Dato for udgivelse
15 Dec 2021 12:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Dec 2021 11:38
SKM-nummer
SKM2021.678.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0634332
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Moms, fradrag, leasingydelser, udlejningsbiler, ærindekørsel, genoptagelse
Resumé

Landsskatteretten har i SKM2018.25.LSR truffet afgørelse om, at en autoforhandler kan få fuldt fradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler, jf. momslovens § 42, stk. 6, også selv om der er foretaget ærindekørsel i bilerne, så længe ærindekørslen ikke er sket til virksomheden uvedkommende formål. Dette er en ændring af praksis, da ærindekørsel i virksomheden, fx kørsel mellem afdelinger og afhentning af reservedele, hidtil har været anset for ikke fradragsberettigede formål omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 6.

I styresignalet beskrives ændringen af praksis vedrørende autoforhandleres fradrag for moms af leasingydelser vedrørende demonstrations- og udlejningspersonbiler, som anvendes til ærindekørsel i virksomheden, fx kørsel mellem afdelinger og afhentning af reservedele.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019 (momsloven)

Reference(r)

Momslovens § 42, stk. 1, nr. 6, samt stk. 4-6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.11.6.2.

1. Baggrunden for ændring af praksis

Landsskatteretten har i SKM2018.25.LSR taget stilling til, om en autoforhandler alene kan få begrænset fradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler, der er anvendt i den afgiftspligtige virksomhed, efter momslovens § 42, stk. 4 og 5, eller om autoforhandleren kan få fuldt fradrag efter momslovens § 42, stk. 6.

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at autoforhandleren kan få fuldt fradrag efter momslovens § 42, stk. 6, også selv om der er foretaget ærindekørsel i bilerne, så længe ærindekørslen ikke er sket til et virksomheden uvedkommende formål.

Landsskatteretten bemærker, at momsen af leasingydelser vedrørende biler, der er stillet til fri rådighed for indehaverne ikke kan fradrages, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 6. Der er ikke adgang til fradrag herfor i henhold til momslovens § 42, stk. 6, idet udgiften må anses for at være afholdt til virksomheden uvedkommende formål. Der vil dog kunne indrømmes fradrag af momsen, jf. § 42, stk. 4 og 5, såfremt betingelserne herfor er opfyldte.

2. Det retlige grundlag

§ 42. Virksomheder kan ikke fradrage afgift af indkøb m.v., som vedrører

1) --

2) --

3) --

4) --

5) --

6) anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer, der er indrettet til befordring af ikke mere end 9 personer, jf. dog stk. 4, 6 og 7.

Stk. 2. --

Stk. 3. -

Stk. 4. Virksomheder, der lejer personmotorkøretøjer i mere end 6 måneder i sammenhæng, kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 6, fradrage afgiften af lejen, dog højst med 25 pct. af fradragsgrundlaget efter stk. 5. Det er en betingelse, at mindst 10 pct. af den årlige kørsel med det lejede køretøj anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Stk. 5. Grundlaget for fradrag efter stk. 4 er inden for de første 3 år fra køretøjets første indregistrering 2 pct. pr. måned af den for køretøjet betalte registreringsafgift her i landet, herunder den beregnede registreringsafgift, som danner grundlag for beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift, jf. registreringsafgiftsloven, og 1 pct. pr. måned i følgende år. Hvis et køretøj har været i brug inden registreringen, eller hvis første registreringstidspunkt ikke kan fastslås, regnes perioden nævnt i 1. pkt. fra køretøjets fremstillingstidspunkt. Såfremt registreringsafgiftsbeløbet er ukendt, anvendes i stedet 55 pct. af udlejerens anskaffelsespris inkl. afgifter for køretøjet. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om udlejers pligt til at give oplysninger til brug for beregning af fradraget.

Stk. 6. Virksomheder, der forhandler eller udlejer motorkøretøjer, eller som driver køreskole, kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 6, fradrage afgiften af indkøb m.v. til disse formål.

Stk. 7. --

3. Gældende praksis

Det fremgår af SKM2005.160.TSS, at personbiler, der har været anvendt til henholdsvis demonstrationskørsel og virksomhedens egen ærindekørsel, har været anvendt til formål omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 6.

4. SKM2018.25.LSR

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at autoforhandlere kan få fuldt fradrag efter momslovens § 42, stk. 6, for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler også selv om der er foretaget ærindekørsel i bilerne, så længe ærindekørslen ikke er sket til et virksomheden uvedkommende formål.

5. Ny praksis

Ændring af praksis

Der har efter Skattestyrelsens opfattelse været en fast administrativ praksis om, at personbiler, der har været anvendt til henholdsvis demonstrationskørsel og virksomhedens egen ærindekørsel, har været anvendt til formål omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 6, dvs. at fradragsretten for moms af leasingydelsen følger reglerne i momslovens § 42, stk. 4 og 5.

Landsskatterettens afgørelse i SKM2018.25.LSR om, at der er fradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler efter momslovens § 42, stk. 6, også selv om der er foretaget ærindekørsel i bilerne, så længe ærindekørslen ikke er sket til uvedkommende formål, kan derfor anses for en praksisændring.

Efter Skattestyrelsens opfattelse skal fx kørsel mellem afdelinger og afhentning af reservedele anses for virksomheden "vedkommende" formål, mens fx privat kørsel foretaget af indehaver og personale skal anses for virksomheden "uvedkommende" formål.

Når betingelserne for fradragsret for moms af leasingydelsen efter momslovens § 42, stk. 6, er opfyldt, er der også fradragsret for moms af driftsomkostningerne vedrørende køretøjet, fx brændstof.

6. Genoptagelse

6.1 Adgang til genoptagelse

Der kan anmodes om genoptagelse af momstilsvaret, hvis hidtidig dansk praksis samlet set har været til ugunst for virksomheden. Hvis der anmodes om genoptagelse, skal anmodningen omfatte alle de afgiftsperioder, der kan ske genoptagelse for.

6.2 Ordinær genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Der kan efter Skattestyrelsens opfattelse ske ordinær genoptagelse i følgende tilfælde:

  1. Når en autoforhandler alene har taget begrænset fradrag, jf. momslovens § 42, stk. 4 og 5, for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler, som kun har været anvendt til den registreringspligtige virksomheds formål.
  2. Når en autoforhandler ikke har taget fradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler, som kun har været anvendt til den registreringspligtige virksomheds formål.

6.3 Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, som resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Når praksis er endeligt underkendt ved en afgørelse eller dom, og der i den forbindelse er adgang til ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 4, eller skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, regnes den 10-årige forældelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4, fra tidspunktet for afgørelsens eller dommens afsigelse.

Landsskatterettens afgørelse i SKM2018.25.LSR vedrører afgiftstilsvaret for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2012. Der kan således ske genoptagelse af sager fra og med afgiftsperioder, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet den 1. januar 2010.

Der kan efter Skattestyrelsens opfattelse ske ekstraordinær genoptagelse i følgende tilfælde:

  1. Når en autoforhandler alene har taget begrænset fradrag, jf. momslovens § 42, stk. 4 og 5, for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler, som kun har været anvendt til den registreringspligtige virksomheds formål.

7. Reaktionsfrist

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKAT.dk.

8. Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til Skattestyrelsen via SKAT.dk eller til adressen: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet relevant bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet.

9. Gyldighed

I det omfang praksisændringen samlet set er til gunst for virksomheden, har praksisændringen virkning fra datoen for offentliggørelsen af dette styresignal.

Denne praksis vil endvidere blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2022-1.

Efter offentliggørelsen i Den juridiske vejledning 2022-1 og udløbet af reaktionsfristen, jf. ovenfor, er styresignalet ophævet.