Dato for udgivelse
03 jun 2022 11:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 apr 2022 09:14
SKM-nummer
SKM2022.286.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-30675/2020-RAN
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Selskaber, fradragsret,
Resumé

Sagen angik, om sagsøgeren havde ret til fradrag for momsen ved købet af en fast ejendom. Retten fandt med henvisning til en række omstændigheder ved transaktionerne angående ejendommen, at der ikke var realitet i ejendomshandlen, hvorfor sagsøgeren ikke havde fradragsret for momsen af købesummen.

Reference(r)

Momslovens § 37

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, 2022-1, D.A.11.3 

Redaktionelle noter

Tidligere instans, Landsskatteretten jr.nr. 15-2367386

Byrettens dom blev anket til Vestre Landsret, hvis dom er offentliggjort som SKM2023.549.VLR

Appelliste

Parter

H1-ApS

(v/advokat René Bjerre)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat David Auken)

Denne afgørelse er truffet af byretsdommer

Mette Langborg.

Sagens baggrund og parternes påstande

Retten har modtaget sagen den 4. august 2020.

Sagen drejer sig om, dels hvorvidt der blev gennemført en overdragelse af ejendommen Y1-adresse mellem G1-ApS (i det følgende G1-ApS ) og H1-ApS (i det følgende H1-ApS ), dels om der i så fald var tale om en momsfritaget levering af fast ejendom eller en momspligtig levering af en byggegrund.

H1-ApS har fremsat påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at SKAT ikke var berettiget til at forhøje H1-ApS s momstilsvar for perioden 1. november 2014 til 31. december 2014 med 6.600.000 kr.

Skatteministeriet har fremsat påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Tidligere afgørelser i sagen

Skattestyrelsen traf den 22. juni 2015 afgørelse om forhøjelse af H1-ApS s momstilsvar for perioden 1. november 2014 til 31. december 2014 med 6,6 mio. kr. Skattestyrelsen begrundede forhøjelsen med, dels at selskabets køb af en grund med en bygning blev anset som en momsfritaget levering af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, og at der ikke er fradrag for ulovligt opkrævet moms, dels at der efter Skattestyrelsens vurdering ikke var tale om en reel handel.

H1-ApS påklagede Skattestyrelsens afgørelse den 13. august 2015. Landsskatteretten stadfæstede den 5. maj 2020 skattestyrelsens afgørelse. Af Landsskatterettens afgørelse fremgår bl.a.:

"Landsskatteretten finder ikke, at selskabet har dokumenteret, at betingelserne for fradrag efter momslovens § 37 er opfyldt.

Selskabet har ikke dokumenteret, at der er sket en overdragelse af den omhandlede ejendom, hvorved selskabet har opnået bemyndigelse til som ejer at råde over ejendommen, som om den pågældende var ejer heraf. Selskabets anmodning om fradrag af den indgående afgift i henhold til faktura nr. 01 kan således allerede af den grund ikke imødekommes, idet det ikke er dokumenteret eller tilstrækkeligt godtgjort, at varen er leveret til selskabet, jf. momslovens § 37, stk. 2, nr. 1.

Det af selskabet anførte om, at SKAT over for sælgeren traf afgørelse om, at ejendomshandlen var momspligtig og det af selskabet fremlagte dokumentation herfor, ændrer ikke herved.

Videre ændrer det af selskabet anførte om, at ejendomshandlen var bindende på fradragstidspunktet, og at ejendomskøbet ifølge SKATs Juridiske vejledning, praksis fra Skatterådet og ÉU-domstolens dom i sag C- 461/08, Don Bosco, skal kvalificeres som et afgiftspligtigt salg af en byggegrund, ikke herved.

Det er således med rette, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar med 6.600.000 kr. for perioden fra 1, november 2014 til 31. december 2014.

Landsskatteretten stadfæster dermed SKATs afgørelse"

Handler med ejendommen Y1-adresse.

Den omhandlede ejendom er en landbrugsejendom beliggende Y1-adresse. Ejendommen omtales i det følgende som Y1-adresse.

Det fremgår af et e-mail brev fra Vurderingsstyrelsen, at Y1-adresse blev købt af PA og VJ den 12. september 2005 med overtagelsesdag den 1. oktober 2005. Med virkning fra 1. oktober 2013 var ejendommen ejet af VJ alene.

Ejendommen blev den 12. januar 2021 solgt til selskabet G2 - ApS, med overtagelsesdag den 1. januar 2021. Der er mellem parterne enighed om, at dette er i overensstemmelse med de tinglysningsmæssige registreringer.

Ingen af selskaberne G3 - ApS , G4 - ApS , G5 - ApS, G1-ApS , H1-ApS eller G6 - ApS har været tinglyste ejere af ejendommen.

Handel nr. 1

Af en ikke underskrevet og udateret slutseddel udarbejdet af G7 fremgår det, at G3 - ApS eller ordre købte Y1-adresse af VJ. Af slutsedlen fremgår bl.a.:

"2. EJENDOMMEN:

Ejendomsværdi pr. 01.10.2012 - kr. 4.500.000,00, heraf grundværdi kr. 1.187.500,00. Stuehusværdi kr. 822.100,00, stuehus grundværdi kr. 20.200,00.

Ejendommen er overtaget med henblik på udvikling af byggeprojekt. Nuværende bygninger vil på sigt nedrives.

3. OVERTAGELSE:

Ejendommen overtages den 30. juni 2014, og henstår fra og med denne dato for købers risiko.

6. LEJEFORHOLD:

Ejendommen overtages med de eksisterende lejemål dog under forudsætning af at sælger indestår for at lejer til enhver tid kan opsiges med rimelig fraflytningsvilkår dog max. 12 mdr. I elle tilfælde i forhold til evt. fraflytningsomkostninger og dertil evt. opsigelsesgodtgørelse afdækkes disse omkostninger af sælgerne.

8. KØBESUMMEN:

Købesummen er aftalt kr. (red. købesum fjernet) kontant, skriver kroner (red. købesum fjernet) og 00/100.

Beløbet berigtiges således: A.

B. Køber overtager indestående Tilpasningslån i F1-bank . Hovedstol kr. 2.636,000,00 -

    restgæld                           kr. 2.000.000,00

C. Restkøbesummen              kr. 1.500.000,00

    Restkøbesummen erlægges som en del af anden handel - Y3-adresse, Y4-by. Der er lavet selvstændige dokumenter herpå og begge handler er betinget af gennemførsel samtidig.

    Kontant betaling                kr.    750.000,00

Købesummen i alt                 (red. købesum fjernet)       

Købesummen ønskes ikke offentliggjort.

Det er I øvrigt aftalt mellem parterne, at købesummen fordeles således:

Grund                                  (red. købesum fjernet)

9. REGULERINGSFORPLIGTELSE:

Der er ikke indehold moms i nærværende handel. Eventuel forpligtelse afregnes af sælger og er nu og i al fremtid køber uvedkommende.

12.  ØVRIGE BETINGELSER

12.1  Det er en betingelse for nærværende handel, at handlen vedrørende ejendom i Y4 - by gennemføres samtidig.

12.2  Nærværende handel er betinget af at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed evt. indsigelser skal være G7, Y5-by i hænde senest d. 18. juli 2014.

12.3  Handlen er tillige betinget af, at køber kan opnå gældsovertagelse på eksisterende kreditforeningslån"

Parternes advokater har under hovedforhandlingen oplyst, at der mellem parterne er enighed om, at handlen ikke blev gennemført.

Handel nr. 2

Af en underskrevet slutseddel udarbejdet af G7 dateret den 20. juni 2014 fremgår det, at G4 - ApS købte Y1-adresse af G3 - ApS . Slutsedlen er på vegne køber underskrevet af LT. Af slutsedlen fremgår bl.a.:

"2. EJENDOMMEN:

Ejendomsværdi pr. 01.10.2012 - kr. 4.500.000,00, heraf grundværdi kr. 1.187.500,00. Stuehusværdi kr. 822.100,00, stuehus grundværdi kr. 20.200,00.

Ejendommen er overtaget med henblik på udvikling af medfølgende byggeprojekt lavet af G8. Nuværende bygninger vil på sigt nedrives.

3. OVERTAGELSE:

Ejendommen overtages den 30. juni 2014, og henstår fra og med denne dato for købers risiko.

6. LEJEFORHOLD:

Ejendommen overtages med de eksisterende lejemål dog under forudsætning af at sælger indestår for at lejer til enhver id kan opsiges med rimelig fraflytningsvilkår dog max. 12 mdr. I elle tilfælde i forhold til evt. fraflytningsomkostninger og dertil evt. opsigelsesgodtgørelse afdækkes disse omkostninger af sælgerne.

8. KØBESUMMEN:

Købesummen er aftalt kr. (red. købesum fjernet) kontant, skriver kroner (red. købesum fjernet)og 00/100 inkl. moms

Beløbet berigtiges således:

A.    Køber overtager indestående Tilpasningslån i F1-bank Hovedstol kr. 2.636,000,00 -

       restgæld                            (red. købesum fjernet)

B.    Restkøbesummen               (red. købesum fjernet)

       Restkøbesummen erlægges som en del af  anden handel Y6-adresse , Y7-by.

       Der er lavet selvstændige dokumenter herpå og begge handler er betinget af samtidig gennemførsel.

Købesummen i alt inkl. moms    (red. købesum fjernet)

Købesummen ønskes ikke offentliggjort.

Det er i øvrigt aftalt mellem parterne, at købesummen fordeles således: 

Grund (red. købesum fjernet)

Moms (red. købesum fjernet)

9. REGULERINGSFORPLIGTELSE:

Der er ikke indehold moms i nærværende handel. Eventuel forpligtelse afregnes af sælger og er nu og i al fremtid køber uvedkommende.

12. ØVRIGE BETINGELSER

12.1 Det er en betingelse for nærværende handel, at handlen vedrørende ejendommen Y6-adresse ,Y7-by gennemføres samtidig.

12.2 Nærværende handel er betinget af at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed evt. indsigelser skal være G7, Y5-by i hænde senest d. 20. november 2014.

2.3 Handlen er tillige betinget af, at køber kan opnå gældsovertagelse på eksisterende kredit"

I forhold til handel nr. 1 steg ejendommens værdi således samme dag fra 4,25 mio. kr. til 32 mio. kr.

Af et salgsprospekt dateret den 2. april 2014, udarbejdet af G7, vedrørende Y6-adresse , Y7-by, Y7-by, Y7-by (i det følgende "Y7-by-ejendommen"), som var den ejendom der skulle være en del af betalingen, fremgår, at ejendommen, der havde en offentlig ejendomsværdi på 16,9 mio. kr., blev udbudt til salg for 46 mio. kr.

Overdragelsen af Y7-by-ejendommen skete ved, via en anpartsoverdragelsesaftale underskrevet den 21. juni 2014 af LT på vegne G5 - ApS , at G5 - ApS overdrog anpartskapitalen i G15 - ApS med tilhørende aktier i datterselskabet G10 A/S til G3 - ApS eller ordre. De overdragne selskaber var ejere af Y7-by-ejendommen.

Af anpartsoverdragelsesaftalen fremgår, at indre værdi af selskaberne er opgjort til 29,134 mio. kr. og at Y7-by-ejendommen er værdiansat til 46 mio. kr. Det fremgår, at selskaberne havde en passivpost på 750.000 kr. "Lån kassekredit" som køber (G3 - ApS) havde pligt til indfrielse af, men som skulle indgå i den endelige provenuopgørelse.

Af en underskrevet låneaftale dateret den 30. juni 2014 fremgår, at G4 - ApS lånte 32 mio. kr. af G5 - ApS til køb af Y1-adresse . Aftalen er for begge selskaber underskrevet af LT.

Den 2. september 2014 underskrev LT på vegne G5 - ApS.

ApS en kommissionsaftale med erhvervsmægler ØL, hvorefter Y1-adresse blev udbudt til salg for 20 mio. kr. med tillæg af moms. Aftalen er ikke underskrevet af mægleren.

Den 3. september 2014 underskrev LT på vegne G4 - ApS et købstilbud på køb af "76 Feriehuse G6 - ApS ("5 Gårde") til en samlet pris på 58,9 mio. kr. En del af købesummen skulle berigtiges med Y1-adresse , der indgik med en nominel pris på 20 mio. kr. med tillæg af moms, og en friværdi på 17,4 mio. kr. Tilbuddet var betinget af, at køber kunne fremskaffe "den kontante finansiering på kr. 35.340.000 kr." inden en nærmere fastsat dato. Se nærmere om købstilbuddet under handel nr. 6 nedenfor.

SKAT traf den 8. januar 2015 afgørelse om at nægte momsfradrag for G4 - ApS ’ køb af Y1-adresse , idet handlen blev anset for en momsfri handel, hvorfor momsen var opkrævet ulovligt, og dermed ikke gav grundlag for momsfradrag. Formentlig på grundlag af en agterskrivelse herom, havde LT på vegne G4 - ApS den 23. december 2014 fremsendt SKAT følgende brev:

"Jeg har nu haft tid til at kikke på din afgørelse omkring momsen for 2. kvartal 2014.

Jeg er på ingen måde enig i afgørelsen. hvilket jeg har gjort opmærksom på i hele forløbet.

Da handlerne nu er annulleret, bedes du annullerer momsangivelsen for kvartalet og sætte den til kr. 0."

Afgørelsen af 8. januar 2015 blev ikke påklaget.

Handel nr. 3

Af en ikke underskrevet slutseddel udarbejdet af G7 dateret den 29. oktober 2014 fremgår det, at H1-ApS eller ordre købte Y1-adresse af G3 - ApS. Af slutsedlen fremgår bl.a.:

"2. EJENDOMMEN:

Ejendomsværdi pr. 01.10.2012 - kr. 4.500.000,00, heraf grundværdi kr. 1.187.500,00. Stuehusværdi kr. 822.100,00, stuehus grundværdi kr. 20.200,00.

Ejendommen er overtaget med henblik på udvikling af medfølgende byggeprojekt lavet af G8. Nuværende bygninger vil på sigt nedrives.

3. OVERTAGELSE:

Ejendommen overtages den 1. December 2014, og henstår fra og med denne dato for købers risiko.

6. LEJEFORHOLD:

Ejendommen overtages med de eksisterende lejemål dog under forudsætning af at sælger indestår for at lejer til enhver tid kan opsiges med rimelig fraflytningsvilkår dog max. 12 mdr. I elle tilfælde i forhold til evt. fraflytningsomkostninger og dertil evt. opsigelsesgodtgørelse afdækkes disse omkostninger af sælgerne.

8. KØBESUMMEN:

Købesummen er aftalt kr. (red. købesum fjernet) kontant, skriver kroner (red. købesum fjernet) og 00/100 inkl. moms.

Beløbet berigtiges således:

A.    Køber overtager indestående lån i F1-bank Hovedstol kr. 2.636,000,00 -

       restgæld                          (red. købesum fjernet)

B.    Restkøbesummen             (red. købesum fjernet)

Restkøbesummen erlægges som en friværdi Via anden handel - Y6-adresse , Y7-by. Der er lavet selvstændige dokumenter herpå

Købesum i alt inkl. moms         (red. købesum fjernet)

Købesummen ønskes ikke offentliggjort.

Det er i øvrigt aftalt mellem parterne, at købesummen fordeles således:

Grund kr. (red. købesum fjernet)

Moms kr. (red. købesum fjernet)

9. REGULERINGSFORPLIGTELSE:

Der er ikke indehold moms i nærværende handel. Eventuel forpligtelse afregnes af sælger og er nu og i al fremtid køber uvedkommende.

12. ØVRIGE BETINGELSER

12.1  Det er en betingelse for nærværende handel, at handlen vedrørende ejendommen Y6-adresse ,Y7-by gennemføres samtidig.

12.2  Nærværende handel er betinget af at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed evt. indsigelser skal være G7, Y5-by i hænde senest d. 24. november 2014

12.3  Handlen er tillige betinget af, at køber kan opnå gældsovertagelse på eksisterende kredit"

Handel nr. 4

Af en ikke underskrevet og udateret slutseddel udarbejdet af G7 fremgår det, at G1-ApS eller ordre købte Y1-adresse af VJ. Slutsedlen svarer i det væsentlige til den tidligere slutseddel mellem VJ og G3 - ApS. Af en afgørelse fra SKAT af 17. marts 2015 om en bindende forhåndsbesked, jf. nærmere nedenfor, fremgår, at slutsedlen af LT blev fremsendt til SKAT som dokumentation for G1-ApS s adkomst til Y1-adresse .

Af slutsedlen fremgår bl.a.:

"2. EJENDOMMEN:

Ejendomsværdi pr. 01.10.2012 - kr. 4.500.000,00, heraf grundværdi kr. 1.187.500,00. Stuehusværdi kr. 822.100,00, stuehus grundværdi kr. 20.200,00.

Ejendommen er overtaget med henblik på udvikling af byggeprojekt. Nuværende bygninger vil på sigt nedrives.

3. OVERTAGELSE:

Ejendommen overtages den 15. Dec 2014, og henstår fra og med denne dato for købers risiko.

6. LEJEFORHOLD:

Ejendommen overtages med de eksisterende lejemål og alm. refusion af heraf dog under forudsætning af at sælger indestår for at lejer til enhver tid kan opsiges med rimelig fraflytningsvilkår dog max. 12 mdr. I elle tilfælde i forhold til evt. fraflytningsomkostninger og dertil evt. opsigelsesgodtgørelse afdækkes disse omkostninger af sælgerne.

8. KØBESUMMEN:

Købesummen er aftalt kr. (red. købesum fjernet) kontant, skriver kroner (red. købesum fjernet) og 00/100

Beløbet berigtiges således:

A.    Køber overtager indestående Tilpasningslån i F1-bank Hovedstol kr. 2.636,000,00 -

restgæld                                   kr. 2.000.000,00

B.     Restkøbesummen              kr. 1.500.000,00

Restkøbesummen erlægges som en del af en anden handel - Y3-adresse, Y4-by. Der er lavet selvstændige dokumenter herpå og begge handler er betinget af gennemførsel samtidig.

C.     Kontant betaling                kr.    750.000,00

        Købesummen i alt             (red. købesum fjernet)

Købesummen ønskes ikke offentliggjort.

Det er i øvrigt aftalt mellem parterne, at købesummen fordeles således:

Grund (red. købesum fjernet)

9. REGULERINGSFORPLIGTELSE:

Der er ikke indehold moms i nærværende handel. Eventuel forpligtelse afregnes af sælger og er nu og i al fremtid køber uvedkommende.

12.  ØVRIGE BETINGELSER

12.1  Det er en betingelse for nærværende handel, at handlen vedrørende grundstykker i Y4 - by gennemføres samtidig.

12.2  Nærværende handel er betinget af at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed evt. indsigelser skal være G7, Y5-by i hænde senest d. 24. november 2014.

12.3  Handlen er tillige betinget af, at køber kan opnå gældsovertagelse på eksisterende kredit"

Handel nr. 5 (den af denne sag omhandlede overdragelse)

Af en underskrevet slutseddel dateret den 12. november 2014 udarbejdet af G7 og underskrevet af LT på vegne H1-ApS fremgår det, at H1-ApS købte Y1-adresse af G1-ApS . Af slutsedlen fremgår bl.a.:

"2. EJENDOMMEN:

Ejendommen/Grundstykket er overtaget med henblik på udvikling af medfølgende byggeprojekt lavet af G8 nuværende bygninger vil på sigt nedrives.

3. OVERTAGELSE:

Ejendommen overtages den 31. December 2014, og henstår fra og med denne dato for købers risiko.

6. LEJEFORHOLD:

Ejendommen/grundstykket overtages med de evt. eksisterende lejemål dog under forudsætning af at sælger indestår for at lejer til enhver tid kan opsiges med rimelig fraflytningsvilkår dog max. 12 mdr. I elle tilfælde i forhold til evt. fraflytningsomkostninger og dertil evt. opsigelsesgodtgørelse afdækkes disse omkostninger af sælgerne.

8. KØBESUMMEN:

Købesummen er aftalt kr. (red. købesum fjernet) kontant, skriver kroner (red. købesum fjernet) og 00/100 inkl. moms

Beløbet berigtiges således:

A.       Køber overtager indestående lån i F1-bank     kr. 2.000.000,00

          Hovedstol kr. 2.636,000,00 - restgæld

B.       Restkøbesummen                                        (red. købesum fjernet)

Restkøbesummen erlægges so friværdi via en anden handel Y6-adresse , Y7-by.

Der er lavet selvstændige dokumenter herpå.

Købesum i alt inkl. moms                                       (red. købesum fjernet)

Købesummen ønskes ikke offentliggjort.

Det er i øvrigt aftalt mellem parterne, at købesummen fordeles således:

Grund kr. (red. købesum fjernet)

Moms kr. (red. købesum fjernet)

9. REGULERINGSFORPLIGTELSE:

Der er ikke indehold moms i nærværende handel. Eventuel forpligtelse afregnes af sælger og er nu og i al fremtid køber uvedkommende.

12.  ØVRIGE BETINGELSER

12.1  Det er en betingelse for nærværende handel, at handlen vedrørende ejendommen Y6-adresse ,Y7-by gennemføres samtidig.

12.2  Nærværende handel er betinget af at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed evt. indsigelser skal være G7, Y5-by i hænde senest d. 20. november 2014.

12.3  Handlen er tillige betinget af, at køber kan opnå gældsovertagelse på eksisterende kredit"

Af allonge til slutsedlen dateret samme dag og underskrevet af LT på vegne køber fremgår:

"I forbindelse med salget af grundprojektet/ejendommen på Y1-adresse, Y2-by samt Y6-adresse, Y7-by og i henhold til deri underskrevne købsaftale&anpartsoverdragelse af 14.11.2014, er der ydermere aftalt følgende:

1. G9 [G1-ApS ] eller ordre modtager 1.500.000 kr. kontant af G9 [H1-ApS ] i forbindelse med handlen dog tidligst umiddelbart efter momsudbetaling ca. 1 februar 2015

2. G9 [G1-ApS ] betaler 750.000 til nedbringelse af oprindelig kassekredit til F2-bank på vegne af G10 - ApS (G9 [G1-ApS ] udfører dog den praktiske betaling i forbindelse med frigivelse af betaling jf. pkt. 1)

3. G9 [H1-ApS ] udsteder sælgerpantebrev til G9 [G1-ApS ] pålydende 1.500.000 kr. med følgende vilkår:

4.5% rente, lånet er rente/afdragsfrit 12 mdr. Sælgerpantebrevet tinglyset som 3 prioritet efter F1-bank samlet lån kr. 13.116.000 kr., derudover ydes der sikkerhed i anparterne i tilfældet af misligholdelse. -)

4. Mæglersalær til G7 pålydende 75.000 kr. moms deles ligeligt mellem parterne"

Den 15. januar 2015 udbetalte SKAT den indgående moms på 6,6 mio. kr. til H1-ApS.

Den 23. januar 2015 overførte G5 - ApS 750.000 kr. til G11 - ApS. Overførslen skete med teksten "indfrielse af lån G10 A/S"

Den 18. februar 2015 overførte H1-ApS 1 mio. kr. til VJ. Overførslen skete med teksten "dep. Y1-adresse"

Den 17. marts 2015 afviste SKAT jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 1, at give et bindende svar på et spørgsmål fremsat af G1-ApS . Spørgsmålet var stillet af LT på vegne G1-ApS og angik om handlen mellem G1-ApS og H1-ApS var momspligtig. Af afgørelsen fremgår bl.a.:

"…

SKAT beder ved mail af 20. januar 2015 om følgende yderligere oplysninger:

• Kopi af skødet i forbindelse med selskabets anskaffelse af ejendommen.

SKAT modtager den 14. februar 2015 følgende oplysninger:

Jeg vedlægger kopi af slutsedlen på købet af ejendommen - der er ikke taget skøde endnu, men det forventer jeg vil ske i løbet af næste uge.

Det er i hvert fald sat i gang.

Hensigten med ejendommen er, at udvikle den og sælge den som et grundprojekt. Som du kan se af tidligere fremsendte, så er der allerede gjort klar til at der kan udvikles et projekt.

Ejendommen har været lejet ud, jf. vedhæftede lejekontrakter.

Af den fremsendte slutseddel på spørgers køb af ejendommen fremgår det, at VJ sælger og overdrager den af hende tinglyste adkomst tilhørende ejendom beliggende Y1-adresse til G1-ApS eller ordre. Ejendommen overtages den 15. december 2014 og købesummen er aftalt til 4.250.000,00 kr. Købsaftalen er dog ikke underskrevet af parterne

…"

SKAT gav en frist på 14 dage til fremsendelse af skødet på ejendommen. Da skødet ikke blev fremsendt, traf SKAT afgørelse om afvisning.

Af et ikke underskrevet gældsbrev dateret 1. april 2015 fremgår, at G12 - ApS har ydet G10 A/S et lån på 1,5 mio. kr. mod sikkerhed i et ejerpantebrev på 3 mio. kr. tinglyst på Y7-by-ejendommen.

Overdragelsen af Y7-by-ejendommen skete - som det også var tilfældet i handel nr. 2 jf. ovenfor - ved, at H1-ApS via en underskrevet anpartsoverdragelsesaftale overdrog anpartskapitalen i G15 - ApS med tilhørende aktier i datterselskabet G10 A/S til G3 - ApS eller ordre. De overdragne selskaber var ejere af Y7-by-ejendommen.

Af anpartsoverdragelsesaftalen fremgår, at indre værdi af selskaberne er opgjort til 30,634 mio. kr. - mod 29,134 mio. kr. i handel nr. 2 - og at Y7-by-ejendommen er værdiansat til 46 mio. kr. Det fremgår, at selskaberne havde en passivpost på 750.000 kr. "Lån kassekredit" som køber havde pligt til indfrielse af. Forskellen på indre værdi i denne og den tidligere anpartsoverdragelsesaftale bestod i, at et sælgerpantebrev i den ene aftale er medtaget med 1,5 mio. kr. og i den anden aftale med 3 mio. kr.

Den 29. april 2015 udstedte G1-ApS en kreditnota til H1-ApS på 33 mio. kr. Teksten på kreditnotaen er "Vedr. ophævelse af handel"

SKAT traf den 22. juni 2015 afgørelse om at nægte momsfradrag for H1-ApS s køb af Y1-adresse , idet handlen blev anset for en momsfri handel, hvorfor momsen var opkrævet ulovligt, og dermed ikke gav grundlag for momsfradrag. Af afgørelsen fremgår, at SKAT endvidere ikke anså handlen mellem G1-ApS og H1-ApS for at være reel. Afgørelsen blev indbragt for Landsskatteretten, som den 5. maj 2020 traf afgørelse i sagen jf. ovenfor.

Den 14. september 2015 fremsendte MM, som var direktør i G1-ApS , en mail til bl.a. LT. Af mailen fremgår:

"Jeg kan forstå på Skat, at I ikke anerkender at handlen er hævet. Handlen kan ikke ikke i juridisk forstand betragtes som værende endelig, alene fordi køber af Y1-adresse, ikke har gældsovertaget indestående lån jf. punkt 12.3 i købsaftalen (og vice versa punkt 14.3. i anpartsoverdragelsesaftalen). Punkt 5.2 i anpartsoverdragelsesaftalen ses ej heller at være opfyldt.

Herudover er der en lang række øvrige forhold som I sin helhed vil være at betragte som en ophævelsesbeføjelse, herunder punkt 2 i allongen til anpartsoverdragelsen.

Hører jeg ikke fra jer omgående vil der blive udtaget stævning i sagen, med krav om at I forpligtes at anerkende ophævelsen."

Den 9. oktober 2015 meddelte LT Skatteankestyrelsen, at "handlen på ingen måde er annulleret".

Den 9. november 2015 meddelte LT Skatteankestyrelsen, at "Vi har - adskillige gange - oplyst MM om, at vi ikke ønsker handlen ophævet, at der ikke er nogen ophævelsesbegrundelse og at vi anser handlen for at være fuldt gyldig."

Den 7. januar 2016 blev G1-ApS taget under konkursbehandling i henhold til en begæring af 14. december 2015 fra SKAT jf. nærmere nedenfor.

Handel nr. 6

Af en købsaftale udarbejdet af R1 - advokatfirma dateret den 30. juni 2015 - altså ca. 2 måneder efter at G1-ApS havde meddelt H1-ApS , at selskabet hævede handlen om Y1-adresse - fremgår det, at H1-ApS solgte Y1-adresse til G6 - ApS. Købsaftalen er underskrevet af LT på vegne H1-ApS og af "JB" på vegne G6 - ApS.

Af købsaftalen fremgår bl.a.:

"1. EJENDOMMEN MED TILBEHØR:

Køber er bekendt med indgået lejekontrakt vedrørende stuehus og forpagtningskontrakt vedrørende jorden, der vedlægges aftalen som hhv. bilag 2 og 3.

3. OVERTAGELSE:

Ejendommen overtages af køber den 30. juni 2015.

6. KØBESUMMEN:

Købesummen er aftalt til kr. 20.000.000,00 kontant, skriver kroner tyve  millioner  00/100 eksklusiv moms. Købesummen tillægges moms.

Beløbet berigtiges som følger:

1.      Køber overtager gæld til F1-bank tinglyst på det købte areal, bilag 5                                                                   kr.  1.941.585

2.      Kontant udbetaling, der forfalder, når køber Modtager momsrefusion af købesummen, dog senest 20. august 2015 kr.  5.000.000

3.      Køber overdrager til sælger selskabet G13 - ApS , cvr nr. ?? med bogført værdi                                                    kr. 49.501.915

4.      Sælger overdrager til køber selskabet G14, (red. cvr. nr. fjernet) med bogført egenkapital på 3.500.000                 kr.  5.000.000

5.      Sælger og G13 - ApS skylder på nærmere nedenfor anførte vilkår sælger                                                             kr. 26.443.500

7. EJENDOMSVÆRDI:

Ejendommen er pr. 01.10.2014 vurderet til ejendomsværdi 4.500.000 kr., heraf grundværdi 1.187.500 kr.

…"

Med overtagelsesdag den 30. juni 2015 stiftede G6 - ApS et selskab G13 - ApS, som skulle overtage den del af stifterens hidtil drevne virksomhed, der havde til formå1 at eje og udleje ferieboliger. Selskabet overtog ejendomme til en værdi af 65 mio. kr. og gæld til realkreditinstitutter for ca. 15,5 mio. kr.

Handlen omfattede således de samme ejendomme som købstilbuddet af 3. september 2014 fra G4 - ApS til G6 - ApS omtalt ovenfor under handel nr. 2.

Handlen blev annulleret den 31. marts 2016.

Yderligere oplysninger

Den 7. januar 2016 blev G1-ApS som nævnt ovenfor taget under konkursbehandling i henhold til en begæring af 14. december 2015 fra SKAT.

En del af det krav, der dannede grundlag for konkursbegæringen, var den moms på 6,6 mio. kr., som ifølge handlen mellem G1-ApS og H1-ApS skulle betales vedrørende handlen med Y1-adresse.

I forbindelse med behandlingen af konkursbegæringen oplyste MM som direktør i G1-ApS , at Y7-by-ejendommen efter hans skøn havde en friværdi på minimum 5 mio. kr. Der var i forbindelse med konkursdekretets afsigelse endvidere tvist om, hvorvidt den del af SKATs krav, der angik moms vedrørende Y1-adresse var af en sådan beskaffenhed, at det kunne danne grundlag for konkursbegæringen. Østre Landsret udtalte i den anledning bl.a.:

"Det fremgår endvidere, at selskabets direktør anerkendte, at SKATs krav opstod i forbindelse med videresalg af optioner til en ejendom, som selskabet ejede, men at handlen vil blive hævet.

Under de anførte omstændigheder, og da det på grundlag af det, som kærende har fremlagt for landsretten, ikke kan lægges til grund, at de indgåede aftaler vedrørende de omhandlede ejendomme efterfølgende skulle være ophævet, samt henset til, at der ikke er givet henstand med betaling, findes SKATs krav at have den fornødne klarhed til at danne grundlag for fremme af konkursbegæringen."

Af kurators redegørelse i medfør af konkurslovens § 148, stk. 2 fremgår bl.a.

"I forbindelse med og efter konkursdekretets afsigelse er kurator blevet kontaktet af revisor LT, som er direktør i H1-ApS samt af JA, som tillige har været involveret i ejendomshandlerne.

JA og LT ønskede kurators stillingtagen til, hvorvidt konkursboet ville indtræde i handlen mellem G1-ApS (som sælger) og H1-ApS (som køber).

Da det imidlertid var meget uklart, hvilke betingelser konkursboet skulle opfylde, før konkursboet kunne blive tinglyst adkomsthaver af Y1-adresse, Y2-by , kunne konkursboet ikke umiddelbart tage endelig stilling til, hvorvidt boet ville indtræde i handlen. Herudover var det kurators opfattelse, at handlerne ikke var reelle, men alene var forsøgt gennemført, således at H1-ApS har kunnet få udbetalt negativ moms.

I forbindelse med sine undersøgelser af ejendomshandlen havde kurator desuden drøftelser med VJ v/advokat WA. VJ v/WA oplyste kurator om, at G1-ApS ikke forud for konkursen havde berigtiget den aftalte købesum, samt at en række refusionsproblemstillinger ikke var færdigbehandlet i relation til ejendomshandlen. Bl.a. på denne baggrund var det VJ s opfattelse, at samtlige betingelser i ejendomshandlen ikke var opfyldt, samt at handlen mellem VJ og G1-ApS måtte anses for misligholdt af G1-ApS (nu under konkurs), og dermed ophævet.

På baggrund af ovenstående undersøgelser kunne kurator konstateret, at konkursboet ikke var adkomsthaver til ejendommen beliggende Y1-adresse, Y2-by .

…"

Forklaringer

LT har bl.a. forklaret, at han er uddannet revisor, og blev registreret i (red. årstal fjernet). Han har været selvstændig siden 1994. Han ejer H1-ApS via G12 - ApS. G5 - ApS, der også er et datterselskab under G17 - A/S , har datterselskabet G4 - ApS . G15 - ApS, som ligeledes er et datterselskab af G12 - ApS, har datterselskabet G10 A/S. Ud over ham selv havde koncernen én ansat, JA.

Han er ikke ejer eller ledelsesrepræsentant i G3 - ApS, G1-ApS eller G6 - ApS G6 - ApS.

G12 - ApS havde via G15 - ApS en ejendom - Y7-byejendommen - som han gerne ville sælge. Den blev først forsøgt solgt til G3 - ApS, men han kunne ikke løfte opgaven. Via JA kom der en henvendelse fra G1-ApS , som var interesseret i ejendommen.

H1-ApS kunne ikke rette henvendelse direkte til VJ i forbindelse med købet af Y1-adresse , fordi der allerede var nogle aftaler om ejendommen. Der var sat en mægler på, og derfor kunne H1-ApS ikke gå direkte til VJ om købet.

Da H1-ApS købte Y1-adresse for 33 mio. kr. vidste han ikke, at ejendommen kort forinden var overdraget til G1-ApS for 4,25 mio. kr. Han husker ikke hvornår han første gang så slutsedlerne, hvor ejendommen er handlet for 4,25 mio. kr. Købesummen i handlen mellem H1-ApS og G1-ApS nåede de frem til via en værdiansættelse af Y7-by-ejendommen, som lå i G10 A/S, der som nævnt var et datterselskab af G15 - ApS.

Friværdien eller den indre værdi i selskaberne G15 - ApS og G10 A/S var ca. 30 mio. kr. På grundlag heraf kombineret med en forhandling, endte de med at blive enige om en købspris på 33 mio. kr. for Y1-adresse. H1-ApS s formål med køb af Y1-adresse var at videresælge den med tilhørende projekt. Han forventede, at et videresalg heraf kunne ske med fortjeneste, også ved en købesum på 33 mio. kr. Værdiansættelsen af indre værdi for de to selskaber i anpartsoverdragelsesaftalerne skete på grundlag af en værdiansættelse på 46 mio. kr. for Y7-by-ejendommen. Y7-by-ejendommen var vurderet af en mægler.

Allongen til købsaftalen blev indgået umiddelbart efter købsaftalen. Punkt 1 blev indsat, fordi der skulle bruges nogle likvider til handlen. Han ved ikke, hvorfor beløbets betaling blev kædet sammen med, hvornår momsrefusion kunne forventes udbetalt. Hvis H1-ApS havde haft likviditetsmæssige problemer, kunne de have lånt beløbet af G12 - ApS. Punkt 2 angik, at der i G10 A/S  var en kassekredit, som skulle indfries. G12 - ApS havde tidligere købt G15 - ApS af G18 - A/S. G18 - A/S hæftede solidarisk for kassekreditten, og havde derfor indfriet den tidligere. Overførslen af indfrielsesbeløbet skete derfor til G18 - A/S. Sælgerpantebrevet i punkt 3 blev lavet men aldrig underskrevet. Det var G5 - ApS , der overførte de 750.000 kr. til indfrielse af kassekreditten, fordi det tilfældigvis var der i koncernen, der var penge til det. Der blev oprettet en mellemregning på det.

At anpartsoverdragelsesaftalen vedrørende G15 - ApS og G10 A/S i et dokument sker fra G5 - ApS og i et andet dokument sker fra H1-ApS skyldes, at der var lavet en lavet en intern overdragelse fra G12 - ApS til H1-ApS.

H1-ApS s betaling af 1 mio. kr. til VJ skete på vegne af G1-ApS. Det var således en del af de 1½ mio. kr. omtalt i allongen. Betalingsdatoen var nok sat efter, hvornår momsudbetalingen blev modtaget.

Han erindrer ikke, hvorfor der blev betalt 250.000 kr. for meget (betalingen af 1 mio. kr. til VJ og af 750.000 kr. til G18 - A/S overfor punkt 1 i  allongen) og hvad der skete i anledning af det overskydende beløb.

Gældsbrevet på 1,5 mio. kr. mellem G12 - ApS og G10 A/S, er det sælgerpantebrev, der fremgår af allongens punkt 3. Det blev oprettet mellem disse to selskaber, fordi G12 - ApS oprindeligt havde ejet G15 - ApS og G10 A/S. Det var aftalt med MM, som på oprettelsestidspunktet havde kontrollen med G15 - ApS og G10 A/S.

Indtil LA fra SKAT kom ind i billedet i januar 2015, havde han en god dialog med MM. LA holdt møder med både ham og med MM. Det virkede som om, at MM blev lidt rystet over møderne. Det var formentlig derfor, at MM i juni 2015 forsøgte at komme ud af deres aftale. Da han fik kreditnotaen, skrev han til MM, at ophævelsen/opsigelsen ikke kunne anerkendes. H1-ApS ønskede at fastholde handlen. Der blev ikke anlagt en sag herom.

H1-ApS solgte Y1-adresse videre til G6 - ApS G6 - ApS (i det følgende G6 - ApS). Aftalen var, at G6 - ApS fik Y1-adresse, og at H1-ApS fik 76 færdigbyggede ferieboliger i Y8-by. Y1-adresse blev solgt med tab, fordi han vurderede, at de 76 ferieboliger var mere værd end Y1-adresse. De 76 ejendomme var færdige og havde en garanteret lejeindtægt. Han forventede også, at ferieboligerne kunne sælges videre til en højere pris end den, de havde givet. G6 - ApS’ interesse i Y1-adresse var, at de ville lave ferieboliger og badeland. G6 - ApS kom aldrig i gang med projektet.

Alle var enige om, at der i forbindelse med handlen skulle tinglyses direkte fra VJ til G6 - ApS. Hans advokat havde kontakt med VJ herom. Handlen blev hævet i marts 2016, fordi G6 - ApS var usikker på den momsmæssige behandling. De havde forsøgt at få en bindende forhåndsbesked, men fik ikke svar. Han var nødt til at acceptere, at handlen gik tilbage, fordi G1-ApS ’s kurator ikke ville tage stilling til, om boet ville indtræde i handlen. Der var drøftelser med kurator herom, men ikke med VJ . Det var mægleren, der havde kontakten til G6 - ApS. At der i købstilbuddet til G6 - ApS står, at det er G4 - ApS der afgiver købstilbuddet, og ikke G5 - ApS, må være en skrivefejl. Han mener dog det er uden betydning, da selskaberne ultimativ var ejet af den samme.

Låneaftalen mellem G4 - ApS og G5 - ApS blev aldrig effektueret, da handlen ikke blev til noget. De 32 mio. kr. var indre værdi af G15 - ApS.  Det er en fejl, at der står G5 - ApS. Der skulle have stået G12 - ApS.

Kompensationen på 2,75 mio. kr. kom fra G16, som var moderselskab for G6 - ApS. Han var ikke involveret i forhandlingerne om beløbets størrelse. Det blev forhandlet af advokaterne.

Stuehuset var udlejet til beboelse. Resten af bygningerne var udlejet på kontrakter om korttidsleje til opbevaring. Jorden var bortforpagtet på etårige aftaler.

G7 repræsenterede VJ eller G3 - ApS. I handlen mellem H1-ApS og G1-ApS repræsenterede G7 G1-ApS . Han ved ikke, hvorfor G7 optræder for flere sælgere. H1-ApS har brugt G7 i andre sammenhænge, men ikke i forbindelse med disse handler, bortset fra til vurdering af Y7-by-ejendommen.

Han indhentede ikke en vurdering af ejendommen i Y2-by.

G4 - ApS er et søsterselskab til G15 - ApS og datterselskaber af G12 - ApS. Anpartsoverdragelsesaftalen mellem H1-ApS og G1-ApS blev ikke gennemført, for handlen gik tilbage. Han husker ikke, om anparterne var blevet overdraget til G1-ApS pr. 31/12-14. Finansieringen af ejendommen i Y2-by blev ikke gennemført. Handlen mellem H1-ApS og G6 - ApS blev gennemført, men han husker ikke, om det blev registreret. Nu ligger G15 - ApS igen i G12 - ApS, fordi handlen gik tilbage.

MM nåede at indsætte en bestyrelse i G10 ApS

Der skete ikke noget med Y1-adresse i perioden fra juni 2014 - hvor den var værdiansat til 32 mio. kr. - til ultimo 2014 - hvor den var værdiansat til 22 mio. kr. Prisen var udtryk for en forhandling. Han kendte ikke på dette tidspunkt til slutsedlen mellem VJ og G1-ApS . Han vidste godt, at der ikke var tinglyst adkomst hos G3 - ApS. Han undersøgte ikke adkomstforholdene, men fandt ud af det på et tidspunkt. Da H1-ApS selv solgte ejendommen videre i juni 2015, havde han undersøgt adkomstforholdene.  VJ skulle skøde ejendommen direkte til G6 - ApS for 20 mio. kr. VJ skulle i den forbindelse have 4,25 mio. kr.. H1-ApS skulle have resten.

I juni 2015 var det H1-ApS der var ejer af Y1-adresse . Det skulle blot tinglysningsmæssigt på plads. Han har nok undersøgt adkomstforholdene i starten af 2015. Han går ud fra, at handlen med G6 - ApS var betinget af, at ejendommen blev tilskødet i forbindelse med handlen. Hans advokat har talt med både VJ og hendes advokat om tilskødningen.

G6 - ApS skulle først betale kontantkøbesummen, når momsen var udbetalt. De var urolige for, om der overhovedet var moms på handlen, fordi Skat havde haft fat i dem. G6 - ApS betingede sig derfor, at der først skulle betales, når momsen blev udbetalt

Parternes synspunkter

H1-ApS har i sit påstandsdokument anført bl.a.:

"…

Nærmere om overdragelse af ejendommen

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende, at der blev gennemført en reel overdragelse af [Y1-adresse] mellem G1-ApS og H1-ApS med overtagelse pr. 31. december 2014 ved slutseddel af 12. november 2014….

Det bestrides, at der - som fremstillet af sagsøgte - har været tale om, at [Y1-adresse ] blot har været søgt handlet fiktivt mellem forskellige parter med det formål at opnå et negativt momstilsvar.

Det gøres gældende, at omstændighederne omkring den påtænkte ejendomshandel mellem VJ, G3 - ApS og G4 - ApS og SKATs vurdering heraf, ikke kan tages til indtægt for, at der ikke var realitet bag den efterfølgende overdragelse af ejendommen mellem G1-ApS og H1-ApS .

Tværtimod understøtter sagens faktiske forhold og omstændigheder, at der blev gennemført en overdragelse af [Y1-adresse ] mellem G1-ApS og H1-ApS i overensstemmelse med aftalen af 12. november 2014...

Det gøres gældende, at der blev foretaget behørig betaling af den, mellem G1-ApS og H1-ApS , aftalte købesum (red. købesum fjernet) inkl. moms …

Berigtigelsen af købesummen, (red. købesum fjernet) inkl. moms skulle - som det fremgår af slutsedlen mellem parterne - i det væsentligste ske ved H1-ApS ’ overdragelse af [Y7-by-ejendommen].

H1-ApS ’ overdragelse af [Y7-by-ejendommen] skete ved en overdragelse af hele anpartskapitalen i selskaberne G15 - ApS og G10 - A/S, der var ejer af [Y7-by-ejendommen].

Det gøres gældende, at det, ved det af G7 i Y5-by udarbejdede salgsprospekt …, er tilstrækkeligt dokumenteret, hvorledes værdien af anparterne i G15 - ApS og G10 A/S er opgjort i aktieoverdragelsesaftalens § 2 ….

Ud over overdragelsen af anparterne, skulle købesummen på kr. (red. købesum fjernet) inkl. moms i henhold til allonge af 12. november 2014… berigtiges:

•     ved H1-ApS’ betaling af kr. 1.500.000 til G1-ApS eller ordre

•     ved G1-ApS’ betaling af kr. 750.000 til nedbringelse af oprindelig kassekredit i F2-bank på vegne af G10 - A/S og,

•     ved H1-ApS ’ udstedelse af sælgerpantebrev til G1-ApS pålydende kr. 1.500.000.

Det gøres gældende, at det, ved de fremlagte overførselskvitteringer fra F2-bank … og gældsbrevet af 1. april 2015 … er dokumentereret, at betingelserne i allongen af 12. november 2014 blev opfyldt.

Det skal i den forbindelse for det første fremhæves, at H1-ApS ’ overførsel på kr. 1.000.000 til VJ den 18. februar 2015 … skete på foranledning af G1-ApS , jf. punkt 1 i allonge af 12. november 2014.

Årsagen til at H1-ApS alene overførte kr. 1.000.000 til VJ og ikke det fulde beløb på kr. 1.500.000 var, at G1-ApS selv skulle erlægge de resterende kr. 500.000.

For det andet fremhæves, at G5 - ApS overførte beløbet på kr. 750.000, på vegne af H1-ApS …, til indfrielse af lån optaget af G10 - A/S.

G5 - ApS’ nedbringelse af lånet skulle naturligvis reguleres og indgå i den samlede økonomiske opgørelse i forbindelse med ejendomshandlen mellem H1-ApS og G1-ApS , således at G1-ApS , i overensstemmelse med allongen af 12. november 2014, i sidste ende ville afholde omkostningen til nedbringelse af lånet i G10 - A/S.

Endelige bemærkes, at årsagen til, at gældsbrevet … blev udstedt til G10 - A/S var, at lånet på kr. 1.500.000 mellem selskaberne blev stiftet inden overdragelsen, således at G12 - ApS kunne få sikkerhed i ejerpantebrev på kr. 3.000.000 i [Y7-by-ejendommen].

Det gøres gældende, at det ved ovenstående er dokumenteret, at H1-ApS , i henhold til slutsedlen af 12. november 2014 mellem parterne foretog behørig betaling af den aftalte købesum på kr. 33.000.000 inkl. moms.

H1-ApS videreoverdrog, ved købsaftale af 30. juni 2015 …, ejendommen Y1-adresse til selskabet, G6 - ApS (herefter G6 - ApS ApS).

Det gøres gældende, at det faktum, at ejerskabet i henholdsvis G13 - ApS og i G14 , i overensstemmelse med den indgåede købsaftale, blev overdraget mellem H1-ApS og G6 - ApS ApS, i sin helhed dokumenterer og understøtter, at der har været tale om en reel ejendomshandel vedrørende [Y1-adresse ].

En uafhængig tredjemand som G6 - ApS ApS, ville selvsagt ikke have indgået i en ejendomshandel, hvis selskabet ikke havde været af den klare opfattelse, at der var tale om en reel handel. Endvidere ville en sådan tredjemand, hvis det efterfølgende måtte vise sig, at sælger (H1-ApS ) ikke havde råderet over ejendommen, med al sandsynlighed have rejst et erstatningskrav mod sælger med henblik på at få erstatning for udgifter til advokater, udarbejdelse af dokumenter m.v.

G6 - ApS ApS har ikke gjort et sådan erstatningskrav gældende mod hverken H1-ApS eller G12 - ApS.

Det gøres gældende, at det faktum, at ejendomshandlen efterfølgende blev annulleret, ikke ændrer på, at der rent faktisk skete en overdragelse af [Y1-adresse ] mellem de involverede parter.

Det gøres gældende, at kurators redegørelse af 3. juli 2017, i medfør af konkurslovens § 148, stk. 2 og § 239 … ikke skal tillægges afgørende betydning ved vurderingen af, hvorvidt der er gennemført en overdragelse af ejendommen.

Det synes helt åbenlyst, at VJ s advokat overfor kurator … har haft en klar interesse i at påberåbe sig, at ejendomshandlen mellem hende og G1-ApS var annulleret. Dette selvsagt med henblik på at undgå, at hun alene kunne rette sit krav som kreditor i konkursboet efter G1-ApS .

I den forbindelse skal det fremhæves, at Østre Landsret i sin kendelse af 10. maj 2016 … fandt, at der var sket en overdragelse af [Y1-adresse ] mellem G1-ApS og H1-ApS .

SKAT gjorde under kæresagen gældende, at ejer af G1-ApS , OP, selv var bekendt med, at det krævede en domstolsafgørelse førend, ejendomshandlen mellem G1-ApS og H1-ApS kunne anses for at være ophævet.

Det gøres gældende, at det henset hertil, ligeledes må kunne lægges til grund, at det ville have krævet en domstolsafgørelse førend, VJ har kunnet anse ejendomshandlen med G1-ApS for ophævet.

Det gøres videre gældende, at det faktum, at kurator har undladt at forfølge kravet, er uden betydning for vurderingen af nærværende sag.

Det gøres sammenfattende gældende, at det er tilstrækkeligt dokumenteret og sandsynliggjort, at der blev gennemført en overdragelse af [Y1-adresse] mellem G1-ApS og H1-ApS .

Nærmere om den overdragne ejendoms karakter

Det gøres gældende, at [Y1-adresse ] skal kvalificeres som en byggegrund, hvorved ejendomshandlen mellem H1-ApS og G1-ApS var momspligtig.

Det fremgår af afsnit D.A.5.9.5 i den dagældende juridiske vejledning 2014-2 …

Det fremgår af præmis 40 og 41 i EU-domstolens dom af 19. november 2009, sag C-461/08 (Don Bosco) …

SKAT fortolkede EU-domstolens dom i sag C-461/08 (Don Bosco) således, at hvis det af en købsaftale mellem to parter fremgik, at ejendommen blev anskaffet med henblik på nedrivning af de på ejendommen eksisterende bygninger, så var der tale om overdragelse af en byggegrund, jf. SKM2013.309.SR

Tilsvarende fremgår det af afsnit 2.2 i SKATs Y2-bydning "Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde" …, der var gældende på tidspunktet for ejendomshandlen mellem G1-ApS og H1-ApS vedrørende [Y1-adresse ], at:

"Hvis leveringen sker med henblik på opførelse af en ny bygning, skal leveringen dog anses for levering af en byggegrund. I sag C-461/08, Don Bosco, har EU-domstolen således fastslået, at levering af en grund, hvor der endnu står en gammel bygning, som skal rives ned, for at der i dens sted kan opføres en ny bebyggelse, og hvis nedrivning med henblik herpå, som sælgeren har påtaget sig at udføre, allerede er påbegyndt før nævnte levering, ikke er omfattet af fritagelsen for merværdiafgift af levering af fast ejendom.

En sådan levering og en sådan nedrivning udgør én enkelt transaktion, der som helhed betragtet er levering af en ubebygget grund, og ikke af den eksisterende bygning med tilhørende jord.

Domstolen fastslog endvidere, at det er underordnet, hvor langt arbejdet med nedrivningen af den gamle bygning er fremskredet på tidspunktet for den faktiske levering af grunden.

Hvis det er aftalt, at bygningen skal nedrives af sælger, eller det fremgår af købsaftalen, at bygningerne erhverves med henblik på nedrivning af køber, er der tale om salg af en byggegrund." ….

Det fulgte således af såvel dagældende praksis som af SKATs egen Y2-bydning, at hvis det af købsaftalen fremgik, at ejendommen blev erhvervet med henblik på nedrivning, så var der tale om en momspligtig overdragelse af en byggegrund.

I nærværende sag fremgår det af punkt 2 i slutsedlen mellem G1-ApS og H1-ApS …, at H1-ApS erhvervede [Y1-adresse ] med henblik på udvikling af medfølgende byggeprojekt, lavet af G8, og at bygningerne på ejendommen på sigt skulle nedrives. Det fremgår endvidere af købesumsfordelingen i slutsedlens punkt 8, at der fordeles til grund og moms men intet til ejendommens bygninger.

Det gøres gældende, at overdragelsen af [Y1-adresse ] dermed, i henhold til SKATs dagældende Y2-bydning … samt ovenstående praksis, skal kvalificeres som en momspligtig overdragelse af en byggegrund.

Det bestrides, at det ved vurderingen heraf kan tillægges nogen form for betydning, at nedrivningen af bygningerne hverken var påbegyndt på tidspunktet for SKATs observation den 7. oktober 2014 … eller ikke blev påbegyndt umiddelbart efter H1-ApS ’ overtagelse af [Y1-adresse ] den 31. december 2014.

I den forbindelse skal det for det første fremhæves, at SKATs observation den 7. oktober 2014, ligger mere end 2 måneder forud for, at H1-ApS overtog [Y1-adresse ] den 31. december 2014.

Det er selvsagt helt naturligt, at H1-ApS henset til, at selskabet ikke var ejer af [Y1-adresse ] på tidspunktet for SKATs observation den 7. oktober 2014, ikke havde påbegyndt nedrivning af bygningerne på ejendommen på dette tidspunkt.

For det andet skal det fremhæves, at det, i henhold til dagældende praksis, ikke var en forudsætning for, at der var tale om et momspligtigt salg af en byggegrund, at nedrivningsarbejdet af bygningerne var påbegyndt på tidspunktet for leveringen af ejendommen, jf. EU-domstolens dom af 19. november 2009 i sag C-461/08 (Don Bosco) og SKM2013.309.SR

Det faktum, at nedrivningsarbejdet af bygningerne på [Y1-adresse ] således ikke var påbegyndte på tidspunkt for H1-ApS ’ overtagelse af ejendommen den 31. december 2014 eller i umiddelbar forlængelse heraf, kan dermed ikke tillægges nogen betydning ved sagens afgørelse.

Det gøres i forlængelse heraf gældende, at det faktum, at SKAT efterfølgende har anlagt en ny fortolkning af EU-domstolens dom af 19. november 2009 i sag C- 461/08 (Don Bosco), ikke ændrer på, at H1-ApS har kunnet støtte ret på den dagældende praksis og SKATs Y2-bydning.

H1-ApS har således ret til fradrag for momsen på kr. 6.600.000 i forbindelse med selskabets anskaffelse af [Y1-adresse ], den 31. december 2014.

…"

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført bl.a.:

"…

Det er med rette, at Skattestyrelsen som stadfæstet af Landsskatteretten har forhøjet H1-ApS ’ momstilsvar for perioden 1. november 2014 - 31. december 2014 med 6.600.000 kr. og efteropkrævet den med urette udbetalte moms til H1-ApS , da selskabet ikke har ret til det af selskabet angivne fradrag på dette beløb i medfør af momslovens § 37, stk. 1.

Der er ikke fremlagt dokumentation for, at selskabets påståede køb i november/december 2014 af [Y1-adresse ] nogensinde er blevet gennemført, og dermed var reel. G1-ApS havde aldrig købt ejendommen og havde ingen adkomst til ejendommen, som kunne videreoverdrages til H1-ApS . H1-ApS har hverken fremlagt dokumentation for, at H1-ApS i forbindelse med den påståede handel indfriede et banklån på 750.000 kr., eller at H1-ApS betalte G1-ApS 1 mio. kr. i udbetaling på købesummen på 33.000.000 kr. inkl. moms.

Der er heller ikke fremlagt dokumentation for, at selskaberne G15 - ApS og G10 - A/S havde en værdi på 30.634.000 kr., og at anparterne i disse selskaber blev overdraget af H1-ApS til G1-ApS som betaling for ejendommen. Det fremgår intet sted af anpartsoverdragelsesaftalen, at anparterne blev overdraget til G1-ApS som betaling for ejendommen.

Ejendommen er aldrig blevet tilskødet H1-ApS ved tinglyst skøde, og der er ingen dokumentation for, at H1-ApS nogensinde har betalt nogen dele af købesummen, og at handlens øvrige vilkår nogensinde har været opfyldt. Der er således ingen dokumentation for, at der har fundet en reel ejendomshandel sted.

Der er heller ikke fremlagt dokumentation for, at der var realitet i de foregående ejendomsoverdragelser mellem henholdsvis VJ og G3 - ApS , G4 - ApS og G1-ApS .

De omhandlede transaktioner, som er uden realitet og i øvrigt afviger i væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, må efter en samlet bedømmelse i det hele tilsidesættes momsmæssigt, jf. tilsvarende retsanvendelsen i U.2006.818 (SKM2006.22.HR).

3.1 Vedrørende overdragelser af ejendommen Y1-adresse

Den omhandlede ejendom … var i 2014 genstand for flere overdragelser, som alle var uden realitet, og som alene skete for at søge refusion fra statskassen af en moms af købesummen, som køberne aldrig har betalt, og som sælgerne ikke har afregnet til skattemyndighederne.

Der var ingen realitet i nogen af de påståede transaktioner. Der findes ingen dokumentation for, at ejendommen blev tilskødet køberne, eller at købesummerne og lånebeløb nogensinde blev betalt.

H1-ApS har aldrig fået ejendommen tilskødet, og der er hverken fremlagt dokumentation for, at H1-ApS indfriede et banklån på 750.000 kr., eller at H1-ApS betalte et kontantbeløb på 1.000.000 kr. Videre er der som nævnt ikke fremlagt dokumentation for værdien af selskaberne G15 - ApS og G10 - A/S, som angiveligt blev overdraget til G1-ApS som en del af betalingen af købesummen.

H1-ApS har med replikken som bilag 12 fremlagt en købsaftale dateret 15. juni 2015, hvorved H1-ApS angiveligt solgte ejendommen med overtagelsesdag den 30. juni 2015 til G6 - ApS for 20.000.000 kr. med tillæg af moms på 5.000.000 kr. Der er heller ikke fremlagt dokumentation for realiteten i denne handel, herunder for, at G6 - ApS betalte købesummen og fik ejendommen tilskødet.

Som bilag I er fremlagt et "købstilbud" dateret 3. september 2014 underskrevet af LT på vegne af G4 - ApS som afgiver af købstilbuddet til G6 - ApS som sælger. Dokumentet er ikke underskrevet for G6 - ApS G6 - ApS .

Købstilbuddet angår G4 - ApS ’ køb af 76 feriehuse, som angiveligt skulle opføres på [Y1-adresse] for 58.900.000 kr. Det fremgår, at købesummen omfatter en moms på 5.000.000 kr. af "grundstykke". Videre fremgår, at udbetalingen udgjorde 17.400.000 kr., som angiveligt var friværdien på den overdragne grund, hvis pris var angivet til 20.000.000 kr. med tillæg af moms på 5.000.000 kr. Formentlig skulle denne påståede ejendomshandel tjene som grundlag for, at G6 - ApS kunne søge om en momsrefusion på 5.000.000 kr. for "købet" af den samme ejendom, som H1-ApS i december 2014 havde fået udbetalt 6.600.000 kr. i momsrefusion for. Dette returmomsbeløb skulle herefter videregives til H1-ApS som kontantudbetaling på købesummen.

Det fremgår således af købsaftalen …, pkt. 6, at G6 - ApS skulle udbetale 5.000.000 kr. kontant i udbetaling, der forfaldt til betaling "Når køber modtager Momsrefusion af købesummen". Det eneste kontante beløb, der skulle betales, hidrørte således fra den forventede momsrefusion fra SKAT, som H1-ApS endeligt skulle oppebære.

Som bilag J er fremlagt en kommissionsaftale vedrørende salg af ejendommen Y1-adresse , dateret 2. september 2014 underskrevet af LT for G5 - ApS som sælger, men ikke af erhvervsmægler ØL, som skulle have ejendommen i kommission. Det fremgår heraf, at "Byggejorden kan udstykkes til byggegrunde", og at "Det er aftalt, at byggejorden udbydes til 20.000.000 kr. moms". Det bemærkes, at G4 - ApS , jf. ovenfor, angiveligt havde købt samme ejendom for 32.000.000 kr. inkl. moms på 6.400.000 kr. med overtagelsesdag den 30. juni 2014, som dette selskabs moderselskab altså ville udbyde til salg for 20.000.000 kr. moms ca. 2 måneder senere, uden at moderselskabet i øvrigt havde dokumenteret adkomst til ejendommen. Som nævnt er der ikke fremlagt nogen dokumentation for, at G5 - ApS nogensinde har været ejer af ejendommen. Disse omstændigheder understreger den manglende realitet i overdragelserne.

3.1.1 Der var ingen realitet i ejendomsoverdragelserne

H1-ApS anfører i processkrift I, side 3, næstsidste afsnit, at "Den manglende tilskødning af Y1-adresse, til H1-ApS derfor ikke skal tillægges afgørende betydning."

Det anførte bestrides. Kendsgerningen er, at ingen af de påståede købere af ejendommen, hverken G3 - ApS , G4 - ApS , G1-ApS , G5 - ApS, H1-ApS , eller G6 - ApS nogensinde fik skøde på ejendommen.

Dette er et klart vidnesbyrd om, at ingen af de påståede ejendomshandler nogensinde fandt sted, og at de var uden realitet. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at de omhandlede dispositioner mellem H1-ApS og G1-ApS angående Y1-adresse og Y7-by-ejendommen samt overdragelsen af anpartskapitalen i selskaberne G15 - ApS og G10 - A/S, dækkede over realøkonomiske realiteter og normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, og at der reelt skete betalinger og overdragelser i henhold til transaktionerne. H1-ApS opnåede - lige som G1-ApS - aldrig adkomst til [Y1-adresse ], og der var ingen økonomisk eller forretningsmæssig realitet i overdragelserne fra VJ til G1-ApS og fra dette selskab til H1-ApS .

H1-ApS har endvidere ikke godtgjort, at dispositionerne mellem H1-ApS og G6 - ApS dækkede over realøkonomiske realiteter og normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner. H1-ApS havde ingen retlig adkomst til at overdrage [Y2-by- ejendommen], som H1-ApS aldrig havde erhvervet, og ingen overdragelse af ejendommen blev gennemført.

[…]Det er udokumenteret, hvad der er baggrunden for overførslen [på 750.000 kr.]. Af udskriften fremgår, at der var tale om overførsel "Fra konto G5 - ApS: (red. konto.nr. fjernet)" til "Beløbsmodtager G18 - A/S ". Videre fremgår teksten "Meddelelse til modtager: Indfrielse af lån til G10 A/S". Det fremgår således hverken, at H1-ApS foretog betalingen, eller at modtageren var G1-ApS . Det fremgår heller ikke, at overførslen havde noget at gøre med den påståede overdragelse af den omhandlede ejendom fra G1-ApS til H1-ApS .

Det af H1-ApS i processkrift I, side 4, andet afsnit, anførte om, at "betalingen blev foretaget af G4 - ApS , på vegne af H1-ApS ", og at betalingen angiveligt blev udlignet via en "mellemregning med holdingselskabet mellem hvert selskab, således at der ikke var et direkte krav mellem G4 - ApS og H1-ApS " bestrides som udokumenteret. Det bemærkes videre, at selskabet "G4 - ApS ", som H1-ApS henviser til, ikke er nævnt i overførselsbilaget. Det forklares heller ikke i processkriftet, hvilken forbindelse G18 - A/S havde til handlen.

H1-ApS hævder videre i processkrift I, side 4, 3. afsnit, at bilag 7 dokumenterer, at H1-ApS den 18. februar 2015 betalte 1 mio. kr. kontant til VJ , og at denne betaling skete på vegne af G1-ApS , der angiveligt havde solgt ejendommen til H1-ApS for 33.000.000 kr. Det bemærkes, at bilag 7 er en 1-sides tekst om en angivelig overførsel fra en foliokonto i F3-bank A/S til VJ , men uden angivelse af udstederen af bilaget. Der er ikke tale om en officiel udskrift af en overførselskvittering fra den angivne bank.

H1-ApS anfører videre i processkrift I, side 4, fjerde afsnit, at overførslen til VJ var "helt i overensstemmelse med den, mellem H1-ApS og G1-ApS , indgåede aftale, jf. allonge af 12. november 2014." Af pkt. 2 i den pågældende allonge (bilag 3 ) fremgår, at "G9 [G1-ApS , tilføjet her] eller ordre modtager 1.500.000 kr. kontant af G9 [H1-ApS , tilføjet her] i forbindelse med handlen dog tidligst umiddelbart efter momsudbetaling ca. 1 februar 2015."

Det fremgår således af allongen, at det kontante beløb først skulle erlægges, når H1-ApS - forventeligt - havde fået udbetalt negativ moms fra SKAT for 4. kvartal 2014. Baggrunden for betalingen til VJ er udokumenteret. Som nævnt i duplikken, side 3, tredje afsnit, udbetalte SKAT ved en fejl det af H1-ApS angivne købsmomsbeløb på 6.600.000 kr. til H1-ApS for 4. kvartal 2014. Udbetalingen skete den 17. januar 2015, jf. redegørelsen fra kurator i boet efter G1-ApS , bilag N, side 6, midten. Det er ikke med bilag 7 dokumenteret, at der skete en betaling af 1 mio. kr. til VJ og hvad en betaling i givet fald vedrørte. Som nævnt fik hverken G1-ApS eller H1-ApS nogensinde tilskødet ejendommen fra VJ .

Det fremgår således også af kurators redegørelse på baggrund af de af kurator foretagne undersøgelser, at de påståede handler ikke var reelle, men alene tilrettelagt med henblik på at opnå udbetaling af negativ moms til H1-ApS , og at G1-ApS ikke berigtigede en købesum over for VJ .

3.1.2 Der var ikke tale om en momspligtig levering af en byggegrund

Som nævnt var der ikke tale om en reel handel mellem G1-ApS og H1-ApS . Allerede af denne grund har H1-ApS ikke fradragsret for momsen på 6.600.000 kr. af købesummen på 33.000.000 kr. Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse med denne begrundelse. Landsskatteretteretten tog ikke stilling til, om den påståede overdragelse havde karakter af levering af en byggegrund som omhandlet i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.

SKAT fandt i afgørelsen af 22. juni 2015 (bilag 11) - ud over, at der efter SKATs opfattelse ikke var tale om en reel handel, jf. ovenfor - at H1-ApS ikke havde fradragsret for en moms af købesummen i medfør af momslovens § 37, stk. 1, da momsen var faktureret af G1-ApS med urette …

Skatteministeriet bemærker, at H1-ApS ikke har godtgjort, at der var tale om en momspligtig levering af en byggegrund og ikke et salg af fuldt funktionsdygtige bygninger med tilhørende jord og dermed en momsfritaget levering af fast ejendom efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, 1. pkt. Det er herunder ikke godtgjort, at sælgeren havde påtaget sig at forestå nedrivning af bygningerne på ejendommen (et stuehus, tre staldbygninger, to lader og et udhus ifølge BBR-registeret), og at der af denne grund var tale om én samlet transaktion i form af levering af en byggegrund, jf. herved retsanvendelsen i EU-Domstolen dom i sag C71/18, KPC Herning, og sag C-461/08, Don Bosco. Derudover henholder ministeriet sig til begrundelsen i SKATs afgørelse. H1-ApS kan efter Domstolens faste og omfangsrige praksis ikke udøve fradragsret for den med urette fakturerede moms af den momsfritagne leverance, jf. f.eks. dommene i sag C-564/15, Farkas, præmis 47, og sag C691/17, PORR, præmis 36.

…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Det kan som ubestridt lægges til grund, at Y1-adresse , kontinuerligt siden 2005 og fortsat, tinglysningsmæssigt tilhører VJ eller selskaber, hun helt eller delvist ejer.

Y1-adresse har i perioden juni 2014 til juni 2015 været handlet eller forsøgt handlet 6 gange. Alle handler er efterfølgende annulleret. Efter forklaringen fra LT og handelsdokumenterne vedrørende Y1-adresse lægger retten til grund, at værdiansættelsen af Y1-adresse i forbindelse med de 6 handler ikke skete på grundlag af ejendommens markedsværdi mellem uafhængige parter. Retten har lagt vægt på, at ejendommen, der havde en offentlig ejendomsvurdering på 4,5 mio. kr., i perioden juni 2014 til december 2014 ifølge handelsdokumenterne blev værdiansat fra 4,25 mio. til 32 mio. kr. over 20 mio. kr. tilbage til 4,25 mio. kr. og igen til 33 mio. kr. for i juni 2015 at blive værdiansat til 20 mio. kr. alt uden at ejendommen havde undergået nogen forandring faktisk eller retligt, som tilførte ejendommen nogen værdi eller fratog ejendommen nogen værdi.

Særligt efter korrespondancen i forbindelse med SKATs afgørelse af 17. marts 2015 lægger retten til grund, at LT på tidspunktet for handlen mellem H1-ApS og G1-ApS (handel 5), udover at være tegningsberettiget i det købende selskab H1-ApS , tillige var rådgiver for det sælgende selskab G1-ApS .

Ved bedømmelsen af realiteten i handlen mellem G1-ApS og H1-ApS lægger retten vægt på, at det fremstår tilfældigt, hvilke selskaber i LTs sfære der har været indsat som aftalepart i forbindelse med handlerne med Y1-adresse . G3 - ApS fremstår således som sælger i forhold til såvel G4 - ApS i juni 2014 (handel 2) som  i forhold til H1-ApS i december 2014 (handel 3) på trods af, at parterne er enige om, at G3 - ApS’ køb af ejendommen (handel 1) ikke blev gennemført og ejendommen på disse tidspunkter således fortsat tilhørte VJ . I handel 2 og handel nr. 5 skulle Y7-by-ejendommen indgå som en del af købesummen via en anpartsoverdragelsesaftale om G15 - ApS og G10 A/S. Disse selskaber tilhørte imidlertid G12 - ApS og der foreligger ikke dokumentation for en koncernintern overdragelse heraf til G4 - ApS (handel 2) eller H1-ApS (handel 5). Anpartsoverdragelsesaftalen blev endvidere i handel 2 underskrevet af G5 - ApS og ikke af G4 - ApS . Den 2. september 2014 underskrev G5 - ApS en kommissionsaftale om Y1-adresse mens G4 - ApS dagen efter, den 3. september 2014, underskrev et købstilbud, hvor Y1-adresse indgik som en del af købesummen.

Ved bedømmelsen af realiteten i handlen mellem G1-ApS og H1-ApS lægger retten videre vægt på, at det er udokumenteret, at der skete betaling af købesummen på 33 mio. kr. Hertil bemærkes særligt, at det ikke alene ved det af G7 udarbejdede salgsprospekt på Y7-by-ejendommen er dokumenteret, at selskaberne G15 - ApS og G10 A/S havde den anførte værdi. Det bemærkes videre, at det er udokumenteret, hvorfor H1-ApS overførte 1 mio. kr. til VJ , herunder at overførslen skulle være sket som en del af den kontante betaling af 1,5 mio. kr. Hertil bemærkes særligt, at LT har forklaret, at VJ skulle modtage 4,25 mio. kr. i forbindelse med salget til G6 - ApS, men samtidig har forklaret, at hun modtog den anførte 1 mio. kr. i forbindelse med handlen mellem G1-ApS og H1-ApS , dette på trods af, at det i begge slutsedler, hvor VJ er anført som sælger, er anført, at overdragelsen skete til en værdi af 4,25 mio. kr. Det fremstår endelig udokumenteret, at overførslen af 750.000 kr. fra G5 - ApS til G11 - ApS skulle angå handlen mellem G1-ApS og H1-ApS . Hertil bemærkes særligt, at det er udokumenteret, at der er sket en koncernintern postering heraf og at hvis dette var tilfældet, ville der uden nærmere begrundelse være blevet betalt 250.000 kr. for meget.

Retten bemærker endelig, at overdragelsessummen i handlen mellem G1-ApS og H1-ApS uden forbehold blev tillagt moms på trods af, at H1-ApS via den tidligere handel mellem G3 - ApS og G4 - ApS var bekendt med SKATs vurdering af, at handel med ejendommen ikke var momsbelagt, hvilket havde ført til annullation af den handel. Den kontante del af købesummen skulle på trods heraf først erlægges efter købers modtagelse af returmomsen.

På den anførte baggrund og efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, finder retten, at det ikke er dokumenteret, at der mellem G1-ApS og H1-ApS blev indgået en endelig og bindende handel vedrørende Y1-adresse .

Der har allerede derfor ikke været grundlag for momsfradrag efter momslovens § 37 og SKAT har derfor berettiget forhøjet H1-ApS ’ momstilsvar med kr. 6.600.000 for perioden 1. november 2014 til 31. december 2014.

På den baggrund tages Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

Sagsomkostningerne på 225.000 kr. inkl. moms er fastsat til dækning af udgiften til advokatbistand, og er fastsat under henvisning til sagens værdi, forløb og udfald.  Retten har herunder særligt lagt vægt på sagens værdi, kompleksiteten af sagens faktum og sagens processuelle forløb.

THI KENDES FOR RET:

Skatteministeriet frifindes.

H1-ApS skal til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 225.000 kr.

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.