Dato for udgivelse
24 Jun 2022 13:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jun 2022 12:25
SKM-nummer
SKM2022.327.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0634332
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Moms, fradrag, leasingydelser, udlejningsbiler, ærindekørsel, genoptagelse
Resumé

Dette styresignal udvider adgangen til ekstraordinær genoptagelse, jf. afsnit 6.3 Ekstraordinær genoptagelse i SKM2021.678.SKTST til også at omfatte de tilfælde, hvor en autoforhandler ikke har taget fradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler, som kun har været anvendt til den registreringspligtige virksomheds formål, og betingelserne for begrænset fradrag, jf. momslovens § 42, stk. 4 og 5, ikke var opfyldt.

Hjemmel

LBK nr. 1021 af 26. september 2019 (momsloven)

Reference(r)

Momslovens § 42, stk. 1, nr. 6, samt stk. 4-6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit D.A.11.6.2

1. Baggrunden for supplerende styresignal

Skattestyrelsen har i SKM2021.678.SKTST ændret praksis vedrørende autoforhandleres fradrag for moms af leasingydelser vedrørende demonstrations- og udlejningspersonbiler, som anvendes til ærindekørsel i virksomheden, fx kørsel mellem afdelinger og afhentning af reservedele.

Praksisændringen er sket på baggrund af landsskatterettens afgørelse i SKM2018.25.LSR om, at der er fradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler efter momslovens § 42, stk. 6, også selv om der er foretaget ærindekørsel i bilerne, så længe ærindekørslen ikke er sket til uvedkommende formål.

Skattestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at SKM2021.678.SKTST ikke tager højde for muligheden for genoptagelse af momstilsvaret i de tilfælde, hvor en autoforhandler har leaset demonstrations- og udlejningspersonbiler i en periode på under 6 måneder, og betingelserne for begrænset fradrag efter momslovens § 42, stk. 4 og 5, derfor ikke var opfyldt.

Efter praksisændringen er der fradragsret for moms af leasingydelser på demonstrations og udlejningspersonbiler efter momslovens § 42, stk. 6, når bilerne udelukkende blev anvendt til den registreringspligtige virksomheds formål.

På den baggrund udvides adgangen til ekstraordinær genoptagelse som beskrevet i afsnit 6.3 Ekstraordinær genoptagelse i SKM2021.678.SKTST til også at omfatte følgende tilfælde:

  • Når en autoforhandler ikke har taget fradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler, som kun har været anvendt til den registreringspligtige virksomheds formål, og betingelserne for begrænset fradrag, jf. momslovens § 42, stk. 4 og 5, ikke var opfyldt. 

Afsnit 6.3 Ekstraordinær genoptagelse har herefter følgende ordlyd:

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, som resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Når praksis er endeligt underkendt ved en afgørelse eller dom, og der i den forbindelse er adgang til ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 4, eller skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, regnes den 10-årige forældelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4, fra tidspunktet for afgørelsens eller dommens afsigelse.

Landsskatterettens afgørelse i SKM2018.25.LSR vedrører afgiftstilsvaret for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2012. Der kan således ske genoptagelse af sager fra og med afgiftsperioder, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet den 1. januar 2010.

Der kan efter Skattestyrelsens opfattelse ske ekstraordinær genoptagelse i følgende tilfælde:

  1. Når en autoforhandler alene har taget begrænset fradrag, jf. momslovens § 42, stk. 4 og 5, for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler, som kun har været anvendt til den registreringspligtige virksomheds formål.
  2. Når en autoforhandler ikke har taget fradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler, som kun har været anvendt til den registreringspligtige virksomheds formål, og betingelserne for begrænset fradrag, jf. momslovens § 42, stk. 4 og 5, ikke var opfyldt.    

3. Reaktionsfrist

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen for den udvidede adgang til ekstraordinær genoptagelse regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKAT.dk.

4. Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til Skattestyrelsen via SKAT.dk eller til adressen: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet relevant bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet.

5. Gyldighed

I det omfang praksisændringen samlet set er til gunst for virksomheden, har praksisændringen virkning fra datoen for offentliggørelsen af dette styresignal.

Denne praksis vil endvidere blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2022-2.

Efter offentliggørelsen i Den juridiske vejledning 2022-2 og udløbet af reaktionsfristen, jf. ovenfor, er styresignalet ophævet.