Dato for udgivelse
04 May 2021 10:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Apr 2021 09:25
SKM-nummer
SKM2021.246.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-1072896
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Håndværkerfradrag, Leasing, Periodisering
Resumé

Spørger solgte og installerede varepumper, som blev finansieret via en leasingkontrakt, der løb over 8 eller 12 år. Skatterådet tiltrådte Spørgers opfattelse af, at Spørgers kunder var berettiget til håndværkerfradrag efter ligningslovens § 8 V for udgifter til arbejdsløn til installation af varmepumpe, når finansiering skete via en leasingkontrakt, og alle øvrige krav til håndværkerfradrag i ligningslovens § 8 V og BEK nr. 419 af 02/05/2018 ellers var opfyldt. Kunderne ville dog alene kunne få fradrag for den udgift til arbejdsløn, der faktisk var betalt i indkomståret. Hvis betalingen skete inden for to måneder efter udløbet af det indkomstår, hvor arbejdet var udført, henføres fradraget for en sådan betaling til det indkomstår, hvor arbejdet blev udført, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 4.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 806 af 08/08/2019 - Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
Bekendtgørelse nr. 419 af 02/05/2018 - Bekendtgørelse om BoligJobordningen i 2018 og frem
Bekendtgørelse nr. 135 af 16/02/2016 - Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

Reference(r)

Ligningsloven § 8 V
Bekendtgørelse nr. 135 af 16/02/2016 § 4
Bekendtgørelse nr. 419 af 02/05/2018 § 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.A.4.3.6.

Bindende svar

Spørgsmål

  1. Kan man få håndværkerfradrag til installation af en varmepumpe, hvis finansieringen sker via en leasingkontrakt og alle øvrige krav til håndværkerfradrag ellers er opfyldt?

Svar

  1. Ja, se dog indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger sælger og installerer varepumper bl.a. til private forbrugere. En del af disse finansieres på en leasingkontrakt, der løber over 8 eller 12 år. Kunderne forespørger ofte om, hvorvidt der kan gives håndværkerfradrag for arbejdsløn til installationen, når installationen ikke betales kontant, men finansieres over en leasingkontrakt.

Spørger har supplerende oplyst, at prisen for installation af varmepumperne ikke udgør noget fast beløb, men anslås til at udgøre 20 - 30% af den samlede pris. Prisen varierer efter hvordan pumpen skal installeres, om der er tale om luft-luft eller luft-vand, og om der skal monteres el i forbindelse med installationen osv. Udgiften er en del af den løbende betaling, der løber over 8 eller 12 år.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 besvares med et "Ja".

Spørgers begrundelse lyder således:

En leasingkontrakt er en betaling, og kan sættes i stedet for en kontantbetaling. Derfor mener vi, at underskriftsdatoen på leasingkontrakten kan anvendes som betalingsdato.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at man kan få håndværkerfradrag til installationen af en varmepumpe, hvis finansieringen sker via en leasingkontrakt, og alle øvrige krav til håndværkerfradrag ellers er opfyldt.

Begrundelse

Det fremgår af ligningslovens § 8 V, at der kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. også ligningslovens bilag 1, hvoraf fremgår, hvilke ydelser, der er omfattet af Boligjobordningen (også kaldet "håndværkerfradrag").

Det fremgår af ligningslovens § 8 V, stk. 1, og bilag 1), at installation af varmepumper, er en af de håndværksydelser, som er omfattet af Boligjobordningen.

Fradragsretten er betinget af, at den skattepligtige er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 2, nr. 1. Fradragsretten er ligeledes betinget af, at den skattepligtige har fast bopæl, hvor arbejdet udføres. Vedrører udgiften arbejde på en fritidsbolig, skal den skattepligtige være ejer og betale ejendomsværdiskat på ejendommen på tidspunktet for arbejdets udførelse, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 2, nr. 2.

Ydermere er fradraget betinget af, at den virksomhed, som udfører arbejdet, er momsregistreret i Danmark, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 2, nr. 3. Der skal foreligge skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde og dokumentation for betalingen, jf. § 3 og § 4 i bekendtgørelse nr. 419 af 02/05/2018 om Boligjobordningen i 2018 og frem.

Den samlede fradragsberettigede udgift kan højst udgøre beløbsgrænsen i ligningsloven § 8 V, stk. 5. Denne er for indkomståret 2021 angivet til 12.800 kr. for håndværksydelser. Der kan fradrages udgifter til arbejdsløn inklusiv moms. Udgifter til materialer kan ikke fradrages, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 1.

Fradragsberettigede udgifter efter ligningslovens § 8 V skal henføres til det indkomstår, hvor betalingen er sket. Fradraget henføres dog til det år, hvor arbejdet udføres, hvis betalingen er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb.

Under sagens faktiske oplysninger fremgår det, at udgiften til selve installationen af varmepumperne finansieres ved en leasingkontrakt, hvorefter kunden løbende betaler en forholdsmæssig afgift for leasing af varmepumpe over en periode på enten 8 år eller 12 år.

Det forhold, at betalingen af udgiften til arbejdsløn vedrørende installation af varmepumpen sker ved en leasingsaftale med Spørger, ændrer efter Skattestyrelsens opfattelse ikke på, at udgiften er fradragsberettiget efter ligningsloven § 8 V, forudsat, at de øvrige betingelser for fradrag er opfyldte.

Dette bekræftes i SKM2016.558.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at fradragsretten efter Boligjobordningen ikke påvirkes af, at Spørger tilbyder en finansieringsordning/låneordning i form af et annuitetslån, der afdrages over en nærmere aftalt periode.

I forhold til periodisering af kundernes fradrag for udgift til arbejdsløn efter ligningslovens § 8 V er det afgørende tidspunkt dog ikke i hvilket år, der er indgået en bindende aftale mellem parterne om installation af varmepumpe. Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betalingen for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 4. Dette følger også af ligningslovens forarbejder (LFF 2018-03-01 nr. 173).

Der kan henvises til SKM2016.558.SR, hvor Skatterådet ikke kunne bekræfte, at fradrag efter Boligjobordningen indrømmes på tidspunktet for arbejdets færdiggørelse og indgåelse af finansieringsaftalen. Der ville derimod være fradrag på tidspunktet for arbejdets færdiggørelse og betaling til Spørger. Det følger således af § 4 i bekendtgørelse nr. 135 af 16/02/2016, at det er en betingelse for fradrag efter ligningslovens § 8 V, at der er sket betaling, og at dette kan dokumenteres.

I bekendtgørelse nr. 419 af 02/05/2018 om Boligjobordningen § 3, fremgår endvidere, at der skal foreligge skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen skal bestå i form af en faktura, der skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bekendtgørelsens § 3, herunder oplysninger om lønudgiftens størrelse mv. Dette er en betingelse for fradrag efter ligningslovens § 8 V.

Videre fremgår det af ligningslovens § 8 V, stk. 5, at de samlede fradragsberettigede udgifter til håndværksydelser højst kan udgøre 25.000 kr. pr. person i 2021 (12.500 kr. i 2020). Dertil fremgår det af ligningslovens 8 V, stk. 6, at der ikke kan ske fradrag for udgifter til arbejde, hvortil der er ydet tilskud efter andre offentlige støtteordninger.

Ovenstående betyder derfor, at den enkelte kundes regning må være så specificeret, at det tydeligt fremgår, hvor stor en andel heraf, der udgør den egentlige arbejdsløn for det arbejde, der reelt er udført for hos den enkelte kunde.

Fradragsretten efter ligningsloven § 8 V er dermed betinget af, at det i leasingkontrakten er specificeret, hvor stor en andel af den samlede leasingudgift, som vedrører arbejdsløn til installation af varmepumpe, og hvor stor en andel heraf, som kunden betaler i hvert indkomstår.

Det er af Spørger oplyst, at prisen for installation af varmepumperne ikke udgør et fast beløb, men anslås til at udgøre 20 - 30% af den samlede pris. Prisen varierer efter hvordan pumpen skal installeres, om der er tale om luft-luft eller luft-vand, og om der skal monteres el i forbindelse med installationen osv. Udgiften for arbejdsløn til installation af varmepumpe er en del af den løbende betaling, der løber over 8 eller 12 år.

Eftersom Spørger tilbyder kunden en ordning, hvorefter udgiften til arbejdsløn til installation af varmepumpen betales løbende via leasingkontrakten over en periode

på 8 eller 12 år, vil den fulde udgift til arbejdsløn ikke kunne fradrages i installationsåret. Kunden vil alene kunne få fradrag for den udgift til arbejdsløn, der faktisk er betalt i indkomståret. Hvis betalingen er sket inden for to måneder efter udløbet af det indkomstår, hvor arbejdet er udført, henføres fradraget for en sådan betaling dog til det indkomstår, hvor arbejdet blev udført, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 4. Det betyder, at eftersom betalingen af udgift til arbejdsløn sker løbende over en årrække, fradrages der efterhånden som udgiften bliver betalt i de omhandlede år. Det skal bemærkes, at der ikke indrømmes fradrag efter ligningslovens § 8 V for andet end udgifter til arbejdsløn, som skal være specificeret i forhold til de enkelte betalinger.

Der kan henvises til SKM2018.546.SR, hvor Skatterådet ikke kunne bekræfte, at kunder kunne fratrække det fulde installationsgebyr, der dækkede over udgifter til arbejdsløn ved opsætning af alarmsystemet i installationsåret, når kunden indgik en finansieringsaftale, hvor der skete afdrag over 60 måneder. Der kunne dog kun fratrækkes udgifter for de faktiske betalte udgifter til arbejdsløn i de enkelte indkomstår og ikke finansieringsaftalens pålydende beløb.

Skattestyrelsen finder på den baggrund, at Spørgers kunder er berettiget til håndværkerfradrag efter ligningslovens § 8 V for udgifter til arbejdsløn til installation af en varmepumpe, når finansieringen sker via en leasingkontrakt, og alle øvrige krav til håndværkerfradrag i ligningslovens § 8 V og BEK nr. 419 af 02/05/2018 ellers er opfyldt. Der kan dog alene foretages fradrag for den faktisk dokumenterede betaling af udgiften til arbejdsløn til installation af varmepumpe, der er sket i indkomståret. Hvis betalingen er sket inden for to måneder efter udløbet af det indkomstår, hvor arbejdet er udført, henføres fradraget for en sådan betaling dog til det indkomstår, hvor arbejdet blev udført, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 4.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se dog indstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 V (LBKG 2019-08-08 nr. 806)

Stk. 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. stk. 2-9 og bilag 1.

Stk. 2. Fradraget er betinget af,

  1. at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år,
  2. at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, eller at arbejdet er udført vedrørende en fritidsbolig, hvor den skattepligtige person er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse,
  3. at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark,
  4. at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og
  5. at arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. januar 2018.

Stk. 3. For arbejde vedrørende en fritidsbolig finder stk. 1, 2 og 4-9 tilsvarende anvendelse for ægtefællen til ejeren af en fritidsbolig, jf. stk. 2, nr. 2, under forudsætning af at ægtefællerne var gift og samlevende på det tidspunkt, hvor det fradragsberettigede arbejde blev udført.

Stk. 4. Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb.

Stk. 5. De fradragsberettigede udgifter til serviceydelser kan årligt højst udgøre et grundbeløb på 5.400 kr. (2010-niveau) (6.400 kr. i 2021) pr. person, og de samlede fradragsberettigede udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm kan årligt højst udgøre et grundbeløb på 10.900 kr. (2010-niveau) (12.800 kr. i 2021) pr. person. Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 6. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, hvortil der er ydet tilskud efter andre offentlige støtteordninger, herunder efter reglerne i lov om hjemmeservice, til arbejde vedrørende etablering af elproduktion fra vedvarende energi-anlæg omfattet af §§ 41 og 47 i lov om fremme af vedvarende energi, hvis der modtages offentlig driftsstøtte til disse anlæg, eller til arbejde vedrørende afmontering af brændeovne og pejseindsatse, hvis der modtages offentligt tilskud til skrotning af disse. Tilsvarende gælder udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter § 7 Æ, og udgifter, som er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter andre regler i skattelovgivningen. Ejeren af en fritidsbolig, jf. stk. 2, nr. 2, kan heller ikke foretage fradrag for udgifter til arbejdsløn for arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde vedrørende fritidsboligen, hvis ejeren i løbet af indkomståret har udlejet fritidsboligen.

Stk. 7. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres. Der kan heller ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde i en fritidsbolig udført af en person, der ejer fritidsboligen, jf. stk. 2, nr. 2, eller af en person, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren eller en af ejerne af fritidsboligen.

Stk. 8. For en fritidsbolig beliggende uden for Danmark er betingelsen i stk. 2, nr. 3, opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU/EØS-land, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land. Er fritidsboligen beliggende i et ikke-EU/EØS-land, er betingelsen i stk. 2, nr. 3, tillige opfyldt, hvis arbejdet er udført af en virksomhed i det pågældende land og virksomheden er momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i det pågældende land. Det er en betingelse efter 1. og 2. pkt., at det land, hvor fritidsboligen er beliggende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

Stk. 9. Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de omfattede ydelser, om dokumentation for det udførte arbejde og om kontrol og administration af reglerne. "

Bekendtgørelse om BoligJobordningen i 2018 og frem (BEK nr. 419 af 02/05/18)

Kapitel 3: Dokumentation for det udførte arbejde

§ 3. Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse og skal indeholde

1)      oplysninger om det udførte arbejde,

2)      oplysninger om lønudgiftens størrelse,

3) oplysninger om hvem, der har udført arbejdet i form af cvr-nummer for virksomheder og cpr-nummer for personer,

4) dato for arbejdets udførelse og

5) stedet/adressen for arbejdets udførelse.

Kapitel 4: Betaling for det udførte arbejde

§ 4. Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af

1) overførsel via pengeinstitut eller posthus, konto til konto eller kontant til konto,

2) overførsel via internet (netbank) eller

3) elektronisk betaling med betalingskort.

Stk. 2. Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, giver ikke ret til fradrag.

Forarbejder

Uddrag af LFF 2018-03-01 nr. 173: Forslag til ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)

2. Lovforslagets indhold

2.1. BoligJobordningen

2.1.1. Gældende ret

(…)

2.1.2 Forslaget

(…)

Fradraget bliver henført til det indkomstår, hvor arbejdet betales. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betalingen sker inden for 2 måneder efter dette indkomstårs udløb.

(…)

Uddrag af L 2018-05-02 nr. 396: Ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)

(…)

Bilag 1: Ydelser omfattet af boligjobordningen i 2018 og frem:

(…)

B. Grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm vedrørende hjemmet eller en fritidsbolig

(….)

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, f.eks.:

  • Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion
  • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet inkl. jordslange

Praksis

Uddrag af den juridiske vejledning, afsnit C.A.4.3.6: Servicefradrag og håndværkerfradrag:

Som udgangspunkt er der ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter vedrørende serviceydelser i hjemmet eller reparations- og vedligeholdelsesarbejde på boligen eller fritidsboligen.

(…)

Efter LL § 8 V er der således fradrag for arbejdsløn til en række serviceydelser, grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm, der udføres i perioden fra og med 1. januar 2018.

Hvilke personer

Alle skattepligtige personer der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, og som havde fast bopæl i helårsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse, er omfattet af den personkreds, der kan foretage fradrag vedrørende helårsboliger. Se LL § 8 V, stk. 2, nr. 1 og 2.

Vedrørende fritidsboliger er fradragsretten begrænset til den personkreds, der ejer og er ejendomsværdiskattepligtig af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdes udførelse. Endvidere er ejerens ægtefælle omfattet af personkredsen, såfremt ægtefællerne var gift og samlevende på tidspunktet for arbejdets udførelse. Det er en betingelse, at personen er skattepligtig og fyldt 18 år ved indkomstårets udløb. Se LL § 8 V, stk. 2, nr. 1 og 2. samt stk. 3. Begrænset skattepligtige kan foretage fradrag i forhold til en fritidsbolig, der er beliggende i Danmark under samme betingelser som fuldt skattepligtige.

(…)

Betingelser

Det er en betingelse for fradrag, at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. I forhold til serviceydelser, må arbejdet dog tillige være udført af en person, der er fyldt 18 år inden udgangen af det pågældende indkomstår, og som er fuldt skattepligtig til Danmark. Se LL § 8 V, stk. 2, nr. 3.

I forhold til udenlandske fritidsboliger, og helårsboliger der tilhører grænsegængere, er der også fastsat betingelser vedrørende registrering mv. i forhold til den der udfører arbejdet. Se herom LL § 8 V, stk. 8 samt bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018 §§ 9 og 12.

Det er en betingelse for fradrag, at der ikke er ydet tilskud til arbejdet efter andre offentlige støtteordninger, herunder efter reglerne i lov om hjemmeservice. I forhold til fradrag for arbejde vedrørende etablering af vedvarende energianlæg omfattet af §§ 41 og 47 i lov om fremme af vedvarende energi, er det en betingelse, at der ikke er modtaget offentlig driftsstøtte til disse anlæg. I forhold til fradrag for arbejde vedrørende afmontering af brændeovne og pejseindsatse, er det en betingelse, at der ikke er modtaget offentligt tilskud til skrotning af disse. Se LL § 8 V, stk. 6, 1. pkt. Udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter LL § 7 Æ er ligesom udgifter der er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter andre regler i skattelovgivningen ikke fradragsberettigede. Se nærmere herom i LL § 8 V, stk. 6, 2. pkt.

Det er en betingelse for fradrag for serviceydelser vedrørende fritidsboliger, at fritidsboligen ikke har været udlejet i indkomståret. Det skyldes at der allerede indirekte bliver givet fradrag for sådanne ydelser efter de gældende regler om fradragsret ved udlejning. Se LL § 8 V, stk. 6, 3. pkt.

Det er en betingelse for fradrag at personer, der bor i lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed, har en individuel råderet over den del af ejendommen arbejdet er udført på. Se SKM2013.341.LSR.

Det er en betingelse for fradrag, at arbejdet ikke er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres, ligesom der heller ikke kan foretages fradrag for udgifter til arbejde vedrørende en fritidsbolig udført af en person, der ejer fritidsboligen, eller af en person, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren eller en af ejerne af fritidsboligen. Se LL § 8 V, stk. 7.

(…)

Fradragstidspunktet

Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb. Fradrag for arbejde udført i 2019, der betales inden 1. marts 2020, henføres således til indkomståret 2019. Se LL § 8 V, stk. 4, 1. og 2. pkt.

Bemærk, at der er indført en overgangsregel i forhold til arbejde udført i 2017, der vedrører ydelser der er videreført i den permanente BoligJobordning. Sådanne fradrag henføres i overensstemmelse med den generelle regel om periodisering til det indkomstår, hvor betaling sker, dog til indkomståret 2017, hvis betalingen er sket inden 1. marts 2018. Fradrag, der efter overgangsreglen henføres til indkomståret 2018 eller senere, er omfattet af de beløbsgrænser der gælder for fradrag efter den permanente BoligJobordning. Se afsnittet om fradragets størrelse nedenfor.

(…)

Elektronisk indberetning og betaling

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde og dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Se SKM2016.558.SR. Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, giver ikke ret til fradrag. Se bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018, §§ 3, 4, 8 og 11. Se endvidere SKM2016.558.SR om specifikation af regning og ydelse af lån til finansiering.

Fradraget er endvidere betinget af, at der foretages elektronisk indberetning til Skatteforvaltningen af oplysninger om det udførte arbejde samt betaling herfor. Se bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018, §§ 5-7. Dette gælder dog ikke for skattepligtige omfattet af afsnit I A i kildeskatteloven (grænsegængere), og ejere af fritidsboliger i udlandet og deres ægtefæller. Se bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018, §§ 10 og 13.

(…)

SKM2018.546.SR

Skatterådet bekræftede, at Spørgers kunder kunne fradrage et gebyr betalt up front for installation af tyverialarm, jf. ligningslovens § 8 V, i det omfang at gebyret dækkede arbejdsløn ved opsætning af tyverialarmen. En opgradering af en eksisterende tyverialarm ville kunne fradrages under samme betingelser.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at kunder kunne fratrække det fulde gebyr efter ligningslovens § 8 V i installationsåret i det tilfælde, at kunden indgik en afdragsordning over 60 måneder med kunden.

Skatterådet anførte her:

"I forhold til periodisering af kundernes fradragsret er det afgørende tidspunkt dog ikke, i hvilket år der er indgået en bindende aftale mellem parterne om installation af tyverialarm.

Det er således en betingelse for fradragsretten i det pågældende indkomstår, at der er sket betaling til arbejdsløn for installation af tyverialarm til Spørger, se SKM2016.558.SR. Såfremt der indgås en finansieringsaftale, kan der kun fradrages de faktiske betalte afdrag i det pågældende indkomstår og ikke finansieringsaftalens pålydende beløb."

SKM2016.558.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den forholdsmæssige andel af de omkostninger, der relaterede sig til arbejdsløn for etablering af stikledning og investering i husinstallation kunne fradrages efter reglerne i ligningslovens § 8 V, medmindre den enkelte kundes regning var så specificeret, at det tydeligt fremgik, hvor stor en andel heraf, der udgjorde den egentlige arbejdsløn for det arbejde, der reelt var udført for den enkelte kunde.

Skatterådet kunne ligeledes bekræfte, at fradragsretten efter Boligjobordningen ikke påvirkedes af, at spørger tilbød en finansieringsordning/låneordning i form af et annuitetslån, der afdrages over en nærmere aftalt periode.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at fradrag efter Boligjobordningen indrømmes på tidspunktet for arbejdets færdiggørelse og indgåelse af finansieringsaftalen. Der ville derimod være fradrag på tidspunktet for arbejdets færdiggørelse og betaling til Fjernvarmeværket.