicefradraget i ligningslovens § 8 V. Skatterådet svarede derfor nej til spørgsmålet.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 21

Reference(r)

Ligningslovens § 8 V
Bekendtgørelse nr. 391 af 28. marts 2022 om boligjobordningen

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.A.4.3.6

Spørgsmål

 1. Er udgiften til spørgers lovpligtige service af varmepumpe fradragsberettiget for spørgers kunder efter servicefradraget?

Svar

 1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger foretager servicering af varmepumper. Servicebesøget vedrørende varmepumper omfatter en gennemgang af varmepumpens dele. Der bliver foretaget rensning og udskiftning af filtre, støvsugning og aftørring af kabinet og antibakteriel behandling. Spørger anfører, at der er tale om rengøring. Spørger påpeger, at varmepumper skal have lovpligtigt service hvert år.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares med "Ja", da der er tale om rengøring af varmepumpen.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at udgiften til spørgers lovpligtige service af varmepumpe er fradragsberettiget for spørgers kunder efter servicefradraget.

Begrundelse

Der er fradrag for udgifter til ydelser omfattet af den såkaldte boligjobordning efter ligningslovens § 8 V. Fradraget er opdelt for hhv. håndværks- og serviceydelser, jf. § 8 V, stk. 5, dvs. i et håndværkerfradrag og et servicefradrag.

Fradragsretten for håndværksarbejde er blevet afskaffet for håndværksarbejde udført efter den 31. marts 2022 ved lov nr. 376 af 28. marts 2022. Fradragsretten for serviceydelser er bibeholdt uændret, herunder den omfattede personkreds og de generelle betingelser for at opnå fradrag.

Fradragsretten er bl.a. betinget af, at den skattepligtige er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 2, nr. 1. Fradragsretten er endvidere betinget af, at den skattepligtige har fast bopæl, hvor arbejdet udføres. Vedrører udgiften arbejde ved en fritidsbolig, skal den skattepligtige være ejer og betale ejendomsværdiskat på ejendommen på tidspunktet for arbejdets udførelse, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 2, nr. 2.Ydermere er fradraget bl.a. betinget af, at den virksomhed, som udfører arbejdet, er momsregistreret i Danmark, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 2, nr. 3.

Den samlede fradragsberettigede udgift for serviceydelser kan højst udgøre 6.400 kr. i 2022, jf. ligningsloven § 8 V, stk. 5.

Skattestyrelsen bemærker, at Skatterådets tidligere afgørelser om fradrag efter ligningslovens § 8 V for udgifter relateret til varmepumper vedrører håndværksarbejdet ved installation af varmepumpe. Denne fradragsret er, som det fremgår ovenfor, blevet afskaffet for arbejde udført efter 31. marts 2022. Det foreliggende spørgsmål vedrører fradrag for arbejdsløn til rengøring af varmepumper.

Ydelser omfattet af boligjobordningen fremgår af bilag 1 til ligningsloven. Heraf fremgår, at bl.a. følgende serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig er omfattet:

"A. Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m."

Der fremgår følgende om serviceydelserne i bilag 1 i forarbejderne til den lov, hvorved ydelserne omfattet af § 8 V blev udskilt til bilag 1 (lovforslag nr. 95 af 15. december 2015, afsnit 4.0 Lovforslaget):

"Der foreslås ikke ændringer af de serviceydelser, der hidtil har været omfattet af BoligJobordningen.

De fradragsberettigede serviceydelser omfatter således som hidtil almindelig rengøring, herunder vask og aftørring af flader i boligen, rengøring af toilet og bad, støvsugning, gulvvask og boning, opvask, tøjvask og strygning, rensning eller vask af tæpper, gardiner og persienner m.v. Tilsvarende gælder vinduespudsning (indvendig og udvendig), børnepasning (herunder aflevering og afhentning af børn i daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet) og almindeligt havearbejde (herunder græsslåning, hækkeklipning, lugning, beskæring af buske og træer og snerydning)."

Det bemærkes, at der ikke efterfølgende er sket ændring af de omfattede serviceydelser.

Som det fremgår af det citerede fra bilag 1, er den overordnede overskrift "Almindelig rengøring". Hertil kommer, at det i underpunkter er opremset, hvilket typer af rengøring der er omfattet. Service af varmepumpe er ikke med i opremsningen. Det er endvidere kun i underpunktet "rensning eller vask af tæpper, gardiner og persienner m.m." [Skattestyrelsens fremhævelse], at opremsningen ikke er udtømmende.

Den service af en varmepumpe, som spørger udbyder, er en samlet pakke, der omfatter en række forskellige kontroller, og evt. udskiftninger, som vedrører varmepumpens funktion. Den består ikke blot i fx en vask af varmepumpens yderside. Servicen af varmepumpen kan således ikke sidestilles med en rensning eller vask. Hertil kommer, at selve varmepumpen i øvrigt ikke kan sidestilles med tæpper, gardiner eller persienner, herunder ikke udelukkende er placeret indenfor i boligen, og at service af varmepumpe i sin helhed i øvrigt ikke kan anses for at være "almindelig rengøring".

Skattestyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at de beskrevne servicer af varmepumper ikke kan anses for at være omfattet af "Almindelig rengøring" i bilag 1. Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at udgiften til spørgers lovpligtige service af varmepumpe ikke er fradragsberettiget efter ligningslovens § 8 V.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

§ 8 V i ligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1735 af 17. august 2021, som ændret senest ved lov nr. 906 af 21. juni 2022)

"§ 8 V. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. stk. 2-9 og bilag 1.

Stk. 2. Fradraget er betinget af,

1) at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år,

2) at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, eller at arbejdet er udført vedrørende en fritidsbolig, hvor den skattepligtige person er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse,

3) at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark,

4) at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og

5) at arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. januar 2018, dog således at arbejde i form af grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm skal være udført senest den 31. marts 2022 og betalt senest den 31. maj 2022.

Stk. 3. For arbejde vedrørende en fritidsbolig finder stk. 1, 2 og 4-9 tilsvarende anvendelse for ægtefællen til ejeren af en fritidsbolig, jf. stk. 2, nr. 2, under forudsætning af at ægtefællerne var gift og samlevende på det tidspunkt, hvor det fradragsberettigede arbejde blev udført.

Stk. 4. Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb. For personer, hvis indkomstår ikke følger kalenderåret, og hvis indkomstår 2023 begynder inden den 1. april 2022, henføres fradrag for arbejde i form af grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm udført i marts 2022 til indkomståret 2022.

Stk. 5. De fradragsberettigede udgifter til serviceydelser kan årligt højst udgøre et grundbeløb på 5.400 kr. (2010-niveau) pr. person, og de samlede fradragsberettigede udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm kan årligt højst udgøre et grundbeløb på 10.900 kr. (2010-niveau) pr. person. I indkomståret 2021 kan de fradragsberettigede udgifter til serviceydelser dog højst udgøre 25.000 kr. pr. person, og de samlede fradragsberettigede udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm kan højst udgøre 25.000 kr. pr. person. Udgifter til serviceydelser på op til 25.000 kr., jf. 2. pkt., medregnes i indkomståret 2021 med et beløb svarende til 135 pct. af udgiften. Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 6. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, hvortil der er ydet tilskud efter andre offentlige støtteordninger, herunder efter reglerne i lov om hjemmeservice, til arbejde vedrørende etablering af elproduktion fra vedvarende energi-anlæg omfattet af §§ 41 og 47 i lov om fremme af vedvarende energi, hvis der modtages offentlig driftsstøtte til disse anlæg, eller til arbejde vedrørende afmontering af brændeovne og pejseindsatse, hvis der modtages offentligt tilskud til skrotning af disse. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter § 7 Æ, og udgifter, som er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter andre regler i skattelovgivningen. Ejeren af en fritids-bolig, jf. stk. 2, nr. 2, kan heller ikke foretage fradrag for udgifter til arbejdsløn for arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde vedrørende fritidsboligen, hvis ejeren i løbet af indkomståret har udlejet fritidsboligen.

Stk. 7. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres. Der kan heller ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde i en fritidsbolig udført af en person, der ejer fritids-boligen, jf. stk. 2, nr. 2, eller af en person, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren eller en af ejerne af fritidsboligen.

Stk. 8. For en fritidsbolig beliggende uden for Danmark er betingelsen i stk. 2, nr. 3, opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU/EØS-land, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land. Er fritidsboligen beliggende i et ikke-EU/EØS-land, er betingelsen i stk. 2, nr. 3, tillige opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed i det pågældende land og virksomheden er momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i det pågældende land. Det er en betingelse efter 1. og 2. pkt., at det land, hvor fritidsboligen er beliggende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

Stk. 9. Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de omfattede ydelser, om dokumentation for det udførte arbejde og om kontrol og administration af reglerne."

Bilag 1 til ligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1735 af 17. august 2021, som ændret senest ved lov nr. 906 af 21. juni 2022)

"Bilag 1

Ydelser omfattet af boligjobordningen i 2018 og frem

A. Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

 • Indvendigt
 • Udvendigt

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning

B. Grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm vedrørende hjemmet eller en fritidsbolig i det omfang arbejdet udføres senest den 31. marts 2022 og betales senest den 31. maj 2022

(…)"

Bekendtgørelse nr. 391 af 28. marts 2022 om boligjobordningen

"Kapitel 1. Omfattede ydelser

§ 1

Boligjobordningen giver skattefradrag for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. bilag 1 til ligningsloven »Ydelser omfattet af boligjobordningen i 2018 og frem«.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte serviceydelser skal være udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller af en person, der er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb og er fuldt skattepligtig til Danmark.

Stk. 3. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde udført af personer, der har fast bopæl i den bolig, hvor arbejdet udføres.

Stk. 4.Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde i en fritidsbolig udført af en person, der ejer fritidsboligen, eller af en person, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren eller en af ejerne af fritidsboligen.

Stk. 5. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde i en fritidsbolig vedrørende de i stk. 1 nævnte serviceydelser, hvis fritidsboligen er udlejet i løbet af indkomståret.

(…)"

Forarbejder

Uddrag af Forslag til lov om ændring af ligningsloven (lovforslag nr. 95 af 15. december 2015)

"(…)

4. Lovforslaget

Det foreslås at videreføre BoligJobordningen i overensstemmelse med aftalen »Ny grøn BoligJobordning 2016 og 2017«. Det foreslås således, at der indføres fradragsret efter ordningen for en række nye grønne håndværksydelser, samtidig med at fradragsretten i forhold til ordningen i 2015 fjernes for ikke-grønne ydelser.

De grønne ydelser er arbejder med et energi- eller miljøforbedrende formål i forhold til boliger samt arbejder, der har til formål at klimasikre boliger, jf. de i aftalen opregnede ydelser. En række af de håndværksydelser, der er omfattet af den hidtil gældende ordning, har et grønt sigte og foreslås derfor videreført som fradragsberettigede ydelser.

I afsnit 4.1. foretages en nærmere gennemgang af de foreslåede ændringer i de fradragsberettigede ydelser i forhold til ordningen i 2015. Det gælder både de hånd-værksydelser, der ikke videreføres som fradragsberettigede, og de nye håndværks-ydelser, der foreslås omfattet af ordningen.

Der foreslås ikke ændringer af de serviceydelser, der hidtil har været omfattet af BoligJobordningen.

De fradragsberettigede serviceydelser omfatter således som hidtil almindelig rengøring, herunder vask og aftørring af flader i boligen, rengøring af toilet og bad, støvsugning, gulvvask og boning, opvask, tøjvask og strygning, rensning eller vask af tæpper, gardiner og persienner m.v. Tilsvarende gælder vinduespudsning (indvendig og udvendig), børnepasning (herunder aflevering og afhentning af børn i daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet) og almindeligt havearbejde (herunder græsslåning, hækkeklipning, lugning, beskæring af buske og træer og snerydning).

Det foreslås at todele fradraget således, at der i 2016 og 2017 kan opnås fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for håndværksydelser. Udnyttes begge kategorier fuldt ud, kan der således opnås et samlet fradrag på 18.000 kr.

(…)

Herudover foreslås der i forhold til ordningen i 2015 ikke ændringer i betingelserne for at kunne tage fradrag efter BoligJobordningen. Det betyder, at der ikke ændres på den hidtil omfattede personkreds eller de generelle betingelser for at opnå fradrag. Det vil f.eks. fortsat være en betingelse, at det omhandlede arbejde skal være udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige har fast bopæl (folkeregisteradresse), eller være udført vedrørende en fritidsbolig omfattet af ejendomsværdiskatteloven. Det vil ligeledes fortsat være en betingelse, at personer, der f.eks. bor i lejlighed, andelsbolig eller ejerlejlighed, har en individuel råderet over den del af boligen, som arbejdet bliver udført på

(…)

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1 og 7

Efter den gældende bestemmelse i § 8 V, stk. 1, jf. stk. 2-9, kan der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig. De fradragsberettigede ydelser fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 841 af 28. juni 2013.

Det foreslås, at ligningslovens § 8 V, stk. 1, nyaffattes, så der indføres fradragsret for en række nye grønne ydelser samt tilslutning til bredbånd, samtidig med at ikke-grønne ydelser udgår af ordningen. For alle ydelser gælder, at det kun vil være arbejdslønnen til installationen m.v., som vil kunne fradrages. Der er ikke fradrag for udgifter til materialer og andet. Det foreslås samtidigt at indsætte et bilag 1 i ligningsloven med en liste over de fradragsberettigede ydelser i 2016 og 2017.

(…)"

Uddrag af Forslag til lov om ændring af ligningsloven (lovforslag nr. 121 af 9. februar 2022)

"(…)

2.2. Skatteministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Med aftalen om finansloven for 2022 er regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne bl.a. enige om en permanent afskaffelse af håndværksdelen i boligjobordningen.

Det følger af aftalen, at afskaffelsen skal træde i kraft med virkning fra den 1. april 2022.

Lovforslaget udmønter den del af aftalen om finansloven for 2022, der vedrører boligjobordningen. Det foreslås således med lovforslaget at ændre ligningslovens § 8 V, således at fradragsretten for håndværksarbejde udført efter den 31. marts 2022 afskaffes.

Der foreslås ikke ændringer i fradragsretten for serviceydelser eller de generelle betingelser for at kunne tage fradrag efter boligjobordningen. Det betyder, at der ikke ændres på den hidtil omfattede personkreds eller de generelle betingelser for at opnå fradrag. Det vil f.eks. fortsat være en betingelse, at det omhandlede arbejde skal være udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige har fast bopæl (folkeregisteradresse), eller være udført vedrørende en fritidsbolig, hvor den skattepligtige er ejer, og som er omfattet af ejendomsværdiskatteloven.

(…)"

Praksis

Den juridiske vejledning 2022-1 afsnit C.A.4.3.6 Servicefradrag og håndværkerfradrag

"(…)

Ved lov nr. 396 af 2. maj 2018 blev BoligJobordningen gjort permanent med virkning fra 1. januar 2018. Der skete i den forbindelse en justering af de omfattede ydelser. Herudover blev fradragsloftet på henholdsvis 6.000 kr. for serviceydelser og 12.000 kr. for håndværksydelser, pr. person omfattet af regulering efter PSL § 20. Fradragslofterne blev fastsat til et grundbeløb på henholdsvis 5.400 kr. og 10.900 kr. (2010-niveau), hvilket svarer til henholdsvis ►6.400 kr. og 12.900 kr. i 2022◄.

(…)

Hvilke ydelser

Reglen giver fradrag for to kategorier af arbejdsydelser:

 • Serviceydelser (servicefradrag)
 • grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm (håndværkerfradrag).

Serviceydelser i hjemmet (helårsboligen) og i en fritidsbolig omfatter almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.

Grøn istandsættelse mv. vedrørende eksisterende helårsboliger, samt fritidsboliger omfatter eksempelvis energibesparende foranstaltninger i form af isolering af tag og ydervægge, udskiftning af vinduer og yderdøre mv. I forhold til ordningen for 2016 og 2017 er der sket en justering af de omfattede ydelser. Ordningen er således udvidet til også at omfatte installation af tyverialarm. Samtidig er en række ydelser udgået af ordningen. Det drejer sig om installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, solafskærmning af vinduer og glasdøre, energirådgivning, udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger, sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, installation af ladestik til elbiler og fjernelse af asbest, PCB og bly.

De specifikke arbejdsydelser der er omfattet af BoligJobordningen fra 1. januar 2018, og betingelserne knyttet til de enkelte ydelser, fremgår af LL § 8 V, hvor der i bilag 1 er en opregning af de omfattede ydelser, og af bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018 om BoligJobordningen i 2018 og frem. Se nedenfor i afgørelsesskemaet fx. SKM2016.321.SR om udskiftning af stråtag, SKM2017.390.SR om installation af forbrugsmålere, SKM2017.632.SR om kloakarbejde og SKM2019.322.SR om bredbåndstilslutning.

Efter LL § 8 V er der således fradrag for arbejdsløn til en række serviceydelser, grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm, der udføres i perioden fra og med 1. januar 2018.

(…)"

Afgørelser

SKM2021.246.SR

Spørger solgte og installerede varmepumper, som blev finansieret via en leasingkontrakt. Skatterådet bekræftede, at spørgers kunder var berettigede til håndværkerfradrag efter ligningslovens § 8 V for udgifter til arbejdsløn til installation af varme-pumpe, når finansiering skete via en leasingkontrakt, og alle øvrige krav til håndværkerfradrag i ligningslovens § 8 V og bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018 om BoligJobordningen var opfyldt.

Eftersom spørger tilbød kunden en ordning, hvorefter udgiften til arbejdsløn til installation af varmepumpen blev betalt løbende via leasingkontrakten over en periode på 8 eller 12 år, ville den fulde udgift til arbejdsløn ikke kunne fradrages i installationsåret. Kunden ville alene kunne få fradrag for den udgift til arbejdsløn, der faktisk var betalt i indkomståret. Hvis betalingen skete inden for to måneder efter udløbet af det indkomstår, hvor arbejdet var udført, ville fradraget for en sådan betaling dog blive henført til det indkomstår, hvor arbejdet blev udført, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 4.

Kundens regning skulle endvidere være så specificeret, at det tydeligt fremgik, hvor stor en andel heraf, der udgjorde den egentlige arbejdsløn for det arbejde, der reelt var udført hos den enkelte kunde, jf. bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018. Fradragsretten efter ligningsloven § 8 V var dermed bl.a. betinget af, at det i leasingkontrakten var specificeret, hvor stor en andel af den samlede leasingudgift, som vedrørte arbejdsløn til installation af varmepumpe, og hvor stor en andel heraf, som kunden betalte i hvert indkomstår.

SKM2017.649.SR             

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger og dennes hustru kunne fradrage udgifter til arbejdsløn til installation af et el-fyr og en varmepumpe efter reglerne om håndværkerfradrag i LL § 8 V, forudsat spørger og dennes hustru opfyldte og valgte beskatning efter grænsegængerreglerne i de relevante indkomstår.

El-fyret blev efter en konkret vurdering anset for omfattet af punkterne energibesparelser, herunder punktet installation af intelligent varme- ventilations- og lysstyring, og energiforsyning i bilag 1 til ligningsloven, mens udgifter til arbejdsløn til installation af varmepumper fremgik direkte af bilaget.

Fradraget for udgifter til arbejdsløn til installation af el-fyret skulle henføres til indkomståret 2016, hvor el-fyret var installeret og betalt, mens fradraget for udgifter til arbejdsløn til installation af varmepumpen skulle henføres til indkomståret 2017, hvor varmepumpen var installeret og efterfølgende betalt.