Dato for udgivelse
04 maj 2022 22:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 apr 2022 22:06
SKM-nummer
SKM2022.231.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-27361/2021-VLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Omkostningsgodtgørelse
Emneord
Udgifter, advokatbistand
Resumé

Sagen angik, om to grundejere var berettiget til omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19 for udgifter til sagkyndig bistand ydet af et advokatselskab. Spørgsmålet var, om det var godtgjort, at grundejerne hæftede for honoraret til advokatselskabet.

Byretten fandt (SKM2021.159.BR), at aftalegrundlaget indebar, at grundejerne ikke i nogen situationer selv ville komme til at betale for advokatselskabets bistand. Retten fandt derfor, at det ikke var godtgjort, at grundejerne hæftede for udgifterne til sagkyndig bistand. Betingelserne for omkostningsgodtgørelse var herefter ikke opfyldt.

Landsretten stadfæstede byrettens dom i henhold til dens grunde.

Reference(r)

  

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, A.A.13.4

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten, ej offentliggjort

Tidligere instans: Byretten, SKM2021.159.BR

Appelliste

Sagens parter

H1

(v/selv)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Maja Højholt-Nielsen)

Retten i Randers har den 15. februar 2021 afsagt dom i 1. instans (sag BS-42400/2019-RAN).

Afgørelsen er truffet af Landsdommerne

Lisbeth Kjærgaard, Annette Dellgren og Niels Astrup Tipsmark

Påstande

Appellanten, H1, har gentaget sin påstand for byretten om, at Skatteministeriet skal anerkende, at IE og IB er berettiget til omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand med 100 % af 17.187,50 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens begrundelse og resultat.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal H1 i sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet betale 25.000 kr. til udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet taget hensyn til sagens omfang og forløb.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 inden 14 dage til Skatteministeriet betale 25.000 kr. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.