Dato for udgivelse
04 maj 2022 15:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 apr 2022 14:25
SKM-nummer
SKM2022.229.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-1364657
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
VE-anlæg - solceller - vindmøller - skematiske regler
Resumé

Spørger havde i juni 2021 købt 50 anparter i K/S A, som drev et solcelle- og vindmølleanlæg. Anparterne i projektet var udbudt i perioden primo maj til ultimo juni 2021.

Ejere af vedvarende energianlæg har mulighed for at opgøre indkomst efter de skematiske regler i ligningslovens § 8 P. For andele i vedvarende energianlæg er muligheden dog afskaffet, med virkning for anlæg, der er udbudt d. 1. juni 2020 eller senere. Dog med overgangsregler for blandt andet projekter, der har opnået pristillæg i 2018 og 2019.

Da udbyderen af projektet havde indgået kontrakt om pristillæg med Energistyrelsen i 2019, fandt Skatterådet, at andelene var omfattet af overgangsreglerne. Projektet var endvidere omfattet af køberetsordningen under Energistyrelsen, og projektet opfyldte dermed kravene i ligningslovens § 8 P vedrørende udbudsprisen. Skatterådet bekræftede derfor, at spørger kunne anvende de skematiske regler i ligningslovens § 8 P.

Hjemmel

Ligningslovens § 8 P

Reference(r)

Ligningslovens § 8 P

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.C.4.5.1

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger kan opgøre den skattepligtige indkomst efter ligningslovens § 8 P, stk. 2 (den skematiske ordning) for sine 50 stk. anparter i K/S A?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger købte i 2021 i alt 50 anparter i kommanditselskabet K/S A. Anparterne blev købt ad 2 omgange ved underskrift af købstilbud med 25 anparter den 17. juni 2021 og ved underskrift af købstilbud med 25 anparter den 29. juni 2021.

K/S A er stiftet i 2020 og har til formål at eje og drive to vindmøller samt eje en indirekte andel af et solcelleanlæg.

Vindmøllerne er taget i drift i november 2021.

Vindmøllerne og solcellerne indgik i udbyderselskabets aftale med Energistyrelsen ("Kontrakt om pristillæg"), som blev indgået i december 2019. Energistyrelsen har i 2021 godkendt en tidsfristforlængelse for nettilslutning af anlæggene.

På Energistyrelsens hjemmeside for køberetsordningen (koeberetsordningen.dk) fremgår blandt andet:

  • at K/S A er omfattet af køberetsordningen
  • at udbudsperioden efter køberetsordningen var primo maj til ultimo juni 2021
  • at der er udbudt xx.xxx andele
  • at der er tale om et "solcelle- og vindmølleprojekt"

På hjemmesiden findes endvidere en række dokumenter vedrørende K/S A, herunder stiftelsesdokumenter og "køberetsmateriale".

Af køberetsmaterialet, der er udarbejdet af K/S A, fremgår blandt andet følgende:

"VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) blev ændret ved lov nr. 738 af 30. maj 2020 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven. Ved denne ændringslov er køberetsordningen for projekter omfattet af VE-loven ophævet, dog med undtagelse af blandt andet projekter, der har opnået tilsagn om pristillæg i 2018 eller 2019. Udbyderselskabet har den x. december 2019 indgået kontrakt om pristillæg med Energistyrelsen, jf. punkt 6.3, og er derfor undtaget af reglerne i ændringsloven og dermed ikke omfattet af nye regler om værditab, salgsoption, VE-bonus samt grøn pulje."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Efter ligningslovens § 8 P, stk. 1 og 2 har det hidtil været muligt at opgøre den skattepligtige indkomst for andele i vedvarende energianlæg efter den såkaldte skematiske ordning.

Ved lov nr. 738 af 30/5 2020 er køberetsordningen afskaffet for ejere af andele i vedvarende energianlæg, og samtidig er det i lovens § 3 vedtaget, at det ikke længere er muligt at lade andele i vedvarende energianlæg være omfattet af den skematiske ordning i ligningslovens § 8 P.

Ifølge § 5, stk. 10 i lov nr. 738 af 30/5 2020 har reglerne om ændringer i ligningslovens § 8 P om afskaffelse af muligheden for at anvende den skematiske ordning for andele i vedvarende energianlæg virkning for andele, som udbydes den 1. juni 2020 eller senere. Efter lovens § 5, stk. 10, 2. punktum gælder det dog ikke for projekter omfattet af lovens § 5, stk. 7 og 8. Stk. 7 vedrører projekter, der i 2018 og 2019 har opnået tilsagn om pristillæg.

I Skattestyrelsens Juridiske vejledning 2021-2 er der i afsnit C.C.4.5.1 og afsnit C.C.4.5.3 en nærmere omtale af ikrafttrædelsesreglen i § 5, stk. 10, 2. punktum i lov nr. 738 af 30/5 2020.

Vores opfattelse

Det er vores opfattelse, at ejere af andele i vedvarende energianlæg i K/S A er omfattet af reglen i § 5, stk. 10, 2. punktum i lov nr. 738 af 30/5 2020, og at det betyder, at ejerne kan anvende de skematiske regler for andelene.

De to vindmøller og solcelleanlægget er alle omfattet af den såkaldte køberetsordning, hvorefter minimum 20 % af projektet skal udbydes til lokale borgere.

Dernæst er vindmøllerne og solcelleanlægget omfattet af reglerne om pristillæg, jf. kontrakten fra december 2019 mellem Udbyderselskabet og Energistyrelsen - "Kontrakt om pristillæg".

Herefter følger det af § 5, stk. 10, 2. punktum i lov nr. 738 af 30/5 2020, at Spørgers andele i K/S A ikke er omfattet af lovændringen i samme lovs § 3. Det betyder med andre ord, at Spørger har mulighed for at opgøre den skattepligtige indkomst for andelene i K/S A efter den skematiske ordning.

Derfor er det vores opfattelse, at Skattestyrelsen kan svare bekræftende på det stillede spørgsmål.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan opgøre den skattepligtige indkomst efter ligningslovens § 8 P, stk. 2 (den skematiske ordning) for sine 50 stk. anparter i K/S A.

Begrundelse

Personer, der ejer vedvarende energianlæg, kan i stedet for de almindelige skatteregler én gang for alle vælge at opgøre indkomsten fra driften af de vedvarende energianlæg efter en skematisk ordning, jf. ligningslovens § 8 P, hvis de opfylder betingelserne herfor i bestemmelsen. Vælges dette, anses det vedvarende energianlæg for udelukkende benyttet til private formål.

Den skematiske ordning går ud på, at ejeren af det vedvarende energianlæg ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst alene skal medregne 60 pct. af den del af bruttoindkomsten fra driften af det vedvarende energianlæg, der overstiger 7.000 kr. Der er ikke adgang til nogen form for fradrag, idet de 40 pct. af indkomsten, der er skattefri, modsvarer den manglende adgang til fradrag.

Efter de tidligere regler havde personer, der ejede andele i vedvarende energianlæg, også mulighed for at anvende reglerne i ligningslovens § 8 P. For andele i vedvarende energianlæg var det en forudsætning for at kunne anvende reglerne, at andelene var prisfastsat efter de regler, der var gældende for andele i vindmøller, der er omfattet af køberetsordningen i VE-loven. Køberetsordningen indebar, at en opstiller af en landvindmølle havde pligt til at udbyde 20 pct. af andelene i vindmøllen til kostprisen til naboerne til møllen og til andre borgere i kommunen, hvor vindmøllen blev opstillet.

Ved lov nr. 738 af 30/5 2020 er køberetsordningen imidlertid afskaffet. Loven har samtidigt afskaffet muligheden for at anvende de skematiske regler i ligningslovens § 8 P på andele i vedvarende energianlæg, der er udbudt d. 1. juni 2020 eller senere.

Lovændringen gælder dog ikke for projekter, der har opnået tilsagn om pristillæg efter VE-loven i 2018 og 2019. For sådanne projekter gælder de hidtidige regler i VE-loven (køberetsordningen), og den hidtidige mulighed for at anvende de skematiske regler i ligningslovens § 8 P. Der henvises til lov nr. 738 af 30/5 2020, § 5, stk. 7 og 10.

Det er oplyst, at K/S A i december 2019 har indgået kontrakt om pristillæg med Energistyrelsen, og at K/S’et er omfattet af køberetsordningen. Projektet er således ikke omfattet af de ændrede regler i lov nr. 738 af 30. maj 2020, jf. § 5, stk. 7 og 10.

K/S A er derfor omfattet af den tidligere § 8 P i ligningsloven.

Ligningslovens § 8 P omfattede oprindeligt kun vindmøller og vindmølleandele, men med virkning fra 1. januar 2010 blev bestemmelsen udvidet til at omfatte vedvarende energianlæg og andele i vedvarende energianlæg. Som nævnt ovenfor var det en forudsætning for at kunne anvende reglerne, at andelene blev prisfastsat efter reglerne for andele i vindmøller, der var omfattet af køberetsordningen (kostprisen). Af bemærkningerne til ændringsloven (lov nr. 1559 af 21. december 2010) fremgår bl.a. følgende:

"For at udbudsprisen for et VE-anlæg eller andelene i VE-anlægget opfylder betingelserne i nr. 2, er det alene tanken, at der skal udarbejdes et materiale, så det kan dokumenteres, at provenuet fra udbuddet dækker en forholdsmæssig andel af opstillerens omkostninger til projektet, således at opstilleren og køberne indskyder samme beløb pr. ejerandel."

Ved lovændringen i 2010 blev der endvidere indsat et stk. 7 i ligningslovens § 8 P:

"Stk. 7. Skatteministeren kan bestemme, at Energinet.dk eller en offentlig myndighed afgør sager om fastsættelse af udbudsprisen for vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg efter stk. 5, nr. 2."

Skatteministeren har ikke udnyttet reglen i stk. 7. Det betyder dog alene, at der for andre vedvarende energianlæg ikke har eksisteret en egentlig godkendelsesordning. Det betyder således ikke, at andre energianlæg, end de nævnte vindmøller, har været afskåret fra at anvende de skematiske regler i ligningslovens § 8 P.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at regelændringen i 2010 gjorde det muligt at anvende ligningslovens § 8 P på andele i solcelleanlæg, såfremt den nævnte betingelse om udbudsprisen var opfyldt.

I 2018 blev køberetsordningen udvidet til også at omfatte støttede solceller. Dette betød, at solcelleanlæg og kombinerede solcelle- og vindmølleanlæg, der var godkendt efter køberetsordningen, blev omfattet af reglerne i den dagældende ligningslovs § 8 P, idet udbudsprisen var godkendt af Energinet.

Som nævnt ovenfor er K/S A omfattet af ligningslovens § 8 P, som den var affattet før ændringen i lov nr. 738 af 30. maj 2020. K/S A driver et solcelle- og vindmølleanlæg, der er godkendt efter køberetsordningen. Det indebærer blandt andet, at udbudsprisen er godkendt af Energinet. Andelene er dermed omfattet at den dagældende ligningslovs § 8 P.

Skattestyrelsen er derfor enig i, at Spørger kan anvende den skematiske ordning i ligningslovens § 8 P, stk. 2, på sine anparter i K/S A.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Lov nr. 738 af 30. maj 2020

Loven afskaffede "køberetsordningen" for vedvarende energianlæg og ændrede ligningslovens § 8 P, således at bestemmelsen ikke længere omfatter "andele i vedvarende energianlæg".

§ 5, stk. 7.

§ 1, nr. 1-20, 31, 32, 34 og 35, om den reviderede værditabsordning, ophævelse af køberetsordning, salgsoptionsordning, VE-bonusordning og grøn pulje finder ikke anvendelse for projekter, der har opnået tilsagn om pristillæg i 2018 og 2019, jf. § 35 d i lov om fremme af vedvarende energi, og projekter, der har vundet ret til pristillæg efter solcelleudbud i 2018, jf. § 50 b i lov om fremme af vedvarende energi, og efter teknologineutrale udbud i 2018 og 2019, jf. § 50 c i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020. For sådanne projekter finder de hidtil gældende regler i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020, anvendelse.

§ 5, stk. 10.

§ 3, nr. 2-9, og § 4 har virkning for andele i vedvarende energi-anlæg, der udbydes den 1. juni 2020 eller senere. Dette gælder dog ikke projekter, der efter stk. 7 og 8 er omfattet af ordning om køberet efter §§ 13-17 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020.

Ligningslovens § 8 P, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5 - nugældende formulering

Fysiske personer, der ejer vedvarende energi-anlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne indkomst ved driften af energi-anlægget efter reglerne i stk. 2 og 3.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 omfatter vedvarende energi-anlæg, der er knyttet til en husstand, og som ikke har et erhvervsmæssigt formål.

Ligningslovens § 8 P, stk. 1, 1. pkt., stk. 5 og 7 - som affattet før lov nr. 738 af 30. maj 2020

Fysiske personer, der ejer vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne indkomst ved driften af energi-anlægget efter reglerne i stk. 2 og 3

Stk. 5.Bestemmelserne i stk. 1-4 omfatter:

1) Vedvarende energi-anlæg, der er knyttet til en husstand, og som ikke har et erhvervsmæssigt formål, og

2) vedvarende energi-anlæg og andele i vedvarende energi-anlæg, hvor anlægget eller andelenes udbudspris er fastsat efter de samme principper som udbudsprisen for vindmølleandele i § 14, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 7. Skatteministeren kan bestemme, at Energinet.dk eller en offentlig myndighed afgør sager om fastsættelse af udbudsprisen for vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg efter stk. 5, nr. 2.

Praksis

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.C.4.5.1

"…

Ved § 3 i lov nr. 738 af 30. maj 2020 er LL § 8 P ændret, som følge af, at køberetsordningen i lov om fremme af vedvarende energi er ophævet. Køberetsordningen forpligtede opstillere af nye vindmølleprojekter til at udbyde minimum 20 pct. af projektet til lokale borgere. Andele af vindmøller købt efter køberetsordningen kunne vælges beskattet efter LL § 8 P, stk. 2 og 3. Ejere af andele i vedvarende energianlæg, der er udbudt til og med den 1. juni 2020, og hvor den skattepligtige indkomst for indkomståret 2020 er opgjort efter LL § 8 P, stk. 2, skal fortsat opgøre den skattepligtige indkomst efter stk. 2 i resten af det vedvarende energianlægs levetid. Videresælges andelene kan de nye ejere vælge at anvende den skematiske ordning efter stk. 2. Med loven er oprettet en ny VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg og andre vedvarende energi-anlæg. VE-bonus er skattefri, se afsnit C.A.2.5.2 om LL § 7 R. Loven ophæver LL § 8 P, stk. 7 og stk. 8, så den gældende stk. 9 bliver stk. 7.

Der gælder særlige overgangsregler for projekter, hvor der er opnået pristillæg eller vundet ret til pristillæg, jf. § 5, stk. 7 og 8.

Stk. 7 vedrører projekter, der har opnået tilsagn om pristillæg i 2018 og 2019, jf. § 35 d i lov om fremme af vedvarende energi, og projekter, der har vundet ret til pristillæg efter solcelleudbud i 2018, jf. § 50 b i lov om fremme af vedvarende energi, og efter teknologineutrale udbud i 2018 og 2019, jf. § 50 c i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020. For sådanne projekter finder de hidtil gældende regler i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020, anvendelse.

Stk. 8 vedrører projekter, der efter stk. 6 er omfattet af de hidtil gældende regler om køberet i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020, og som vinder ret til pristillæg efter teknologineutrale udbud i 2020-2024, jf. § 1, nr. 30, er også omfattet af denne lovs § 1, nr. 1, 2, 6-20, 31, 34 og 35, om salgsoption, VE-bonus og grøn pulje. Opstillere af disse projekter, der på tidspunktet for lovens ikrafttrædelse er nået så langt i planlægningsprocessen, at projektopstilleren ikke kan overholde fristerne for afholdelse af offentligt møde i § 1, nr. 9, for salgsoption og VE-bonus, skal afholde det offentlige møde senest 5 uger inden nettilslutning.

Stk. 6 omhandler projekter, hvor den pågældende kommune har udstedt en byggetilladelse efter byggeloven før den 1. juni 2020 eller for havvindmølleprojekter i et område udpeget til kystnære havvindmølleparker, jf. § 22, stk. 3, nr. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, eller havvindmøller uden for udbud efter § 23, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, hvis Energistyrelsen har udstedt en forundersøgelsestilladelse efter § 23, stk. 1, eller § 23, stk. 4, før den 1. juni 2020.  

Ændringen har virkning for andele i vedvarende energianlæg, der udbydes den 1. juni 2020 eller senere, jf. § 5, stk. 10."